ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/209

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναδιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι παρ. 1 και 4 του άρθρου 17 του Π.Δ. 95/1987 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τα Αστυνομικά Τμήματα των Διευθύνσεων Αστυνομίας διαρθρώνονται εσωτερικά στα ακόλουθα Γραφεία 1 Γραμματείας. 2 Γενικής Αστυνόμευσης».« 4 Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Γενικής Αστυνόμευσης είναι εκείνες που ορίζονται από τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 77 του Π.Δ. 582/1984 (Α - 208) και 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 454/1988 (Α - 206), καθώς και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 84 του Π.Δ. 582/1984, εφόσον στην περιοχή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος δεν εκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα Τμήματος Ασφαλείας .
Άρθρο 2
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 18 Π.Δ. 95/1987 αντικαθίσταται ως εξής:«
 1. Γραμματείας
 2. Ασφαλείας.
 3. Το Γραφείο Ασφαλείας ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3
1.  
  Οι παρ. 1 και 4 του άρθρου 16 του Π.Δ. 161/1988 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τα Αστυνομικά Τμήματα της Διεύθυνσης Αστυνομίας διαρθρώνονται εσωτερικά στα ακόλουθα Γραφεία 1 Γραμματείας. 2 Γενικής Αστυνόμευσης».« 4 Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Γενικής Αστυνόμευσης είναι εκείνες που ορίζονται απο τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 77 του Π.Δ. 582/1984 και 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 454/1988, καθώς και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 84 του Π.Δ. 582/1984, εφόσον στην περιοχή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος δεν εκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα Τμήματος Ασφαλείας .
Άρθρο 4
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 17 του Π.Δ. 161/1988 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τα Τμήματα Ασφαλείας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης διαρθρώνονται εσωτερικά στα ακόλουθα γραφεία 1 Γραμματείας, β. Ασφαλείας Το Γραφείο Ασφαλείας ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου .
Άρθρο 5
1.  
  Η εσωτερική διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των Αστυνομικών Τμημάτων των Αστυνομικών Διευθύνσεων νομών είναι εκείνες των Αστυνομικών Τμημάτων των Διευθύνσεων Αστυνομίας. Επιπλέον, στα Αστυνομικά Τμήματα γενικής αρμοδιότητας που λειτουργούν εκτός της έδρας των Αστυνομικών Διευθύνσεων και εφόσον εκεί υπάρχει έδρα Πρωτοδικείου, λειτουργεί και Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τα άρθρα 6 παρ. 1 εδαφ. α ε και ζ και 7 παρ. 1 εδάφ. α δ του π.δ. 342/1977 (Α 109).
Άρθρο 6
1.  
  Το άρθρο 38 του π.δ. 161/1988, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 454/1988, αντικαθίσταται ως εξής:.
Άρθρο 9
1.  
  Λεπτομέρειες και θέματα δευτερεύουσας σημασίας, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος και αναφέρονται στην καθημερινή λειτουργία των Γραφείων των Αστυνομικών Τμημάτων και Τμημάτων Ασφάλειας, ρυθμίζονται με διαταγή του Διοικητή του οικείου Τμήματος
Άρθρο 10
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται: α. Τα Τμήματα Άμεσης Δράσης, Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 198/1992 και των παρ. 7 και 8 του άρθρου 1 του π.δ.91 /1993 (Α 37) οι δε αρμοδιότητες των υπηρεσιών αυτών περιέρχονται στην Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής κατά το άρθρο 12 του π.δ. 95/ 1987. β. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 16 του π.δ. 161/ 1988 (Α 74) και γ. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 11
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 38 "Τμήμα Ασφάλειας"
1.  
  Τα Τμήματα Ασφάλειας της Αστυνομικής Διεύθυνσης διαρθρώνονται εσωτερικά στα ακόλουθα Γραφεία:
 1. Γραμματείας β. Ασφάλειας.
 2. Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου για Τμήματα Ασφάλειας που λειτουργούν εκτός έδρας των Αστυνομικών Διευθύνσεων και εφόσον εκεί υπάρχει έδρα Πρωτοδικείου
2.  
  Το γραφείο Γραμματείας έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 77 παρ. 6 του Π.Δ. 582/ 1984.
3.  
  Το Γραφείο Ασφάλειας ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 80 του Π.Δ. 582/1984, όπως η παρ. 2 αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του π.δ. 454/1988 και των άρθρων 81 και 84 παρ. 3 του π.δ. 582/1984 και 8 παρ. 6 και 8 του Π.Δ. 95/1987, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
4.  
  Το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τα άρθρα 6 παρ. 1 εδάφ. α ε και ζ και 7 παρ. 1 εδάφ. α δ του Π.Δ. 342/ 1977». Αρθρο 7 Το Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Αθηνών, που προβλέπεται από το άρθρο 16 παρ. 3 του π.δ. 95/1987, μετονομάζεται σε Α Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Αθηνών. Ο Αστυνομικός Σταθμός Αερολιμένα Αθηνών, που προβλέπεται από το άρθρο 17 παρ. 7 του Π.Δ. 95/1987, προάγεται σε Αστυνομικό Τμήμα, μετονομάζεται σε Β Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Αθηνών και υπάγεται διοικητικά στην Υπηρεσία Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών. Αρθρο 8 Η παρ. 3 του άρθρου 45 του π.δ. 161/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι προϊστάμενοι των Αστυνομικών Τμημάτων και των ισοτίμων προς αυτά Υπηρεσιών είναι κατώτεροι Αξιωματικοί ή Αστυνόμοι Α ή Αστυνομικοί Υποδιευθυντές
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α, β και θ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α -154).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α - 51 ).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α -3Θ).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθ. 305/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/342 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/342 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/582 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/582 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/95 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/95 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/161 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/454 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/454 1988
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις. 1992/198 1992
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 1993/91 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής κατά τροποποίηση του Π.Δ. 95/1987 (Α’/56). 1997/286 1997
Ίδρυση Τμήματος Ασφαλείας Αλεξάνδρειας. 1999/304 1999
Ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Ζακύνθου και Τμήματος Ασφάλειας Λευκάδος. 2004/62 2004
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2014/178 2014