ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/207

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγκρότηση Ερανικής Επιτροπής για την ανέγερση προτομής του Ιερομόναχου Δαμιανού Πέσχου στη Μονή Αγίου Γεωργίου Καμήτσανης Τσαμαντά Ηπείρου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Συγκροτούμε Ερανική Επιτροπή που αποτελείται από τους κάτωθι: Α. Μιχαήλ Ευ. Στολάκη, 1)Βασίλειο Σπ. Μάτση, 2)Κωνσταντίνο Σπ. Ζούλα, 3)Κωνσταντίνο Γκάνια - Σφηνιά, 4)Θωμά Δημ. Στολάκη, 5)Θεόδωρο Λεων. Έξαρχο. 2.Έδρα της Επιτροπής ορίζεται ο Τσαμαντάς, διάρκεια δε αυτής μέχρι 31.12.1996. 3.Σκοπός της Ερανικής Επιτροπής είναι η διενέργεια εράνου, που θα διενεργηθεί μεταξύ των απανταχού ευρισκομένων Τσαμαντιωτών φίλων του Συλλόγου ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό, για την ανέγερση της προτομής του Ιερομόναχου Δαμιανού Πέσχου στη Μονή Αγίου Γεωργίου Καμήτσανης Τσαμαντά Ηπείρου. 4.Το καθαρό προϊόν του εράνου θα κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η δε ανάληψη και διάθεση αυτού θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν. 5101/31. 5.Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εάν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, οι αποφάσεις δε αυτής λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται από αυτή και υπογράφεται από τα παρόντα μέλη. 6.Η ανάθεση και η παρακολούθηση της εκτελέσεως του πιο πάνω έργου θα γίνει από Επιτροπή από ειδικά πρόσωπα, που θα συγκροτηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού (Δ/νση Καλών Τεχνών), σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 6409/34. Στην Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 122 - 126 του Αστικού Κώδικα β) του Ν. 5101/31
  • Το αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Γ/22274/1412/16.7.90 έγγραφο της Δ/νσης Καλών Τεχνών του Υπουργείου Πολιτισμού.
  • Τα αρ. 174/16.4.1989 και 263/22.2.93 έγγραφα του Συλλόγου του Λαογραφικού Μουσείου Τσαμαντά Ηπείρου.
  • Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αρ. Υ. 1938/9.12.92 (ΦΕΚ 727/11.12.92 τ, Β) ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς». Με πρόταση της Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία