ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/206

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμμετοχή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) στις δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η αμοιβή των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα απασχοληθούν υπερωριακά στην έδρα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τη διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου των οικονομικών διαχειριστικών χρήσεων ετών 1960 έως και 1991 βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του νομικού τούτου προσώπου
2.  
  Η δαπάνη της προηγούμενης, παραγράφου ορίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δρχ.Ο χρόνος ελέγχου των παραπάνω χρήσεων, δεν δύναται να υπερβεί, τα 2.5. έτη.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από της δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. Δ/τος 1265/1972 «περί ελέγχου των δαπανών του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και άλλων ΝΠΔΔ ως και των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων (ΦΕΚ 100Α).
 • Την Φ. 21/946/92 (ΦΕΚ 667 τ. Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δικαιοσύνης.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154Α).
 • Την Υ. 1847/1078399/1184/0001/7.8.92 κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς» (ΦΕΚ 525Β/14.8.92).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του ΙΚΑ ως εξής: έτος 1993 κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. έτος 1994 κατά δέκα εκατομμύρια δρχ. έτος 1995 κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δρχ. Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ (Κ.Α. 0261).
 • Την 211/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1184/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1184_0001 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/21/946 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/21_946 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1265 1972
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία