ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/205

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση του από 5.11.1991 Π.Δ/τος «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικών Εφαρμογών στον Δήμο Παπάγου (Ν. Αττικής)» (Α 178).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Καταργείται το από 5.11.1991 Π.Δ/γμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικών Εφαρμογών στο Δήμο Παπάγου (Ν. Αττικής)» (Α 178).
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 947/ 1979 «Περί οικιστικών περιοχών» (Α 169.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. Τ 337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α 33).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παρ. ιδ) του Ν. 1558/ 1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» (Α 137).
 • Την Υ 1958/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσιών Έργων Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη» (Β 744).
 • Την 38/1992 πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Δ/ τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις 374/1992 και 160/1993 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1958 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1958 1992
ΝΟΜΟΣ 1979/947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/947 1979
ΝΟΜΟΣ 1983/337 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/337 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία