ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/210

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διατάξεις Πολεμικού Ναυτικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται το Α μέρος του νέου Γενικού Κανονισμού του Πολεμικού Ναυτικού με τίτλο «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ», το οποίο έχει ως ακολούθως: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Αο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν 01 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 0101 1.Οι Διατάξεις του Πολεμικού Ναυτικού, αναφερόμενες στη συνέχεια ως «Διατάξεις Π.Ν.», αποτελούν το κύριο καταστατικό, ρυθμιστικό και περιβεβλημένο με ισχύν Νόμου κείμενο, το οποίο καθορίζει τις εξουσίες των κλιμακίων Διοικήσεως και τα αντιστοιχούντα καθήκοντα, ευθύνες και υποχρεώσεις τους, ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων Διοικήσεων δια την εύρυθμη λειτουργία τους και διέπει τους κανόνες στρατιωτικής συμπεριφοράς και πειθαρχίας του στρατιωτικού προσωπικού που υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό. 2.Οι Διατάξεις του Π.Ν. δια της πιστής εφαρμογής τους από διοικούντες και διοικούμενους σκοπό έχουν να καλλιεργούν τον μεταξύ τους αλληλοσεβασμό και εμπιστοσύνη, την ενσυνείδητη πειθαρχία και το ενιαίο πνεύμα και να προάγουν την απόδοση και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Π.Ν. ώστε τούτο ως σύνολο να εκπληρώνει κατά τον καλύτερο τρόπο την εν ειρήνη και εν πολέμω αποστολή του. Άρθρο 0102 : Δομή των Διατάξεων Π.Ν. Οι Διατάξεις Π.Ν. αντλούν την έννομη ισχύ τους από τον Νόμο περί «Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και των οργάνων της Ανωτάτης Διοικήσεως και ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων». Κατ εφαρμογήν των προβλεπομένων διατάξεων του ως άνω νόμου, το περιεχόμενο των Διατάξεων Π.Ν. δομείται σε δύο μέρη ως ακολούθως : α. Πρώτο Μέρος (Αον ΜΕΡΟΣ), το οποίο καθορίζει τους γενικούς κανόνες Διοικήσεως, ιεραρχίας, πειθαρχίας και στρατιωτικής συμπεριφοράς, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του υπηρετούντος στο Π.Ν. προσωπικού και τις γενικές και ειδικές διατάξεις δια τους Διοικούντες, από του ανωτάτου κλιμακίου μέχρις του Κυβερνήτου του Πολεμικού Πλοίου και Διοικητού Ναυτικής Υπηρεσίας. Το μέρος τούτο κυρούται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας διά Προεδρικού Διατάγματος. β. Δεύτερο Μέρος (Βον ΜΕΡΟΣ), το οποίο καθορίζει τα της οργανώσεως και λειτουργίας των Επιτελείων, Διοικήσεων, Πολεμικών Πλοίων και Ναυτικών Υπηρεσιών, τα γενικά και ειδικά καθήκοντα και ευθύνες του προσωπικού που τα επανδρώνει, όπως και τις γενικές και ειδικές Διατάξεις της Εσωτερικής Υπηρεσίας. Το μέρος τούτο κυρούται από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης δι Υπουργικής Αποφάσεως. Άρθρο 0103 1.Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει την ανταπόκριση των Διατάξεων προς τις ανάγκες του Π.Ν. Αλλαγές ή διορθώσεις απαιτούν πλήρη αιτιολόγηση και βάσανο. Αιτιολογημένες προτάσεις δι αλλαγές και διορθώσεις δύνανται να υποβάλλονται υπό των Διοικήσεων, των Πλοίων και των Ναυτικών Υπηρεσιών ιεραρχικώς προς το ΓΕΝ. Ολες οι αιτιολογημένες προτάσεις εξετάζονται απο το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει επι της αναγκαιότητας τους. Οι εγκρινόμενες απο το ΑΝΣ αλλαγές ή διορθώσεις κυρούνται, όπως απαιτείται, δια το αντίστοιχο μέρος των Διατάξεων στο οποίο αφορούν. 2.Οι ως ανωτέρω επικυρωμένες αλλαγές ή διορθώσεις εκδίδονται με μέριμνα του ΓΕΝ και καταχωρούνται στον πίνακα Διορθώσεων των Διατάξεων του Π.Ν. 3.Κανονισμοί, οδηγίες, διαταγές, εγχειρίδια ή εκδόσεις στο Π.Ν. που αφορούν θέματα που καθορίζονται απο τις Διατάξεις Π.Ν., πρέπει να είναι σύμφωνοι προς το πνεύμα τους. ΤΜΗΜΑ 1ον Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ 05 Η ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ και οι ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΤΟ Π.Ν. 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ-ΒΑΘΜΟΙ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ 08 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ 09 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ 10 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ - ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 12 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο Αρθρο 0201 : Ορισμός του Πολεμικού Ναυτικού 1.Ο όρος «Πολεμικό Ναυτικό», όπως χρησιμοποιείται στο κείμενο των Διατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών δυνάμεων (του Στόλου, βοηθητικών πλοίων παντός τύπου, αεροσκαφών, ελικοπτέρων), των αναγκαίων Διοικήσεων και Επιτελείων, των Ναυτικών Υπηρεσιών, βάσεων, ευκολιών, μέσων και δραστηριοτήτων δια την υποστήριξη των ως άνω δυνάμεων, του προσωπικού που επανδρώνει πάντα τα ανωτέρω ως και την Διοίκηση του Π.Ν. ως Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. 2.Η θέση του Π.Ν. στην οργάνωση της Εθνικής Αμύνης ρυθμίζεται από τον Νόμο «Περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και των οργάνων της Ανωτάτης Διοικήσεως και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων». Άρθρο 0202 1.Το Πολεμικό Ναυτικό έχει ως αποστολή την διεξαγωγή των αναγκαίων αεροναυτικών επιχειρήσεων και έργων εν ειρήνη και εν πολέμω δια την εξασφάλιση Εθνικών αντικειμενικών σκοπών της αρμοδιότητος του και σε συνεργασία με τους άλλους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων επί τω σκοπώ της συμβολής στην αποτροπή εχθρικής επιθέσεως, στην διατήρηση της ακεραιότητας της χώρας, στην προάσπιση των Εθνικών συμφερόντων και στην επίτευξη των επιδιώξεων της εν ισχύι Πολιτικής Εθνικής Αμύνης γενικώτερα. 2.Δια την εκπλήρωση της αποστολής του το Πολεμικό Ναυτικό αξιοποιεί την θαλάσσια ισχύ του Εθνους και διαθέτει από του καιρού της ειρήνης προσωπικό και μέσα, τα οποία συμπληρώνονται, όπως απαιτείται, μετά από στρατιωτική και πολιτική επιστράτευση. 3.Η αποστολή του Πολεμικού Ναυτικού, διατυπωμένη αναλυτικώς έχει ανατεθεί σε αυτό δι Υπουργικής αποφάσεως, όπως καθορίζεται στον Βο μέρος των Διατάξεων Π.Ν. Άρθρο 0203 1.Το Πολεμικό Ναυτικό ενεργεί και δρα λειτουργικώς δια την εκτέλεση της αποστολής του δια τριών κυρίων τμημάτων : α Του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) Τούτο είναι το ανώτατο επιτελικό όργανο του Π.Ν. το οποίο βοηθεί τον Αρχηγό του ΓΕΝ στην άσκηση της πλήρους Διοικήσεως του Π.Ν. η οποία του έχει ανατεθεί από τον Νόμο. Μέσω του Αρχηγού του ΓΕΝ βοηθεί τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης στην ενάσκηση των καθηκόντων του και την διαμόρφωση της Πολιτικής Εθνικής Αμύνης διό τα θέματα που αφορούν το Πολεμικό Ναυτικό και την θαλάσσια ισχύ του Εθνους γενικώτερα. 1)Των Επιχειρησιακών Δυνάμεων Αυτές περιλαμβάνουν τον Στόλο, τις Ναυτικές Διοικήσεις περιοχών, το κύριο και εναλλακτικά Στρατηγεία ΔιοικήσεωςΕλέγχου-Επικοινωνιών και τις πάσης φύσεως Αεροναυτικές Δυνάμεις μετά των ευκολιών τους. Εχουν ως έργο την διεξαγωγή των Ναυτικών και Αεροναυτικών επιχειρήσεων που απαιτούνται δια την εκπλήρωση της αποστολής του Π.Ν. 2)Των Δυνάμεων Υποστηρίξεως Οι Δυνάμεις Υποστηρίξεως περιλαμβάνουν όλες τις Διοικήσεις, Συγκροτήματα, Ν.Υπηρεσίες και μονάδες που δεν είναι διατεθειμένες στις Επιχειρησιακές Δυνάμεις. Εχουν ως κύριο έργο των υποστήριξη των Επιχειρησιακών Δυνάμεων και γενικώτερα την υποστήριξη ολόκληρου του Π.Ν. σε προσωπικό και μέσα. 2.Δια την εκπλήρωση της αποστολής του Π.Ν. είναι δυνατόν να τεθούν υπό τις διαταγές του ΓΕΝ δυνάμεις ή υπηρεσίες και άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλου Υπουργείου, σύμφωνα πάντοτε με τους εκάστοτε ισχύοντες Νόμους. Άρθρο 0204 1.Σε περίοδο πολέμου ή γενικής επιστρατεύσεως, το Λιμενικό Σώμα, μετά από απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Αμύνης, υπάγεται, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης, μέσω του Αρχηγού του Γ ενικού Επιτελείου Ναυτικού, δια τα αφορώντα στην συμβολή του στην άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. 2.Δια το σκοπό αυτό από του καιρού της ειρήνης και στα πλαίσια των εκάστοτε ισχυόντων Νόμων, οι κατά τόπους Λιμενικές αρχές υπάγονται στις αντίστοιχες Ν.Διοικήσεις περιοχών δια θέματα που αφορούν εις : - Την από θαλάσσης άμυνα της χώρας. - Την οργάνωση της αμύνης και ασφαλείας των λιμένων και ακτών. - Τον έλεγχο των θαλασσίων μεταφορών. - Τον εξοπλισμό λιμένων και ακτών. Άρθρο 0205 1.Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο ρυθμιστής του Πολιτεύματος και Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας. Απονέμει τους βαθμούς σεκείνους που υπηρετούν σε αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων. 2.Η ευθύνη δια την άμυνα της χώρας ανήκει στην Κυβέρνηση, η οποία καθορίζει την πολιτικήν της Εθνικής Αμύνης και ασκεί την Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων. 3.Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης (Υ.Ε.Θ.Α) είναι υπεύθυνος έναντι της Κυβερνήσεως δια την Διοίκηση και τον Ελεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων προς υλοποίηση της πολιτικής Εθνικής Αμύνης που χαράσσεται από την Κυβέρνηση. Προΐσταται εκάστου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, έχει τις αρμοδιότητες του Νόμου και των κειμένων διατάξεων και ασκεί την Διοίκηση και τον Ελεγχο επί του προσωπικού, υλικού και μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων δια των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού,Ναυτικού και Αεροπορίας, τον δε συντονισμόν αυτών ασκεί δια του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης. Προς υποβοήθηση του έργου του Υπουργού είναι δυνατόν να ανατίθενται αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό ή/και Υφυπουργούς Εθνικής Αμύνης, οι οποίοι διορίζονται από την Κυβέρνηση, και να μεταβιβάζονται άλλες στον Αρχηγό του Γ ενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης και τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά τις κείμενες διατάξεις. 4.Τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης στην Διοίκηση του Π.Ν. βοηθούν : 1)Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Αμύνης ή/και Υφυπουργοί Εθνικής Αμύνης. 2)Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων δια θέματα συντονισμού μετά των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 3)Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, δ. Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο. 5.Σε πόλεμο ή γενική επιστράτευση και εφόσον δεν έχει διορισθεί Αρχιστράτηγος, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης διεξάγει τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον Ελληνικό χώρο ή αλλού και ασκεί Διοίκηση επί όλων των Ενόπλων Δυνάμεων σύμφωνα με την πολιτική που χαράσσει η Κυβέρνηση. Την Διοίκηση αυτή ασκεί βοηθούμενος υπό του Συμβουλίου Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ). Άρθρο 0206 1.Πρώτος στην Στρατιωτική Ιεραρχία του Π.Ν. είναι ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Α/ΓΕΝ). Ο Α/ΓΕΝ ασκεί πλήρη Διοίκηση επί του Π.Ν., είναι σύμβουλος και υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Εθνικής Αμύνης δια την αρτία οργάνωση, επάνδρωση, εξοπλισμό, εκπαίδευση, προς πόλεμο παρασκευή, ετοιμότητα και χρησιμοποίηση του Π. Ν., σύμφωνα και προς τις γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. 2.Ο Α/ΓΕΝ είναι ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (Α.Ν.Σ), το οποίο και συγκαλεί περιοδικώς, εκτάκτως ή σε χρόνους που καθορίζονται από τον νόμο. Του ΑΝΣ δύναται να προεδρεύει ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης ή εξουσιοδοτημένος από αυτόν ο Αναπληρωτής Υπουργός ή Υφυπουργός. 3.Το ΑΝΣ, με την εκ του Νόμου προβλεπομένη σύνθεση του, επιλαμβάνεται οποιουδήποτε θέματος δια το οποίο η νομοθεσία προβλέπει γνωμοδότηση ή απόφαση του. Σύμφωνα με τον Νόμον «Περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης», απαιτείται απόφαση ή γνωμοδότηση αυτού επί των ακολούθων κυρίων θεμάτων που αφορούν στο Π.Ν.: - Οργανώσεως, κατανομής προσωπικού - Δόγματος ενεργείας δυνάμεων και κατευθύνσεων πολεμικών σχεδίων - Πειθαρχίας και εσωτερικής διοικήσεως - Προγραμμάτων εξοπλισμού, κατασκευών και ευκολιών υποστηρίξεως - Προϋπολογισμού και κατανομής πιστώσεων - Προαγωγών, τοποθετήσεων, αποστρατειών και παραπόνων επί δυσμενών κρίσεων όπως ο νόμος ορίζει - Προτάσεων απονομής ηθικών αμοιβών - Σχεδίων Νόμων, Διαταγμάτων και Κανονισμών Οι αποφάσεις του ΑΝΣ, πλην εκείνων της αρμοδιότητος Υπουργού, κοινοποιούνται δια διαταγών του Α/ΓΕΝ. Δια τις αποφάσεις αρμοδιότητος Υπουργού ο Α/ΓΕΝ προκαλεί τις σχετικές ενέργειες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301 1.Η άσκηση Διοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συμφώνου προς τους νόμους στρατιωτικής εξουσίας. 2.Η στρατιωτική εξουσία ανατίθεται από προϊσταμένη αρχή σε ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει νομίμως περιβληθεί το δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις και να εκδίδει διαταγές. Περιλαμβάνει αυτομάτως την ευθύνη εκπληρώσεως έργου ή έργων και αναφοράς αποτελεσμάτων προς την αρχή η οποία την ανέθεσε. Άρθρο 0302 1.Διοίκηση είναι η άσκηση της στρατιωτικής εξουσίας από ένα βαθμοφόρο του Π.Ν. ή των Ε.Δ. γενικώτερα δια την διεύθυνση, συντονισμό και έλεγχο στρατιωτικών δυνάμεων. Οι έννοιες των τριών αυτών λειτουργιών της Διοικήσεως προσδιορίζονται ως ακολούθως : 1)Διεύθυνση : Η λειτουργία της σχεδιάσεως, λήψεως αποφάσεων, καθορισμού προτεραιοτήτων, διαμορφώσεως πολιτικής και εκδόσεως διαταγών. 2)Συντονισμός : Η λειτουργία της καθιερώσεως ή παρεμβολής μεταξύ διαφόρων δραστηριοτήτων ενός συσχετισμού αυτών σε τόπο, χρόνο ή ενέργεια, με σκοπό να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο συνολικό αποτέλεσμα στην κοινή προσπάθεια ή προορισμό. 3)Ελεγχος : Η λειτουργία με την οποία επιβεβαιώνεται ότι όλα εκτελούνται σε αρμονία προς το σχέδιο που αποφασίσθηκε ή τις κατευθύνσεις που δόθηκαν ή τις διατάξεις και κανόνες που ισχύουν και ότι σε κάθε περίπτωση εξυπηρετείται η αποστολή. 2.Στόχος της Διοικήσεως είναι να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή και διοικητική απόδοση και αποτελεσματικότητα. Άρθρο 0303 1.Δια την ενάσκηση της Διοικήσεως απαιτείται ένα σύστημα οργανώσεως το οποίο αποτελεί το μέσον της Διοικήσεως δια την διεύθυνση και τον έλεγχο των υπαγομένων σε αυτήν δυνάμεων, ώστε να εκπληρωθεί η αποστολή ή τα έργα που της ανατέθηκαν. 2.Οι βασικές αρχές οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά την ενάσκηση της Διοικήσεως μέσω οιουδήποτε συστήματος οργανώσεως και ισχύουν εντός των αρμοδιοτήτων κάθε ενός κλιμακίου, προβλέπουν : 1)Συγκεντρωτική διεύθυνση δια την εξασφάλιση του καλυτέρου συντονισμού των υποτεταγμένων κλιμακίων. 2)Αποκεντρωτική εκτέλεση, με την οποία επιδιώκεται η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων, της πείρας και των ειδικεύσεων των υποτεταγμένων κλιμακίων. 3)Ενιαίο πνεύμα, με το οποίο επιδιώκεται η αμοιβαία αντίληψη των προβλημάτων, εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη μεταξύ του Διοικητού και των υφισταμένων του και επιτυγχάνεται ο ενιαίος τρόπος δράσεως σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες ή διαταγές. Την δημιουργία του ενιαίου πνεύματος καλλιεργεί αφενός μεν η πλούσια Ναυτική Παράδοση του Π.Ν., αφ ετέρου δε εξυπηρετεί η ύπαρξη Κανονισμών, Εγχειριδίων, Επιχειρησιακών Οδηγιών και Μονίμων Διαταγών. 4)Δυνατότητα μεταβιβάσεως εξουσίας. Κατά την ενάσκηση της Διοικήσεως ωρισμένες αρμοδιότητες που απορρέουν από τις λειτουργίες της διευθύνσεως, του συντονισμού ή του ελέγχου δύνανται να μεταβιβάζονται προς τα υφιστάμενα κλιμάκια, ιδίως όταν οι διατιθέμενες ευκολίες διευθύνσεως ελέγχου και επικοινωνιών το επιβάλουν. Στις περιπτώσεις αυτές μεταβιβάζεται και ένα μέρος της εξουσίας του Διοικητού, χωρίς όμως να μεταβιβάζεται και η τελική του ευθύνη η οποία παραμένει σε αυτόν. 3.Ιδιαίτερη σημασία δια την ενάσκηση της Διοικήσεως αποκτά η εφαρμογή των αρχών και κανόνων που έχουν ως στόχο την αποδοτική χρησιμοποίηση του προσωπικού και την καλλιέργεια του πνεύματος εκπληρώσεως της αποστολής της Διοικήσεως. Οι σημαντικώτερες μεταξύ αυτών των αρχών και κανόνων είναι : 1)Πειθαρχία : Η Διοίκηση μεριμνά συνεχώς και επιδιώκει την εσωτερική πειθαρχία. Την πειθαρχία η οποία πηγάζει από την συναίσθηση της αξιοπρέπειας και της ατομικής τιμής, από την συνείδηση της ευθύνης και της ηθικής υποχρεώσεως δια την εκπλήρωση της κοινής αποστολής και από την σύνδεση του κατωτέρου με τον ανώτερο με δεσμούς σεβασμού και εμπιστοσύνης. Οι κανόνες της πειθαρχίας και της στρατιωτικής συμπεριφοράς στο Π.Ν. καθορίζονται στα Κεφάλαια 13 και 14. 2)Ενότητα Διοικήσεως : Η αρχή αυτή επιβάλλει όπως οι ευθύνες κάθε κλιμακίου Διοικήσεως, αλλά και κάθε ατόμου στην εσωτερική οργάνωση των μονάδων καθορίζονται με σαφήνεια, και όπως έκαστος είναι υπεύθυνος έναντι μόνο ενός προϊσταμένου στον οποίο και αναφέρεται. Επιδίωξη της Διοικήσεως είναι να καθορίζει την ευθύνη και τον υπεύθυνο, στον οποίο και παρέχει τα διατιθέμενα αναγκαία μέσα δια την εκπλήρωση του έργου του. 3)Απόφαση και Ευθύνη : Η αρχή κατά την οποία κάθε κλιμάκιο Διοικήσεως λαμβάνει τις αποφάσεις που επιβάλλονται δια την αποτελεσματικότητα των δυνάμεων και υπηρεσιών στις οποίες προΐσταται και έχει την ευθύνη δια τις αποφάσεις αυτές. 4)Πρωτοβουλία : Η αρχή κατά την οποία ο υφιστάμενος αναπτύσσει την πρέπουσα πρωτοβουλία δια την εκπλήρωση της αποστολής του. Επιδίωξη της Διοικήσεως, επιβαλλομένη και από την παράδοση του Π. Ν., η οποία διατήρησε πάντοτε ανεπτυγμένο το πνεύμα πρωτοβουλίας, είναι να την καλλιεργεί και να την αναπτύσσει. Με βάση την επιδίωξη αυτή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα : (1) Κάθε υφιστάμενος οφείλει, κατά την κρίση του, να εισηγείται στον αμέσως προϊστάμενο του τις αναγκαίες διαταγές δια την εκπλήρωση της αποστολής του. (2) Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας λήψεως διαταγών του προϊσταμένου του και σε επείγουσες περιστάσεις, ο υφιστάμενος οφείλει με ατομική του ευθύνη να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία δια την λήψη των επιβαλλομένων μέτρων δια την αντιμετώπιση αυτών των περιστάσεων. Δια τούτο σε όλα τα κλιμάκια της Διοικήσεως οι προϊστάμενοι πρέπει να έχουν προετοιμάσει τις Διοικήσεις τους και μονάδες τους δια την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απρόοπτης καταστάσεως, κατά τον καταλληλότερο τρόπο, δια την εκπλήρωση της αποστολής τους. (3) Οι προϊστάμενοι οφείλουν να αναπτύσσουν το πνεύμα της πρωτοβουλίας των υφισταμένων τους. Δια τον σκοπό αυτό φροντίζουν να γίνονται τελείως κατανοητές οι προθέσεις τους και υποδεικνύουν τον επιδιωκόμενο σκοπό χωρίς να εισέρχονται σε όλες τις λεπτομέρειες εκτελέσεως. Με αυτό τον τρόπο αφήνουν στους υφιστάμενους τους ελευθερία δράσεως, η οποία αρμόζει προς την θέση τους και την στρατιωτική τους κατάρτιση. Άρθρο 0304 : Ηγεσία και ενάσκηση της Διοικήσεως Η Διοίκηση κάθε κλιμακίου, εφαρμόζουσα τις προαναφερθείσες γενικώς παραδεκτές και προερχόμενες από την παράδοση του Π.Ν. αρχές, προσθέτει την δύναμη του κύρους της, ως ηγεσίας, και προσβλέπει πάντοτε προς τον τελικό της στόχο, τον οποίον συνιστούν το ετοιμοπόλεμο κάθε μονάδος και του συνόλου της Διοικήσεως, η διατήρηση υψηλού ηθικού, η συνολική αποτελεσματικότητα και η ικανότητα εκτελέσεως κάθε αποστολής κατά τον καλύτερο τρόπο. Άρθρο 0305 1.Οι αποφάσεις της Διοικήσεως εκφράζονται με οδηγίες και διαταγές. 2.Οι διαταγές περιλαμβάνουν καθορισμένες εντολές που πρέπει να εφαρμοσθούν κάτω από συνθήκες που καθορίζονται ρητώς. Δείχνουν την ενέργεια που πρέπει να αναληφθεί δια να επιτευχθεί ο σκοπός της Διοικήσεως και συνεπάγονται υπακοή. Τα ακόλουθα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη δια την χρήση τους : 1)Οι διαταγές πρέπει να είναι σαφείς, συνοπτικές και η σύνταξή τους να γίνεται με τρόπο που να επιτρέπει την ευχερή κατανόηση και προσφυγή σε αυτές. Πρέπει να λαμβάνονται εγκαίρως ώστε να ενεργούνται ορθώς. Μεταβιβάζονται με έγγραφα, με σήματα και με μεθόδους οι οποίες προβλέπονται από αυτόματα συστήματα Διοικήσεως-Ελέγχου και Επικοινωνιών. Δύνανται να επιδίδονται και προφορικώς μόνο όταν ο Διοικών απευθύνεται απ ευθείας προς αυτόν ο οποίος πρόκειται να τις εκτελέσει. 2)Οι λαμβανόμενες από κάθε κλιμάκιο της Διοικήσεως διαταγές εκφράζονται προς χρήσιν των υφισταμένων δια νέων διαταγών μόνο εάν συντρέχει λόγος. 3.Οι οδηγίες : 1)Ορίζουν τον επιδιωκόμενο σκοπό, εκφράζουν την γενική σκέψη και την πρόθεση του εκδότου, προβλέπουν τα ενδεχόμενα και παρέχουν τις απαραίτητες υποδείξεις δι ενέργειες σύμφωνα με τις απόψεις της Διοικήσεως. Δηλώνουν μάλλον κατευθύνσεις και πολιτική οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν παρά ακριβείς εντολές που πρέπει να εκτελεσθούν. Αναφέρουν μεν την πρόθεση αλλά κατευθύνουν τον αποδέκτη δια να αναλάβει την ενέργεια την οποία εκείνος θεωρεί καλύτερη. Παρέχουν στον αποδέκτη τη μεγίστη βοήθεια και ηθική υποστήριξη χωρίς να παρεμποδίζουν την πρωτοβουλία του ή την εκλογή μεθόδου ενεργείας. Με αυτή την μορφή, ειδικώς οι οδηγίες του ΓΕΝ, δύνανται να χαρακτηρίζονται ως κατευθυντήριες οδηγίες. 2)Επεξηγούν και καθορίζουν διαδικασίες λειτουργίας, χειρισμού και διεξαγωγής δραστηριοτήτων όπως Επιχειρήσεων, τακτικής, συντηρήσεως, οικονομικής διαχειρίσεως και άλλων όπου κρίνεται αναγκαία η παροχή τους. 4.Οι διαταγές ή οδηγίες είναι γενικής ή περιορισμένης διανομής αναλόγως εάν απευθύνονται προς το σύνολο ή τμήμα μόνο των κλιμακίων των υποτεταγμένων εις την εκδίδουσα αρχή. 5.Δια την μεταβίβαση των εγγράφων διαταγών από τα διάφορα κλιμάκια Διοικήσεως του Π.Ν. ισχύουν τα ακόλουθα : 1)Από το ΓΕΝ μεταβιβάζονται ως : (1) Αποφάσεις (2) Μόνιμες Διαταγές (3) Διαταγές κάθε κατηγορία των οποίων πραγματεύεται θέματα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Κανονισμό Αλληλογραφίας του Π.Ν. 2)Από όλα τα άλλα κλιμάκια Διοικήσεως του Π.Ν. ήτοι τις Μεγάλες Διοικήσεις Ομάδων Πλοίων, τα Ναυτικά Συγκροτήματα, τις Ναυτικές Διοικήσεις περιοχών, τις Μοίρες Πολ. Πλοίων, τα Πολεμικά Πλοία και τις Ναυτικές Υπηρεσίες μεταβιβάζονται ως : (1) Βασικές Διαταγές (2) Διαταγές κάθε κατηγορία των οποίων πραγματεύεται θέματα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Κανονισμό Αλληλογραφίας του Π.Ν. 6.Δια την μεταβίβαση των εγγράφων οδηγιών από τα διάφορα κλιμάκια Διοικήσεως του Π.Ν. ισχύουν τα ακόλουθα : 1)Από το ΓΕΝ (1 ) Κατευθυντήριες Οδηγίες κυρίως επί τηρητέας πολιτικής επί σοβαρών θεμάτων (2) Οδηγίες και των δύο μορφών της ανωτέρω παραγράφου 3, όπως απαιτείται 2)Από όλα τα άλλα κλιμάκια Διοικήσεως όπως απαιτείται δια τις μορφές οδηγιών της ανωτέρω παραγράφου 3, βάσει της αρχής ότι οι οδηγίες επι των διαδικασιών θα πρέπει κατά το δυνατόν να ομαδοποιούν μονάδες ώστε να αποφεύγεται ο διπλασιασμός προσπάθειας. Ειδικώς δια τις επιχειρησιακές οδηγίες, αυτές δύνανται να εκδίδονται από τις Μεγάλες Διοικήσεις, Διοικήσεις Ομάδων Πλοίων και από τα Ναυτικά Συγκροτήματα και Ναυτικές Διοικήσεις Περιοχών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ Άρθρο 0401 1.Μετά τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης και τον Αναπληρωτή Υπουργό ή/και Υφυπουργούς το πρώτο κλιμάκιο Διοικήσεως είναι ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Α/ΓΕΝ). 2.Τα διατιθέμενα μέσα και το προσωπικό του Π.Ν. οργανώνονται σε μονάδες, οι οποίες είναι τα κατώτερα κλιμάκια οργανώσεως του Π.Ν. με διοικητική αυτοτέλεια και διακρίνονται σε Πολεμικά Πλοία και Ναυτικές Υπηρεσίες. 3.Οι μονάδες του Π.Ν. υπάγονται περαιτέρω σε δύο βασικά συστήματα Οργανώσεως, την Διοικητική Οργάνωση και την Επιχειρησιακή Οργάνωση, ως ακολούθως : 1)Την Διοικητική Οργάνωση, με διαδοχικά εκ των άνω κλιμάκια ; (1)Το ΓΕΝ (2) Τις Μεγάλες Διοικήσεις (3) Τις Διοικήσεις Ομάδων Πλοίων, Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων, τα Ναυτικά Συγκροτήματα (Ομάδες Ναυτικών Υπηρεσιών) και τις Ναυτικές Διοικήσεις περιοχών. (4) Τις Μοίρες (μόνο δια Πολεμικά Πλοία) (5) Τις Μονάδες, ήτοι τα Πολεμικά Πλοία και τις Ν.Υπηρεσίες 2)Την Επιχειρησιακή Οργάνωση ή Οργανώσεις, με διαδοχικά εκ των άνω κλιμάκια : (1) Τις Δυνάμεις Επιχειρήσεων (Δ.Ε.) (2) Τις Ομάδες Επιχειρήσεων (Ο.Ε.) (3) Τις Μονάδες Επιχειρήσεων (Μ.Ε.) (4) Τα Στοιχεία Επιχειρήσεων (Σ.Ε.) (5) Τις Μονάδες, ήτοι τα Πολεμικά Πλοία, τα Αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας, τα Ελικόπτερα και τις Ν.Υπηρεσίες 4.Από τα δύο αυτά συστήματα οργανώσεως : 1)Η Διοικητική Οργάνωση έχει σκοπό την ιεραρχική ενάσκηση της διοικήσεως και την παρασκευή προς πόλεμο και ετοιμότητα των Διοικήσεων και μονάδων, καθώς και την υποστήριξη διοικητικής μερίμνης του Π.Ν. Κύρια χαρακτηριστικά της : Περιλαμβάνει όλες τις μονάδες του Π.Ν. και είναι μόνιμη. 2)Η επιχειρησιακή οργάνωση έχει σκοπό την εκτέλεση κατά την ειρήνη και τον πόλεμο επιχειρήσεων που απορρέουν από την αποστολή του Π.Ν. Κύρια χαρακτηριστικά της : Η συγκρότηση της εξαρτάται απολύτως από τα έργα τα οποία απορρέουν από την αποστολή κάθε επιχειρήσεως, περιλαμβάνει τις αναγκαίες μονάδες δια την εκτέλεση της επιχειρήσεως ανεξαρτήτως της θέσεως τους στην Διοικητική οργάνωση, είναι προσωρινή (ή προκαταρτισμένη σε πολεμικά σχέδια) και διαλύεται μετά την ολοκλήρωση της υπ όψη επιχειρήσεως. 5.Η Διοικητική οργάνωση του Πολεμικού Ναυτικού που τοποθετεί τις υπάρχουσες μονάδες στην ως άνω κλιμάκωση και τα αφορώντα στην επιχειρησιακή οργάνωση θέματα, καθορίζονται στο Βο Μέρος των Διατάξεων Π.Ν. Άρθρο 0402 1.Οι μεγάλες Διοικήσεις του Π.Ν. είναι το Αρχηγείο Στόλου (ΑΣ), η Διοίκηση Διοικητικής Μερίμνης Ναυτικού (ΔΔΜΝ) και η Διοίκηση Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΔΝΕ). 2.Το Αρχηγείο Στόλου είναι η πρώτη και κυρία μεγάλη Διοίκηση του Π.Ν. Σε αυτό υπάγεται διοικητικώς το σύνολο σχεδόν των Ναυτικών και Αεροναυτικών Δυνάμεων κατά την Διοικητική Οργάνωση του Π.Ν. Η αποστολή του Αρχηγού Στόλου καθορίζεται στο Κεφάλαιο 31 του Βου μέρους των Διατάξεων Π.Ν. Ο Αρχηγός Στόλου έχει ετοιμότητα αναλήψεως επιχειρησιακών έργων εν πλω υπό τον Επιχειρησιακό έλεγχο του ΓΕΝ, το οποίο δύναται να τον εκχωρήσει στον Αρχηγό Στόλου εν πλω όταν η μορφή των επιχειρήσεων το επιβάλλει. 3.Στην Διοίκηση Διοικητικής Μερίμνης Ναυτικού υπάγονται τα Ναυτικά Συγκροτήματα των Ναυστάθμων, των προκεχωρημένων βάσεων, το Κέντρο Εφοδιασμού του Ναυτικού (ΚΕΦΝ) και ένα σύνολο Ν.Υπηρεσιών, Βοηθητικών πλοίων και άλλων δραστηριοτήτων αναγκαίων δια την εκπλήρωση της αποστολής του Διοικητού της, η οποία καθορίζεται στο Κεφάλαιο 31 του Βου μέρους των Διατάξεων Π.Ν. 4.Στην Διοίκηση Ναυτικής Εκπαιδεύσεως υπάγεται ένα σύνολο Ν.Υπηρεσιών όπου διεξάγεται η Ναυτική εκπαίδευση, όπως παραραγωγικές Σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, Κέντρα Εκπαιδεύσεως. Επίσης εκπαιδευτικό πλοία και άλλες δραστηριότητες αναγκαίες δια την εκπλήρωση της αποστολής του Διοικητού της, η οποία καθορίζεται στο Κεφάλαιο 31 του Βου μέρους των Διατάξεων Π.Ν. , 5.Οι μεγάλες Διοικήσεις του Πολεμικού Ναυτικού διοικούνται από ανώτατο Μάχιμο Αξιωματικό, ο οποίος κατά κανόνα έχει το βαθμό του Αντιναυάρχου ή Υποναυάρχου και υπάγονται απ ευθείας στο ΓΕΝ. Ειδικά η Διοίκηση Διοικητικής Μερίμνης Ναυτικού διοικείται από Υποναύαρχο Μάχιμο ή Μηχανικό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 40 του Βου μέρους των Διατάξεων Π.Ν. 6.Η οργάνωση κάθε μιας μεγάλης Διοικήσεως καθορίζεται γενικώς μεν στο Βο Μέρος των Διατάξεων Π.Ν., ρυθμίζεται δε λεπτομερώς από τους οικείους Κανονισμούς Οργανώσεως και Λειτουργίας. Άρθρο 0403 1.Η υπαγωγή και αποστολή των ανωτέρω κλιμακίων Διοικήσεως καθορίζεται στο Βο Μέρος των Διατάξεων Π.Ν. Κατά κανόνα αποτελούν υποτεταγμένα κλιμάκια στις μεγάλες Διοικήσεις ανάλογα με το έργο τους, πλην των Διοικήσεων Ναυτικών περιοχών οι οποίες υπάγονται απευθείας στο ΓΕΝ. 2.Οι Διοικήσεις αυτές διοικούνται από ανωτάτους ή ανωτέρους Αξιωματικούς αναλόγως του έργου τους. Από αυτούς Μάχιμοι είναι οι Διοικητές Ναυτικών ή Αεροναυτικών Δυνάμεων ως και Διοικήσεων και Ν.Συγκροτημάτων στα οποία υπάρχουν τα στοιχεία Ν. Δυνάμεων ή αρμοδιότητες ελέγχου Ναυτικών Δυνάμεων εν πλω, ή των οποίων οι δραστηριότητες συνθέτουν ένα σύνολο ευκολιών και υποστηρίξεως επιχειρησιακών Δυνάμεων του Π.Ν., μη περιοριζόμενο σε ένα μόνο τομέα παροχής Διοικητικής Μερίμνης ή εκπαιδεύσεως. 3.Η οργάνωση εκάστου των ανωτέρω κλιμακίων ρυθμίζεται από τους οικείους Κανονισμούς Οργανώσεως και Λειτουργίας. Η οργάνωση των Διοικήσεων Ναυτικών Δυνάμεων (Ομάδων Πλοίων-Μοιρών) δύναται να περιλαμβάνεται στον ενιαίο Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας του Αρχηγείου Στόλου. Άρθρο 0404 1.Το Πολεμικό Πλοίο και η Ναυτική Υπηρεσία αποτελούν τις βασικές μονάδες με διοικητική αυτοτέλεια στην οργάνωση του Π.Ν., από τις οποίες και συντίθενται όλα τα ανωτέρω κλιμάκια της Διοικήσεως του Π.Ν. 2.Το Πολεμικό Πλοίο αποτελεί το κύτταρο της Ναυτικής Δυνάμεως και αυτού την ύπαρξη και αξιόμαχη κατάσταση υπηρετεί και επιδιώκει όλη η οργάνωση του Πολεμικού Ναυτικού. Η επάνδρωση του Πολεμικού Πλοίου συντίθεται από αριθμούς, βαθμούς και ειδικότητες Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Ναυτοδιόπων καταλλήλους ώστε να εξασφαλίζεται η μαχητική του ικανότης. Η εσωτερική του οργάνωση αποτελεί ουσιαστικά μια οργάνωση μάχης από του καιρού ειρήνης. 3.Η εσωτερική οργάνωση των Πολεμικών Πλοίων καθορίζεται εις το Βο Μέρος των Διατάξεων Π.Ν., ενώ η λεπτομερής, η οποία καταλήγει στις διαιρέσεις του προσωπικού και τον εξοπλισμό των θέσεων λειτουργίας και μάχης εκάστου πλοίου, ρυθμίζεται από το οικείο βιβλίο μάχης και το βιβλίο οργανώσεως τα οποία και δύνανται να καλύπτουν όλα τα πλοία του αυτού τύπου. 4.Η εσωτερική οργάνωση κάθε Ν.Υπηρεσίας ρυθμίζεται από αντίστοιχο Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας. 5.Τα Πολεμικά Πλοία κυβερνώνται από Μάχιμους Αξιωματικούς βαθμού και πείρας αναλόγων με τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες και αποστολές δια τις οποίες προορίζονται. Με αυτά τα κριτήρια πάντοτε, δύνανται να κυβερνώνται από Αξιωματικούς Π.Υ. Αρμενιστές ή Εφέδρους Αξιωματικούς Μάχιμους ή και Ανθυπασπιστές-Υπαξιωματικούς Αρμενιστές. 6.Οι Ναυτικές Υπηρεσίες διοικούνται ή διευθύνονται από Αξιωματικούς βαθμού αναλόγου προς την αποστολή και το έργο εκάστης ή από Αξιωματικούς ωρισμένου βαθμού όπως προβλέπεται από τους Νόμους και τις καταστατικές Διατάξεις διό μερικές από αυτές. 7.Οι γενικές διατάξεις περί του Κυβερνήτου Πολεμικού Πλοίου και της εξουσίας καθηκόντων και ευθυνών του καθορίζονται στο Κεφάλαιο 11. 8.Οι γενικές διατάξεις περί του Διοικητού ή Διευθυντού Ναυτικής Υπηρεσίας και της εξουσίας καθηκόντων και ευθυνών του καθορίζονται στο Κεφάλαιο 12. Άρθρο 0405 1.Οποιοσδήποτε αριθμός Πολεμικών Πλοίων του ιδίου ή διαφόρων τύπων, εν όρμω ή εν πλω και των μετ αυτών επιχειρούντων αεροσκαφών και ελικοπτέρων (Αεροναυτικών Δυνάμεων) υπό την Διοίκηση Μαχίμου Αξιωματικού του Π.Ν. αποτελεί Ναυτική Δύναμη. 2.Η Ναυτική Δύναμη δύναται να φέρει την ονομασία Στόλος, Ομάς Πλοίων ή Μοίρα Πλοίων αναλόγως του αριθμού και κατά κανόνα του τύπου των πλοίων από τα οποία αποτελείται στην Διοικηκητική οργάνωση του Π.Ν., ενώ στην Επιχειρησιακή οργάνωση το μέγεθος και η σύνθεση της Ναυτικής Δυνάμεως ποικίλει σε αριθμούς και τύπους πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων, ανάλογα με την αποστολή που της έχει ανατεθεί. Άρθρο 0406 1.Ναυτική Δύναμη καλείται ανεξάρτητη στην περίπτωση που ο Διοικητής αυτής υπάγεται απευθείας στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) και υποτεταγμένη δια όλες τις άλλες περιπτώσεις υπαγωγής σε άλλη υφισταμένη του ΓΕΝ Διοίκηση. 2.Οι όροι «ανεξάρτητη» και «υποτεταγμένη» ισχύουν με την ανωτέρω έννοια διά όλες τις Διοικήσεις και Ναυτικές Υπηρεσίες του Π.Ν. αναλόγως της υπαγωγής τους εις στο ΓΕΝ ή σε άλλη υφισταμένη Διοίκηση του ΓΕΝ αντιστοίχως. Άρθρο 0407 1.Ο Α/ΓΕΝ τοποθετείται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο επί των Εξωτερικών και Αμύνης (ΚΥΣΕΑ). 2.Οι Διοικητές των μεγάλων Διοικήσεων και όλοι οι ανωτάτου βαθμού Αξιωματικοί του Π.Ν. τοποθετούνται από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης μετά πρόταση του Α/ΓΕΝ. Ειδικώς ο Αρχηγός Στόλου τοποθετείται από το ΚΥΣΕΑ μετά εισήγηση του Α/ΓΕΝ. 3.Οι ανωτέρου βαθμού Αξιωματικοί του Π.Ν. τοποθετούνται από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης μετά πρόταση του Α/ΓΕΝ και γνωμάτευση του ΑΝΣ. 4.Οι κατωτέρου βαθμού Αξιωματικοί του Π.Ν. τοποθετούνται από τον Α/ΓΕΝ. 5.Η φύση των ανατιθεμένων στους Αξιωματικούς και βαθμοφόρους Διοικήσεων και καθηκόντων, καθορίζεται στο Κεφάλαιο 40 του Βου μέρους των Διατάξεων Π.Ν. Άρθρο 0408 1.Η ανάληψη της Διοικήσεως Ναυτικής Δυνάμεως ή οποιασδήποτε άλλης Διοικήσεως στα πλαίσια της Διοικητικής οργανώσεως του Π.Ν., ήτοι από των μεγάλων Διοικήσεων μέχρι των Πολεμικών Πλοίων και Ναυτικών Υπηρεσιών, συντελείται με την πλήρη ενημέρωση του παραλαμβάνοντας από τον παραδίδοντα, με την σύνταξη - υπογραφή από αμφότερους σχετικού πρωτοκόλλου που περιέχει τις πόσης φύσεως σχετικές με την κατάσταση της μονάδος πληροφορίες και με την έκδοση από αμφότερους σχετικής διαταγής. 2.Ο Αξιωματικός ο οποίος έχει διαταχθεί να αναλάβει την Κυβέρνηση πλοίου δύναται να επιβεί σε αυτό προ της καθορισμένης δια την ανάληψη των καθηκόντων του ημέρας και να παρακολουθήσει μιαν έξοδο του πλοίου εν πλώ. Η διάρκεια αυτής της επιβιβάσεως ορίζεται από τον Αρχηγό ή τον Διοικητή στον οποίο υπάγεται το πλοίο. Το ίδιο ισχύει αναλόγως και δια την ανάληψη διοικήσεως ή διευθύνσεως Ναυτικής Υπηρεσίας. Άρθρο 0409 1.Ο Αξιωματικός ανωτάτου βαθμού που διοικεί τον Στόλο φέρει τον κατά τον νόμον και εκ παραδόσεως τίτλον «Αρχηγός Στόλου». 2.Οι Αξιωματικοί ανωτάτου βαθμού που διοικούν τις Μεγάλες Διοικήσεις φέρουν τον τίτλον του Διοικητού που ακολουθείται από την ονομασία της μεγάλης Διοικήσεως. Το αυτό ισχύει και δια τους ανωτάτου ή ανωτέρου βαθμού Αξιωματικούς που διοικούν τα Ναυτικά Συγκροτήματα, Ναυτικές Δυνάμεις και άλλες Διοικήσεις. 3.Οι Αξιωματικοί οι Ανθυπασπιστές και οι Υπαξιωματικοί που κυβερνούν Πολεμικό Πλοίο φέρουν τον τίτλον του Κυβερνήτου, ο οποίος ακολουθείται από το όνομα του πλοίου το οποίο κυβερνούν. 4.Οι Αξιωματικοί που διοικούν ή διευθύνουν Ναυτική Υπηρεσία φέρουν τον τίτλον του Διοικητού ή Διευθυντού (σύμφωνα με τον οικείο νόμο που την συνέστησε ή τον Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας της), ο οποίος ακολουθείται από την ονομασία της Ναυτικής Υπηρεσίας την οποία διοικούν ή διευθύνουν. 5.Οταν ο Διοικητής Ναυτικής Δυνάμεως δεν κυβερνά ο Ίδιος το πλοίο στο οποίο επιβαίνει, ο Κυβερνήτης του πλοίου αυτού φέρει τον τίτλο του Κυβερνήτου της Σημαίας. Αρθρο 0410: Αρχαιότερος Διοικητής, Αρχαιότερος Κυβερνήτης Σε περίπτωση τυχαίας συγκεντρώσεως ή συνυπάρξεως Ν.Δυνάμεων ή πλοίων στην ίδια περιοχή και εφόσον δεν έχει ορισθεί από προϊσταμένη αρχή ο αρχαιότερος Διοικηομοιοβάθμων παρών Διοικητής φέρει, καθόλη τη διάρκεια της, τον τίτλο του αρχαιότερου Διοικητού. Σε αντίστοιχη περίπτωση συγκεντρώσεως ή συνυπάρξεως μόνο μεμονωμένων πλοίων φέρεται ο τίτλος του αρχαιοτέρου Κυβερνήτου. Άρθρο 0411 1.Το πλοίο στο οποίο επιβαίνει ο Διοικητής μιας Ναυτικής Δυνάμεως ονομάζεται πλοίο Διοικήσεως. Τα πλοία Διοικήσεως κατά τη Διοικητική οργάνωση καθορίζονται με Διαταγή του ΓΕΝ. Στο πλοίο Διοικήσεως υψώνεται το διακριτικό Σήμα του Διοικητού. Κάθε πρόσκαιρη μεταφορά του διακριτικού Σήματος του Διοικητού σε άλλο πλοίο απαιτεί έγκριση της προϊσταμένης αρχής. 2.Οι Διοικηταί Ναυτικών Δυνάμεων μέχρι του επιπέδου Διοικήσεως Ομάδων πλοίων της Διοικ. Οργανώσεως κατά την παραμονή τους στην περιοχή του μονίμου αγκυροβολίου, δύνανται να εγκαθιστούν το επιτελείο τους σε κατάλληλες προς τούτο εγκαταστάσεις ξηράς, κατόπιν ιεραρχικής εγκρίσεως του ΓΕΝ. 3.Διοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως δύναται να μεταφέρει το διακριτικό του Σήμα ή να διατάξει την μεταφορά του διακριτικού Σήματος υποτεταγμένου του επι οποιουδήποτε πλοίου της υπό τις διαταγές του Ναυτικής Δυνάμεως, ενημερώνοντας το ΓΕΝ. 4.Κατά την διεξαγωγή ασκήσεων σε περίοδο ειρήνης ή επιχειρήσεων σε περίοδο ειρήνης και πολέμου τα πλοία Διοικήσεως των Ναυτικών Δυνάμεων που συγκροτούν την οργάνωση επιχειρήσεων καθορίζονται στην αντίστοιχη Διαταγή από την προϊσταμένη αρχή που τις διευθύνει και η οποία δύναται να διατάξει μεταφορά διακριτικού Σήματος δια τις ανάγκες της ασκήσεως - επιχειρήσεως. Οι Διοικητές των διαφόρων κλιμακίων της Οργανώσεως Επιχειρήσεων δύνανται κατά την διάρκεια της ασκήσεως - επιχειρήσεως να μεταφέρουν το σήμα Διοικήσεως των σε πλοίο υπό την Διοίκηση τους σε περιπτώσεις αδήριτης ανάγκης που επιβάλλεται από βλάβη του πλοίου Διοικήσεως τους. Στην περίπτωση αυτή αναφέρουν την πρόθεση τους στις προϊστάμενες στην Οργάνωση Επιχειρήσεων αρχές και την διευθύνουσα την άσκηση/επιχείρηση αρχή. Άρθρο 0412 : Εναρξη και λήξη της Διοικήσεως Κάθε Διοικητής διατηρεί τις ευθύνες, υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Διοικήσεως του δια το διάστημα που του παρέχεται η εξουσία από την αρμόδια προϊσταμένη αρχή. Η έναρξη και η λήξη της Διοικήσεως ορίζονται από την ημερομηνία υπογραφής των πρωτοκόλλων παραδόσεως - παραλαβής της Διοικήσεως. Στις Διοικήσεις που δικαιούνται διακριτικού Σήματος Διοικήσεως, κατά παράδοση, η ακριβής έναρξη και λήξη της Διοικήσεως σημειώνεται με την αντίστοιχη έπαρση και υποστολή αυτού του διακριτικού. Άρθρο 0413 1.Αποτελεί μέλημα του Διοικούντος η εξασφάλιση της ομαλής διαδοχής της Διοικήσεως σε περιπτώσεις που ο ίδιος απουσιάζει ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του. 2.Ο αξιωματικός, που καλείται να αντικαταστήσει προϊστάμενο του ασκεί την εξουσία του προϊσταμένου του με δική του ευθύνη και σε όποιο βαθμό επιβάλλεται από τις συνθήκες δια την ομαλή συνέχιση της εκπληρώσεως της αποστολής της Υπηρεσίας. Ενημερώνει σχετικά τον προϊστάμενο του αμέσως μετά την επιστροφή του, ή εκείνον που ορίσθηκε τελικώς να τον αντικαταστήσει. 3.Οι εξουσίες των Αξιωματικών Φυλακής ή Υπηρεσίας ως αναπληρωτών, ορίζονται στο Βο Μέρος των Διατάξεων Π.Ν. 4.Η αρχή που διέπει κάθε και από οποιοδήποτε λόγο επιβαλλομένη προσωρινή αντικατάσταση Διοικήσεως, είναι να εξασφαλισθεί κατά τη διάρκεια της η απρόσκοπτη συνέχιση του έργου της δια την εκπλήρωση της αποστολής της. Η αρχή αυτή αποκτά πρόσθετη βαρύτητα δια τις Διοικήσεις Ναυτικών Δυνάμεων, Διοικήσεις που ελέγχουν Ναυτικές Δυνάμεις και δια τα ίδια τα Πολεμικά Πλοία. Με βάση την ανωτέρω αρχή και τον νόμο, όπου αυτός ορίζει την διαδοχή δια προσωρινή αντικατάσταση, ισχύουν τα ακόλουθα : 1)Σύμφωνα με τον Νόμο «Περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης», τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Α/ΓΕΝ), όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει την Διοίκηση αντικαθιστά, όπου ο νόμος επιτρέπει τούτο, ο Υπαρχηγός του ΓΕΝ (Υ/ΓΕΝ). Αν η απουσία ή το κώλυμα του Α/ΓΕΝ προβλέπεται πως θα διαρκέσει πάνω από δέκα ημέρες ή απουσιάζει ή κωλύεται ο Υ/ΓΕΝ, τον Α/ΓΕΝ αντικαθιστά ο αμέσως νεώτερος του Αξιωματικός εις το Π.Ν. 2)Τον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Υ/ ΓΕΝ), όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά ο αρχαιότερος από τους Αξιωματικούς που υπηρετούν υπό τις διαταγές του μέσα στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. 3)Τον Αρχηγό Στόλου (Α.Σ.),σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος ασκήσεως της Διοικήσεως ή απουσίας του δια την οποία δεν έχει ορισθεί αντικαταστάτης του από προϊσταμένη αρχή, αντικαθιστά ο Αρχιεπιστολεύς του. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή αδυνατεί ο Αρχιεπιστολεύς ο Αρχηγός Στόλου αντικαθίσταται από τον αρχαιότερο παρόντα Μάχιμο Αξιωματικό της Διοικήσεως του ή της εν πλω υπό τις διαταγές του Ναυτικής Δυνάμεως. 4)Τον Διοικητή Ναυτικής Δυνάμεως, σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος ασκήσεως της Διοικήσεως ή απουσίας του δια την οποία δεν έχει ορισθεί αντικαταστάτης από προϊσταμένη αρχή, αντικαθιστά ο αρχαιότερος παρών Μάχιμος Αξιωματικός της Διοικήσεως του ή της εν πλω υπό τις Διαταγές του Ναυτικής Δυνάμεως. Σε αδυναμία εκδόσεως της διαταγής αντικαταστάσεως από τον ίδιο, το επιτελείο του Διοικητού είναι υπεύθυνο δια την ενημέρωση του ως άνω αντικαταστατού. 5)Τον Διοικητή Διοικήσεως Διοικητικής Μερίμνης Ναυτικού (ΔΔΜΝ) σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος ασκήσεως της Διοικήσεως ή απουσίας του δια την οποία δεν έχει ορισθεί αντικαταστάτης από προϊσταμένη αρχή, αντικαθιστά ο Αρχιεπιστολεύς του. Σε περίπτωση που ο Αρχιεπιστολεύς αδυνατεί, ή η απουσία του Διοικητού προβλέπεται πως θα διαρκέσει πάνω από 10 ημέρες, τον Διοικητή αντικαθιστά ο αρχαιότερος Αξιωματικός υπό τις διαταγές του στην περιοχή της έδρας του. 6)Τον Διοικητή Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΔΝΕ), σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος ασκήσεως της Διοικήσεως ή απουσίας του δια την οποία δεν έχει ορισθεί αντικαταστάτης από προϊσταμένη αρχή, αντικαθιστά ο Αρχιεπιστολεύς του. Σε περίπτωση που ο Αρχιεπιστολεύς αδυνατεί ή η απουσία του Διοικητού προβλέπεται πως θα διαρκέσει πάνω από 10 ημέρες τον Διοικητή αντικαθιστά ο αρχαιότερος Αξιωματικός υπό τις διαταγές του. 7)Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος ασκήσεως της Διοικήσεως τους ή απουσίας τους δια την οποία δεν έχει ορισθεί αντικαταστάτης τους από προϊσταμένη αρχή, τους Διοικητές των κατωτέρω Διοικήσεων και Ν. Υπηρεσιών αντικαθιστούν : (1) Τον Διοικητή Ναυτικού Συγκροτήματος ο αρχαιότερος Αξιωματικός του Συγκροτήματος. (2) Τον Διοικητή Διοικήσεως Ναυτικής περιοχής ο αρχαιότερος Μάχιμος Αξιωματικός του Επιτελείου του. (3) Τον Διοικητή ή Διευθυντή Ν. Υπηρεσίας, ο Υποδιοικητής ή Υποδιευθυντής αυτής, οποιοσδήποτε και αν είναι ο βαθμός ή η αρχαιότης των παρόντων υπηρετούντων Αξιωματικών ή ο αρχαιότερος μετά τον Διοικητή Αξιωματικός στην περίπτωση που η οργάνωση της Ν. Υπηρεσίας δεν προβλέπει Υποδιοικητή ή Υποδιευθυντή. 8)Τον Κυβερνήτη Πολεμικού Πλοίου σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος δια την άσκηση των καθηκόντων του ή απουσίας του, δια την οποία δεν έχει ορισθεί αντικαταστάτης του από προϊσταμένη αρχή, αντικαθιστά ο Υπαρχος, οποιοσδήποτε και αν είναι ο βαθμός ή η αρχαιότης των υπηρετούντων επί του πλοίου Αξιωματικών. Σε περίπτωση αδυναμίας και του Υπάρχου η κυβέρνηση του πλοίου μεταβιβάζεται προσωρινά κατά σειρά αρχαιότητος στους λοιπούς μάχιμους Αξιωματικούς ή Αξιωματικόν ή και Υπαξιωματικόν που δύναται να κυβερνήσει Πολεμικό Πλοίο κατά το άρθρο 0404 των Διατάξεων Π.Ν. Από τον οικείο Αρχηγό ή Ανεξάρτητο Διοικητή Ναυτικών Δυνάμεων λαμβάνεται μέριμνα, ώστε κατά την συνήθη εν όρμω υπηρεσία, να περιορίζεται κατά το δυνατόν τυχόν παρουσιαζόμενη δυσαρμονία βαθμών και καθηκόντων κατά την εφαρμογή της ως άνω αναγκαίας αρχής στην διαδοχή της κυβερνήσεως του πλοίου. 5.Επιχειρησιακές αρχές κατά την έκδοση διαταγών πλου, ασκήσεων ή επιχειρήσεων προς Ναυτική Δύναμη αναγράφουν ονομαστικά στο σχετικό τους τμήμα τον σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλεπόμενο αντικαταστάτη του Διοικητού της. 6.Εάν κατά την επιχειρησιακή συνεργασία Πολεμικών Πλοίων κενωθεί η θέση του Κυβερνήτου ενός εξ αυτών ο Αρχαιότερος Διοικητής ή αρχαιότερος Κυβερνήτης αποφασίζει εάν πρέπει να αφήσει την προσωρινή κυβέρνηση αυτού στον Υπαρχο. Αλλως εμπιστεύεται την προσωρινή κυβέρνηση του πλοίου σε ένα από τους παρόντες Μάχιμους Αξιωματικούς ομοιόβαθμο του κανονικού Κυβερνήτου ή σε περίπτωση ελλείψεως αυτού, σε Αξιωματικό κατωτέρου βαθμού αλλά αρχαιότερο του Υπάρχου. 7.Οταν κενωθεί η θέση του Κυβερνήτου ο Αρχηγός ή ο Διοικητής μεγάλης Διοικήσεως στον οποίον υπάγεται το πλοίο ορίζει προσωρινό αντικαταστάτη αυτού. 8.Οι μεταβολές που γίνονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 6 και 7 του παρόντος άρθρου, αναφέρονται στο ΓΕΝ (στην περίπτωση της παραγράφου 6 και στον Αρχηγό ή Διοικητή της Ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως, στην οποία ανήκει το πλοίο) το συντομώτερο δυνατό και γίνεται μνεία τούτων στο Ημερολόγιο του πλοίου. Άρθρο 0414: Σπουδαίο Συμβάν κατά την απουσία του Διοικητού Σε περίπτωση επελεύσεως σπουδαίου συμβάντος κατά την διάρκεια της απουσίας του Αρχηγού Διοικητού, Κυβερνήτου Διοικητού/Διευθυντού Ν. Υπηρεσίας λαμβάνονται τα επιβαλλόμενα μέτρα από εκείνους στους οποίους περιέρχεται η Διοίκηση σύμφωνα με το άρθρο 0413. Άρθρο 0415 1.Σε κάθε κλιμάκιο Διοικήσεως, ο Διοικητής καθορίζει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες και ευθύνες των υφισταμένων του σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές Διατάξεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι Διατάξεις Π.Ν., οι οικείοι Κανονισμοί Οργανώσεως και Λειτουργίας δια τις Ναυτικές Υπηρεσίες και τα Βιβλία Οργανώσεως και Μάχης δια τα Πολεμικά Πλοία. 2.Παρέχει στους υφισταμένους του τον βαθμό πρωτοβουλίας που αντιστοιχεί στην θέση, την ευθύνη και την κατάρτιση του καθ ενός. Άρθρο 0416 1.Σε κάθε κλιμάκιο Διοικήσεως ο Διοικητής μεριμνά δια την προαγωγή της αποδόσεως του προσωπικού και της ποιότητος του εν γένει αποδιδόμενου έργου από τα υφιστάμενα κλιμάκια. Προς τούτο κατευθύνει και ελέγχει την εκπαίδευση του προσωπικού και εξασφαλίζει την ετοιμότητα υλικού ώστε να είναι καλώς προπαρασκευασμένα δια την πολεμική τους αποστολή. 2.Μεριμνά δια την ηθική και σωματική ευεξία του προσωπικού. 3.Επιβάλλει την πειθαρχία και διδάσκει την ευπρέπεια. ι 4.Μεριμνά δια την εξύψωση του θρησκευτικού αισθήματος του προσωπικού, την τήρηση των Εθνικών παραδόσεων και την προαγωγή των αισθημάτων εμπιστοσύνης και τιμής προς το Πολεμικό Ναυτικό, την σημαντική για το Εθνος αποστολή του και την μακραίωνη ναυτική του παράδοση. 5.Φροντίζει να σχηματίσει το συντομώτερο ιδία αντίληψη δια την κατάσταση και τις ικανότητες των μονάδων της Διοικήσεως του, τόσο από απόψεως προσωπικού όσο και υλικού. 6.Εξακριβώνει τις διανοητικές, διοικητικές, τεχνικές, ναυτικές και λοιπές ικανότητες των προϊσταμένων των μονάδων και δραστηριοτήτων που υπηρετούν υπό τις διαταγές του, ώστε να δύναται να τους αξιολογήσει ορθώς και να επιλέγει τους πλέον κατάλληλους δια τυχόν ειδικές αποστολές που θα παρουσιάζονται. 7.Λαμβάνει κάθε μέτρο που επιβάλλεται δια τυχόν προβλήματα προσωπικού και δια την πρόληψη ή ταχεία επανόρθωση τυχόν ανωμαλίας υλικού. Αναφέρει στην προϊσταμένη του αρχή δια τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν δια την αύξηση της αποδόσεως των μονάδων και δραστηριοτήτων που διοικεί, αν τα μέτρα αυτά υπερβαίνουν την δικαιοδοσία του. Άρθρο 0417 1.Ο Διοικών είναι υπεύθυνος έναντι της αμέσως προϊσταμένης του αρχής δια την τήρηση της τάξεως και της πειθαρχίας μέσα στην Διοίκηση του. 2.Σε κάθε κλιμάκιο Διοικήσεως, ο Διοικών δύναται να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές της δικαιοδοσίας του απευθείας σε κάθε ένα που υπηρετεί υπό τις διαταγές του. 3.Ολα τα θέματα που αφορούν στις πειθαρχικές ποινές, τον τρόπο επιβολής και εκτίσεώς τους, την έκταση της δικαιοδοσίας κατά βαθμόν και Διοικητή κλιμακίου Διοικήσεως, ως και την υποβολή παραπόνων καθορίζονται στα Κεφάλαια 17 και 18 αντιστοίχως. Άρθρο 0418 1.Οι Διοικούντες συντάσσουν τις Εκθέσεις Ικανότητος των αμέσως υφισταμένων τους και γνωματεύουν επί εκείνων που συντάσσουν οι αμέσως υφιστάμενοι τους, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στους οικείους νόμους και διατάξεις. 2.Απονέμουν ηθικές αμοιβές μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και υποβάλλουν ιεραρχικώς προτάσεις δι απονομή ηθικών αμοιβών στους υφισταμένους τους, όπως καθορίζεται από τις ισχύουσες διαταγές. Λεπτομέρειες δια τις ηθικές αμοιβές και τον τρόπο απονομής τους περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 16. 3.Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τους νόμους και τις σχετικές διατάξεις, υποβάλλουν προτάσεις δια την παραπομπή των υφισταμένων τους σε ανακριτικά ή πειθαρχικά Συμβούλια και Υγειονομικές επιτροπές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 05 Η ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΤΟ Π.Ν. Άρθρο : 0501. Γ ενικά. Ι.Το Π.Ν. δια να δύναται να χρησιμοποιεί με ευελιξία τις Ναυτικές του Δυνάμεις σε επιχειρήσεις που απορρέουν από την αποστολή του σε καιρό ειρήνης και πολέμου, εφαρμόζει, όπως απαιτείται κατά περίπτωση, τις καθιερωμένες μορφές σχέσεως Διοικήσεως και Ελέγχου, από της πλήρους Διοικήσεως, που είναι συνήθης στη μόνιμη Διοικητική Οργάνωση του Π.Ν., μέχρις της Τακτικής Διοικήσεως και Τακτικού Ελέγχου, που αφορούν στην εκτέλεση αεροναυτικών επιχειρήσεων. 2.Στο επόμενο άρθρο παρέχονται οι ισχύοντες ορισμοί που προσδιορίζουν με σαφήνεια τους ποικίλους βαθμούς εξουσίας, η οποία δύναται να ανατεθεί, όπως απαιτείται, από προϊσταμένη αρχή σε ένα Διοικητή, στα πλαίσια της Διοικητικής ή Επιχειρηματικής Οργανώσεως του Π.Ν. Άρθρο 0502 1.Υπαγωγή: Είναι η εγκατάσταση σχέσεως διοικήσεως υφισταμένου προς προϊστάμενο, μόνιμης ή προσωρινής, μεταξύ δύο κλιμακίων μιας οργανώσεως. Η υπαγωγή διατάσσεται από ανώτερο κλιμάκιο το οποίο έχει δικαίωμα να εγκαθιστά μια τέτοια σχέση διοικήσεως. Ο όρος πρέπει πάντοτε να προσδιορίζεται από μια μορφή σχέσεως Διοικήσεως από τις καθοριζόμενες στις κατωτέρω παραγράφους 2 έως και 8. 2.Πλήρης Διοίκηση: Η εξουσία και ευθύνη ενός Διοικητού να εκδίδει διαταγές, να αναθέτει έργα και να ελέγχει τους υφισταμένους του. Καλύπτει κάθε πλευρά των στρατιωτικών Επιχειρήσεων, των διοικητικών θεμάτων και της υποστηρίξεως διοικητικής μερίμνης μέσα στα πλαίσια της αποστολής αυτού του Διοικητού. 3.Διοικητική Διοίκηση: Η εξουσία ενός Διοικητού επί των υφισταμένων των κλιμακίων και μονάδων επί διοικητικών θεμάτων όπως είναι τα θέματα προσωπικού, υποστηρίξεως διοικητικής μερίμνης, ετοιμότητος και προετοιμασίας προς πόλεμο. Εάν η Διοικητική Διοίκηση συμπληρωθεί με τη σχέση της επιχειρησιακής διοικήσεως διαμορφώνεται η πλήρης διοίκηση. Αποτελεί την μόνιμη μορφή διοικήσεως στο σύστημα της διοικητικής οργανώσεως και εξακολουθεί να παραμένει εν ισχύι έστω και αν μερικές μονάδες ενταχθούν σε ωρισμένη επιχειρησιακή οργάνωση δια την εκπλήρωση άλλης αποστολής. 4.Διοικητικός Έλεγχος: Η εξουσία που έχει μεταβιβασθεί σε ένα Διοικητή να ασκεί ωρισμένα διοικητικά καθήκοντα ή συγκεκριμένη υποστήριξη διοικητικής μερίμνης. Είναι στην ουσία πολύ περιωρισμένης μορφής διοικητική διοίκηση. Μία συνήθης μορφή διοικητικού ελέγχου είναι ο στρατονομικός έλεγχος, με τον οποίο εννοούμε την υποστήριξη από πλευράς εγκαταστάσεων, φρουρήσεως, μισθοτροφοδοσίας και διοικήσεως του προσωπικού μιας συστεγαζόμενης μονάδος. Περισσότερες λεπτομέρειες δια τον τρόπο εξασκήσεως του στρατονομικού ελέγχου δίδονται στο άρθρο 0503. 5.Επιχειρησιακή Διοίκηση: Η εξουσία ενός Διοικητού να αναθέτει αποστολές και έργα στους υφισταμένους του, να διαθέτει μονάδες, να ανακατανέμει δυνάμεις και μονάδες και να διατηρεί ή να μεταβιβάζει τον επιχειρησιακό έλεγχο ή την τακτική διοίκηση ή τον τακτικό έλεγχο όπως απαιτείται. Δεν περιλαμβάνει, μόνη της αυτή, αρμοδιότητες διοικητικής διοικήσεως ή εκτεταμένης υποστηρίξεως διοικητικής μερίμνης και αναφέρεται, κατά κανόνα, στο πλαίσιο των αεροναυτικών επιχειρήσεων. 6.Επιχειρησιακός Έλεγχος: Η εξουσία που έχει μεταβιβασθεί σε ένα Διοικητή να διευθύνει τις διατεθείσες σε αυτόν δυνάμεις και μονάδες δια την εκπλήρωση αποστολής ή έργων (τα οποία είναι συνήθως περιωρισμένα από απόψεως, αρμοδιότητος, χρόνου ή τόπου), να διαθέτει αυτές τις δυνάμεις και μονάδες και να διατηρεί ή μεταβιβάζει την τακτική διοίκηση και τακτικό έλεγχο αυτών. 7.Τακτική Διοίκηση: Η εξουσία που έχει μεταβιβασθεί σε ένα Διοικητή να αναθέτει έργα σε μονάδες υπό την διοίκηση του δια την εκπλήρωση της αποστολής η οποία του έχει ανατεθεί. Περιλαμβάνει την αρμοδιότητα και ευθύνη: 1)Δια την διεξαγωγή των επιχειρήσεων των σχετικών με την ανατεθείσα αποστολή, δηλαδή την έκδοση λεπτομερών διαταγών και οδηγιών και τον έλεγχο της καλής εκτελέσεως τους. 2)Δια την ναυτιλία και την γενική ασφάλεια των μονάδων που έχουν διατεθεί, αν και η τελική ευθύνη δι αυτές παραμένει στους Κυβερνήτες ή στους Διοικητές των μονάδων. 3)Δια την διατήρηση ή μεταβίβαση του Τακτικού Ελέγχου. 8.Τακτικός Έλεγχος: Η εξουσία που έχει μεταβιβασθεί σε ένα Διοικητή, να ασκεί λεπτομερειακή και συνήθως τοπική διεύθυνση και έλεγχο των κινήσεων ή χειρισμών μονάδων δια την εκπλήρωση συγκεκριμένου έργου. Είναι στην ουσία περιωρισμένη Τακτική Διοίκηση. Άρθρο 0503 1.Στρατονομικός έλεγχος, όπως ορίζεται και στην παράγραφο 4 του άρθρου ΔΝ 0502, είναι η εξουσία που έχει μεταβιβασθεί σε ένα Διοικητή να παρέχει υποστήριξη από πλευράς εγκαταστάσεων, φρουρήσεως, ενδιαιτήσεως, μισθοτροφοδοσίας και διοικήσεως στο προσωπικό ενός άλλου κλιμακίου Διοικήσεως (Επιτελείου, Διοικήσεως, Ν. Υπηρεσίας). 2.Η υπαγωγή μιας Διοικήσεως ή Ν. Υπηρεσίας σε Στρατονομικό έλεγχο μιας άλλης, είναι ανεξάρτητη του βαθμού και της αρχαιότητος που έχουν οι αντίστοιχοι Διοικητές τους. 3.Ο διοικητής που ασκεί τον Στρατονομικό έλεγχο αναλαμβάνει την ευθύνη δια κάθε τι που αφορά την ενδιαίτηση, ιματισμό, μισθοτροφοδοσία, ευπρέπεια, τάξη του ανωτέρου και κατωτέρου προσωπικού που στρατωνίζεται στην περιοχή του. Έχει επίσης την αρμοδιότητα και ευθύνη δια την συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, την γενική απογραφή και την ασφάλεια της περιοχής. 4.Η ενάσκηση του Στρατονομικού ελέγχου πρέπει να μην παρεμποδίζει, αλλά αντιθέτως να εξυπηρετεί την απρόσκοπτη λειτουργία των στρατονομουμένων Υπηρεσιών δια την εκπλήρωση της αποστολής τους. 5.Η εσωτερική υπηρεσία των στρατονομουμένων Υπηρεσιών ρυθμίζεται από τους προϊσταμένους τους σύμφωνα με την φύση και την αποστολή τους, σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας που υποστηρίζει και ασκεί τον Στρατονομικό έλεγχο ώστε να υπάρχει συντονισμός και καλή λειτουργία των στρατονομικών αρμοδιοτήτων. 6.Η πειθαρχική εξουσία επί του κατωτέρου προσωπικού κάθε στρατονομουμένης Υπηρεσίας ασκείται από τον προϊστάμενό της, ο οποίος επιβάλλει τις ποινές κατά τα ισχύοντα και τις διαβιβάζει με σημειώματα προς τον Διοικητή της Υπηρεσίας που ασκεί τον Στρατονομικό έλεγχο, δια την καταχώρηση τους στο ενιαίο ποινολόγιο το οποίο τηρείται δια το προσωπικό της στρατονομούσης και των στρατονομουμένων Υπηρεσιών. 7.Ο Διοικητής που ασκεί τον Στρατονομικό έλεγχο έχει πειθαρχική δικαιοδοσία επί του κατωτέρου και ανωτέρου, αλλά νεωτέρου του κατ αρχαιότητα, προσωπικού των στρατονομουμένων υπηρεσιών, δια παραβάσεις που ανάγονται σε θέματα της στρατονομικής του αρμοδιότητας. Στην περίπτωση παραβάσεων από ανώτερο προσωπικό ενημερώνει εγγράφως τον οικείο προϊστάμενο του παραβάτη. 8.Οι άδειες του προσωπικού ρυθμίζονται από τους προϊσταμένους των στρατονομουμένων Υπηρεσιών. Οι πίνακες των αδειών αποστέλλονται στον Διοικητή της στρατονομούσης Υπηρεσίας δια τον συντονισμό και την μετά από αυτόν χορήγησή τους. Άρθρο 0504 1.Οι σχέσεις διοικήσεως μεταξύ των διαφόρων κλιμακίων στο πλαίσιο της μονίμου ισχύος Διοικητικής Οργανώσεως του Π.Ν., καθορίζονται στο Βο Μέρος των Διατάξεων Π.Ν. 2.Οι σχέσεις διοικήσεως που αφορούν τις επιχειρησιακές οργανώσεις καθορίζονται από τον εκδότη του σχεδίου ή της διαταγής επιχειρήσεων και δύνανται να είναι: 1)Η Επιχειρησιακή διοίκηση β. Ο Επιχειρησιακός έλεγχος γ. Η τακτική διοίκηση δ. Ο τακτικός έλεγχος 3.Το δικαίωμα όμως καθορισμού σχέσεων επιχειρησιακής διοικήσεως ή επιχειρησιακού ελέγχου παραμένει πάντοτε στο ΓΕΝ το οποίο, εκτός αν διαταχθεί διαφορετικά, διατηρεί την επιχειρησιακή διοίκηση όλων των Πολεμικών Πλοίων (μαχίμων και βοηθητικών), των Αεροναυτικών Δυνάμεων που ανήκουν στο Π.Ν. και των Μονάδων Υποβρυχίων Καταστροφών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ-ΒΑΘΜΟΙ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Αρθρο : 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηματικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειμένη νομοθεσία. Σε περίπτωση τυχόν αντιθέσεως τους προς διατάξεις των εκάστοτε ισχυόντων νόμων ή διαταγμάτων που εκδόθηκαν επί τη βάσει αυτών, κατισχύουν πάντοτε οι τελευταίες. Άρθρο 0602 1.Την κλιμάκωση της Διοικήσεως στο Π.Ν. εξυπηρετεί η ιεραρχία των βαθμών. Η ιεραρχία των βαθμών είναι η σειρά των βαθμών. Οι βαθμοφόροι του Π.Ν. ανάλογα με την θέση τους στην ιεραρχία των βαθμών έχουν μεταξύ τους την σχέση του ανωτέρου ή του κατωτέρου. 2.Η ιεραρχία των καθηκόντων είναι η κλιμάκωση της Διοικήσεως. Οι βαθμοφόροι του Π.Ν., ανάλογα με την θέση τους στην ιεραρχία των καθηκόντων έχουν μεταξύ τους την σχέση του διοικούντος/προϊσταμένου ή διοικούμενου/υφισταμένου. 3.Η ιεραρχία των βαθμών πρέπει να ευρίσκεται σε αρμονία με την ιεραρχία των καθηκόντων. Η ιεραρχία των καθηκόντων είναι η βάση που προσδιορίζει τους αριθμούς του αναγκαίου σε κάθε βαθμό προσωπικού ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια επάνδρωση των Διοικήσεων, των Πολεμικών Πλοίων, των Ν. Υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων του Π.Ν. 4.Μεταξύ ομοιοβάθμων, συνδεομένων δια σχέσεως διοικητικής υπαγωγής ή εξαρτήσεως, η αρχαιότης υπέχει την ίδια ισχύ την οποία έχει και η διαφορά βαθμού. Άρθρο 0603 1.Η κλιμάκωση της Διοικήσεως στο Π.Ν. έχει ως εξής: Υπουργός Εθνικής Αμύνης. Αναπληρωτής Υπουργός ή και Υφυπουργοί Εθν.Αμύνης. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Διοικητής Μεγάλης Διοικήσεως. Διοικητής Ν.Συγκροτήματος Διοικητής Ομάδος πλοίων Διοικητής Διοικ. Ναυτικών περιοχών. Διοικητής Μοίρας (Πολεμικών πλοίων). Κυβερνήτης Πολ. Πλοίου Διοικητής Ν.Υπηρεσίας. 2.Η κλιμάκωση της Διοικήσεως στο εσωτερικό των Επιτελείων του ΓΕΝ, των μεγάλων Διοικήσεων, των Διοικήσεων Ναυτικών Δυνάμεων, Ν.Συγκροτημάτων, Διοικήσεων περιοχών, Πολεμικών Πλοίων και Ν.Υπηρεσιών καθορίζεται στο Βο Μέρος των Διατάξεων Π.Ν. και οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται στους οικείους Κανονισμούς Οργανώσεως και Λειτουργίας και τα οικεία βιβλία μάχης δια τα Πολεμικά πλοία. Αρθρο : 0604. Ιεραρχία του στρατιωτικού προσωπικού. 1.Το στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. ανήκει σε μία από τις τέσσερις ενότητες βαθμών : 1)Αξιωματικοί, β. Ανθυπασπιστές, γ. Υπαξιωματικοί. 2)Ναύτες. 2.Οι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί διακρίνονται περαιτέρω σε βαθμούς. 3.Οι Ανθυπασπιστές αποτελούν ενδιάμεση βαθμίδα μεταξύ Αξιωματικών και Υπαξιωματικών. 4.Οι ανωτέρω κατηγορίες ισχύουν και δια το γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. Αρθρο : 0605. Οι βαθμοί. 1.Η ιεραρχία των βαθμών όπως καθορίζεται στους σχετικούς Νόμους και Διατάξεις έχει ως εξής : 1)Αξιωματικοί (1) Ανώτατοι (2) Ανώτεροι (3) Κατώτεροι Ναύαρχος Πλοίαρχος Υποπλοίαρχος Αντιναύαρχος Αντιπλοίαρχος Ανθυποπλοίαρχος Υποναύαρχος Πλωτάρχης Σημαιοφόρος Αρχιπλοίαρχος 2)Ανθυπασπιστές 3)Υπαξιωματικοί Αρχικελευστής Επικελευστής Κελευστής Δίοπος 4)Ναύτης 2.Η απονομή των βαθμών και η προαγωγή σε οποιονδήποτε από αυτούς ρυθμίζονται λεπτομερώς από τους ισχύοντες νόμους. Αρθρο : 0606. Είσοδος και Κατάταξη εις το Π.Ν. 1.Το στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. (άνδρες και γυναίκες) διακρίνεται σε μονίμους, εθελοντές και στρατευμένους θητείας ανάλογα με τον τρόπο εισόδου ή κατατάξεως αυτού, ο οποίος προβλέπεται από τους νόμους. 2.Μόνιμοι είναι εκείνοι που εισέρχονται στο Π.Ν. δια να σταδιοδρομήσουν σε αυτό. Προέρχονται από τις ανώτατες στρατιωτικές σχολές των Αξιωματικών, τις παραγωγικές σχολές των Υπαξιωματικών ή από απευθείας κατάταξη ή από μονιμοποίηση από τις δύο άλλες κατηγορίες που περιγράφονται στις κατωτέρω παραγράφους 3 και 4. Νόμος ορίζει την σταδιοδρομία, ιεραρχία και προαγωγές των μονίμων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών αντιστοίχως, που προέρχονται από τις ως άνω στρατιωτικές σχολές, προβλέπει τις προϋποθέσεις και τον τρόπο μονιμοποιήσεως του προσωπικού εκ των δύο άλλων κατηγοριών που περιγράφονται κατωτέρω και ρυθμίζει τα θέματα της σταδιοδρομίας αυτών. 3.Εθελοντές είναι εκείνοι που κατατάσσονται εθελοντικώς στο Π.Ν. και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υπηρετήσουν δι ωρισμένο χρονικό διάστημα, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Ειδικώς οι εθελοντές που αναλαμβάνουν υποχρέωση ωρισμένου χρόνου παραμονής στο Π.Ν., δύνανται μετά την λήξη αυτού του διαστήματος, να σταδιοδρομήσουν ως εθελοντές μακράς θητείας με εξέλιξη και επετηρίδες όπως προβλέπεται από τον νόμο. 4.Στρατευμένοι θητείας είναι : 1)Εκείνοι που κατατάσσονται στο Π.Ν., μετά από πρόσκληση σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο «Περί Στρατολογίας», δια να υπηρετήσουν την θητεία τους. Από αυτούς, οι Αξιωματικοί ονομάζονται Επίκουροι και οι υπόλοιποι κληρωτοί. Αν μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους παραμείνουν υπό τα όπλα, ονομάζονται «Εφεδροι παρατεταμένης θητείας» αντιστοίχως. 2)Αυτοί που ανακαλούνται στην ενεργό υπηρεσία ή επιστρατεύονται ανάλογα με την κατηγορία από την οποία προέρχονται ονομάζονται «Εφεδροι εξ εφεδρείας» και «κληρωτοί εξ εφεδρείας». 5.Οι μαθητές της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και των παραγωγικών σχολών Υπαξιωματικών του Π.Ν. είναι στρατιωτικοί και διέπονται από τα καθοριζόμενα στους Νόμους/Οργανισμούς των Σχολών, υπάγονται σε αυτές τις Διατάξεις του Π.Ν., εφόσον δεν αντιτίθενται προς τους οικείους Νόμους/Οργανισμούς των ως άνω Σχολών. Άρθρο 0607 1.Οι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού διακρίνονται σε Μάχιμους, Μηχανικούς Σωμάτων και Ειδικής Μονιμότητος. Τα Σώματα του Πολεμικού Ναυτικού είναι : 1)Το Οικονομικό Σώμα. 2)Το Υγειονομικό Σώμα, περιλαμβάνον ως γενικές ειδικότητες τους Ιατρούς, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς και Νοσηλεύτριες/Νοσηλευτές. 3)Το Σώμα των Πληρωμάτων Στόλου περιλαμβάνον, τους Αξιωματικούς Υπηρεσιών και Τεχνών. Οι επί μέρους ειδικότητες των Αξιωματικών Υπηρεσιών και Τεχνών είναι οι αντίστοιχες των Ανθυπασπιστών του Πολεμικού Ναυτικού από τους οποίους προέρχονται. 2.Μάχιμοι Αξιωματικοί είναι οι εκπαιδευθέντες βασικώς ως Κυβερνήτες Πολεμικών Πλοίων, Μηχανικοί δε οι Αξιωματικοί οι εκπαιδευθέντες βασικώς ως Μηχανικοί Πολεμικών Πλοίων. Οι ανωτέρω διατηρούν την ιδιότητα του Αξιωματικού Μαχίμου και Μηχανικού διά την οποία βασικώς εκπαιδεύθηκαν, εφόσον δεν απώλεσαν αυτή λόγω υγείας ή από άλλη αιτία. 3.Διά τους Αξιωματικούς Μάχιμους, Μηχανικούς, Οικονομικούς, Αξιωματικούς εκάστης γενικής ειδικότητος Υγειονομικού, Αξιωματικούς εκάστης γενικής ειδικότητος Πληρωμάτων Στόλου και Αξιωματικούς ειδικής μονιμότητος, υπάρχουν σύμφωνα με τους ισχύοντες Μάμους ξεχωριστές αντίστοιχες επετηρίδες με νομοθετημένες κατά βαθμό θέσε ιι, δια κάθε μια. Ετσι διά τους Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού υπάρχουν οι ακόλουθες επετηρίδες : 1)Μαχίμων. 2)Μηχανικών. 3)Οικονομικών. 4)Ιατρών. 5)Οδοντιάτρων. 6)Φαρμακοποιών. 7)Νοσηλευτριών/Νοσηλευτών. 8)Πληρωμάτων Υπηρεσιών. 9)Πληρωμάτων Τεχνών. 10)Φάρων (μέχρις εξαντλήσεως της). 11)Ειδικής μονιμότητος. Αρθρο : 0608. Αρχαιότης μεταξύ Αξιωματικών του Π.Ν. 1. Η αρχαιότης Αξιωματικών του Π. Ν. σε κάθε βαθμό τηρουμένων των αναγραφομένων στην κατωτέρω παράγραφο 2 και στο άρθρο ΔΝ 0609 προσδιορίζεται από την χρονολογία αποκτήσεως του βαθμού. Ως χρονολογία αποκτήσεως του βαθμού λογίζεται η χρονολογία υπογραφής του Προεδρικού διατάγματος με το οποίο απονεμήθηκε ο βαθμός ή, σε περίπτωση αναδρομικής προαγωγής, η χρονολογία που καθορίζεται μέσα σε αυτό. 2.Ανεξάρτητα από τη χρονολογία αποκτήσεως του βαθμού : 1)Οι Αξιωματικοί Μάχιμοι και Μηχανικοί είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους. 2)Οι Αξιωματικοί Μηχανικοί θεωρούνται νεώτεροι των ομοιοβάθμων τους Μαχίμων αξιωματικών που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος Αξιωματικοί. 3)Οι Αξιωματικοί Πληρωμάτων Στόλου είναι νεώτεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους. 4)Οι μόνιμοι εν ενεργεία Αξιωματικοί είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους που ανακαλούνται ως μόνιμοι εξ εφεδρείας στην ενεργό υπηρεσία. Αρθρο : 0609. Αρχαιότης νεοκατασομένων μονίμων Αξιωματικών. 1.Η αρχαιότης μεταξύ των αξιωματικών που αποφοιτούν από τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών καθορίζεται από την σειρά επιτυχίας τους κατά την αποφοίτηση τους από τις σχολές αυτές η οποία είναι χωριστή δια τους Μάχιμους, τους Μηχανικούς και κατά κατηγορία ή γενική ειδικότητα δια τους λοιπούς Αξιωματικούς του Π.Ν. που προέρχονται από αντίστοιχες στρατιωτικές σχολές. Η οριστική σειρά αρχαιότητος των ανωτέρω Αξιωματικών διά τους οποίους προβλέπεται από το νόμο υποχρεωτική φοίτηση σε Σχολεία στους βαθμούς του Σημ/ρου και Ανθυποπλοιάρχου, διαμορφώνεται μετά την αποφοίτησή τους και από αυτά. Ο τρόπος κατά τον οποίον υπολογίζονται οι βαθμολογίες των οικείων Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών και των ως άνω Σχολείων υποχρεωτικής φοιτήσεως καθορίζεται από τον νόμο. 2.Οι Σημαιοφόροι που αποφοιτούν από τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές καθίστανται αρχαιότεροι εκείνων που ονομάσθηκαν ή προήχθησαν ενωρίτερα από αυτούς αλλά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. 3.Οι κατατασσόμενοι απευθείας κατόπιν διαγωνισμού με βαθμό ανώτερο του Σημαιοφόρου και οι τυχόν μονιμοποιούμενοι σε καιρό πολέμου τάσσονται μετά τους ομοιοβάθμους τους που υπηρετούν κατά την χρονολογία υπογραφής του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. 4.Η αρχαιότης την οποία κατά τις ανωτέρω παραγράφους αποκτούν οι Αξιωματικοί στον βαθμό με τον οποίο εισέρχονται στην αντίστοιχη κατηγορία ή γενική ειδικότητα διατηρείται καθ όλη την σταδιοδρομία τους, εκτός αν επέλθουν μεταβολές από λόγους που αναφέρονται στους Νόμους «περί Ιεραρχίας και Προαγωγών Αξιωματικών» και «περί καταστάσεως Αξιωματικών». Αρθρο : 0610. Προέλευση Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών. 1.Οι μόνιμοι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί προέρχονται σύμφωνα με τους οικείους νόμους από : 1)Αποφοίτηση εκ των παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών. 2)Μονιμοποίηση εθελοντών ή εφέδρων Υπαξιωματικών. 3)Απευθείας κατάταξη κατόπιν διαγωνισμού ιδιωτών ή κληρωτών στον βαθμό του Κελευστού. 2.Οι μόνιμοι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί αποτελούν το Σώμα των Πληρωμάτων Στόλου και ακολουθούν τις επετηρίδες όπως καθορίζονται από τον Νόμο. 3.Οι εθελοντές/εθελόντριες μακράς θητείας Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί προέρχονται από εθελοντές/ εθελόντριες ωρισμένης υποχρεώσεως, μετά την συμπλήρωση της αναληφθείσης αρχικής υποχρεώσεως, όπως προβλέπεται από τον νόμο και ακολουθούν σύμφωνα με αυτόν τις επετηρίδες : 1)Κοινή επετηρίδα εθελοντών μακράς θητείας ανεξαρτήτως ειδικότητος ή τέχνης. 2)Κοινή επετηρίδα εθελοντριών μακράς θητείας ανεξαρτήτως ειδικότητος ή τέχνης. 4.Οι εθελοντές/εθελόντριες Υπαξιωματικοί ωρισμένης υποχρεώσεως εισέρχονται στο Π.Ν. όπως προβλέπεται από τον οικείο νόμο, που προσδιορίζει και τα έτη της υποχρεώσεως. Μετά την λήξη της υποχρεώσεως τους δύνανται να παραμείνουν με τον βαθμό τον οποίο φέρουν ως εθελοντές/εθελόντριες μακράς θητείας εντασσόμενοι στις αντίστοιχες επετηρίδες εθελοντών/εθελοντριών μακράς θητείας της προηγούμενης παραγράφου 3 δια σταδιοδρομία και εξέλιξη μέχρι τον βαθμόν του Ανθυπασπιστού όπως ο νόμος ορίζει. Άρθρο 0611 1.Η αρχαιότης των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών σε κάθε βαθμό προσδιορίζεται από το χρόνο αποκτήσεως του βαθμού. Ως χρονολογία αποκτήσεως του βαθμού λογίζεται η χρονολογία υπογραφής της διοικητικής πράξεως ονομασίας ή μονιμοποιήσεως ή προαγωγής στο βαθμό ή προκειμένου περί αναδρομικής προαγωγής, η χρονολογία η καθοριζόμενη στη διοικητική πράξη. 2.Ανεξαρτήτως από την χρονολογία αποκτήσεως του βαθμού : 1)Εκείνοι οι Υπαξιωματικοί που αποφοιτούν από τις παραγωγικές Σχολές καθίστανται αρχαιότεροι από τους μη προερχόμενους από παραγωγικές Σχολές ομοιοβάθμους τους οι οποίοι ονομάσθηκαν μόνιμοι Υπαξιωματικοί σε χρόνο προγενέστερο αλλά ευρισκόμενο μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. 2)Οι μόνιμοι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί είναι αρχαιότεροι όλων των μη μονίμων ομοιοβάθμων τους, ως και των ομοιοβάθμων τους που ανακαλούνται στην ενέργεια από την εφεδρεία. 3)Οι Υπαξιωματικοί εθελοντές/εθελόντριες μακράς θητείας είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους εθελοντών/εθελοντριών ωρισμένης υποχρεώσεως. 4)Οι Υπαξιωματικοί εθελοντές/εθελόντριες ωρισμένης υποχρεώσεως είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους κληρωτών. Αρθρο : 0612. Αρχαιότης νεοκατατασσομένων μονίμων Υπαξιωματικών. 1.Η αρχαιότης μεταξύ των Υπαξιωματικών που αποφοιτούν από τις παραγωγικές Σχολές καθορίζεται από την οριστική σειρά επιτυχίας κατά την αποφοίτηση τους. 2.Η αρχαιότης μεταξύ των απευθείας κατόπιν διαγωνισμού κατατασσόμενων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών ρυθμίζεται βάσει της σειράς επιτυχίας τους στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση υποχρεωτικής φοιτήσεως αυτών σε Στρατιωτική Σχολή ή Κέντρο Εκπαιδεύσεως, η αρχαιότης ρυθμίζεται από το μέσο όρο των βαθμολογιών του διαγωνισμού και της τελικής επιδόσεως στην οικεία Σχολή ή Κέντρο. Αυτοί καθίστανται νεώτεροι των υπηρετούντων ομοιοβάθμων τους. 3.Οι μονιμοποιούμενοι τάσσονται μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους στην επετηρίδα της γενικής ειδικότητος στην οποία μέλλουν να εξελιχθούν. Ειδικότερα οι μονιμοποιούμενες εθελόντριες ακολουθούν επετηρίδα σύμφωνα με το άρθρο ΔΝ 0610. 4.Η αρχαιότης την οποία σύμφωνα με τα ανωτέρω αποκτούν οι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί στο βαθμό εισόδου στο Σώμα των μονίμων Υπαξιωματικών,διατηρείται καθόλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους,εκτός αν επέλθουν μεταβολές από λόγους που αναφέρονται εις τους Νόμους «περί Ιεραρχίας και Προαγωγών Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών» και «περί καταστάσεως Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών». ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ Άρθρο Άρθρο 0701 : Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Οι διατάξεις που αναπτύσσονται στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται κυρίως στον Αρχηγό και Διοικητές Ναυτικών Δυνάμεων, ισχύουν όμως και δια τους Διοικητές Συγκροτημάτων και Διοικήσεων ξηράς ανεξαρτήτων ή υποτεταγμένων, προσαρμοζόμενες αναλόγως των κατά περίπτωση συνθηκών. Άρθρο 0702 1.Η ανάληψη της Διοικήσεως γίνεται μετά από την εντολή από την αρμόδια προϊσταμένη αρχή. 2.Η μεταβίβαση της Διοικήσεως γίνεται κατά την διάρκεια τελετής με παράταξη του προσωπικού των πλοίων και των υπηρεσιών της Διοικήσεως. Κατά την τελετή γίνεται επιθεώρηση προσωπικού, ακολουθεί το θρησκευτικό μέρος της και εν συνεχεία αναγιγνώσκονται οι διαταγές του παραδίδοντος και του παραλαμβάνοντος Διοικητού και απονέμονται οι τιμές κατά την υποστολή και έπαρση του Διακριτικού Σήματος της Διοικήσεως όπου και όπως προβλέπεται από το σχετικό άρθρο των Διατάξεων Π.Ν. 3.Η ημερομηνία, ώρα και ο τόπος της τελετής παραδόσεως - παραλαβής ορίζεται από τον παραδίδοντα Διοικητή, μετά από σχετική έγκριση του αμέσως προϊσταμένου του. 4.Η παράδοση-παραλαβή καθηκόντων εγγράφεται στο Ημερολόγιο, το οποίο υπογράφουν οι δύο Διοικητές και αναφέρεται προς τον αμέσως προϊστάμενο Διοικητή με σήμα το οποίο κοινοποιείται προς τις προϊστάμενες Διοικήσεις, το ΓΕΝ, και τα υφιστάμενα κλιμάκια. Άρθρο 0703 1 Ο νέος Διοικητής κατατοπίζεται πλήρως από τον προκάτοχο του δια την αποστολή, τη σύνθεση, την οργάνωση και την κατάσταση από πλευράς προσωπικού, μέσων και υλικού καθώς και διά την ικανότητα, αποτελεσματικότητα και ετοιμότητα των μονάδων που υπάγονται στη Διοίκηση. 2.Ο νέος Διοικητής παραλαμβάνει από τον προκάτοχα του τα ειδικού χειρισμού και άλλης υψηλής διαβαθμίσεως ασφαλείας έγγραφα ή εκδόσεις δια τα οποία τυγχάνει προσωπικώς υπεύθυνος, ενώ δια το αρχείο των λοιπών υψηλής διαβαθμίσεως εγγράφων που αφορούν την Διοίκηση γίνεται μνεία της τηρήσεως τους από τους αρμοδίως εξουσιοδοτημένους Αξιωματικούς. 3.Κατά την παράδοση συντάσσεται πρωτόκολλο δια τα θέματα των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, στο οποίο μνημονεύονται επίσης με κάθε λεπτομέρεια όλες οι εκκρεμείς ή προς ενέργεια διαταγές, υποθέσεις και ζητήματα. Ενα αντίγραφο αυτού του πρωτοκόλλου υποβάλλεται από τον Διοικητή στην αμέσως προϊσταμένη του αρχή. 4.Ολες οι διαταγές που έχουν εκδοθεί από τους προκατόχους Διοικητές εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός εάν δια νεωτέρων διαταγών του παραλαμβάνοντος τροποποιηθούν ή καταργηθούν. Άρθρο 0704 1.Ο Διοικητής είναι υπεύθυνος δια την εκπλήρωση της αποστολής που έχει ανατεθεί στην Διοίκηση του. 2.Ασκεί την διοίκηση κανονικώς διά μέσου των αμέσως υφισταμένων του στην κλίμακα της διοικήσεως, αλλό κατά την κρίση του επικοινωνεί απ ευθείας με οποιονδήποτε από τους υφισταμένους του. 3.Μέσα στα πλαίσια των κατευθύνσεων και διαταγών του προϊσταμένου του εκδίδει τις αναγκαίες εντολές δια την ομαλή λειτουργία της Διοικήσεως. 4.Εξασφαλίζει ότι οι υφιστάμενοι του Διοικητές και Κυβερνήτες έχουν αντιληφθεί την σημασία της αξίας ηγεσίας και την σχέση της με την αποτελεσματικότητα και το ετοιμοπόλεμο των Ναυτικών Δυνάμεων. Αρθρο 0705: Κύρια σημεία επί των οποίων ο Διοικητής παρέχει κατευθύνσεις Στα πλαίσια της πολιτικής και των διαταγών των προϊσταμένων του, των αρμοδιοτήτων του και της συνεχούς επιδιώξεως δια την βελτίωση της αποδόσεως της Διοικήσεως του, ο Διοικητής : 1)Διευθύνει, συντονίζει και ελέγχει την επιχειρησιακή εκπαίδευση των μονάδων του σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό Επιχειρησιακής και εκπαιδευτικής δραστηριότητος που αφορά την Διοίκησή του. 2)Παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες δια την σύνταξη και ενημέρωση των βιβλίων μάχης, των οδηγιών κινητοποιήσεως και μάχης και των Βασικών Διαταγών. 3)Απαιτεί την συμμόρφωση προς τις διατάξεις ασφαλείας προσωπικού και υλικού και παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες και κατευθύνσεις δια την βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας. 4)Προωθεί την γενική επαγγελματική μόρφωση των Αξιωματικών ώστε αυτοί να είναι ενήμεροι των συγχρόνων επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων στις ειδικότητες τους. 5)Διευθύνει την τακτική εκπαίδευση των Διοικητών, Κυβερνητών και Αξιωματικών, επιδιώκων την πλήρη εκμετάλλευση του χρόνου των ασκήσεων εν πλω και την διεξαγωγή τους, όσο είναι δυνατόν, υπό πολεμικές συνθήκες. 6)Απαιτεί την ορθή λειτουργία και πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων συστημάτων και συσκευών ώστε η αποτελεσματικότης των πλοίων και μονάδων του να είναι υψηλή. 7)Ενθαρρύνει την κλίση των Αξιωματικών δια μελέτη και έρευνα στους τομείς της επαγγελματικής τους δραστηριότητος. 8)Επιβάλλει πνεύμα οικονομίας και λιτότητος και απαιτεί από τους υφισταμένους του αυστηρή συμμόρφωση προς τις διατάξεις διαχειρίσεως δαπανών και υλικού. 9)Προσπαθεί να περιορίσει την γραφειοκρατία και προωθεί την βελτίωση των μέσων και μεθόδων της πληροφορικής προς το σκοπό αυτό. Δια τον ίδιο σκοπό καθορίζει κατά την κρίση του ποια από τα αρχεία και βιβλία θα τηρούνται από τα μικρού εκτοπίσματος πλοία, βοηθητικά και πλοία ή Ν. Υπηρεσίες ειδικής αποστολής. 10)Μεριμνά δια την ανάπτυξη πνεύματος προστασίας του περιβάλλοντος, λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα, ελέγχει την εφαρμογή τους και προωθεί κάθε δυνατή βελτίωση μέσων προς αποφυγή ρυπάνσεων. Άρθρο 0706: Κύρια σημεία επι των οποίων ο Διοικητής ασκεί εποπτεία 1.Ο Διοικητής ασκεί την εποπτεία του επί των σημείων που έχουν βασική σημασία δια την εκτέλεση της αποστολής του. Αυτά κυρίως περιλαμβάνουν : 1)Την οργάνωση των πλοίων και λοιπών μονάδων του δια την μάχη και την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. 2)Την εκπαίδευση του προσωπικού. 3)Τη μέριμνα δια την ευεξία του προσωπικού και την διατήρηση υψηλού ηθικού. 4)Την ασφάλεια και συντήρηση του υλικού. 2.Την εποπτεία ασκεί σε κάθε ευκαιρία. Αυτή πρέπει να είναι αισθητή και εποικοδομητική δια την αποτελεσματικότητα των μονάδων του. 3.Στην λειτουργία του ελέγχου δια του οποίου ασκείται η εποπτεία περιλαμβάνονται οι περιοδικές και έκτακτες επιθεωρήσεις του Διοικητού, που αποσκοπούν στη διαπίστωση της καταστάσεως και λήψη μέτρων δια βελτίωση της αποδόσεως των μονάδων, σε όλες τις δραστηριότητες τους και ιδιαίτερα : 1)Στην μαχητική ικανότητα. 2)Στην διαβίωση του προσωπικού, την εμφάνιση του και στη γενικώτερη εμφάνιση των μονάδων. 3)Στην στρατιωτική διαπαιδαγώγηση του προσωπικού. 4)Στην λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση του υλικού. 4.Κατά τις επιθεωρήσεις του ο Διοικητής εξετάζει και τον τρόπο και βαθμό επιβολής των Αξιωματικών και βαθμοφόρων επί των υφισταμένων και προσπαθεί να εξακριβώσει εάν αυτοί γνωρίζουν καλά το προσωπικό που είναι υπό τις διαταγές τους και εάν υπάρχει στενή ψυχική επαφή μεταξύ τους. Εξετάζει επίσης με προσοχή κάθε αίτημα και παράπονο που του υποβάλλεται. Άρθρο 0707 1.Ο Διοικητής καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε τα πλοία, οι μονάδες και τα μέσα της Διοικήσεως του να ευρίσκονται πάντοτε στην απαιτουμένη επιχειρησιακή ικανότητα και την καθοριζομένη κάθε φορά ετοιμότητα, δι ανάληψη οποιασδήποτε αποστολής. 2.Παρακολουθεί την επιτυχή εκτέλεση των επισκευών των μονάδων του και παρέχει κάθε συνδρομή μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητός του. 3.Επιδιώκει όπως η αντιμετώπιση ανωμαλιών του υλικού και οι επισκευές αναλαμβάνονται, όπου είναι δυνατόν,από το προσωπικό των πλοίων και μονάδων του. ΔΓ εργασίες πέρα από τις δυνατότητες τους, εξασφαλίζει ότι αυτές αιτούνται από τους ενδιαφερομένους έγκαιρα από τους επισκευαστικούς φορείς. 4.Εξασφαλίζει την πληρότητα και ελέγχει την ορθή εφαρμογή του συστήματος προγραμματισμένης συντηρήσεως κάθε πλοίου και μονάδος του. Απαιτεί από τους υφισταμένους του να εκμεταλλεύονται όλον τον διατιθέμενο εν όρμω χρόνο, δια την ολοκλήρωση των εργασιών συντηρήσεως συστημάτων και συσκευών και συντονίζει τις ενέργειες δια την τυχόν απαιτουμένη συμπλήρωση των χρησιμοποιουμένων μέσων και υλικών. 5.Απαγορεύει την εκτέλεση οποιασδήποτε μετασκευής στα πλοία και μονάδες του χωρίς την έγκριση του ΓΕΝ. Στην περίπτωση που κρίνει αναγκαία την εκτέλεση μιας μετασκευής στα πλοία του, μεριμνά δια την ιεραρχική υποβολή λεπτομερούς αιτιολογημένης αναφοράς στο ΓΕΝ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές. 6.Μεριμνά δια τον έγκαιρο εφοδιασμό και ανεφοδιασμό των πλοίων του με τους φόρτους πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών, ανταλλακτικών και εφοδίων που καθορίζονται στις Μόνιμες Διαταγές του ΓΕΝ. 7.Φροντίζει να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη επιχειρησιακή απόδοση των πλοίων και μονάδων του με το μικρότερο λειτουργικό κόστος. Επιδιώκει και ελέγχει όπως η αρχή αυτή πρυτανεύει στους υφισταμένους του. Ειδικότερα φροντίζει να αποφεύγεται η άσκοπη χρησιμοποίηση αντιοικονομικών ταχυτήτων. 8.Εκτελεί έλεγχο μαχητικής ικανότητος σε περιόδους που κρίνει κατάλληλες. Κατά τον έλεγχο αυτό διατάσσεται και πλους με μεγίστη ταχύτητα. Άρθρο 0708 1.Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ασκεί την επιχειρησιακή διοίκηση επί όλων των Πολεμικών Πλοίων (μαχίμων και βοηθητικών), των Αεροναυτικών Δυνάμεων που ανήκουν στο ΠΝ και των Μονάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΜΥΚ) και είναι ως εκ τούτου το μόνο αρμόδιο να διαθέτει Πλοία, Ναυτικές, Αεροναυτικές Δυνάμεις και ΜΥΚ δι οποιαδήποτε αποστολή, και να καθορίζει την αρμοδία αρχή επιχειρησιακού ελέγχου δια την εκτέλεση της. Είναι επίσης το μόνο αρμόδιο δια να εξουσιοδοτεί Διοικητές Ναυτικών Δυνάμεων προς διάθεση των ανωτέρω μονάδων σε καθοριζόμενες από αυτό περιπτώσεις. 2.Οι Διοικητές που ασκούν διοικητική διοίκηση Πολεμικών Πλοίων (μαχίμων και βοηθητικών), Αεροναυτικών Δυνάμεων του Π.Ν. και Μονάδων Υποβρυχίων Καταστροφών, είναι εξουσιοδοτημένοι από το ΓΕΝ να διαθέτουν τις προβλεπόμενες μονάδες τους στις αρμόδιες αρχές επιχειρησιακού ελέγχου, δια κινήσεις και αποστολές που έχουν ήδη προγραμματισθεί, εγκριθεί ή διαταχθεί από το ΓΕΝ, εκδίδοντες τη σχετική διαταγή διαθέσεως. 3.Οσοι εκ των Διοικητών της ανωτέρω παραγράφου 2 ασκούν επιχειρησιακόν έλεγχο, είναι επίσης εξουσιοδοτημένοι από το ΓΕΝ, να διατάσσουν οι ίδιοι τα υποτεταγμένα σε αυτούς πλοία, Ναυτικές, Αεροναυτικές Δυνάμεις ή Μονάδες Υποβρυχίων Καταστροφών δια την εκτέλεση προγραμματισμένων και εγκεκριμένων από το ΓΕΝ ασκήσεων, αποστολών και καθοριζομένων από το ΓΕΝ κινήσεων συνήθους μορφής. 4.Οι κατά τα ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις διαθέσεως πλοίων, Αεροναυτικών Δυνάμεων και ΜΥΚ και οι εξουσιοδοτήσεις ασκήσεως επιχειρησιακού ελέγχου αυτών, καθορίζονται λεπτομερώς με σχετική Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ. Σε αυτήν επιπλέον, καθορίζονται οι αρχές ασκήσεως επιχειρησιακού ελέγχου, παρέχονται κατευθύνσεις δια την άσκηση του επιχειρησιακού ελέγχου Πολεμικών Πλοίων Επιφανείας και Υποβρυχίων, Αεροσκαφών, Ελικοπτέρων (Ε/Π), Μονάδων Υποβρυχίων Καταστροφών, ως και λεπτομερείς οδηγίες δια την σύνταξη, έκδοση, κοινοποίηση και διαβίβαση Διαταγών πλού/ πτήσεως/μετακινήσεως και σχετικών αναφορών. 5.Η αρμόδια αρχή επιχειρησιακού ελέγχου πλοίων και Ναυτικών Δυνάμεων εκδίδει την Διαταγή πλου με βάση το σήμα διαθέσεως των μονάδων ή με βάση τις εγκεκριμένες και προγραμματισμένες από το ΓΕΝ κινήσεις και αποστολές δια τον επιχειρησιακό έλεγχο των οποίων έχει εξουσιοδοτηθεί. Στις περιπτώσεις που οι αποστολές αυτές αφορούν ασκήσεις, εκδίδονται Διαταγές ασκήσεων από τον οριζόμενο στο πρόγραμμα επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως ως διευθύνοντα την άσκηση Αρχηγό ή Διοικητή. 6.Οι αρχές επιχειρησιακού ελέγχου είναι εξουσιοδοτημένες να εκτελούν τις ακόλουθες επειγούσης μορφής αποστολές με τις διατιθέμενες υπό τον έλεγχο τους μονάδες με παράλληλη άμεση ενημέρωση του ΓΕΝ : 1)Συνδρομή σε μικράς εκτάσεως τοπική συμφορά, β. Συνδρομή στη διάσωση ανθρωπινής ζωής στη θάλασσα. 2)Επείγουσα μεταφορά ασθενών. 7.Αρχηγός ή Διοικητής Ναυτικής Δυνάμεως εν πλω, διατάσσει κατά την κρίση του οποιαδήποτε κίνηση των μονάδων, όπως απαιτείται, δια την πραγματοποίηση της αποστολής του. Οι σχετικές διαταγές πρέπει να κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές επιχειρησιακού ελέγχου και στον προϊστάμενο του Αρχηγό ή Διοικητή. Άρθρο 0709 1.Στα καθήκοντα του Διοικητού Ναυτικής Δυνάμεως δια την εν πλώ Ναυτική Δύναμη περιλαμβάνονται : 1)Ο καθορισμός και η σήμανση της πλεύσεως της Δυνάμεως. 2)Η ασφάλεια του πλού της Ναυτικής Δυνάμεως εν σχηματισμώ. 3)Η ανάληψη των μέτρων ασφαλείας της Δυνάμεως ως συνόλου κατά την εκτέλεση ασκήσεων πυρών και βολής όπλων οποιουδήποτε είδους. 4)Η οργάνωση της Τακτικής Διοικήσεως, η διεύθυνση και έλεγχος της Ναυτικής Δυνάμεως, σύμφωνα με τα ισχύοντα δόγματα τακτικής, τις ισχύουσες οδηγίες διοικήσεως/ελέγχου/επικοινωνιών και κατά την κρίση του, όπως απαιτείται από την εκάστοτε κατάσταση, διά την εκτέλεση της εν πλω αποστολής του. 5)Η ανάληψη καταλλήλου σχηματισμού, ταχύτητος και μέτρων αυτοπροστασίας των πλοίων σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες ή σε ομίχλη. 6)Ο καθορισμός στίγματος συναντήσεως σε περιπτώσεις αποχωρισμού. 7)Ο καθορισμός της πτητικής δραστηριότητος και η ετοιμότητα των ιπταμένων μέσων και πληρωμάτων της δυνάμεως. 8)Η γνωστοποίηση των προθέσεων του για την αγκυροβολιά της Δυνάμεως και η εν συνεχεία μέριμνα δια την ασφαλή αγκυροβολιά και παραμονή των πλοίων στο αγκυροβόλιο. 2.Σε ουδεμία περίπτωση οι Κυβερνήτες απαλλάσσονται από την ευθύνη της ασφαλείας ναυσιπλοίας των πλοίων τους. Άρθρο 0710 1.0 Διοικητής Ναυτικής Δυνάμεως εν πλώ αναφέρει με σήματα τις κινήσεις και ανάγκες των πλοίων του. Τα σήματα αυτά απευθύνονται στην αρχή επιχειρησιακού ελέγχου και κοινοποιούνται στις άλλες αρμόδιες αρχές δι ενημέρωση και ανάληψη τεχνικής και εφοδιαστικής υποστηρίξεως δια την ικανοποίηση των αναγκών των πλοίων, ειδικώς δε τα σήματα αναγκών κατάπλου σε λιμένες που εδρεύουν Ναυτικές Αρχές, απευθύνονται σε αυτές. 2.Οι ανωτέρω κινήσεις και ανάγκες των πλοίων που αναφέρονται με σήματα του Διοικητού, περιλαμβάνουν : 1)Αναφορά απόπλου ή κατάπλου σε αγκυροβόλιο. Αν στο αγκυροβόλιο εδρεύει Ναυτική αρχή, τότε η αναφορά αυτή γίνεται με την μέριμνα της Ναυτικής αρχής. 2)Αναφορά στίγματος σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα αναλόγως των επιχειρησιακών ή άλλων απαιτήσεων. 3)Αναφορά βλάβης πλοίου η οποία επηρεάζει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα. 4)Αναφορά αναγκών πλοίων τα οποία καταπλέουν σε Ναυτική Βάση και χρειάζονται τεχνική και εφοδιαστική υποστήριξη. 3.Οι λεπτομέρειες δια την σύνταξη και διαβίβαση των ανωτέρω αναφορών ρυθμίζονται σε Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ. Άρθρο 0711 : Ανάληψη των χειρισμών από τον Διοικητή Ο Αρχηγός ή Διοικητής Ναυτικής Δυνάμεως, αν το κρίνει απόλυτα αναγκαίο, δύναται να αναλάβει την διεύθυνση των χειρισμών του πλοίου στο οποίο επιβαίνει. Στην περίπτωση αυτή έχει την ευθύνη των κινήσεων του πλοίου και γίνεται μνεία του γεγονότος στο Ημερολόγιο του πλοίου. Άρθρο 0712 : Τήρηση των κανόνων του Διεθνούς κατά θάλασσα Δικαίου Ο Διοικητής σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρεί τους κανόνες του κατά θάλασσα Διεθνούς Δικαίου και απαιτεί από τους υφισταμένους του να κάνουν το ίδιο, μεριμνά δε δια την πληρότητα της γνώσεως των κανόνων αυτών από τους Μάχιμους Αξιωματικούς των Διοικήσεων και πλοίων του. Άρθρο 0713 1.Σε περίπτωση συναντήσεως εν όρμω με αρχαιότερο Διοικητή, ο νεώτερος Διοικητής ενημερώνει τον αρχαιότερο δια την κατάσταση της Δυνάμεως του, τις προβλεπόμενες κινήσεις της καθώς και την πιθανή ώρα απόπλου. 2.Όταν συνορμούν περισσότερες ομάδες πλοίων ο αρχαιότερος Διοικητής αναλαμβάνει το έργο του συντονισμού εφαρμογής των Διατάξεων του ΠΝ σε θέματα που αφορούν την εσωτερική υπηρεσία και τα μέτρα ασφαλείας, με σκοπό όπως ολόκληρη η Ναυτική Δύναμη αποτελεί ένα πειθαρχημένο σύνολο. 3.Πλοίο που συνορμεί με ομάδα άλλων πλοίων και έχει ανεξάρτητη αποστολή δεν λαμβάνει οδηγίες από τον Διοικητή της ομάδος, είναι όμως υποχρεωμένο να συντονίζει τις ενέργειες που σχετίζονται με τον προγραμματισμό της εσωτερικής υπηρεσίας και τις διατάξεις διά την εξωτερική εμφάνιση. Άρθρο 0714 : Τήρηση του προϊσταμένου Διοικητού ενήμερου Ο Διοικητής έχει την ευθύνη να τηρεί ενήμερο τον αμέσως προϊστάμενο του. Ενημερώνει αυτόν διά κάθε ζήτημα που κατά την κρίση του πρέπει να τύχει της προσοχής του. Στα θέματα ενημερώσεως ενδεικτικώς περιλαμβάνονται : α. Η επιχειρησιακή ετοιμότης των μονάδων του. β. Οποιαδήποτε απαιτουμένη ενέργεια η οποία υπερβαίνει την δικαιοδοσία του πριν να προβεί σε αυτήν. γ. Ενδιαφέρουσες και χρήσιμες κατά την κρίση του πληροφορίες. δ. Κάθε σημαντικό έκτακτο γεγονός ή επεισόδιο που έγινε σε μονάδες της Διοικήσεώς του. ε. Κάθε εξαιρετική υπηρεσία ή έργο που συντελέθσηκε από μονάδες ή υπηρετούντες υπό τις διαταγές του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ Άρθρο 0801 : Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις που αναπτύσσονται στο Κεφάλαιο αυτό αναφέρονται στον Αρχηγό Στόλου και τους Διοικητές των μεγάλων Διοικήσεων του Π.Ν,ισχύουν όμως και δια τις Ανεξάρτητες Διοικήσεις ξηράς προσαρμοζόμενες αναλόγως με τις ειδικές κατά περίπτωση συνθήκες. Άρθρο 0802 : Εξουσία του Διοικητού Η στρατιωτική εξουσία του Διοικητού ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως ασκείται σε κάθε πρόσωπο, στρατιωτικό ή μη, το οποίο υπηρετεί ή επιβαίνει σε μονάδες που είναι υπό τις διαταγές του, ακόμη και με την ιδιότητα του επιβάτου. Άρθρο 0803 : Κατανομή των μονάδων στις Διοικήσεις Η Διοικητική Διοίκηση των πλοίων και Ελικοπτέρων του Π.Ν. μεταβιβάζεται στους Διοικητές με Διαταγή του ΓΕΝ που εκδίδεται ετησίως ή εκτάκτως όταν χρειασθεί. Στην Διαταγή αυτή καθορίζονται η κατανομή των μονάδων στις Διοικήσεις, η κατάσταση ετοιμότητος αυτών, η κατά τύπους πλοίων ή ελικοπτέρων διαθεσιμότης, το επίπεδο επανδρώσεώς τους, το μόνιμο αγκυροβόλιο των πλοίων ως και τα πλοία έδρας των Διοικητών. Άρθρο 0804 : Οργάνωση της Ναυτικής Δυνάμεως Ο Διοικητής οργανώνει την Ναυτική Δύναμη με βάση τις γενικές αρχές των Διατάξεων των Κεφαλαίων 02, 03, 04, 05 και 07 και τις ειδικές διατάξεις οι οποίες καθορίζονται στο Βο Μέρος των Διατάξεων Π.Ν. Άρθρο 0805 1.Ο Διοικητής της ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως έχει την ευθύνη δια την επιχειρησιακή εκπαίδευση αυτής. 2.Επιχειρησιακή εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που αναπτύσσει, διατηρεί και βελτιώνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα συστημάτων, μονάδων και ατόμων. Ειδικά δια την Ναυτική Δύναμη, η επιχειρησιακή εκπαίδευση : 1)Επιδιώκει την εξασφάλιση υψηλού βαθμού επιχειρησιακής ετοιμότητος του συνόλου του προσωπικού και των συστημάτων μιας μονάδος, της μονάδος ως μαχίμου οντότητος και της Ναυτικής Δυνάμεως ως επιχειρούντος συνόλου. 2)Πρέπει να συντελείται με γνώμονα την δυνατότητα ικανοποιήσεως των αποστολών που απορρέουν από τα σχέδια και τις μορφές της απειλής. 3)Περιλαμβάνει τις ασκήσεις εν όρμω και εν πλω, την εκπαίδευση και εξάσκηση επί των μονάδων ή σε ειδικές εκπαιδευτικές ευκολίες στην ξηρά, την σύντονη εκπαίδευση και τους πλόες μαχητικής ικανότητος ως και κάθε μορφής εκπαίδευση κατά τον πλού. 3.Ο προγραμματισμός της επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως και ο συντονισμός των θεμάτων που αφορούν σε αυτήν και την συνεργασία με τους άλλους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων κατευθύνεται από το ΓΕΝ, το οποίο εκδίδει το ετήσιο Πρόγραμμα Επιχειρησιακής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητος του Π.Ν. Στο πρόγραμμα αυτό καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι υποβαλλόμενες απαιτήσεις επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως των Διοικήσεων, μέσα στα πλαίσια των διατιθεμένων μέσων, ευκολιών και αναλώσεων (καυσίμων, πυρομαχικών, υλικών) και επιδιώκεται η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση χρόνου και μέσων. 4.Στα πλαίσια της αρμοδιότητος του δια την επιχειρησιακή εκπαίδευση των Διοικήσεων και μονάδων του ο Διοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως : 1)Εξετάζει και διαμορφώνει τις απαιτήσεις επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως επιδιώκων την επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου αυτής και προτείνει την εκμετάλλευση κάθε δυνατότητος για βελτιώσεις και θεραπεία τυχόν αδυναμιών. 2)Εκδίδει, υλοποιεί και ελέγχει τα προγράμματα για την επιχειρησιακή εκπαίδευση με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό του ΓΕΝ. 3)Εκδίδει κατά την κρίση του και υλοποιεί τα προγράμματα συντόνου εκπαιδεύσεως καθώς και εκείνα που έχουν αποφασισθεί από το ΓΕΝ. 4)Διευθύνει ή παρακολουθεί τις ασκήσεις στις οποίες συμμετέχει το σύνολο της Ναυτικής Δυνάμεως. 5)Παρακολουθεί και ελέγχει τις ασκήσεις των Διοικήσεων του. 6)Επιδιώκει, μετά από κάθε άσκηση, την διενέργεια συζητήσεως επί των πρώτων εντυπώσεων, την κριτική και την ανάλυση κάθε ασκήσεως, ώστε να αξιοποιούνται τα συμπεράσματα δια διορθώσεις και βελτιώσεις. 7)Εκδίδει τα προγράμματα εκπαιδεύσεως, εν όρμω, παρακολουθεί και ελέγχει τα προγράμματα των Διοικήσεων του και απαιτεί από τους υφισταμένους του ορθή και πλήρη εκμετάλλευση του χρόνου δια την εν όρμω εκπαίδευση. 8)Υποβάλλει αναφορές σε καθορισμένα διαστήματα δια την συντελεσθείσα εκπαίδευση και προτείνει μέτρα για βελτιώσεις. Άρθρο 0806 1.Ο Διοικητής ασκεί την εποπτεία του επί των Διοικήσεων και μονάδων σύμφωνα με το πνεύμα των προβλεπομένων στο άρθρο 0706. 2.Ειδικώτερα εκτελεί κατά την κρίση του ετήσιες και έκτακτες επιθεωρήσεις και ελέγχους μαχητικής ικανότητος Διοικήσεων και μονάδων του. Άρθρο 0807 1.0 Διοικητής Ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως ρυθμίζει την υπηρεσία των Αξιωματικών και των Πληρωμάτων στη Ναυτική Δύναμη. Κατά το δυνατόν η υπηρεσία ρυθμίζεται κατά ομοιόμορφο τρόπο δια τα πλοία του αυτού τύπου, τα ευρισκόμενα κάτω από τις Ίδιες συνθήκες. 2.Σχετικά με την εν όρμω υπηρεσία καθορίζει τα ακόλουθα : 1)Το ωράριο εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές του ΓΕΝ και τον πίνακα εσωτερικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του σχετικού Κεφαλαίου των Διατάξεων Π.Ν. 2)Τον τρόπο προσωρινής αναπληρώσεως των Κυβερνητών. 3)Τον αριθμό κατά είδος των φυλακών Αξιωματικών που πρέπει να τηρείται από κάθε Διοίκηση και τύπο πλοίων. 4)Την εκτέλεση φυλακών εν πλω σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο κατά την παραμονή των πλοίων εν όρμω. 3.Δύναται να εξουσιοδοτεί Διοικητή ή αρχαιότερο Κυβερνήτη μικρών πλοίων της Ναυτικής Δυνάμεως πρυμνοδετημένων ή παραβεβλημένων πλησίον αλλήλων στο μόνιμο αγκυροβόλιο, όπως ορίζει Αξιωματικό Φυλακής κοινό δια περισσότερα από ένα πλοία. Άρθρο 0808 1.Δια την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγόντων περιστατικών οργανώνεται φυλακή σκοπούντος πλοίου από εν ενεργεία πλοία της Ναυτικής Δυνάμεως. 2.Η υπηρεσία σκοπούντος οργανώνεται από τον Αρχηγό μεταξύ των πλοίων εκάστης των Διοικήσεων Ομάδων πλοίων από τις οποίες αποτελείται η Ανεξάρτητη Ναυτική Δύναμη. Η σειρά σκοπούντος πλοίου κάθε υποτεταγμένης Διοικήσεως ορίζεται από το Διοικητή της εκτός αν άλλως διαταχθεί από τον Αρχηγό. 3.Οταν τα εν ενεργεία πλοία μιας Διοικήσεως είναι λιγότερα από τρία, εκτελούν φυλακές ως εάν ήταν τρία. Οι υπόλοιπες ημερομηνίες μένουν κενές. Η διάταξη αυτή ισχύει μόνο στην περίπτωση κατά την οποία τα πλοία ορμούν στο μόνιμο αγκυροβόλιο. 4.Η εναλλαγή των σκοπούντων βασίζεται σε σύστημα 24ώρου φυλακής το οποίο δύναται να μεταβάλλεται κατόπιν διαταγής ΓΕΝ σε σύστημα βασιζόμενο σε φυλακές μεγαλύτερος διαρκείας δια ωρισμένους τύπους πλοίων. 5.Το σκοπούν έχει ετοιμότητα να αναλάβει οποιαδήποτε αποστολή στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και κυρίως αποστολές ερεύνης, διασώσεως και παροχής βοηθείας. 6.Παραλλήλως το σκοπούν πλοίο εν όρμω, σε αγκυροβόλιο ή λιμένα ή όρμο με συνορμούντα πλοία, εξασφαλίζει, αναλόγως προς την γενική ετοιμότητα της Δυνάμεως, τις ακόλουθες υπηρεσίες, συμμορφούμενο με τις ειδικές οδηγίες του Διοικητού της Ναυτικής Δυνάμεως : 1)Την επαγρύπνηση ασφαλείας της περιοχής του αγκυροβολίου. 2)Την επαγρύπνηση του αγκυροβολίου εναντίον στόχων αέρος, επιφανείας, υποβρυχίων, με φυλακή λειτουργίας των εντοπιστικών του συστημάτων, εκτός αν αυτή έχει ανατεθεί σε άλλο ή άλλα πλοία του αγκυροβολίου. 3)Την επαγρύπνηση στη συνεννόηση. 4)Την συνεχή φυλακή ακροάσεως διεθνών δικτύων κινδύνου. 5)Την ανάληψη αμέσων ενεργειών σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. 6)Την παροχή βοηθείας σε πλοία και πλωτά μέσα. 7)Την τήρηση της τάξεως και ναυτονομία στην ξηρά. 8)Την διάθεση και τον συντονισμό των πλωτών μέσων δια τις ανάγκες της Ναυτικής Δυνάμεως. 9)Τον συντονισμό επάρσεως - υποστολής της Σημαίας και των στολισμών. 10)Τα καθήκοντα φυλακής Ιατρού. 11)Την εκτέλεση εφοδειών ετοιμότητος μετά από διαταγή του Διοικητού. 7.Κατά την εκτέλεση φυλακής σκοπούντος εντός του μονίμου αγκυροβολίου το σκοπούν πλοίο εξασφαλίζει εκείνες εκ των υπηρεσιών της προηγουμένης παραγράφου 6 ή και επιπρόσθετες άλλες όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διαταγές της Διοικήσεως του και στις μόνιμες οδηγίες του Διοικητού του μονίμου αγκυροβολίου. 8.Η ετοιμότης του προσωπικού του σκοπούντος πλοίου, πλην αντιθέτου διαταγής του Ανεξαρτήτου Διοικητού, είναι άμεσος. Ο Κυβερνήτης, οι Αξιωματικοί και το πλήρωμα είναι ένδον. 9.Η ετοιμότης μηχανών που τηρείται από τα σκοπούντα πλοία καθορίζεται σε Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ. Σε αυτή επίσης ρυθμίζονται : 1)Οι τύποι των πλοίων που εκτελούν καθήκοντα σκοπούντος. 2)Οι περιπτώσεις εξαιρέσεως πλοίων από την φυλακή σκοπούντος. 3)Ο τρόπος ασκήσεως επιχειρησιακού ελέγχου του σκοπούντος. Άρθρο 0809 : Συνδρομή του Π.Ν. σε κοινωνικό έργα. Ο Αργηγός ή Ανεξάρτητος Διοικητής μεριμνά διό την ετοιμότητα των Ναυτικών και αεροναυτικών δυνάμεων και Υπηρεσιών του, σύμφωνα με τα ισχύοντα σχέδια και διαταγές του ΓΕΝ, διό την συνδρομή του Π.Ν. σε κοινωνικό έργα : α. Επί προγραμματισμένης βάσεως, όπως είναι η υδροδότηση ανύδρων νήσων ή άλλες εγκεκριμένες από το ΓΕΝ συναφείς αποστολές. β. Διά την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών όπως μεταφοράς ασθενών, εκτάκτων αναγκών της χώρας σεπεριπτώσεις σεισμών, πλημμύρων, συμφορών εν γένει. Ιδιαίτερα διά την αντιμετώπιση των πυρκαίών υπαίθρου τηρούνται οι καθοριζόμενες από το ΓΕΝ ετοιμότητες από κατάλληλες υπηρεσίες και πλοία, πέραν των συνήθων σκοπούντων, ειδικώς κατά την θερινή περίοδο. Άρθρο 0810 1.Ο Διοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως οργανώνει την υπηρεσία Ιατρού από τους υγειονομικούς Αξιωματικούς που υπηρετούν στις υπο τις διαταγές του μονάδες. Στην περίπτωση που οι Υγειονομικοί Αξιωματικοί δεν επαρκούν, η υπηρεσία Ιατρού συμπληρώνεται από στρατευμένους Υπαξιωματικούς ή Ναυτοδιόπους που έχουν αναγνωρισμένο πτυχίο. 2.Στο μόνιμο αγκυροβόλιο η υπηρεσία Ιατρού είναι δυνατόν να συνδυάζεται με την αντίστοιχη του Ναυτικού Νοσοκομείου ή θεραπευτηρίου που υπάρχει στην περιοχή, μετά από συνεννόηση των οικείων Διοικητών. 3.Ο Ιατρός Υπηρεσίας παραμένει στο πλοίο ή την Υπηρεσία του επί 24ωρον και μεταβαίνει όπου ζητούνται οι υπηρεσίες του. Άρθρο 0811 1.Ο Διοικητής της ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως με διαταγή του εγκρίνει και ρυθμίζει την ελεύθερη επικοινωνία των πλοίων με την ξηρά και μεταξύ τους, όταν αυτά καταπλέουν ή ορμούν μακρυά από το μόνιμο αγκυροβολιά τους 2.Σε περιπτώσεις διενεργείας τελωνειακού ελέγχου, η ελεύθερη επικοινωνία ρυθμίζεται από τον επιχειρησιακό Διοικητή ή από τον διοικητή ο οποίος είναι υπεύθυνος δια την εκτέλεση του ελέγχου. Άρθρο 0812 1.Ο Διοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως δύναται να χορηγεί άδειες απουσίας στο προσωπικό που υπηρετεί υπο τις διαταγές του με βάση την παρεχομένη δικαιοδοσία από τις κείμενες διατάξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό Κεφάλαιο 19 των Διατάξεων Π.Ν. 2.Ο Διοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως κατευθύνει και εποπτεύει την χορήγηση των κανονικών αδειών του προσωπικού υπο τις διαταγές του κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι όλοι οι υπηρετούντες λαμβάνουν την δικαιούμενη κανονική άδεια, χωρίς να επηρεάζεται η επιχειρησιακή ετοιμότης των μονάδων. 3.Ο Διοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως έχει το δικαίωμα εγκρίσεως, αιτήσεως ανακλήσεως ή περιορισμού ή μη παροχής προγραμματισμένης αδείας, δια περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που του υποβάλλουν υφιστάμενοι του. Άρθρο 0813 1.Τα θέματα που αφορούν τις μεταθέσεις και γενικά τις μετακινήσεις του προσωπικού αναπτύσσονται στο σχετικό Κεφάλαιο 20 των Διατάξεων Π.Ν. 2.Ο Διοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως εποπτεύει την κανονική εκτέλεση των μεταθέσεων που διετάχθησαν από τις αρμόδιες αρχές μέσα στα καθοριζόμενα από τις σχετικές διαταγές χρονικά περιθώρια. Επιβάλλει το πνεύμα αυτό εις τους υφισταμένους του. Σε εξαιρετική περίπτωση που ειδικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση μεταθέσεως στα χρονικά όρια που έχουν καθορισθεί, το γεγονός πρέπει να αναφέρεται ή γνωστοποιείται στην αρμοδία για τις μεταθέσεις αρχή. Άρθρο 0814 Ο Διοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως προκαλεί συχνές συσκέψεις των Διοικητών και συγκεντρώσεις Διοικητών και Κυβερνητών δια να ομιλήσει, συζητήσει και χαράξει κατευθύνσεις δια θέματα που αφορούν στην Ναυτική Δύναμη. Αρθρο 0815: Ενημέρωση του Α/ΓΕΝ 1.Ο Αρχηγός ή Διοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως τηρεί ενήμερο τον Α/ΓΕΝ διά κάθε ζήτημα που ενδιαφέρει την Ναυτική Δύναμη, σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου 0712 και υποβάλλει τις καθοριζόμενες περιοδικές εκθέσεις και αναφορές προς το ΓΕΝ. 2.Η παρουσίαση σαφούς εικόνας της καταστάσεως της Ναυτικής Δυνάμεως δι έλεγχο της προόδου και λήψη υποβοηθητικών μέτρων από το ΓΕΝ γίνεται κυρίως διό των ακολούθων εκθέσεων και αναφορών : ι α. Της ετησίας εκθέσεως πεπραγμένων του λήξαντος έτους. Σε αυτήν περιλαμβάνεται και συνοπτική, σαφής προσωπική εκτίμηση του Διοικητού διά την αποτελεσματικότητα των δυνάμεων του προς εκπλήρωση της αποστολής του και ουσιαστικές παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση. 1)Της εξαμηνιαίας αναφοράς, δια την συντελεσθείσα επιχειρησιακή εκπαίδευση, στην οποία περιλαμβάνονται τα διδάγματα και οι προτάσεις δι απάλειψη τυχόν δυσμενών παραγόντων και αδυναμιών. Άρθρο 0816 1.Μετά την παραλαβή των καθηκόντων του, ο Διοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως αποκαθιστά και διατηρεί σχέσεις συνεργασίας μέσα στα πλαίσια της αποστολής του, με τις Πολιτικές και Στρατιωτικές αρχές ξηράς στην περιοχή της έδρας του, ως και με τους λοιπούς ανεξαρτήτους Διοικητές. 2.Επωφελείται του κατάπλου σε λιμένες εσωτερικού δια την συνεργασία με τις τοπικές Πολιτικές, Στρατιωτικές και Λιμενικές αρχές επί θεμάτων που αφορούν στο Π.Ν. Ο τρόπος ανταλλαγής των επισήμων επισκέψεων καθορίζεται στο σχετικό Κεφάλαιο 24 των Διατάξεων Π.Ν. 3.Εάν από αρμόδιες Πολιτικές, Στρατιωτικές ή Αστυνομικές αρχές μιας περιοχής αιτηθεί βοήθεια των υπό τις διαταγές του Δυνάμεων προς τήρηση της δημοσίας τάξεως και εξασφάλιση της εκτελέσεως των νόμων, ο Διοικητής δύναται να την παράσχει, μόνο μετά προηγουμένη ιεραρχική έγκριση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. Αρθρο : 0817. Αλληλογραφία του Διοικητού ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως μετά του ΓΕΝ και των Στρατιωτικών αρχών 1.Ο Διοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως και κάθε ανεξάρτητη απευθείας απο το ΓΕΝ Διοίκηση ή Ν.Υπηρεσία αλληλογραφούν απευθείας με το ΓΕΝ. 2.Το ΓΕΝ γενικώς δια το Π.Ν. και ο Διοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως ως και οι Διοικητές των μεγάλων Διοικήσεων μέσα στις Διοικήσεις τους, δύνανται δια διαταγής να επιτρέψουν παρεκκλίσεις από την ιεραρχική διενέργεια της αλληλογραφίας δια θέματα αναφορών, τρεχούσης φύσεως, επιχειρήσεων, ασφαλείας, με γνώμονα την ευκολία συνεννοήσεως και τον περιορισμό της αλληλογραφίας. Λεπτομέρειες δια το θέμα τούτο ρυθμίζει ο Κανονισμός Αλληλογραφίας του Π.Ν. 3.Ο Διοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως έχει το δικαίωμα αλληλογραφίας απευθείας με τις τοπικές, Πολιτικές και Στρατιωτικές αρχές. Επίσης με Στρατιωτικές αρχές των άλλων κλάδων των Ε.Δ. με τις οποίες έχει ρυθμισθεί μέσω του ΓΕΝ συνεργασία, ενώ κατά κανόνα το δικαίωμα της απ ευθείας αλληλογραφίας προς Υπουργεία και Κυβερνητικές υπηρεσίες, διασυμμαχικές και διπλωματικές αρχές, διατηρείται από το ΓΕΝ και εκχωρείται κατά περίπτωση δια σχετικής εντολής εξουσιοδοτήσεως. Αρθρο : 0818. Καθήκοντα Διοικητού ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως προσωρινά υποτεταγμένου. Ο Διοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως, η οποία γίνεται προσωρινά υποτεταγμένη, διατηρεί τις τιμές και τα δικαιώματα του καθώς και τις αρμοδιότητες στην εσωτερική Διοίκηση της Ναυτικής του Δυνάμεως. Αρθρο : 0819. Αρμοδιότητες των Ναυτικών αρχών ξηρός επί πλοίων που υπάγονται σε αυτές. Οι αρμοδιότητες Ναυτικής αρχής ξηράς επί πλοίων που υπάγονται σε αυτήν είναι εκείνες που καθορίζονται από τις Διατάξεις Π.Ν. και απορρέουν από τη μορφή σχέσεως Διοικήσεως που εγκατεστάθη από την προϊσταμένη αρχή, εκτός εάν τροποποιούνται από ειδικές οδηγίες της ιδίας αυτής προϊσταμένης αρχής. Αρθρο : 0820. Ενέργειες του Διοικητού ανεξαρτήτου Ν. Δυνάμεως σε περίπτωση ατυχήματος στο υλικό. 1.Στην έννοια του ατυχήματος περιλαμβάνονται : α. Τα ναυτικά ατυχήματα όπως πρόσκρουση, προσάραξη, σύγκρουση πλοίου ή απώλεια πλοίου (όταν η απώλεια δεν είναι απόρροια της δράσεως κατά την μάχη). 1)Τα αεροπορικά ατυχήματα όπως αναγκαστική προσγείωση, αναγκαστική προσθαλάσσωση, σύγκρουση, πτώση, απώλεια αεροσκάφους/ελικοπτέρου, όταν αυτά συμβαίνουν από τα ίδια τους μέσα και το ίδιο τους προσωπικό. 2)Βλάβες σε πλοία, αεροσκάφη/ελικόπτερα,ή εγκαταστάσεις ξηράς, από πϋρκαιά, διαρροή, έκρηξη πυρομαχικών ή αερίων ή άλλη αιτία, από την χρήση των ιδίων τους μέσων ή του ιδίου τους προσωπικού, οι οποίες βλάβες έχουν σοβαρή επίπτωση στην ετοιμότητα των πλοίων, αεροσκαφών/ελικοπτέρων, εγκαταστάσεων ξηράς αντιστοίχως ή/και έχουν συνεπιφέρει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο προσωπικού. 2.Πέραν των ανωτέρω ναυτικών και αεροπορικών ατυχημάτων που θεωρούνται σοβαρά, ο Διοικητής ο οποίος θα προβεί στις κατωτέρω καθοριζόμενες ενέργειες, δύναται να χαρακτηρίσει ατύχημα βλάβης ως «σοβαρό», με κριτήριο τις επιπτώσεις της στο προσωπικό, στην ετοιμότητα του πλοίου και στο κόστος και χρόνο δια την αποκατάσταση του υλικού. 3.Σε περίπτωση ατυχήματος σε πλοίο, αεροσκάφος/ ελικόπτερο, ή εγκαταστάσεις ξηράς που υπάγονται σε αυτόν ο Διοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως ή ο Διοικητής μεγάλης Διοικήσεως του Π.Ν. προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 1)Αναφέρει τα γεγονότα με σήμα προς το ΓΕΝ. β. Διατάσσει την διενέργεια προανακρίσεως από Μάχιμο Αξιωματικό, αρχαιότερο του Κυβερνήτου του πλοίου στο οποίο συνέβη το ατύχημα (ή των Κυβερνητών των εμπλεκομένων στο ατύχημα πλοίων), ή από κατάλληλο Αξιωματικό δια ατύχημα εγκαταστάσεων ξηράς ή αεροσκάφους/ελικοπτέρου, δια να εξακριβωθεί αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες. 2)Ορίζει «Επιτροπή Πραγματογνωμοσύνης» από τρία ή πέντε μέλη, της οποίας έργο είναι η υποβολή εκθέσεως προς αυτόν, με αιτιολογημένη γνώμη δια τα αίτια του ατυχήματος. Δια την επιτροπήν αυτήν ισχύουν τα ακόλουθα : (1) Η έκθεση της επιτροπής συνοδεύεται από καταθέσεις μαρτύρων, από τα ημερολόγια πλοίου και μηχανής, από τεχνικές εκθέσεις και στοιχεία, φωτογραφίες και γνωμάτευση αρμοδίων φορέων σχετικά με τις ζημιές που προξενήθηκαν ως και τα κατ εκτίμηση κόστος και χρόνο που απαιτούνται δια την επισκευή. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στο ΓΕΝ το ταχύτερο δυνατό μαζί με την γνώμη του Διοικητού που ώρισε την επιτροπή. (2) Πρόεδρος στην επιτροπή ορίζεται Μάχιμος Αξιωματικός αρχαιότερος του Κυβερνήτου του πλοίου εις το οποίο συνέβη το ατύχημα (ή των Κυβερνητών των εμπλεκομένων εις το ατύχημα πλοίων), ή κατάλληλος Αξιωματικός δια ατύχημα εγκαταστάσεων ξηράς ή αεροσκάφους/ ελικοπτέρου. (3) Η επιτροπή αυτή, προκειμένου περί ελικοπτέρων ή αεροσκαφών, καλείται «επιτροπή διερευνήσεως», και το έργο της περιγράφεται λεπτομερώς σε σχετική Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ. 4.Οι ενέργειες της επιτροπής πραγματογνωμοσύνης γίνονται παράλληλα, αλλά ανεξάρτητα από την προανάκριση. Το έργο της επιτροπής αποσκοπεί, πέραν του εντοπισμού τυχόν αμελείας, στην ουσιαστική έρευνα και μελέτη των αιτίων και συνθηκών του συμβάντος, δια να εξαχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα που θα αποτρέψουν την επανάληψη παρομοίων ατυχημάτων. 5.Αν ο Διοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως δεν είναι ο αρχαιότερος Διοικητής ή αν κυβερνά ο Ίδιος ένα από τα εμπλεκόμενα στο ατύχημα πλοία, οι ενέργειες που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 3, αναλαμβάνονται από την προϊσταμένη του αρχή. 6.Στην περίπτωση ατυχήματος που δεν επιφέρει σοβαρή βλάβη στο υλικό διενεργείται από το πλοίο ή την Ναυτική Υπηρεσία ένορκη διοικητική εξέταση, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά στην προϊσταμένη αρχή. Η προϊσταμένη αρχή δύναται, κατά την διάρκεια της διενεργείας της ένορκης διοικητικής εξετάσεως ή και μετά την περάτωση της, κατόπιν νέας εκτιμήσεως, να επαναχαρακτηρίσει το ατύχημα ως «σοβαρό» και να ενεργήσει όπως αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 3. Άρθρο : 0821. Ενέργειες του Διοικητού ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως σε περίπτωση ατυχήματος προσωπικού. 1.Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος προσωπικού που υπηρετεί ή επιβαίνει σε μονάδα υπό την Διοίκηση του, ο Διοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής δυνάμεως ή ο Διοικητής μεγάλης Διοικήσεως προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 1)Μεριμνά διά την παροχή της απαιτουμένης περιθάλψεως. 2)Αναφέρει με επείγον σήμα στο ΓΕΝ λεπτομερή στοιχεία διά το ατύχημα, ως και τα λεπτομερή ατομικά στοιχεία αυτού που το υπέστη. 3)Μεριμνά διά την ενημέρωση των πλησιεστέρων συγγενών του παθόντος. 4)Διατάσσει τη διενέργεια προανακρίσεως διά την εξακρίβωση των αιτιών, των συνθηκών και των συνεπειών του ατυχήματος. Η προανάκριση διατάσσεται από τον Διοικητή, εφόσον δεν έχει διαταχθεί από την μονάδα του παθόντος. 2.Σε περίπτωση σοβαράς ασθενείας που προκαλεί ανησυχία, ο Διοικητής ενεργεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους 1α, 1β και 1γ. 3.Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία (τραυματισμό, άγνωστη παθολογική αιτία κλπ) ή εξαφάνισης, ο διοικητής προβαίνει στις ενέργειες που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1α, 1β, και 1δ, ενώ οι ενέργειες της ενημερώσεως των πλησιέστερων συγγενών και οι περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες αναλαμβάνονται από το ΓΕΝ. 4.Εάν ο θάνατος λάβει χώραν στην αλλοδαπή ο Διοικητής ανεξαρτήτου δυνάμεως πληροφορεί περί τούτου και την Ελληνική προξενική αρχή ή εάν δεν υφίσταται τις τοπικές αρχές με τις οποίες και συνεννοείται διά τα ληπτέα μέτρα αναλόγως των διαταγών που έχουν ληφθεί από το ΓΕΝ διά την ταρίχευση και αποστολή του νεκρού στην Ελλάδα ή την κηδεία του στο εξωτερικό. 5.Σε καιρό πολέμου κάθε ανακοίνωση προς τους πλησιέστερους συγγενείς διά θάνατο, ατύχημα, ή ασθένεια προσωπικού γίνεται από το ΓΕΝ. Άρθρο : 0822. Εγκατάλειψη πλοίου. Ο Διοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως, εάν πλοίον αυτής ευρίσκεται σε κίνδυνο απώλειας κατόπιν σχετικής αναφοράς του Κυβερνήτου του πλοίου, δύναται να διατάξει την εκκένωση του πλοίου και εν ανάγκη την καταστροφή αυτού σύμφωνα προς τα προβλεπόμενα περαιτέρω από το άρθρο ΔΝ 1133. Άρθρο : 0823. Επισκέψεις, μεταφορά και διανυκτέρευση επιβατών σε πλοία του Π.Ν. 1.Η επίσκεψη του κοινού στα πλοία καθορίζεται με Διαταγή του Διοικητού της Ναυτικής Δυνάμεως. 2.Η μεταφορά και η διανυκτέρευση επιβατών στα πλοία του Π.Ν. γίνεται μετά από έγκριση ΓΕΝ. 3.Ο Διοικητής της ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτρέψει την διανυκτέρευση ή μεταφορά επιβατών, στο εσωτερικό ή εξωτερικό, μέσα στα όρια του καθορισμένου από το ΓΕΝ διά το πλοίο φόρτου, αν κρίνει ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι διά τούτο. Την ενέργεια αυτή αναφέρει στο ΓΕΝ. 4.Στην αλλοδαπή δύναται να αποδεχθεί επιβάτες κατόπιν σχετικής έγγραφης αιτιολογημένης αιτήσεως των αρμοδίων Ελληνικών Διπλωματικών και Προξενικών αρχών, εκτός εάν σοβαροί λόγοι τον εμποδίζουν να αποδεχθεί τις αιτήσεις, οπότε γνωρίζει τούτους στην αρχή που υπέβαλε την αίτηση και αναφέρει σχετικώς στο ΓΕΝ αναλόγως διά κάθε περίπτωση. Άρθρο 0824 Ο Διοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως δύναται, κατ εξαίρεση και μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας προς κάλυψη κατεπειγουσών περιπτώσεων και εφόσον δεν υπάρχει επαρκής χρόνος προς αίτηση και έγκριση, να ενεργήσει δι ανάληψη μη εγκεκριμένης δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή, αμέσως μετά την ανάληψη των ενεργειών, αναφέρει και ζητεί την έγκριση από τον έχοντα την οικονομική εξουσία. Άρθρο : 0825. Καθήκοντα του Διοικητού ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως όταν αυτή ευρίσκεται εκτός της Ελληνικής Επικρατείας. 1.Συμπεριφορά του προσωπικού. 1)Ο Διοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως που επισκέπτεται λιμένες ή τόπους ξένων χωρών, λαμβάνει ιδιαίτερη φροντίδα, ώστε όλο το προσωπικό να καταβάλει την καλύτερη προσπάθεια και με την άψογη συμπεριφορά του επί των πλοίων και κατά την εξοδό του στην ξηρά, μετά την ελεύθερη επικοινωνία, να εξασφαλίσει την καλή διάθεση και τον σεβασμό από τις αρχές και τους κατοίκους της υπό επίσκεψη χώρας. 2)Ιδιαίτερα σημεία που απαιτούν προσοχή στην συμπεριφορά του προσωπικού προς τους ξένους είναι : (1) Να αποφεύγει κάθε ενέργεια που μπορεί να αποτελέσει αφορμή διά προσβολή ή πρόκληση ή δυσμενή σχόλια των αρχών και κατοίκων της χώρας. (2) Να επιδεικνύει πάντοτε τον απαιτούμενο σεβασμό στην Σημαία, στους νόμους, στα έθιμα, στη θρησκεία, στις τελετές και στις τοπικές διατάξεις. (3) Να συμπεριφέρεται με ευγένεια και να καλλιεργεί κλίμα καλής θελήσεως και αμοιβαίου σεβασμού. (4) Να είναι άψογο στην εμφάνιση του και να μη συχνάζει σε χώρους που έχουν απαγορευθεί από τις τοπικές αρχές. (5) Να διατηρεί αυστηρή ουδετερότητα σε τυχόν περιπτώσεις πολιτικών διαφορών και να μην αναμιγνύεται αμέσως ή εμμέσως σε πολιτικά ζητήματα που αφορούν την ξένη χώρα. 2.Σχέσεις με τις Ελληνικές Διπλωματικές και Προξενικές αρχές. Ο Διοικητής διατηρεί στενή επαφή με τις Ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές στις οποίες παρέχει κάθε βοήθεια την οποία η παρουσία της Ναυτικής Δυνάμεως δύναται να εξασφαλίσει επ ωφελεία της αποστολής τους. Ζητεί ο ίδιος τις συμβουλές τους διό την καλύτερη εκπλήρωση της αποστολής του και έρχεται μέσω αυτών, όπου απαιτείται, σε επικοινωνία με τις ξένες τοπικές αρχές. 3.Επικοινωνία και σχέσεις με τις τοπικές αρχές. 1)Ο Διοικητής απευθύνεται στις ξένες τοπικές αρχές μέσω των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών. Στην περίπτωση που αυτές δεν υπάρχουν, επικοινωνεί απ ευθείας με τις ξένες τοπικές αρχές. Σε περιπτώσεις κατάπλου σε λιμένες συμμαχικών κρατών η επαφή με τις Στρατιωτικές αρχές γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις σχετικές διασυμμαχικές διατάξεις και εκδόσεις και στις οδηγίες της αρχής Επιχειρησιακού Ελέγχου της Ναυτικής Δυνάμεως. Στην επαφή του με τις τοπικές αρχές, επιδιώκει την λήψη πληροφοριών και στοιχείων και την δημιουργία σχέσεων συνεργασίας και καλής θελήσεως που θεωρεί αναγκαίες δια την εκπλήρωση της αποστολής του και παράλληλα τους προσφέρει κάθε συνδρομή μέσα στις δυνατότητες του και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΓΕΝ. 2)Οι Αξιωματικοί των μονάδων της Ναυτικής Δυνάμεως στις σχέσεις τους με τους Αξιωματικούς της χώρας ή των Πολεμικών πλοίων της, επιδεικνύουν προς αυτούς αμοιβαίως την προσοχή και τον σεβασμό που ο βαθμός και η θέση τους απαιτούν. 4.Προστασία των Ομοεθνών. Εάν υπάρξει αιφνίδια ανάγκη ενεργείας της Ναυτικής Δυνάμεως, δια προστασία ομοεθνών σε ξένους λιμένες ή τόπους, ο Διοικητής ενεργεί μετά από συνεννόηση με το ΓΕΝ και λήψη εντολών από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης, εκτός εάν έχει ήδη εξουσιοδοτηθεί προς τούτο. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας, ενεργεί μετά από συνεννόηση και τελική απόφαση από τις διαπιστευμένες στη χώρα επισκέψεως αρμόδιες Ελληνικές διπλωματικές αρχές και αναφέρει το συντομώτερο προς το ΓΕΝ. 5.Αποβίβαση ενόπλων αγημάτων. Η αποβίβαση ενόπλων αγημάτων δι ασκήσεις, τελετές ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό απαγορεύεται εάν δεν έχει προηγηθεί σχετική συνεννόηση και έγκριση των ξένων αρμοδίων αρχών. 6.Σεβασμός της κυριαρχίας του ξένου κράτους. 1)Ο Διοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως και γενικώτερα ο αρχαιότερος Διοικητής, αρχαιότερος Κυβερνήτης ή Κυβερνήτης μεμονωμένου Πολεμικού Πλοίου λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα διά την εφαρμογή των κανόνων περί «αβλαβούς διελεύσεως» κατά την ενάσκηση του δικαιώματος τούτου που παρέχεται στα Πολεμικά Πλοία από το διεθνές κατά θάλασσα Δίκαιο. 2)Τα περί του δικαιώματος αβλαβούς διελεύσεως λεπτομερώς καθοριζόμενα στο «Εγχειρίδιο Διεθνούς Δικαίου θαλάσσης» του Π.Ν., έχουν ωςακολούθως : (1) Δικαίωμα αβλαβούς διελεύσεως, ήτοι της ναυσιπλοίας διά της χωρικής θαλάσσης ενός παρακτίου κράτους με σκοπό απλής, αδιάκοπου και άνευ παρεκκλίσεων διελεύσεως, -εφόσον η διέλευση αυτή δεν προκαλεί κινδύνους διά την ειρήνη, την ασφάλεια και την έννομη τάξη του παρακτίου κράτους, απολαύουν άπαντα τα πλοία, όλων των κρατών. Τα υποβρύχια υποχρεούνται κατά την άσκηση του δικαιώματος τούτου να πλέουν εν επιφάνεια και να δεικνύουν την σημαία τους. Το δικαίωμα της αβλαβούς διελεύσεως δεν επεκτείνεται στην υπέρπτηση των αεροσκαφών διά μέσου του εθνικού εναερίου χώρου. (2) Διέλευση σημαίνει ναυσιπλοΐα διά μέσου της χωρικής θαλάσσης με τον σκοπό και μόνο 1)Διάπλου αυτής χωρίς είσοδο στα εσωτερικά ύδατα. 2)Εισόδου στα εσωτερικά ύδατα. 5)Εξόδου από εσωτερικά ύδατα. Η διέλευση αυτή πρέπει να είναι συνεχής, αδιάκοπη και ταχεία και με ταχύτητα ανάλογη προς τις περιστάσεις. Το διερχόμενο πλοίο δεν· επιτρέπεται να αγκυροβολεί ούτε να κρατεί, αλλά μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας, παροχής βοηθείας σε ανθρώπους και πλοία σε κίνδυνο ή εφόσον το απαιτεί η ασφάλεια της ναυσιπλοίας. Κάθε άλλος σκοπός ή τρόπος διελεύσεως (π.χ. διάπλους μη συνεχής, δι αδικαιολογήτων ελιγμών, αδικαιολόγητη αγκυροβολιά ή κράτηση) δεν υπόκεινται στην νομική έννοια της διελεύσεως, όπως αναλύθηκε ανωτέρω. (3) Αβλαβής είναι η διέλευση, η οποία δεν θέτει σε κίνδυνο από ηθικής ή υλικής πλευράς τη δημοσία ειρήνη, τη δημοσία τάξη και ασφάλεια και γενικά την ομαλή διαβίωση του παρακτίου κράτους. Οι κατωτέρω περιπτώσεις δεν συνιστούν αβλαβή διέλευση : 1)Απειλή ή χρήση βίας εναντίον της κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητος ή πολιτικής ανεξαρτησίας του παρακτίου κράτους ή καθ οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου. 2)Οποιαδήποτε πράξη προς συλλογή πληροφοριών που θέτει σε κίνδυνο την άμυνα ή ασφάλεια του παρακτίου κράτους. 5)Οποιαδήποτε άσκηση με όπλα οποιουδήποτε τύπου (δ) Οποιαδήποτε πράξη προπαγάνδας που αποσκοπεί στον επηρεασμό της αμύνης ή ασφαλείας του παρακτίου κράτους. 9)Απονήωση, προσνήωση αεροσκαφών ή ελικοπτέρων. 10)Φόρτωση και εκφόρτωση πραγμάτων ή επιβίβαση και αποβίβαση προσώπων κατά παράβαση των τελωνειακών, φορολογικών, μεταναστευτικών ή υγειονομικών ή άλλων κανονισμών του παρακτίου κράτους. 11)Οποιαδήποτε πράξη πταισματικής (εκ προθέσεως ή αμελείας) ρυπάνσεως. 12)Οποιεσδήποτε αλιευτικές δραστηριότητες. 13)Η διενέργεια οποιασδήποτε επιστημονικής ερεύνης. 14)Οποιαδήποτε πράξη η οποία συνιστά οποιασδήποτε φύσεως παρενόχληση των συστημάτων και εγκαταστάσεων επικοινωνιών του παρακτίου κράτους. 15)Οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία δεν έχει άμεση σχέση με την διέλευση (π.χ. εκτέλεση γυμνασίων, πλους υπό κάλυψη φώτων). 5)Δεδομένου ότι αριθμός κρατών απαιτεί προηγουμένη γνωστοποίηση ή και άδεια προ της ασκήσεως του δικαιώματος της αβλαβούς διελεύσεως, το ΓΕΝ μεριμνά εκάστοτε διά τις σχετικές ενέργειες και την έκδοση εντολών προς τον Διοικητή ή τον Κυβερνήτη στη Διαταγή Επιχειρήσεων / Ασκήσεων ή εκτάκτως όταν απαιτείται, γνωρίζοντας σε αυτούς και τυχόν εγκριθείσες από το ξένο κράτος άρσεις περιορισμών κατά την αβλαβή διέλευση όπως π.χ. δυνατότητα αγκυροβολιάς, πτήσεως ελικοπτέρων ή άλλες. 17)Εφόσον δεν υπάρχουν αντίθετες εντολές από το ΓΕΝ ή την Εθνική αρχή επιχειρησιακού ελέγχου, ο Διοικητής Ναυτικής Δυνάμεως ή Κυβερνήτης Πολεμικού Πλοίου δύναται κατά την κρίση του να ασκήσει το δικαίωμα της αβλαβούς διελεύσεως τηρώντας επακριβώς τα καθοριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 6β και αναφέροντας την πρόθεση του αυτή στην αρχή επιχειρησιακού του ελέγχου. 7.Χρήση βίας. 1)Η χρήση βίας κατά την περίοδο της ειρήνης εναντίον άλλης χώρας ή οποιουδήποτε εντός των ορίων της επικράτειας της είναι παράνομη, εκτός εάν αποτελεί πράξη αυτοαμύνης. Το δικαίωμα της αυτοαμύνης εκ του Διεθνούς Δικαίου μπορεί να ανακύψει διά την απόκρουση χρήσεως βίας ή την απόκρουση αμέσου απειλής χρήσεως βίας. 2)Οι συνθήκες διά την άσκηση του δικαιώματος αυτοαμύνης δεν είναι δυνατόν να καθορισθούν εκ των προτέρων, αλλά αφήνεται στην ορθή κρίση του υπευθύνου Διοικητού, ο οποίος θα πρέπει να ενεργήσει με προσοχή και αυτοσυγκράτηση και να εξαντλήσει κάθε άλλο μέσον πριν ασκήσει το δικαίωμα της αυτοαμύνης. 3)Σε ουδεμία περίπτωση χρησιμοποιείται βία με σκοπό την τιμωρία διά πράξεις που έχουν ήδη συντελεσθεί. 8.Λήψη μέτρων ασφαλείας. Στην περίπτωση λήψεως μέτρων ασφαλείας επί των πλοίων εναντίον ενεργειών τρομοκρατών, ο Διοικητής σύμφωνα και με τις οδηγίες της αρχής επιχειρησιακού ελέγχου δύναται να συζητήσει καταλλήλως και να συνενοηθεί με τις τοπικές αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες διά τα αντίστοιχα μέτρα στην επικράτεια τους προς ασφάλειαν της Ναυτικής Δυνάμεως. 9.Πειθαρχική δικαιοδοσία επί των Ελληνικών εμπορικών πλοίων. 1)Η πειθαρχική δικαιοδοσία του Διοικητού ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως επί των Ελληνικών εμπορικών πλοίων και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες εξασκείται ορίζονται στους ισχύοντες Κανονισμούς του Εμπορικού Ναυτικού. 2)Εκτός των Ελληνικών λιμένων ο Διοικητής έχει το δικαίωμα νηοψίας και ασκήσεως αστυνομικών καθηκόντων επί παντός Ελληνικού εμπορικού πλοίου. 3)Στην ανοικτή θάλασσα ή σε ξένο λιμένα όπου δεν υπάρχει Ελληνική προξενική αρχή ο Διοικητής δύναται να ασκήσει την δικαιοδοσία της προξενικής αρχής σε θέματα που αφορούν τα πληρώματα των Ελληνικών εμπορικών πλοίων σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στο Εμπορικό Ναυτικό, εφόσον ζητηθεί από αρμοδία αρχή του ΥΕΝ μέσω του ΓΕΝ. 10.Συνδρομή και Προστασία Ελληνικών εμπορικών πλοίων. 1)Ο Διοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως ή Κυβερνήτης μεμονωμένου πλοίου στην ανοικτή θάλασσα, Εθνικά ή ξένα χωρικά ύδατα, παρέχει στα Ελληνικά ή και ξένα εμπορικά πλοία συνδρομή σε περίπτωση κινδύνου ζωής «εν θαλασσή» ή σε αίτηση τους διά συνδρομή επί περιπτώσεων ανθρωπιστικής βοηθείας, κατά την κρίση του και εντός των δυνατοτήτων του, ενημερώνοντας σχετικά την αρχή του επιχειρησιακού του ελέγχου. 2)Προστατεύει μέσα στις δυνατότητες του τα Ελληνικά εμπορικά πλοία που εργάζονται νόμιμα συμφώνως με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. 3)Στην ανοικτή θάλασσα κατόπιν εντολών του Υπουργού Εθνικής Αμύνης δύναται να ενεργήσει σε περίπτωση αιτήσεως βοηθείας επί βεβαιωμένης πειρατικής ενεργείας στρεφόμενης εναντίον Ελληνικού πλοίου σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17-22 της συμβάσεως της Γενεύης «περί των ανοικτών θαλασσών» ή τα αντίστοιχα άρθρα της εκάστοτε ισχυούσης Συμβάσεως διά το δίκαιο της θαλάσσης. Παρομοίως ενεργεί κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης σε περίπτωση εκδηλώσεως πειρατικής ενεργείας κατά ξένου εμπορικού πλοίου. 4)Σε περίπτωση αιτήσεως προστασίας νομίμως εργαζομένου Ελληνικού εμπορικού πλοίου συνορμούντος σε λιμένα ή ύδατα ξένης επικρατείας, εναντίου παρανόμων κατ αυτού πράξεων, ο Διοικητής ενεργεί μόνο μετά από διαβούλευση με τις Ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές και εντολές του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. 11.Αναζήτηση εγκληματιών σε ξένη επικράτεια. 1)Εάν κατηγορούμενος διά εγκληματική πράξη που διεπράχθη επί πλοίου της Ναυτικής δυνάμεως ή λιποτάκτης από αυτή ευρήκε άσυλο στη χώρα επισκέψεως ή σε ξένο πλοίο, ο Διοικητής υποβάλλει διά της διπλωματικής οδού αίτηση εκδόσεως, εάν υπάρχει σχετική συνθήκη μεταξύ της Ελλάδος και της χώρας στην οποία κατέφυγε ο διωκόμενος. Σε περίπτωση μη υπάρξεως σχετικής συνθήκης ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές του ΓΕΝ. 2)Εάν ο διωκόμενος ή λιποτάκτης κατέφυγε επί Ελληνικού πλοίου ο Διοικητής διατάσσει την αναζήτηση και σύλληψη του. 12.Έρευνα επί των Πλοίων από ξένες αρχές. 1)Το νομικό καθεστώς του Πολεμικού Πλοίου εντός λιμένων, όρμων και λοιπών εσωτερικών υδάτων ξένης επικρατείας στα οποία έχει εισέλθει κατόπιν αδείας, εξαιρεί τούτο από κάθε έλεγχο και επέμβαση του παρακτίου κράτους, ως απολαμβάνον ασυλίας, ενώ το υποχρεώνει να συμμορφώνεται προς τους τοπικούς κανονισμούς (τους αναφερομένους στην ναυσιπλοΐα, λιμένες, τελωνεία, ρύπανση κλπ). 2)Τυχόν μη συμμόρφωση προς τους κανόνες αυτούς δεν παρέχει πάντως στις αρχές του παρακτίου κράτους δικαίωμα επεμβάσεως στο Πολεμικό Πλοίο, ενώ το Κράτος του Πολεμικού Πλοίου υπέχει διεθνή ευθύνη διά κάθε ζημία την οποία δυνατόν να επιφέρει το Πολεμικό Πλοίο από την μη συμμόρφωση προς τους κανόνες του παρακτίου κράτους. 3)Ο Διοικητής ή Κυβερνήτης Πολεμικού Πλοίου μεριμνά διά την αυστηρή συμμόρφωση της Ναυτικής Δυνάμεως ή του πλοίου προς τους κανόνες και διατάξεις του παρακτίου κράτους, αλλά ασκούν το δικαίωμα της ασυλίας του Πολεμικού Πλοίου, μη επιτρέποντες έρευνα ένεκα οποιουδήποτε λόγου επί του πλοίου από οποιοδήποτε πρόσωπο ή αντιπροσωπευτική αρχή κράτους ή την σύλληψη οποιουδήποτε προσώπου επ αυτού. 4)Το δικαίωμα της ασυλίας επεκτείνεται και σε πρόσωπα τα οποία καταδιώκονται ή καταζητούνται από τις αρχές του παρακτίου κράτους και τα οποία κατέφυγαν επί του πλοίου και εζήτησαν άσυλο. Σε αυτή την περίπτωση ο Διοικητής ή Κυβερνήτης συμβουλεύεται τις Ελληνικές Διπλωματικές αρχές, αναφέρει στο ΓΕΝ και ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. 13.Αποβίβαση προσωπικού. 1)Ο Διοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως δύναται να αποβιβάσει σε ξένο λιμένα, δι επαναπατρισμό, οποιοδήποτε από τους επιβαίνοντες στην Ναυτική Δύναμη, στις εξής περιπτώσεις : (1) Ασθενείας ή σοβαρού τραυματισμού που πιστοποιούνται αρμοδίως. (2) Λήξεως της θητείας στο Π.Ν. (3) Λόγω διαπράξεως κακουργήματος ή πλημμελήματος. (4) Υπηρεσιακών αναγκών που έχουν διαταχθεί (μετάθεση, απόσπαση κλπ). 2)Σε περίπτωση βαρείας ασθενείας ή τραυματισμού που απαιτεί την άμεση εισαγωγή και ιατρική παρακολούθηση προσωπικού σε νοσοκομείο στην αλλοδαπή και παραμονή του πέραν του χρόνου απόπλου των πλοίων, αναλαμβάνονται οι κατάλληλες ενέργειες προς τις Ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές ή όταν αυτές ελλείπουν προς τις τοπικές αρχές, διά την περαιτέρω παρακολούθηση της υγείας του και επαναπατρισμό του και αναφέρονται οι ενέργειες στο ΓΕΝ. 3)Ο Διοικητής διά να αποβιβάσει και να αφήσει στο Εξωτερικό οποιοδήποτε πρόσωπο που υπηρετεί υπό τις διαταγές του, χρειάζεται προηγουμένη έγκριση του ΓΕΝ και συνεννόηση με τις Ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές ή όταν αυτές ελλείπουν χρειάζεται επίσημη συγκατάθεση των τοπικών αρχών. 14.Ανεφοδιασμός και υποστήριξη διοικητικής μερίμνης. 1)Ο Διοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως σε λιμένες ή Ναυτικές Βάσεις χωρών μετά των οποίων ισχύουν συμφωνίες με την Ελλάδα διά την αμοιβαία παροχή υποστηρίξεως διοικητικής μερίμνης και ανεφοδιασμών, κάνει χρήση αυτών διά την κάλυψη των απαιτουμένων αναγκών της Ναυτικής Δυνάμεως, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στις συμφωνίες διαδικασίες. 2)Οι ανάγκες κατάπλου σε λιμένες ή Ναυτικές Βάσεις συμμάχων χωρών γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές διά σχετικού σήματος καθιερωμένου τύπου. 3)Ο Διοικητής διατάσσει την εκτέλεση των αναγκαίων προμηθειών εφοδίων, τροφίμων και υλικών οι οποίες και ενεργούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 09 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ Αρθρο : 0901. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις που αναπτύσσονται στο Κεφάλαιο αυτό αναφέρονται στους Διοικητές των υποτεταγμένων Ναυτικών και Αεροναυτικών δυνάμεων. Προσαρμοζόμενες αναλόγως, ισχύουν και διό τις υποτεταγμένες Διοικήσεις ξηράς. Αρθρο : 0902. Καθήκοντα και δικαιοδοσία των υποτεταγμένων Διοικητών. 1.Οι Διοικητές των υποτεταγμένων Ναυτικών και Αεροναυτικών δυνάμεων, είναι υπεύθυνοι, μέσα στα όρια των εντολών των προϊσταμένων τους Διοικητών, διά την οργάνωση, διοίκηση, επιχειρησιακή εκπαίδευση, ετοιμότητα και προς πόλεμο παρασκευή των μονάδων που έχουν υπό την διοικητική τους διοίκηση. 2.Μέσα στα πλαίσια της ως άνω ευθύνης τους οι υποτεταγμένοι Διοικητές : 1)Ρυθμίζουν τη λειτουργία της εσωτερικής υπηρεσίας με τρόπο που να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη και συντονισμένη προσπάθεια από όλα τα πλοία και μονάδες της Δυνάμεως. 2)Κάθε Διοικητής δύναται να ορίζει, εκτός αν καθορίζεται από τον προϊστάμενο του Διοικητή, τις φυλακές του σκοπούντος πλοίου της Διοικήσεως του. Οπωσδήποτε και αν ορίζεται το σκοπούν, ο υποτεταγμένος Διοικητής καθορίζει τα γενικά και ειδικό καθήκοντα με βάση τα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο ΔΝ 0808. Ο Διοικητής Αεροναυτικών Δυνάμεων, αντιστοίχως, μεριμνά διά την τήρηση των μονάδων του στην ετοιμότητα που έχει διαταχθεί από το ΓΕΝ ή τον προϊστάμενο του Διοικητή. 3)Οργανώνουν την Ναυτική ή Αεροναυτική τους δύναμη σύμφωνα με τις διαταγές και οδηγίες του προϊσταμένου τους Διοικητού, λαμβάνοντας υπόψη και τις γενικές αρχές των Κεφαλαίων 03, 04, 05 και 07 των Διατάξεων Π.Ν. 4)Υλοποιούν τα προγράμματα της επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του προϊσταμένου τους Διοικητού και τα αναφερόμενα στο άρθρο ΔΝ 0805. Εκδίδουν τα εβδομαδιαία προγράμματα εκπαιδεύσεως εν όρμω, συντονίζουν αυτήν και ελέγχουν ώστε να γίνεται πλήρης εκμετάλλευση μέσων και διατιθέμενου χρόνου διά την προαγωγήν της. 5)Διευθύνουν και παρακολουθούν τις εν πλω ασκήσεις των Ναυτικών ή Αεροναυτικών τους Δυνάμεων. Με την καθιερωμένη τους συχνή διεύθυνση και παρακολούθηση εν πλω επιχειρήσεων και ασκήσεων των δυνάμεων τους, επιδιώκουν την δημιουργία υψηλού φρονήματος, υψηλής τακτικής αποοοσεως, ναυτοσύνης και ενιαίου πνεύματος, στοιχείων απαραιτήτων διά την εκπλήρωση κάθε ναυτικής αποστολής. 6)Μεριμνούν ιδιαίτερα διά την κριτική και ανάλυση των ασκήσεων όπως καθορίζεται στο άρθρο ΔΝ 0805 παρ.4. 7)Παρακολουθούν και ελέγχουν την συντήρηση και τις επισκευές του υλικού των μονάδων τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή του συστήματος προγραμματισμένης συντηρήσεως όπως καθορίζεται στο άρθρο ΔΝ 0707. 8)Εκτελούν τις προβλεπόμενες τακτικές επιθεωρήσεις προσωπικού και υλικού των μονάδων τους αλλά και έκτακτες άνευ προειδοποιήσεως κατά την κρίση τους. 3.Σχετικά με την αλληλογραφία οι υποτεταγμένοι Διοικητές : 1)Υποβάλλουν αναφορές σύμφωνα με τον σχετικό περί περιοδικών αναφορών κανονισμό του ΓΕΝ και τακτικές ή έκτακτες, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους Διοικητού. 2)Υποβάλλουν στον προϊστάμενο Διοικητή τις αναφορές εκείνες των υφισταμένων τους που πρέπει να προωθηθούν ιεραρχικά, τις οποίες συνοδεύουν με δικές τους κρίσεις και προτάσεις. 3)Δεν αλληλογραφούν απευθείας με το ΓΕΝ, εκτός αν διαταχθούν από το ίδιο ή τον προϊστάμενο τους Διοικητή, στον οποίον και κοινοποιούν τις ενέργειες τους. 4)Μεριμνούν δια την αποφυγή της άσκοπης αλληλογραφίας λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο ΔΝ 0305 παρ.2β, και συνιστούν την εφαρμογή των καταστατικών κειμένων των Διατάξεων Π. Ν. και των Κανονισμών αντί της εκδόσεως ιδιαιτέρων Μονίμων Διαταγών και Διαταγών επί θεμάτων που ρυθμίζονται από τα ανωτέρω κείμενα. Αρθρο : 0903. Καθήκοντα του υποτεταγμένου Διοικητού Ναυτικής Δυνάμεως σχετικά με τον πλού και την αγκυροβολιά. 1.Ο Διοικητής υποτεταγμένης Ναυτικής Δυνάμεως την οποίαν διοικεί εν πλω, έχει τις ευθύνες που αναφέρονται στο άρθρο ΔΝ 0709 σχετικά με τον πλού και την αγκυροβολιά της Ναυτικής Δυνάμεως. 2.Σε περίπτωση που δεν είναι ο αρχαιότερος Διοικητής οφείλει να αναφέρει διά σήματος προς τον προϊστάμενο του ευθύς ως η διαταχθείσα πορεία φανεί επικίνδυνος και να μη διστάζει να μεταβάλει αυτήν εάν ο κίνδυνος είναι άμεσος. Αρθρο : 0904. Διατάξεις του Κεφαλαίου 08 που έχουν εφαρμογή και δια τους Διοικητές υποτεταγμένων Ναυτικών Δυνάμεων. 1.Οι διατάξεις των άρθρων ΔΝ 0802, ΔΝ 0812, ΔΝ 0814 που αφορούν τον Διοικητή της ανεξάρτητης Ναυτικής Δυνάμεως, εφαρμόζονται και δια τους Διοικητές των υποτεταγμένων Ναυτικών Δυνάμεων. 2.Εχουν επίσης εφαρμογή και οι διατάξεις των άρθρων ΔΝ 0811, ΔΝ 0816, και ΔΝ 0820 μέχρι ΔΝ 0824, όταν οι υποτεταγμένοι Διοικητές Ναυτικών Δυνάμεων ευρεθούν προσωρινά μακριά από τον προϊστάμενο Διοικητή τους. Αρθρο : 0905. Δικαιοδοσία των Διοικητών Ναυτικών Δυνάμεων σε ειδική αποστολή. Όταν ο Διοικητής υποτεταγμένης Ναυτικής Δυνάμεως ευρίσκεται σε ειδική αποστολή που τον κρατά μακριά από τον προϊστάμενο του Διοικητή, στην διάρκεια του αποχωρισμού αυτού μπορεί να έχει δικαιοδοσία ίδια με αυτή του Διοικητού ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως, εφόσον αυτό προβλέπεται από σχετική διαταγή του ΓΕΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Αρθρο : 1001. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Ολα τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο αυτό διό τον αρχαιότερο Διοικητή έχουν εφαρμογή και διά τον αρχαιότερο Κυβερνήτη. Αρθρο : 1002. Καθήκοντα και αρμοδιότητες του αρχαιοτέρου Διοικητού. Ο αρχαιότερος Διοικητής έχει τις υποχρεώσεις και δικαιώματα που καθορίζονται διό τον Διοικητή της ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως στα άρθρα ΔΝ 0802, ΔΝ 0807 (παρ.2), ΔΝ 0808 (παρ.6), ΔΝ 0810, ΔΝ 0811, ΔΝ 0814, ΔΝ 0816, ΔΝ 0820 μέχρι και ΔΝ 0825. Αρθρο : 1003. Γενικά καθήκοντα του αρχαιοτέρου Διοικητού διά τις Ναυτικές Δυνάμεις που συνορμούν. 1.Ο αρχαιότερος Διοικητής στην περίπτωση που συνορμούν Ναυτικές Δυνάμεις στις οποίες έχει καταστεί ο αρχαιότερος, εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου ΔΝ 0713. 2.Ειδικώτερα ο αρχαιότερος Διοικητής ρυθμίζει : α. Τα θέματα ελευθεροεπικοινωνίας με την ξηρά. β. Την ετοιμότητα υλικού και προσωπικού. 1)Το δρομολόγια πλωτών μέσων. 2)θέματα σχετικά με χαιρετισμούς, απονομές τιμών, επισκέψεις, σημαιοστολισμό, στολισμούς. 3)Τα μέτρα επιτηρήσεως και ασφαλείας του αγκυροβολίου. 4)Την τήρηση της τάξεως στην ξηρά. Άρθρο : 1004. Δικαίωμα του αρχαιότερου Διοικητού να εκτρέψει άλλο Διοικητή ή μονάδες από την αποστολή τους. 1.Ο αρχαιότερος Διοικητής δεν έχει δικαιοδοσία να επέμβει και τροποποιήσει την αποστολή της Ναυτικής Δυνάμεως άλλου Διοικητού ή μεμονωμένων μονάδων, εκτός εάν έχει ειδικές διαταγές. 2.Εάν, κατά την κρίση του, η κατάσταση επιβάλλει την προσωρινή χρησιμοποίηση Ναυτικής Δυνάμεως ή μεμονωμένων μονάδων δύναται να επέμβει και να τις χρησιμοποιήσει προσωρινά, αιτώντας την άδεια μέσω της οικείας του αρχής επιχειρησιακού ελέγχου και ενημερώνοντας τους ενδιαφερομένους Διοικητές. Αρθρο : 1005. Ανακρίσεις σε περίπτωση ναυτικού ατυχήματος. 1.Σε περίπτωση ναυτικού ατυχήματος ο αρχαιότερος Διοικητής αναφέρει στην προϊσταμένη του αρχή, όπως προβλέπεται στο άρθρο ΔΝ 0820. 2.Οι ανακριτικές ενέργειες που προβλέπονται στο αυτό άρθρο ΔΝ 0820 (Προανάκριση-Πραγματογνωμοσύνη), διατάσσονται από τον Διοικητή της ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως στην οποία ανήκουν το πλοίο ή τα πλοία τα εμπλεκόμενα στο ατύχημα. Αν τα πλοία ανήκουν σε διαφορετικές ανεξάρτητες Ναυτικές Δυνάμεις, οι ανακριτικές ενέργειες διατάσσονται από τον αρχαιότερο από τους Διοικητές αυτών των ανεξαρτήτων Ναυτικών Δυνάμεων. Εάν ο αρχαιότερος Διοικητής δεν υπάγεται σε Διοικητή ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως, οι ανακριτικές ενέργειες διατάσσονται από το ΓΕΝ. Επειδή, στις περιπτώσεις αυτές, είναι ενδεχόμενο να βραδύνει η έναρξη της ανακριτικής διαδικασίας, ο αρχαιότερος Διοικητής οφείλει να λάβει αμέσως τα ενδεικνυόμενα μέτρα διά την πιστοποίηση των συνθηκών υπό τις οποίες έγινε το ατύχημα και να διαβιβάσει το συντομώτερο τις αναφορές των μονάδων που εμπλέκονται σε αυτό, στον Διοικητή που διατάσσει τις ανακριτικές ενέργειες. Αρθρο : 1006. Πειθαρχική δικαιοδοσία του αρχαιότερου Διοικητού. 1.Ο αρχαιότερος Διοικητής έχει πειθαρχική δικαιοδοσία επί των Κυβερνητών, Αξιωματικών και Πληρωμάτων των πλοίων που τίθενται προσωρινά υπό τις διαταγές του και στην αυτή έκταση με εκείνη που απορρέει από τον βαθμό και τα καθήκοντα του στη Διοικητική οργάνωση του Π.Ν. 2.Το αυτό ως άνω ισχύει διό τον αρχαιότερο Κυβερνήτη ο οποίος έχει την πειθαρχική δικαιοδοσία του Κυβερνήτου πολεμικού πλοίου επί των Κυβερνητών, Αξιωματικών και Πληρωμάτων των πολεμικών πλοίων που τίθενται προσωρινά υπό τις διαταγές του. 3.Ο αρχαιότερος Διοικητής ή Κυβερνήτης κατά την άσκηση της πειθαρχικής του ως άνω δικαιοδοσίας, αποφεύγει την επιβολή ποινών στους προσωρινά τιθεμένους υπό τις διαταγές του και κάνει χρήση αυτής σε περιπτώσεις που κατά την κρίση του τούτο θεωρείται απολύτως επιβεβλημένο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Αρθρο : 1101.0 Κυβερνήτης και η πλήρης ευθύνη του. 1.Το Πολεμικό Πλοίο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 0404 των Διατάξεων Π.Ν., αποτελεί το κύτταρο της Ναυτικής Δυνάμεως, του οποίου την ύπαρξη και αξιόμαχη κατάσταση υπηρετεί και επιδιώκει όλη η οργάνωση του Π.Ν. Η επάνδρωση του συντίθεται από αριθμούς, βαθμούς και ειδικότητες Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών και Ναυτών, καταλλήλους ώστε να εξασφαλίζεται η μαχητική του ικανότης. Η εσωτερική του οργάνωση αποτελεί ουσιαστικά μια οργάνωση μάχης από τον καιρό της ειρήνης. 2.Η ευθύνη της ασφαλείας του Πολεμικού Πλοίου, της διαγωγής, εμφανίσεως, αποδόσεως, ευεξίας του προσωπικού του, της αποδοτικής λειτουργίας του υλικού του και της συνολικής αποτελεσματικότητος και προς μάχην ικανότητος του Πλοίου, ανατίθεται πλήρως στον Κυβερνήτη. 3.Η ως άνω πλήρης και ευρεία ευθύνη του Κυβερνήτου απαιτεί και την αντίστοιχη εξουσία, με την οποία και περιβάλλεται από τους Νόμους, τις Διατάξεις του Π.Ν. και τους Κανονισμούς. Ο Κυβερνήτης δύναται κατά την κρίση του, και όπου το επιτρέπουν οι κανονισμοί, να μεταβιβάσει μέρος της εξουσίας του διά την εκτέλεση λεπτομερειών. Αυτή η μεταβίβαση εξουσίας, όμως, δεν τον απαλλάσσει της ως άνω πλήρους και συνεχούς ευθύνης του δια το Πλοίο. Αρθρο : 1102. Τα γενικά καθήκοντα του Κυβερνήτου. 1.Ο Κυβερνήτης έχει αποστολή να προετοιμάζει το πλοίο του προς πόλεμο, να το οδηγεί στη μάχη, να φέρει σε πέρας όλες τις αποστολές που του ανατίθενται και να υποστηρίζει σε όλες τις περιπτώσεις και με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεση του την Σημαία. Προσπαθεί να αναπτύξει στους υφισταμένους του την προσήλωση στο καθήκον, τη θέληση διά την νίκη και την πίστη στην επιτυχή εκτέλεση των ανατιθεμένων αποστολών. 2.Στις ενέργειες του ο Κυβερνήτης έχει ως οδηγό τις επιταγές του Συντάγματος, τους Νόμους και τις ισχύουσες Διατάξεις του Π.Ν.,καθώς και τις διαταγές και οδηγίες των προϊσταμένων του Αρχών. Σε περίπτωση ελλείψεως των τελευταίων και όπου πρέπει να ληφθούν αποφάσεις χωρίς καθυστέρηση, ενεργεί κατά την προσωπική του εκτίμηση με οδηγό το ενιαίο πνεύμα και τις παραδόσεις του Π.Ν. και με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον της υπηρεσίας άνευ φόβου αναλήψεως ευθυνών. 3.Καταβάλλει κάθε προσπάθεια διά την συνεχή διατήρηση του πλοίου στην μεγίστη αποτελεσματικότητα και ικανότητα προς μάχην. Προς τούτο ελέγχει, επιβεβαιώνει και εξασφαλίζει ότι όλα τα συστήματα σκάφους, οπλισμού και διοικήσεως/ελέγχου λειτουργούν με τις προβλεπόμενες αποδόσεις τους. 4.Επιβάλλει, απαιτεί και ελέγχει κατ αρμοδιότητα τη συμμόρφωση του προσωπικού του πλοίου προς τις διατάξεις ασφαλείας, μετά από διδαχή και εξάσκηση του σε αυτές. Τα καθήκοντα του Κυβερνήτου δια την ασφάλεια του πλοίου, πέραν της ασφαλούς πλοηγήσεως και χειρισμού, επιβάλλουν τον συνεχή έλεγχο αποτελεσματικότητος της Επιστασίας Βλαβών δι αντιμετώπιση των κινδύνων πυρκαϊάς, διαρροής, την λήψη μέτρων δια την ασφάλεια πυρομαχικών/εύφλεκτων υλικών, την προστασία του διαβαθμισμένου υλικού και των επικοινωνιών, ως και την ασφάλεια έναντι σκοπίμων ενεργειών τρίτων (δολιοφθοράς). 5.Το ηθικό και η εν γένει ευεξία του πληρώματος αποτελούν διά τον Κυβερνήτη θέματα συνεχούς φροντίδας. 6.Εν πλω και στην έκταση που επιβάλλεται από την κατάσταση, προετοιμάζει το πλοίο δια δράση και επαγρυπνά δια την αντιμετώπιση αιφνιδιαστικής επιθέσεως. Με τα μέσα που διαθέτει, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα δια την ελαχιστοποίηση της πιθανότητος ανεντοπίστου προσεγγίσεως αντιπάλων αεροπορικών, επιφανείας και υποβρυχίων δυνάμεων. 7.Κατά την διάρκεια της μάχης προσβάλλει τον εχθρό, μάχεται χρησιμοποιώντας κατά τον καλύτερο τρόπο τις ικανότητες του πλοίου του και δεν διακόπτει την συμπλοκή μέχρις ολοκληρώσεως της δράσεως. 8.Ο Κυβερνήτης ασκεί ηγεσία διά του προσωπικού του παραδείγματος, της ηθικής ευθύνης και του ενδιαφέροντος διά το σύνολο του πληρώματος του, αρετών οι οποίες, κατά τις παραδόσεις του Π.Ν., εξασφαλίζουν θετική και κυρίαρχη επίδραση επί της αποδόσεως όλων των υπηρετούντων. Αρθρο : 1103. Ανάθεση καθηκόντων Κυβερνήτου. 1.Ο Μάχιμος Αξιωματικός στον οποίο ανατίθενται τα καθήκοντα του Κυβερνήτου Πολεμικού Πλοίου πρέπει να είναι κατά βαθμόν ανώτερος ή τουλάχιστον αρχαιότερος όλων των άλλων υπηρετούντων στο πλοίο Αξιωματικών. Το αυτό ισχύει κατ αναλογίαν και δια την σύμφωνα με το άρθρο ΔΝ 0404 των Διατάξεων Π.Ν. ανάθεση των καθηκόντων Κυβερνήτου βοηθητικού Πλοίου σε κατάληλο Αξιωματικό ΠΥ ή Επίκουρο Σημαιοφόρο Μάχιμο ή Ανθυπασπιστή, ή Υπαξιωματικό. 2.Η ανάθεση των καθηκόντων του Κυβερνήτου γίνεται: α. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης κατόπιν εισηγήσεως της ηγεσίας του Π.Ν., δια τους Αξιωματικούς Ανωτέρων βαθμών. 1)Με διαταγήν του Α/ΓΕΝ, δια τους Αξιωματικούς κατωτέρων βαθμών. 2)Με διαταγή Διοικητού, μεγάλης Διοικήσεως δια τους Επικούρους Σημαιοφόρους ή Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικούς του άρθρου ΔΝ 0404 των Διατάξεων Π.Ν. 3.Στην ιεραρχία της Διοικήσεως οι Κυβερνήτες των Πολεμικών Πλοίων είναι ισότιμοι με τους Διοικητές και Διευθυντές Ναυτικών Υπηρεσιών. Αρθρο : 1104. Ανάληψη καθηκόντων Κυβερνήτου. 1.Η ανάληψη των καθηκόντων του Κυβερνήτου γίνεται κατά την διάρκεια τελετής με το πλήρωμα του πλοίου σε παράταξη δι επιθεώρηση. Στην τελετή παρίσταται ο Διοικητής στον οποίον υπάγεται το πλοίο. Αν η παρουσία του Διοικητού καθίσταται αδύνατη, η τελετή λαμβάνει χώρα χωρίς αυτόν. 2.Η ημέρα και ώρα της τελετής δια την παράδοση παραλαβή των Κυβερνητών ορίζεται με διαταγή του Διοικητού στον οποίο υπάγεται το πλοίο και η οποία γνωστοποιεί εάν ο Διοικητής θα παρίσταται ή όχι. 3.Προ της ενάρξεως της τελετής ο παραδίδων Κυβερνήτης παρουσιάζει τους Αξιωματικούς του πλοίου εις τον παραλαμβάνοντα Κυβερνήτη. 4.Μετά την άφιξη του Διοικητού επακολουθεί επιθεώρηση του προσωπικού από αυτόν, συνοδευόμενο από τον παραδίδοντα Κυβερνήτη. Εάν δεν παρίσταται ο Διοικητής, η επιθεώρηση του προσωπικού γίνεται από τον παραδίδοντα Κυβερνήτη. Μετά την επιθεώρηση λαμβάνει χώρα η προσευχή και επακολουθεί η ανάγνωση των διαταγών του παραδίδοντος και του παραλαμβάνοντος Κυβερνήτου. 5.Η παράδοση παραλαβή των καθηκόντων καταχωρείται στο ημερολόγιο του Πλοίου και αναφέρεται με σήμα υπογραφόμενο από αμφοτέρους,τον παραλαμβάνοντα και παραδίδοντα, προς τον αμέσως προϊστάμενο Διοικητή, με κοινοποίηση τον οικείο Διοικητή μεγάλης Διοικήσεως ή ανεξάρτητο Διοικητή και το ΓΕΝ. Άρθρο 1105 1.Ο παραλαμβάνων Κυβερνήτης επιβιβάζεται στο πλοίο εγκαίρως προ της παραλαβής του και δια χρονικό διάστημα που ορίζεται με Διαταγή του ΓΕΝ δια την αναγκαία ενημέρωση του. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα πραγματοποιείται πλους του πλοίου, ανεξαρτήτως ή σε συνδυασμό με δραστηριότητες Στόλου, ώστε να ενημερωθεί δια τα ελικτικό στοιχεία του πλοίου, τις δυνατότητες των συστημάτων του, την κατάσταση του υλικού και τον βαθμό εκπαιδεύσεως του προσωπικού του. 2.Πέραν των ανωτέρω, στα θέματα διό τα οποία ο παραδίδων οφείλει να ενημερώσει τον παραλαμβάνοντα Κυβερνήτη πρέπει να περιλαμβάνονται η κατάσταση των απογραφών, του χρηματικού, της τροφοδοσίας, του ιματισμού και των άλλων διαχειρίσεων, όπως επίσης και λεπτομέρειες δια τις εκκρεμείς υποθέσεις και τις κατευθύνσεις των προϊσταμένων κλιμακίων. 3.Με μέριμνα του Αρχηγείου Στόλου και των οικείων μεγάλων Διοικήσεων του Π.Ν., οργανώνεται και λειτουργεί σχολείο μικράς διαρκείας δια την ενημέρωση των νέων Κυβερνητών. Το σχολείο αυτό δύναται να λάβει χώρα πριν ή αμέσως μετά την παραλαβή των καθηκόντων από τον νέο Κυβερνήτη. Αρθρο : 1106. Πρωτόκολλα παραδόσεως παραλαβής. Της τελετής παραδόσεως-παραλαβής Κυβερνητών προηγείται η βασιζόμενη στα πρωτόκολλα ενημέρωση του νέου Κυβερνήτου από τον προκάτοχο του και η υπογραφή από αμφότερους των πρωτοκόλλων αυτών, τα οποία είναι 1)Πρωτόκολλο παραδόσεως παραλαβής Κυβερνήσεως του Πλοίου. (1) Το πρωτόκολλο αυτό περιλαμβάνει: 1)Την κατάσταση του σκάφους και των συστημάτων αυτού, με στοιχεία δια τις τελευταίες μακρές ακινησίες, περιωρισμένες ακινησίες, δεξαμενισμούς, απομαγνητίσεις-ρυθμίσεις πυξίδων, επιθεωρήσεις στεγανών, ως και την κατάσταση και απόδοση των οπλικών συστημάτων. 3)Στοιχεία δια την επάνδρωση, εκπαίδευση, επιχειρησιακή απόδοση και ελλείψεις προσωπικού από την οργανική δύναμη. 4)Υπόλοιπα χρηματικού, τροφοδοσίας, ιματισμού, εφοδίων υλικών και γραφικής ύλης. 5)Κλείσιμο της διαχειρίσεως πρατηρίου πληρώματος, κυλικείων, σκευών, αναλωσίμων υλικών. 6)Εκκρεμείς υποθέσεις. 7)Υποβληθείσες προτάσεις βελτιώσεως. (2) Το πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται σε τέσσερα αντίγραφα. Το πρώτο μένει στο αρχείο του πλοίου, ανά ένα αντίγραφο λαμβάνουν ο παραδίδων και ο παραλαμβάνων και το τέταρτο υποβάλλεται στον προϊστάμενο Διοικητή. Εάν στο πρωτόκολλο περιλαμβάνονται θέματα διαβαθμίσεως απορρήτου και άνω, αυτά καταγράφονται σε ιδιαίτερο παράρτημα το οποίο αφαιρείται από τα αντίγραφα των Κυβερνητών. 3)Πρωτόκολλο παραδόσεως παραλαβής απογραφών. (1) Το πρωτόκολλο συντάσσεται από τον Αξιωματικό απογραφών και τον υπόλογο του γραφείου κεντρικής διαχειρίσεως των ανταλλακτικών φόρτου του πλοίου. Αναφέρονται σε αυτά οι ελλείψεις ή πλεονάσματα του φόρτου και συνοδεύεται από βεβαιωτικό έγγραφα των υπολόγων των επιστασιών δι εκείνο το υλικό δια το οποίο είναι υπεύθυνοι. (2) Συντάσσεται σε πέντε αντίγραφα από τα οποία τα τέσσερα διανέμονται όπως το πρωτόκολλο της προηγούμενης παραγράφου 1 α, ενώ το πέμπτο διαβιβάζεται στην αρμοδία υπηρεσία απογραφών του Π.Ν., ή στο μηχανογραφικό κέντρο τηρήσεως του φόρτου ανταλλακτικών των πλοίων, εάν ο φόρτος του πλοίου έχει μηχανογραφηθεί από το ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα του Κέντρου Εφοδιασμού του Π.Ν. 4)Πρωτόκολλο παραδόσεως-παραλαβής διαβαθμισμένων εκδόσεων ειδικού χειρισμού και αρχείου πολεμικής σχεδιάσεως. (1 ) Συντάσσεται στην περίπτωση κατά την οποία οι εκδόσεις ειδικού χειρισμού και το αρχείο πολεμικής σχεδιάσεως δεν έχουν παραληφθεί από εξουσιοδοτημένους Αξιωματικούς, άλλως επισυνάπτονται αντίστοιχα βεβαιωτικά έγγραφα των ως άνω Αξιωματικών δια την κατάσταση τους. (2) Συντάσσεται σε τέσσερα αντίγραφα, τα οποία διανέμονται όπως το πρωτόκολλο της ανωτέρω παραγράφου 1α. 5)Πρωτόκολλο υπηρεσιακού προσωπικού αρχείου. Τούτο συντάσσεται σε τέσσερα αντίγραφα και διανέμεται, όπως το πρωτόκολλο της ανωτέρω παραγράφου 1α. Αρθρο: 1107. Εκθεση καταστάσεως του πλοίου μετά την παραλαβή. 1.Εντός δύο μηνών από της παραλαβής των καθηκόντων του και μετά από λεπτομερή επιθεώρηση του πλοίου, ο Κυβερνήτης υποβάλλει έκθεση στον αμέσως προϊστάμενο του Διοικητή, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση του πλοίου από απόψεως υλικού και προσωπικού. 2.Δια την σύνταξη της εκθέσεως ο Κυβερνήτης λαμβάνει από τους Αξιωματικούς Διευθύνσεων του πλοίου έγγραφες αναφορές στις οποίες εκτίθενται οι παρατηρήσεις τους δια την εν γένει κατάσταση των διευθύνσεων και επιστασιών τους, οι εκκρεμείς εργασίες/υποθέσεις, η απόδοση του προσωπικού, οι ελλείψεις της Οργανικής Δυνάμεως και οι σχετικές προτάσεις δια βελτίωση. 3.Η έκθεση καταστάσεως του πλοίου υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα ιεραρχικά στην μεγάλη Διοίκηση η στην ανεξάρτητη Διοίκηση στην οποία υπάγεται το πλοίο. 4.Ο Αρχηγός ή Διοικητής της μεγάλης Διοικήσεως ή της ανεξαρτήτου Διοικήσεως αφού εξετάσει τα θέματα της εκθέσεως και αναλάβει τις ενέργειες της αρμοδιότητος του προς τις άλλες αρμόδιες μεγάλες Διοικήσεις ή υπηρεσίες, την υποβάλλει με προτάσεις του στο ΓΕΝ, μόνο εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο. Αρθρο : 1108. Εξουσία του Κυβερνήτου. 1.Ο Κυβερνήτης ασκεί την εξουσία που του παρέχουν οι Νόμοι, οι Διατάξεις του Π.Ν. και οι Κανονισμοί, επί παντός προσώπου, στρατιωτικού ή μη, που επιβαίνει στο πλοίο ακόμη και με την ιδιότητα του επιβάτου ή του επισκέπτου. 2.Δια την παραδοχή επιβατών μη στρατιωτικών επί του πλοίου προς μεταφορά ή διαμονή, απαιτείται διαταγή ή έγκριση του ΓΕΝ. Δια την παραδοχή επιβατών εκ του στρατιωτικού προσωπικού απαιτείται διαταγή ή έγκριση της μεγάλης Διοικήσεως ή ανεξάρτητης Διοικήσεως στην οποία υπάγεται το πλοίο. 3.Ουδείς δύναται να προσκαλέσει οποιοδήποτε πρόσωπο δια επίσκεψη του πλοίου, χωρίς την άδεια του Κυβερνήτου. Ουδείς επισκέπτης δύναται να διανυκτερεύσει επί του πλοίου, χωρίς την άδεια της μεγάλης Διοικήσεως ή Ανεξάρτητης Διοικήσεως, στην οποία υπάγεται το πλοίο. Άρθρο 1109 1.Ο Κυβερνήτης του πλοίου επί του οποίου επιβαίνει και έχει επηρμένο το διακριτικό του Αρχηγός ή Διοικητής Ναυτικής Δυνάμεως, φέρει τον τίτλο του Κυβερνήτου της Σημαίας (βλ. άρθρο ΔΝ 0409 παρ. 5). 2.Οι σχετικές με το πλοίο ευθύνες του Κυβερνήτου της Σημαίας είναι οι ίδιες με εκείνες των άλλων Κυβερνητών. 3.Εν πλω, ο Αρχηγός ή Διοικητής της Ναυτικής Δυνάμεως του οποίου το διακριτικό σήμα φέρει το πλοίο,καθορίζει την πορεία της Ναυτικής Δυνάμεως. Ο Κυβερνήτης της Σημαίας οφείλει να ακολουθεί την πορεία αυτή επακριβώς, είναι όμως υποχρεωμένος να ειδοποιεί τον Διοικητή, όταν η πορεία που καθορίσθηκε φαίνεται επικίνδυνη, και να την αλλάξει, αν ο κίνδυνος είναι άμεσος. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνει τον Διοικητή αμέσως μετά την αλλαγή της πορείας. Άρθρο 1110 1.Ο Κυβερνήτης ασκεί την εποπτεία του επί του πλοίου: α. Με την καθημερινή συνεργασία του με τον Ύπαρχο, β. Με την σύγκληση περιοδικών και εκτάκτων συσκέψεων στις οποίες συμμετέχουν ο Υπαρχος, οι Διευθυντές Διευθύνσεων και οι Αξιωματικοί Επιστασιών του πλοίου. Σε αυτές ο Κυβερνήτης κατατοπίζεται δια την γενική κατάσταση του πλοίου σχετικά με το προσωπικό και την εκπαίδευση του, την κατάσταση και συντήρηση των συστημάτων του πλοίου, την κατάσταση των υλικών και εφοδίων, την επωφελή χρησιμοποίηση του χρόνου και τις εκκρεμείς εν γένει υποθέσεις. Ο ίδιος, καταυτές τις συσκέψεις, ελέγχει την πρόοδο των θεμάτων και δίδει κατευθύνσεις και οδηγίες δια την την απάλειψη αδυναμιών και βελτιώσεις, όπου απαιτείται. 1)Με τις προβλεπόμενες στο κεφάλαιο 49 των Διατάξεων Π.Ν. επιθεωρήσεις.Μετά από κάθε επιθεώρηση ο Κυβερνήτης εκδίδει διαταγή στην οποία εκτίθενται οι παρατηρηθείσες ελλείψεις ή ανωμαλίες και δίδονται οδηγίες δια την αποκατάσταση τους. Σε αυτή δεν παραλείπει να μνημονεύσει και επαινέσει τις εξαιρετικές καταστάσεις και επιδόσεις. 2)Με τις έκτακτες εφοδείες και επιθεωρήσεις κατά την κρίση του και τις ανεπίσημες επισκέψεις του στους χώρους του πλοίου. 2.Η κατά τα ανωτέρω ασκούμενη εποπτεία του Κυβερνήτου ολοκληρώνεται με την εν πλω αντίληψη της διαγωγής και αποδόσεως όλων των λειτουργιών του πλοίου και την ανάλυση και εν συνεχεία διόρθωση τυχόν αδυναμιών και ατελειών. Άρθρο 1111 1.Τα αρχεία και βιβλία που τηρούνται στο πλοίο και θεωρούνται από τον Κυβερνήτη, αναφέρονται στο Κεφάλαιο 38 του Βου μέρους των Διατάξεων Π.Ν., το οποίο καθορίζει την οργάνωση των Διευθύνσεων και Επιστασιών του πλοίου. Άρθρο 1112 1.Η τήρηση των αρχείων και βιβλίων του προηγουμένου άρθρου ΔΝ 1111, ως και η γραμματειακή υποστήριξη του Επιτελείου του πλοίου και η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης δι εγγράφων αλληλογραφίας (λειτουργία Γραφείου Πλοίου), διεξάγονται από το Γραφείο Κυβερνήτου σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Κεφάλαιο 38 του Βου μέρους των Διατάξεων Π.Ν., τον Κανονισμό Αλληλογραφίας Π.Ν. και τις οδηγίες του Κυβερνήτου. 2.Ο Κυβερνήτης ορίζει δια διαταγής του κατάλληλο Αξιωματικό του οποίου οι ευθύνες και τα καθήκοντα καθορίζονται στο αυτό ως άνω Κεφάλαιο 38 του Βου μέρους των Διατάξεων Π.Ν., δια την διεξαγωγή της υπηρεσίας του Γραφείου Κυβερνήτου. Άρθρο 1113 1.0 Κυβερνήτης δεν δύναται να απομακρυνθεί από την περιοχή στην οποία ελλιμενίζεται το πλοίο του, χωρίς την άδεια του Αρχηγού ή Διοικητού της μεγάλης Διοικήσεως στην οποία υπάγεται το πλοίο. Οι Κυβερνήτες πλοίων υπαγομένων απευθείας στο ΓΕΝ ή στα Ναυτικά Συγκροτήματα ή στις Ναυτικές Διοικήσεις δεν δύνανται να απομακρυνθούν, χωρίς την άδεια των ως άνω αντιστοίχως αμέσων προϊσταμένων τους. 2.Ο Κυβερνήτης εξερχόμενος στην ξηρά λαμβάνει όλα τα μέτρα, ώστε όταν απαιτηθεί η επάνοδος του στο πλοίο να πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατόν και οπωσδήποτε μέσα στα όρια ετοιμότητος δι απόπλουν, τα οποία έχουν δια κάθε περίπτωση καθορισθεί. Άρθρο 1114 1.Όταν ο Κυβερνήτης έχει σοβαρό κώλυμα που τον εμποδίζει να ασκήσει τα καθήκοντα του ή όταν πρόκειται να απουσιάσει δι υπηρεσίαν ή σε κανονική άδεια, ορίζεται έγκαιρα αντικαταστάτης του από τον αρμόδιο Αρχηγό ή Διοικητή μεγάλης ή ανεξαρτήτου Διοικήσεως στον οποίο υπάγεται το πλοίο. 2.Σε περίπτωση απροσδόκητου κωλύματος εμποδίζοντος τον Κυβερνήτη να ασκήσει τα καθήκοντα του, η διαδοχή στην Κυβέρνηση του πλοίου γίνεται όπως καθορίζεται στην υποπαράγραφο 4η του άρθρου ΔΝ 0413 των Διατάξεων Π.Ν. Η αυτόματη αυτή αντικατάσταση του Κυβερνήτου ισχύει μέχρις ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα του Κυβερνήτου ή ορισθεί από τον αρμόδιο προϊστάμενο Διοικητή ο αντικαταστάτης του. Άρθρο 1115 1.Ο Αξιωματικός που ορίζεται αντικαταστάτης Κυβερνήτου Π. Πλοίου με διαταγή του αρμοδίου προϊστάμενου Διοικητού στον οποίο υπάγεται τούτο, έχει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται δια τον Κυβερνήτη Π. Πλοίου. 2.Ο Υπαρχος ή ο βαθμοφόρος του πλοίου, ο οποίος αυτομάτως αντικαθιστά τον Κυβερνήτη, ασκεί την εξουσία του Κυβερνήτου όπως επιβάλλεται από τις συνθήκες δια την ομαλή συνέχιση της αποστολής του με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Ο ίδιος οφείλει να ενημερώσει τον Κυβερνήτη, ευθύς ως αναλάβει εκ νέου τα καθήκοντα του, ή τον δια διαταγής του αρμοδίου προϊσταμένου Διοικητού ορισθέντα αντικαταστάτη Κυβερνήτου. Αρθρο 1116: Αναπλήρωση του Κυβερνήτου. 1.Ο Κυβερνήτης δεν δύναται να απουσιάσει από το πλοίο εάν δεν ευρίσκεται επ αυτού πρόσωπο δικαιούμενο κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου να τον αναπληρώσει. Ο αναπληρών τον Κυβερνήτη Αξιωματικός καλείται αναπληρωτής Κυβερνήτου. 2.Τον Κυβερνήτη ευρισκόμενο εκτός πλοίου δι υπηρεσίαν ή σε έξοδο στα πλαίσια της καθημερινής συνήθους υπηρεσίας,αναπληρώνει ο ευρισκόμενος στο πλοίο Υπαρχος. Κατά την απουσία και του Υπάρχου, τον Κυβερνήτη αναπληρώνει ο Αξιωματικός Φυλακής του πλοίου, ανεξαρτήτως εάν ευρίσκονται επί του πλοίου ανώτεροι σε βαθμό ή αρχαιότεροι του Μάχιμοι Αξιωματικοί. 3.Σε περίπτωση που συμβεί κάποιο σπουδαίο περιστατικό στη διάρκεια της αναπληρώσεως του Κυβερνήτου από τον Αξιωματικό Φυλακής και ευρίσκονται στο πλοίο ανώτεροι ή αρχαιότεροι του Μάχιμοι Αξιωματικοί, ο Αξιωματικός Φυλακής οφείλει να ειδοποιεί εκείνον στον οποίο κανονικώς περιέρχεται η διαδοχή της Κυβερνήσεως του πλοίου σύμφωνα μετην παράγραφο 4η του άρθρου 0413 των Διατάξεων Π.Ν. Μέχρις ότου ο τελευταίος αυτός Αξιωματικός αναλάβει πραγματικώς την Κυβέρνηση του πλοίου, ο αναπληρών τον Κυβερνήτη Αξιωματικός Φυλακής οφείλει να λάβει όλα τα επιβαλλόμενα από τις περιστάσεις μέτρα ασφαλείας στο πλοίο και τηρήσεως της τάξεως από το πλήρωμα αυτού. 4.Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Αξιωματικού Φυλακής καθορίζονται με λεπτομέρεια στο κεφάλαιο 37 του Βου μέρους των Διατάξεων Π.Ν. 5.Ο Κυβερνήτης σε έκτακτες κατά την κρίση του περιπτώσεις δύναται να αναθέσει καθήκοντα αναπληρωτού αυτού κατά την απουσία του ίδιου και του Υπάρχου, σε Αξιωματικό ανώτερο ή αρχαιότερο του Αξιωματικού Φυλακής. Υπό κανονικός συνθήκας τα καθήκοντα του Αξιωματικού στον οποίον ανατέθηκε η αναπλήρωση του Κυβερνήτου περιορίζονται στην εποπτεία επί της λειτουργίας της Υπηρεσίας, η οποία εξασφαλίζεται από τον Αξιωματικό Φυλακής, και στην λήψη των αναγκαίων επιχειρησιακής ή γενικής φύσεως μέτρων. Δια παρόμοιες ως άνω έκτακτες περιπτώσεις, το μέτρο της τοιαύτης αναπληρώσεως του Κυβερνήτου δύναται να διαταχθεί από τον Αρχηγό ή Διοικητή μεγάλης Διοικήσεως ή Ανεξάρτητο Διοικητή στον οποίο υπάγεται το πλοίο. Άρθρο : 1117. Ενημέρωση του Υπάρχου από τον Κυβερνήτη. Ο Κυβερνήτης μεριμνά ώστε ο Υπαρχος να είναι σε θέση να τον αντικαταστήσει ανα πάσα στιγμή. Ενημερώνει αυτόν δια τις διαταγές που λαμβάνει και δι εκείνες που εκδίδει και συχνά του εμπιστεύεται τον χειρισμό του πλοίου. Άρθρο 1118 1.Οι Κυβερνήτες των πλοίων που υπάγονται διοικητικώς στο ΓΕΝ αλληλογραφούν απευθείας με αυτό. 2.Ο Διοικητής Ναυτικής Δυνάμεως ή ο Κυβερνήτης μεμονωμένου πλοίου υπό τον Επιχειρησιακό έλεγχο του ΓΕΝ στην αλλοδαπή, κατά την διάρκεια της εκεί αποστολής τους θεωρούνται ως Διοικητές Ανεξαρτήτου Ναυτικής Δυνάμεως, (βλ. άρθρο ΔΝ 0825). 3.Στην ημεδαπή, κατά την προσωρινή απευθείας υπαγωγή Ναυτικής Δυνάμεως ή μεμονωμένου πλοίου στο ΓΕΝ δια συγκεκριμένη αποστολή (συνήθως υπό Επιχειρησιακή οργάνωση), ο Διοικητής αυτής της Ναυτικής Δυνάμεως ή ο Κυβερνήτης αυτού του μεμονωμένου πλοίου, θεωρείται ως ανεξάρτητος Διοικητής και αλληλογραφεί απευθείας με το ΓΕΝ δια τα θέματα που έχουν σχέση με την αποστολή αυτή, ενώ δια τα υπόλοιπα θέματα απευθύνεται στον οικείο προϊστάμενο της Διοικητικής Οργανώσεως. 4.Πλοία ορμούντα σε περιοχή Ναυστάθμου ή Ναυτικής Βάσεως και μη υπαγόμενα σε άλλη Ναυτική Αρχή ή μη έχοντα ενταχθεί διοικητικώς, υπάγονται στον Διοικητή του Ναυστάθμου ή της βάσεως ο οποίος και ασκεί την δικαιοδοσία του αρχαιότερου Διοικητού, εφόσον είναι αρχαιότερος των Κυβερνητών. Άρθρο 1119 Ο Κυβερνήτης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του κατανέμει τα καθήκοντα και ρυθμίζει τις εν όρμω και εν πλω φυλακές του προσωπικού του πλοίου, ο ίδιος ή δια των οδηγιών του προς τον Υπαρχο, όπως κατωτέρω καθορίζεται: α. Κατανομή καθηκόντων. (1)Ο Κυβερνήτης δι εγγράφου διαταγής του κατανέμει τους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς στις Διευθύνσεις και Επιστασίες του πλοίου σύμφωνα με το βιβλίο οργανώσεως του πλοίου και αναλόγως των βαθμών και ειδικοτήτων τους. Δια μη έχοντες ειδικότητα Αξιωματικούς μεριμνά δια την εναλλαγή τους σε Επιστασίες ή Διευθύνσεις, δια την καλύτερη εκπαίδευσή τους. (2) Δια το υπόλοιπο πλήρωμα ο Κυβερνήτης δίδει οδηγίες στον Υπαρχο δια την σύνταξη των διαιρέσεων του πληρώματος με βάση το βιβλίο οργανώσεως και το βιβλίο μάχης. Μετά την συμπλήρωση των διαιρέσεων, τις θεωρεί και παρακολουθεί την τακτική τους ενημέρωση. β. Ρύθμιση των φυλακών εν όρμω και εν πλω. (1) Ο Κυβερνήτης ρυθμίζει τις φυλακές των Αξιωματικών εν όρμω και τον αριθμό των Αξιωματικών που πρέπει να ευρίσκονται πάντοτε ένδον και δίδει οδηγίες στον Υπαρχο δια την αντίστοιχη ρύθμιση των φυλακών εν όρμω των Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών και πληρώματος, ώστε να παραμένει ένδον το αναγκαίο δια την ασφάλεια και εκάστοτε ισχύουσα ετοιμότητα του πλοίου προσωπικό. Δια το θέμα αυτό τηρούνται τα καθοριζόμενα στις ισχύουσες διαταγές του οικείου Αρχηγού ή Διοικητού, στον οποίο υπάγεται το πλοίο. (2) Ο Κυβερνήτης ρυθμίζει τις φυλακές των Αξιωματικών εν πλω σύμφωνα μετο βιβλίο μάχης και ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις της εκάστοτε επιχειρήσεως ή ασκήσεως εν πλω, ενώ ο Υπαρχος αντιστοίχως ρυθμίζει τις εν πλω φυλακές του λοιπού πληρώματος σύμφωνα με το βιβλίο μάχης και τις τυχόν ειδικές εντολές του Κυβερνήτου. Αρθρο : 1120. Εκπαίδευση του προσωπικού. Ο Κυβερνήτης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του : α. Προσπαθεί να αυξήσει τις γενικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις του προσωπικού με την συχνή εκτέλεση γυμνασίων εν όρμω και εν πλω, μαθημάτων και οδηγιών και με την χρησιμοποίηση των καταλλήλων σχολών και εκπαιδευτικών ευκολιών του Αρχηγείου ή της Διοικήσεως του και της Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαιδεύσεως. β. Ιδιαίτερα προσπαθεί να προάγει την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και μονίμων Υπαξιωματικών με την οργάνωση διαλέξεων και οδηγιών. Σε πλοία όπου υπάρχουν οι δυνατότητες, φροντίζει δια την διαδοχική εναλλαγή σε καθήκοντα των Σημαιοφόρων και των άνευ εξειδικεύσεως Ανθυποπλοιάρχων, ώστε να αποκτήσουν τις περισσότερες δυνατές πρακτικές γνώσεις. γ. Παρέχει συχνές ευκαιρίες στον Υπαρχο και τους Μάχιμους Αξιωματικούς του πλοίου δια την βελτίωση της επιδεξιότητας τους στον χειρισμό του πλοίου. Ειδικά διά τους Μάχιμους Σημαιοφόρους εξασφαλίζει την εκπαίδευση τους στα πλωτά μέσα του Πλοίου. δ. Ελέγχει την ουσιαστική εφαρμογή του Προγράμματος Εβδομαδιαίας Εκπαιδεύσεως (ΠΟΕΚ) εν όρμω, που εκδίδει ο προϊστάμενος Διοικητής, καθώς και του αντιστοίχου που καταρτίζεται από το πλοίο και επιβάλλει την πλήρη εκμετάλλευση του χρόνου δια την εν γένει βελτίωση του επιπέδου εκπαιδεύσεως. Δεν διστάζει να αναφέρει προς τον Διοικητή του παρατηρηθείσες ατέλειες και αδυναμίες, δια βελτίωση του προγράμματος εκπαιδεύσεως. ε. Διατάσσει την εκτέλεση γυμνασίων εν όρμω και εν πλω κατά την κρίση του και ελέγχει το επίπεδο της μαχητικής ικανότητος του πλοίου. Αρθρο : 1121. Ευεξία του πληρώματος. Ο Κυβερνήτης καταβαλλει ιδιαίτερη φροντίδα διά να διατηρεί το ηθικό του πληρώματος σε υψηλό επίπεδο και να ενισχύει, και αναπτύσσει την υλική, πνευματική και ηθική του ευεξία. Εντός των κατά την κρίση του καταλλήλων μέτρων και φροντίδων που θα εφαρμόσει και θα αναλάβει διά τον σκοπό αυτό, περιλαμβάνονται και τονίζονται τα ακόλουθα : α. Η παρακολούθηση της τροφοδοσίας του πληρώματος, ώστε να είναι άρτια η προπαρασκευή και επιμελημένη η διανομή του συσσιτίου. β. Η μέριμνα διά την διατήρηση αρίστου επιπέδου συνθηκών διαβιώσεως του πληρώματος. Οπου η παλαιότης των μονάδων δημιουργεί προβλήματα καταβάλλει προσπάθεια ώστε το επίπεδο να διατηρείται τουλάχιστον ικανοποιητικό και αιτεί συνδρομή όπου απαιτείται διά την βελτίωση του. γ. Η επίβλεψη της υγιεινής του πληρώματος με τις προβλεπόμενες ιατρικές επιθεωρήσεις αλλά και με την γενική υγειονομική φροντίδα προσωπικού και χώρων. δ. Η εφαρμογή ενός προγράμματος φυσικής αγωγής που εκπονείται από το πλοίο, όπως προβλέπουν οι διαταγές του ΓΕΝ, αλλά και η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας διά το θέμα αυτό από μέρους του πλοίου. ε. Η θρησκευτική διαπαιδαγώγηση και διατήρηση των θρησκευτικών μας παραδόσεων με την παρακολούθηση του σχετικού προγράμματος του οικείου Αρχηγείου ή Διοικητού στον οποίο υπάγεται το πλοίο, αλλά και με την αξιοποίηση των ευκαιριών που δίδονται διά εκκλησιασμό κατά τις εορτές και τις επισκέψεις λιμένων και αγκυροβολίων. στ. Η τήρηση της αργίας της Κυριακής, όπου είναι δυνατόν, και η διαφοροποίηση του προγράμματος κατ αυτήν, όπου επίσης είναι δυνατόν, ώστε να δίδεται ευκαιρία διά περισσότερη ανάπαυση και χρησιμοποίηση του χρόνου δι ατομικές απασχολήσεις. ζ. Η προσπάθεια διά την γενικώτερη επιμόρφωση και πνευματική καλλιέργεια του προσωπικού με την συμμετοχή του σε πνευματικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. η. Η εξασφάλιση της αναπαύσεως και ψυχαγωγίας του πληρώματος κατά την ένδον παραμονή του. θ. Η επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας της διαδικασίας ακροάσεως του προσωπικού και προωθήσεως αιτημάτων του. ι. Η εξασφάλιση της αναγνωρίσεως και επαίνου των αξίων μνείας επιδόσεων και της καταχωρήσεως τους, όπως απαιτείται. ια. Η διά του παραδείγματος των ανωτέρων καλλιέργεια και ανάπτυξη των ηθικών, στρατιωτικών και ναυτικών αρετών του προσωπικού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Κεφάλαιο 13 των Διατάξεων, αλλά και με τις υποθήκες της Ναυτικής παραδόσεως του Π.Ν., η οποία θέλει αξιόμαχο πλοίο με ευχαριστημένο και υπερήφανο πλήρωμα. Αρθρο : 1122. Αδειες απουσίας. 1.Η δικαιοδοσία του Κυβερνήτου διά την χορήγηση αδειών απουσίας και οι λεπτομέρειες διά τα αφορώντα σε αυτές,καθορίζονται στο Κεφάλαιο 19 των Διατάξεων Π.Ν. 2.0 Κυβερνήτης οφείλει να διατηρεί επί του πλοίου τον απαραίτητο αριθμό ανδρών, βαθμοφόρων και πληρώματος, ώστε να καλύπτεται από κάθε άποψη η ασφάλεια του πλοίου και να εξασφαλίζεται η εκάστοτε καθοριζομένη ετοιμότης αυτού. Αρθρο : 1123. Πειθαρχική δικαιοδοσία. 1.Ο Κυβερνήτης ασκεί την πειθαρχική του δικαιοδοσία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Κεφάλαιο 17 των παρουσών Διατάξεων Π.Ν., το οποίο από της εκδόσεως αυτών αντικαθιστά πλήρως και ακυρώνει το Β.Δ./1939 «Περί πειθαρχικών ποινών». 2.Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 1709 του ιδίου ως άνω Κεφαλαίου, θεωρεί τα ποινολόγια Υπαξιωματικών και Ναυτών άπαξ της εβδομάδος. Αρθρο : 1124. θέματα ασφαλείας. Στις ενέργειες και τα μέτρα που ο Κυβερνήτης λαμβάνει στα πλαίσια των ευθυνών του διά την ασφάλεια υλικού και προσωπικού του πλοίου, πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα : 1)Διά την φυσική ασφάλεια του πλοίου. (1) Η λήψη μέτρων διά την ασφάλεια του πλοίου από κίνδυνους τρομοκρατικών ενεργειών ή δολιοφθοράς από ξένα προς την υπηρεσία πρόσωπα. (2) Η λήψη μέτρων διά την διατήρηση της ασφαλείας του πλοίου έναντι κινδύνων πυρκαϊάς και η οργάνωση των μέτρων διά την αντιμετώπιση κινδύνων από καταστάσεις καιρού και στοιχείων της φύσεως. 2)Διά την ασφάλεια πυρομαχικών και εύφλεκτων ή επικινδύνων υλών. (1) Η οργάνωση φυλάξεως σε κλειδούχους των κλείδων χώρων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών, φορητού οπλισμού, κ/θ βλημάτων, ραδιενεργών υλικών και των συστημάτων κατακλύσεως και καταιωνισμού τούτων όπου αυτό υπάρχουν. Ο Κυβερνήτης ορίζει τα αναγκαία εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία δύνανται να έχουν αντίγραφα των κλείδων και τις συνθήκες υπό τις οποίες θα εισέρχονται σε αυτούς τους χώρους και θα διαχειρίζονται τον φορητό οπλισμό. (2) Ο έλεγχος και επιβεβαίωση ότι εκτός των περιόδων γενικής επισκευής και δοκιμών τους, τα συστήματα κατακλύσεως και καταιωνισμού των χώρων πυρομαχικών και οπλισμού είναι έτοιμα προς χρήση. (3) Ο έλεγχος ότι τα εύφλεκτα υλικό αποθηκεύονται και χειρίζονται κατ ασφαλή τρόπο. 3)Διό τις διατάξεις ασφαλείας : (1) Η εποπτεία, ο έλεγχος και η απαίτηση του Κυβερνήτου από τους Αξιωματικούς Διευθυντές Διευθύνσεων και επικεφαλής Επιστασιών, όπως το προσωπικό κατόπιν διδασκαλίας και γυμνασίων, εφαρμόζει τις οδηγίες ασφαλείας και όπως αυτές δεικνύονται στις κατάλληλες θέσεις και χώρους. Σε περιπτώσεις που κατά την κρίση του διαπιστώνονται ελλείψεις, ο Κυβερνήτης επιβάλλει την περαιτέρω εκπαίδευση του προσωπικού και την συμπλήρωση των οδηγιών, αν αυτές δεν είναι πλήρεις. Αναφέρει στις προϊστάμενες αρχές, εάν απαιτείται, διά σχετικές βελτιώσεις ή διορθώσεις των οδηγιών μέσα στις αρμοδιότητες τους. (2) Ο έλεγχος και εποπτεία διά την ύπαρξη και εφαρμογή οδηγιών ασφαλείας διά το προσωπικό που εργάζεται σε κλειστούς χώρους ή έξω από τις πλευρές του πλοίου ή σε υψηλό μέρη εγγύς περιστρεφομένων συσκευών ή κεραιών. (3) Ο έλεγχος των μέσων ασφαλείας κυκλοφορίας του προσωπικού επί του καταστρώματος σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 4)Διά την ασφάλεια του διαβαθμισμένου υλικού και επικοινωνιών/πληροφοριών : (1) Η λήψη των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται από τους σχετικούς Κανονισμούς, Διαταγές και εκδόσεις. (2) Η οργάνωση ενός συστήματος ασφαλείας διά την φύλαξη, εξουσιοδοτημένη διακίνηση και διαχείριση του διαβαθμισμένου υλικού και διαβαθμισμένων εκδόσεων, βιβλίων, εγγράφων που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται στο πλοίο. (3) Η λήψη των μέτρων ασφαλείας των επικοινωνιών και πληροφοριών που προβλέπονται από τις σχετικές εκδόσεις και οδηγίες ως και από τα εκάστοτε σχέδια ή διαταγές επιχειρήσεων/ασκήσεων ειδικώτερα. Αρθρο : 1125. Δράση κατά του εχθρού. 1.Ο Κυβερνήτης κατά την πολεμική περίοδο παρακολουθεί συνεχώς την τακτική κατάσταση όπως διαμορφώνεται στα μέσα διοικήσεως και ελέγχου του πλοίου και ενημερώνει τον Υπαρχο και τους Αξιωματικούς διά τις προθέσεις του και τον τρόπο δράσεως του πλοίου και αντιμετωπίσεως της εχθρικής απειλής αέρος, επιφανείας και Υποβρυχίων. 2.Πρώτιστο καθήκον του Κυβερνήτου είναι να λάβει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος στην δράση κατά του εχθρού, χρησιμοποιώντας κατά τον καλύτερο τρόπο τα όπλα, μέσα και ικανότητες εν γένει του πλοίου του. Σε ουδεμία περίπτωση εγκαταλείπει τον αγώνα πριν εξαντλήσει πλήρως όλα τα μέσα που διαθέτει. 3.Στο ακροτελεύτιο Κεφάλαιο 53 του Βου μέρους των Διατάξεων Π.Ν. γίνεται μνεία κυρίων σημείων διά την προς μάχη προετοιμασία του πλοίου. Αρθρο : 1126. Ευθύνες του Κυβερνήτου διά την ναυσιπλοία. 1.Ο Κυβερνήτης είναι υπεύθυνος διά την πλεύση του πλοίου. Υπό τις οδηγίες του ο Αξιωματικός Ναυτιλίας διεξάγει την ναυτιλία του πλοίου. 2.Ο Κυβερνήτης του πλοίου που πλέει μεμονωμένως καθορίζει την πλεύση του. 3.Η παρουσία πλοηγού δεν μεταβάλλει την προσωπική ευθύνη του Κυβερνήτου. 4.Ο Κυβερνήτης ουδέποτε εμπιστεύεται την ευθύνη των κινήσεων του πλοίου εν πλω σε Αξιωματικό ή άλλο πρόσωπο, εάν δεν έχει βεβαιωθεί ο ίδιος ότι το πρόσωπο αυτό έχει τις γνώσεις διά να αναλάβει αυτήν την ευθύνη και ότι γνωρίζει καλά τον Κανονισμό προς αποφυγή συγκρούσεων και τις σχετικές με το αντικείμενο εκδόσεις τακτικής. 5.Αξιωματικός ή άλλο πρόσωπο που εκτελεί πρακτική εξάσκηση εν πλω διά τα καθήκοντα του Αξιωματικού Φυλακής και ο οποίος δεν θεωρείται από τον Κυβερνήτη ικανός να αναλάβει την ευθύνη των κινήσεων του πλοίου και να εκτελεί υπεύθυνη υπηρεσία Αξιωματικού Φυλακής εν πλω, πρέπει να επιτηρείται από ένα Αξιωματικό έμπειρο και ικανό διό τα καθήκοντα του Α.Φ. εν πλω. Αυτός, ενώ δεν αποσύρει την διεύθυνση του πλοίου από τον εξασκούμενο, εκτός της περιπτώσεως κινδύνου, επιβλέπει ότι όλες οι διαταγές που δίνονται από τον εκπαιδευόμενο είναι ορθές και ασφαλείς. Σε αυτή την περίπτωση ο επιτηρών Αξιωματικός είναι ο Αξιωματικός Φυλακής και ο επιτηρούμενος ο υφιστάμενος του. 6.Κατά τον πλού εν σχηματισμώ, αν ο Κυβερνήτης κρίνει ότι η πορεία που διατάχθηκε είναι επικίνδυνη, οφείλει να το αναφέρει αμέσως και να μη διστάσει να την αλλάξει, αν ο κίνδυνος είναι άμεσος. Εάν επίσης αντιληφθεί ότι συμπλέον πλοίο κατευθύνεται προς κίνδυνο, οφείλει να το γνωστοποιήσει με κάθε δυνατό τρόπο. 7.Προληπτικά μέτρα ασφαλείας κατά τον πλού : 1)Κατά την προσέγγιση ξηράς και αβαθών και τον πλού εγγύς αυτών, ο Κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι η θέση του πλοίου, όχι μόνο επιβεβαιώνεται εγκαίρως, αλλά συνεχίζει να επιβεβαιώνεται διά στιγμάτων με την χρήση των προσφορωτέρων μέσων, τα οποία, πέραν της χρησιμοποιήσεως ορατών σημείων ξηράς, περιλαμβάνουν την χρήση της ραδιοεντοπιστικής συσκευής, των ραδιοναυτιλιακών βοηθημάτων, των ηχοβολίσεων ή άλλων μεθόδων. 2)Κατά την πλοήγηση σε περιοχή αβαθών και υφάλων ο Κυβερνήτης μεριμνά ώστε να λαμβάνονται βολίσματα με την καλύτερη μέθοδο. Η λειτουργία του ηχοβολιστικού ή διά άλλων μέσων λήψη βολισμάτων αποτελεί προληπτικό μέτρο εναντίον ναυτιλιακού λάθους και το μέτρο αυτό συνιστάται όπως λαμβάνεται ακόμη και στους πιο πολυσύχναστους διαύλους. 3)Στις περιπτώσεις πλου σε περιωρισμένα ύδατα ή πλοηγήσεως προς την ακτή και λιμένες,ο Κυβερνήτης μεριμνά ώστε να έχει γίνει προετοιμασία αγκυροβολιάς δι ενδεχομένην άμεση χρήση της αγκύρας διά λόγους ασφαλείας. 4)Κατά τους χειρισμούς με άλλα Πολεμικά Πλοία ή κατά τους χειρισμούς Πολεμικών Πλοίων εγγύς εμπορικών πλοίων πρέπει να τηρείται αυστηρώς ο Κανονισμός προς αποφυγήν συγκρούσεως, εκτός των περιπτώσεων εκείνων που ειδικώς και σαφώς καθορίζονται στις εκδόσεις τακτικής. 5)Κατά τους χειρισμούς σε σχηματισμό, στολοδρομία ή κλειστή συνεργασία με άλλα πλοία οι κινήσεις των συνεργαζομένων πλοίων πρέπει να παρακολουθούνται με προσοχή συνεχώς. 6)Ο έλεγχος της εγγύς του πλοίου περιοχής, προ της διαταγής αλλαγής πορείας, διά την εκτίμηση των συνεπειών της σε άλλα πλοία, είναι απαραίτητος. Ο Κυβερνήτης ελέγχει ότι τούτο έχει γίνει έξις στους Αξιωματικούς Φυλακής. 7)Οι περιορισμοί των ραδιοεντοπιστικών μέσων σε κλειστό σχηματισμό και η απασχόληση του προσωπικού του Κέντρου Πληροφοριών Μάχης (ΚΠΜ) κυρίως με την τακτική κατάσταση, πρέπει να λαμβάνονται συνεχώς υπόψη. Ο Αξιωματικός Φυλακής επί της γέφυρας πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι υπεύθυνος έναντι του Κυβερνήτου, εκτός αν ο τελευταίος έχει αναλάβει τις κινήσεις του πλοίου, διά την ασφάλεια αυτού. 8)Τα πλοϊκά φώτα του πλοίου χρησιμοποιούνται σε χαμηλή ένταση ή σβύνονται, όταν θεωρείται αναγκαίο από την τακτκή κατάσταση. Τούτο αφήνεται στην κρίση του Τακτικού Διοικητού. Στην περίπτωση αυτή η αφή των πλοϊκών σε πλήρη ένταση πρέπει να γίνεται χωρίς δισταγμό,εάν διαφαίνεται κίνδυνος ασφαλείας διά το πλοίο. 8.Οταν, κατά την διάρκεια σκότους με δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το πλοίο προσγειώνεται σε ακτές επικίνδυνες ή πρόκειται να εισπλεύσει σε δυσχερείς και αφωτίστους όρμους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις επειγούσης ανάγκης, ο Κυβερνήτης οφείλει να σταθμίσει, εάν αντί της ενεργείας αυτής, θα ήταν ασφαλέστερο διά την εκτέλεση της αποστολής του να ανακόψει τον πλού και να αναμένει το πρώτο φώς. 9.Διά τα πλοία από τα οποία επιχειρούν ελικόπτερα,ο Κυβερνήτης διατάσσει την εκτέλεση των πτήσεων, αφού εξασφαλίσει ότι υπάρχουν οι δυνατότητες από τα πληρώματα και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες,σύμφωνα με το πρόγραμμα πτήσεων της Ναυτικής Δυνάμεως και τις κατευθύνσεις και διαταγές που υπάρχουν. 10.Πέραν των ανωτέρω, της μερίμνης του Κυβερνήτου δεν πρέπει να διαφεύγουν τα ακόλουθα : 1)Η καταχώρηση στο Ημερολόγιο του πλοίου όλων των διαταγών του που αφορούν τον πλού και την ασφάλεια του πλοίου. 2)Η σήμανση προς τον Διοικητή της Ναυτικής Δυνάμεως κάθε πληροφορίας ναυτιλιακής φύσεως που ενδεχομένως τον ενδιαφέρει. 3)Ο έλεγχος διά την επίδειξη από το πλοίο των πλοϊκών φώτων και των λοιπών φώτων ανάγκης και κινήσεων του πλοίου κατά την νύκτα, ώστε αυτά να είναι όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό προς αποφυγήν συγκρούσεων και από τις ειδικές δια το αντικείμενο τακτικές εκδόσεις και ειδικές διαταγές του ΓΕΝ. 4)Η ετοιμότης του πλοίου και εκπαίδευση των Αξιωματικών στην ωκεανοπλοία και την χρήση της Αστρονομικής Ναυτιλίας και η εκμετάλλευση κάθε παρουσιαζόμένης ευκαιρίας προς τον σκοπό αυτό. 11.Κατά την αγκυροβολιά και την παραμονή του πλοίου στο αγκυροβόλιο ο Κυβερνήτης : 1)Μεριμνά ώστε το πλοίο να αναλάβει ασφαλές αγκυροβόλιο μη θέτοντας σε κίνδυνο ήδη αγκυροβολημένα πλοία. 2)Μεριμνά διά την καταχώρηση στο Ημερολόγιο του στίγματος αγκυροβολιάς και των διοπτεύσεων ασφαλείας, του βάθους και του είδους του βυθού,εφόσον το τελευταίο καθίσταται δυνατό. 3)Βεβαιώνεται ότι υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση διά την ασφάλεια του αγκυροβολίου και καθορίζει τις φυλακές ώστε να διατηρείται η ετοιμότης που έχει διαταχθεί ή απαιτείται σε κάθε περίπτωση. 4)Εξασφαλίζει ότι το αγκυροβόλιο του πλοίου ευρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας από άλλο πλοίο που μεταφέρει εκρηκτικές ύλες και έχει υψωμένο το σχετικό σήμα από τον διεθνή κώδικα σημάτων. 5)Λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται διά την ασφάλεια του πλοίου από δολιοφθορείς και την επιτήρηση της περιοχής του αγκυροβολίου ανάλογα με την τακτική κατάσταση. 12.Ο Κυβερνήτης Υποβρυχίου εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όπως επιβάλλεται από την ιδιαιτερότητα του πλοίου και τις συναφείς ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφαλείας της ναυσιπλοίας αυτού. Άρθρο : 1127. Μέτρα σε περίπτωση ομίχλης ή περιωρισμένης ορατότητος. 1.Κατά τον πλού σε ομίχλη, δυνατή βροχόπτωση, χιονόπτωση ή άλλες καιρικές συνθήκες που περιορίζουν την ορατότητα, ο Κυβερνήτης οφείλει να συμμορφώνεται πιστά με τις διατάξεις του Διεθνούς Κανονισμού προς αποφυγή συγκρούσεων, μειώνοντας την ταχύτητα του πλοίου αναλόγως και,αν είναι απαραίτητο,στο ελάχιστο όριο που επιτρέπει την ομαλή κυβέρνηση του πλοίου. Κάνει χρήση όλων των συσκευών εντοπισμού (Ρ/Ε Α/Υ) που διαθέτει το πλοίο. Παράλληλα λαμβάνει αυξημένα μέτρα ελέγχου βλαβών και ετοιμότητος χειρισμών. 2.Επιπλέον λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα : 1)Τοποθετούνται έμπειροι οπτήρες στο πρόστεγο, στο επίστεγο και στα υψηλότερα σημεία του πλοίου. 2)Ενεργοποιούνται τα σήματα ομίχλης που προβλέπονται από τον Διεθνή Κανονισμό προς αποφυγή συγκρούσεων. 3)Γίνεται συνεχής χρήση των δυνατοτήτων ενδείξεως αποφυγής συγκρούσεως επί των ενδεικτών της ναυτιλιακής ραδιοεντοπιστικής συσκευής και υποτυπώσεως των στόχων. 4)Το προσωπικό της προωστηρίου εγκαταστάσεως τοποθετείται σε άμεση ετοιμότητα χειρισμών. 5)Γίνεται συνεχής ακρόαση με την ανθυποβρυχιακή συσκευή. Το ηχοβολιστικό λειτουργεί συνεχώς σε περιοχές που τα βάθη το καθιστούν πρακτικώς χρήσιμο. 6)Ετοιμάζεται άγκυρα διαγκυροβολία σε περίπτωση πλού σε περιοχή όπου το βάθος είναι κατάλληλο. 7)Αναλαμβάνεται υψηλός βαθμός υδατοστεγανότητος σύμφωνα με το βιβλίο μάχης του πλοίου και ετοιμάζονται τα μέσα αντιμετωπίσεως διαρροής. 8)Σε περιοχή μικρών βαθών υπάρχει ετοιμότης διά την εκτέλεση βολισμάτων. 3.Σε περίπτωση πλού σε σχηματισμό, ο Κυβερνήτης συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες του Διοικητού, αλλά είναι έτοιμος να εκτελέσει χειρισμούς ανεξαρτήτως από τις οδηγίες αυτές, αν απαιτείται διά την ασφάλεια του πλοίου. Αρθρο : 1128. Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Κυβερνήτης αναλαμβάνει την διεύθυνση των χειρισμών. 1.Στις κινήσεις απόπλου και κατάπλου, κατά τον συναγερμό, στα γενικά γυμνάσια, στους προχωρητικούς ελιγμούς, στις κινήσεις εν πλω ανεφοδιασμού και στις ειδικές εν πλω ασκήσεις, όπου κατά την κρίση του Κυβερνήτου απαιτείται, τη διεύθυνση των χειρισμών αναλαμβάνει αυτοπροσώπως ο Κυβερνήτης. Αυτό γίνεται επίσης και στις διελεύσεις του πλοίου από στενό και διαύλους με περιωρισμένα ύδατα καθώς και σε κάθε κατά την κρίση του δύσκολη περίπτωση. 2.Μετά από διαταγή του Διοικητού της Ναυτικής Δυνάμεως ή όταν ο Κυβερνήτης το κρίνει χρήσιμο, η διεύθυνση μερικών κινήσεων η χειρισμών του πλοίου δύναται να ανατεθεί, με την ευθύνη του Κυβερνήτου, στον Υπαρχο ή σε άλλον από τους μάχιμους Αξιωματικούς του πλοίου από εκείνους που εκτελούν καθήκοντα Αξιωματικού Φυλακής γέφυρας εν πλω, διά λόγους εκπαιδεύσεως. Η εκπαίδευση αυτή αποτελεί καθήκον του Κυβερνήτου, όπως διατυπώνεται στα άρθρα ΔΝ 1117 και ΔΝ 1120 του παρόντος Κεφαλαίου και ο έλεγχος της πρέπει να αποτελεί ειδικό αντικείμενο στις Διοικητικές επιθεωρήσεις. Αρθρο : 1129. Κινήσεις του πλοίου μέσα σε Ναύσταθμο. 1.Κατά τον κατάπλου του πλοίου σε Ναύσταθμο η θέση ελλιμενισμού (παραβολής, προσδέσεως σε σημαντήρα, προδετήσεως ή αγκυροβολιάς) καθορίζεται από τον Διοικητή του Ναυστάθμου μετά από συνεκτίμηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν και των τυχόν απαιτήσεων των οικείων Διοικητών των πλοίων. 2.Ο Ναύσταθμος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει ρυμουλκό διά την υποβοήθηση των χειρισμών του πλοίου κατά τον κατάπλου ή απόπλου, εφόσον ζητηθεί από το πλοίο. Αν δεν ζητηθεί ρυμουλκό, ο Ναύσταθμος είναι υποχρεωμένος να έχει σε ετοιμότητα τα απαραίτητα διά κάθε περίπτωση ρυμουλκά. 3.Με Βασική Διαταγή του Αρχηγού ή του οικείου Διοικητού μεγάλης Διοικήσεως, καθορίζεται σε ποιες περιπτώσεις στην περιοχή ενός Ναυστάθμου τα πλοία μετακινούνται στους σημαντήρες με τα ίδια τους τα μέσα ή με την βοήθεια ρυμουλκών και πλοηγού. 4.Τα πλοία που ναυλοχούν μέσα σε Ναύσταθμο συμμορφώνονται με τις διατάξεις λιμένος του Διοικητού του Ναυστάθμου. Αρθρο : 1130. Μεταφορά στρατευμάτων και υλικών. 1.Ο Κυβερνήτης πλοίου στο οποίο έχουν επιβιβασθεί στρατεύματα προς μεταφορά,έχει εξουσία επ αυτών δια θέματα γενικής πειθαρχίας και δια την εκτέλεση των διαταγών των σχετικών με την γενική ασφάλεια του πλοίου και την επ αυτού διαβίωση. 2.Εαν ο Διοικητής των στρατευμάτων είναι ανωτέρου βαθμού του Κυβερνήτου αναθέτει σε νεώτερο του Αξιωματικό την φροντίδα δια την ρύθμιση των λεπτομερειών της εσωτερικής υπηρεσίας των στρατευμάτων,σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Πολεμικό Ναυτικό και τα καθοριζόμενα στις διαταγές του Διοικητού της Ναυτικής Δυνάμεως. 3.Ο Διοικητής της Ν.Δυνάμεως και ο Κυβερνήτης του Πλοίου δύνανται να επιθεωρήσουν τα στρατεύματα. Στην περίπτωση αυτή συνοδεύονται από τον Διοικητή τους ή,εαν είναι ανωτέρου βαθμού,από νεώτερο Αξιωματικό. 4.Ο Κυβερνήτης πλοίου που μεταφέρει στρατεύματα ή και υλικό αυτών, ευθύνεται ειδικώτερα δια τα ακόλουθα : 1)Την εφαρμογή των διατάξεων του ισχύοντος Κανονισμού Μεταφορών. 2)Την εφαρμογή των ισχυουσών διαταγών ΓΕΝ δια τους επιτρεπομένους κατά περίπτωση φόρτους επιβατών. 3)Την επάρκεια σωσσιβίων και σωστικών μέσων. 4)Την ρύθμιση της τροφοδοσίας. 5)Τον έλεγχο σχεδίου φορτώσεως του πλοίου και της ορθής εχμάσεως του υλικού. 6)Την ασφαλή μεταφορά και ευεξία των στρατευμάτων. 7)Την ρύθμιση των σχέσεων του προσωπικού του πλοίου με τα επιβιβαζόμενα στρατεύματα, ώστε να επιτυγχάνεται αρμονική συνεργασία και συμβίωση, όπως προβλέπεται από τους Ναυτικούς και Στρατιωτικούς Κανονισμούς. Άρθρο 1131 Ο Κυβερνήτης είναι υπεύθυνος διά την λήψη όλων των των μέτρων που επιβάλλονται διά την διάσωση ανθρώπου που έπεσε στη θάλασσα. Οι ενέργειες του πλοίου από το οποίο ο άνθρωπος έπεσε στη θάλασσα, ως και των συμπλεόντων πλοίων, καθορίζονται σε σχετικά άρθρα του ισχύοντος εγχειριδίου τακτικής. Άρθρο : 1132. Ενέργειες του Κυβερνήτου δια την διάσωση κινδυνεύοντος πλοίου. 1.Ο Κυβερνήτης πολεμικού πλοίου που ευρίσκεται πλησίον του στίγματος κινδυνεύοντος Πολεμικού Πλοίου, πλέει δια παροχή βοηθείας αναφέροντας ταυτόχρονα το συμβάν και τις ενέργειες του προς την αρχή επιχειρησιακού του ελέγχου και το ΓΕΝ. Στην συνέχεια ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και διαταγές του ΓΕΝ που έχει τον συντονισμό ερεύνης και διασώσεως Πολεμικών Πλοίων. 2.Στην περίπτωση κινδύνου εμπορικού πλοίου ο Κυβερνήτης του Πολεμικού Πλοίου που ευρίσκεται πλησίον του στίγματος του κινδυνεύοντος, πλέει προς αυτό δια παροχή βοηθείας, εφ όσον κινδυνεύει ανθρώπινη ζωή, σταθμίζοντας τις δυνατότητες παροχής συνδρομής σε συνάρτηση με τις καιρικές συνθήκες. Ταυτόχρονα αναφέρει το συμβάν και τις ενέργειες του στην αρχή επιχειρησιακού του ελέγχου και στο ΓΕΝ. Το τελευταίο, μετά από την λήψη σχετικής ενημερώσεως του Κυβερνήτου επί της καταστάσεως και σε συνεννόηση με το Κέντρο Ερεύνης Διασώσεως του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ/ΘΕ) διατάσσει τις περαιτέρω κινήσεις του πλοίου, μέσω της αρχής επιχειρησιακού ελέγχου ή αναλαμβάνοντας το ίδιο τον επιχειρησιακό του έλεγχο. 3.Η επέμβαση του πλοίου περατούται αμέσως μόλις εκλείψει ο κίνδυνος δια ανθρώπινες ζωές, και αφού πρώτα ενημερωθεί το ΓΕΝ και η αρχή επιχειρησιακού του ελέγχου. Η ρυμούλκηση κινδυνεύοντος εμπορικού πλοίου απαγορεύεται εκτός αναπότρεπτης ανάγκης. Στην περίπτωση αυτή ζητείται έγκριση του ΓΕΝ. 4.Ο Κυβερνήτης του πλοίου σταθμίζει την χρησιμοποίηση ελικοπτέρων, εφ όσον αυτά διατίθενται, δια παροχή βοηθείας. 5.Στην περίπτωση πλου του πλοίου, ως μονάδος εντεταγμένης σε Ναυτική Δύναμη εν πλω,οι ανωτέρω ενέργειες δια παροχή βοηθείας αναλαμβάνονται από τον τακτικό Διοικητή της Ναυτικής Δυνάμεως με την διάθεση καταλλήλου πλοίου ή και αεροναυτικών μέσων. 6.Οι ενέργειες διά την παροχή βοηθείας σε ανάλογες περιπτώσεις σε πολεμική περίοδο εξαρτώνται από την τακτική κατάσταση και τις σχετικές οδηγίες της επιχειρησιακής αρχής ή του τακτικού Διοικητού. Άρθρο : 1133. Ενέργειες του Κυβερνήτου κατά την εγκατάλειψη πλοίου. 1.Οταν το πλοίο διατρέχει κίνδυνο αμέσου απώλειας ή καταστροφής ο Κυβερνήτης καταβαλλει κάθε προσπάθεια όπως διατηρήσει το ηθικό του πληρώματος ακμαίο και με κάθε μέσο που έχει στη διάθεση του προσπαθεί να διασώσει το πλοίο. 2.Αγωνίζεται διά την διατήρηση του πλοίου σε πλευστότητα και, αν αυτό είναι αδύνατο, διά την διάσωση του προσωπικού. 3.Αν όλες οι προσπάθειες διά την διάσωση του πλοίου αποβούν ανίσχυρες, ο Κυβερνήτης αναφέρει περί αυτού, διά παντός δυνατού μέσου, στον Διοικητή της Ναυτικής Δυνάμεως ή στην αρχή επιχειρησιακού ελέγχου όταν πλέει μεμονωμένως, και αν δεν υπάρχει χρόνος διαυτό, διατάσσει με την δική του πρωτοβουλία την εγκατάλειψη του πλοίου. Ο Κυβερνήτης, αφού εξασφαλίσει πρώτα την διάσωση των τραυματιών και ασθενών, μεριμνά στη συνέχεια να παραληφθούν τα ημερολόγια του πλοίου, τα χρήματα του ταμείου και να καταστραφούν το κρυπτοϋλικό και τα υψηλής διαβαθμίσεως και ειδικού χειρισμού έγγραφα, βάσει του ειδικού σχεδίου επειγούσης καταστροφής τους. 4.Σε εμπόλεμη κατάσταση, όταν κατά την μάχη ο Κυβερνήτης έχει εξαντλήσει όλα τα μέσα αντιστάσεως, καταβάλλει κάθε προσπάθεια διά την διάσωση του πλοίου. Εν ανάγκη καταστρέφει το πλοίο του διά να μη πέσει στα χέρια του εχθρού. 5.0 Κυβερνήτης εγκαταλείπει τελευταίος το πλοίο του. 6.Μετά την εγκατάλειψη του πλοίου ο Κυβερνήτης διατηρεί την εξουσία του επί των Αξιωματικών και του Πληρώματος και μεριμνά διά τις ανάγκες τους, μέχρις ότου τους παραδώσει σε αρμοδία αρχή δια την περίθαλψη και φροντίδα τους. Άρθρο 1134 1.Ο Κυβερνήτης ελέγχει την τήρηση του Ημερολογίου του πλοίου εν όρμω και εν πλώ, ώστε να καταχωρούνται ορθά και επιμελημένα τα συμβάντα και στοιχεία και σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο ειδικό του έντυπο. 2.Η θεώρηση του Ημερολογίου από τον Κυβερνήτη γίνεται καθημερινώς τις εργάσιμες ημέρες διά την εν όρμω υπηρεσία, ενώ διά την εν πλω θεωρείται καθημερινώς το πρόχειρο ημερολόγιο και κάθε δεύτερη ημέρα το καθαρό. 3.Την ίδια επιμέλεια απαιτεί ο Κυβερνήτης διά την τήρηση ημερολογίου προωστηρίου εγκαταστάσεως, το οποίο επιθεωρεί εβδομαδιαίως. Άρθρο 1135 1.0 Κυβερνήτης μετά από κάθε πλού υποβάλλει ιεραρχικώς στον Αρχηγό ή στο Διοικητή στον οποίο υπάγεται διοικητικώς το πλοίο ιστορικό πλού, συμπληρούμενο και κοινοποιούμενο σε άλλους αποδέκτες σύμφωνα με τις οδηγίες του σχετικού εντύπου. 2.Τα βοηθητικά πλοία δεν υποβάλλουν ιστορικό πλού διά τοπικές κινήσεις. 3.Οταν ο πλους εκτελείται κατόπιν διαταγής με διαβάθμιση απόρρητη ή υψηλότερη υποβάλλεται ιδιαίτερη σύντομη και περιληπτική αναφορά αναλόγου διαβαθμίσεως διά τα συμβάντα κατά την διάρκεια του πλού. Στο οπωσδήποτε υποβαλλόμενο ιστορικό πλού σε αυτή την περίπτωση, στην ειδική θέση αυτού γίνεται μνεία μετην φράση «Ειδική αναφορά ακολουθεί». Άρθρο 1136 1.Τα Πολεμικά Πλοία κατά την διάρκεια του πλού τους υποβάλλουν με σήμα τις ακόλουθες συνήθεις αναφορές διά την ενημέρωση της αρχής επιχειρησιακού τους ελέγχου και Διοικήσεων και αρχών όπως απαιτείται : 1)Απόπλου-Κατάπλου. 2)Στίγματος των ωρών 0800 και 2000. 3)Τυχόν βλάβης του πλοίου. 4)Πιθανής Ωρας Κατάπλου και αναγκών (ΠΩΚ). 5)Τυχόν αλλαγής αρχής επιχειρησιακού ελέγχου. 6)Διελεύσεως πορθμών-διωρύγων. 2.Οι αναφορές απόπλου-κατάπλου από και σε Ναύσταθμους ή λιμένες που εδρεύει Ναυτική Αρχή, εκδίδονται από τις αρχές αυτές. 3.Σε περίπτωση πλού του πλοίου εντεταγμένου σε Ναυτική Δύναμη, την ευθύνη της υποβολής των ως άνω αναφορών έχει ο Διοικητής της Ναυτικής Δυνάμεως διά το σύνολα της. 4.Οι λεπτομέρειες συντάξεως, εκδόσεως και απαραιτήτων αποδεκτών των ανωτέρω αναφορών καθορίζονται με Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ. 5.Σε πολεμική περίοδο ή σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης τα πλοία και οι Διοικητές Ναυτικών Δυνάμεων συμμορφώνονται ως προς το θέμα αυτό με τις ειδικές οδηγίες του ΓΕΝ ή της σχετικής διαταγής επιχειρήσεων. Άρθρο 1137 1.Ο Κυβερνήτης ασκεί την εποπτεία του και βεβαιώνεται ότι το ναυτιλιακό υλικό τηρείται σε καλή κατάσταση. Οι χάρτες και οι ναυτιλιακές εκδόσεις των Ελληνικών θαλασσών και της Μεσογείου πρέπει να είναι ενημερωμένοι μέχρι και την τελευταία ισχύουσα αγγελία και προαγγελία. Δια τους χάρτες και ναυτιλιακό υλικό άλλων περιοχών τηρείται ευρετήριο αγγελιών και διορθώσεων με τις οποίες και ενημερώνονται όταν το πλοίο πρόκειται να πλεύσει σε αυτές τις περιοχές. 2.Ο Κυβερνήτης εν πλω ενημερώνει αμέσως την αρχή επιχειρησιακού του ελέγχου και κοινοποιεί στην Υδρογραφική Υπηρεσία Ναυτικού διά κάθε ναυτιλιακό κίνδυνο μη αναφερόμενο στα ανωτέρω ναυτιλιακά βοηθήματα, και απ ευθείας την Υδρογραφική Υπηρεσία Ναυτικού στην περίπτωση διαπιστώσεως αποκλίσεων στοιχείων στα ίδια ως ανωτέρω βοηθήματα. Αρθρο : 1138. Σύνταξη πρωτοκόλλου σε περίπτωση συγκρούσεως. 1.Σε περίπτωση συγκρούσεως δύο πολεμικών πλοίων καθένας από τους Κυβερνήτες, χωρίς να αναμένει την σύσταση της ανακριτικής επιτροπής του άρθρου ΔΝ 0820, διατάσσει την σύνταξη πρωτοκόλλου εις τριπλούν από τον Αξιωματικό Φυλακής, στο οποίο εκτίθενται τα περιστατικά και επισυνάπτονται : 1)Καταθέσεις των μαρτύρων. 2)Αποσπάσματα των ημερολογίων πλοίου και μηχανής. 3)Επεξηγηματικά διαγράμματα. 4)Γενικώς κάθε έγγραφο στοιχείο το οποίο δύναται να διαφωτίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η σύγκρουση. 2.Εάν η σύγκρουση έγινε με ξένο πολεμικό ή με εμπορικό πλοίο ο Κυβερνήτης προβαίνει στις ίδιες ενέργειες που αναφέρονται στην προηγουμένη παράγραφο 1, και χρησιμοποιεί ο,τιδήποτε προβλέπεται από τους ισχύοντες Νόμους, τις Διατάξεις και τους Κανονισμούς, το οποίο δύναται να περιφρουρήσει τα συμφέροντα του Δημοσίου. 3.Σε όλες τις περιπτώσεις τα δύο αντίγραφα του σχηματιζομένου φακέλλου υποβάλλονται στην αρμοδία διό την σύσταση της ανακριτικής επιτροπής Αρχή, ενώ το τρίτο φυλάσσεται στο αρχείο του πλοίου. Αρθρο : 1139. Σύνταξη πρωτοκόλλου σε περίπτωση προσαράξεως. 1.Σε περίπτωση προσαράξεως ή προσκρούσεως του πλοίου ο Κυβερνήτης, χωρίς να αναμένει την σύσταση της ανακριτικής επιτροπής του άρθρου ΔΝ 0820, διατάσσει την συγκέντρωση των στοιχείων που δύνανται να διευκολύνουν το έργο της και την σύνταξη πρωτοκόλλου από τον Αξιωματικό Φυλακής εις τριπλούν στο οποίο εκτίθενται τα περιστατικό και επισυνάπτονται καταθέσεις μαρτύρων και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο δύναται να διαφωτίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η προσάραξη ή πρόσκρουση. 2.Τα δύο αντίγραφα του σχηματιζομένου φακέλλου υποβάλλονται στην αρμοδία διό την σύσταση της ανακριτικής επιτροπής Αρχή, ενώ το τρίτο φυλάσσεται στο αρχείο του πλοίου. Αρθρο : 1140. Αρμοδιότητες του Κυβερνήτου διά τα δικαστικά θέματα. 1.Η προσεκτική κρίση του Κυβερνήτου απαιτείται διά τις αναγκαίες εκείνες περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να διαπιστωθούν οι συνθήκες και τα αιτία πειθαρχικών ή υπηρεσιακών παραβάσεων δι Ενόρκου Διοικητικής Εξετάσεως (ΕΔΕ). Οι περιπτώσεις που υποχρεώνουν στην διενέργεια ΕΔΕ περιλαμβάνουν : 1)Διαπίστωση σοβαρών πειθαρχικών παραβάσεων. 2)Διαπίστωση συνθηκών και αιτίων τραυματισμού προσωπικού εκτός του πλοίου, εφόσον η προανάκριση διενεργείται από άλλη αρχή. 3)Διαπίστωση συνθηκών και αιτίων υπό τις οποίες χάθηκαν ή καταστράφηκαν υλικά. 4)Διαπίστωση των συνθηκών και αιτίων υπό τις οποίες επήλθε βλάβη ή ανωμαλία στο υλικό, που θα μπορούσε να αποδοθεί σε αμέλεια. 2.Με την ίδια προσοχή εξετάζονται από τον Κυβερνήτη και οι περιπτώσεις εκείνες που τον υποχρεώνουν να διενεργήσει ένορκο προανάκριση, όπως είναι οι περιπτώσεις: 1)Διαπράξεως ή όχι ποινικής πράξεως που προβλέπεται από τον ΣΠΚ (π.χ. λιποταξίας), τον Ποινικό Κώδικα (ΠΚ) και τους ποινικούς νόμους. 2)Απώλειας ή καταστροφής υλικού, εφόσον διαφαίνεται δόλος ή προκύπτει δόλος από προηγηθείσα ΕΔΕ. 3)Σοβαρής βλάβης ή ανωμαλίας υλικού που θα μπορούσε να αποδοθεί σε αμέλεια προσωπικού. 4)Ατυχήματος προσωπικού εντός του πλοίου ή θανάτου. 3.Οδηγίες διά την διενέργεια ΕΔΕ και Ενόρκου Προανακρίσεως παρέχονται σε Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ. Αρθρο : 1141. Ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος προσωπικού. 1.Ο Κυβερνήτης αναφέρει επισυμβάν ατύχημα προσωπικού με επείγον σήμα στον Αρχηγό ή Διοικητή στον οποίο υπάγεται το πλοίο. Εάν η άμεση παροχή ιατρικής περιθάλψεως με την βοήθεια του ιατρικού προσωπικού και των μέσων του πλοίου δεν επαρκεί, μεριμνά διά την μεταφορά του παθόντος σε νοσοκομείο. 2.Παραλλήλως ο Κυβερνήτης μεριμνά : 1)Διά την ειδοποίηση των συγγενών του παθόντος απευθείας ή, εάν είναι εν πλώ, μέσω του Διοικητού στον οποίον αναφέρει τον τραυματισμό. 2)Την διενέργεια προανακρίσεως. Στο πόρισμα αυτής πρέπει να επισυνάπτονται απαραιτήτως απόσπασμα του Ημερολογίου του Πλοίου και ιατρική έκθεση του Ιατρού του Πλοίου ή Ναυτικού Νοσοκομείου, δι εξακρίβωση των περιστατικών και αιτιών του ατυχήματος και την σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εξέταση του δικαιώματος αποζημιώσεως του παθόντος. Αν το ατύχημα έγινε εκτός του πλοίου και την προανάκριση ανέλαβε ξένη αρχή, διενεργείται Ενορκος Διοικητική Εξέταση διά την εξακρίβωση διοικητικών θεμάτων που έχουν σχέση με το θέμα αποζημιώσεως. Η ΕΔΕ και η προανάκριση αποσκοπούν, πέραν των ανωτέρω, στην εξακρίβωση τυχόν υπηρεσιακών παραβάσεων. 3.Οταν το πλοίο είναι εν πλώ ή μακράν του μονίμου αγκυροβολίου του το σήμα της ανωτέρω παραγράφου 1 απευθύνεται στην Αρχή επιχειρησιακού ελέγχου του πλοίου και κοινοποιείται στον Αρχηγό ή Διοικητή του. Διά σοβαρό τραυματισμό ο Κυβερνήτης αιτεί την διάθεση ελικοπτέρου διά την μεταφορά του τραυματίου ή την έγκριση να παρεκκλίνει της πορείας του, διά να τον αποβιβάσει στον πλησιέστερο κατάλληλο λιμένα. 4.Το υπόδειγμα του σήματος της ανωτέρω παραγράφου 1 καθώς και οι λεπτομέρειες διά τις ενέργειες επί ατυχημάτων καθορίζονται σε Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ. 5.Σε περίοδο πολέμου ή εκτάκτου ανάγκης,Πλοίο σε αποστολή εφαρμόζει τις σχετικές ειδικές διαταγές του ΓΕΝ ή τις οδηγίες της αρχής του επιχειρησιακού του ελέγχου. Αρθρο : 1142. Ασθένεια ή θάνατος επί του πλοίου. 1.Σε περίπτωση σοβαρής ασθενείας επί του πλοίου ο ασθενής εισάγεται το ταχύτερο σε Ναυτικό νοσοκομείο. Εάν το πλοίο ευρίσκεται μακράν περιοχής, ο ασθενής εισάγεται στο πλησιέστερο νοσοκομείο, και εάν είναι εν πλω,εφόσον η κατάσταση του ασθενούς εμπνέει ανησυχία, αιτείται η διάθεση ελικοπτέρου ή η απόκλιση πορείας, διαποβίβασή του και εισαγωγή του σε νοσοκομείο καταλλήλου λιμένος. 2.Σε κάθε περίπτωση ο Κυβερνήτης αναφέρει στον Αρχηγό ή Διοικητή στον οποίο υπάγεται ή στην αρχή επιχειρησικού ελέγχου με κοινοποίηση τον Αρχηγό ή Διοικητή του, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο ΔΝ 0821. 3.Σε περίπτωση θανάτου επί του πλοίου από οποιαδήποτε αιτία ο Κυβερνήτης αναφέρει όπως στην ανωτέρω παράγραφο 2 και ο Διοικητής στον οποίο υπάγεται το πλοίο ενεργεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο ΔΝ 0821. Το γεγονός αναγράφεται στο Ημερολόγιο του Πλοίου με σύντομη περιγραφή των αιτιών και διενεργείται προανάκριση διά την εξακρίβωση αυτών, οι δε επικήδειες τιμές απονέμονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Κεφάλαιο 25 των Διατάξεων Π.Ν. 4.Σε περίπτωση θανάτου επί πλοίου εν πλώ ακολουθούνται τα καθοριζόμενα στο άρθρο ΔΝ 2503. Άρθρο : 1143. Καθήκοντα του Κυβερνήτου δια την χρηματική διαχείριση. Ο Κυβερνήτης ασκεί εποπτεία διά την διαχείριση του χρηματικού. Στα πλαίσια των καθηκόντων του : 1)Ελέγχει την έγκαιρη καταβολή της μισθοδοσίας, ενημερώνεται διά και ελέγχει την διενέργεια των υπολοίπων πληρωμών, θεωρεί τις υποβαλλόμενες αναφορές χρηματικού και το χρεωστικό υπόλοιπο που υποβάλλονται κάθε μήνα και ελέγχει ώστε το ύψος του τελευταίου να μην υπερβαίνει τα καθοριζόμενα από τις οικονομικές διατάξεις όρια. 2)Απαγορεύει την χορήγηση από το ταμείο του Πλοίου κάθε είδους προκαταβολής που δεν προβλέπεται από τις οικονομικές διατάξεις. 3)Αναθέτει στον Υπαρχο την διαχείριση του παρεχομένου χρηματικού ποσού διά τα μικρά έξοδα του πλοίου και θεωρεί το βιβλίο μικρών εξόδων κάθε μήνα. 4)Αναθέτει με διαταγή του σε Αξιωματικό Ανθυπασπιστή ή,στην έλλειψη του, σε Υπαξιωματικό,την διαχείριση του Πρατηρίου Πληρώματος, των Κυλικείων βαθμοφόρων και του ταμείου σκευών και δίδει γενικές οδηγίες διά την λειτουργία τους. 5)Διατάσσει τον έλεγχο των διαχειρίσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές του ΓΕΝ και θεωρεί τα βιβλία και τα παραστατικά τους στο τέλος εκάστου μηνός. Αρθρο : 1144. Καθήκοντα του Κυβερνήτου διά την τροφοδοσία του πληρώματος. 1.Ο Κυβερνήτης,στα πλαίσια της ευθύνης του διά την ευεξία, εποπτεύει και ελέγχει, ώστε όλη η υπηρεσία της τροφοδοσίας του πληρώματος να διενεργείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τις ισχύουσες διαταγές και να καταλήγει στην αρίστη παρασκευή και διανομή των συσσιτίων. 2.Ο Κυβερνήτης εκδίδει σχετικές οδηγίες και αναθέτει στον Υπαρχο την οργάνωση, διεύθυνση, συντονισμό και καθημερινή επίβλεψη της υπηρεσίας τροφοδοσίας. Ο Υπαρχος είναι υπεύθυνος έναντι του Κυβερνήτου διά τα ανωτέρω και την εν γένει παρασκευή και λειτουργία της τροφοδοσίας όπως προβλέπουν τα καθοριζόμενα καθήκοντα αυτού στο Κεφάλαιο 36 του Βου μέρους των Διατάξεων Π.Ν. Ο Υπαρχος βοηθείται σε τούτο από την Διεύθυνση Εφοδιασμού-Οικονομικών, της οποίας τα σχετικά καθήκοντα διά το θέμα καθορίζονται στο Κεφάλαιο 38 του Βου μέρους των Διατάξεων Π.Ν. 3.Κατά την εποπτεία και έλεγχο διά την τροφοδοσία, ο Κυβερνήτης : 1)Ελέγχει την επάρκεια των προβλεπομένων αποθεμάτων τροφίμων. 2)Βεβαιώνεται διά την τήρηση και την κανονική εκμετάλλευση των διατιθεμένων ημερησίων εφοδίων. 3)Ελέγχει ώστε να αποφεύγεται σπατάλη ή κακή χρήση των διατιθεμένων εφοδίων και υλικών. 4)Εγκρίνει και βελτιώνει, όπου είναι δυνατό, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα συσσιτίου. 5)θεωρεί τα βιβλία και παραστατικά της τροφοδοσίας,όπως απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις. 6)Ελέγχει καθημερινά την καλή ποιότητα του συσσιτίου δοκιμάζοντας το δείγμα αυτού. Αρθρο : 1145. Καθήκοντα του Κυβερνήτου διά τον ιματισμό του πληρώματος 1. Ο Κυβερνήτης ασκεί έλεγχο και εποπτεία διά τον εφοδιασμό του πληρώματος με τον προβλεπόμενο ιματισμό, διά την συντήρηση του από το πλήρωμα και διά την εμφανισή του. Διά την παρακολούθηση των ανωτέρω επωφελείται από τις προβλεπόμενες επιθεωρήσεις του Κυβερνήτου και από τις τακτικές επιθεωρήσεις ιματισμού του πληρώματος που πρέπει να γίνονται κατά μήνα από τους Αξιωματικούς Τμηματάρχες. Ελέγχει και θεωρεί τα βιβλία και παραστατικά έγγραφα ιματισμού που υποβάλλονται όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διαταγές. 2.Ο Κυβερνήτης αναθέτει την λειτουργία και οργάνωση του ιματιοπλυντηρίου του πλοίου στον αρμόδιο από την οργάνωση του πλοίου Αξιωματικό (βλ. Κεφάλαιο 38 του Βου μέρους των Διατάξεων Π.Ν.) και ελέγχει την αποτελεσματική του χρησιμοποίηση. Άρθρο : 1146. Αρμοδιότητες και ευθύνες του Κυβερνήτου διά τον εφοδιασμό και την γενική διαχείριση του υλικού. 1.Ο Κυβερνήτης έχει τις ευθύνες και αρμοδιότητες που δίδει ο Γενικός Κανονισμός Ανεφοδιασμού και Διαχειρίσεως Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικώτερα το οικείο μέρος του Εγχειριδίου Οικονομικής Υπηρεσίας του Π.Ν. (Ε.Ο.Υ.), ως και οι σχετικές οδηγίες του ΓΕΝ διά την διαχείριση των υλικών ανεφοδιασμού. 2.Στα πλαίσια της αρμοδιότητος του, εκδίδει οδηγίες διά την οργάνωση και λειτουργία της Διευθύνσεως Εφοδιασμού του πλοίου, διά την ομαλή διεξαγωγή του ανεφοδιασμού σε τρόφιμα, εφόδια, ιματισμό, αναλώσιμα υλικά/ συντηρήσεως, ανταλλακτικά φόρτου και λοιπό υλικό πλην καυσίμων, πυρομαχικών και υγειονομικού υλικού, των οποίων τον εφοδιασμό διαχειρίζονται οι αρμόδιες επιστασίες του πλοίου, σύμφωνα με σχετικές Μόνιμες Διαταγές του ΓΕΝ. 3.Ο Κυβερνήτης εποπτεύει τις λειτουργίες της Διευθύνσεως Εφοδιασμού και των διαχειρίσεων αυτής, ήτοι των τροφίμων, ιματισμού, γενικής διαχειρίσεως αναλωσίμων υλικών/συντηρήσεως και γενικής διαχειρίσεως ανταλλακτικών φόρτου. Ειδικώτερα ελέγχει : 1)Την διαχείριση των τροφίμων διά τον ορθό εφοδιασμό με τα τρόφιμα κλίμακος και εξ εμπορίου και όπως ειδικά ανεφερεται στο άρθρο ΔΝ 1144 αυτού του Κεφαλαίου. 2)Την διαχείριση ιματισμού σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο ΔΝ 1145. 3)Την γενική διαχείριση αναλωσίμων υλικών/συντηρήσεως διά την ορθή χρησιμοποίηση του παρεχομένου τριμηνιαίου χρηματικού εφοδίου, ως και την εφαρμογή των υφισταμένων οδηγιών δια την φύλαξη και την χορήγηση των υλικών αυτών. 4)Την γενική διαχείριση των ανταλλακτικών φόρτου διά την παρακολούθηση του φόρτου αφ ενός και αφ ετέρου διά την ορθή αποθήκευση, φύλαξη και στοιβασία του φόρτου, ως και την σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καταγραφή και διαχείριση των χορηγουμένων αναγκαίων υλικών και εργαλείων φόρτου σε Υπαξιωματικούς Υπολόγους των Επιστασιών. Εάν ο φόρτος ανταλλακτικών του πλοίου έχει εισαχθεί στο Νέο Μηχανογραφικό Εφοδιαστικό Σύστημα του Π.Ν. (ΝΕΜΕΣ), ο Κυβερνήτης ελέγχει την ενημέρωση αυτού διά τυχόν αλλαγές στο φόρτο ανταλλακτικών πλοίου, όπως προβλέπουν οι σχετικές διαταγές. 4.Σε όλες τις ανωτέρω διαχειρίσεις και λειτουργίες της Διευθύνσεως εφοδιασμού, ο Κυβερνήτης εμπεδώνει πνεύμα οικονομίας και σεβασμού της περιουσίας του Δημοσίου στους υπευθύνους διαχειριστές αλλά και στους χρησιμοποιούντες τα εφόδια και ανταλλακτικά, και απαιτεί από τους πρώτους την εφαρμογή βελτιωμένων τεχνικών και διαδικασιών διαχειρίσεως μέσα στα πλαίσια των ισχυουσών διατάξεων. 5.Ο Κυβερνήτης διενεργεί συχνά λειτουργικούς ελέγχους διά την διαπίστωση της ορθής λειτουργίας των ως άνω διαχειρίσεων και της Διευθύνσεως Εφοδιασμού γενικώτερα και αναφέρει τυχόν αδυναμίες που συναντώνται στο εφοδιαστικό σύστημα στην προϊσταμένη του αρχή διά την θεραπεία τους. 6.0 Κυβερνήτης μεριμνά διά την έγκαιρη υποβολή αιτήσεων εφοδιασμού στις αρμόδιες αρχές, ώστε να εξασφαλίζεται η εκάστοτε ισχύουσα ετοιμότης του πλοίου. Οταν το πλοίο ευρίσκεται σε 4ωρη ετοιμότητα ευθύνεται διά την ύπαρξη σε αυτό πλήρων φόρτων τροφίμων, ύδατος, (ποσίμου, όπου απαιτείται τροφοδοτικού) καυσίμων, λιπαντικών, πυρομαχικών και ανταλλακτικών, όπως ορίζεται στις ειδικές διαταγές του ΓΕΝ. Αρθρο : 1147. Καθήκοντα του Κυβερνήτου διά τα είδη απογραφής. 1.Ο Κυβερνήτης μεριμνά διά την ορθή τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις απογραφές του πλοίου. Ορίζει με έγγραφη διαταγή του τον Αξιωματικό απογραφών και τους Υπολόγους απογραφών εγκατεστημένου και φορητού υλικού του πλοίου, ενώ διά το υλικό των ανταλλακτικών συνιστά γενική διαχείριση,σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο ΔΝ 1146 αυτού του Κεφαλαίου. 2.Φροντίζει όπως οι Υπόλογοι απογραφών γνωρίζουν τις ευθύνες τους και τα καθήκοντα τους. 3.Εποπτεύει την διενέργεια του ετησίου ελέγχου απογραφών από τους Διευθυντές Διευθύνσεων και Επιστασιών και ενεργεί διά την τακτοποίηση ελλειμάτων ή πλεονασμάτων. 4.Μεριμνά διά την αναγραφή στο Ημερολόγιο του πλοίου κάθε απώλειας ή καταστροφής ειδών απογραφής οφειλομένης σε ανωτέρα βία και φροντίζει διά την αντικατάσταση τους ή την διαγραφή τους. Διατάσσει την διενέργεια Ενόρκου Διοικητικής Εξετάσεως διά την εξακρίβωση των συνθηκών απώλειας υλικών απογραφής, προκειμένου να ζητηθεί καταλογισμός της αξίας τους σε βάρος των υπευθύνων ή του Δημοσίου, ανάλογα με τις προτάσεις του πορίσματος και περαιτέρω ενεργεί διά την διόρθωση των απογραφών. Άρθρο : 1148. Καθήκοντα του Κυβερνήτου σχετικά με την λειτουργία και συντήρηση του υλικού. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Διοικητών που καθορίζονται στο άρθρο ΔΝ 0707 ισχύουν και δια τους Κυβερνήτες. Πέραν αυτών και ειδικώτερα, ο Κυβερνήτης, δια το πλοίο του : 1)Βεβαιώνεται δια την ομαλή και αποδοτική λειτουργία των κάθε είδους εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών του σκάφους και των συστημάτων εντοπισμού, όπλων και συστημάτων διοικήσεως και ελέγχου του πλοίου. 2)Μεριμνά δια την αρτιότητα υπάρξεως και υλοποίηση του Συστήματος Προγραμματισμένης Συντηρήσεως (ΣΠΣ) και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε, εάν υπάρχουν ελλείψεις σε τεχνικές οδηγίες, σε μέσα η σε εκπαίδευση δια την εκτέλεση αυτής, να συμπληρωθούν το ταχύτερα Επιδιώκει ώστε κάθε συσκευή, μηχάνημα και σύστημα να διαθέτει και να υπηρετείται από ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Προγραμματισμένης Συντηρήσεως. Μέσα σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι επιθεωρήσεις και εργασίες συντηρήσεως, από τις απλές ημερήσιες μέχρις τις συνθετώτερες στα όρια των χρόνων που προβλέπουν οι κατασκευαστές. Δια τις τελευταίες, όπου απαιτείται, πρέπει να προγραμματίζεται η βοήθεια επισκευαστικού φορέως. 3)Εμπεδώνει στους Αξιωματικούς την βεβαία αντίληψη ότι από την καλή οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος Προγραμματισμένης Συντηρήσεως εξαρτάται η ομαλή λειτουργία και απόδοση των σύγχρονων συστημάτων του πλοίου. 4)Εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία εν πλω δια τον έλεγχο της λειτουργίας των συστημάτων σκάφους και εντοπισμού οπλισμού, διοικήσεως και ελέγχου και της αποδόσεως τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους. 5)Εποπτεύει την εφαρμογή των διατάξεων ασφαλείας του υλικού, όπως καθορίζεται στο άρθρο ΔΝ 1124 αυτού του κεφαλαίου. 6)Απαιτεί να του αναφέρεται αμέσως οποιαδήποτε ανωμαλία ή βλάβη παρουσιάζεται στο υλικό του πλοίου, και επιδιώκει ώστε οι εργασίες επισκευών να γίνονται καταρχήν και όσο το δυνατό από το προσωπικό του πλοίου. Άρθρο 1149 1.Οι επί τη βάσει του Σ.Π.Σ. εργασίες επιθεωρήσεως υλικού, που προβλέπουν συνεργειακή βοήθεια (βλ. προηγούμενο άρθρο ΔΝ 1148) και μεταβολή της 4ώρου ετοιμότητος, οι επισκευές, οι τυχόν εγκεκριμένες από το ΓΕΝ μετασκευές και άλλες αναγκαίες εργασίες συντηρήσεως, προγραμματίζονται δι εκτέλεση κατά την διάρκεια χρονικών περιόδων που καλούνται «ακινησίες». Οι εν λόγω ακινησίες διακρίνονται σε: 1)Μακρές ακινησίες (ΜΑΚ). 2)Περιωρισμένες ακινησίες (ΠΕΑΚ). 2.Το ΓΕΝ είναι υπεύθυνο διό τον καθορισμό της επισκευαστικής πολιτικής. Με μόνιμη Διαταγή του καθορίζει την διαδικασία προγραμματισμού των αναγκαίων ΜΑΚ και ΠΕΑΚ και των κατ αυτές αποφασισθέντων εκσυγχρονισμών, δι όλα τα πλοία και πλωτά μέσα του Π.Ν. Στην συνεχή αυτή διαδικασία προβλέπεται σε γενικές γραμμές : 1)Η έγκαιρη κατ έτος υποβολή προτάσεων των αναγκαίων ακινησιών από το Αρχηγείο Στόλου και τις Ανεξάρτητες Διοικήσεις διά τα υπ αυτές πλοία και πλωτό μέσα και η επεξεργασία τους από την Διοίκηση Διοικ. Μερίμνης Ναυτικού, υπεύθυνη διά την εκτέλεση των εργασιών των ακινησιών. 2)Η επί τη βάσει των ανωτέρω επεξεργασμένων προτάσεων έκδοση από το ΓΕΝ τριετούς προγραμματισμού ακινησιών ΜΑΚ και ΠΕΑΚ στο τέλος εκάστου έτους. 3)Η επί τη βάσει του τριετούς ως άνω προγραμματισμού (και των εν τω μεταξύ διαμορφουμένων αναγκών του Αρχηγείου Στόλου και των Ανεξαρτήτων Διοικήσεων) επεξεργασία και τελική κατά μήνα έκδοση από την Διοίκηση Διοικ. Μερίμνης Ναυτικού του λεπτομερούς τριμηνιαίου προγραμματισμού κινήσεων και ακινησιών των πλοίων. Ο τριμηνιαίος αυτός προγραμματισμός υλοποιείται διά μεν τις ακινησίες από την ΔΔΜΝ (Ναυστάθμους ΚΕΦΝ), διά δε τις κινήσεις των πλοίων από τις αρμόδιες Διοικήσεις τους. 3.Στην διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου 2 είναι δυνατόν να τροποποιηθούν από το ΓΕΝ τα χρονικά όρια των προγραμματισμών, ώστε να καλύπτουν μεγαλύτερες χρονικές περιόδους προγραμματισμού, εάν το υλικό των πλοίων και οι διατιθέμενες ευκολίες το επιτρέπουν. 4.Ο Κυβερνήτης κάθε πλοίου, με βάση τους ανωτέρω τριετή και τριμηνιαίο προγραμματισμούς, μεριμνά δια την επεξεργασία και έγκαιρη υποβολή του καταλόγου των Αιτήσεων Εκτελέσεως Εργασιών (ΑΕΕ). Οι αιτήσεις εκτελέσεως εργασιών ΜΑΚ υποβάλλονται τέσσερεις μήνες προ της ενάρξεως της προγραμματισμένης ακινησίας και οι αιτήσεις εκτελέσεως εργασιών ΠΕΑΚ ένα μήνα προ της ενάρξεως της προγραμματισμένης αντιστοίχου ακινησίας. Σε συμβούλιο επισκευών, που συγκαλείται εγκαίρως από τον αρμόδιο Ναύσταθμο δια κάθε ΜΑΚ ή ΠΕΑΚ πλοίου, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εκτελέσεως των εργασιών και αποφασίζεται η τυχόν εξ ανάγκης ανάθεση μερικών εις ιδιωτικό φορέα ως και η συμμετοχή του προσωπικού και των μέσων του πλοίου σε άλλες από αυτές. 5.Ο Κυβερνήτης, καθόλη την διάρκεια της ακινησίας, σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Ναυστάθμου, συντονίζει την από κοινού προσπάθεια δια την άρτια εκτέλεση και έγκαιρη αποπεράτωση των εργασιών επιθεωρήσεως και επισκευών. 6.Δια την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών/ανωμαλιών υλικού που επηρεάζουν την ετοιμότητα του πλοίου ή δια την εκτέλεση αναγκαίας επιθεωρήσεως υλικού προβλεπομένης από το Σ.Π.Σ και απαιτούσης την μεταβολή της ετοιμότητος του, το πλοίο δύναται να τεθεί σε έκτακτη ακινησία (ΕΚΑ),κατόπιν εγκρίσεως του ΓΕΝ. Και στην περίπτωση αυτή ο Κυβερνήτης συνεργάζεται με τον αρμόδιο Ναύσταθμο δια την έγκαιρη αποπεράτωση των εργασιών και επαναφορά του πλοίου στην κανονική του ετοιμότητα. 7.Σε όλες τις περιπτώσεις αναθέσεως εργασίας στους επισκευαστικούς φορείς, ο Κυβερνήτης : 1)Εποπτεύει την παρουσία, την εργατικότητα, την απόδοση και την συμπεριφορά του προσωπικού του Ναυστάθμου ή του επισκευαστικού φορέως που εργάζεται στο πλοίο και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές. 2)Κατά την ΜΑΚ ή ΠΕΑΚ δύναται να αναθέσει τον γενικό συντονισμό των εργασιών σε κατάλληλο Αξιωματικό του πλοίου, ώστε να παρακολουθείται καλύτερα η εξέλιξη και πρόοδός τους. 3)Απαιτεί από τους Αξιωματικούς Διευθυντές Διευθύνσεων και επικεφαλής Επιστασιών να του αναφέρουν οποιαδήποτε αμέλεια, καθυστέρηση ή κακοτεχνία που παρουσιάζεται κατά την εκτέλεση των εργασιών. 4)Ελέγχει και απαιτεί από τους αρμοδίους Αξιωματικούς όπως λαμβάνονται τα μέτρα που επιβάλλονται δια την ασφάλεια του πλοίου και την τήρηση της πειθαρχίας, εζ· αιτίας της εισόδου στο πλοίο του εργατοτεχνικού προσωπικού και της διακινήσεως διαφόρων υλικών. 5)Εξασφαλίζει ότι το εργαζόμενο προσωπικό των συνεργείων του Ναυστάθμου ή επισκευαστικού φορέως έχει ενημερωθεί δια τις διατάξεις ασφαλείας που τηρούνται στο πλοίο. Η λήψη των ειδικών διατάξεων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών από τα συνεργεία αποτελεί ευθύνη των επικεφαλής αυτών, οι οποίοι γνωστοποιούν στο αρμόδιο προσωπικό του πλοίου δια τα αναγκαία περαιτέρω μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Η γενική πάντως εποπτεία επί των μέτρων ασφαλείας ασκείται από το προσωπικό επιστασίας βλαβών και το προσωπικό της αρμοδίας επιστασίας. 6)Μεριμνά κατά την περίοδο της ακινησίας ώστε το ωράριο εργασίας του πλοίου να αναπροσαρμόζεται αναλόγως διά την αποτελεσματικώτερη πορεία των επισκευών. 7)Κατά την διάρκεια των προγραμματισμένων ακινησιών συγκαλεί εβδομαδιαία συμβούλια στα οποία λαμβάνουν μέρος όλοι οι Αξιωματικοί του πλοίου και στα οποία εξετάζεται η πρόοδος των εργασιών και τα συναφή με αυτές θέματα. . Άρθρο 1150 1.Ο Κυβερνήτης σε ουδεμία απολύτως μετασκευή προβαίνει χωρίς την έγκριση του ΓΕΝ. 2.Μετασκευή θεωρείται οποιαδήποτε μεταβολή των χαρακτηριστικών πλοίου,ήτοι προσθήκη, αφαίρεση, μετατόπιση, τροποποίηση ή αντικατάσταση εγκατεστημένων ή μη υλικών (μηχανημάτων, συσκευών, δικτύων, συστημάτων οπλισμού και γενικώς υλικών απογραφής), όπως επίσης δεξαμενών, αποθηκών μετά του φόρτου τους, ενδιαιτήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων του σκάφους. 3.Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ προβλέπει την διαδικασία που απαιτείται δια την εξέταση και έγκριση μετασκευής σε πλοίο ή ομάδα πλοίων του αυτού τύπου,όταν σε ειδικές περιπτώσεις διαπιστωθεί ότι : 1)Υφίσταται πράγματι ουσιαστική απαίτηση,η οποία δύναται να αντιμετωπισθεί μόνο με την εκτέλεση της μετασκευής. 2)Δια της μετασκευής θα επέλθει σοβαρή βελτίωση των ακολούθων χαρακτηριστικών : (1) Επιχειρησιακών δυνατοτήτων (2) Ασφαλείας προσωπικού (3) Ασφαλείας υλικού (4) Αξιοπιστίας υλικού 4.Ο Κυβερνήτης δύναται και οφείλει, λαμβάνων υπ όψη του τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 2 και τα καθοριζόμενα ειδικότερα στην σχετική ως άνω Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ, να προτείνει ιεραρχικά την έγκριση μετασκευής δια το πλοίο. 5.Σε περίπτωση εκτελέσεως εγκριθείσης από το ΓΕΝ μετασκευής ο Κυβερνήτης μεριμνά δια την ενημέρωση του γενικού μητρώου του πλοίου. 6.Ο Κυβερνήτης εποπτεύει και ελέγχει την πιστή και χωρίς αποκλίσεις εφαρμογή της Μονίμου Διαταγής του ΓΕΝ που αφορά στον εξωτερικό και εσωτερικό χρωματιστό του πλοίου μετά των εξωτερικών διακριτικών σημείων αυτού και των εφολκίων, ως και την πιστή εφαρμογή των ειδικών οδηγιών συντηρήσεως/χρωματισμού κεραιών ή ευαίσθητων μηχανισμών, καλωδίων, πινακίδων οδηγιών ασφαλείας και χειρισμού συσκευών του πλοίου. Αρθρο : 1151. Καθήκοντα του Κυβερνήτου πλοίου επισκευαζομένου σε ιδιωτικό φορέα. Ο Κυβερνήτης έχει ως κύριο μέλημά του την παρακολούθηση της ορθής και εγκαίρου εκτελέσεως των όρων της σχετικής συμβάσεως και της εξασφαλίσεως των συμφερόντων του Δημοσίου. Εντός των αρμοδιοτήτων του : 1)Ελέγχει και συντονίζει την πιστή τήρηση των προδιαγραφών των υλικών που χρησιμοποιούνται δια κάθε περίπτωση. 2)Συμμορφώνεται με τις ειδικές διαταγές και οδηγίες που έχουν εκδοθεί δια την επισκευή του πλοίου από το ΓΕΝ ή τον Αρχηγό ή ανεξάρτητο Διοικητή στον οποίο υπάγεται το πλοίο. 3)Ελέγχει, δια των αρμοδίων Αξιωματικών παραλαβής, τα επισκευαζομένα συστήματα, ή συσκευές ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχία της επισκευής, όπως προβλέπουν οι τεχνικοί όροι της συμβάσεως. 4)Αιτεί διευκρινήσεις δ΄ οποιοδήποτε ζήτημα, όταν δεν υπάρχουν σαφείς και καθωρισμένες οδηγίες. 5)Λαμβάνει αυξημένα μέτρα ασφαλείας του πλοίου ερχόμενος σε επαφή με τον αρμόδιο εκπρόσωπο του ιδιωτικού φορέως. Αρθρο : 1152. Δοκιμές μετά από επισκευή. 1.Στο τέλος οποιασδήποτε επισκευής εκτελούνται δοκιμές δια να εξακριβωθεί η κατάσταση και απόδοση των μηχανών, των μηχανημάτων, συστημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων του πλοίου που επισκευάσθηκαν. Οι δοκιμές αυτές γίνονται εν όρμω και στην συνέχεια εν πλώ, ανάλογα με την φύση τους. Συγχρόνως γίνεται έλεγχος όλων των τυχόν εκκρεμοτήτων των επί των Αιτήσεων Εκτελέσεως Εργασιών που είχαν αναληφθεί, ώστε να μην υπάρχουν εκκρεμότητες στην λήξη της διαρκείας επισκευής του πλοίου. 2.Εάν τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν είναι ικανοποιητικά, το αρμόδιο συνεργείο προβαίνει στην αποκατάσταση των ανωμαλιών που παρουσιάσθηκαν και επαναλαμβάνονται οι δοκιμές. Ο κυβερνήτης παρακολουθεί τις ενέργειες και ενημερώνει τον Αρχηγό ή ανεξάρτητο Διοικητή στον οποίο υπάγεται. 3.Εφ όσον οι δοκιμές αποδείξουν ότι οι επισκευές εκτελέσθηκαν καλώς, ο Κυβερνήτης αναφέρει με σήμα στον Αρχηγό ή ανεξάρτητο Διοικητή στον οποίο υπάγεται το πλοίο, το τέλος των επισκευών και το ικανοποιητικό αποτέλεσμα των δοκιμών. Το σήμα αυτό κοινοποιείται στο Διοικητή Ομάδος Πλοίων στον οποίο υπάγεται το πλοίο και στον Ναύσταθμο ή την Ναυτική βάση όπου έγιναν οι επισκευές. Ο Αρχηγός ή ανεξάρτητος Διοικητής αναφέρει στο ΓΕΝ το τέλος της επισκευής και ο Ναύσταθμος ή η επισκευαστική βάση στην προϊσταμένη τους αρχή, με κοινοποίηση το ΓΕΝ. Αρθρο : 1153. Δεξαμενισμός. 1.Ο όρος «Δεξαμενισμός» περιλαμβάνει την διαδιακασία σχετικής προετοιμασίας του πλοίου δι είσοδο, την είσοδο, παραμονή, προετοιμασία εξόδου και έξοδο του πλοίου σε και από δεξαμενές (μόνιμες/πλωτές) ή άλλα μέσα ανελκύσεως (νεώλκια). 2.Τα χρονικά όρια μεταξύ τακτικών δεξαμενισμών καθορίζονται σε Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ στην οποία περιλαμβάνονται και όλες οι σχετικές περί δεξαμενισμού οδηγίες. Η διάρκεια του τακτικού δεξαμενισμού περιλαμβάνεται κατ αρχήν μέσα στο χρονικό διάστημα της προγραμματισμένης ακινησίας κάθε πλοίου και προσδιορίζεται στον τριετή και τριμηνιαίο προγραμματισμό (βλ. άρθρο ΔΝ 1149 αυτού του Κεφαλαίου). Η ακριβής ημερομηνία και ώρα του δεξαμενισμού ορίζεται από τον αρμόδιο Ναύσταθμο ή από τον ιδιωτικό ή κρατικό φορέα ο οποίος έχει αναλάβει τον δεξαμενισμό. 3.Ο Κυβερνήτης παρακολουθεί και ελέγχει τον αναφερόμενο στο πλοίο του προγραμματισμό και μεριμνά διά την άρτια προετοιμασία του πλοίου όταν διαταχθεί ο δεξαμενισμός. 4.Προ του δεξαμενισμού ο Κυβερνήτης ελέγχει την προετοιμασία του πλοίου,ώστε να λαμβάνονται και να εφαρμόζονται επακριβώς τα μέτρα και οι οδηγίες προετοιμασίας δεξαμενισμού που καθορίζονται στην ως άνω περί δεξαμενισμού πλοίων Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ και ιδιαίτερα εκείνα τα μέτρα και οδηγίες που αναφέρονται στην εξαγωγή των πυρομαχικών, καυσίμων και πτητικών υλών, στη διαγωγή και κλίση του σκάφους και στην τακτοποίηση των εξαρτημάτων αυτού. Άρθρο 1154 δεξαμενή ή στο χώρο ανελκύσεως. Μέτρα ασφαλείας κατά την παραμονή στη δεξαμενή. 1.Η είσοδος του πλοίου στην δεξαμενή ή στον χώρο ανελκύσεως εκτελείται με την φροντίδα πλοηγού του αρμοδίου Ναυστάθμου, ανεξάρτητα αν το πλοίο εισέρχεται με τα δικά του μέσα ή με την βοήθεια ρυμουλκού. Σε περίπτωση δεξαμενισμού μακράν των Ναυστάθμων δέον να διατίθεται κατάλληλος πλοηγός από τον φορέα του δεξαμενισμού. 2.Κατά την προς την δεξαμενή μετακίνηση του πλοίου, το πλήρωμα διαιρείται στις υποδεικνυόμενες από τον πλοηγό θέσεις, ώστε να παρέχει βοήθεια στο χειρισμό των ρυμάτων και ρυμουλκίων ανάλογα με την περίπτωση. 3.Τα μέτρα που λαμβάνονται από το πλοίο κατά την κίνηση εισόδου του πλοίου και την παραμονή του στην δεξαμενή και οι ειδικές απαγορεύσεις διά την μετακίνηση προσωπικού, την χρήση χώρων υγιεινής, εκροή υδάτων και εξαγωγών δικτύων, καθορίζονται στην περί Δεξαμενισμού Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ. Ο Κυβερνήτης απαιτεί και ελέγχει την αυστηρή τους εφαρμογή και ιδιαίτερα των απαγορεύσεων : 1)Της χρησιμοποιήσεως των χώρων υγιεινής του πλοίου, αν δεν υπάρχει διάταξη αποχετεύσεως. 2)Της απορρίψεως ελαίων, πετρελαίων, απορριμάτων στο κατάστρωμα της δεξαμενής ή του νεωλκίου. Ειδική φορτηγίδα ή χώροι πρέπει να διατίθενται από τον δεξαμενίζοντα φορέα διά την κανονική απόθεση τους. 3)Της εκροής των υδάτων από υδρορροές ή εξαγωγές του πλοίου. 4.Ειδικά μέτρα ασφαλείας κατά την διάρκεια του δεξαμενισμού : 1)Το πλοίο, εκτός των κανονικών ανδρών υπηρεσίας και σκοπών ασφαλείας ορίζει φυλακήν ενόπλου σκοπού στο δάπεδο της δεξαμενής ή του χώρου ανελκύσεως. Εάν ο δεξαμενισμός γίνεται εκτός της περιοχής Ναυστάθμου, ο Κυβερνήτης κατά την κρίση του αυξάνει τους σκοπούς. 2)Σε περίπτωση που στην ίδια δεξαμενή ή χώρο ανελκύσεως ευρίσκονται περισσότερα από ένα πλοία ο αρχαιότερος Κυβερνήτης συντονίζει την υπηρεσία των σκοπών. 3)Με την μέριμνα του Διευθυντού Επιστασίας Ηλ του πλοίου, προ της τροφοδοτήσεως του πλοίου με ισχύ από την δεξαμενή ή την ξηρά γίνεται η επαρκής γείωση αυτού σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις. 4)Μετά την ανέλκυση του πλοίου, με την μέριμνα του Διευθυντού Επιστασίας Ελέγχου Βλαβών γίνεται σύνδεση του δικτύου του πλοίου με το δίκτυο πυρκαϊάς της δεξαμενής ή της ξηράς. 5)Στις διαβάθρες του πλοίου τοποθετούνται προστατευτικά δίκτυα διά την ασφάλεια του διακινουμένου προσωπικού. 6)Στην έκτακτη περίπτωση που το πλοίο δεξαμενίζεται με πυρομαχικά, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο όπως ειδικώς προβλέπεται από την ισχύουσα Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ περί Δεξαμενισμού, απαιτείται ιδιαίτερα να εξασφαλισθεί η λειτουργία του συστήματος ραντίσεως και κατακλύσεως των πυριταποθηκών και να ληφθούν όλα τα έκτακτα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τις Διαταγές και τους ισχύοντες Κανονισμούς. 7)Είναι απαραίτητο όπως το προσωπικό του πλοίου έχει διαιρεθεί διό τον εξοπλισμό των λήψεων πυρκαϊάς της δεξαμενής. Ο Κυβερνήτης απαιτεί όπως εκτελείται καθημερινώς γυμνάσιο προς δοκιμήν. Εάν στην δεξαμενή ή στο χώρο του νεωλκείου υπάρχουν και αλλα πλοία, ο αρχαιότερος Κυβερνήτης ρυθμίζει τις διαιρέσεις πυρκαϊάς, χρησιμοποιών προσωπικό από όλα τα πλοία. 8)Σε περίπτωση πυρκαϊάς στο πλοίο ή στη δεξαμενή το προσωπικό του πλοίου καταβαλλει την κυρία προσπάθεια κατασβέσεως με όλα τα μέσα που υπάρχουν στο πλοίο και στη δεξαμενή. 5.Τα μέτρα και οι έλεγχοι που αναλαμβάνονται από το πλοίο διά την προετοιμασία του προς έξοδο και την έξοδο από την δεξαμενή ή το νεώλκειο, καθορίζονται λεπτομερώς στην ως άνω αναφερόμενη Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ περί δεξαμενισμού των πλοίων. 6.Αναφορά εργασιών δεξαμενισμού : Κατά τον δεξαμενισμό συντάσσεται αρμοδίως από τον Ναύσταθμο, με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, αναφορά η οποία περιλαμβάνει ολόκληρο το ιστορικό του δεξαμενισμού, των εργασιών που εκτελέστηκαν και των μετρήσεων που έγιναν. Μετά τον αποδεξαμενισμό, η αναφορά αυτή υποβάλλεται προς το ΓΕΝ μέσω του Αρχηγού ή Ανεξαρτήτου Διοικητού στον οποίο υπάγεται το πλοίο και αντίγραφο της διαβιβάζεται στο πλοίο. Υπόδειγμα αυτής δίδεται στην ως άνω Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ περί δεξαμενισμού των πλοίων. Εφόσον το πλοίο δεξαμενίζεται σε άλλο εκτός του Π.Ν. φορέα, η ανωτέρω αναφορά, συμπληρουμένη από τον δεξαμενίζοντα φορέα, υποβάλλεται από το πλοίο. Άρθρο 1155 1.Μαγνητικός έλεγχος. 1)Τα Πολεμικά Πλοία επιφανείας και τα Υποβρύχια τα εφοδιασμένα με αντιμαγνητικά ελίγματα πρέπει να εκτελούν έλεγχο της μαγνητικής τους καταστάσεως,σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο οικείο Σύστημα Προγραμματισμένης Συντηρήσεως. Η περιοδικότης του ελέγχου των ως άνω πλοίων, όπως και εκείνων που δεν διαθέτουν αντιμαγνητικά ελίγματα,καθορίζεται σε σχετική Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ. 2)Εκτακτος μαγνητικός έλεγχος πρέπει να γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις : (1) Οταν προβλέπεται πλους σε περιοχές όπου υφίσταται απειλή από σχετικά υπό την θάλασσα όπλα μαγνητικής επιδράσεως. (2) Μετά από κάθε σοβαράς εκτάσεως επισκευή ή μετασκευή. (3) Μετά από σύγκρουση ή έκρηξη πλησίον του πλοίου. (4) Μετά από δεξαμενισμό διαρκείας μεγαλύτερης του 15ημέρου. 3)Εφόσον ο μαγνητικός έλεγχος δείξει αποκλίσεις που απαιτούν απομαγνήτιση του πλοίου ακολουθούν σχετικές προτάσεις και ενέργειες με την μέριμνα της Διοικήσεως Διοικητικής Μερίμνης Ναυτικού. 4)Ειδικές οδηγίες παρέχονται από την ως άνω Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ διά τον μαγνητικό έλεγχο των Ναρκαλιευτικών όλων των τύπων. 2.Ρύθμιση - αντιστάθμιση μαγνητικών πυξίδων. 1)Ρύθμιση και αντιστάθμιση μαγνητικών πυξίδων στα Πολεμικά Πλοία επιφανείας και Υποβρύχια πρέπει να γίνεται : (1) Μετά τον έλεγχο μαγνητικής καταστάσεως της ανωτέρω παραγράφου 1, αφού διαπιστωθεί το αναγκαίο της εκτελέσεως της. (2) Οταν, μετά από παρατηρήσεις του Αξιωματικού Ναυτιλίας, η παρεκτροπή εμφανίζεται διαφορετική από την αναγραφομένη στο σχετικό πινακίδιο της μαγνητικής πυξίδος. (3) Μετά παραμονή του πλοίου ελλιμενισμένου στην ίδια θέση και με την ίδια αναπρώρηση δια μεγάλο χρονικό διάστημα. 2)Διά πλοία διαθέτοντα αντιμαγνητικά ελίγματα η ρύθμιση και αντιστάθμιση των μαγνητικών πυξίδων γίνεται σε αμφότερες τις θέσεις αυτών, «εντός» και «εκτός». 3.Μέτρηση ακουστικής υπογραφής Υποβρυχίων και πλοίων Ναρκοπολέμου. 1)Η μέτρηση της ακουστικής υπογραφής των Υποβρυχίων και πλοίων ναρκοπολέμου πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. 2)Η ως άνω σχετική Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ καθορίζει τις λεπτομέρειες εκτελέσεως των μετρήσεων και της αναλύσεως αυτών. 4.Μετρήσεις ακριβείας εντοπιστικών συσκευών. 1)Ολα τα Πολεμικά Πλοία, κατόπιν προγραμματισμού των οικείων μεγάλων Διοικήσεων ή ανεξαρτήτων Διοικήσεων που γίνεται με την συνεργασία και έγκριση της Διοικήσεως Διοικητικής Μερίμνης, εκτελούν περιοδικές μετρήσεις ακριβείας και διορθώσεις των εντοπιστικών τους συστημάτων και συσκευών στο λειτουργούν από τον Ναύσταθμο Κρήτης πεδίο μετρήσεων ακριβείας (ΦΟΡΑΨΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες και τεχνικές διαδικασίες του πεδίου. 2)Λεπτομέρειες των μετρήσεων και της αναλύσεως αυτών παρέχονται σε Βασική Διαταγή του Αρχηγείου Στόλου και στα βοηθήματα που χορηγούνται από το εν λόγω πεδίο. 5.Επί όλων των καθοριζομένων στις ανωτέρω παραγράφους αυτού του άρθρου, ο Κυβερνήτης : 1)Παρακολουθεί την περιοδικότητα εκτελέσεως των ελέγχων/μετρήσεων, και κατά την κρίση του, αιτεί τον έγκαιρο προγραμματισμό του πλοίου διά την εκτέλεσή τους. 2)Οργανώνει τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Πλοίου και απαιτεί την επιμελή εκτέλεση των ελέγχων/μετρήσεων, την επιμελή τήρηση των στοιχείων ως και την ορθή εκμετάλλευση των παρατηρήσεων και αναλύσεων αυτών, επ ωφελεία της αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητος των αντιστοίχων συστημάτων του πλοίου. Αρθρο : 1156. Μέτρα διά την προστασία του περιβάλλοντος. 1.Ιδιαίτερη ευαισθησία απαιτείται από τα πλοία του Π.Ν. διά την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. 2.Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ, λαμβάνουσα υπόψη τις διεθνείς συμβάσεις, τους διεθνείς κανονισμούς και τους ισχύοντες Ελληνικούς νόμους, καθορίζει τις διατάξεις και παρέχει οδηγίες στα Πολεμικά Πλοία και Ν.Υπηρεσίες διά την προστασία του περιβάλλοντος από τις διάφορες μορφές ρυπάνσεως. Ιδιαίτερα καθορίζει τις διατάξεις και τα μέτρα προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης από τα Πολεμικό Πλοία, ως και τον τρόπο συμβολής των ναυτικών και αεροναυτικών δυνάμεων του Π.Ν. στην αναφορά και καταστολή της θαλάσσιας ρυπάνσεως στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο. 3.Ο Κυβερνήτης ευθύνεται διά την αυστηρή τήρηση των καθοριζομένων στην σχετική ως άνω Μόνιμη Διαταγή ΓΕΝ οδηγιών, οι οποίες κωδικοποιούν τα αναγκαία μέτρα και απαγορεύσεις των εκάστοτε ισχυόντων Διεθνών Συμβάσεων, Κανονισμών και Ελληνικών νόμων περί προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης από τα Πλοία. Ιδιαίτερα σημεία στα οποία ο Κυβερνήτης ασκεί τον έλεγχο του διά τα θέματα αυτά είναι : 1)Η εξασφάλιση της αυστηρός απαγορεύσεως απορρίψεως στην θάλασσα πετρελαίου ή πετρελαιοειδούς μείγματος. Το πετρελαιοειδές μείγμα εκφράζεται σε ποσοστό μερών πετρελαίου σε ένα εκατομμύριο μέρη ύδατος και η ως άνω σχετική Μόνιμη Διαταγή ΓΕΝ καθορίζει το μέγεθος του ποσοστού άνω του οποίου πετρελαιοειδές μείγμα απαγορεύεται να απορριφθεί στην θάλασσα. 2)Η σύμφωνα με την ως άνω υποπαράγραφο 3α εξασφάλιση του ότι κατά την αναπόφευκτη εξάντληση κυτών από Πλοία παλαιός τεχνολογίας εν πλω σε περιοχές μακράν ακτών, το πετρελαιοειδές μείγμα δεν υπερβαίνει το οριζόμενο από την ως άνω ΜΔ/ ΓΕΝ, αλλά τούτο παραμένει στο Πλοίο προς παράδοση στις ευκολίες υποδοχής καταλοίπων (φορτηγίδες ή σταθμό καταλοίπων) του λιμένος. Ο Κυβερνήτης επαυτού λαμβάνει υπόψη ότι όχι μόνο ο Ελληνικός θαλάσσιος χώρος αλλά και η Μεσόγειος ολόκληρη έχει χαρακτηρισθεί από τις Διεθνείς Συμβάσεις ως ειδική θάλασσα όπου ισχύουν αυστηρότατες απαγορεύσεις. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι η ισχύουσα Σύμβαση ΜΑRΡΟL 1973/78 απαγορεύει απόρριψη οιουδήποτε πετρελαιοειδούς μείγματος στην Μεσόγειο. Κατεξαίρεση επιτρέπει μόνο στα Πλοία κάτω των 400 Κόρων Ολικής Χωρητικότητος την εξ ανάγκης απόρριψη μείγματος μη υπερβαίνοντος τα 100 μέρη στο εκατομμύριο υπό ειδικές μόνο συνθήκες (εν πορεία και σε απόσταση μεγαλύτερη των 12 Ναυτικών Μιλίων από τις ακτές). 3)Η εξασφάλιση της αυστηρός απαγορεύσεως απορρίψεως απορριμάτων στη θάλασσα. Απορρίπτονται μόνο τα διασπώμενα από το περιβάλλον (υπολείμματα τροφών, χαρτί κ.λ.π.) με την τοποθέτηση τους σε σάκκους με έρμα ώστε να βυθίζονται και σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 Ν.Μ. από την πλησιέστερη ακτή. 4)Η προσπάθεια περιορισμού λειτουργίας του ιματιοπλυντηρίου κατά την παραμονή του πλοίου σε λιμένες ή αγκυροβόλια εγγύς παραλίων όπου ευρίσκονται λουόμενοι. 5)Η χρησιμοποίηση και πλήρης λειτουργία όλων των διατιθεμένων από τα πλοία νέας τεχνολογίας μέσων και συσκευών αποφυγής ρυπάνσεως (διαχωριστήρων πετρελαίου, δεξαμενών καταλοίπων, δεξαμενών αποχετεύσεων). 6)Η εξασφάλιση λήψεως των μέτρων ασφαλείας εναντίον διαφυγής πετρελαίου κατά τις πετρελεύσεις εν όρμω και εν πλω σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ως άνω Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ. 7)Η προετοιμασία και εγρήγορση του πλοίου και των επ αυτού αεροναυτικών μονάδων διά την συμβολή στην αναφορά και καταστολή ρυπάνσεως στον Ελληνικό θαλάσσιο Χώρο. 8)Η μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητος του Κυβερνήτου μέριμνα διά την εν συνεργασία με τις Αρχές του μονίμου αγκυροβολίου διατήρηση του περιβάλλοντος το πλοίο χερσαίου και θαλασσίου χώρου, καθαρού και ευπρεπούς. Αρθρο : 1157. Πλοία σε ενέργεια συντηρήσεως. 1. Ο Κυβερνήτης πλοίου που τίθεται σε κατάσταση ενεργείας -συντηρήσεως έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και την ίδια δικαιοδοσία με τον Κυβερνήτη πλοίου ευρισκομένου σε ενέργεια. 2.Με διαταγή του ΓΕΝ δύναται να ορισθεί κοινός Κυβερνήτης και κοινό πλήρωμα διά περισσότερα από ένα πλοία σε ενέργεια συντηρήσεως. Το πλοίο ή ομάς πλοίων συντηρήσεως υπάγεται διοικητικώς στον Διοικητή της ομάδος πλοίων εν ενεργεία του αυτού τύπου. 3.Κυρία φροντίδα του Κυβερνήτου πλοίου ή πλοίων σε κατάσταση ενεργείας-συντηρήσεως είναι η δημιουργία και διατήρηση πυρήνος καλά καταρτισμένου προσωπικού, και η ασφάλεια, συντήρηση και λειτουργία δι αυτού των συστημάτων του πλοίου ή των πλοίων, ώστε να είναι δυνατή η απόδοση του πλοίου ή πλοίων σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα το συντομώτερο δυνατό μετά την συμπλήρωση της οργανικής τους δυνάμεως. Αρθρο : 1158. Πλοία σε παροπλισμό. 1.Η απόφαση διά τον παροπλισμό πλοίου λαμβάνεται από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο και επικυρώνεται από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης. 2.Τα τιθέμενα σε παροπλισμό πλοία παραδίδονται στον οριζόμενο από την διαταγή ΓΕΝ Ναύσταθμο. Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής και καθορίζει το προς παράδοση υλικό και αρχεία— εκδόσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες του Π.Ν. 3.Με την μέριμνα της αρμοδίας Διευθύνσεως του Ναυστάθμου που παραλαμβάνει το παροπλιζόμενο πλοίο και σύμφωνα με την σχετική ως άνω Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ, αφαιρούνται και παραδίδονται στο Ναυτικό Μουσείο διά κατάλληλη αξιοποίηση τους : 1)Οι πίνακες διατελεσάντων Κυβερνητών, Υπάρχων, Διευθυντών μηχανών, β. Οι επίσημοι θυρεοί του πλοίου, γ. Οι πινακίδες του ονόματος του πλοίου, δ. Το οιακοστρόφειο (όπως προϋποθέτει η ΜΔ/ΓΕΝ). ε. Η καμπάνα (όπως προϋποθέτει η ΜΔ/ΓΕΝ). στ. Τα τυχόν υπάρχοντα έργα τέχνης. 4.Διά τα παροπλιζόμενα πλοία δεν προβλέπεται Κυβερνήτης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων Διοικητού ή Διευθυντού. 1.Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγμένη και ανάλογα με την αρμοδιότητα της τοποθετείται Διοικητής ή Διευθυντής (διά τον αρμόζοντα κατά περίπτωση τίτλο βλ. άρθρο ΔΝ 0409 παρ.4) κατάλληλος Αξιωματικός ανώτερος σε βαθμό ή αρχαιότερος από όλους τους Αξιωματικούς που υπηρετούν σε αυτήν. 2.Η ανάθεση των καθηκόντων του Διοικητού ή Διευθυντού Ναυτικής Υπηρεσίας γίνεται : 1)Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης κατόπιν εισηγήσεως της Ηγεσίας του Π.Ν.,διά τους Αξιωματικούς ανωτάτου και ανωτέρου βαθμού. 2)Με απόφαση του Α/ΓΕΝ, διά τους Αξιωματικούς κατωτέρου βαθμού. 3.Οι Διοικητές ή Διευθυντές των Ναυτικών Υπηρεσιών είναι στην ιεραρχία της Διοικήσεως ισότιμοι με τους Κυβερνήτες των Πολεμικών Πλοίων, μαζί με τους οποίους αποτελούν το κατώτατο κλιμάκιο στη Διοικητική οργάνωση του Π.Ν. σύμφωνα με το άρθρο ΔΝ 0401. 4.Οπου στο Κεφάλαιο αυτό αναφέρεται ο Διοικητής Ναυτικής Υπηρεσίας νοείται ταυτόχρονα και ο Διευθυντής Ναυτικής Υπηρεσίας. Αρθρο : 1202. Ανάληψη καθηκόντων Διοικητού Ενημέρωση από τον προκάτοχο. Η ανάληψη των καθηκόντων Διοικητού Ναυτικής Υπηρεσίας και η ενημέρωση του από τον προκάτοχο γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα ΔΝ 1104 και ΔΝ 1105, τα οποία προσαρμόζονται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες σε κάθε περίπτωση. Αρθρο : 1203. Πρωτόκολλα παραδόσεως παραλαβής Διοικητών. Τα πρωτόκολλα που προετοιμάζονται από τον παραδίδοντα Διοικητή και υπογράφονται από αμφοτέρους τον παραδίδοντα και τον παραλαμβάνοντα κατά την ανάληψη της Διοικήσεως, είναι τα καθοριζόμενα στο άρθρο ΔΝ 1106. Αρθρο : 1204. Εκθεση καταστάσεως της Ν.Υπηρεσίας μετά την παραλαβή. 1.Εντός δύο μηνών από της παραλαβής των καθηκόντων του και μετά από λεπτομερή επιθεώρηση της Ναυτικής Υπηρεσίας ο Διοικητής υποβάλλει έκθεση στον αμέσως προϊστάμενο του Διοικητή, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση της Ναυτικής Υπηρεσίας από απόψεως υλικού και προσωπικού. 2.Η σύνταξη και ο τρόπος υποβολής ακολουθεί τα καθοριζόμενα στο άρθρο ΔΝ 1107. Αρθρο : 1205. Ευθύνη του Διοικητού Ναυτικής Υπηρεσίας. 1.Ο Διοικητής της Ναυτικής Υπηρεσίας είναι υπεύθυνος έναντι του αμέσως προϊσταμένου του διά την εκπλήρωση της αποστολής που έχει ανατεθεί στην υπηρεσία του και ισχύουν διά αυτόν τα αναφερόμενα στο άρθρο ΔΝ 0704. 2.Η ευθύνη της ασφαλείας της Ναυτικής Υπηρεσίας, της πειθαρχίας, διαγωγής, εμφανίσεως, αποδόσεως, ευεξίας του προσωπικού της, της αποδοτικής λειτουργίας του υλικού και της συνολικής αποτελεσματικότητος της διά την εκτέλεση της αποστολής της εν ειρήνη και εν πολέμω, ανατίθεται πλήρως στον Διοικητή της. 3.Η ως άνω πλήρης ευθύνη του Διοικητού απαιτεί και την αντίστοιχη εξουσία με την οποία και περιβάλλεται από τους Νόμους, τις Διατάξεις του Π.Ν. και τους Κανονισμούς. Ο Διοικητής δύναται κατά την κρίση του και όπου το επιτρέπουν οι Κανονισμοί να μεταβιβάσει μέρος της εξουσίας του διά την εκτέλεση των λεπτομερειών. Αυτή η μεταβίβαση εξουσίας όμως, δεν τον απαλάσσει της ως άνω πλήρους και συνεχούς ευθύνης διά την Ναυτική Υπηρεσία. Αρθρο : 1206. Τα γενικά καθήκοντα του Διοικητού Ναυτικής Υπηρεσίας. Στο πλαίσιο των καθηκόντων που ασκεί προς εκπλήρωση της αποστολής η οποία έχει ανατεθεί στην Ναυτική Υπηρεσία στην οποία προΐσταται ο Διοικητής : 1)Μεριμνά διά την εφαρμογή του ιδρυτικού νόμου ή του Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας της Υπηρεσίας. Αναθέτει τα καθήκοντα σύμφωνα με αυτούς, τις ισχύουσες διαταγές και κατά την κρίση του, όπου δεν υφίστανται οδηγίες, διά την πλέον αποδοτική χρησιμοποίηση του προσωπικού και ρυθμίζει την υπηρεσία των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών και του πληρώματος. 2)Στις ενέργειες του έχει ως οδηγό τις επιταγές του Συντάγματος, τους Νόμους και τις ισχύουσες Διατάξεις του Π.Ν. καθώς και τις διαταγές και οδηγίες των προϊσταμένων του Αρχών. Σε περίπτωση ελλείψεως των τελευταίων και όπου πρέπει να ληφθούν αποφάσεις χωρίς καθυστέρηση, ενεργεί κατά την προσωπική του εκτίμηση με οδηγό το ενιαίο πνεύμα, τις παραδόσεις του Π.Ν. και με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον της Υπηρεσίας άνευ φόβου αναλήψεως ευθυνών. 3)Δίδει κατευθύνσεις λειτουργίας της Υπηρεσίας του, συντονίζων τις εργασίες των διαφόρων τμημάτων και δραστηριοτήτων, ώστε η εν γένει υπηρεσία να διεξάγεται ομαλά και αποδοτικά. 4)Εφόσον υπό τις διαταγές του υπηρετεί Πολιτικό προσωπικό, ρυθμίζει τον τρόπο της υπηρεσίας του προσωπικού αυτού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους Κανονισμούς και τις ειδικές διαταγές διά κάθε περίπτωση και ελέγχει σύμφωνα με τα ανωτέρω την απόδοσή του. 5)Στη μέριμνα του διά την ευεξία του πληρώματος λαμβάνει υπόψη του και προσαρμόζει στις συνθήκες της Υπηρεσίας του τα καθοριζόμενα στο άρθρο ΔΝ 1121. 6)Διά τα θέματα φυσικής ασφαλείας της Ναυτικής Υπηρεσίας, τις διατάξεις ασφαλείας προσωπικού και την ασφάλεια διαβαθμισμένου υλικού και επικοινωνιών,εφαρμόζει,μεταξύ άλλων μέτρων που προκύπτουν από σχετική νομοθεσία ή άλλες διατάξεις, τα καθοριζόμενα στο άρθρο ΔΝ 1124, προσαρμόζοντας αυτά στις ειδικές συνθήκες της Υπηρεσίας του. 7)Στο πλαίσιο της αρμοδιότητος που καλύπτει η Υπηρεσία του μέσα στο συγκρότημα ή Διοίκηση που υπάγεται, μελετά και εισηγείται στον αμέσως προϊστάμενο του Διοικητή ή Αρχηγό, την λήψη κάθε μέτρου ή εκτέλεση εργασιών και βελτιώσεων με τις οποίες κατά την κρίση του η Υπηρεσία του θα γίνει αποτελεσματικώτερη. 8)Μεριμνά διά την έγκαιρη και επιτυχή αποπεράτωση των διαφόρων εργασιών συντηρήσεως των κτιριακών εγκαταστάσεων και ευκολιών της Υπηρεσίας του. Αρθρο : 1207. Εξουσία του Διοικητού Ναυτικής Υπηρεσίας. 1.Ο Διοικητής Ν.Υπηρεσίας ασκεί την εξουσία που του παρέχουν οι Νόμοι, οι Διατάξεις του Π.Ν. και οι Κανονισμοί επί παντός προσώπου, στρατιωτικού ή μη που υπηρετεί ή ευρίσκεται μέσα στην περιοχή της Ν.Υπηρεσίας, έστω και υπό την ιδιότητα του επισκέπτου. 2.Ουδείς δύναται να προσκαλέσει, εκτός περιπτώσεων που είναι αναγκαίες διά την εκτέλεση της υπηρεσίας, οποιοδήποτε πρόσωπο διεπίσκεψη της Ναυτικής Υπηρεσίας χωρίς την άδεια του Διοικητού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν Γραφείου Ασφαλείας. Εκ των επισκεπτών ουδείς δύναται να διανυκτερεύσει εντός της περιοχής της Ναυτικής Υπηρεσίας χωρίς την άδεια του Διοικητού ή Αρχηγού στον οποίο αυτή υπάγεται. Ειδικοί κανονισμοί ή διατάξεις ρυθμίζουν άλλως τα των επισκέψεων σε λέσχες και περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως οικισμοί ή θέρετρα του Π.Ν. Αρθρο : 1208. Εποπτεία επί της Ναυτικής Υπηρεσίας. Ο Διοικητής Ναυτικής Υπηρεσίας ασκεί την εποπτεία στην Υπηρεσία του σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο ΔΝ 1110 προσαρμοζόμενα διό την Ναυτική Υπηρεσία. Αρθρο : 1209. Αρχεία-βιβλία τηρούμενα υπό του Διοικητού Ναυτικής Υπηρεσίας. Τα αρχεία και βιβλία που τηρούνται στην Ναυτική Υπηρεσία και θεωρούνται από τον Διοικητή αναφέρονται στο Κεφάλαιο 35 του Βου Μέρους των Διατάξεων Π.Ν. Αρθρο : 1210. Αντικατάσταση Διοικητού Ν.Υπηρεσίας κατά την απουσία του Αναπλήρωση αυτού. 1.Ο Διοικητής Ναυτικής Υπηρεσίας αντικαθίσταται κατά την απουσία του όπως ορίζει το άρθρο ΔΝ 0413 παρ.4ζ διαυτόν. 2.Διά την συνήθη στην υπηρεσία αναπλήρωση του Διοικητού Ναυτικής Υπηρεσίας από τον Υποδιοικητή ή τον Αξιωματικό Φυλακής ισχύουν τα διά τον Κυβερνήτη Πολεμικού Πλοίου αντιστοίχως καθοριζόμενα στο άρθρο ΔΝ 1116. Αρθρο : 1211. Αρμοδιότητες του Διοικητού Ναυτικής Υπηρεσίας διό τα δικαστικά θέματα. Διά τις αρμοδιότητες αυτές του Διοικητού Ναυτικής Υπηρεσίας ισχύουν τα διά τον Κυβερνήτη Πολεμικού Πλοίου αντιστοίχως καθοριζόμενα στο άρθρο ΔΝ 1140. Αρθρο : 1212. Ενέργειες του Διοικητού Ναυτικής Υπηρεσίας σε περίπτωση ατυχήματος προσωπικού. Διά τις αναλαμβανόμενες ενέργειες ισχύουν τα διά τον Κυβερνήτη Πολεμικού Πλοίου αντιστοίχως καθοριζόμενα στο άρθρο ΔΝ 1141. Αρθρο : 1213. Αλλα άρθρα του Κεφαλαίου 11 περί του Κυβερνήτου ισχύοντα και διά τον Διοικητή Ναυτικής Υπηρεσίας. Τα ακόλουθα άρθρα του Κεφαλαίου 11 περί του Κυβερνήτου Πολεμικού Πλοίου έχουν ισχύν και διά τον Διοικητή Ναυτικής Υπηρεσίας προσαρμοζόμενα στις ειδικές συνθήκες Ναυτικής Υπηρεσίες ξηράς : 1)Άρθρο 1143 : Διά τα καθήκοντα αυτού τα σχετικά με την χρηματική διαχείριση. 2)Άρθρο 1144 : Διά τα καθήκοντα αυτού τα σχετικά με την τροφοδοσία πληρώματος. 3)Άρθρο 1145 : Διά τα καθήκοντα αυτού τα σχετικά με τον ιματισμό του πληρώματος. 4)Άρθρο 1146 : Διά τις αρμοδιότητες και ευθύνες αυτού τις σχετικές με τον εφοδιασμό και την γενική διαχείριση του υλικού. 5)Άρθρο 1147 : Διά τα καθήκοντα αυτού τα σχετικά με τα είδη απογραφής. 6)Άρθρο 1148 : Διά τα καθήκοντα αυτού τα σχετικά με την λειτουργία και συντήρηση του υλικού. Άρθρο 1214 1.Οταν στην ίδια περιοχή εδρεύουν δύο ή περισσότερες Ναυτικές Υπηρεσίες, ο ανώτερος σε βαθμό ή,σε περίπτωση ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος των Διοικητών,έχει τις δικαιοδοσίες και τα δικαιώματα του αρχαιοτέρου Διοικητού, όπως καθορίζονται δι αυτόν στο Κεφάλαιο 10 των Διατάξεων Π. Ν. Το αυτό ισχύει και διά την περίπτωση κατά την οποία στην περιοχή της Ναυτικής Υπηρεσίας ευρίσκονται πλοίο ή πλοία των οποίων οι Κυβερνήτες είναι νεώτεροι του αρχαιοτέρου Διοικητού. 2.Κατά την άφιξη και παραμονή στην περιοχή της Ναυτικής Υπηρεσίας, Πολεμικού Πλοίου ή γενικώς Ναυτικής Δυνάμεως με Κυβερνήτη ή Διοικητή αρχαιότερο του Διοικητού αυτής, ο πρώτος δεν θεωρείται ως αρχαιότερος Διοικητής και διά την Ναυτική Υπηρεσία, η οποία εκτελεί την αποστολή της και παρέχει τις ευκολίες και την Διοικητική της μέριμνα σύμφωνα με τις διατάξεις, τις διαταγές και τους κανόνες που ισχύουν. Το ΓΕΝ είναι δυνατόν σε περιπτώσεις μονίμου εγκαταστάσεως Ναυτικής Δυνάμεως ή άλλες ειδικές περιπτώσεις να ορίσει διά διαταγής του τον Διοικητή της Ναυτικής Δυνάμεως ως αρχαιότερο Διοικητή και διά την Ναυτική Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση ο Διοικητής της Ναυτικής Υπηρεσίας οφείλει, σε στενή επαφή με τον Διοικητή των Ναυτικών Δυνάμεων, να συνεργασθεί και να του υποβάλει τις ισχύουσες ειδικές διαταγές διά την περιοχή, ενώ ο Διοικητής της Ναυτικής Δυνάμεως οφείλει να μεριμνά διά την πιστή τους εφαρμογή από το προσωπικό του. Αρθρο : 1215. Δικαιοδοσία του Διοικητού Ναυτικής Υπηρεσίας επί των πλοίων που υπάγονται σε αυτόν. 1.Η δικαιοδοσία του Διοικητού Ναυτικής Υπηρεσίας επί πλοίων που υπάγονται σε αυτόν ρυθμίζεται από την μορφή σχέσεως διοικήσεως που εγκαθιστά η διαταγή υπαγωγής, όπως αυτή προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο 05 των Διατάξεων Π.Ν. 2.Στην περίπτωση υπαγωγής πλοίων σε Ναυτική Υπηρεσία διά την διοικητική υπ αυτής διοίκηση τους, ο Διοικητής ασκεί τις αρμοδιότητες του Διοικητού Ομάδος Πλοίων. 3.Στην περίπτωση υπαγωγής πλοίων σε Ναυτική Υπηρεσία διά την άσκηση του επιχειρησιακού ελέγχου, ο Διοικητής αυτής δεν έχει αρμοδιότητα επεμβάσεως στην εσωτερική τους υπηρεσία ούτε άλλη διοικητική δικαιοδοσία. Στα πλαίσια του ασκουμένου επιχειρησιακού ελέγχου, ο Διοικητής αναφέρει ιεραρχικώς ενδεχόμενες παρατηρήσεις του διά τυχόν εκτροπή του πλοίου ή των πλοίων από την αποστολή τους και κοινοποιεί τις αναφορές του στο πλοίο και τις προϊστάμενες αρχές αυτού. 4.Αν η διάθεση ή υπαγωγή του πλοίου στην δικαιοδοσία Ναυτικής Υπηρεσίας πρόκειται να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, η διαθέτουσα το πλοίο αρχή δύναται με την υπαγωγή αυτού στον επιχειρησιακό έλεγχο της Ναυτικής Υπηρεσίας να μεταβιβάσει αρμοδίως και τον διοικητικό έλεγχο ή επί μέρους θέματα αυτού στον Διοικητή της Ναυτικής Υπηρεσίας. Άρθρο 1216 1.Ο Διοικητής Ναυτικής Υπηρεσίας με έδρα σε περιοχή λιμένος ή όρμου, όπως ειδικώς προσδιορίζεται από Διαταγή του ΓΕΝ, αναφέρει αμέσως τον κατάπλου και απόπλου κάθε Πολεμικού Πλοίου του Π.Ν. ή ξένου, επίσης δε, όπου επιβάλλεται λόγω ειδικών περιστάσεων, τις κινήσεις εμπορικών πλοίων. 2.Διά τις αναφορές αυτές ο Διοικητής συμμορφώνεται με το άρθρο ΔΝ 1136 και την σχετική Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ που αναφέρεται στο θέμα αυτό. Τ Μ Η Μ Α 2ον ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ 13 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ 14 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ Αρθρο : 1301. Ο προορισμός του Στρατιωτικού στο Π.Ν. Ο Στρατιωτικός όρκος. 1. Οι Ελληνες και Ελληνίδες που υπηρετούν στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού έχουν προορισμό να υπερασπίζουν με πίστη και αφοσίωση την Πατρίδα και αναλαμβάνουν διαυτό εξαιρετικές ευθύνες και υποχρεώσεις. 2. Ο υψηλός αυτός προορισμός απαιτεί από όλους τους υπηρετούντες, διοικούντες και διοικούμενους, να αναπτύσσουν και να κοσμούνται με τις στρατιωτικές αρετές της φιλοπατρίας, της υπακοής στο Σύνταγμα και στους Νόμους, της πειθαρχίας, του θάρρους, της ευπρέπειας και της αφοσιώσεως στο καθήκον. 3. Οι ως άνω αρετές, σφυρηλατούμενες δια της στρατιωτικής και ναυτικής ζωής και αναπτυσσόμενες μέσα στο ενιαίο πνεύμα και την Ναυτική παράδοση του Π.Ν., αποτελούν την κύρια ηθική του δύναμη. 4. Κάθε άτομο που εντάσσεται στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού δίδει τον κατωτέρω όρκο στη Σημαία και στο Ιερό Ευαγγέλιο : Ορκος Στρατιωτικού Προσωπικού «Ορκίζομαι να φυλάττω πίστιν εις την πατρίδα, υπακοήν εις το Σύνταγμα, τους νόμους και τα ψηφίσματα του Κράτους, υποταγήν εις τους ανωτέρους μου. να εκτελώ προθύμως και άνευ αντιλογίας τας διαταγάς των, να υπερασπίζω, με πίστιν και αφοσίωσιν, μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματος μου, τας Σημαίας, να μη τας εγκαταλείπω, μηδέ ναποχωρίζωμαι ποτέ απαυτών, να φυλάττω δε ακριβώς τους στρατιωτικούς νόμους και να διάγω, εν γένει, ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης». 5. Ο όρκος, ο οποίος έχει καθιερωθεί με νόμο, είναι η υπόσχεση που δίδεται επίσημα επάνω στο Εθνικό και θρησκευτικό μας Σύμβολο, ότι ο ορκιζόμενος θα τηρήσει πιστά τις επιταγές που περιέχονται σε αυτόν. 6. Από την υπόσχεση αυτή απαλάσσεται ο ορκιζόμενος μετά από την έξοδό του από τις τάξεις του Π.Ν. και την επάνοδό του στην ιδιωτική ζωή. Οι ανακαλούμενοι στην ενέργεια από την εφεδρεία ή όσοι επιστρατεύονται αναλαμβάνουν αυτόματα τις υποχρεώσεις του όρκου χωρίς νέα ορκωμοσία. 7. Οσοι δεν ανήκουν στην Χριστιανική θρησκεία ορκίζονται στην Ελληνική Σημαία και στο Σύμβολο της δικής τους θρησκείας. Οσοι δηλώσουν ότι είναι άθεοι, άθρησκοι ή ότι πρεσβεύουν θρησκεία η οποία δεν τους επιτρέπει όρκο, δίδουν διαβεβαίωση στην Ελληνική Σημαία, χρησιμοποιούντες αντί του όρου «ορκίζομαι» την έκφραση «Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και την συνείδησή μου, ότι θα φυλάττω ...». 8. Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ καθορίζει δια κάθε περίπτωση κατατάξεως στρατιωτικού προσωπικού στο Π.Ν. ή ονομασίας του ως βαθμοφόρου τον χρόνο, διαδικασία και τις άλλες, σχετικές με την ορκωμοσία, λεπτομέρειες. Αρθρο : 1302. Η έννοια της πειθαρχίας. 1. Η πειθαρχία (πειθώ, υπακοή στις αρχές, στους νόμους) αποτελεί αρετή απαραίτητη στο στράτευμα. 2. Οι Διατάξεις του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, του Ναυτικού με την αρχαιότερη ιστορία μεταξύ των Ναυτικών του κόσμου, δικαιούνται να δανεισθούν από την αρχαία Ελληνική σοφία τις ρήσεις : α. «Πειθαρχία γαρ εστί ευπραξίας μήτηρ» (Αισχύλου), β. «Το πείθεσθαι μέγιστον αγαθόν είναι και εν πόλει και εν στρατιά και εν οίκω» (Ξενοφώντος). 3. Η πειθαρχία στο Π.Ν. και το στράτευμα γενικώτερα απορρέει από τον όρκο και είναι η πρόθυμη και χωρίς αντιλογίες υπακοή του καθενός προς τους ανωτέρους του σε ότι αφορά την εφαρμογή των Νόμων, Κανονισμών και διαταγών της υπηρεσίας. Εφαρμόζεται δια όλο το προσωπικό χωρίς διάκριση και ανεξάρτητα από βαθμό και θέση. 4. Η πειθαρχία δεν μειώνει την προσωπικότητα ούτε καταργεί την πρωτοβουλία. Επιδιώκει την δημιουργία αρμονικών σχέσεων σεβασμού και εμπιστοσύνης ανάμεσα στα άτομα και ανάμεσα στα άτομα από την μια πλευρά και την υπηρεσία από την άλλη. Η εφαρμογή των κανόνων της πειθαρχίας από όλα τα κλιμάκια Διοικήεως, χωρίς εξαίρεση και διακρίσεις, συμβάλλει στην προσπάθεια δια την επίτευξη του κοινού σκοπού. 5. Κατά παράδοση, το Πολεμικό Ναυτικό με βάση το κύτταρο της δυνάμεως του, το Πολεμικό Πλοίο, επιδιώκει την ενσυνείδητη, την εσωτερική πειθαρχία, που πηγάζει από την συνείδηση της ευθύνης και ηθικής υποχρεώσεως κάθε μέλους μιας ομάδος προς το σύνολο αυτής δια την εκπλήρωση της αποστολής της, από την συναίσθηση της αξιοπρέπειας και της τιμής και από την σύνδεση ανωτέρου και κατωτέρου με δεσμούς αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης. Άρθρο 1303 1.Η πειθαρχία επιβάλλει αμοιβαίες υποχρεώσεις στις σχέσεις ανωτέρων και κατωτέρων έστω και αν ανήκουν σε διαφορετικές μονάδες και δεν έχουν διοικητική εξάρτηση μεταξύ τους. 2.Ο ανώτερος πρέπει να γίνεται παράδειγμα προς μίμηση διά τον κατώτερο. Οφείλει να εκτιμά και να σέβεται την προσωπικότητα του κατωτέρου και να φέρεται προς αυτόν με αξιοπρέπεια, αποφεύγοντας την επικίνδυνα στενή οικειότητα αλλά και την υπερβολική και άνευ λόγου αυστηρότητα που απωθεί. Συμπεριφορά που δείχνει περιφρόνηση, λόγος ή σχήμα υβριστικό και γενικά κάθε ενέργεια που προσβάλλει την ανθρωπίνη αξιοπρέπεια του κατωτέρου, απαγορεύεται. 3.Ο ανώτερος δεν επιτρέπεται να δίνει διαταγές ή οδηγίες σε κατώτερο που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του, εκτός εάν αυτές οι διαταγές ή οδηγίες έχουν σχέση με την εφαρμογή γενικών κανόνων της πειθαρχίας. 4.Κάθε στρατιωτικός, οποιαδήποτε και αν είναι η θέση του και ο βαθμός του, δεν πρέπει με τις ενέργειες του να παραβαίνει οδηγίες και διαταγές της Διοικήσεως δια την εφαρμογή των οποίων υπεύθυνος δύναται να είναι και κατώτερος του. 5.Ο κατώτερος οφείλει να σέβεται τον ανώτερό του και να κατανοεί την ευθύνη που έχει ανατεθεί σε αυτόν και το έργο το οποίο πρέπει να συντελεσθεί από την υπηρεσία που διοικεί ή διευθύνει. Στην εκτέλεση αυτού του έργου καλείται ο ίδιος, ως υφιστάμενος, να συμβάλει με προθυμία, ζήλο και ενθουσιασμό. Οφείλει να υπακούει τον ανώτερο του και να εκτελεί πιστά και χωρίς αντιλογία τις διαταγές και οδηγίες του. Αν νομίζει ότι αδικήθηκε ή εθίγη από δοθείσα διαταγή, οφείλει πρώτα να υπακούσει και εν συνεχεία να υποβάλει τα παράπονά του. Αρθρο : 1304. Υποχρεώσεις των Διοικητών δια την πειθαρχία 1.Με την συναίσθηση της σημασίας που αποδίδεται στην ενσυνείδητη πειθαρχία, ο Διοικών καταβάλλει κάθε προσπάθεια δια να την καλλιεργήσει και να εμπνεύσει στους υφισταμένους του τις ιδιότητες εκείνες από τις οποίες πηγάζει. 2.Η εξουσία που δίδεται στο Διοικούντα, του εξασφαλίζει την δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις και να φροντίζει δια την εφαρμογή τους από τους υφισταμένους του. Οι αποφάσεις του αυτές πρέπει να λαμβάνουν υπ όψη την αποστολή του, το Δίκαιο, τις κείμενες Διατάξεις και Νόμους και τις συνθήκες που επικρατούν. 3.Ο Διοικών έχει το δικαίωμα και το καθήκον να απαιτεί την υπακοή των υφισταμένων του. Παρόλα αυτά δεν δύναται να τους διατάξει να κάνουν πράξεις, που η εκτέλεση τους θα είχε ως συνέπεια την ποινική ευθύνη τους. 4.ο Διοικών διαβιβάζει τις εντολές του μέσω των ενδιαμέσων κλιμακίων. Αν ειδικές συνθήκες τον υποχρεώνουν να παρακάμψει αυτήν την οδό, πρέπει να ενημερώνει σχετικά τα ενδιάμεσα κλιμάκια. 5.Ο Διοικών εκφράζει την ικανοποίηση του και απονέμει ο ίδιος ή προτείνει στα προϊστάμενα κλιμάκια την απονομή ηθικών αμοιβών. Προσπαθεί με την πειθώ, την νουθεσία και τις συμβουλές, να προλάβει τα παραπτώματα. Εάν, εξαντλώντας τα μέσα αυτά, δεν ευρίσκει απήχηση, τιμωρεί τα πειθαρχικά παραπτώματα, επιβάλλοντας ανάλογες ποινές μέσα στα όρια της πειθαρχικής του δικαιοδοσίας και μετά από αντικειμενική και δικαία κρίση. 6.Η ποινή είναι μέσον παραδειγματισμού προς αποτροπή παραπτωμάτων και δεν πρέπει να έχει κίνητρα εμπάθειας. Οταν το συμφέρον της υπηρεσίας απαιτεί αυστηρότητα, δεν πρέπει ο Διοικών να την επαυξάνει μέχρι σημείου σκληρότητος. Η αυστηρότης πρέπει να συνδυάζεται με την δικαιοσύνη, να είναι λογική και πατρική. 7.Η άσκηση της εξουσίας με υπευθυνότητα, συνέπεια, αμεροληψία και δικαιοσύνη είναι το θεμέλιο κάθε προσπάθειας δια την επίτευξη της ενσυνείδητης πειθαρχίας,ενώ το αποτελεσματικώτερο μέσο δια την καλλιέργεια της είναι το παράδειγμα του Διοικούντος. Η προσωπικότης, οι γνώσεις, η πείρα, η τόλμη, το θάρρος και η καρτερικότης στις δύσκολες καταστάσεις ως και η συμπαράσταση προς τους υφισταμένους σε δύσκολες στιγμές τους, αποτελούν τις αρετές και τα χαρακτηριστικά του ηγέτου, που εμπνέουν και στερεώνουν την εσωτερική πειθαρχία. Αρθρο : 1305. Υποχρεώσεις των υφιστάμενων δια την πειθαρχία 1.Η υπακοή είναι η πρωταρχική υποχρέωση του υφιστάμενου. Ο υφιστάμενος εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται, τις διαταγές και οδηγίες που του δίδονται και συμβάλλει με προθυμία, ζήλο και ενθουσιασμό στο έργο που επιτελεί η μονάδα του. Είναι υπεύθυνος δια την εκτέλεση των διαταγών και δια τις συνέπειες που επισύρει η μη εκτέλεσή τους. 2.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και ιδιαίτερα, όταν λείπουν ειδικές διαταγές ή σε έκτακτες περιπτώσεις όταν δεν υπάρχει επικοινωνία με τον προϊστάμενο του, δύναται να αναπτύξει την πρωτοβουλία του για την εξασφάλιση πάντοτε του συμφέροντος της υπηρεσίας. 3.ο υφιστάμενος είναι υποχρεωμένος να αναφέρει την εκτέλεση την διαταγών. Εάν διαπιστώσει ότι καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση μιας διαταγής, αναφέρει τούτο στον προϊστάμενό του. 4.Ο υφιστάμενος αναφέρει ιεραρχικά, εκτός εάν ειδικά διατάχθηκε να αναφέρει σε ανώτερο από τον αμέσως προϊστάμενό του, οπότε πρέπει να κοινοποιήσει την αναφορά του στον τελευταίο. Αρθρο : 1306. Μέσα δια την συντήρηση της πειθαρχίας. 1.Η δικαιοσύνη, η αμεροληψία, η συνέπεια και επιμονή στην εκτέλεση των προσεγμένων και συμφώνων προς τους νόμους και τις διατάξεις εκδιδομένων διαταγών και ο πειθαρχικός έλεγχος οποιουδήποτε δεν ακολουθεί την οδό της τιμής της τάξεως και του καθήκοντος, είναι τα πρώτα μέσα δια την συντήρηση της πειθαρχίας. 2.Τα ανωτέρω είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από την συνεχή προσπάθεια του Διοικούντος δια την ικανοποίηση και άλλων παραγόντων, που ενισχύουν το πνεύμα της πειθαρχίας, μεταξύ των οποίων κύρια θέση έχουν η βελτίωση της διαβιώσεως στις μονάδες, η μέριμνα δια το προσωπικό, η κατανόηση και επίλυση κατά το δυνατό των προβλημάτων του και ο σεβασμός της προσωπικότητος εκάστου. 3.Εις ότι αφορά τις εκδιδόμενες διαταγές, εκείνο που έχει σημασία δια την διατήρηση της πειθαρχίας, δεν είναι τόσο η έκδοση μιας διαταγής, όσο η εκτέλεσή της. Ολοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η εκτέλεση των διαταγών γίνεται με συνέπεια και ότι η μη εκτέλεσή τους επιφέρει τον πειθαρχικό έλεγχο. Η συχνή υπενθύμιση παραβάσεως διαταγών, καθώς και η έκδοση επανειλημμένων διαταγών δια το ίδιο θέμα, μειώνουν την αξία τους και δημιουργούν την εντύπωση, ότι εκείνος που τις εκδίδει, δεν πιστεύει στην αποτελεσματικότητά τους. 4.Πρωταρχικό μέλημα του διοικούντος είναι να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε παρεκτροπές και παραπτώματα κάθε μορφής να προλαμβάνονται. Σε περίπτωση όμως που εκδηλωθούν, θα πρέπει να ελέγχονται, στην αρχή με επιείκεια, αφού ληφθούν υπόψη οι βαρύτης του παραπτώματος, η ηλικία, ο χρόνος υπηρεσίας και η προγενέστερη συμπεριφορά αυτού που υπέπεσε στο παράπτωμα. Σε περίπτωση υποτροπής η τιμωρία πρέπει να είναι αυστηρότερη και σε συστηματική επανάληψη η τιμωρία πρέπει να επιβάλλεται χωρίς καμμία επιείκεια. 5.Οι επιτιμηθείς προς τους κατωτέρους διά σφάλματα ή παραλείψεις πρέπει να είναι σοβαρές, σύντομες και ευπρεπείς χωρίς υβριστικό ή σκωπτικό περιεχόμενο. 6.Κάθε είδους κριτική από τους κατωτέρους δια την διαγωγή και τις διαταγές ανωτέρων τους είναι βλαβερή, κλονίζει την πειθαρχία και απαγορεύεται αυστηρά. 7.Η χρησιμοποίηση πολιτικών ή πλαγίων μέσων δια την επίλυση υπηρεσιακού ή προσωπικού προβλήματος, κλονίζει την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και αμεροληψία και απαγορεύεται. Εκείνοι που έχουν ανάγκη συνδρομής, δύνανται να αιτούν αυτήν κανονικά από την υπηρεσία δια την ικανοποίησή της, ανάλογα με τις δυνατότητες που υπάρχουν. 8.Η προβολή και κατά οποιοδήποτε τρόπο διάδοση πολιτικών εντύπων ή εκδόσεων και εντύπων ή εκδόσεων αντιστρατιωτικού περιεχομένου ή προσηλυτισμού, είναι πράξεις που κλονίζουν την πειθαρχία και συνοχή του προσωπικού και απαγορεύονται. Διαταγή του ΓΕΝ καθορίζει τους χώρους ψυχαγωγίας και αναψυχής σε Ναυτικές Υπηρεσίες και σε Πλοία του Π.Ν. στους οποίους είναι δυνατή η ανάγνωση φύλλων και εκδόσεων του εγκρίτου ημερησίου και περιοδικού τύπου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Αρθρο : 1401. Γενικά. Τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο αυτό θέτουν τις γενικές αρχές και επισημαίνουν τις βασικές υποχρεώσεις στρατιωτικής αγωγής και συμπεριφοράς του προσωπικού του Π.Ν. Αρθρο : 1402. Η στρατιωτική αγωγή στο Π.Ν. 1.Η στρατιωτική αγωγή έχει σκοπό να προετοιμάσει τα άτομα σωματικά και ψυχικά για την εκπλήρωση του προορισμού τους. Ιδιαίτερα στο Π.Ν., με την στρατιωτική αγωγή εννοούμε την σωματική και ναυτική παιδεία και εξάσκηση διά των οποίων επιδιώκεται η δημιουργία ατόμων ικανών να ανταποκριθούν στα καθήκοντα και υποχρεώσεις που απαιτούν οι συνθήκες της ζωής, της δράσεως και της πειθαρχίας στις Ναυτικές Δυνάμεις και στις υποστηρίζουσες αυτές Ναυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες. 2.Η στρατιωτική αγωγή, προσαρμοσμένη ως ανωτέρω στην Ναυτική ζωή και πειθαρχία, αποκτάται από τους μεν μονίμους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς στις αντίστοιχες Σχολές του Π.Ν., από δε τους εθελοντές και στρατευμένους θητείας στα κέντρα εκπαιδεύσεως και στις αντίστοιχες Σχολές, σύμφωνα με τους οικείους αυστηρούς οργανισμούς και κανονισμούς εκπαιδεύσεως, που αποδίδουν πρωταρχική σημασία στην ως άνω έννοια της στρατιωτικής αγωγής στο Π.Ν. 3.Η στρατιωτική αγωγή, που διδάσκεται ως ανωτέρω στο προσωπικό του Π.Ν. στα αρχικά βήματα της σταδιοδρομίας του, συνεχίζεται επί των Ναυτικών Δυνάμεων και λοιπών μονάδων του Π.Ν., ώστε αδιάκοπα να προετοιμάζεται διά την ανάληψη των υποχρεώσεων που αναφέρονται στα ακόλουθα άρθρα αυτού του Κεφαλαίου. Αρθρο : 1403. Υποχρεώσεις του Αξιωματικού σχετικά με τους νόμους, τις διατάξεις και τις διαταγές. Κάθε Αξιωματικός στην υπηρεσία του Π.Ν. οφείλει να γνωρίζει, να υπακούει και, διά την αρμοδιότητα που του έχει ανατεθεί, να εφαρμόζει τους νόμους, τις διατάξεις και τις διαταγές που αφορούν στο Π.Ν. Οφείλει να ασκεί τα καθήκοντα της θέσεώς του με το μέγιστο των ικανοτήτων του και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις διαταγές και τον στρατιωτικό όρκο. Σε περίπτωση ελλείψεως οδηγιών οφείλει να ενεργεί σύμφωνα με το ενιαίο πνεύμα, τα ήθη, έθιμα και την παράδοση του Π.Ν., δια να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον. Αρθρο : 1404. Η απαίτηση δια παραδειγματική συμπεριφορά. Ολοι οι διοικούντες και γενικά κάθε ένας με ανατεθειμένη εξουσία μέσα στο Π.Ν. υποχρεούνται: 1)Να δίδουν οι ίδιοι το παράδειγμα στρατιωτικής αρετής, τιμής, πατριωτισμού και υπακοής. 2)Να επαγρυπνούν δια την επίβλεψη της διαγωγής του προσωπικού που έχει τεθεί υπό τις διαταγές τους. 3)Να προλαμβάνουν και να καταστέλλουν κάθε διαλυτική και ανήθικη συνήθεια ή πράξη και να επαναφέρουν στο σωστό δρόμο όσους υποπίπτουν σε αυτές, σύμφωνα με τους νόμους και τις ισχύουσες διατάξεις. 4)Να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τους νόμους, τις διατάξεις και τα ήθη και έθιμα του Π.Ν., δια να διαφυλάσσουν και αναπτύσσουν το Ηθικό, την ψυχική ευεξία και την γενική προκοπή των Αξιωματικών και πληρωμάτων υπο τις διαταγές τους. Αρθρο : 1405. Υποχρεώσεις όλων των υπηρετούντων. 1.Ολοι οι υπηρετούντες στο Π.Ν., διοικούντες και διοικούμενοι, οφείλουν να δίδουν το καλό παράδειγμα υπακοής, θάρρους, ευπρεπείας και προσηλώσεως στο καθήκον. Οφείλουν, με το μέγιστο των ικανοτήτων τους και στα πλαίσια της αρμοδιότητος τους, να φροντίζουν δια την ευταξία και την πειθαρχία και γενικά δια την απόδοση των μονάδων στις οποίες υπηρετούν. 2.Κάθε άτομο που υπηρετεί στο Π.Ν. οφείλει : 1)Να τηρεί τις επιταγές του Συντάγματος και τους Νόμους του Κράτους. 2)Να τιμά την Σημαία, τις Εθνικές παραδόσεις και να τηρεί τις παραδόσεις του Π.Ν. 3)Να αποφεύγει κάθε ενέργεια ή συμπεριφορά που είναι αντίθετη με τα συμφέροντα και την Τιμή του Εθνους. 4)Να σέβεται τους θεσμούς, θρησκεία, ήθη και έθιμα του τόπου, στον οποίο ευρίσκεται. 5)Να εξασφαλίζει την προστασία του απορρήτου. 3.Στα πλαίσια της ευθύνης για την εκτέλεση των καθηκόντων του κάθε άτομο που υπηρετεί στο Π.Ν. οφείλει : 1)Να παρέχει πρόθυμα την συνδρομή του για την εκπλήρωση της αποστολής της μονάδος του και, κατά παράδοση στο Π.Ν., να ενδιαφέρεται δια την ανάδειξή της. 2)Να συμμετέχει ενεργώς στην διατήρηση και την ανύψωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της μονάδος του. 3)Να ενδιαφέρεται δια την επαγγελματική του κατάρτιση. 4)Να εξασκείται δια να είναι αποδοτικός στην πράξη. 5)Να προετοιμάζεται σωματικά και ψυχικά δια την εκπλήρωση του προορισμού του σε καιρό ειρήνης και σε καιρό πολέμου. Αρθρο : 1406. Επανόρθωση αδικίας - παράπονα. Οποιοσδήποτε υπηρετεί στο Π.Ν., εάν θεωρήσει τον εαυτό του αδικηθέντα από διαταγή ανωτέρου του ή προϊσταμένου του, οφείλει να συνεχίσει να συμπεριφέρεται με τον ίδιο σεβασμό και υπακοή στον ανώτερό του και δύναται να αναφέρει την θεωρουμένη αδικία με τον τρόπο που καθορίζεται στο σχετικό Κεφάλαιο 18. Αρθρο : 1407. Καθήκοντα κατά την μάχη Τα καθήκοντα του Διοικητού Ναυτικής Δυνάμεως, του Κυβερνήτου και κάθε μαχητού, αναπτύσσονται στο ιδιαίτερο για το θέμα ακροτελεύτιο 53ο Κεφάλαιο των Διατάξεων, το οποίο φέρει τον τίτλο «Πόλεμος - Μάχη». Αρθρο : 1408. Μεταχείριση αιχμαλώτων πολέμου Οι αιχμάλωτοι πολέμου δικαιούνται από το δίκαιο πολέμου ανθρωπιστικής μεταχειρίσεως. Σε περίπτωση συλλήψεως ή παραλαβής αιχμαλώτων πολέμου, ο Διοικών αξιωματικός οφείλει να εξασφαλίσει ότι: Προστατεύονται απο πράξεις βίας και από επιθέσεις και την περιέργεια του κοινού Η προσωπική τους περιουσία διαφυλάσσεται Τους επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν προσωπικά τους αντικείμενα αναγκαία για την υγεία τους. Διατρέφονται με τις κανονικές μερίδες φαγητού Φρουρούνται ικανοποιητικά και τους έχουν αφαιρεθεί όλα τα μέσα δι απόδραση ή ανταρσία και ότι Ακολουθούνται οι διατάξεις της συνθήκης της Γενεύης (1949) οι σχετικές με την μεταχείριση αιχμαλώτων πολέμου. Αρθρο : 1409. Υποχρεώσεις του στρατιωτικού του Π.Ν. σε περίπτωση αιχμαλωσίας. 1.Καθήκον κάθε μαχητού είναι να αποφεύγει την αιχμαλωσία και να επιδιώκει με κάθε τρόπο να επιστρέψει στην βάση του. 2.Εάν συλληφθεί αιχμάλωτος έχει καθήκον να ανθίσταται με όλα τα μέσα. Οφείλει να κάνει καθε προσπάθεια να αποδράσει και να βοηθήσει συναιχμαλώτους του να κάνουν το ίδιο. Δεν αποδέχεται απελευθέρωση επί λογω τιμής, ούτε δέχεται εύνοια από τον εχθρό. 3.Είναι πιστός στους συναιχμαλώτους του. Δεν δίδει πληροφορίες, ούτε συμμετέχει σε ενέργειες που θα μπορούσαν να τους βλάψουν. Εάν είναι ο αρχαιότερος των συναιχμαλώτων, αναλαμβάνει την Διοίκηση, εάν όχι, υπακούει τις νόμιμες διαταγές των προϊσταμένων συναιχμαλώτων του και τους στηρίζει με κάθε τρόπο. 4.Εάν ερωτηθεί, δίδει μόνο το ονοματεπώνυμο του, τον βαθμό, τον αριθμό μητρώου και την ημερομηνία γεννήσεως του. Με όλη την δύναμη αντιστάσεως και καρτερίας αποφεύγει να δώσει πληροφορίες στον εχθρό και να κάνει γραπτές ή προφορικές δηλώσεις που θα έβλαπταν την πατρίδα. 5.Δεν ξεχνά ότι είναι ένας Ελληνας μαχητής και ότι πρέπει να διατηρήσει το αίσθημα Τιμής ..αι Εθνικής αξιοπρέπειας, δια να ξεπεράσει τις δοκιμασίες της αιχμαλωσίας και να αντισταθεί στις πιέσεις του εχθρού. Αρθρο : 1410. Κανόνες στρατιωτικής συμπεριφοράς. Γενικά 1)Το στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν., το οποίο έχει την τιμή να φέρει την Ναυτική στολή, επιβάλλεται να έχει άψογη εμφάνιση και συμπεριφορά σε κάθε περίπτωση μέσα και έξω από την Υπηρεσία. Η εμφάνιση και συμπεριφορά πρέπει πάντοτε να παρουσιάζουν εικόνα ατόμου πειθαρχικού, σοβαρού και ευπρεπούς. 2)Στα άρθρα ΔΝ 1411 έως ΔΝ 1423 που ακολουθούν, αναπτύσσονται : (1) Οι τύποι εκδηλώσεως σεβασμού που περιλαμβάνουν την απόδοση και ανταπόδοση του στρατιωτικού χαιρετισμού, τις προσαγορεύσεις και προσφωνήσεις και τους τρόπους παρουσιάσεως και αναφοράς μεταξύ κατωτέρων και ανωτέρων. (2) Τα θέματα που αφορούν την παράσταση, την εμφάνιση και την στολή του προσωπικού του Π.Ν. Αρθρο : 1411. Στρατιωτικός χαιρετισμός στο Π.Ν. 1.Γενικά 1)Ο «εν στολή» Αξιωματικός, Ανθυπασπιστής, Υπαξιωματικός ή Ναύτης, οποιοδήποτε και αν φέρει κάλυμμα, χαιρετά ή ανταποδίδει τον στρατιωτικό χαιρετισμό ως ακολούθως: Φέρει στο δεξιό μέρος του γείσου ή προς το δεξιό μέρος του καλύμματος του τα άκρα των δακτύλων του δεξιού χεριού, ενωμένα ζωηρά αλλά όχι βεβιασμένα, με την παλάμη προς τα κάτω, τον αγκώνα υψωμένο μέχρι τον ώμο και στρέφει ζωηρά το κεφάλι και το βλέμμα προς το χαιρετώμενο πρόσωπο. Το αριστερό χέρι φέρεται τεταμένο προς τα κάτω στο αριστερό πλευρό όπως στη στάση προσοχής. 2)Ο κατώτερος ή νεώτερος χαιρετά πρώτος και ο ανώτερος ή αρχαιότερος ανταποδίδει. 3)Οταν διέρχεται ανώτερος ή αρχαιότερος ο χαιρετισμός αρχίζει προ της συναντήσεως και εξακολουθεί μέχρις ότου αντιπαρέλθει. 4)Κάθε ανώτερος ανταποδίδει τον προς αυτόν χαιρετισμό. Ο χαιρετισμός προς περισσότερους ανωτέρους, όταν ευρίσκονται στον ίδιο χώρο, ανταποδίδεται απο τον αρχαιότερο. 5)Ο νεώτερος οποιουδήποτε βαθμού χαιρετά τον ανώτερο του όταν αυτός διέρχεται, απευθύνεται προς αυτόν ή όταν ο ανώτερος τον καλέσει. Ο ανώτερος ανταποδίδει τον χαιρετισμό, 6)Απαλάσσονται από την υποχρέωση απονομής χαιρετισμού οι στρατιωτικοί όταν : (1) Εκτελούν χρέη τροχονόμου ή συνοδεύουν κρατουμένους. (2) Εκτελούν εργασία που δεν επιτρέπεται να διακοπεί. (3) Μεταφέρουν αντικείμενο το οποίο τους εμποδίζει να χαιρετήσουν. (4) Οδηγούν όχημα. Οι επιβάτες απονέμουν τον χαιρετισμό. (5) Είναι καθισμένοι στις τραπεζαρίες την ώρα του φαγητού. 7)Ο χαιρετισμός «εν στάσει» αποδίδεται πάντοτε σε στάση προσοχής. 8)Σε κλειστούς χώρους οι βαθμοφόροι «εν στολή» και ασκεπείς χαιρετούν με ελαφρά κλίση της κεφαλής. 9)Ο εντεταγμένοι σε στρατιωτικό τμήμα χαιρετούν κατόπιν διαταγής. Ο τρόπος απονομής τιμών και χαιρετισμού από στρατιωτικά τμήματα, σκοπούς, φρουρές και πλωτά μέσα καθορίζεται στα αντίστοιχα περί τιμών και χαιρετισμών Κεφάλαια 22 και 23 των Διατάξεων. 10)Οι στρατιωτικοί του Π.Ν., απονέμουν χαιρετισμό στους ανωτέρους τους του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας και του Λιμενικού Σώματος και όταν χαιρετώνται από κατώτερους τους αντιστοίχως ανταποδίδουν τον χαιρετισμό. 11)Σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, χαιρετισμός απονέμεται και προς τους Αξιωματικούς των Ε.Δ. ξένων χωρών. 2.Χαιρετισμός στη Σημαία. Οι ακόλουθοι τρόποι χαιρετισμού έχουν καθιερωθεί δια την εκδήλωση του οφειλομένου σεβασμού στο Σύμβολο του Εθνους : 1)Κάθε ανερχόμενος την κλίμακα Πολεμικού Πλοίου με επηρμένη την Σημαία, διεπιβίβαση, ή κατερχόμενος, δι αποβίβαση, λαμβάνει την στάση της προσοχής προς τη Σημαία και χαιρετά στρατιωτικά στην κεφαλή της κλίμακος. Ο χαιρετισμός απονέμεται και από στρατιωτικούς με πολιτική περιβολή και ιδιώτες δια της στάσεως της προσοχής προς την Σημαία. 2)Κατά την έπαρση και υποστολή της Σημαίας, οι στρατιωτικοί στρέφουν προς την Σημαία και χαιρετούν. Αν η Σημαία δεν φαίνεται, ακούγεται όμως το εμβατήριο της Σημαίας ή το προβλεπόμενο σύριγμα, οι στρατιωτικοί, εφόσον ευρίσκονται σε ανοικτό χώρο, λαμβάνουν την στάση της προσοχής. 3)Σε περίπτωση παρατάξεως στρατιωτικών τμημάτων με την πολεμική Σημαία ακίνητη, στρατιωτικός «εν στολή» διερχόμενος εμπρός απο αυτήν, σταματά όταν φθάσει στο ύψος της, στρέφει προς αυτήν και χαιρετά. Μετά τον χαιρετισμό στρέφει προς την κατεύθυνση που εβάδιζε και συνεχίζει την κίνηση του. 4)Σε περίπτωση συναντήσεως καθοδόν της Πολεμικής Σημαίας που φέρεται απο Στρατιωτικό τμήμα, ο στρατιωτικός χαιρετά όπως καθορίζεται στην κατωτέρω παράγραφο 4α. 5)Οι ανωτέρω χαιρετισμοί της Σημαίας απονέμονται και στις Σημαίες ξένων κρατών. 3. Χαιρετισμός ένδον 1)Επί των πλοίων και στις Ναυτικές υπηρεσίες ο στρατιωτικός χαιρετισμός απονέμεται κατα την πρώτη συνάντηση της ημέρας. Οποιαδήποτε όμως ώρα της ημέρας ο χαιρετισμός απονέμεται στον Κυβερνήτη ή αρχαιότερους αυτού Αξιωματικούς, στους Αξιωματικούς που επισκέπτονται το πλοίο ή την υπηρεσία, στους Αξιωματικούς που επιθεωρούν, όπως επίσης και στην περίπτωση κλήσεως από ανώτερο ή αναφοράς κατωτέρου προς ανώτερο ή απευθύνσεως του τελευταίου προς κατώτερο. 2)Κατά την είσοδο ανωτάτου Αξιωματικού, Διοικητού ομάδος ή μοίρας πλοίων ή του Κυβερνήτου ή του Διοικητού της Ναυτικής Υπηρεσίας σε υποφράγματα ή διαμερίσματα πλοίου ή διαμερίσματα Ναυτικής Υπηρεσίας, ο πρώτος που αντιλαμβάνεται τον εισερχόμενο δίδει το παράγγελμα «προσοχή», με το οποίο όλοι λαμβάνουν την στάση της προσοχής. Ο αρχαιότερος Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός χαιρετά στρατιωτικά 3)Είσοδος σε κλειστό χώρο (1) Κατά την προσέλευση δι υπηρεσία σε ανώτερο, εντός γραφείου ή διαμερίσματος, ο προσερχόμενος κτυπά την πόρτα και αναμένει την άδεια εισόδου. Κατά την είσοδο αποκαλύπτεται και τοποθετεί το πηλήκιο ή τον πηλίσκο (με το εθνόσημο ή την ταινία εμπρός) κάτω από την αριστερά μασχάλη, πλησιάζει, λαμβάνει την θέση της προσοχής και αναμένει διαταγές ή αναφέρει με συντομία και σαφήνεια. Μετά την συνεργασία ή απάντηση του ανωτέρου, ο αναφερόμενος ή καλούμενος, εάν είναι Αξιωματικός, χαιρετά με ελαφρά κλίση της κεφαλής και αποσύρεται, εάν δε είναι Υπαξιωματικός ή Ναύτης, εκτελεί μεταβολή και αποσύρεται. (2) Εάν εισερχόμενος ως ανωτέρω, Αξιωματικός φέρει ξίφος και πηλήκιο, τα κρατεί όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο πεζικών ασκήσεων. (3) Εαν είναι άοπλος ή φέρει παραγναθίδα, δεν αποκαλύπτεται αλλά λαμβάνει την στάση της προσοχής και χαιρετά στρατιωτικά. 4)Ατομα απασχολημένα σε εργασία ή σε αθλητική δραστηριότητα, χαιρετούν μόνο όταν ανώτερος απευθυνθεί προς αυτά. 4.Χαιρετισμός εκτός υπηρεσίας α. Στρατιωτικός του Π.Ν. «εν στολή», όταν συναντά στην ξηρά: (1) Την Σημαία (2) Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (3) Τον Τίμιο Σταυρό σταματά εγκαίρως, στρέφει το μέτωπο προς το μέρος που θα περάσουν, λαμβάνει την στάση της προσοχής και όταν φθάσουν σε απόσταση τεσσάρων βημάτων από αυτόν στρέφει την κεφαλή και το βλέμμα προς το μέρος τους και χαιρετά μέχρις ότου διαβούν τέσσερα βήματα απο εμπρός του. Εάν είναι ακίνητος και τα ανωτέρω σύμβολα ή πρόσωπο διέρχονται εμπρός του,λαμβάνει την θέση της προσοχής και χαιρετά κατά τον ίδιο τρόπο. Εάν ο στρατιωτικός διαβαίνει εμπρός τους, στρέφει την κεφαλή προς αυτά, χαιρετά από απόσταση τεσσάρων βημάτων και εξακολουθεί τον χαιρετισμό δια τέσσερα βήματα μετά την διέλευσή του. Εάν ο στρατιωτικός είναι όπισθεν των ανωτέρω δεν προσπερνά. 1)Με τον ίδιο τρόπο της ανωτέρω παραγράφου 4α χαιρετούν οι Υπαξιωματικοί και Ναύτες: (1) Τον Πρωθυπουργό (2) Τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης (3) Τον Αναπληρωτή ή Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης (4) Πατριάρχη ή Αρχιεπίσκοπο (5) Τους «εν στολή» ανωτάτους Αξιωματικούς του Π.Ν. και των λοιπών κλάδων των Ε.Δ., ενώ οι Αξιωματικοί χαιρετούν αυτούς όπως στην κατωτέρω παράγραφο (γ). 2)Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. που βαδίζει και συναντά ανώτερο του, τον χαιρετά στρατιωτικά από απόσταση τεσσάρων βημάτων και εξακολουθεί να βαδίζει διατηρώντας την στάση του χαιρετισμού μέχρι να προσπεράσει τον ανώτερο του. Οταν βαδίζει πίσω από αυτόν και είναι αναγκασμένος να τον προσπεράσει, χαιρετά όταν φθάσει στο ύψος του και διατηρεί την στάση του χαιρετισμού μέχρι να τον προσπεράσει. 3)Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. απονέμει τον χαιρετισμό της προηγουμένης παραγράφου 4γ και προς Μητροπολίτη και Επίσκοπο που φέρουν το Αρχιερατικό εγκόλπιο. 4)Κάθε στρατιωτικός που ευρίσκεται «εν στάσει» χαιρετά τον διερχόμενο ανώτερο του. Εάν κάθεται, εγείρεται όταν πλησιάσει ο ανώτερος, λαμβάνει την στάση της προσοχής και χαιρετά. Εάν ο ανώτερος κάθεται,ανταποδίδει τον χαιρετισμό,αφού προηγουμένως εγερθεί. 5)Κατά την ανάκρουση του Εθνικού Υμνου ή του Εθνικού Υμνου ξένου Κράτους, μεμονωμένοι στρατιωτικοί λαμβάνουν την στάση της προσοχής και χαιρετούν σε ανοικτό χώρο, ενώ σε κλειστό χώρο λαμβάνουν την στάση της προσοχής και αποκαλύπτονται. Αρθρο : 1412. Χαιρετισμός στρατιωτικών μέσα σε οχήματα. 1.Οι στρατιωτικοί του Π.Ν. «εν στολή»οι οποίοι οδηγούν αυτοκίνητα, δίκυκλα και ποδήλατα δεν χαιρετούν ούτε στρέφουν την κεφαλή τους όταν συναντήσουν ανώτερο τους. 2.Οι στρατιωτικοί του Π.Ν. μέσα σε οχήματα χαιρετούν ή ανταποδίδουν τον χαιρετισμό καθισμένοι. 3.Στρατιωτικοί, οδηγοί οχημάτων ή επιβάτες, κατά την συνάντηση τους με τα σύμβολα ή τα υψηλά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4α του άρθρου ΔΝ 1411, εάν οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιτρέπουν, σταματούν το όχημα στο δεξιό του δρόμου, εξέρχονται από αυτό και χαιρετούν.Εάν η στάση είναι αδύνατη, το όχημα ελαττώνει ταχύτητα και οι στρατιωτικοί, πλην του οδηγού, χαιρετούν καθισμένοι. Αρθρο : 1413. Χαιρετισμός με πολιτική ενδυμασία. Οι στρατιωτικοί του Π.Ν. με πολιτική ενδυμασία αποδίδουν ή ανταποδίδουν τον χαιρετισμό με κατάλληλη κίνηση και δικαιούνται χαιρετισμού από κάθε κατώτερο τους, εφόσον ο τελευταίος τους γνωρίζει. Αρθρο : 1414. Χαιρετισμός με χειραψία. 1.Ο ανώτερος είναι εκείνος ο οποίος τείνει πρώτος το χέρι προς τον κατώτερο και ο τελευταίος ανταποκρίνεται στη περίπτωση αυτή. Εάν ο κατώτερος φορά γάντια αφαιρεί το δεξί γάντι διά την χειραψία εκτός εάν και ο ανώτερος φορά γάντια. 2.Στρατιωτικοί «εν γραμμή» ή επικεφαλής τμημάτων ενεργούν ως ανωτέρω χωρίς να αφαιρούν τα γάντια τους. 3.Κατά τον χαιρετισμό με χειραψία,οι στρατιωτικοί δεν υποκλίνονται, αν όμως είναι ασκεπείς κλίνουν ελαφρά την κεφαλή. Αρθρο : 1415. Μαθητές στρατιωτικών Σχολών. 1.Οι μαθητές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών Αξιωματικών απονέμουν χαιρετισμό προς τους ανωτέρους τους μαθητές και προς όλους τους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων. Προς τους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς δεν απονέμουν χαιρετισμό ούτε δικαιούνται χαιρετισμού από αυτούς. 2.Οι μαθητές των σχολών Υπαξιωματικών απονέμουν χαιρετισμό προς τους ανωτέρους τους μαθητές και προς όλους γενικά τους στρατιωτικούς, εκτός από τους κληρωτούς, από τους οποίους ούτε και αυτοί δικαιούνται χαιρετισμού. Αρθρο : 1416. Παρακολούθηση Τελετών. 1.Κατά τις θρησκευτικές τελετές ουδεμία τιμή απονέμεται εντός του Ναού. 2.Οι στρατιωτικοί του Π.Ν. εντός του Ναού, παρακολουθούντες την θεία λειτουργία, δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση ή άλλη θρησκευτική τελετή, κρατούν το πηλήκιο, το ξίφος και τα γάντια (όταν φέρονται) ή τον πηλίσκο στην θέση του «αποκαλύφθητε» και λαμβάνουν την στάση της προσοχής, οπωσδήποτε, κατά την διάρρκεια : 1)Της αναγνώσεως του Ιερού Ευαγγελίου, β. Της εξόδου του Ιερέως με τα σύμβολα των Αχράντων Μυστηρίων. 2)Της εκφωνήσεως του Συμβόλου της Πίστεως και της Κυριακής Προσευχής. 3)Της Προσφοράς με την αναφώνηση του Ιερέως «Τα Σα εκ των Σων». 3.Κατά την παρακολούθηση τελετής σε ανοικτό χώρο και διά το θρησκευτικό μέρος οι στρατιωτικοί του Π.Ν. ακολουθούν τα αναφερόμενα στην προηγουμένη παράγραφο, ενώ δια το υπόλοιπο μέρος της: 1)Χαιρετούν,όπως απαιτείται,στην προσέλευση και αποχώρηση της Σημαίας,στην προσέλευση και αποχώρηση της θρησκευτικής πομπής,στην έπαρση και υποστολή της Σημαίας και τυχόν διακριτικού Σήματος Διοικήσεως ως και στην ανάκρουση του Εθνικού Υμνου. 2)Λαμβάνουν την στάση της προσοχής οπωσδήποτε κατά την ανάκρουση της προσευχής από το τμήμα μουσικής, κατά την τήρηση του λεπτού σιγής, κατά το προσκλητήριο των νεκρών, και όταν δίδεται ο στρατιωτικός όρκος. Συμμορφώνονται κατά τα λοιπά με τα παραγγέλματα του Εχοντος το Γενικό Πρόσταγμα. Αρθρο : 1417. Η Στολή. 1.Οι διάφορες στολές του στρατιωτικού προσωπικού του Π.Ν., ανδρών και γυναικών, τα είδη, τα διακριτικά, τα εξαρτήματα αυτών καθώς και ο τρόπος και οι περιπτώσεις που φέρονται,καθορίζονται λεπτομερώς από τον Κανονισμό Στολών του Π.Ν. 2.Η στολή του στρατιωτικού του Π.Ν., δεν εκπροσωπεί μόνο το άτομο το οποίο την φέρει. Εκπροσωπεί την μονάδα του, τον Στόλο, το Π.Ν. στο σύνολο του, συμβολίζει τις παραδόσεις του και φέρει στην μνήμη τους αγώνες εκείνων οι οποίοι με όμοια στολή έγραψαν την ένδοξη ιστορία του. Αξίζει συνεπώς τον σεβασμό και την τιμή από εκείνους που εκάστοτε την φέρουν. 3.Η κανονικότης της στολής αποτελεί επίσης την ισχυρότερη ένδειξη πειθαρχίας αλλό και την εμφανέστερη ένδειξη σεβασμού του στρατιωτικού του Π.Ν. προς τον Ελληνικό λαό,ο οποίος έχει την δικαία απαίτηση να βλέπει το στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. με άψογη εμφάνιση και συμπεριφορά. 4.Η τήρηση της κανονικότητας της στολής αποτελεί συνεπώς ένα από τα βασικότερα θέματα, που απαιτούν την προσοχή κάθε υπηρετούντος ή υπηρετούσης στο Π.Ν. και την μέριμνα και αυστηρή επίβλεψη από όλα τα Κλιμάκια Διοικήσεως του Π.Ν. 5.Υπεύθυνος δια την μετάδοση του ανωτέρω πνεύματος είναι κάθε προϊστάμενος, ο οποίος και οφείλει να επιβλέπει με την πρέπουσα αυστηρότητα την απόκτηση των προβλεπόμενων στολών από το προσωπικό, την ομοιομορφία των στολών, την κανονικότητα τους, και ιδιαίτερα να εξασφαλίζει την αρίστη εμφάνιση της στολής εξόδου των υπηρετούντων υπό τις διαταγές του. 6.Ιδιαίτερα σημεία προσοχής δια την εξασφάλιση του υψηλού επιπέδου εμφανίσεως των στολών είναι τα ακόλουθα : 1)Η συχνή επιθεώρηση ιματισμού δια τον έλεγχο των στολών όπως καθορίζεται στο Κεφάλαιο 49 των Διατάξεων Ναυτικού. 2)Η καθημερινή επιθεώρηση του προσωπικού στα πλοία και Ναυτικές υπηρεσίες υπό του Υπάρχου ή Υποδιοικητού. 3)Η αυστηρή επιθεώρηση του εξερχομένου σε άδεια προσωπικού. 4)Η συχνή διδασκαλία δια τον ορθό τρόπο που πρέπει να φέρεται η στολή και τα διακριτικά της. 5)Ο έλεγχος δια την εφαρμογή των διαταγών δια το είδος της στολής που εκάστοτε φέρεται εντός και εκτός υπηρεσίας. Αρθρο : 1418. Χρήση της στολής στην αλλοδαπή. 1.Η στολή στην αλλοδαπή φέρεται μόνο από το στρατιωτικό προσωπικό που επισήμως έχει τοποθετηθεί ή αποσταλεί σε ξένη χώρα, όπως: 1)Από τους τοποθετημένους στις Ελληνικές πρεσβείες και τα συμμαχικά στρατηγεία. 2)Τους ευρισκομένους σε επίσημη αποστολή. 3)Τους εκπαιδευομένους σε στρατιωτικές σχολές. 4)Τους Αξιωματικούς και τα πληρώματα των Ναυτικών Δυνάμεων που επισκέπτονται ξένες χώρες. 2.Τυχόν υπάρχουσες ειδικές οδηγίες δια την χρήση της στολής σε επίσημες αποστολές στην αλλοδαπή, θα γνωρίζονται στους ενδιαφερομένους απο το ΓΕΝ. 3.Το ως άνω επισήμως τοποθετούμενο ή αποστελλόμενο στην αλλοδαπή προσωπικό, ως και ο Διοικητής Ναυτικής Δυνάμεως σε ξένη χώρα, συμμορφούνται και με τα ήθη, έθιμα και οδηγίες των τοπικών αρχών δια την χρήση της στολής. 4.Το στρατιωτικό προσωπικό που ευρίσκεται ή μεταβαίνει σε άδεια στην αλλοδαπή δεν επιτρέπεται να φέρει στολή. Εάν έχουν κληθεί σε επίσημη ή ιδιωτική τελετή με στολή, δύνανται να την φέρουν μόνο κατόπιν αδείας της υπηρεσίας. Αρθρο : 1419. Πολιτική ενδυμασία 1.Οι στρατιωτικοί του Π.Ν. επιτρέπεται να φέρουν πολιτική ενδυμασία εκτός υπηρεσίας. 2.Οι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, μόνιμοι και εθελοντές Υπαξιωματικοί δύνανται να φέρουν πολιτική ενδυμασία κατά την είσοδο και έξοδο από τις μονάδες τους. Τούτο δεν επιτρέπεται στους μαθητές των στρατιωτικών Σχολών του Π.Ν.,οι οποίοι εισέρχονται και εξέρχονται με στολή. 3.Οι στρατευμένοι θητείας Υπαξιωματικοί και Ναύτες υπηρετούντες επί πλοίων εισέρχονται και εξέρχονται στα πλοία τους με στολή. 4.Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ ρυθμίζει σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται στο προσωπικό στρατευμένων θητείας να εισέρχεται και να εξέρχεται με πολιτική ενδυμασία σε Ναυτικές Υπηρεσίες. Άρθρο 1420 Η εμφάνιση και συμπεριφορά των στρατιωτικών του Π.Ν. εκτός υπηρεσίας, πρέπει να τιμά τους ίδιους ως άτομα και το Π. Ν. Το γενικό αυτό καθήκον επιβάλλει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των ακολούθων βασικών υποχρεώσεων : α. Εμφανίσεως (1) Της κανονικότητος της στολής όπως καθορίζεται στο άρθρο ΔΝ 1417. Η στολή πρέπει να είναι καθαρή, σιδερωμένη, τα υποδήματα στιλβωμένα και τα πηλήκια και οι πηλίσκοι σε καλή κατάσταση. (2) Της κουράς. Η κόμη των ανδρών πρέπει να είναι κοσμία ώστε να μην προεξέχει από το πηλήκιο ή τον πηλίσκο. (3) Του ξυρίσματος και της υγιεινής του σώματος. (4) Του μέτρου και της ευπρέπειας στην εμφάνιση εκείνων στους οποίους έχει επιτραπεί να τρέφουν γενειάδα. Αυτή απαγορεύται στους προπαιδευόμενους και τους μαθητές των στρατιωτικών Σχολών. (5) Της εξαλείψεως διά διδασκαλίας και αυστηρού ελέγχου του φαινομένου της κυκλοφορίας πληρωμάτων με το πηλήκιο ή τον πηλίσκο ανά χείρας. (6) Της χρησιμοποιήσεως ευπρεπούς και αναλόγου με τον τόπο πολιτικής ενδυμασίας απο τους βαθμοφόρους του Π.Ν. β. Συμπεριφοράς (1) Του σεβασμού στους νόμους και της τηρήσεως των αστυνομικών διατάξεων και ειδικά του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας. (2) Της συμπεριφοράς με αξιοπρέπεια και ευγένεια προς τους πολίτες. Να αποφεύγονται οι προστριβές και οι προκλήσεις αλλά να μην γίνονται δεκτές προσβολές της στολής. (3) Του σεβασμού που οφείλουν οι κατώτεροι στους ανωτέρους και εκτός υπηρεσίας. Τούτο δεν πρέπει να συγχέεται με την κολακεία η οποία είναι ελάττωμα. (4) Της αποδόσεως και ανταποδόσεως του χαιρετισμού όπως καθορίζεται στο άρθρο ΔΝ 1411. (5) Της αποφυγής χρησιμοποιήσεως χυδαίων εκφράσεων και βλάσφημης γλώσσας. (6) Της συμπεριφοράς των στρατιωτικών του Π.Ν. όταν χρησιμοποιούν τα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς.Οι κατώτεροι όταν κάθονται σε αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς προσφέρουν την θέση τους στους ανωτέρους τους. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. μετακινούμενος με αυτά, προσφέρει την θέση του σε πρόσωπα που χρειάζονται βοήθεια. Οι Ναύτες κάθονται μόνο όταν υπάρχουν κενές θέσεις. Αρθρο : 1421. Προσαγορεύσεις. 1.Κάθε κατώτερος απευθυνόμενος σε ανώτερο του, τον προσαγορεύει με την λέξη «Κύριε», την οποία ακολουθεί ο τίτλος της θέσεως που κατέχει. 2.Οι ως άνω τίτλοι στο Π.Ν. είναι οι ακόλουθοι: 1)Δια τους επιβαίνοντες στα Πολεμικά Πλοία : Αρχηγός, Διοικητής, Κυβερνήτης, Υπαρχος, Διευθυντής Διευθύνσεως, Αξιωματικός Επιστασίας. 2)Δια τους υπηρετούντες στο ΓΕΝ : Αρχηγός, Υπαρχηγός, Κλαδάρχης, Διευθυντής (Διευθύνσεως), Τμηματάρχης, Υπασπιστής, Γραμματεύς. 3)Δια τους υπηρετούντες στα άλλα Επιτελεία : Αρχηγός (μόνο στο επιτελείο Α.Σ.),Διοικητής, Αρχιεπιστολεύς,Επιστολεύς, Διευθυντής (Κλάδου ή Διευθύνσεως), Τμηματάρχης, Υπασπιστής, Γραμματεύς. 4)Δια τους υπηρετούντες σε Ναυτικές Υπηρεσίες : Διοικητής, Διευθυντής, Υποδιοικητής, Υποδιευθυντής, Τμηματάρχης. 3.Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις μη υπάρξεως τίτλου θέσεως ή άγνοιας αυτού από τον κατώτερο, της λέξεως «Κύριε» έπεται ο βαθμός του ανωτέρου. 4.Οι Ανώτατοι Αξιωματικοί από του βαθμού του Υποναυάρχου και άνω, όταν δεν προσαγορεύονται με τον τίτλο τους, προσαγορεύονται με την φράση «Κύριε Ναύαρχε». 5.Ανώτερος, απευθυνόμενος προς κατώτερο, προσαγορεύει αυτόν δια του βαθμού του προτάσσοντας την λέξη «Κύριε» αν είναι Αξιωματικός, Ανθυπασπιστής ή Μόνιμος Υπαξιωματικός, ή τον προσφωνεί με τον τίτλο του ή τον βαθμό του. 6.Το προσωπικό στρατευμένων θητείας, Υπαξιωματικοί και Ναύτες, προσφωνούνται με το επώνυμό τους. 7.Οι Ελληνίδες που υπηρετούν στο Π.Ν. προσαγορεύονται όπως και το ανδρικό προσωπικό.Οπου, πριν απο το βαθμό ή το επώνυμο, προβλέπεται η λέξη «Κύριε», χρησιμοποιείται η λέξη «Κυρία». 8.Οι ακόλουθες προσαγορεύσεις χρησιμοποιούνται από όλο το το προσωπικό των Ε.Δ. δια: 1)Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας : Κύριε Πρόεδρε 2)Τον Πρωθυπουργό : Κύριε Πρωθυπουργέ 3)Τον Υ.ΕΘ.Α. : Κύριε Υπουργέ 4)Τον ΥΦ.ΕΘ.Α. : Κύριε Υφυπουργέ 5)Τον ΑΓΕΕΘΑ και τους Αρχηγούς Κλάδων των Ε.Δ : Κύριε Αρχηγέ Αρθρο : 1422. Προφορικές αναφορές 1.Οταν κατώτερος παρουσιάζεται δια να αναφέρει προφορικά σε ανώτερο του, τον πλησιάζει, λαμβάνει την θέση της προσοχής, χαιρετά και μετά τον χαιρετισμό προτάσσει την φράση «Ευπειθώς αναφέρω», αναφέρει τον βαθμό του, το επώνυμο και το όνομα του και συνεχίζει την αναφορά του μιλώντας ζωηρά και με σαφήνεια. 2.Κατώτερος όταν καλείται από τον ανώτερο του, έρχεται εμπρός του λαμβάνει την στάση της προσοχής,χαιρετά, λέγει «Διατάξετε» και αναμένει τις διαταγές του ανωτέρου. Μετά την απάντηση του, χαιρετά και αποχωρεί. 3.0 τρόπος αναφοράς από ένοπλο στρατιωτικό καθορίζεται στο εγχειρίδιο πεζικών ασκήσεων. 4.Οταν κατώτερος απευθύνεται, κατά την διάρκεια της εργασίας του, σε ανώτερο, λαμβάνει την στάση της προσοχής, εφ όσον οι συνθήκες εργασίας το επιτρέπουν. Αρθρο : 1423. Τρόπος κατά τον οποίο ανώτερος δέχεται τις αναφορές. 1.Η ακρόαση των τακτικών αναφορών, όπως η λαμβανομένη από τον Υπαρχο ή Υποδιοικητή, γίνεται τον καθορισμένο χρόνο και τόπο και με την καθορισμένη στολή. Λεπτομέρειες δια αυτήν δίδονται στο Κεφάλαιο 36 των Διατάξεων Π.Ν. 2.Ο προϊστάμενος δέχεται έκτακτες αναφορές ακροάσεως διά τις οποίες καθορίζει τον χρόνο και την στολή. Ο κατώτερος, ο οποίος εζήτησε την ακρόαση, οφείλει να αναφερθεί με όλο τον σεβασμό που απαιτείται. Ο ανώτερος τον δέχεται σε ακρόαση με όλη την επιβαλλομένη προσοχή. 3.Η ακρόαση δι αναφορά εμπιστευτικού περιεχομένου ή παραπόνου γίνεται ιδιαιτέρως. 4.Ο τρόπος χειρισμού εγγράφων αναφορών καθορίζεται στο Κεφάλαιο 18 των Διατάξεων Π.Ν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αρθρο : 1501. Αντικειμενική και αμερόληπτη μεταχείριση. Κάθε ανώτερος ασκεί τα καθήκοντα του με αντικειμενικότητα και αμεροληψία και τηρεί τον γενικό κανόνα της ίσης μεταχειρίσεως, ο οποίος δημιουργεί πνεύμα εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ διοικούντων και διοικούμενων. Αρθρο : 1502. Τα δικαιώματα και οι τιμές αντιστοιχούν στο βαθμό Οι βαθμοφόροι του Π.Ν. επί των Πολεμικών Πλοίων ή στις Ναυτικές Υπηρεσίες έχουν τις ευθύνες της θέσεώς τους, μόνιμης ή προσωρινής, αλλά τα δικαιώματα τους και οι απονεμόμενες προς αυτούς τιμές αντιστοιχούν πάντοτε στον βαθμό τους. Αρθρο : 1503. Απ ευθείας επικοινωνία με τον Διοικητή ή Κυβερνήτη. 1.Το δικαίωμα κάθε υπηρετούντος να επικοινωνήσει με τον Διοικητή ή Κυβερνήτη του σε καθορισμένο τόπο και χρόνο,δεν δύναται να απαγορευθεί ή να περιορισθεί. 2.Ο επικεφαλής μιας Διευθύνσεως ή Επιστασίας ή άλλης διοικητικής υποδιαιρέσεως μιας μονάδος, έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει και να ενημερώσει τον Διοικητή ή Κυβερνήτη του διά κάθε θέμα που αφορά την Διεύθυνση ή την υπηρεσία της οποίας είναι επικεφαλής, αλλά έχει παράλληλα την υποχρέωση να τηρήσει τον Υπαρχο ή Υποδιοικητή ενήμερο. Αρθρο : 1504. Προώθηση αιτημάτων προσωπικού. 1.Αιτήματα του προσωπικού, υποβαλλόμενα σύμφωνα με τους κανονισμούς, πρέπει να εξετάζονται το συντομώτερο. 2.Αιτήματα που απαιτούν την ενέργεια προϊσταμένης αρχής πρέπει να υποβάλλονται χωρίς καθυστέρηση. 3.Σε περίπτωση μη αποδοχής αιτήματος γνωρίζονται οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν. 4.Λεπτομέρειες που αφορούν υποβολή αιτημάτων διά των ατομικών αναφορών καθορίζονται στο άρθρο ΔΝ 1804. Αρθρο : 1505. Ατομικοί Φάκελλοι. 1.Με την μέριμνα του ΓΕΝ τηρείται διά κάθε Αξιωματικό ο ατομικός του φάκελλος. Με την μέριμνα της μεγάλης Διοικήσεως του Π.Ν. που είναι αρμόδια δια το προσωπικό τηρείται αντιστοίχως ο ατομικός φάκελλος διά κάθε Ανθυπασπιστή και μόνιμο ή εθελοντή Υπαξιωματικό. 2.Ουσιώδες μέρος των ατομικών φακέλλων αποτελούν οι εκθέσεις ικανότητος και τα σημειώματα αποδόσεως. Τα έγγραφα αυτά είναι αποφασιστικής σημασίας διά την σταδιοδρομία των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών. Η προετοιμασία διά την αξιολόγηση του προσωπικού και την σύνταξη των εγγράφων αυτών από τους προϊσταμένους και τους Διοικούντες, αποτελούν ένα από τα πλέον υπεύθυνα καθήκοντά τους. 3.Ο ατομικός φάκελλος μονίμου ή εθελοντού στρατιωτικού του Π.Ν. είναι διαθέσιμος σε Δικαστική Αρχή, εφ όσον ζητηθεί, και διά περιπτώσεις επανεξετάσεως δυσμενών κρίσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Αρθρο : 1506. Ενέργεια και αναφορά εκτάκτων περιστατικών και παραβάσεων. Κάθε ανώτερος, οποιουδήποτε βαθμού, επί Πολεμικού Πλοίου ή στην ξηρά, «εν υπηρεσία» ή όχι, εάν αντιληφθεί : Οποιαδήποτε αντιστρατιωτική συμπεριφορά, Αφαίρεση αντικειμένων που ανήκουν στο Δημόσιο, Πράξεις που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εγκαταστάσεων ή των Πολεμικών Πλοίων, πράξεις ή παραλείψεις που δύνανται να ζημιώσουν το Δημόσιο συμφέρον, Γενικά κάθε παράβαση των κειμένων διατάξεων και των κανόνων της πειθαρχίας, ιδιαίτερα δε της παραγράφου 6 του άρθρου ΔΝ 1306, Οφείλει, ανάλογα με την θέση του και την φύση της πράξεως, να καταστείλει τις πράξεις αυτές διά της προσωπικότητός του αμέσως ή να αναφερθεί υπευθύνως το ταχύτερο δυνατόν στον άμεσο προϊστάμενο του ή την αρμόδια αρχή. Αρθρο : 1507. Χειρισμός υπηρεσιακών εγγράφων και στοιχείων. 1.Ο χειρισμός των υπηρεσιακών εγγράφων ή στοιχείων υψηλής διαβαθμίσεως κάθε είδους, πρέπει να γίνεται με επιμέλεια σύμφωνα με τον Κανονισμό Αλληλογραφίας του Π.Ν. και τις διατάξεις ασφαλείας διαχειρίσεως και διαφυλάξεώς τους. 2.Οι χειριστές εγγράφων ή στοιχείων υψηλής διαβαθμίσεως πρέπει να γνωρίζουν τις συνέπειες απώλειας απορρήτου. 3.Μόνιμες Διαταγές του ΓΕΝ καθορίζουν τις διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας χειρισμού εγγράφων και στοιχείων υψηλής διαβαθμίσεως, ως και τις οδηγίες διά την προστασία των πληροφοριών των επεξεργαζομένων και φυλασσομένων στο υλικό και λογισμικό των υπολογιστών. 4.Ουδείς στρατιωτικός ή ανήκων στην υπηρεσία του Π.Ν. έχει το δικαίωμα, χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση, να αφαιρεί, φωτοτυπεί, αναπαράγει ή φωτογραφίζει, υπηρεσιακά στοιχεία ή αλληλογραφία ή να καταστρέφει αυτά ή να αρνείται την επίδειξή τους σε πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να κάνουν χρήση ή έλεγχο αυτών. Άρθρο 1508 1.Ουδείς στρατιωτικός έχει το δικαίωμα, χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση, να μεταδίδει ή να αποκαλύπτει, με προφορική ή γραπτή επικοινωνία, με δημοσιεύματα ή άλλα μέσα, οποιαδήποτε διαβαθμισμένη πληροφορία, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από τα επίσημα καθήκοντα του και μόνο μετά από συντονισμό και έγκριση της αρμοδίας αρχής. Το μη στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. υπόκειται στις αντίστοιχες ισχύουσες διαυτό διατάξεις. 2.Σε ουδένα στρατιωτικό επιτρέπεται να δίνει συνεντεύξεις ή δημοσιεύματα ή ανακοινώσεις ή απαντήσεις, προς τον τύπο ή τα μέσα ενημερώσεως, εκτός εάν του ανατεθούν τέτοια καθήκοντα ή λαμβάνουν χώρα σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων του Π.Ν. ή εάν δόθηκε εξουσιοδότηση από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης. Το μη στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. υπόκειται στις αντίστοιχες ισχύουσες διαυτό διατάξεις. 3.Εξαιρούνται από τα ανωτέρω τα δημοσιεύματα κειμένων που έχουν καθαρά επιστημονικό, πολιτιστικό ή λογοτεχνικό περιεχόμενο, ως και εκείνα που δημοσιεύονται στις εκδόσεις του Π.Ν. σύμφωνα με τις ισχύουσες δι αυτές διατάξεις. 4.Πάγιες διαταγές του ΓΕΕΘΑ δύνανται να ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες διά τα θέματα συνεντεύξεων-δημοσιευμάτων και δημοσιεύσεων εργασιών, κατά ενιαίο τρόπο διά τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Αρθρο : 1509. Εισηγήσεις διά βελτίωση. Οποιοσδήποτε στρατιωτικός του Π.Ν. δύναται να απευθύνει ιεραρχικά στο ΓΕΝ εισηγήσεις ή προτάσεις που αφορούν στην βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως του προσωπικού, στην βελτίωση ή οικονομία των μέσων, συστημάτων, υλικών και κανονισμών, διαδικασιών. Ο προϊστάμενος διαβιβάζει τις αναφορές στο ΓΕΝ, αφού προηγουμένως προσθέσει τις δικές του απόψεις. Αρθρο :1510. Η αντικατάσταση απαιτεί άδεια. Ουδείς στρατιωτικός του Π.Ν. δύναται να αντικατασταθεί από άλλον στα καθήκοντα του χωρίς προηγούμενη άδεια του προϊσταμένου του. Αρθρο : 1511. Η απουσία απαιτεί άδεια. 1.Ουδείς στρατιωτικός του Π.Ν. δύναται να εγκαταλείψει την θέση του χωρίς άδεια ή πριν αντικατασταθεί κανονικά. 2.Ουδείς υπηρετών στο Π.Ν. δύναται να απουσιάσει από το πλοίο ή την Υπηρεσία του χωρίς την άδεια του προϊσταμένου του. Αρθρο : 1512. Υπακοή στους σκοπούς. Οποιοσδήποτε υπηρετών στο Π.Ν. και οποιοσδήποτε στρατιωτικός, ανεξαρτήτως βαθμού, συμμορφώνεται αμέσως με τις υποδείξεις που απευθύνουν οι σκοποί σε διατεταγμένη υπηρεσία ή άλλα εντεταλμένα όργανα. Αρθρο : 1513. Χρήση μεταφορικών μέσων. 1.Διά την μετακίνηση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού προς και από τις μονάδες του, το Π.Ν. διαθέτει, ανάλογα με τις εκάστοτε δυνατότητες, χερσαία μέσα, σύμφωνα με κατανομή και κατευθύνσεις του ΓΕΝ, οι οποίες περιλαμβάνται σε Μόνιμη Διαταγή του. 2.Διά τον ίδιο ως άνω σκοπό, όπου απαιτείται, διατίθενται πλοία και πλωτά μέσα μεταφοράς προσωπικού,των οποίων η υπαγωγή, κατάσταση-επάνδρωση και λιμένες μονίμου αγκυροβολίου ορίζονται από Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ, η δε χρησιμοποίηση τους ρυθμίζεται από τους Διοικητές στους οποίους υπάγονται. 3.Η επιβίβαση σε οποιοδήποτε χερσαίο ή πλωτό μεταφορικό μέσο ατόμων ξένων προς την μονάδα την οποία το μέσον εξυπηρετεί απαγορεύεται χωρίς την άδεια του εξουσιοδοτημένου οδηγού ή λεμβάρχου ή του αρχαιότερου επιβαίνοντος. 4.Πρόσωπα μη ανήκοντα στην υπηρεσία του Π.Ν. πρέπει να είναι εφωδιασμένα με ειδική άδεια διά την χρήση των χερσαίων μέσων ή διά τα πλωτά μέσα, με άδεια εισόδου στις περιοχές προσεγγίσεως τους. 5.Τα υπηρεσιακά μέσα μεταφοράς χρησιμοποιούνται μόνο δι υπηρεσιακές μετακινήσεις. 6.Στους ανωτάτους Αξιωματικούς και τους Πλοιάρχους Διοικητές ή Διευθυντές Υπηρεσιών στους οποίους διατίθεται ατομικό υπηρεσιακό όχημα, επιτρέπεται να το χρησιμοποιούν διά την μετάβαση τους στους χώρους επισήμων τελετών ή εκδηλώσεων και στις περιπτώσεις αυτές δύνανται να επιβαίνουν προσκεκλημένα μέλη των οικογενειών τους. Αρθρο : 1514. Κυβέρνηση πλωτών μέσων. 1.Κάθε πλωτό μέσο μη κυβερνώμενο από τον ωρισμένο Αξιωματικό, Ανθυπασπιστή ή Υπαξιωματικό του άρθρου ΔΝ 0404 παρ.5, κυβερνάται από Υπαξιωματικό ή ναύτη αρμενιστή ή και κατάλληλο πολιτικό υπάλληλο (σε βοηθητικά λιμένος) ο οποίος καλείται λέμβαρχος. 2.Ο λέμβαρχος είναι υπεύθυνος διά τον χειρισμό, την ασφάλεια, την εμφάνιση και την ευταξία στο πλωτό μέσο. 3 Ο αρχαιότερος Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός, που επιβαίνει σε πλωτό μέσο μεταφοράς προσωπικού, σε κάθε περίπτωση όπου επιβάλλεται η επέμβαση του, οφείλει να δώσει τις απαραίτητες διαταγές, κυρίως διά θέματα ασφαλείας και τάξεως, υποβοηθώντας στην εκτέλεση των εντολών που έχουν δοθεί στον λέμβαρχο. 4.Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο έχουν ισχύ κατ αναλογία και στα χερσαία μέσα μεταφοράς προσωπικού. Αρθρο : 1515. Επιβάτες Αξιωματικοί. 1.Αξιωματικός οποιουδήποτε Κλάδου του Π.Ν. ή Αξιωματικός των Ε.Δ. επιβαίνων Πολεμικού Πλοίου, οφείλει, εάν προς τούτο κληθεί από τον Κυβερνήτη, να συνδράμει την υπηρεσία του πλοίου σε καθήκοντα συμβιβαζόμενα με τον βαθμό του, εφόσον είναι κατώτερος κατά βαθμό ή νεώτερος καταρχαιότητα του Κυβερνήτου. 2.Σε περίπτωση ανάγκης καθώς και σε πολεμική περίοδο όλοι οι επιβάτες Αξιωματικοί οφείλουν να ζητήσουν από τον Κυβερνήτη να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλοίο και να αναλάβουν καθήκοντα συμβιβαζόμενα με τον βαθμό και την ειδικότητα τους πλην των καθηκόντων του Κυβερνήτου, του Υπάρχου και του Αου Μηχανικού. Ο Κυβερνήτης αποφασίζει κατά την κρίση του την ανάθεση των καθηκόντων. Αρθρο : 1516. Πολιτική δραστηριότης. 1.Οι Ενοπλες Δυνάμεις ανήκουν στο Έθνος. Κάθε στρατιωτικός δύναται να έχει τις πεποιθήσεις του και τις προσωπικές του αντιλήψεις μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος και του εξ αυτού ισχύοντος πολιτεύματος, οφείλει όμως, μέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας, να τηρεί αυστηρή ουδετερότητα έναντι κάθε πολιτικού οργανισμού ή κόμματος και να μη λαμβάνει ενεργό μέρος σε δραστηριότητες πολιτικών οργανισμών ή κομμάτων. 2.Κάθε μορφή πολιτικής δραστηριότητος περιλαμβανομένων των πολιτικών συγκεντρώσεων, ομιλιών, διαδόσεως πολιτικών προγραμμάτων, εντύπων διαφημίσεων και συνθημάτων, εντός της υπηρεσίας, απαγορεύεται αυστηρά. 3.Στο στρατιωτικό προσωπικό απαγορεύεται οποιαδήποτε συνδικαλιστική δραστηριότης εντός και εκτός υπηρεσίας. 4.Στρατευμένοι θητείας εντεταγμένοι σε πολιτικές ή συνδικαλιστικές οργανώσεις προ της στρατεύσεως τους αναστέλλουν την πολιτική ή συνδικαλιστική τους δραστηριότητα κατά την διάρκεια της θητείας τους. Αρθρο : 1517. Απαγόρευση ομαδικής ενεργείας δι ωρισμένους σκοπούς. Ομαδικές ενέργειες στρατιωτικών του Π.Ν., με σκοπό τη διαμαρτυρία διό διαταγές που εκδόθηκαν ή διό καθήκοντα που ανατέθηκαν ή διό την επίτευξη ορισμένων σκοπών ή πλεονεκτημάτων, απαγορεύονται. Αρθρο : 1518. Ασκηση άλλου επαγγέλματος. 1.Απαγορεύεται στους μονίμους Αξιωματικούς και μονίμους και εθελοντές Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα ή να ασχολούνται με αμειβομένη εργασία. 2.Κατεξαίρεση επιτρέπεται : 1)Στους Υγειονομικούς Αξιωματικούς, η εξάσκηση του ιατρικού επαγγέλματος λόγω της ιδιομορφίας και του κοινωνικού προορισμού του, κατά την διάρκεια του εκτός κάθε υπηρεσίας χρόνου τους, μετά από έγγραφη άδεια του ΓΕΝ και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. 2)Στο στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητος μουσικού,η δημοσία διεύθυνση ορχηστρών ή η συμμετοχή με πολιτική περιβολή σε ιδωτικές ορχήστρες,μετά από έγκριση του ΓΕΝ. 3)Στους μονίμους Αξιωματικούς Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς, η διδασκαλία σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές και εκπαιδευτικό ιδρύματα κατά την διάρκεια του εκτός κάθε υπηρεσίας χρόνου τους, μετά από έγκριση του ΓΕΝ. 3.Το προσωπικό στρατευμένων θητείας δύναται να ασχολείται με ιδιωτικές εργασίες κατά τον χρόνο της αδείας του,φέροντας πολιτική περιβολή. 4.Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυστηρά προέχει η ανεμπόδιστη εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος. Αρθρο : 1519. Συμμετοχή σε συλλόγους ή σωματεία. Επιτρέπεται στο στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. η συμμετοχή σε επιστημονικούς, αθλητικούς, φιλανθρωπικούς, πολιτιστικούς συλλόγους, ενώσεις, σωματεία, συλλόγους συντοπιτών, εφόσον όλων των ανωτέρω, το καταστατικό αποκλείει την πολιτική δραστηριότητα. Διά την ως άνω συμμετοχή των μονίμων και εθελοντών του Π.Ν. απαιτείται έγγραφη άδεια του ΓΕΝ. Αρθρο : 1520. Προσφορά - αποδοχή δώρων. 1.Ουδείς υπηρετών στο Π.Ν., με καθήκοντα προϊσταμένου, επιτρέπεται να δέχεται δώρα από υφισταμένους του. 2.Ουδείς υπηρετών στο Π.Ν., επιτρέπεται να προσφέρει δώρα σε ανώτερα του. 3.Εξαίρεση των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 αποτελούν οι περιπτώσεις προσφοράς/αποδοχής προαιρετικών δώρων μικρής αξίας κατά : 1)Τις κοινωνικές εκδηλώσεις όπως ο γάμος, β. Την αποστρατεία μονίμου στελέχους ή μονίμου Υπαλλήλου. 4.Στην περίπτωση επισήμου παραδόσεως καθηκόντων Διοικητών, Διοικητών/Διευθυντών Υπηρεσιών, Κυβερνητών, ή προϊσταμένων σε επιτελεία ή Διευθύνσεις τους, κατά παράδοση είναι δυνατόν να προσφέρονται συμβολικά υπηρεσιακά αναμνηστικά. 5.Ουδείς υπηρετών στο Π.Ν., επιτρέπεται να δέχεται δώρα ή οποιαδήποτε άλλη παροχή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (ιδιώτη) ή άλλη ξένη ή εντόπια πηγή που έχει άμμεσα ή έμμεσα οικονομικά συμφέροντα με την Υπηρεσία. 6.Οι προσφορές προς και ανταλλαγές δώρων με εκπροσώπους ξένων Κυβερνήσεων ή Αξιωματικούς και αρχές των Ενόπλων Δυνάμεων ξένων χωρών σε εθιμοτυπικές εκδηλώσεις, ρυθμίζονται διά κάθε περίπτωση με τη μέριμνα των εμπλεκομένων Διοικητών Ναυτικών Δυνάμεων ή Διοικητών Υπηρεσιών ή Κυβερνητών και με τον συντονισμό του ΓΕΝ. Αρθρο : 1521. Αντιμετώπιση προσώπου «εν μέθη» στη ξηρά. Ανώτερος, εκτός περιπτώσεως ανάγκης, δεν συλλαμβάνει προσωπικώς παρεκτρεπόμενο κατώτερο, ο οποίος διατελεί «εν μέθη» και αποφεύγει να ευρεθεί πλησίον του. Αρθρο : 1522. Ανοσοποίηση-εμβολιασμοί. Το στρατιωτικό προσωπικό οφείλει να επιτρέπει τις σχετικές ενέργειες ανοσοποιήσεως και εμβολιασμών εναντίων ασθενειών που διατάσσονται από την Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΝ. Αρθρο : 1523. Ευθύνες που αφορούν τα ναρκωτικά. 1.Εκτός της εξουσιοδοτημένης από το ιατρικό προσωπικό χρησιμοποιήσεως διά ιατρικούς σκοπούς ελεγχομένων ουσιών, η εισαγωγή, κατοχή, χρήση, πώληση ή με άλλους τρόπους μεταβίβαση ή διάδοση ναρκωτικών ουσιών ή άλλων ελεγχομένων ιατρικών ουσιών επί πλοίων, πλωτών μέσων, αεροσκαφών Ναυτικών Υπηρεσιών ή άλλων περιοχών ευθύνης του Πολεμικού Ναυτικού, απαγορεύεται αυστηρά και επιφέρει την από τους νόμους προβλεπομένη τιμωρία, όπως επίσης και τις από τους νόμους προβλεπόμενες επιπτώσεις στη σταδιοδρομία του στρατιωτικού προσωπικού. 2.Κάθε υπηρετών στο Π.Ν. οφείλει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια διά την πρόληψη και παρεμπόδιση χρήσεως και διαδόσεως των ναρκωτικών. Σε περίπτωση που αντιλαμβάνεται χρήση ή προσπάθεια διαδόσεως ναρκωτικών αναφέρει το γεγονός στον αμέσως προϊστάμενό του. Αρθρο : 1524. Συμμετοχή σε επιτροπές προμηθειών διαπραγματεύσεις διά σύναψη συμβάσεων. 1.Ουδείς υπηρετών στο Π.Ν. επιτρέπεται να έχει άμεσο ή έμμεσο ατομικό συμφέρον σε συμβάσεις σχετικές με προμήθειες υλικών ή εργασίες επισκευών Π.Πλοίων και Ν.Υπηρεσιών. 2.Αν οποιοσδήποτε διαταχθεί να διαπραγματευθεί προμήθεια ή να επιβλέψει εργασία που αναλήφθηκε ή πρόκειται να αναληφθεί από εταιρεία ή επιχείρηση στην οποία αυτός έχει κάποιο έμμεσο συμφέρον,οφείλει να το αναφέρει στον αμέσως προϊστάμενο του ζητώντας την αντικατάσταση του. Αρθρο : 1525. Διάφορες διατάξεις σχετικές με οικονομικά θέματα. 1.Ουδείς στρατιωτικός του Π.Ν. επιτρέπεται να δανείζεται ή να αποδέχεται χρήματα, ή να έχει οποιαδήποτε χρηματική δοσοληψία με κατωτέρους του από το μόνιμο ή το στρατευμένο ή το πολιτικό προσωπικό. Εξαίρεση σ αυτό δύναται να αποτελεί η περίπτωση αγοραπωλησίας αντικειμένου προσωπικής ιδιοκτησίας μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας που ρυθμίζεται από τον Αστικό Κώδικα. 2.Ουδείς υπηρετών στο Π.Ν. επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τον βαθμό του ή την θέση του σε συσχετισμό με εμπορικές επιχειρήσεις, ή κατά την διενέργεια εμπορικών πράξεων. 3.Ουδείς υπηρετών στο Π.Ν. επιτρέπεται να εισάγει στην υπηρεσία οποιοδήποτε είδος ή αντικείμενο με σκοπό την πώληση του. Οι διατάξεις περί οργανώσεως και λειτουργίας κυλικείων και πρατηρίων στα Πολεμικά Πλοία και Ν.Υπηρεσίες, στα οποία είναι εγκεκριμένη η πώληση αναγκαίων ειδών στο προσωπικό, καθορίζονται στο Κεφάλαιο 46 των Διατάξεων Π.Ν. 4.Κάθε υπηρετών στο Π.Ν. οφείλει να εξασφαλίζει ότι το υλικό του Δημοσίου,δια την χρήση και φύλαξη του οποίου είναι υπεύθυνος, φροντίζεται και διατηρείται όπως πρέπει και χρησιμοποιείται με τον πιο οικονομικό τρόπο. Ολοι πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε άσκοπη δαπάνη του Δημοσίου χρήματος. Μέσα στα πλαίσια της εξουσίας καθενός, πρέπει να εμποδίζεται η παραβίαση αυτής της διατάξεως από άλλους. 5.Ουδείς υπηρετών στο Π.Ν. επιτρέπεται να έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε υλικό του Δημοσίου εκτός από αυτό που απαιτείται διά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή διά το οποίο έχει την έγκριση της αρμοδίας αρχής. 6.Κάθε υπηρετών στο Π.Ν., όταν αποχωρεί από την ενεργό υπηρεσία, οφείλει να επιστρέψει υλικά του Δημοσίου, που είχε στην κατοχή του διά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 7.Οποιοδήποτε περιουσιακό ή υλικό του Δημοσίου, δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί ή να δοθεί με δανεισμό ή με άλλο τρόπο σε άλλη χώρα ή οργανισμό ή ιδιώτη, εκτός αν υπάρχει άδεια των αρμοδίων αρχών. Κατ εξαίρεση οι Διοικητές Ναυτικών Δυνάμεων ή Κυβερνήτες ή Διοικητές Ναυτικών περιοχών ή Ν.Υπηρεσιών, ενεργούντες σε περιπτώσεις διασώσεως ή εκτάκτου ανάγκης ή συμφοράς, είναι εξουσιοδοτημένοι διά την κατά την κρίση τους χορήγηση και ανάλωση των αναγκαίων υλικών, των οποίων την λογιστική τακτοποίηση ρυθμίζουν μετά τις ενέργειες τους. Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ ρυθμίζει, τις συνθήκες, τους τρόπους και τις διαδικασίες τυχόν παροχής υπηρεσιών προς τρίτους. Αρθρο : 1526. Υποχρεώσεις προ της μεταθέσεως Χρονικά όρια παραδόσεως/παραλαβής. 1.Κάθε μετατιθέμενος από μια Υπηρεσία οφείλει προηγουμένως να έχει παραδώσει με κάθε λεπτομέρεια τα καθήκοντα του στον αντικαταστάτη του. Οφείλει να έχει υπογράψει όλα τα πρωτόκολλα παραδόσεως/ παραλαβής, βιβλία, έντυπα, ημερολόγια, λογαριασμούς, πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα που απαιτούν κύρωση διά της υπογραφής του. 2.Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ, στην οποία λαμβάνεται υπόψη το είδος των καθηκόντων και διαχειρίσεων, καθορίζει τα ανώτατα χρονικά όρια παραδόσεως/παραλαβής, προς εξασφάλιση των αναφερομένων στην προηγουμένη παράγραφο. Αρθρο : 1527. Αναπόφευκτος αποχωρισμός από μονάδα. Στρατιωτικός του Π.Ν. ο οποίος αποχωρίζεται του πλοίου του λόγω απόπλου του πλοίου, ή της μονάδος του λόγω οποιασδήποτε άλλης αναπόφευκτης αιτίας, υποχρεώνεται να παρουσιασθεί και αναφερθεί σχετικώς στην πλησιέστερη Ναυτική ή Στρατιωτική αρχή. Αρθρο : 1528. Διάφορες απαγορεύσεις. 1.Σε οποιονδήποτε υπηρετούντα στο Π.Ν. και οποιονδήποτε στρατιωτικά ή πολιτικό υπάλληλο ή ιδιώτη προσωρινώς επιβαίνοντα ή επισκεπτόμενο πλοίο ή Ν.Υπηρεσία, απαγορεύεται : 1)Να εισάγει ή να κάνει χρήση οινοπνευματωδών ποτών, εκτός από τα είδη εκείνα που προσφέρονται από τα κυλικεία των βαθμοφόρων με την έγκριση του Διοικητού ή του Κυβερνήτου. 2)Να εισάγει ή να κατέχει οποιοδήποτε είδος όπλων, ή πυρομαχικών, ή εκρηκτικών υλών, εκτός από αυτά που προβλέπει ο οικείος επίσημος φόρτος πυρομαχικών και οι διαδικασίες διαχειρίσεως αυτού. 3)Να εισάγει ή να κατέχει καύσιμα και εύφλεκτα υλικά, εκτός από αυτά που προβλέπουν οι οικείοι φόρτοι καυσίμων και εύφλεκτων και οι διαδικασίες διαχειρίσεως τους. 4)Να επιδίδεται στη χαρτοπαιξία ή οποιοδήποτε άλλο παίγνιο «επί χρήμασι». Ειδικώτερα απαγορεύεται η κατοχή παιγνιόχαρτων, ρουλετών και λοιπών ειδών της «επί χρήμασι» χαρτοπαιξίας και των τυχερών παιχνιδιών. Οι απαγορεύσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν τη συμμετοχή στα κρατικά λαχεία και κρατικά τυχερά παίγνια, τα παίγνια κοινωνικών εκδηλώσεων των λεσχών ξηράς του Π.Ν. ή των Ε.Δ. ως και τα πνευματικά παίγνια των λεσχών ξηράς του Π.Ν. και των μεσοδόμων και χώρων αναψυχής προσωπικού των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών. 5)Να δίδει σε αναρμόδιους οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά την υπηρεσία. 6)Να επιδίδεται σε οποιαδήποτε προπαγάνδα ή να εισάγει έντυπα ή δημοσιεύματα προπαγανδιστικού περιεχομένου, που δύνανται να βλάψουν την πειθαρχία ή να εκτρέψουν το προσωπικό από τα καθήκοντα του. 7)Να διασπείρει ψευδείς ειδήσεις οποιασδήποτε φύσεως, που αποσκοπούν να επιδράσουν επί του ηθικού του προσωπικού. 8)Να εξάγει από την μονάδα του, χωρίς εξουσιοδότηση, έγγραφα ή αντικείμενα ή οτιδήποτε άλλο υπηρεσιακό κείμενο, βαθμού ασφαλείας εμπιστευτικού και άνω, με εξαίρεση τα κείμενα που χαρακτηρίζονται ως προσωπικά. 9)Να θίγει οποιοδήποτε μηχάνημα, συσκευή, όργανο, όπλο, οπλικό σύστημα, κρουνό, επιστόμιο, χειριστήριο, των οποίων δεν γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας ή δεν του έχει ανατεθεί ο χειρισμός. 10)Να ανοίγει χωρίς άδεια στεγανές θύρες, καθόδους, ανθρωποθυρίδες, παραφωτίδες. 11)Να καπνίζει : (1) Κατά την διάρκεια γυμνασίων ή γενικών κινήσεων και κατά την φάρτωση-εκφόρτωση πυρομαχικών, καυσίμων και εύφλεκτων υλών. (2) Στα πλωτό μέσα γενικώς. (3) Στα πετρελαιοφόρα, εκτός από τους χώρους στους οποίους επιτρέπεται το κάπνισμα. (4) Στις περιοχές πυρομαχικών των Ναυστάθμων. (5) Στα Υποβρύχια εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται μετά από διαταγή του Κυβερνήτου. (6) Στα διαμερίσματα των πλοίων διά τα οποία ισχύει απαγορευτική διαταγή. (7) Στα Ναυτικά Νοσοκομεία εκτός από τους χώρους που καθορίζονται από Διαταγή του Διευθυντού τους. 12)Να επιβιβάζει ιδιώτη ή στρατιωτικό επιβάτη άνδρα ή γυναίκα, μη ανήκοντα στο πλήρωμα του πλοίου, διά μεταφορά από ένα λιμένα σε άλλον χωρίς την άδεια του ΓΕΝ. Παρέκκλιση από την ανωτέρω αρχή επιτρέπεται μόνο από τις εξαιρετικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο ΔΝ 0823. 13)Να δέχεται μη υπηρεσιακές επισκέψεις ιδιωτών επί του πλοίου εν όρμω ή στην Ν. Υπηρεσία, χωρίς την άδεια του Κυβερνήτου ή του Διοικητού/Διευθυντού, ή του εξουσιοδοτημένου από αυτούς γραφείου Ασφαλείας. 2.Στους στρατιωτικούς που διαχειρίζονται Δημόσιο χρήμα ή χρήματα πρατηρίων ή ειδικών ταμείων του Π.Ν., απαγορεύεται να εισέρχονται στους ιπποδρόμους και χαρτοπαικτικές λέσχες. Τ Μ Η Μ Α 3ον ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ 16 ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 17 ΠΕΡΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Αρθρο : 1601. Γενικό. 1. Με τις ηθικές αμοιβές αναγνωρίζονται η αρετή και η αξία και επιβραβεύονται κατά την πολεμική περίοδο αλλά και την ειρηνική γενικά : α. Εξαίρετες πράξεις θάρρους και αυτοθυσίας. β. Η προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών σε πολεμικές επιχειρήσεις και οι κατά οποιαδήποτε χρόνο πράξεις και ενέργειες ανώτερες από εκείνες που επιτάσσει το καλώς εννοούμενο καθήκον. γ. Η υποδειγματική αφοσίωση στο καθήκον. δ. Η υποδειγματική απόδοση στην υπηρεσία. 2. Οι ηθικές αμοιβές αποτελούν διά την Διοίκηση ένα αποτελεσματικό μέσο διά να εκδηλώνει επίσημα την ικανοποίηση της και να προκαλεί την ευγενή άμιλλα. 3. Διά να διατηρούν την αξία τους, οι ηθικές αμοιβές πρέπει να απονέμονται με μέτρο στους πραγματικά επαξίους και χωρίς καθυστέρηση. Διά να προκαλούν την άμιλλα πρέπει να γίνονται ευρύτατα γνωστές. Αρθρο : 1602. Είδη των ηθικών αμοιβών-τρόπος απονομής των. 1. Οι ηθικές αμοιβές, που απονέμονται στο στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. κατά την ειρηνική περίοδο, είναι οι ακόλουθες : α. Ηθικές αμοιβές που απονέμονται με Προεδρικό Διάταγμα : (1) Τα παράσημα των Ταγμάτων Αριστείας (της Τιμής και του Φοίνικος), τα οποία απονέμονται στους Αξιωματικούς σε τέσσερις τάξεις, αναλόγως του βαθμού τους. (2) Το μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας, το οποίο απονέμεται στους Αξιωματικούς σε τρεις τάξεις αναλόγως του βαθμού τους. (3) Το μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας, το οποίο απονέμεται στους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς σε τρεις τάξεις αναλόγως του χρόνου υπηρεσίας τους. β. Ηθικές αμοιβές, που απονέμονται με Υπουργική Απόφαση : (1) Τα μετάλλια Διαμνημονεύσεων, τα οποία απονέμονται στους Αξιωματικούς και είναι : Της Αρχηγίας του Γενικού Επιτελείου. Της Αξίας και Τιμής. Της Ηγεσίας μεγάλης μονάδος. Της Ευδοκίμου Διοικήσεως. Των Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς. Της Πολυετούς Υπηρεσίας. Της Υπηρεσίας σε Επιτελείο. γ. Ηθικές αμοιβές που απονέμονται με Διαταγή ευαρέσκειας ή ικανοποιήσεως, διά πράξεις ή γεγονότα που προσδιορίζονται ως ακολούθως : (1) Ευαρέσκεια, η οποία αφορά συγκεκριμένη πράξη ή γεγονός, που υπερβαίνει την έννοια του καλώς εννοουμένου καθήκοντος. (2) Ικανοποίηση, η οποία αφορά όχι συνηθισμένες πράξεις, που αποτελούν το σύνηθες έργο του στρατιωτικού, αλλά προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών ή εξαιρετική απόδοση, διά τις οποίες όμως δεν δικαιολογείται ευαρέσκεια. Οι ανωτέρω διά διαταγής απονεμόμενες αμοιβές δύνανται να αφορούν και μονάδες στο συνολό τους. 2. Οι ηθικές αμοιβές που απονέμονται κατά πολεμική περίοδο περιλαμβάνουν τις ηθικές αμοιβές της προηγουμένης παραγράφου, ως και ειδικά μετάλλια τα οποία συνιστώνται από νόμο. Το μετάλλιο του Αριστείου Ανδρείας, συσταθέν διά νόμου το 1913, έχει μόνιμη ισχύ. 3. Η μορφή, οι τάξεις απονομής, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απονομής των παρασήμων, μεταλλίων και διαμνημονεύσεων των ανωτέρω παραγράφων 1α και 1β, ως και των μεταλλίων πολεμικής περιόδου, καθορίζονται από σχετικούς νόμους ή Προεδρικά Διατάγματα. 4. Οι ηθικές αμοιβές της παραγράφου 1 γ αυτού του άρθρου δύνανται να απονέμονται και στο Πολιτικό Προσωπικό του Π.Ν. 5. Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ ρυθμίζει τις λεπτομέρειες διά την κατάρτιση των προτάσεων απονομής των ανωτέρω παρασήμων και μεταλλίων της ειρηνικής περιόδου, ως και τον τρόπον απονομής και καταχωρήσεως των διά διαταγής απονεμομένων ηθικών αμοιβών. Αρθρο : 1603. Ηθικές αμοιβές που απονέμονται από ξένα Κράτη ή αρχές. 1. Στους στρατιωτικούς επιτρέπεται να φέρουν τα παράσημα ή μετάλλια, που τους απονεμήθηκαν από ξένα Κράτη ή αρχές, μόνο εφόσον τους έχει δοθεί ειδική άδεια. Η εν λόγω άδεια παρέχεται με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με την μέριμνα του Υπουργού Εξωτερικών, εάν αφορά παράσημα, ή του Υπουργού Εθνικής Αμύνης εάν αφορά μετάλλια. Διά τον σκοπό αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ιεραρχικά στο ΓΕΝ αναφορά με αντίγραφο του σχετικού διπλώματος απονομής. 2. Σε περίπτωση απονομής άλλων τιμητικών διακρίσεων από στρατιωτική αρχή ξένου Κράτους (π.χ. ευαρέσκεια, ικανοποίηση), οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ιεραρχικά, οι μεν Αξιωματικοί στο ΓΕΝ, οι δε Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί στη ΔΝΕ, σχετική αναφορά με αντίγραφα των διακρίσεων, διά την καταχώρηση στους ατομικούς τους φακέλλους, μετά από έγκριση του Α/ΓΕΝ ή του Διοικητού ΔΝΕ αντιστοίχως. Αρθρο : 1604. Τρόπος κατά τον οποίον φέρονται τα παράσημα και μετάλλια. Τα παράσημα και μετάλλια, ή οι ταινίες τους και τα λοιπά διακριτικά τους, φέρονται πάντοτε σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Κανονισμό στολών του Π.Ν. Αρθρο : 1605. Κοινοποίηση και επίδοση. 1. Κάθε απονομή ηθικής αμοιβής κοινοποιείται με Διαταγή του Διοικητού ή Κυβερνήτου, που αναγιγνώσκεται σε γενική κλήση. 2. Τα παράσημα και μετάλλια επιδίδονται στους αποδέκτες τους από τους Διοικητές και Κυβερνήτες σε ειδική τελετή και διά τους Διοικητές και Κυβερνήτες παρομοίως από τους προϊσταμένους τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 ΠΕΡΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ Αρθρο : 1701. Σκοπός του Κεφαλαίου. 1. Στο Κεφάλαιο αυτό καθορίζονται οι πειθαρχικές, υπηρεσιακές ή πταισματικές παραβάσεις διά τις οποίες επιβάλλεται πειθαρχική ποινή στο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στις τάξεις του Π.Ν., σύμφωνα με την ισχύουσα από τους νόμους πειθαρχική δικαιοδοσία και ρυθμίζεται επίσης ο τρόπος της επιβολής και της εκτίσεως των πειθαρχικών ποινών. 2. Το Κεφάλαιο αυτό αντικαθιστά το «Περί πειθαρχικών ποινών Π.Ν.» Β. Διάταγμα του 1939, όπως αναφέρεται στις τελικές Διατάξεις του άρθρου 28 των Δ.Ν. Αρθρο : 1702. Γενικά περί των πειθαρχικών ποινών. 1. Με πειθαρχική ποινή τιμωρούνται οι πράξεις των στρατιωτικών του Π.Ν. που προσβάλλουν την στρατιωτική πειθαρχία ή την υπηρεσιακή τάξη, ασχέτως αν οι ίδιες πράξεις, προβλεπόμενες από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ή άλλους ποινικούς Νόμους, είναι ποινικά κολάσιμες και υπάγονται στη δικαιοδοσία του Διαρκούς Ναυτοδικείου ή άλλου αρμοδίου Δικαστηρίου. 2. Στην έννοια της λέξεως «πράξη» περιλαμβάνεται και η παράλειψη οφειλομένης ενεργείας. 3. Ο πειθαρχικός έλεγχος παραβάτου είναι ανεξάρτητος από τον ποινικό και δύναται να ασκηθεί πριν ή μετά από τον τελευταίο. Η ποινική καταδίκη δεν έχει ως απαραίτητη συνέπεια την επιβολή πειθαρχικής ποινής. Η αθώωση του κατηγορουμένου με βούλευμα Δικαστικού Συμβουλίου ή με απόφαση Δικαστηρίου καθώς και η παύση της ποινικής διώξεως δεν εμποδίζουν εξάλλου την επιβολή πειθαρχικής ποινής, αρκεί αυτή να στηρίζεται σε πράξεις οι οποίες επισύρουν πειθαρχική δίωξη. 4. Η επιβολή πειθαρχικής ποινής έχει σκοπό να διατηρήσει έντονη και αδιάσπαστη την προσήλωση όλου του στρατιωτικού προσωπικού του Π.Ν. προς τις απορρέουσες από την πειθαρχία υποχρεώσεις του, διά της δικαίας τιμωρίας των παρεκτρεπομένων. Την τιμωρία πρέπει να καθοδηγεί κυρίως η προσπάθεια της ηθικής διαπαιδαγωγήσεως και της συμμορφώσεως προς την υψηλή αντίληψη του στρατιωτικού καθήκοντος, απηλαγμένη από κάθε πρόθεση ηθικής μειώσεως των τιμωρουμένων. 5. Η ποινή πρέπει να ακολουθεί το ταχύτερο την παράβαση. Κάθε Ναυτική Αρχή που έχει πειθαρχική δικαιοδοσία οφείλει να αποφασίζει το συντομώτερο διά τις αναφερόμενες παραβάσεις και να γνωστοποιεί πάντοτε την επιβληθείσα ποινή ή τους λόγους διά τους οποίους δεν επιβλήθηκε ποινή προς τους ισοτίμους ή ανωτέρους που αιτούν την πειθαρχική τιμωρία εκείνων που υπέπεσαν σε παραπτώματα. 6. Οι πράξεις που τιμωρούνται με πειθαρχική ποινή διακρίνονται σε πειθαρχικές, υπηρεσιακές και πταισματικές παραβάσεις σύμφωνα με την διάκριση που γίνεται στα επόμενα άρθρα ΔΝ 1703 έως και ΔΝ 1705 αντιστοίχως. 7. Τα εις το Κεφάλαιο τούτο καθοριζόμενα περί πειθαρχικών ποινών ισχύουν και διά το γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό, εκτός εάν άλλως στα κατωτέρω άρθρα ειδικώς ορίζεται. Αρθρο : 1703. Πειθαρχικές παραβάσεις. 1. Πειθαρχική παράβαση θεωρείται κάθε πράξη αντιβαίνουσα προς τις υποχρεώσεις της στρατιωτικής πειθαρχίας που καθορίζονται στους Νόμους, στις παρούσες Διατάξεις Π.Ν., στις Υπουργικές αποφάσεις και στους στρατιωτικούς κανονισμούς. Τέτοιες υποχρεώσεις θεωρούνται κυρίως : α. Η υποταγή και ο σεβασμός κάθε κατωτέρου προς τους ανωτέρους του. β. Ο υποδειγματικός, από κάθε ανώτερο, σεβασμός των θεσμών και των νόμων της Πολιτείας, η προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος, η διατήρηση της ευψυχίας και του υψηλού φρονήματος και η άσκηση των καθηκόντων του με αμεροληψία, δικαιοσύνη, ήθος και εργατικότητα. γ. Η πιστή εκτέλεση του καθήκοντος. δ. Η ευπρεπής διαγωγή και συμπεριφορά κάθε στρατιωτικού εντός και εκτός υπηρεσίας. 2. Κάθε πράξη στρατιωτικού που αντιβαίνει στις ανωτέρω υποχρεώσεις ή γενικώτερα στην έννοια της στρατιωτικής πειθαρχίας και τάξεως, αποτελεί παράβαση που τιμωρείται με πειθαρχική ποινή. 3. Κατά τα ανωτέρω, ως πειθαρχικές παραβάσεις θεωρούνται ενδεικτικά : α. Οι πράξεις οι αντιτιθέμενες στις περί πειθαρχίας και τάξεως υποχρεώσεις, οι οποίες καθορίζονται στις παρούσες Διατάξεις Π.Ν. β. Η απείθεια, απροθυμία ή αδιαφορία διά την εκτέλεση διαταγής. γ. Η μή απονομή του οφειλομένου κατά τους κειμένους κανονισμούς στρατιωτικού χαιρετισμού, ως και η μη τήρηση των εξωτερικών ενδείξεων σεβασμού προς το Εθνικό Σύμβολο και προς τους ανωτέρους. δ. Η άσκηση κριτικής επί διαταγών ή υπηρεσιακών ενεργειών. ε. Η εκ μέρους ανωτέρου άδικη επιβολή ποινής, η κατάχρηση εξουσίας, η υβριστική συμπεριφορά προς κατώτερο, όπως και κάθε πράξη που είναι δυνατό να μειώσει το κύρος και την εξουσία του. στ. Η χωρίς την έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, έκφραση γνώμης δι υπηρεσιακά θέματα διά του τύπου ή άλλων μέσων. η. Η παράβαση των γενικών υποχρεώσεων του στρατιωτικού προσωπικού, που επιβάλλονται από τις κείμενες Διατάξεις. θ. Οι αδικαιολόγητες απουσίες, εάν δεν απαρτίζουν ποινικό αδίκημα κατά τις διατάξεις του Σ.Π.Κ. ι. Η χαρτοπαιξία «επί χρήμασι», η λόγω μέθης παρεκτροπή, η τάση για ανειλικρίνεια και γενικά κάθε πράξη αντίθετη στην εντιμότητα, την ευθύτητα, την αξιοπρέπεια και τα χρηστά ήθη. ια. Η αναξιοπρεπής εξωτερική εμφάνιση και αντικανονικότης της στολής. ιβ. Η υπέρβαση της ιεραρχίας και η χρησιμοποίηση πλαγίων μέσων. 4. Διά τον καθορισμό της ποινής εκτιμάται από τον επιβάλλοντα η βαρύτης της πειθαρχικής παραβάσεως αναλόγως : α. Του κλονισμού ο οποίος προήλθε ή μπορούσε να προέλθει από την παράβαση στην πειθαρχία και την τάξη επί του Π. Πλοίου ή της Ν. Υπηρεσίας. β. Των υποκειμενικών συνθηκών εκείνου που υπέπεσε στην παράβαση, όπως της εν γένει διαγωγής του, της ηλικίας του, της νοημοσύνης του, του χαρακτήρος του και της ροπής αυτού προς συστηματική επανάληψη των ιδίων ή παρομοίων παραβάσεων. γ. Της σοβαρότητος των περιστάσεων κάτω από τις οποίες τελεί το Πλοίο ή Ναυτική Υπηρεσία κατά τον χρόνο που λαμβάνουν χώρα οι παραβάσεις, ήτοι αν πρόκειται δια περιστάσεις πολέμου ή ασκήσεων ή χειρισμών ή κινδύνου γενικά. 5. Η υποτροπή στην τέλεση μιας ήδη τιμωρηθείσης παραβάσεως θεωρείται ως ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση. Αρθρο : 1704. Υπηρεσιακές παραβάσεις. 1. Υπηρεσιακή παράβαση θεωρείται κάθε πράξη αντιβαίνουσα προς τα υπηρεσιακά καθήκοντα κάθε υπηρετούντος στο Π.Ν. στρατιωτικού, τα οποία απορρέουν από τη θέση που κατέχει ή την ανατεθείσα αποστολή ή υπηρεσία, όπως αυτό τα καθήκοντα καθορίζονται στις παρούσες Διατάξεις Π.Ν., στους Οργανισμούς, Κανονισμούς Οργανώσεως και Λειτουργίας, βιβλία οργανώσεως Πολεμικών Πλοίων, ειδικούς Κανονισμούς, Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ως και στις Διαταγές του ΓΕΝ και των προϊσταμένων των λοιπών κλιμακίων Διοικήσεως του Π.Ν. 2. Ως υπηρεσιακή παράβαση, επίσης, θεωρείται η μη ακριβής συμμόρφωση κάθε υπηρετούντος στρατιωτικού προς τις υποχρεώσεις ασφαλείας, συντηρήσεως, χρήσεως ή διαχειρίσεως του υλικού, οι οποίες απορρέουν από τα ισχύοντα στο Π.Ν. βιβλία, οδηγίες ή τεχνικά εγχειρίδια. 3. Κάθε πράξη που αντιβαίνει προς τα ανωτέρω υπηρεσιακά καθήκοντα κάθε στρατιωτικού, συνιστά υπηρεσιακή παράβαση η οποία τιμωρείται με πειθαρχική ποινή. 4. Διά τον καθορισμό της προς επιβολή ποινής, εκτιμάται από τον επιβάλλοντα η βαρύτης της υπηρεσιακής παραβάσεως αναλόγως : α. Της σοβαρότητας των καθηκόντων τα οποία έχουν ανατεθεί στον παραβάτη. β. Της ζημίας η οποία προήλθε ή ήταν δυνατό να προέλθει στην Υπηρεσία ή τη Δημοσία περιουσία από την παράβαση. γ. Των υποκειμενικών συνθηκών και περιστάσεων οι οποίες καθορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του αμέσως προηγούμενου άρθρου ΔΝ 1703 και οι οποίες εκτιμώνται αναλόγως και διά τις υπηρεσιακές παραβάσεις. Αρθρο : 1705. Πταισματικές παραβάσεις. 1. Πταισματική παράβαση θεωρείται κάθε πράξη υπηρετούντος στρατιωτικού στο Π.Ν., η οποία αποτελεί πταίσμα προβλεπόμενο και τιμωρούμενο από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (ΣΠΚ) ή τις ποινικές διατάξεις άλλων νόμων. 2. Με την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 241 παραγρ.2 του ΣΠΚ αντί της επιβαλλομένης διά πταίσματα από τον ΣΠΚ ποινής της κρατήσεως, επιβάλλεται από τις αρμόδιες Ναυτικές αρχές η ποινή της φυλακίσεως ή του περιορισμού, ανάλογα με την σοβαρότητα περιπτώσεως, σύμφωνα με το ακόλουθο όρθρο ΔΝ 1706. Αρθρο : 1706. Ποινές. 1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν., διακρίνονται σε συνήθεις πειθαρχικές ποινές και καταστατικές πειθαρχικές ποινές. 2. Οι συνήθεις πειθαρχικές ποινές συνιστούν ηθική κύρωση ή περιορισμό της ελευθερίας του παραβάτου, επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου των Διατάξεων Π.Ν. και είναι οι ακόλουθες : α. Διά τους Αξιωματικούς : (1) Επίπληξη. (2) Περιορισμός από μία έως 60 ημέρες. (3) Φυλάκιση από μία έως 60 ημέρες. β. Διά τους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς : (1) Επίπληξη. (2) Περιορισμός από μία έως 60 ημέρες. (3) Φυλάκιση από μία έως 60 ημέρες, γ. Διά τους Διόπους και Ναύτες : (1) Επίπληξη. (2) Στέρηση αδείας εξόδου μέχρις δύο εξόδων. (Πλην του γυναικείου προσωπικού) (3) Περιορισμός από μία μέχρι 60 ημέρες. (4) Φυλάκιση από μία μέχρι 60 ημέρες. 3. Οι καταστατικές πειθαρχικές ποινές είναι οι επιβαλλόμενες διά πειθαρχικά παραπτώματα που προβλέπονται από τους οικείους Νόμους περί καταστάσεως του προσωπικού και συγκεκριμένα : α. Διά τους Αξιωματικούς, οι ποινές της πρόσκαιρου παύσεως, της προσωρινής απολύσεως, της αποτάξεως και της αποβολής, οι οποίες επιβάλλονται σύμφωνα με τους όρους και διά τους λόγους που ορίζονται στον ισχύοντα νόμο «Περί καταστάσεως Αξιωματικών». β. Διά τους Ανθυπασπιστές και μονίμους ή εθελοντές Υπαξιωματικούς, η ποινή της αποτάξεως η οποία επιβάλλεται σύμφωνα με τους όρους και διά τους λόγους που ορίζονται στους ισχύοντες νόμους, «Περί καταστάσεως Ανθυπασπιστών και μονίμων και εθελοντών Υπαξιωματικών και οπλιτών». γ. Διά τους εθελοντές Διόπους, η ποινή της μεταφοράς εθελοντού στην τάξη του στρατευμένου θητείας, η οποία επιβάλλεται σύμφωνα με τους όρους και διά τους λόγους που ορίζονται στον ισχύοντα νόμο περί Διόπων και Ναυτών. 4. Οι ποινές οι επιβαλλόμενες στους μαθητές της Σχολής Ναυτικών δοκίμων και στους μαθητές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών κατά την διάρκεια της όλης μαθητείας τους και η εν γένει πειθαρχική δικαιοδοσία που διέπει τις ως άνω σχολές καθορίζονται στους ισχύοντες οικείους οργανισμούς αυτών. Αρθρο : 1707. Πειθαρχική αρμοδιότης. Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, στην Ναυτική πειθαρχική αρμοδιότητα υπόκεινται όλοι οι ανήκοντες στο Πολεμικό Ναυτικό Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί και Ναύτες, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν διατελούν, καθώς και οι στρατιωτικοί εν γένει, οι υπηρετούντες ή αποσπασμένοι σε κάθε κλιμάκιο Διοικήσεως του Π.Ν. Αρθρο : 1708. Πειθαρχική δικαιοδοσία. 1. Πειθαρχική δικαιοδοσία είναι το δικαίωμα που παρέχεται από τους Νόμους στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης και στους ασκούντες Διοίκηση βαθμοφόρους του Π.Ν. να επιβάλλουν πειθαρχικές ποινές στους παραβάτες υφισταμένους που τελούν υπό τις διαταγές τους, ως και στους κατωτέρους τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους οικείους περί καταστάσεως του στρατιωτικού προσωπικού νόμους και στις παρούσες διατάξεις. 2. Η πειθαρχική δικαιοδοσία δια τις μη καταστατικές ποινές στο Πολεμικά Ναυτικό, ρυθμίζεται κατά την αντιστοιχία που ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα : Αρθρον Δ.Ν. 1708. Παράγραφος 2. Η πειθαρχική δικαιοδοσία στο Π.Ν ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙ ΠΟΙΩΝ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ Α. ΕΠΙΠΛΗΞΗ Β. ΣΤΕΡΗΣΗ ΕΞΟΔΟΥ Γ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Κάθε Αξιωματικός,Ανθυπασπιστής Υπαξιωματικός * Ο προϊστάμενος μόνο εγγράφως Ο Κυβερνήτης ή Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Οι ΥΕΘΑ - ΑΝΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ Ο Α/ΓΕΝ Οι λοιποί Αντιναύαρχοι και Υποναύαρχοι Οι Αρχιπλοίαρχοι και οι Πλοίαρχοι Διοικητές Ν. Συγκροτημάτων και Ν. Δυνάμεων Επί κάθε κατωτέρου του Επί των υπηρετούντων υπό αυτούς στρατευμένων θητείας Διόπων και των Ναυτών Επί όλου του στρατιωτικού προσωπικού Επί όλου του στρατιωτικού προσωπικού στο Π.Ν. : α. Αξιωματικών β. Υπολοίπου στρατιωτικού προσωπικού Επί των υπηρετούντων υπό αυτούς : α. Αξιωματικών β. Υπολοίπου στρατιωτικού προσωπικού Επί των υπηρετούντων υπό αυτούς : α. Αξιωματικών β. Υπολοίπου στρατιωτικού προσωπικού Μέχρι 2 εξόδων Μέχρι 60 ημερών Μέχρι 50 ημερών Μέχρι 60 ημερών Μέχρι 45 ημερών Μέχρι 55 ημερών Μέχρι 40 ημερών Μέχρι 50 ημερών ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙ ΠΟΙΩΝ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ Δ. ΦΥΛΑΚΙΣΗ Οι λοιποί Πλοίαρχοι Κυβερνήτες, Διοικητές ή Διευθυντές Υπηρεσιών Οι λοιποί ανώτεροι Αξιωματικοί Κυβερνήτες Διοικητές ή Διευθυντές Υπηρεσιών Οι κατώτεροι Αξιωματικοί Κυβερνήτες Διοικητές ή Διευθυντές Υπηρεσιών Οι ΥΕΘΑ - ΑΝΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ Ο Α/ΓΕΝ Επί των υπηρετούντων υπό αυτούς : α. Αξιωματικών β. Υπολοίπου στρατιωτικού προσωπικού Επί των υπηρετούντων υπό αυτούς : α. Αξιωματικών β. Υπολοίπου στρατιωτικού προσωπικού Επί των υπηρετούντων υπό αυτούς : α. Αξιωματικών β. Υπολοίπου στρατιωτικού προσωπικού Επί όλου του στρατιωτικού προσωπικού Επί όλου του στρατιωτικού προσωπικού στο Π.Ν. : α. Αξιωματικών β. Υπολοίπου στρατιωτικού προσωπικοί1 Μέχρι 35 ημερών Μέχρι 40 ημερών Μέχρι 20 ημερών Μέχρι 30 ημερών Μέχρι 10 ημερών Μέχρι 20 ημερών Μέχρι 60 ημερών Μέχρι 40 ημερών Μέχρι 50 ημερών ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙ ΠΟΙΩΝ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ Οι λοιποί Αντιναύαρχοι και Υποναύαρχοι Οι Αρχιπλοίαρχοι και οι Πλοίαρχοι Διοικητές Ν. Συγκροτημάτων και Ν. Δυνάμεων Οι λοιποί Πλοίαρχοι Κυβερνήτες, Διοικητές ή Διευθυντές Υπηρεσιών Οι λοιποί Ανώτεροι Αξιωματικοί Κυβερνήτες, Διοικητές ή Διευθυντές Υπηρεσιών Επί των υπηρετούντων υπό αυτούς : α. Αξιωματικών β. Υπολοίπου στρατιωτικού προσωπικού Επί των υπηρετούντων υπό αυτούς : . α. Αξιωματικών β. Υπολοίπου στρατιωτικού προσωπικού Επί των υπηρετούντων υπό αυτούς : α. Αξιωματικών β. Ανθυπασπιστών μονίμων και κάθε κατηγορίας εθελοντών Υπαξιωματικών. γ. Στρατευμένων θητείας Υπαξιωματικών, Διόπων και Ναυτών. Επί των υπηρετούντων υπό αυτούς : α. Αξιωματικών β. Ανθυπασπιστών μονίμων και κάθε κατηγορίας εθελοντών Υπαξιωματικών. γ. Στρατευμένων θητείας Υπαξιωματικών, Διόπων και Ναυτών. Μέχρι 35 ημερών Μέχρι 45 ημερών Μέχρι 30 ημερών Μέχρι 40 ημερών Μέχρι 10 ημερών Μέχρι 20 ημερών Μέχρι 30 ημερών Μέχρι 5 ημερών Μέχρι 10 ημερών Μέχρι 20 ημερών Άρθρο 1709 1.Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης ασκεί σύμφωνα με τον Νόμο «περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και των οργάνων της Ανωτάτης Διοικήσεως των Ενόπλων Δυνάμεων», τη γενική εποπτεία κατά την εφαρμογή της πειθαρχικής δικαιοδοσίας και ελέγχει την επιβολή των ποινών που επιβάλλονται από τις Ναυτικές Αρχές. 2.Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης έχει το δικαίωμα να αυξήσει,να μειώσει, να τροποποιήσει ή και να άρει πειθαρχική ποινή, μετά από εξέταση υποβολής παραπόνων, η οποία σε πρώτο βαθμό έχει κριθεί από τον Α/ΓΕΝ, όπως καθορίζεται στο Κεφάλαιο 18 περί υποβολής παραπόνων. 3.Οι επιβάλλοντες πειθαρχικές ποινές έχουν το δικαίωμα να τροποποιούν επί το επιεικέστερο τις ποινές που επιβλήθηκαν από αυτούς τους ίδιους, υποχρεώνονται δε να αναφέρουν στους αμέσως προϊσταμένους τους τους λόγους που προκάλεσαν το μέτρο της επιεικείας τους, στην περίπτωση που οι τιμωρηθέντες είναι Αξιωματικοί. 4.Οι Αρχηγοί ή Διοικητές, λαμβάνοντες επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές υποβαλλόμενες από προϊσταμένους υφισταμένων τους κλιμακίων Διοικήσεως, έχουν το δικαίωμα να επαυξάνουν αυτές ή κατόπιν κρίσεως σχετικής αναφοράς παραπόνων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο ΔΝ 1802, να επαυξάνουν, μειώνουν, τροποποιούν ή και άρουν τις εν λόγω πειθαρχικές ποινές. 5.Οι Αξιωματικοί που κατά τον νόμον και τις παρούσες Διατάξεις Π.Ν. αναπληρώνουν ένα Αρχηγό, Διοικητή, Κυβερνήτη, Διοικητή ή Διευθυντή Ν. Υπηρεσίας, εφόσον δεν είναι ομοιόβαθμοι αντιστοίχως των ανωτέρω, έχουν την πειθαρχική δικαιοδοσία που προβλέπεται δια τον δικό τους βαθμό. 6.Κάθε Διοικητής, Κυβερνήτης, Διοικητής ή Διευθυντής Ν. Υπηρεσίας ο οποίος κρίνει ότι η πειθαρχική του δικαιοδοσία είναι ανεπαρκής δια την τιμωρία ενός ιδιαίτερα σοβαρού παραπτώματος, δύναται να ζητήσει από τον ιεραρχικά προϊστάμενο του την επιβολή ποινής μεγαλύτερος της δικής του δικαιοδοσίας. 7.Η πειθαρχική δικαιοδοσία του αρχαιότερου Διοικητού ή του αρχαιότερου Κυβερνήτου επεκτείνεται και στο προσωπικό που ευρίσκεται προσωρινά υπό τις διαταγές τους. 8.Ο Κυβερνήτης Πλοίου ή ο Διοικητής ή Διευθυντής Υπηρεσίας επιβάλλει αυτοπροσώπως τις ποινές που αφορούν τους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές του Πλοίου ή της Υπηρεσίας και τους προς αυτούς αξομοιούμενους, συμπεριλαμβανομένων και των επιβατών προκειμένου περί πλοίων. Δύναται, μέσα στα όρια που προβλέπουν οι παρούσες Διατάξεις, να μεταβιβάζει μέρος της πειθαρχικής του δικαιοδοσίας στον Υπαρχο του Πλοίου ή τον Υποδιοικητή, Υποδιευθυντή της Υπηρεσίας επί του προσωπικού, βαθμού κατωτωτέρου του Ανθυπασπιστού, οφείλει όμως να τηρεί πλήρη έλεγχο επί της επιβολής των ποινών. 9.Ουδείς δύναται να τιμωρηθεί από άλλη αρχή πλήν εκείνης από την οποία εξαρτάται και η οποία έχει πειθαρχική επ αυτού δικαιοδοσία. 10.Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή πειθαρχικής ποινής αποτελεί η λήψη της προηγουμένης απολογίας του παραβάτου. Η διαδικασία λήψεως της απολογίας καθορίζεται στο άρθρο ΔΝ 1716. 11.Δια το αυτό παράπτωμα δεν είναι δυνατόν να επιβληθούν στον παραβάτη ταυτόχρονα ή διαδοχικά περισσότερες από μία ποινές. 12.Σε ουδεμία περίπτωση ατομικό παράπτωμα δύναται να γίνει αιτία δι επιβολή ομαδικής ποινής. Ακόμη και σε ομαδικά παραπτώματα η ποινή επιβάλλεται με την αναγραφή του ονόματος κάθε παραβάτου. 13.Στους Επικούρους Σημαιοφόρους και στους Εφεδρους Αξιωματικούς επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές του άρθρου ΔΝ 1708 που προβλέπονται δια τους Αξιωματικούς. Αρθρο : 1710. Εφαρμογή της πειθαρχικής δικαιοδοσίας δια παραβάσεις στα Π. Πλοία και στις Ν. Υπηρεσίας. 1.Κάθε Αξιωματικός, Ανθυπασπιστής ή Υπαξιωματικός, όταν αντιληφθεί παράβαση κατωτέρου του σε Πλοίο ή Ν. Υπηρεσία, οφείλει να πράξει κατά τις Διατάξεις του παρόντος άρθρου. 2.Κυβερνήτης Π. Πλοίου ή προϊστάμενος Ν. Υπηρεσίας, όταν διαπιστώνει αυτοπροσώπως παράβαση που γίνεται από Αξιωματικό, Ανθυπασπιστή, Υπαξιωματικό, Δίοπο ή Ναύτη που τελούν υπό τις διαταγές του, ασκεί επ αυτών απευθείας την πειθαρχική του δικαιοδοσία. Κατά την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου σε Αξιωματικούς ή Ανθυπασπιστές, εφαρμόζει τα καθοριζόμενα στο άρθρο 1716 περί εγγράφου απολογίας, εκτός εάν κρίνει ότι οι παραβάσεις εγκυμονούν κινδύνους διαπράξεως νέων αδικημάτων, οπότε κατ εξαίρεση καλεί τους παραβάτες σε προφορική απολογία. Πάντοτε όμως ο Κυβερνήτης ή ο προϊστάμενος εφαρμόζει τα καθοριζόμενα περί εγγράφου απολογίας στις περιπτώσεις παραβάσεων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών που διαπιστώθηκαν και αναφέρθηκαν από άλλους ή εκείνων που προκύπτουν από την διενέργεια Ενόρκου Διοικητικής Εξετάσεως (ΕΔΕ) ή ανακριτικής διαδικασίας. 3.Ο Κυβερνήτης Π. Πλοίου ή προϊστάμενος Ν. Υπηρεσίας, διαπιστώνοντας από ιδία αντίληψη ή από αναφορά υφισταμένου του ότι Αξιωματικός, Ανθυπασπιστής, Υπαξιωματικός, Δίοπος ή Ναύτης μη διατελών υπό τις διαταγές του υπέπεσε σε πειθαρχική παράβαση, απευθύνεται εγγράφως είτε προς την προϊσταμένη του αρχή είτε απευθείας προς την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο παραβάτης, εκθέτει ακριβώς τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η παράβαση και αιτεί την πειθαρχική του τιμωρία. 4.Ο Υπαρχος, Υποδιοικητής/Υποδιευθυντής ο οποίος διαπιστώνει παράβαση κατωτέρου του, αναφέρει προφορικώς ή εγγράφως κάθε ανήκοντα στην Υπηρεσία του Αξιωματικό ή Ανθυπασπιστή στον Κυβερνήτη ή προϊστάμενο της Υπηρεσίας, δια κάθε δε Υπαξιωματικό, Δίοπο ή Ναύτη διατάσσει ή ενεργεί την εγγραφή του στο οικείο ποινολόγιο. Εφόσον ο παραβάτης δεν ανήκει στην Υπηρεσία του, ο Υπαρχος ή Υποδιοικητής/Υποδιευθυντής αναφέρεται στον Κυβερνήτη ή προϊστάμενο του, ο οποίος ενεργεί εν συνεχεία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 3. 5.Κάθε Αξιωματικός, ο οποίος διαπιστώνει παράβαση κατωτέρου του, αναφέρει εγγράφως ή προφορικώς κάθε κατώτερο του Αξιωματικό ή Ανθυπασπιστή της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει στον Υπαρχο ή Υποδιοικητή/ Υποδιευθυντή, ο οποίος υποχρεώνεται να αναφερθεί στον Κυβερνήτη ή προϊστάμενο. Σε περίπτωση απουσίας του Υπάρχου, ο αναφερών Αξιωματικός δύναται να αναφερθεί απευθείας στον Κυβερνήτη. Κάθε Αξιωματικός ανώτερος ή αρχαιότερος του εκάστοτε Αξιωματικού φυλακής διατάσει την εγγραφή στο οικείο ποινολόγιο κάθε πταίσαντος Υπαξιωματικού, Διόπου ή Ναύτη, αναφέρεται δε προς τούτο στον Αξιωματικό Φυλακής, εφόσον αυτός είναι ανώτερος ή αρχαιότερος του. Δια κάθε Αξιωματικό, Ανθυπασπιστή, Υπαξιωματικό, Δίοπο ή Ναύτη που δεν ανήκει στην υπηρεσία του απευθύνεται ο αναφερών ιεραρχικό στον Κυβερνήτη του. 6.Ο Αξιωματικός Φυλακής διατάσσει ή ενεργεί την εγγραφή στο οικείο ποινολόγιο κάθε Υπαξιωματικού, Διόπου ή Ναύτη δια τον οποίο διαπίστωσε είτε από ιδία αντίληψη είτε κατόπιν προφορικής αναφοράς Αξιωματικού, Ανθυπασπιστού ή Υπαξιωματικού ότι υπέπεσε σε πειθαρχική παράβαση. 7.Ο Οπλονόμος εγγράφει στο οικείο ποινολόγιο κάθε νεώτερό του Υπαξιωματικό και κάθε Δίοπο ή Ναύτη. 8.Κάθε Ανθυπασπιστής, Υπαξιωματικός ή Δίοπος αναφέρει πταίσαντα κατώτερό του στον Αξιωματικό Φυλακής, εν ανάγκη δε στον Οπλονόμο. 9.Ολες οι εγγραφές παραβατών στα οικεία ποινολόγια κρίνονται και ποινολογούνται από τον Υπαρχο ή Υποδιοικητή/Υποδιευθυντή, μετό από την απολογία των παραβατών κατά την προς τούτο λαμβάνουσα χώρα κλήση αυτών, στην αναφορά Υπάρχου/Υποδιοικητού. Αρθρο : 1711. Εφαρμογή της πειθαρχικής δικαιοδοσίας δια παραβάσεις εκτός Π. Πλοίων και Ν.Υπηρεσιών 1.Κάθε βαθμοφόρος του Π.Ν. αντιλαμβανόμενος οποιασδήποτε φύσεως παράβαση λαμβάνουσα χώρα εκτός Ν. Υπηρεσίας ή Π. Πλοίου από κατώτερο του οποιασδήποτε καταστάσεως ή υπηρεσίας, οφείλει να αναφέρει ιεραρχικά την παράβαση στον Κυβερνήτη του ή προϊστάμενό του. Ο Κυβερνήτης ή προϊστάμενος του αναφέροντος, εφόσον κρίνει ότι η παράβαση πρέπει να τιμωρηθεί, δια μεν τους υπό τις διαταγές του υπηρετούντες ασκεί την πειθαρχική του δικαιοδοσία, όπως καθορίζεται στο προηγούμενο άρθρο ΔΝ 1710, λαμβάνων ιδιαίτερα υπόψη και τα καθοριζόμενα περί απολογίας στο αυτό άρθρο, δια δε τους ανήκοντες σε άλλη Υπηρεσία αναφέρεται εγγράφως, είτε στην προϊσταμένη του αρχή είτε απ ευθείας προς στην Υπηρεσία στην οποία ανήκουν οι παραβάτες, εκθέτει ακριβώς τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβησαν οι παραβάσεις και αιτεί την πειθαρχική τιμωρία των παραβατών. 2.Κάθε βαθμοφόρος του Π.Ν., αντιλαμβανόμενος παρεκτροπή ή διατάραξη της τάξεως ή κοινής ησυχίας από κατώτερό του οποιασδήποτε καταστάσεως ή Υπηρεσίας, οφείλει να χρησιμοποιήσει την επιρροή του και την από τον βαθμό του απορρέουσα εξουσία δια να επαναφέρει τον παρεκτρεπόμενο στην τάξη και την κοσμιότητα με παρατηρήσεις και συστάσεις, αποφεύγοντας κάθε θορυβώδη επέμβαση, ιδιαίτερα εάν ο παρεκτρεπόμενος διατελεί «εν μέθη». Ανώτερος δύναται σε κάθε περίπτωση να διατάξει τον παρεκτρεπόμενο κατώτερό του να απομακρυνθεί αμέσως από τον τόπο της παρεκτροπής, έχει δε το δικαίωμα, εάν πρόκειται δια σοβαρή παρεκροπή, να τον διατάξει να μεταβεί αμέσως στην οικία του ή να παρουσιασθεί στην Υπηρεσία του, ή την πλησιέστερη Ναυτική Αρχή. Αν ο παρεκτρεπόμενος δεν συμμορφώνεται προς τις διαταγές του ανωτέρου του ή αν η βαρύτης της παρεκτροπής το επιβάλλει, ο ανώτερος οφείλει να μεριμνήσει για την σύλληψη του παρεκτρεπομένου και την προσαγωγή του στην πλησιέστερη Ν. Αρχή διά προσώπων της Ν. Υπηρεσίας ή, σε τελευταία ανάγκη, διοργάνων της Δημοσίας Τάξεως, φροντίζοντας συγχρόνως όπως ο παρεκτρεπόμενος μη εκτεθεί σε αξιόποινη πράξη, αν διατελεί «εν μέθη» ή σε πλήρη σύγχυση. 3.Εαν ο κατά την ανωτέρω παράγραφο 2 παρεκτρεπόμενος κατώτερος έχει να εκτελέσει ωρισμένη διαταγή, οφείλει να δηλώσει τούτο στον ανώτερο, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση λαμβάνει υπ όψη του την κατάσταση στην οποία ευρίσκεται ο κατώτερος και την ανάγκη εκτελέσεως της διαταγής και ενεργεί και αποφασίζει κατά το συμφέρον της Υπηρεσίας. 4.Πριν από κάθε επέμβαση κατά τις ανωτέρω παραγράφους αυτού του άρθρου, εάν ο βαθμοφόρος του Π.Ν. φέρει πολιτική περιβολή, πρέπει να γνωστοποιήσει την ιδιότητα του στους παρεκτρεπομένους και να επίδειξη σε αυτούς το δελτίο ταυτότητος ή το οικείο πιστοποιητικό. Αρθρο : 1712. Δικαιοδοσία δια τις πταισματικές παραβάσεις. Δια τις πταισματικές παραβάσεις, εφόσον δεν είναι αρμόδιο το Διαρκές Ναυτοδικείο, την πειθαρχική δικαιοδοσία ασκεί ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης,ο οποίος δύναται δια κάθε περίπτωση να μεταβιβάσει αυτήν στους κατά το άρθρο ΔΝ 1708 έχοντες την πειθαρχική δικαιοδοσία, τους οποίους και διατάσσει να επιβάλλουν την ποινή της φυλακίσεως ή περιορισμού κατά την κρίση τους, ανάλογα με την σοβαρότητα του πταίσματος και μέσα στα νόμιμα όρια της δικαιοδοσίας τους. Αρθρο : 1713. Τρόπος επιβολής των ποινών. 1.Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 3 του άρθρου ΔΝ 1706 του παρόντος καταστατικές ποινές, επιβάλλονται είτε με Προεδρικά Διατάγματα προκαλούμενα από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης, είτε με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, είτε με αποφάσεις της Διοικήσεως μετά προηγουμένη, όπου προβλέπεται, γνωμοδότηση ανακριτικού ή πειθαρχικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα λεπτομερώς διά κάθε μια από τις ποινές καθοριζόμενα στους οικείους νόμους «περί καταστάσεως Αξιωματικών» και «περί καταστάσεως Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών και Οπλιτών» αντιστοίχως. 2.Οι συνήθεις πειθαρχικές ποινές της παραγράφου 2 του άρθρου ΔΝ 1706 του παρόντος επιβάλλονται όπως καθορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους από 3 έως και 6. 3.Επιβολή της ποινής της επιπλήξεως : 1)Η επίπληξη επιβάλλεται δι ελαφρές γενικώς παραβάσεις, αποτελεί προειδοποίηση διά σωφρονισμό και δύναται να είναι προφορική ή έγγραφη. 2)Η προφορική επίπληξη, ηπιώτερη της έγγραφης, ασκείται, μετά τις εξηγήσεις του παραβάτου, με απλές παρατηρήσεις, οι οποίες πρέπει να είναι σοβαρές και επιτιμητικές, σύντομες αλλά και ευπρεπείς, χωρίς υβριστικό ή σκωπτικό χαρακτήρα. Σε υπηρεσιακό χώρο η προφορική επίπληξη επιβάλλεται αυτοπροσώπως στον τιμωρούμενο, ο οποίος τηρεί την στάση της προσοχής και απέρχεται μετά το πέρας της επιπλήξεως, χωρίς άλλη εξήγηση. 3)Εκτός υπηρεσίας, ο επιβάλλων την προφορική επίπληξη ανώτερος, καλεί ιδιαιτέρως τον παρακτρεπόμενο και ενεργεί κατά το προηγούμενο ως άνω εδάφιο 3β χωρίς κατά το δυνατόν να προκαλέσει την προσοχή τρίτων. 4)Η έγγραφη επίπληξη επιβάλλεται στους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές με εμπιστευτικό έγγραφο από τον Κυβερνήτη ή προϊστάμενο της Υπηρεσίας όπου υπηρετούν, μετά την λήψη έγγραφης απολογίας τους σύμφωνα με το άρθρο ΔΝ 1716. Στους Υπαξιωματικούς οποιασδήποτε προελεύσεως (μονίμους, εθελοντές, εθελοντές μακράς θητείας, στρατευμένους θητείας) και στους ναύτες η έγγραφη επίπληξη αναγράφεται στο οικείο ποινολόγιο του πλοίου ή της Υπηρεσίας όπου υπηρετούν μετά την λήψη της απολογίας τους στη γενομένη κλήση τους προς ποινολόγηση από από τον Υπαρχο ή Υποδιοικητή, σύμφωνα με το αυτό άρθρο. 5)Κάθε ανώτερος δύναται να ζητήσει όπως επιβληθεί ποινή επιπλήξεως σε κατώτερο του άλλης Υπηρεσίας με αναφορά που υποβάλλει ιεραρχικά στον Κυβερνήτη ή προϊστάμενο της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί, στην οποία αναφορά εκθέτει τα περιστατικά που στοιχειοθετούν την παράβαση. Ο Κυβερνήτης ή προϊστάμενος Υπηρεσίας που λαμβάνει αυτήν την αναφορά, μετά την εξέταση της, έχει το δικαίωμα να μη την διαβιβάσει περαιτέρω αν θεωρήσει την παράβαση ως μη τιμωρητέα, οπότε και γνωρίζει στον αναφερόντα σχετικώς, αλλά έχει επίσης το δικαίωμα να αιτήσει την επιβολή βαρυτέρας ποινής, αν κατά την κρίση του συντρέχει λόγος, οπότε και διαβιβάζει την αναφορά διά τα περαιτέρω απ ευθείας στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας του παραβάτου. 6)Ο Κυβερνήτης ή προϊστάμενος Υπηρεσίας ο οποίος κατόπιν των ενεργειών του προηγουμένου εδαφίου 3ε, λαμβάνει αναφορά διά την επιβολή της ποινής της επιπλήξεως ή βαρυτέρας σε υφισταμένους του, ενεργεί περαιτέρω κατά τα καθοριζόμενα στο ανωτέρω εδάφιο 3δ και γνωρίζει σχετικώς στην αναφέρουσα αρχή, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία δεν επιβληθεί ποινή, ως και τους λόγους που ωδήγησαν στην ανωτέρω απόφαση. 4.Επιβολή της ποινής του περιορισμού : 1)Η ποινή του περιορισμού επιβάλλεται διά σοβαρές πειθαρχικές ή υπηρεσιακές παραβάσεις ή διά ελαφρότερες οι οποίες όμως έχουν εκδηλωθεί με υποτροπή. 2)Επιβάλλεται στους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές με εμπιστευτικό έγγραφο από τον Κυβερνήτη ή προϊστάμενο της Υπηρεσίας όπου υπηρετούν, μετά την λήψη της έγγραφης απολογίας τους σύμφωνα με το άρθρο ΔΝ 1716. Στο έγγραφο της ποινής ορίζεται η διάρκεια αυτής, το ακριβές αιτιολογικό της, η ημερομηνία ενάρξεως και λήξεως αυτής και ο τόπος εκτίσεως της ποινής. 3)Επιβάλλεται στους Υπαξιωματικούς οποιασδήποτε προελεύσεως (μονίμους, εθελοντές, εθελοντές μακράς θητείας, στρατευμένους θητείας) και τους Ναύτες με την εγγραφή της ποινής στο οικείο ποινολόγιο του πλοίου ή της Υπηρεσίας όπου υπηρετούν, μετά την λήψη της προφορικής τους απολογίας στη γενομένη κλήση τους προς ποινολόγηση από τον Υπαρχο ή τον Υποδιοικητή. 5.Επιβολή της ποινής της φυλακίσεως : 1)Η ποινή της φυλακίσεως επιβάλλεται για πολύ σοβαρά παραπτώματα διά τα οποία κρίνεται ανεπαρκής ή μη αποτελεσματική η ποινή του περιορισμού. 2)Επιβάλλεται με τον ίδιο τρόπο της ποινής του περιοσμού όπως ορίζεται στις ανωτέρω παραγράφους 4β και 4γ διά Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς, Ναύτες αντιστοίχως. 6.Επιβολή της ποινή στερήσεως αδείας εξόδου : 1)Η ποινή της στερήσεως αδείας εξόδου επιβάλλεται στους στρατευμένους θητείας Διόπους και Ναύτες δι ελαφρά παραπτώματα που έχουν συνήθως σχέση με την κανονικότητα της στολής, την γενική εμφάνιση, την συμπεριφορά και την εκτέλεση των καθηκόντων τους εντός της υπηρεσίας. 2)Επιβάλλεται με την εγγραφή της ποινής στο οικείο ποινολόγιο του πλοίου ή της Υπηρεσίας όπου υπηρετούν, μετά την λήψη της προφορικής τους απολογίας στη γενομένη κλήση προς ποινολόγηση από τον Υπάρχο ή τον Υποδιοικητή. Αρθρο : 1714. Επιβολή ποινής διά πταισματική παράβαση. 1.Η οριζόμενη από τους Ποινικούς Νόμους ποινή της κρατήσεως διά τις πταισματικές παραβάσεις, επιβάλλεται ως φυλάκιση ή περιορισμός από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης ή από τους διατασσόμενους από αυτόν να την επιβάλλουν σύμφωνα με το άρθρο ΔΝ 1712 του παρόντος με διαταγή τους, στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του τιμωρουμένου, η διάρκεια της ποινής, η τιμωρουμένη πράξη και η σχετική διάταξη του Ποινικού Νόμου στην οποία προβλέπεται η ποινή. 2.Η επιβολή της ποινής διά πταισματική παράβαση προκαλείται από έγγραφη αναφορά ή έγγραφη καταγγελία που διαβιβάζεται από Ναυτική ή Δημοσία αρχή. 3.Αν τα υποβληθέντα διά της αναφοράς ή καταγγελίας στοιχεία δεν. είναι απολύτως επαρκή διά την διαμόρφωση κρίσεως περί ενοχής, πρέπει να διατάσσεται ένορκη προανάκριση. 4.Στην περίπτωση κατά την οποία η τιμωρουμένη πταισματική παράβαση έχει και τον χαρακτήρα πειθαρχικής παραβάσεως, η αναλογούσα διά την πταισματική παράβαση ποινή επιτείνεται μέσα στα νόμιμα όρια της, αναλόγως της αντιπειθαρχικής της βαρύτητας και του βαθμού συσχετισμού της με την δέουσα στρατιωτική συμπεριφορά. 5.Με εξαίρεση τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους αυτού του άρθρου, διά την τιμωρία των πταισματικών παραβάσεων κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ποινικού Νόμου σε όσα αφορούν την παραγραφή της πράξεως, την άρση του ειδικού χαρακτήρος ή του αξιόποινου αυτής κ.λ.π. Αρθρο : 1715. Ανακοίνωση και καταχώρηση των ποινών. Ποινολόγια. 1.Η επιβαλλομένη με έγγραφο πειθαρχική ποινή σε Αξιωματικούς ή Ανθυπασπιστές, γνωστοποιείται στον τιμωρούμενο με την επίδοση αντιγράφου της εμπιστευτικής διαταγής επιβολής της ποινής, δια την παραλαβή του οποίου υπογράφει. 2.Η εμπιστευτική διαταγή της επιβολής της ποινής σε Αξιωματικούς, υποβάλλεται στο αμέσως προϊστάμενο κλιμάκιο, το οποίο και ιεραρχικά την υποβάλλει στο ΓΕΝ, όπου καταχωρείται στον οικείο ατομικό φάκελλο ή στο οικείο μητρώο δια τους Επικούρους ή εκ κληρωτών εφέδρους Αξιωματικούς. 3.Η εμπιστευτική διαταγή της επιβολής ποινής σε Ανθυπασπιστές, υποβάλλεται στο αμέσως προϊστάμενο κλιμάκιο, το οποίο την διαβιβάζει/υποβάλλει προς την Διοίκηση της Ναυτικής Εκπαιδεύσεως, όπου καταχωρείται στον οικείο ατομικό φάκελλο και μητρώο. 4.Σε κάθε Π. Πλοίο και Ν. Υπηρεσία τηρούνται τα ακόλουθα τρία χωριστά ποινολόγια: 1)Ποινολόγιο Μονίμων Υπαξιωματικών. 2)Ποινολόγιο εθελοντών και στρατευμένων θητείας Υπαξιωματικών. 3)Ποινολόγιο των στρατευμένων θητείας Διόπων και Ναυτών. 5.Οι επιβαλλόμενες ποινές στους Υπαξιωματικούς εγγράφονται στο οικείο ως άνω ποινολόγιο και ανακοινώνονται εμπιστευτικώς στους τιμωρουμένους αμέσως μετά την επιβολή και εγγραφή τους, της οποίας λαμβάνουν γνώση υπογράφοντες στην ειδική στήλη του οικείου ποινολογίου. 6.Οι επιβαλλόμενες ποινές στους στρατευμένους θητείας Διόπους και Ναύτες, εγγράφονται στο οικείο ως άνω ποινολόγιο και ανακοινώνονται, με την ανάγνωση του ποινολογίου αυτού, κατά την πρώτη μετά την επιβολή και εγγραφή τους κλήση επιθεωρήσεως του προσωπικού. 7.Απόσπασμα από κάθε χωριστό ποινολόγιο της ως άνω παραγρ. 4, το οποίο περιλαμβάνει τις επιβληθείσες ποινές περιορισμού και φυλακίσεως μόνον, υποβάλλεται στο τέλος εκάστου μηνός προς την Ν. Αρχή τηρήσεως των μητρώων Υπαξιωματικών και Ναυτών δια την καταχώρηση των ποινών στα οικεία μητρώα με μέριμνα της. 8.Ολες οι επιβαλλόμενες στους Υπαξιωματικούς, Διόπους και Ναύτες και εγγραφόμενες στα ως άνω οικεία ποινολόγια πειθαρχικές ποινές, καταχωρούνται και στα ατομικά βιβλιάρια Μητρώου, τα οποία, εκδοθέντα αρμοδίως κατά την κατάταξή τους, συνοδεύουν αυτούς σε κάθε υπηρεσία όπου υπηρετούν. Το ατομικό βιβλιάριο Μητρώου εκάστου Υπαξιωματικού, Διόπου ή Ναύτου, συμπληρωμένο κανονικώς με τις καταχωρήσεις όλων των επιβληθεισών ποινών, αποστέλλεται αμέσως υπηρεσιακώς προς την υπηρεσίαν προς την οποία μετακινείται, σε περίπτωση μεταθέσεως ή αποσπάσεως του. Αρθρο : 1716. Κλήση σε απολογία. 1.Διά την εφαρμογή της επιτασσομένης από την παράγραφο 10 του άρθρου ΔΝ 1709 και ειδικώς αναφερομένης στα άρθρο ΔΝ 1710, ΔΝ 1711 και ΔΝ 1713 του παρόντος, λήψεως απολογίας προ της πειθαρχικής ποινής, διά πειθαρχικές και υπηρεσιακές παραβάσεις που έγιναν αντιληπτές κατά οποιοδήποτε τρόπο από τον ασκούντα την πειθαρχική δικαιοδοσία (δι αμέσου αυτού αντιλήψεως, ή κατόπιν αναφοράς τρίτου προσώπου της υπηρεσίας ή εκ πορίσματος Ενόρκου Διοικητικής Εξετάσεως, είτε Ενόρκου Προανακρίσεως), καθορίζονται τα ακόλουθα : 1)Λήψη απολογίας από Αξιωματικούς - Ανθυπασπιστές: (1) Ο υπαίτιος της παραβάσεως καλείται εγγράφως σε απολογία. Στην εξαιρετική περίπτωση της διαπιστώσεως της παραβάσεως αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ασκούντα την πειθαρχική δικαιοδοσία και μόνο κάτω από τις συνθήκες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου ΔΝ 1710 του παρόντος, ο ασκών την πειθαρχική δικαιοδοσία δύναται να καλέσει τον υπαίτιο σε προφορική απολογία. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις της αναφοράς της παραβάσεως από άλλο πρόσωπο της υπηρεσίας, η έγγραφη απολογία είναι υποχρεωτική όπως καθορίζεται στην ίδια ως άνω παράγραφο 2 του αυτού άρθρου ΔΝ 1710. (2) Η έγγραφη κλήση σε απολογία απαιτείται ωσαύτως και στην περίπτωση της εφαρμογής της πειθαρχικής δικαιοδοσίας από προϊστάμενο κλιμάκιο εκείνου στο οποίο υπηρετεί ο Αξιωματικός ή Ανθυπασπιστής. (3) Στην περίπτωση κατά την οποία η πειθαρχικώς ελεγκτέα συμπεριφορά προκύπτει από πόρισμα Ενόρκου Διοικητικής Εξετάσεως (ΕΔΕ) ή Ενόρκου προανακρίσεως, εκείνος ο οποίος τις έχει διατάξει καλεί τον υπαίτιο να υποβάλλει έγγραφη απολογία σχετικά με την αποδιδομένη κατηγορία. Αυτή η απολογία επισυνάπτεται στην δικογραφία. Η εξέταση του εγκαλουμένου κατά την διάρκεια της ΕΔΕ ή ενόρκου προανακρίσεως δεν αντικαθιστά την απολογία. Ο καλούμενος σε απολογία επί τη βάσει πορίσματος ΕΔΕ έχει δικαίωμα να λάβει γνώση των στοιχείων του φακέλλου της ΕΔΕ μέσα στην προθεσμία η οποία τάσσεται από την σχετική κλήση δια την υποβολή της απολογίας. (4) Η κλήση σε απολογία πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια την αποδιδομένη στον εγκαλούμενο παράβαση ή κατηγορία και να τάσσει εύλογη προθεσμία δια την υποβολή αυτής, όχι μικροτέρα των τριών (3) ημερών. (5) Υποδείγματα κλήσεως σε απολογία δίδονται στο Κεφάλαιο 27. 2)Λήψη απολογίας από Υπαξιωματικούς. (1) Διό πειθαρχικές και υπηρεσιακές παραβάσεις που επισύρουν συνήθως πειθαρχικές ποινές άνω των 15 ημερών ή φυλάκιση, καθώς επίσης και δια παραβάσεις που προκύπτουν από πόρισμα ΕΔΕ ή ενόρκου προανακρίσεως, εφαρμόζονται αναλογικό οι διαδικασίες που προβλέπονται δια τους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές στην προηγουμένη παράγραφο 1 α. Οι ίδιες διαδικασίες τηρούνται επίσης κατά την εφαρμογή της πειθαρχικής δικαιοδοσίας από το προϊστάμενο κλιμάκιο Διοικήσεως εκείνου στο οποίο υπηρετούν οι Υπαξιωματικοί. Η ποινή η αποφασιζόμενη μετά την έγγραφη απολογία του Υπαξιωματικού εγγράφεται στο οικείο ποινολόγιο και ανακοινώνεται όπως προβλέπεται στο άρθρο ΔΝ 1715 του παρόντος. (2) Δια παραβάσεις οι οποίες επισύρουν ελαφρότερες ποινές, οι υπαίτιοι αυτών Υπαξιωματικοί εγγράφονται στο οικείο ποινολόγιο και καλούνται οπωσδήποτε να απολογηθούν,προ της επιβολής της ποινής, κατά την προς τούτο γενομένη κλήση τους ενώπιον του Υπάρχου ή Υποδιοικητού του Πλοίου ή της Υπηρεσίας όπου υπηρετούν. Η απολογία τους καταχωρείται συνοπτικά στην προς τούτο προβλεπομένη στήλη του έντυπου του οικείου ποινολογίου πριν από την εγγραφή του αιτιολογικού της ποινής και υπογράφεται από τον απολογηθέντα. 3)Λήψη απολογίας από στρατευμένους θητείας Διόπους και Ναύτες. Δια την απολογία των στρατευμένων θητείας Διόπων και Ναυτών, και επί οποιασδήποτε παραβάσεως, εφαρμόζονται τα ισχύοντα δια τους Υπαξιωματικούς όπως αυτά καθορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο 1β (2). 2.Η επιβολή της ποινής σε Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και όπου ως ανωτέρω προβλέπεται σε Υπαξιωματικούς μετά την λήψη της έγγραφης απολογίας τους, πρέπει να επακολουθεί το ταχύτερον δυνατόν, εφόσον η πράξη κρίνεται πειθαρχικώς τιμωρητέα. 3.Η τυχόν συνταχθείσα σε αντιστρατιωτικό ύφος έγγραφη απολογία,το περιεχόμενο της οποίας στοιχειοθετεί αντιπειθαρχική συμπεριφορά, δεν δύναται να αποτελέσει επιβαρυντικό στοιχείο δια την όλη πειθαρχική ευθύνη του απολογούμενου. Το γεγονός αυτό δύναται να αποτελέσει όμως αντικείμενο νέας πειθαρχικής διώξεως, που ασκείται εξ αρχής. 4.Κατά την διαβίβαση των εγγράφων πειθαρχικών ποινών πρέπει να μνημονεύεται ότι ελήφθησαν οι απολογίες των τιμωρουμένων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο παρόν άρθρον. 5.Δια την διαμόρφωση πληρέστερης γνώμης από τα προϊστάμενα κλιμάκια, στα οποία υποβάλλονται κατά το άρθρο ΔΝ 1715 του παρόντος οι έγγραφες πειθαρχικές ποινές, στην διαβίβαση αυτών επισυνάπτονται οι έγγραφες απολογίες, ως και τα τυχόν επί αυτών απαντητικά έγγραφα. 6.Σε περίπτωση τυχόν αρνήσεως υποβολής απολογίας η ποινή επιβάλλεται κανονικώς διά το παράπτωμα στο οποίο αφορά και αναγράφεται σε αυτήν ότι αν και ζητήθηκε απολογία αυτή δεν υποβλήθηκε. Αρθρο : 1717. Εκτιση των ποινών. 1.Εκτιση ποινών Αξιωματικών. 1)Οι τιμωρούμενοι δια της ποινής του περιορισμού Αξιωματικοί εκτίουν την ποινή τους στην οικία τους, στην οποία είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν μετά την επιστροφή τους από την υπηρεσία τους. Της ρυθμίσεως αυτής εξαιρούνται οι Σημαιοφόροι οι προερχόμενοι από τις Σχολές Αξιωματικών και οι Επίκουροι και οι των εκ κληρωτών Εφεδροι Σημαιοφόροι, οι οποίοι εκτίουν την εν λόγω ποινή στην Υπηρεσία τους. Οι δια περιορισμού τιμωρημένοι Αξιωματικοί επί Πλοίου ή σε Ν. Υπηρεσία, ανεξάρτητα από τον βαθμό τους, εκτίουν την ποινή τους ή συνεχίζουν την εκτισή της επί του Πλοίου ή στην Ν. Υπηρεσία σε περίπτωση πλού του Πλοίου ή επιφυλακής του Πλοίου και της Υπηρεσίας τους. Το αυτό ισχύει και κατά τις ημέρες προσεγγίσεως του πλοίου σε λιμένες μέσα στα πλαίσια της αποστολής του. Καθ όλη την διάρκεια της εκτίσεως της ποινής τους ουδεμίας απαλλάσσονται υπηρεσίας. 2)Οι τιμωρούμενοι δια φυλακίσεως Αξιωματικοί απαλλάσσονται κατ αρχήν από κάθε υπηρεσία, εκτός αν άλλως διαταχθεί από τον επιβάλλοντα την ποινή και εκτίουν αυτήν στις μονάδες τους και σε ειδικό προς τούτο χώρο. Εφόσον δεν υπάρχει αυτή η δυνατότης και κατόπιν διαταγής ΓΕΝ, ιεραρχικώς προκαλουμένης από τον τιμωρούντα, δύναται να διαταχθεί η έκτιση της ποινής σε Ναυτικές Φυλακές οι οποίες καθορίζονται σε σχετικές διαταγές του ΓΕΝ. 3)Οι Αξιωματικοί που τιμωρούνται με περιορισμό ή φυλάκιση κατά την διάρκεια κανονικής ή αναρρωτικής τους αδείας, εκτίουν την ποινή μετά την επιστροφή στην υπηρεσία τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από έγκριση του ΓΕΝ, είναι δυνατό να γίνει ανάκληση Αξιωματικού σε κανονική άδεια προκειμένου να εκτίσει την ποινή φυλακίσεως που εν τω μεταξύ του επιβλήθηκε. 2.Εκτιση ποινών Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών. 1)Οι τιμωρούμενοι δια της ποινής του περιορισμού Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί εκτίουν την ποινή τους στην οικία τους, στην οποία είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν μετά την επιστροφή από την υπηρεσία τους. Της ρυθμίσεως αυτής εξαιρούνται οι Κελευστές και Δίοποι μόνιμοι ή εθελοντές μακράς θητείας και οι στρατευμένοι θητείας Κελευστές οι οποίοι εκτίουν την ποινή περιορισμού στην υπηρεσία τους. Οι εκτίοντες την ποινή στην οικία τους, ανεξαρτήτως βαθμού, εκτίουν την ποινή τους ή συνεχίζουν την έκτιση αυτής επί του Πλοίου ή σε Ν. Υπηρεσία σε περίπτωση πλού του Πλοίου ή επιφυλακής του Πλοίου και της Υπηρεσίας τους. Το αυτό ισχύει και κατά τις ημέρες προσεγγίσεως του Πλοίου σε λιμένες μέσα στα πλαίσια της αποστολής του. Καθ όλη την διάρκεια της εκτίσεως της ποινής τους ουδεμίας απαλλάσσονται υπηρεσίας. 2)Οι τιμωρημένοι δια φυλακίσεως Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί πάσης προελεύσεως εκτίουν την ποινή τους κατ αρχήν στις μονάδες τους και σε ειδικό προς τούτο χώρο. Εφόσον δεν υπάρχει αυτή η δυνατότης και κατόπιν διαταγής του ΓΕΝ δια τις ανεξάρτητες υπό τούτο Υπηρεσίες ή του οικείου Διοικητού μεγάλης Διοικήσεως του Π.Ν. δια τις υποτεταγμένες υπηρεσίες, προκαλουμένης από τον τιμωρούντα,δύναται να διαταχθεί η έκτιση της ποινής φυλακίσεως σε κατάλληλα Ναυτικά Κρατητήρια ή Ναυτικές Φυλακές. Οι τιμωρούμενοι δια φυλακίσεως Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί απαλλάσσονται κατ αρχήν από κάθε υπηρεσία κατά την διάρκεια της εκτίσεως της ποινής τους, εκτός αν άλλως διαταχθεί από τον Διοικητή ή προϊστάμενο της Υπηρεσίας. 3)Οι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί, πλην των εξ αυτών στρατευμένων θητείας, που τιμωρούνται με περιορισμό ή φυλάκιση κατά την διάρκεια κανονικής ή αναρρωτικής τους αδείας, εκτίουν την ποινή μετά την επιστροφή στην υπηρεσία τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από την έγκριση του οικείου Διοικητού μεγάλης Διοικήσεως Π.Ν. δια τις υποτεταγμένες υπηρεσίες ή του ΓΕΝ δια τις ανεξάρτητες, είναι δυνατόν να γίνει ανάκληση των ως άνω ευρισκομένων σε κανονική άδεια προκειμένου να εκτίσουν την ποινή φυλακίσεως, που εν τω μεταξύ τους επιβλήθηκε. 3.Εκτιση ποινών προσωπικού στρατευμένων θητείας: 1)Οι τιμωρούμενοι διά στερήσεως αδείας εξόδου στρατευμένοι θητείας Κελευστές, Δίοποι και Ναύτες παραμένουν ένδον από την πρώτη μέρα που έχουν άδεια εξόδου μετά την επιβολή της ποινής. 2)Οι τιμωρούμενοι διά περιορισμού στρατευμένοι θητείας Κελευστές, Δίοποι και Ναύτες εκτίουν την ποινή στην Υπηρεσία τους και ουδεμίας απαλλάσσονται υπηρεσίας. 3)Οι τιμωρούμενοι διά φυλακίσεως στρατευμένοι θητείας Κελευστές, Δίοποι και Ναύτες, εκτίουν την ποινή τους στην μονάδα τους και σε ειδικά προς τούτο χώρο, αν υπάρχει, ή αποστέλλονται στα Ναυτικά Κρατητήρια των Ναυστάθμων ή της Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαιδεύσεως. Απαλλάσσονται από οποιαδήποτε υπηρεσία αλλά οι εκτίοντες την ποινή τους στα Ναυτικά Κρατητήρια δύνανται να εκτελέσουν πρόσθετες υπηρεσίες, καθώς και διάφορες εργασίες κατά την κρίση του προϊσταμένου της μονάδος στο Κρατητήριο της οποίας εκτίουν την ποινή τους. 4)Στρατευμένοι θητείας Κελευστές, Δίοποι και Ναύτες που τιμωρούνται με περιορισμό ή φυλάκιση κατά την διάρκεια της αναρρωτικής τους αδείας, εκτίουν την ποινή τους μετά την επιστροφή στην Υπηρεσία τους. Ευρισκόμενοι σε κανονική άδεια την μεν ποινή περιορισμού εκτίουν μετά την επιστροφή τους, ανακαλούνται όμως από τον τιμωρούντα διά την έκτιση επιβληθείσης κατά την διάρκεια της αδείας τους ποινής φυλακίσεως. 4.Εκτιση ποινών γυναικείου προσωπικού : 1)Οι γυναίκες Αξιωματικοί και οι εθελόντριες Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί οι τιμωρούμενες με ποινή περιορισμού εκτίουν την ποινή τους στην οικία τους αντιστοίχως όπως οι άνδρες συνάδελφοι τους. Της ρυθμίσεως αυτής εξαιρούνται οι γυναίκες Αξιωματικοί Σημαιοφόροι και οι εθελόντριες βαθμού Διόπου και Κελευστού οι οποίες εκτίουν την ποινή του περιορισμού στην Υπηρεσία τους και στις προβλεπόμενες διά το γυναικείο προσωπικό ενδιαιτήσεις. 2)Στη περίπτωση τιμωρίας ανωτέρου ή κατωτέρου γυναικείου προσωπικού διά ποινής φυλακίσεως, αυτή εκτίεται στην Υπηρεσία τους κατά τον τρόπον που εκτίεται η ποινή περιορισμού κατά την προηγουμένη παράγραφο 4α, αποφευγομένης της μετακινήσεως των τιμωρούμενων σε Ν.φυλακές ή Ν.κρατητήρια. 3)Κατεξαίρεση, οι εκ του γυναικείου προσωπικού μητέρες ή διανύουσες περίοδο κυήσεως γυναίκες Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί οποιουδήποτε βαθμού ή Ναυτοδίοποι, τιμωρούμενες διά ποινής περιορισμού ή φυλακίσεως εκτίουν αυτή στην οικία τους. Οι εν λόγω γυναίκες μητέρες ή εν κυήσει, ωσαύτως δεν ανακαλούνται από κανονική ή άλλη άδεια δι έκτιση τυχόν εν τω μεταξύ επιβληθείσης ποινής φυλακίσεως. 5.Εκτιση ποινών των ευρισκομένων υπό νοσηλεία ή σε αναρρωτική άδεια. 1)Οι ευρισκόμενοι υπό νοσηλεία ή σε αναρρωτική άδεια στρατιωτικοί του Π.Ν., τυχόν τιμωρούμενοι διό περιορισμού ή φυλακίσεως, εκτίουν αυτή μετά την λήξη της νοσηλείας ή της αναρρωτικής άδειας. 2)Ο χρόνος νοσηλείας ή της αναρρωτικής άδειας των υπό ποινή διατελούντων δεν προσμετράται στον χρόνο της ποινής αλλά ο τιμωρηθείς και ασθενήσας υποχρεώνεται μετά την λήξη της νοσηλείας ή της αναρρωτικής άδειας ή την από το Νοσοκομείο έξοδο του να εκτίσει την επιβληθείσα ποινή. 3)Διό τους ευρισκομένους υπό νοσηλεία ή σε αναρρωτική άδεια, που έχουν υποπέσει σε κακούργημα ή πλημμέλημα εφαρμόζονται οι Διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος. 6.Ο οποιουδήποτε βαθμού αποστελλόμενος προς έκτιση ποινής φυλακίσεως, εφοδιάζεται διά Φύλλου Πορείας που αναγράφει την Υπηρεσία στην οποία αποστέλλεται και την διάρκεια της ποινής. Η δεχομένη τον τιμωρούμενο Υπηρεσία γνωστοποιεί στην αποστέλλουσα Υπηρεσία, δι εμπιστευτικού εγγράφου, τον χρόνο ενάρξεως και λήξεως της ποινής. Η αποστολή τιμωρημένου προς Ν. φυλακές ή Ν. κρατητήρια γίνεται με συνοδεία ανωτέρου ή αρχαιοτέρου του, όταν ο τιμωρημένος είναι Ναύτης ή Υπαξιωματικός. Αρθρο : 1718. Επίπτωση των πειθαρχικών ποινών στην στρατολογική υποχρέωση των στρατευμένων θητείας ή την εθελουσία υποχρέωση των εθελοντών. 1.Ουδεμία επίπτωση επί της στρατολογικής υποχρεώσεως των στρατευμένων θητείας ή της εθελουσίας υποχρεώσεως των εθελοντών επιφέρει η ποινή του περιορισμού. 2.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης καθορίζεται η επίπτωση των ποινών της φυλακίσεως επί της στρατολογικής υποχρεώσεως των στρατευμένων θητείας ή της εθελουσίας υποχρεώσεως των εθελοντών. Αρθρο : 1719. Επιβολή ποινής μετά από απαλλακτική γνωμοδότηση ανακριτικού ή πειθαρχικού συμβουλίου. 1.Η επιβολή οποιασδήποτε από τις προβλεπόμενες από το παρόν Κεφάλαιο πειθαρχικές ποινές είναι δυνατή και : 1)Οταν από γνωμοδότηση ανακριτικού ή πειθαρχικού Συμβουλίου προκύπτει ότι ο εγκαλούμενος διέπραξε την παράβαση που του αποδόθηκε με την παραπεμπτική διαταγή, το Συμβούλιο όμως έκρινε ότι η βαρύτητα της παραβάσεως δεν δικαιολογεί την επιβολή καταστατικής ποινής. 2)Διά δευτερεύουσες, συναφείς με την πράξη διά την οποία παραπέμφθηκε παραβάσεις, οι οποίες προκύπτουν από την γνωμοδότηση του Συμβουλίου ή από το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας. 2.Προ της επιβολής των ποινών που προκύπτουν σύμφωνα με την προηγουμένη παράγραφο 1 α, εφαρμόζεται η καθοριζομένη στο άρθρο ΔΝ 1716 διαδικασία της απολογίας. Αρθρο : 1720. Διακοπή εκτίσεως ποινής. Απαλλαγή εκτίσεως του υπολοίπου. 1.Διακοπή εκτίσεως ποινής απαγορεύεται, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι υγείας ή άλλοι σοβαροί λόγοι οι οποίοι πιστοποιούνται με επίσημα έγγραφα και ως ακολούθως : 1)Διά την πρώτη περίπτωση, ήτοι των λόγων υγείας, δικαίωμα διακοπής εκτίσεως έχει ο Διοικητής της μονάδος μετά από υποβολή σε αυτόν ιατρικής γνωματεύσεως. 2)Διά την δευτέρα περίπτωση, ήτοι των άλλων σοβαρών λόγων, ο Διοικητής δύναται να διατάξει την διακοπή εκτίσεως της ποινής, μόνο εάν αυτή επιβλήθηκε από αυτόν ή υφισταμένους του. Εάν η ποινή επιβλήθηκε από προϊστάμενο του Διοικητή υποβάλλεται ιεραρχικώς αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά. 2.Απαλλαγή εκτίσεως του υπολοίπου των συνηθισμένων πειθαρχικών ποινώς διατάσσεται μόνο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την ευκαιρία Εθνικών επετείων, μεγάλων εορτών ή ευτυχών Εθνικών γεγονότων. Αρθρο : 1721. Λήξη της πειθαρχικής διώξεως. 1.Η πειθαρχική δίωξη διά τις καταστατικές ποινές λήγει κατά τα καθοριζόμενα στους περί καταστάσεως διά τους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς και Οπλίτες οικείους νόμους. 2.Η πειθαρχική δίωξη διά τις συνήθεις πειθαρχικές ποινές λήγει : 1)Με την εφαρμογή της πειθαρχικής δικαιοδοσίας κατά του παραβάτου. 2)Με την διατασσομένη αρμοδίως θέση υποθέσεως στο αρχείο. 3)Με την παραγραφή της παραβάσεως, η οποία επέρχεται μετά δετίαν από την διάπραξή της εκτός των περιπτώσεων που άλλως ειδικώς ο νόμος ορίζει. 4)Με την αποστρατεία ή απόλυση του παραβάτου. Στην περίπτωση αυτή δεν παύει η διαδικασία παραπομπής του Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού σε ανακριτικό ή πειθαρχικό Συμβούλιο, η οποία είχε τυχόν αρχίσει προ της αποστρατείας του ή απολύσεως του. Αρθρο : 1722. Περί υποβολής παραπόνων. 1.Χάριν της ορθής απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης επιτρέπεται η υποβολή παραπόνων από τον θεωρούντο τον εαυτό του αδίκως τιμωρηθέντα, πάντως μετά την ανακοίνωση της επιβληθείσης ποινής και την έναρξη εκτελέσεως αυτής, όταν έχει χρονική διάρκεια. 2.Η διαδικασία υποβολής παραπόνων δι επιβληθείσα ποινή ή γενικώς δι επιβολή αντικανονικών υποχρεώσεως ή αφαίρεση δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται από τους Κανονισμούς, καθορίζεται στο επόμενο Κεφάλαιο 18 των Διατάξεων του Π.Ν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Αρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1.Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωμα να υποβάλει παράπονο σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Κεφαλαίου, αν θεωρήσει ότι αδικήθηκε από διαταγή που του δόθηκε ή από ποινή που του επιβλήθηκε ή από ενέργεια των προϊσταμένων του. Ο ίδιος όμως οφείλει πρώτα να υπακούσει και εν συνεχεία να παραπονεθεί. 2.Αναστολή εκτελέσεως διαταγής χάριν εξετάσεως παραπόνων δεν επιτρέπεται. Μόνο μετά την εκτέλεση της διαταγής ή την έναρξη εκτίσεως ποινής είναι δυνατόν να γίνει δεκτό παράπονο. 3.Υποβολή μόνον ατομικών παραπόνων επιτρέπεται, δηλαδή διά αδικία που θεωρείται ότι έγινε εις βάρος του παραπονουμένου και όχι άλλου ή άλλων. Επίσης απαγορεύεται η υποβολή παραπόνων από ομάδα τιμωρουμένων, τιμωρουμένου αυστηρότερα του μεταξύ αυτών ανωτέρου ή αρχαιοτέρου. Η πράξη αυτή στοιχειοθετεί άλλωστε, το ποινικό αδίκημα της ομαδικής απείθειας, τιμωρούμενο από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. 4.Η υποβολή των παραπόνων γίνεται από μεν τους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και μονίμους και εθελοντές Υπαξιωματικούς εγγράφως, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αλληλογραφίας και επί απλού χάρτου, από δε τους στρατευμένους θητείας Υπαξιωματικούς και Ναύτες προφορικώς κατ ακρόασή τους σύμφωνα με τους κανόνες της πειθαρχίας. 5.Τα παράπονα υποβάλλονται εντός 15ημέρου από την ημέρα κατά την οποία ο παραπονούμενος έλαβε γνώση της διαταγής ή της ενεργείας με την οποία θεωρεί ότι αδικείται, εκτός εάν άλλως καθορίζεται από άλλες διατάξεις. Πέραν αυτής της προθεσμίας τα παράπονα δεν γίνονται δεκτά. Η ίδια προθεσμία ισχύει και διά την περίπτωση κατά την οποία, παραπονούμενος δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απάντηση που του δόθηκε και επιθυμεί να υποβάλει εκ νέου τα παράπονα του. 6.Στρατιωτικός ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης και επιχειρών να παραπονεθεί δεν γίνεται δεκτός διακρόαση και ουδέν παράπονο υποβαλλόμενο ενώ ευρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση γίνεται δεκτό. 7.Κάθε ανώτερος οφείλει να εξετάζει το παράπονο κάθε κατωτέρου του, το οποίο του υποβάλλεται ιεραρχικά, να εξετάζει προφορικά την βασιμότητα αυτού και να επιφέρει ταχέως την ικανοποίηση του παραπονουμένου όταν το παράπονο κρίνεται βάσιμο. Αρθρο : 1802. Υποβολή και εξέταση παραπόνων. 1.Στην γραπτή ή προφορική διατύπωση των παραπόνων του, ο παραπονούμενος οφείλει να εκφράζεται με σεβασμό και να αναφέρει με ακρίβεια και συντομία εκείνα μόνο τα περιστατικά που αφορούν το συγκεκριμένο παράπονο του, αποφεύγων χαρακτηρισμούς και κρίσεις διά τους ανωτέρους του. 2.Εάν ο παραπονούμενος επιδεικνύει έλλειψη σεβασμού στη διατύπωση παραπόνου του, το παράπονο γίνεται δεκτό και εξετάζεται, μετά την εξέταση όμως και την απάντηση επί του παραπόνου ο παραπονούμενος δύναται κατά την κρίση του προϊσταμένου να τιμωρηθεί διά την έλλειψη σεβασμού ή δι άλλες παραβάσεις στις οποίες τυχόν υπέπεσε με την αναφορά παραπόνου. 3.Ο προϊστάμενος της μονάδος στον οποίο υποβάλλεται το παράπονο υφισταμένου του, αφού το εξετάσει προφορικά σε ακρόαση και διαπιστώσει ότι είναι βάσιμο, οφείλει να επιφέρει ταχέως την ικανοποίηση του παραπονουμένου. Εάν, μετά την ανωτέρω εξέταση, το παράπονο αποδεικνύεται αβάσιμο, ο κρίνων τούτο προϊστάμενος οφείλει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια διά να πείσει τον παραπονούμενο διά το αβάσιμο του παραπόνου του. Αν ο τελευταίος δεν πεισθεί, αλλά επιμένει στο παράπονο του, ο προϊστάμενος της μονάδος προωθεί το παράπονο με τις παρατηρήσεις του στον προϊστάμενο Διοικητή του διά να εξετασθεί το θέμα σε δεύτερο βαθμό. 4.Ο Διοικητής ο οποίος εξετάζει τα παράπονα σε δεύτερο βαθμό, εάν διαπιστώσει ότι είναι βάσιμα τα ικανοποιεί. Εάν τα κρίνει αβάσιμα ενεργεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην προηγουμένη παράγραφο 3, και εάν ο παραπονούμενος και πάλι δεν πεισθεί τότε τα προωθεί με τις παρατηρήσεις του στον αμέσως προϊστάμενο του διά να εξετασθεί το θέμα σε τρίτο βαθμό. 5.Η απόφαση του Διοικητού ο οποίος εξετάζει παράπονα σε τρίτο βαθμό είναι τελεσίδικη, και αν ο παραπονούμενος εξακολουθεί να επιμένει στο παράπονο του, τότε τιμωρείται από αυτόν που έχει το δικαίωμα κρίσεως του παραπόνου σε τρίτο βαθμό. 6.Η απάντηση σε έγγραφη αναφορά παραπόνων δίνεται εγγράφως στους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και μονίμους και εθελοντές Υπαξιωματικούς, ενώ στους στρατευμένους θητείας Υπαξιωματικούς και Ναύτες η απάντηση δίδεται προφορικώς και καταχωρείται στο Βιβλίο Αναφοράς. 7.Η εξέταση και η περαιτέρω προώθηση των παραπόνων γίνεται με προτεραιότητα, ώστε ο παραπονούμενος να ενημερώνεται διά τις αποφάσεις σχετικά με τα παράπονα του εντός 10ημέρου από την ημέρα υποβολής τους αν πρόκειται διά τον πρώτο βαθμό κρίσεως, σε 20 ημέρες διά τον δεύτερο και σε 30 ημέρες διά τον τρίτο. 8.Η απόκρυψη από ανώτερο, οποιουδήποτε παραπόνου που υποβάλλεται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ή η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην διαβίβασή του, αποτελεί υπηρεσιακή παράβαση. Επίσης απαγορεύεται σε κάθε ανώτερο να μη δεχθεί παράπονο υφισταμένου του, που έχει σχέση με το πρόσωπο του. 9.Εάν ο προϊστάμενος, στον οποίο υποβάλλεται το παράπονο δεν έχει αρμοδιότητα να το κρίνει, το προωθεί με τις παρατηρήσεις του ιεραρχικά στο κλιμάκιο το οποίο είναι αρμόδιο να το εξετάσει. Ο προϊστάμενος του κλιμακίου αυτού εκφέρει κρίση σε πρώτο βαθμό, ο Διοικητής του σε δεύτερο κ.ο.κ. Εάν το παράπονο αφορά ποινή, διαταγή, ενέργεια ή μέτρο που επέβαλε ο Α/ΓΕΝ, η σχετική αναφορά παραπόνων υποβάλλεται ιεραρχικά στο ΓΕΝ. Στην περίπτωση αυτή ο Α/ΓΕΝ κρίνει σε πρώτο βαθμό, ο ΥΕΘΑ ή ο εξουσιοδοτημένος ΥΑΝΕΘΑ ή ΥΦΕΘΑ σε δεύτερο, η δε απόφαση του τελευταίου είναι τελεσίδικη. 10.Οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού καλύπτουν την αντιμετώπιση παραπόνων που αφορούν επιβολή ποινών, διαταγή που δίδεται στον παραπονούμενο και ενέργειες των προϊσταμένων του. Η υποβολή παραπόνων (προσφυγή) που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις Νόμου ή Διαταγμάτων, γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται σε αυτά. 11.Στην περίπτωση δυσκολίας στην εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών διά παράπονα τα οποία υποβλήθηκαν, δύναται να γίνει γραπτή εξέταση αντί της προφορικής. Γραπτή εξέταση γίνεται επίσης όταν από τα παράπονα προκύπτουν ποινικά αδικήματα ή βαρείες πειθαρχικές παραβάσεις που τιμωρούνται με καταστατικές πειθαρχικές ποινές. 12.Η υποβολή των παραπόνων ακολουθεί την ιεραρχική οδό. Εάν, λόγω μεταθέσεως, ο παραπονούμενος έχει παύσει να υπάγεται στον προϊστάμενο της μονάδος στην οποία υποβλήθηκε το παράπονο, αυτό προωθείται ιεραρχικά στον προϊστάμενο που προΐσταται άμεσα ή έμμεσα τόσο του παραπονουμένου όσο και εκείνου κατά του οποίου στρέφεται το παράπονο. Ο Διοικητής του κλιμακίου αυτού, αφού ζητήσει και λάβει τις απόψεις του τελευταίου, αποφασίζει σχετικά. 13.Εγγραφη αναφορά παραπόνων η οποία χαρακτηρίζεται ως «μηνυτήρια αναφορά» δεν γίνεται δεκτή ως τοιαύτη. 14.Στην περίπτωση παραπόνων που αφορούν ποινές φυλακίσεως, η απόφαση της Διοικήσεως κατά την ανωτέρω διαδικασία πρέπει να λαμβάνεται και να εφαρμόζεται στον συντομώτερο δυνατό χρόνο. Άρθρο 1803 1.Η υπέρβαοη της ιεραρχίας κατά την υποβολή παραπόνων αποτελεί πειθαρχική παράβαση και τιμωρείται από τον προϊστάμενο της μονάδος στον οποίο ο παραπονούμενος ώφειλε να υποβάλει το παράπονο του. Ο καθ υπέρβαση της ιεραρχίας λαμβάνων παράπονο, απορρίπτει τούτο και διατάσσει την ιεραρχική του υποβολή. 2.Υπέρβαση της ιεραρχίας επιτρέπεται στον παραπονούμενο μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ουδεμία έχει λάβει απάντηση στο παράπονο του μετά τις προθεσμίες που καθορίζονται στην παράγραφο 7 του προηγουμένου άρθρου ΔΝ 1802. Στην περίπτωση αυτή, ο παραπονούμενος δύναται να αναφερθεί απευθείας στην αμέσως προϊσταμένη αρχή εκείνης που δεν έδωσε απάντηση, έχει δε την υποχρέωση να κοινοποιήσει την ενέργεια του στην οφείλουσα την απάντηση αρχή. Η παράλειψη αυτής της κοινοποιήσεως αποτελεί πειθαρχική παράβαση. 3.Κατά την διάρκεια διοικητικών επιθεωρήσεων, ο επιθεωρών δύναται να εξετάσει απ ευθείας οποιοδήποτε παράπονο ή αίτημα Αξιωματικού, Υπαξιωματικού ή Ναύτου που υποβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις και παρέμεινε ανικανοποίητο. Άρθρο 1804 1.Στο άρθρο αυτό καθορίζεται ο τρόπος υποβολής και χειρισμού των ατομικών αναφορών του στρατιωτικού προσωπικού, οι οποίες περιλαμβάνουν άλλα θέματα υπηρεσιακής και προσωπικής φύσεως και δεν αποτελούν αναφορές παραπόνων, διά τις οποίες τελευταίες ισχύουν τα καθοριζόμενα ανωτέρω άρθρα ΔΝ 1801 έως ΔΝ 1803. 2.Η έγγραφη ατομική αναφορά διακρίνεται σε υπηρεσιακή, εάν αναφέρεται σε υπηρεσιακό θέμα και σε μη υπηρεσιακή, εάν αφορά προσωπικά και ιδιωτικά ζητήματα εκείνου που την υποβάλλει. 3.Η έγγραφη ατομική αναφορά στρατιωτικού του Π.Ν., υποβάλλεται στον αμέσως προϊστάμενο αυτού και είναι πάντοτε ατομική, απαγορευόμενης της υποβολής ομαδικής έγγραφης αναφοράς. Πρέπει να είναι σύντομη, ακριβής, σαφής και διατυπωμένη με τον οφειλόμενο προς τον ανώτερο σεβασμό. Δεν φέρει προσαγόρευση αλλά αρχίζει με την λέξη «Αναφέρεται». Οι λοιπές λεπτομέρειες συντάξεως των ατομικών αναφορών και σημάνσεως των μη υπηρεσιακών εξ αυτών με χαρτόσημα και ένσημο καθορίζονται στον Κανονισμό Αλληλογραφίας του Π.Ν. 4.Οι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, μόνιμοι και εθελοντές Υπαξιωματικοί υποβάλλουν ιεραρχικά έγγραφη ατομική αναφορά διά ζητήματα που αφορούν την υπηρεσία ή τους ιδίους προσωπικά είτε όταν διατάσσονται είτε όταν προβλέπεται τέτοια ενέργεια από ισχύουσες διαταγές. 5.Οι στρατευμένοι θητείας Υπαξιωματικοί και Ναύτες σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται δι υπόθεση που έχει σχέση με την Υπηρεσία είτε δι υπόθεση που αφορά αυτούς τους ιδίους, αναφέρονται προφορικώς. Αν διά την αναφορά χρειάζεται απόφαση ή ενέργεια άλλης Ναυτικής Αρχής, αυτή που δέχεται την προφορική αναφορά του στρατευμένου θητείας προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες με έγγραφη αναφορά. 6.Ο προϊστάμενος, μετά την εξέταση ατομικής αναφορός, ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο ΔΝ 1504 των Διατάξεων Π.Ν. και οφείλει να απαντήσει το συντομώτερο στον αναφερόμενο και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση 10 ημερών. Εάν ατομική αναφορά μείνει αναπάντητη πέραν του ως άνω χρόνου, ο αναφερόμενος έχει δικαίωμα επανυποβολής της, και σε τυχόν μη απάντηση εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας από της λήψεως της νέας αναφοράς του, έχει δικαίωμα παρακάμψεως της ιεραρχίας και υποβολής της αναφοράς στον προϊστάμενο του αμέσως ανωτέρου κλιμακίου Διοικήσεως, με κοινοποίηση της ιδίας στον αμέσως προϊστάμενο του. Στην εξαιρετική αυτή περίπτωση, ο προϊστάμενος του ανωτέρου κλιμακίου Διοικήσεως διατάσσει την ιεραρχική εξέταση της ατομικής αναφοράς και μετά την λήψη των εξηγήσεων του οικείου υφισταμένου του Διοικητού ή Κυβερνήτου, ενεργεί κατά την κρίση του και γνωστοποιεί όπως απαιτείται στον αναφερόντα. 7.Ουδεμία παράκαμψη της ιεραρχίας επιτρέπεται κατά την τυχόν αποφασιζομένη από ενδιαφερόμενο επανυποβολή απαντηθείσης ατομικής του αναφοράς προς εξέταση από ανώτερα κλιμάκια Διοικήσεως. 8.Στις ατομικές αναφορές εμπίπτουν και οι αιτήσεις αποστρατείας ή παραιτήσεως, οι οποίες υποβάλλονται από όσους έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Αυτές συντάσσονται λακωνικά και εκφράζουν απλώς και μόνο τη βούληση του αιτούντος να επανέλθει στην ιδιωτική ζωή, χωρίς να παρατίθενται οι λόγοι που οδήγησαν στην λήψη αυτής της αποφάσεως, ούτε να γίνεται μνεία σε τυχόν υπάρχουσα αλληλογραφία. Εφόσον υπάρχουν τέτοιοι λόγοι, προβάλλονται με υποβολή ιδιαιτέρας αναφοράς προ της υποβολής αιτήσεως παραιτήσεως ή αποστρατείας, ώστε η διερεύνηση και η εξέταση τους να γίνεται με χρονική άνεση και όχι υπό την πίεση προθεσμιών που ισχύουν διά την αποδοχή ή μη της παραιτήσεως ή αποστρατείας. Τ Μ Η Μ Α 4ον ΑΔΕΙΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ 19 ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αρθρο : 1901. Γενικά - Διάταξη της ύλης του Κεφαλαίου. 1. Οι γενικές διατάξεις που αφορούν όλες τις άδειες απουσίας με εξαιρέσεις, όπου ειδικώς αναφέρεται, καθορίζονται στα επόμενα άρθρα ΔΝ 1902 έως και ΔΝ 1911. 2. Οι χορηγούμενες άδειες απουσίας στο στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. και τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Κεφαλαίου, τα καθορίζοντα τις ειδικές διατάξεις που διέπουν την χορήγηση και τα συναφή θέματα διά κάθε κατηγορία έχουν ως εξής : α. Αδειες εξόδου : Ειδικές διατάξεις, Αρθρο 1912 β. Προφορικές : » » »γ. Κανονικές : » » »δ. Αναρρωτικές : » » »ε. Ειδικές : » » »3. Η αναφερομένη σε μερικό άρθρα του παρόντος Κεφαλαίου σχετική Μόνιμη Διαταγή ΓΕΝ ως ρυθμίζουσα περαιτέρω λεπτομέρειες δια επιμέρους θέματα αδειών απουσίας στρατιωτικού προσωπικού, είναι ενιαία Μόνιμη Διαταγή ΓΕΝ με τίτλο «Περί αδειών στρατιωτικού προσωπικού». Αρθρο : 1902. Εναρξη - λήξη των αδειών (πλήν αδειών εξόδου) 1. Οι ημέρες αδείας υπολογίζονται ημερολογιακώς. Ως ημέρα αδείας θεωρείται το χρονικό διάστημα από την ώρα ενάρξεως της πρωινής εργασίας σύμφωνα με τον πίνακα υπηρεσίας της μονάδος, μέχρι την ίδια ώρα της επομένης ημερολογιακής ημέρας. 2. Σε ειδικά έντυπα αδείας γράφεται η ημερομηνία ενάρξεως και λήξεως της αδείας. 3. Τα φύλλα αδειών δίνονται στους δικαιουμένους αδείας, μετά την παύση εργασίας την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα ενάρξεως της αδείας τους. Σε εκείνους που δεν δικαιούνται άδεια εξόδου, δίνονται την ώρα ενάρξεως της πρωινής εργασίας της ημερομηνίας που αρχίζει η αδειά τους. Εάν υπάρξει ανάγκη χορηγήσεως της αδείας προ της παύσεως εργασίας τότε αυτή λογίζεται ότι αρχίζει από την ώρα ενάρξεως της πρωινής εργασίας της ιδίας ημέρας. 4. Η άδεια απουσίας λήγει την ημέρα που συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών της αδείας και την ώρα ενάρξεως της πρωινής εργασίας της ημέρας λήξεως της αδείας, ή την ώρα που είναι γραμμένη στο φύλλο της αδείας. Αρθρο : 1903. Καταχώρηση αδειών. Ολες οι άδειες απουσίας, πλην των αδειών εξόδου, καταχωρούνται στις μηνιαίες αναφορές των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών που τις χορηγούν, καθώς επίσης και στα βιβλιάρια Μητρώου εκείνου του προσωπικού διά το οποίο αυτά προβλέπονται. Αρθρο : 1904. Υποχρεώσεις των αδειούχων. Οι αδειούχοι δηλώνουν στη μονάδα τους τη διεύθυνση τους στην διάρκεια της αδείας τους ώστε να είναι εξασφαλισμένη η έγκαιρη παρουσίαση τους σε περίπτωση που ανακληθούν. Εάν αλλάξουν τόπο διαμονής θα πρέπει να ειδοποιήσουν σχετικώς την μονάδα τους και να δώσουν την νέα τους διεύθυνση. Ειδικές διατάξεις επί του θέματος αυτού ισχύουν διά τις άδειες εξόδου. Αρθρο : 1905. Σύνολο ημερών αδείας στρατευμένων θητείας. Το σύνολο των ημερών κανονικής αδείας και ειδικών αδειών, που είναι δυνατόν να δοθούν στο προσωπικό στρατευμένης θητείας κατά την διάρκεια της κανονικής του θητείας, όπως επίσης και η συνολική διάρκεια της κανονικής αδείας, των ειδικών αδειών και της αναρρωτικής αδείας, που υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης η οποία υλοποιείται με σχετική Μόνιμη Διαταγή ΓΕΝ. Αρθρο : 1906. Απαγόρευση αδειών. Απαγορεύεται η χορήγηση αδειών, εκτός αναρρωτικών και αδειών εξόδου, στις ακόλουθες περιπτώσεις : α. Στους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Ναύτες της εφεδρείας οι οποίοι καλούνται διά λόγους ασκήσεως μετεκπαιδεύσεως και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διαταγή της προσκλήσεως τους. β. Διά χρονικό διάστημα προ της ημέρας διενεργείας βουλευτικών εκλογών και με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ισχύων Εκλογικός Νόμος και υλοποιεί σχετική διαταγή του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. γ. Εκτός των ως άνω περιπτώσεων είναι δυνατόν κατόπιν διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης και του ΓΕΝ, λόγω ειδικών συνθηκών, να απαγορευθεί η χορήγηση ωρισμένων ή όλων των αδειών απουσίας σε όλη την επικράτεια ή σε μέρος αυτής. Στην διαταγή καθορίζονται και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η χορήγηση αδείας απουσίας σε περιπτώσεις απολύτου και επειγούσης ανάγκης. Αρθρο : 1907. Ανάκληση αδειών. 1. Ανάκληση αδειών είναι η διαδικασία διακοπής της αδείας στρατιωτικού προσωπικού με εντολή των προϊσταμένων Αρχών και η επάνοδος του στις μονάδες του μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται από τις σχετικές διαταγές. Οι λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν την ανάκληση αδειών δύνανται να είναι ειδικές συνθήκες ή απολύτως σοβαρές, επείγουσες και απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες. 2. Διαταγή ανακλήσεως δύνανται να εκδόσουν : α. Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης δι ωρισμένες ή όλες τις άδειες απουσίας που έχουν χορηγηθεί στο στρατιωτικό προσωπικό. β. Το ΓΕΝ δι όλες τις άδειες απουσίας κάθε στρατιωτικού του Π.Ν., του οποίου η παρουσία στη μονάδα του κρίνεται απαραίτητη, εκτός από τις αναρρωτικές, τις εκπαιδευτικές και τις άδειες που έχουν χορηγηθεί από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης. γ. Η Αρχή που χορήγησε την κανονική άδεια μόνο διά την άδεια που αυτή χορήγησε και διά την αντιμετώπιση εκτάκτων και εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών, μετά από έγκριση του προϊσταμένου αυτής κλιμακίου. δ. Ο προϊστάμενος μονάδος διά τις προφορικές άδειες που έχει χορηγήσει, όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας επιβάλλουν την λήψη αυτού του μέτρου. ε. Η ανάκληση των ειδικών αδειών (πλην εκπαιδευτικών) δύναται να γίνει από τους αρμοδίους που ορίζονται σε κάθε περίπτωση στη σχετική Μόνιμη Διαταγή ΓΕΝ. 3. Το επιτρεπτό χρονικό διάστημα διά των επιστροφή των αδειούχων στις μονάδες τους, από την γνωστοποίηση της εντολής ανακλήσεως, μέχρι την παρουσίασή τους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια, αναλόγως των περιπτώσεων : α. Σε περίπτωση αδείας εξόδου η οποία χορηγείται εντός της 4ώρου ετοιμότητος Π. Πλοίου και Ν. Υπηρεσίας, εντός της περιοχής της έδρας των, ή σε οποιοδήποτε αγκυροβόλιο του Π. Πλοίου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4ωρο. β. Σε περιπτώσεις ανακλήσεως προφορικής, κανονικής ή της επιδεχομένης ανάκληση ειδικής αδείας, το επιτρεπτό διάστημα είναι το 24ωρο, πέραν του χρόνου ταξειδίου, εάν η εντολή προς τον αδειούχο είναι «Να παρουσιασθεί το ταχύτερον δυνατόν», και το 12ωρο, πέραν του χρόνου ταξειδίου, εάν η εντολή είναι «Να παρουσιασθεί αμέσως». 4. Αρνηση εκτελέσεως της ανακλήσεως από αδειούχους, ή μη πλήρως δικαιολογημένη καθυστέρηση παρουσιάσεως τους στις μονάδες τους, έχει πειθαρχικές ή/και ποινικές επιπτώσεις στους παραβάτες. 5. Στρατιωτικός που ανακαλείται από αναρρωτική άδεια αναλαμβάνει υπηρεσία, αφού προηγουμένως εξετασθεί από την Ανωτάτη Ναυτική Υγειονονική Επιτροπή και διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του και η δυνατότης του δι ανάληψη υπηρεσίας. Αρθρο : 1908. Παράταση αδειών. 1. Παράταση διαρκείας της αδείας απουσίας δίδεται μόνο σε απόλυτη ανάγκη στον στρατιωτικό που θα την ζητήσει. Η αίτηση διά παράταση πρέπει να υποβάλλεται εγκαίρως, ώστε σε περίπτωση μη εγκρίσεως της ο αιτήσας να δύναται να επιστρέψει στην μονάδα του χωρίς υπέρβαση της ημερομηνίας λήξεως της αδείας του. 2. Αν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στρατιωτικός δεν έλαβε εγκαίρως απάντηση διά παράταση, είναι υποχρεωμένος να παρουσιασθεί στην μονάδα του εμπροθέσμως. Υπέρβαση της ημερομηνίας λήξεως της αδείας με την δικαιολογία αναμονής απαντήσεως στην αίτηση διά παράταση, δεν είναι αποδεκτή. 3. Στους ευρισκομένους σε προφορική άδεια δεν δίδεται παράταση ούτε άλλη προφορική άδεια απουσίας, αλλά δύναται να δοθεί κανονική που υπολογίζεται από την λήξη της χορηγηθείσης προφορικής αδείας. Άρθρο 1909 1.Στρατιωτικοί του Π.Ν. οι οποίοι δεν επανέρχονται εγκαίρως στην μονάδα τους μετά την λήξη οποιασδήποτε χορηγηθείσης αδείας απουσίας καθώς και εκείνοι που απουσίασαν αυθαιρέτως (χωρίς άδεια), εφόσον δεν δικαιολογήσουν επαρκώς την υπέρβαση της αδείας τους ή την αυθαίρετη απουσία τους, τιμωρούνται πειθαρχικώς, αναλόγως του χρόνου και των συνθηκών της υπερβάσεως της αδείας τους ή της πραγματοποιήσεως της αυθαίρετης απουσίας τους, αν η απουσία τους δεν υπερβαίνει τις προθεσμίες που ορίζονται από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα διά την ποινική τους διώξη. 2.Εκείνοι οι οποίοι υπερβαίνουν τις προθεσμίες που ορίζονται από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, διώκονται διό λιποταξία άσχετα αν η υπέρβαση της αδείας τους ή η αυθαίρετη απουσία τους υπήρξε δικαιολογημένη. 3.Οι ημέρες υπερβάσεως οποιασδήποτε αδείας απουσίας ή εκείνες της αυθαίρετης απουσίας διά τις οποίες δόθηκε επαρκής δικαιολογία από τον στρατιωτικό, αν δεν υπερβαίνουν τις προθεσμίες που ορίζονται από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, λογίζονται με διαταγή του Διοικητού της μονάδος ως ημέρες κανονικής αδείας απουσίας. Αυτή υπολογίζεται ως σύνολο των ημερών υπερβάσεως της αδείας ή της αυθαίρετης απουσίας και των ημερών της χορηγηθείσης αδείας. 4.Οι ημέρες υπερβάσεως οποιασδήποτε αδείας απουσίας ή αυθαίρετης απουσίας που δεν δικαιολογήθηκαν πλήρως από τον στρατιωτικό υπολογίζονται ως «ημέρες αγνοίας». 5.Διά ημέρες αγνοίας άνω των 10 εντός μηνός ο στρατιωτικός δεν δικαιούται αποδοχές. Όλες οι ημέρες αγνοίας, ανεξαρτήτως αριθμού, δεν υπολογίζονται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και επι πλέον αφαιρούνται από το σύνολο της κανονικής αδείας που δικαιούται το προσωπικό στρατευμένων θητείας. 6.Η διαδικασία αναζητήσεως και διώξεως των παραβατών υπερβάσεως αδείας και αυθαίρετης απουσίας ρυθμίζεται με διαταγή του ΓΕΝ. Άρθρο 1910 1.Στην περίπτωση ασθενείας στρατιωτικού που ευρίσκεται σε άδεια μακριά από την έδρα της μονάδος του εφαρμόζονται τα ακόλουθα : 1)Ο στρατιωτικός εξετάζεται στο Ναυτικό Νοσοκομείο του τόπου στον οποίον ευρίσκεται ή όταν αυτό είναι μακρά στο πλησιέστερο Στρατιωτικό ή μη Νοσοκομείο ή εν ανάγκη εξετάζεται από ιδιώτη ιατρό. 2)Αν κριθεί ασθενής, με βάση την ιατρική γνωμάτευση, καθορίζεται το χρονικό διάστημα που απαιτείται διά νοσηλεία. 3)Το Νοσοκομείο οφείλει να γνωστοποιήσει στην μονάδα του στρατιωτικού το περιστατικό της ασθενείας και τον αριθμό των ημερών της αναγκαίας νοσηλείας. Αν η εξέταση έχει γίνει από ιδιώτη ιατρό, ο ασθενής ειδοποιεί σχετικώς την μονάδα του και γνωστοποιεί τα ανωτέρω στην Ναυτική, Στρατιωτική ή Αστυνομική αρχή του τόπου της αδείας του, η οποία είναι υποχρεωμένη να διαβιβάσει τα σχετικά στη μονάδα του ασθενούς. 4)Ευθύς μετά την επιστροφή στην μονάδα του ο στρατιωτικός παραδίδει τα σχετικά βεβαιωτικά του περιστατικού της ασθενείας και των ημερών νοσηλείας που χορηγήθηκαν. 2.Περισσότερες λεπτομερείς διά την περίπτωση αυτή καθορίζονται με Μόνιμη Διαταγή ΓΕΝ. Αρθρο : 1911. Χορήγηση αδειών δια το εξωτερικό. 1.Οι άδειες του άρθρου ΔΝ 1901 είναι δυνατόν να δοθούν και δια το εξωτερικό, εκτός από τις άδειες εξόδου, τις προφορικές και ωρισμένες από τις ειδικές. 2.Οι άδειες δια το εξωτερικό χορηγούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Μόνιμη Διαταγή ΓΕΝ, στην οποία ρυθμίζονται επίσης και θέματα αδειών του στρατιωτικού προσωπικού που δια εκπαιδευτικούς ή υπηρεσιακούς λόγους υπηρετεί στο εξωτερικό. 3.Ο Διοικητής Ναυτικής Δυνάμεως η οποία καταπλέει σε λιμένες εξωτερικού χορηγεί άδειες εξόδου ή και κατά την κρίση του προφορικές μετά την ελευθεροεπικοινωνία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο ΔΝ 0825. Αρθρο : 1912. Αδειες εξόδου. 1.Οι άδειες εξόδου χορηγούνται στο στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. με διάρκεια μέχρι 48 ωρών.Χορηγούνται δια την περιοχή της έδρας της Ν. Υπηρεσίας ή του μονίμου αγκυροβολίου ή αγκυροβολίου του Πλοίου και οι αδειούχοι δεν πρέπει να απομακρύνονται σε απόσταση μεγαλύτερη από αυτή που εξασφαλίζει την επιστροφή τους στο Πλοίο ή την Ν. Υπηρεσία μέσα στην ισχύουσα τετράωρη ετοιμότητα απόπλου των Π. Πλοίων και θέσεως των Ν. Υπηρεσιών σε κατάσταση πλήρους στελεχώσεως. Η γεωγραφική περιοχή έδρας είναι συνήθως τα όρια του Νομού εντός του οποίου εδρεύει η Ναυτική Υπηρεσία ή έχει μόνιμο αγκυροβόλιο το Π. Πλοίο, εκτός αν άλλως καθορίζεται από το ΓΕΝ ή τον τοπικό Διοικητή. 2.Ο Διοικητής Ν. Δυνάμεως που καταπλέει σε αγκυροβόλιο άλλο του μονίμου, καθορίζει αναλόγως των συνθηκών, κατά την κρίση του, την περιοχή και τον χρόνο δια τα οποία ισχύει η άδεια εξόδου. 3.Η άδεια εξόδου σε Ν. Υπηρεσίες και κατά την συνήθη εν όρμω Υπηρεσία στα Π. Πλοία, δίδεται μετά την παύση εργασίας και λήγει την ώρα ενάρξεως της πρωινής εργασίας της επομένης ημέρας. Ο Διοικητής Ν. Δυνάμεως ή Κυβερνήτης μεμονωμένου Πλοίου που καταπλέει σε μη μόνιμο αγκυροβόλιο δύναται κατά την κρίση του να χορηγήσει άδεια εξόδου «άμα κατάπλω». Δια τον επανάπλου σε μόνιμο αγκυροβόλιο ισχύουν επί του προκειμένου οι διαταγές των οικείων Διοικητών μεγάλων Διοικήσεων ή των Ναυτικών Διοικητών στους οποίους διοικητικώς υπάγεται η Ν. Δύναμη ή το μεμονωμένο Πλοίο. 4.Οι άδειες εξόδου του προσωπικού στρατευμένων θητείας σημειώνονται σε ειδικό έντυπο το οποίο δίδεται στον αδειούχο την ώρα χορηγήσεως της αδείας εξόδου και επιστρέφεται από αυτόν στο αρμόδιο γραφείο της μονάδος του, αμέσως μετά την επάνοδό του. Άρθρο 1913 1.Προφορικές άδειες είναι οι άδειες απουσίας (μικράς διαρκείας) που δύνανται να χορηγούνται στο στρατιωτικό προσωπικό, μόνιμο και στρατευμένων θητείας, με διάρκεια από μία μέχρι 10 ημέρες τμηματικά ή στο σύνολο τους. 2.Δικαίωμα χορηγήσεως προφορικών αδειών και δια το προσωπικό που υπάγεται αμέσως υπό τις διαταγές τους έχουν : 1)Οι ανώτατοι Αξιωματικοί μέχρι 10 ημέρες, β. Οι Πλοίαρχοι Διοικητές μέχρι 8 ημέρες, γ. Οι άλλοι ανώτεροι Αξιωματικοί μέχρι 6 ημέρες, δ. Οι κατώτεροι Αξιωματικοί μέχρι 4 ημέρες. 3.Απαγορεύεται η χορήγηση σε στρατιωτικό ταυτόχρονα περισσοτέρων από μία προφορικών αδειών ή διαδοχικά χωρίς διακοπή. 4.Οι ακόλουθες διατάξεις πρέπει να τηρούνται δια την χορήγηση των προφορικών αδειών : 1)Οι Αξιωματικοί, πλήν των Επικούρων και Εφέδρων, και οι μόνιμοι και εθελοντές και εθελοντές μακράς θητείας Υπαξιωματικοί δύνανται να ζητήσουν εντός του αυτού ημερολογιακού έτους προφορική άδεια συνολικώς μέχρι 10 ημερών. Οι άδειες χορηγούνται από τους Διοικητές των μονάδων, μετά από συνεκτίμηση της αιτιολογημένης ανάγκης του αιτούντος και των αναγκών της υπηρεσίας. Οι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές αιτούν ιεραρχικά την άδεια από τον Διοικητή της μονάδος τους. Οι Υπαξιωματικοί την αιτούν στην αναφορά Υπάρχου ή Υποδιοικητού, ο οποίος λαμβάνει υπ όψη και την γνώμη των αμέσως προϊστάμενων τους. 2)Το προσωπικό στρατευμένων θητείας (Επίκουροι Σημαιοφόροι, Εφεδροι εκ κληρωτών, Υπαξιωματικοί και Ναύτες) λαμβάνει προφορική άδεια (άδεια μικράς διαρκείας) σύμφωνα με τις διατάξεις περί ειδικών αδειών του προσωπικού στρατευμένων θητείας, οι οποίες ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις χορηγήσεως και τα όρια σε δικαιούμενες ημέρες κατά την διάρκεια της θητείας τους, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, που υλοποιείται με την σχετική Μόνιμη Διαταγή ΓΕΝ. Άρθρο 1914 α. Κανονικές άδειες είναι οι άδειες απουσίας που χορηγούνται στο μόνιμο και στρατευμένων θητείας προσωπικό διαρκείας μέχρι 30 ημερών. β. Η χορήγηση των κανονικών αδειών γίνεται με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό τους σε κάθε μονάδα. Η χορήγησή τους κατανέμεται σε όλη τη διάρκεια του έτους ώστε να αποφεύγεται η συμφόρησή τους στους θερινούς μήνες. Προς ευκολία του προγραμματισμού η ελαχίστη χορηγούμενη κάθε φορά κανονική άδεια να μην είναι κατά το δυνατό μικρότερη των επτά ημερών. γ. Δια την χορήγηση κανονικών αδειών στους Κυβερνήτες Π. Πλοίων ισχύουν τα ακόλουθα : (1) Χορηγούνται κατ αρχήν, όταν τα πλοία τους ευρίσκονται σε ακινησία. Σε όλες τις άλλες περιόδους δύνανται να χορηγηθούν κανονικές άδειες μικράς διαρκείας μεταξύ ημερομηνιών προγραμματισμένου πλού. (2) Δεν ζητούνται κανονικές άδειες δια το εξωτερικό, πλην δικαιολογημένων εξαιρετικών περιπτώσεων. (3) Κατά την διάρκεια απουσίας Κυβερνήτου σε κανονική άδεια ορίζεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Διοικητή κατάλληλος αντικαταστάτης αυτού, όπως ορίζεται στο άρθρο ΔΝ 1114. 2.Αδειες κανονικές μονίμου προσωπικού και εθελοντών Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών. 1)Το προσωπικό αυτό δικαιούται κάθε χρόνο 30 ημέρες κανονικής αδείας δια το εσωτερικό ή το εξωτερικό. 2)Τα Π. Πλοία και οι Ν. Υπηρεσίες χορηγούν υποχρεωτικά την ανωτέρω άδεια και στις περιπτώσεις που δεν την ζήτησαν οι δικαιούμενοι, κατόπιν προγραμματισμού και κατανομής εντός του ημερολογιακού έτους, όπως στην ανωτέρω παράγραφο 1 β. 3)Η μη χορήγηση ή ο περιορισμός κανονικής αδείας που έχει εγκριθεί επιτρέπεται μόνο δια την αντιμετώπιση εκτάκτων και εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών και μετά από έγκριση του προϊσταμένου κλιμακίου της μονάδος που είναι αρμοδία δια την χορήγηση. Οι στρατιωτικοί οι οποίοι στερούνται της αδείας τους δια τους ως άνω λόγους, δικαιούνται αποζημίωση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Η καταβολή της αποζημιώσεως θα δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση στρατιωτικού επιφορτισμένου με καθήκοντα ειδικής φύσεως και εφόσον δεν προβλέπεται από ισχύοντες κανονισμούς η αντικατάσταση του, ή αυτή δεν είναι δυνατή καταπαραίτητη βεβαίωση του προϊσταμένου κλιμακίου. 4)Στρατιωτικοί οι οποίοι έχουν ανάγκη να λάβουν περισσότερη από την δικαιούμενη στο ημερολογιακό έτος κανονική άδεια δια σοβαρή, επείγουσα και αιτιολογημένη ανάγκη, δύνανται να αιτήσουν μέρος της κανονικής αδείας του επομένου έτους. Αυτή χορηγείται κατά την κρίση του αρμοδίου δια την έγκριση προϊσταμένου τους, μετά από συνεκτίμηση του σοβαρού και επείγοντος της προσωπικής ανάγκης και των αναγκών της Υπηρεσίας. 5)Δεν είναι υποχρεωτική η χορήγηση της κανονικής αδείας των 30 ημερών στο στρατιωτικό προσωπικό, κατά τις ακόλουθες περιπτώσεις : (1) Σε όσους υπηρετούν στο εξωτερικό δι οποιοδήδήποτε λόγο. (2) Σε όσους νοσηλεύονται ή είναι σε αναρρωτική άδεια ή διαθεσιμότητα δι οποιαδήποτε αιτία μετά την 30η Νοεμβρίου. (3) Σε όσους απέκτησαν την ιδιότητα του μονίμου «εν ενεργεία» ή του εθελοντού στο ίδιο ημερολογιακό έτος. (4) Σε όσους εκπαιδεύονται σε στρατιωτικές σχολές ή σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εφ όσον το πρόγραμμα της εκπαιδεύσεως τους δεν προβλέπει την χορήγηση αδείας και η εκπαίδευση δεν έχει τελειώσει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. (5) Σε όσους αποστρατεύονται, εφ όσον μέχρι την αποστρατεία τους δεν έχουν λάβει την κανονική τους άδεια. 6)Ο προγραμματισμός και η χορήγηση κανονικών αδειών στους Αξιωματικούς Ιατρούς ρυθμίζονται στη σχετική Μόνιμη Διαταγή ΓΕΝ. 7)Οι άδειες λουτροθεραπείας συμψηφίζονται στην κανονική. 3.Άδειες κανονικές του προσωπικού στρατευμένων θητείας. 1)Στους Επικούρους, Εφέδρους εκ κληρωτών Αξιωματικούς και στους στρατευμένους θητείας Υπαξιωματικούς και Ναύτες χορηγείται κανονική άδεια μετά το πέρας της βασικής και ειδικής τους εκπαιδεύσεως. 2)Το σύνολο της δικαιούμενης κατά την θητεία των ανωτέρω κανονικής αδείας, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης η οποία υλοποιείται στη σχετική Διαταγή του ΓΕΝ. 3)Οι κανονικές άδειες του προσωπικού στρατευμένων θητείας προγραμματίζονται όπως του υπολοίπου στρατιωτικού προσωπικού. 4)Το προσωπικό στρατευμένων θητείας δύναται να αιτήσει κανονική άδεια δια το εξωτερικό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο ΔΝ 1911 του παρόντος Κεφαλαίου. Άρθρο 1915 1.Γενικές διατάξεις. 1)Αναρρωτικές άδειες είναι οι άδειες απουσίας οι οποίες χορηγούνται στο μόνιμο και προσωπικό στρατευμένων θητείας μετά από νοσοκομειακή νοσηλεία. 2)Δικαίωμα χορηγήσεως αναρρωτικών αδειών έχουν : (1) Η Ανωτάτη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ). (2) Το Ναυτικό Νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύθηκε ο ασθενής, με βάση τη σχετική γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής Αναρρωτικών Αδειών (ΥΕΑΑ) του Νοσοκομείου αυτού. 3)Η ΑΝΥΕ στην πρώτη περίπτωση και ο Διευθυντής του οικείου Νοσοκομείου στη δεύτερη, έχουν υποχρέωση να διαβιβάσουν αντίγραφα της γνωματεύσεως τους στις μονάδες που υπηρετούν αυτοί που πήραν την άδεια, με κοινοποίηση το ΓΕΝ διά τους αδειούχους Αξιωματικούς και την μεγάλη Διοίκηση στην οποία υπάγονται διά το υπόλοιπο στρατιωτικό προσωπικό. 4)Ως ημερομηνία ενάρξεως της αναρρωτικής αδείας λογίζεται η επομένη ημέρα της συνεδριάσεως της επιτροπής (ΑΝΥΕ ή ΥΕΑΑ) στην οποία αποφασίσθηκε η χορήγησή της. 5)Οι αναρρωτικές άδειες χορηγούνται συνολικά και όχι τμηματικά και κατ αρχήν δεν ανακαλούνται παρά μόνο μετά από λήψη γενικών μέτρων και μετά διαταγή του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. Οι ενέργειες μετά από ανάκληση στρατιωτικού σε αναρρωτική άδεια αναφέρονται στο άρθρο ΔΝ 1907 του παρόντος Κεφαλαίου. 6)Δια τις άδειες νοσηλείας ή θεραπείας στο εξωτερικό ισχύουν οι διατάξεις του σχετικού Διατάγματος «Περί νοσοκομειακής περιθάλψεως». 2.Αδειες αναρρωτικές μονίμου προσωπικού. 1)Οι αναρρωτικές άδειες των Αξιωματικών (πλην Επίκουρων και Εφέδρων εκ κληρωτών) και των μονίμων και εθελοντών Υπαξιωματικών διακρίνονται σε : (1) Συνήθεις αναρρωτικές, οι οποίες είναι διαρκείας μέχρι δύο (2) μηνών και διά τις οποίες ισχύουν τα καθοριζόμενα στο παρόν άρθρο. (2) Μακρές αναρρωτικές, οι οποίες είναι διαρκείας άνω των δύο (2) μηνών και διά τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις των οικείων νόμων «Περί καταστάσεως Αξιωματικών» και «Περί καταστάσεως Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών», δεδομένου ότι η μακρά αναρρωτική άδεια αποτελεί κατάσταση του εν ενεργεία στρατιωτικού που τίθεται εκτός υπηρεσίας από νόσο ή τραυματισμό. 2)Οι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές λαμβάνουν αναρρωτική άδεια συνήθη ή μακρά μόνο από την ΑΝΥΕ. 3)Οι μόνιμοι και εθελοντές Υπαξιωματικοί, λαμβάνουν συνήθη αναρρωτική από την Υγειονομική Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών (ΥΕΑΑ) του Νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύθηκαν και συνήθη ή μακρά από την ΑΝΥΕ, όταν παραπέμπονται διά κρίση της σωματικής τους ικανότητος. 3.Άδειες αναρρωτικές προσωπικού στρατευμένων θητείας. 1)Οι αναρρωτικές άδειες του προσωπικού στρατευμένης θητείας, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι Επίκουροι και Εφεδροι εκ κληρωτών Αξιωματικοί, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου «Περί στρατολογίας». 2)Οι συνήθεις αναρρωτικές άδειες χορηγούνται από την ΥΕΑΑ των Ναυτικών Νοσοκομείων. Άρθρο 1916 1.Στις ειδικές άδειες ανήκουν : α. Οι εκπαιδευτικές. 1)Εγκυμοσύνης τοκετού, γ. Επικίνδυνης εργασίας. 2)Ειδικές άδειες προσωπικού στρατευμένων θητείας, (φοιτητών/σπουδαστών, αγροτών, θεομηνιών, διά οικογενειακούς λόγους, τιμητικές). 2.Διά κάθε μία των ως άνω κατηγοριών ισχύουν τα ακόλουθα: 1)Οι εκπαιδευτικές άδειες. (1) Δύνανται να χορηγηθούν στους μονίμους Αξιωματικούς και μονίμους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς διά ειδική εκπαίδευση σε επιστήμη, κλάδο ή θέματα της ειδικότητος του στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό και διά χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ετών. (2) Χορηγούνται εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν και σύμφωνα με τους οικείους ισχύοντες νόμους «Περί καταστάσεως Αξιωματικών» και «Περί Ανθυπασπιστών Υπαξιωματικών» και συνεπάγονται τις από τους ως άνω νόμους προβλεπόμενες υποχρεώσεις επιπλέον παραμονής στις τάξεις του Π.Ν. 2)Άδειες εγκυμοσύνης - τοκετού. (1) Αξιωματικοί Νοσηλεύτριες και μόνιμες και εθελόντριες Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί λαμβάνουν με αίτησή τους ή και αυτεπαγγέλτως άδεια εγκυμοσύνης-τοκετού. (2) Η διάρκεια της αδείας δι όλες τις ανωτέρω ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις που αφορούν τις Αξιωματικούς Νοσηλεύτριες. 3)Άδειες επικίνδυνης εργασίας. (1) Χορηγούνται στο μόνιμο και στρατευμένο στρατιωτικό προσωπικό που εκτελεί ως κύριο έργο αυτό του χειριστού ακτινολογικών μηχανημάτων, εμφανιστών ακτινολογικών εργαστηρίων και ραδιοφυσικών εργαστηρίων (χειριστών ραδιοϊσοτόπων). (2) Η διάρκεια αδείας και οι λεπτομέρειες χορηγήσεως της καθορίζονται στη σχετική Μόνιμη Διαταγή ΓΕΝ. 4)Ειδικές άδειες προσωπικού στρατευμένων θητείας. (1) Η χορήγηση των αδειών, τα όρια των ημερών εκάστης και η συνολική διάρκεια των δυναμένων να χορηγηθούν κατά την διάρκεια της πραγματικής υπηρεσίας των στρατευμένων θητείας, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης την οποία υλοποιεί η σχετική Μόνιμη Διαταγή ΓΕΝ. 3.Ειδικώς η εκ των ανωτέρω ειδικών αδειών του προσωπικού στρατευμένων θητείας που αφορά στους φοιτητές και σπουδαστές δύναται να δοθεί και στους μονίμους Αξιωματικούς, μονίμους και εθελοντές Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και μέχρις 14 ημερών, δια κάθε ημερολογιακό έτος. Η άδεια χορηγείται προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, εφόσον η φοίτησή τους σε ανώτατες/ανώτερες σχολές έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία ή η εγγραφή τους σε αυτές έγινε πριν από την κατάταξή τους. Το δικαίωμα διά λήψη αυτής της αδείας δύναται να ανακληθεί εάν έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις το επιβάλλουν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1.Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηματικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειμένη νομοθεσία. Σε περίπτωση τυχόν αντιθέσεώς τους προς διατάξεις των εκάστοτε ισχυόντων Νόμων ή διαταγμάτων που εκδόθηκαν επί τη βάσει αυτών, κατισχύουν πάντοτε οι τελευταίες. 2.Μετακινήσεις στρατιωτικού προσωπικού είναι γενικά οι κάθε είδους κινήσεις μεμονωμένου στρατιωτικού ή οργανικών ή μη οργανικών τμημάτων προσωπικού από μία μονάδα σε άλλη δι υπηρεσιακούς λόγους, ή κινήσεις αυτών δι εκτέλεση υπηρεσίας. Ειδικότερα με τον όρο νοούνται : 1)Η αρχική τοποθέτηση στρατιωτικών σε μονάδες. 2)Η απομάκρυνση ή προσωρινή απομάκρυνση στρατιωτικών από την οργανική δύναμη μιας μονάδος και μετάθεση ή απόσπασή τους αντιστοίχως στην δύναμη μιας άλλης. 3)Η μετακίνησή τους δι εκτέλεση υπηρεσίας, δ. Η διαγραφή τους από τις τάξεις του Π.Ν. 3.Οι μετακινήσεις, ανάλογα με τον σκοπό που εξυπηρετούν, διακρίνονται σε : 1)Τοποθετήσεις. 2)Μεταθέσεις. 3)Αποσπάσεις. 4)Διάθεση προσωπικού. 5)Μετασταθμεύσεις. 6)Εκτέλεση υπηρεσίας. 4.Διά κάθε μετακίνηση απαιτείται διαταγή αρμοδίας προϊσταμένης αρχής ή διαταγή του Διοικητού της μονάδος διά την ικανοποίηση συγκεκριμένης υπηρεσιακής απαιτήσεως. Στη διαταγή μετακινήσεως καθορίζονται οι όροι και οι λεπτομέρειες της κινήσεως δια την μετάβαση ή/και την επιστροφή, στοιχεία τα οποία αναγράφονται και στο εκδιδόμενο διά κάθε μετακίνηση ειδικό έντυπο του Φύλλου Πορείας. 5.Φύλλα Πορείας. 1)Στρατιωτικοί, κατά τις μεμονωμένες ή ομαδικές τους μετακινήσεις της παραγράφου 3, εφοδιάζονται με Φύλλο Πορείας. Τα κριτήρια διά την απαίτηση εκδόσεως Φύλλου Πορείας καθορίζονται σε σχετική Διαταγή του ΓΕΝ. 2)Στα ατομικά Φύλλα Πορείας αναφέρονται τα στοιχεία αυτού που μετακινείται, η μονάδα ή ο τόπος όπου θα μεταβεί, ο σκοπός της μετακινήσεως, τα στοιχεία της διαταγής η οποία διατάσει την μετακίνηση, η ημερομηνία αναχωρήσεως και επανόδου. Αν πρόκειται περί μεταθέσεως ή αποσπάσεως αναγράφεται η ημερομηνία από της οποίας λογίζεται στην νέα μονάδα και διαγράφεται από την παλαιά. Επίσης αναγράφεται το σύνολο του υπολοίπου των αδειών (κανονικών και προφορικών) διά το οικείο ημερολογιακό έτος. 3)Στα Ομαδικά Φύλλα Πορείας, αναφέρονται ονομαστικά ο επικεφαλής και όλοι οι οποίοι ανήκουν στο μετακινούμενο τμήμα. 4)Τα Φύλλα Πορείας θεωρούνται διά την άφιξη των μετακινουμένων, από την μονάδα η οποία τους δέχεται στις περιπτώσεις τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, διαθέσεως προσωπικού και μετασταθμεύσεων. Δι άλλες περιπτώσεις μετακινήσεων, όπως δι εκτέλεση υπηρεσίας, η θεώρηση γίνεται όπως καθορίζεται από διαταγές του ΓΕΝ. 5)Τα Φύλλα Πορείας των στρατιωτικών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό θεωρούνται διά την έξοδο και είσοδο στο Ελληνικό έδαφος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα σε σχετική διαταγή του ΓΕΝ. 6)Διαταγή του ΓΕΝ ρυθμίζει, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, τα θέματα αποζημιώσεως στρατιωτικών που μετακινούνται δι υπηρεσιακούς λόγους. 7)Ο στρατιωτικός που μετακινείται με Φύλλο Πορείας είναι υποχρεωμένος να αναχωρήσει διά τον προορισμό του σε καθοριζόμενο χρονικό διάστημα και μετά την άφιξη στον τόπο της έδρας της μονάδος προορισμού να παρουσιασθεί σε εκείνη επίσης εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Το συνολικό διάστημα μετακινήσεως καθορίζεται σε σχετική Διαταγή του ΓΕΝ, αναλόγως των αποστάσεων. Εάν, δι οποιοδήποτε λόγο, όπως έλλειψη συγκοινωνιακών μέσων ή ασθένεια, διακοπεί η κίνηση στρατιωτικού μετακινούμενου με Φύλλο Πορείας διά χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις καθοριζόμενες προθεσμίες, αυτός έχει την υποχρέωση να κάμει ειδική θεώρηση του Φύλλου Πορείας του διά το γεγονός αυτό. 8)Στρατιωτικός ο οποίος δεν παρουσιάζεται εγκαίρως στη μονάδα του σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στο Φύλλο Πορείας του, θεωρείται ως απουσιάζων αυθαιρέτως και εφαρμόζονται δι αυτόν τα αναφερόμενα στο άρθρο ΔΝ 1909. 6.Διαγραφή από οργανική δύναμη. 1)Διαγραφή στρατιωτικού από την οργανική δύναμη μιας μονάδος γίνεται διά τους ακολούθους λόγους : (1) Μεταθέσεως του σε άλλη μονάδα. (2) Καταδικαστικής αποφάσεως με ανάλογη ποινή που συνεπάγεται τη διαγραφή. (3) Επιβολής καταστατικής ποινής σύμφωνα με τον οικείο νόμο περί καταστάσεως του στρατιωτικού. (4) Παράνομης απουσίας-λιποταξίας. (5) Μακράς αναρρωτικής αδείας. (6) Αποστρατείας. (7) Απολύσεως. (8) Θανάτου. Αρθρο : 2002. Τοποθετήσεις στρατιωτικού προσωπικού. 1.Τοποθέτηση στρατιωτικού προσωπικού είναι η αρχική ένταξη σε κάποια μονάδα μετά από : 1)Την έξοδο του από παραγωγική σχολή ή την προαγωγή του σε Αξιωματικό ή την κατάταξή του με οποιοδήποτε τρόπο. 2)Το τέλος της βασικής ή ειδικής εκπαιδεύσεως. 3)Το τέλος της εκπαιδεύσεως σε σχολείο μακράς φοιτήσεως ή σχολείο εξωτερικού. 4)Το τέλος κάποιας ειδικής καταστάσεως κατά την διάρκεια της οποίας είχε διαγραφεί από την οργανική δύναμη μονάδος στην οποία υπηρετούσε. 3.Τοποθέτηση είναι επίσης η ένταξη στρατιωτικού σε θέση εξωτερικού ή σε κάποια υπηρεσία εκτός της οργανώσεως του Π.Ν. Άρθρο 2003 : Μεταθέσεις στρατιωτικού προσωπικού. Μετάθεση στρατιωτικού είναι η μετακίνησή του από μία μονάδα σε άλλη και η ταυτόχρονη διαγραφή του από την οργανική δύναμη της πρώτης και εγγραφή του στην οργανική δύναμη της δευτέρας. Άρθρο 2004 1.Απόσπαση ενός στρατιωτικού είναι η προσωρινή απομάκρυνση του από την δύναμη της μονάδος στην οποία ανήκει οργανικά και η προσάρτησή του σε άλλη μονάδα δι ικανοποίηση υπηρεσικών αναγκών. Πλην αποσπάσεων μεμονωμένων στρατιωτικών δύνανται να γίνουν και αποσπάσεις οργανικών τμημάτων μίας μονάδος ή ομάδος στρατιωτικών αυτής. 2.Οι στρατιωτικοί ή τα τμήματα που αποσπώνται εξακολουθούν να ανήκουν στην οργανική δύναμη της μονάδος από την οποία αποσπάσθηκαν. Δια θέματα εκτελέσεως υπηρεσίας όμως, συμμορφώνονται πλήρως με τις διαταγές και εντολές της μονάδος στην οποία αποσπάσθηκαν. 3.Η απόσπαση προσωπικού στρατευμένων θητείας του Π.Ν. σε μη στρατιωτικές αρχές απαγορεύεται. Εξαίρεση δύναται να γίνει μετά από έγκριση και διαταγή του ΓΕΝ, σε περιπτώσεις ικανοποιήσεως αναγκών κοινωνικής φύσεως και δια περιωρισμένο χρονικό διάστημα. Στην εξαίρεση αυτή εμπίπτει και η διάθεση στρατιωτικών Ιατρών σε μη στρατιωτικές αρχές όπως ορίζεται στον Νόμο «Περί Στρατολογίας». 4.Οι αποσπάσεις πρέπει να γίνονται με μεγάλη φειδώ και, όταν γίνονται, να είναι μικράς, κατά το δυνατόν, διάρκειας. 5.Η απόσπαση μονίμου ή εθελοντού στρατιωτικού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το διάστημα των τριών (3) μηνών. Μετά από το διάστημα αυτό, δια σχετικής διαταγής αρμοδίας προϊσταμένης αρχής, που προκαλείται από την μονάδα που έχει αποσπάσει τον στρατιωτικό, η απόσπαση πρέπει να μετατραπεί σε μετάθεση. Δια περιπτώσεις εκπαιδεύσεως ή δι άλλες ειδικές περιπτώσεις μονίμου στρατιωτικού προσωπικού ή εθελοντών στρατιωτικών είναι δυνατόν ο χρόνος αποσπάσεως να είναι μεγαλύτερος από το ως άνω οριακό χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με σχετική Διαταγή του ΓΕΝ. 6.Με σχετική Διαταγή του ΓΕΝ καθορίζονται ανάλογα θέματα αποσπάσεων του προσωπικού στρατευμένων θητείας. 7.Τα ακόλουθα ισχύουν δια τις ομαδικές αποσπάσεις : α. Το τμήμα που αποσπάται εξακολουθεί να ανήκει στην οργανική δύναμη της μονάδος από την οποία αποσπάσθηκε και παρακολουθείται από αυτήν δια διοικητικά ζητήματα, συμμορφώνεται όμως πλήρως με τις διαταγές της μονάδος στην οποία προσαρτήθηκε δια την εκτέλεση της αποστολής διά την οποία αποσπάσθηκε. Σε περιπτώσεις εκτεταμένης χρονικής διαρκείας αποσπάσεως, η διαταγή η οποία την διατάσσει πρέπει να ρυθμίζει και θέματα που απορρέουν από την μορφή της σχέσεως Διοικήσεως με την οποία αποφασίσθηκε η υπαγωγή του τμήματος στην μονάδα που αποσπάσθηκε, όπως είναι τα θέματα συμπληρώσεως Εκθέσεων Ικανότητος προσωπικού κλπ. 1)Στο τμήμα το οποίο αποσπάται δύναται να ορισθεί προϊστάμενος ο οποίος έχει την ευθύνη δια την εκπλήρωση της αποστολής του τμήματος. Αυτός συμμορφώνεται με τις διαταγές του Διοικητού της μονάδος στην οποία προσαρτήθηκε το τμήμα του δια κάθε ζήτημα που αφορά την τάξη, την πειθαρχία, την ασφάλεια και την συμπεριφορά του τμήματός του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προϊσταμένου του τμήματος, η διοίκηση αυτού ανατίθεται στον ανώτερο ή αρχαιότερο από τους παρόντες στο τμήμα, ή αν απαιτηθεί διάθεση άλλου βαθμοφόρου καταλλήλου διά τα καθήκοντα του προϊσταμένου, αιτείται τούτο από την μονάδα που έχει αποσπάσει το τμήμα. Άρθρο 2005 Διάθεση ενός στρατιωτικού του Π.Ν. είναι η προσωρινή απομάκρυνση αυτού από τη δύναμη της μονάδος στην οποία οργανικά ανήκει και η προσάρτησή του σε άλλη μονάδα διά καθωρισμένο μικρό χρονικό διάστημα και διά συγκεκριμένο έργο στα πλαίσια ικανοποιήσεως υπηρεσιακών αναγκών. Ο διατιθέμενος στρατιωτικός εξακολουθεί να ανήκει οργανικά και διοικητικά στην μονάδα η οποία τον διέθεσε. Αρθρο : 2006. Μεταστάθμευση. 1.Μεταστάθμευση είναι η μετακίνηση οργανικού μέρους μιας μονάδος ή ολόκληρης μονάδος (συνήθως πλοίων, αεροσκαφών, ελικοπτέρων) από τον τόπο της έδρας της σε άλλο τόπο ή πλοίο (προκειμένου περί ελικοπτέρων ή Μονάδων Υποβρυχίων Καταστροφών κλπ), διά την εκτέλεση μιας αποστολής. Κατά την μετακίνηση αυτή το τμήμα της μονάδος που μετακινείται δύναται : 1)Να προσαρτάται σε άλλη μονάδα, β. Να συνεχίζει να ανήκει οργανικά στην μονάδα από την οποία απομακρύνθηκε, γ. Να συγκροτεί ανεξάρτητη μονάδα. 2.Η μεταστάθμευση γίνεται με διαταγή του ΓΕΝ ή με διαταγή αρμοδίας εξουσιοδοτημένης από το ΓΕΝ αρχής ή με την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων δι εκτέλεση αποστολής. Στη διαταγή μετασταθμεύσεως ορίζεται ο Διοικητής του μέρους της μονάδος ή της μονάδος, δίδονται προς αυτόν οι εντολές και οδηγίες διά την αποστολή του και ρυθμίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με τις επιχειρήσεις, τη διοικητική μέριμνα και το προσωπικό. Ο Διοικητής του μέρους της μονάδος ή της μονάδος ή ο Κυβερνήτης του πλοίου ή ο επικεφαλής των χειριστών αεροσκαφών ή ελικοπτέρων που μετασταθμεύουν, είναι υπεύθυνος : 1)Διά την εκπλήρωση της αποστολής του. β. Διά την συνεχή ενημέρωση των προϊσταμένων του κλιμακίων. 2)Διά την από μέρους του τμήματος του καλύτερη συμβολή στην εκτέλεση της αποστολής της μονάδος στην οποία προσαρτάται ή μετά της οποίας συνεργάζεται. 3.Η κατάσταση της μετασταθμεύσεως λήγει όπως έχει διαταχθεί ή όπως προβλέπεται από τα σχέδια. Μετά την λήξη της, οι μετασταθμεύουσες μονάδες ή τα μέρη αυτών επιστρέφουν στη μόνιμη έδρα τους. ΤΜΗΜΑ 5ον ΣΗΜΑΙΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ - ΤΙΜΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ 22 ΤΙΜΕΣ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 24 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗΔΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ Αρθρο : 2101. Διακριτικά σημεία Πολεμικού Πλοίου : 1. Τα διακριτικά σημεία κάθε Πολεμικού Πλοίου είναι : α. Η Εθνική Σημαία. β. Το Επίσημο. γ. Ο Επισείων ή άλλο Διακριτικά Σήμα Διοικήσεως. 2. Το κυανούν χρώμα των Σημαιών και διακριτικών πρέπει να έχει ανεξίτηλη απόχρωση όμοια με εκείνη του υποδείγματος της Εθνικής Σημαίας που τηρείται στο ΓΕΝ. 3. Στις παρούσες Διατάξεις του Π.Ν. ως Πολεμικά Πλοία νοούνται όλα τα Ελληνικά Πολεμικά ή Βοηθητικά Πλοία ανήκουν στις Ναυτικές πολεμικές δυνάμεις της χώρας και είναι στελεχωμένα με προσωπικό που υπάγεται στο ΓΕΝ. 4. Τα κυβερνώμενα από Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς του Π.Ν. Πολεμικά Πλοία δεν φέρουν Επισείοντα. Αρθρο : 2102. Διακριτικά Σημεία Πολεμικών Πλοίων σε παροπλισμό. Τα τιθέμενα σε κατάσταση παροπλισμού πλοία στα οποία δεν τοποθετείται Αξιωματικός του Π.Ν. ως Κυβερνήτης δεν επαίρουν την Σημαία και τα λοιπά διακριτικά των Πολεμικών Πλοίων. Αρθρο : 2103. Διακριτικά σημεία των βοηθητικών πλοίων και των επιτάκτων εμπορικών πλοίων. 1. Ολα τα βοηθητικά πλοία του Π.Ν. τα στελεχωμένα με πληρώματα του Π.Ν. ή με επίτακτο στρατιωτικό προσωπικό, φέρουν τα κανονικά διά τα Πολεμικά Πλοία διακριτικά σημεία. Οσα εκ των ανωτέρω κυβερνώνται από Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικούς ή επίτακτους εξομοιουμένους προς αυτούς, δεν φέρουν Επισείοντα. 2. Τα επίτακτα εμπορικά πλοία, εφόσον είναι στελεχωμένα με πληρώματα του Π.Ν. ή τουλάχιστον έχουν Κυβερνήτη Αξιωματικό εγγεγραμμένο στα στελέχη του Π.Ν., δύνανται κατόπιν διαταγής του ΓΕΝ να φέρουν ομοίως τα καθωρισμένα διά τα Πολεμικά Πλοία διακριτικά σημεία. Αρθρο : 2104. Η Εθνική Σημαία. 1. Η Εθνική Σημαία της Ελλάδος είναι κυανόλευκος, σύγκειται από εννέα ίσου πλάτους οριζόντιες ταινίες, εκ των οποίων οι πέντε κυανές και οι τέσσαρες λευκές και ούτως ώστε η άνω και η κάτω ταινία να είναι κυανές οι δε άλλες εναλλάξ λευκές και κυανές. Εις την άνω προς τον ιστό γωνία υπάρχει λευκός ισοκέραιος Σταυρός εκτεινόμενος μέχρι των τεσσάρων πλευρών του περιέχοντος αυτόν κυανού τετραγώνου, το οποίο καταλαμβάνει εκ των άνω προς τα κάτω τρεις ταινίες κυανές και δύο λευκές. Το πλάτος των κεραιών του Σταυρού είναι ίσο προς το πλάτος των ταινιών. Η αναλογία του πλάτους προς το μήκος της Σημαίας είναι δύο (2) προς τρία (3), το δε πλάτος της ταινίας είναι ίσο προς το ένατο του πλάτους της Σημαίας. 2. Τα μεγέθη της Εθνικής Σημαίας, τα καθοριζόμενα από τον αυτόν Νόμον που παρέχει τις λεπτομέρειες της ως άνω παραγράφου 1, έχουν όπως στον κατωτέρω παρατιθέμενο πίνακα (διαστάσεις σε εκατοστόμετρα). ΜΕΓΕΘΗ ΣΗΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΗΚΟΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΠΛΑΤΟΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 1ο 48 648 432 240 2ο 30 405 270 150 3ο 22 297 198 110 4ο 14 189 126 70 5ο 10 135 90 50 6ο 7 95 63 35 7ο 5 68 45 25 8ο 2 27 18 10 3. Τα στηλίδια των πλοίων επί των οποίων επαίρεται η Εθνική Σημαία και το Επίσημο, καθώς και οι ιστοί της Σημαίας των Ναυτικών Υπηρεσιών Ξηράς,φέρουν στην κορυφή τους σφαίρα λευκή και επί αυτής λευκό Σταυρό, σε αρμονική αναλογία προς το ύψος του στηλιδίου ή του ιστού. Αρθρο : 2105. Πολεμική Σημαία του Π.Ν. 1. Η Πολεμική Σημαία του Π.Ν. είναι ομοία με την Εθνική Σημαία. Στα Πολεμικά Πλοία του Π.Ν. απονέμεται η Πολεμική Σημαία η οποία,χρησιμοποιούμενη κατά την μάχη, είναι η Εθνική Σημαία 5ου μεγέθους. 2. Ειδικώς στην ξηρά, η Πολεμική Σημαία του Π.Ν. χρησιμοποιείται από την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από το Ναυτικό Αγημα. 3. Η Πολεμική Σημαία της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και του Ναυτικού Αγήματος είναι όμοιες με την Εθνική Σημαία 5ου μεγέθους. Ο τρόπος κατασκευής αμφοτέρων και των κοντών επί των οποίων φέρονται, έχουν προσδιορισθεί σε Προεδρικό Διάταγμα «Περί των Πολεμικών Σημαιών» και αναφέρεται στο Παράρτημα «Α», του παρόντος Κεφαλαίου, το ενσωματωμένο στο Κεφάλαιο 27 των Διατάξεων Π.Ν. 4. Οι Πολεμικές Σημαίες χρησιμοποιούνται : α. Κατά την μάχην. Διά τα Πολεμικά Πλοία Πολεμική Σημαία διά την περίπτωση αυτή είναι η Εθνική Σημαία 5ου μεγέθους. β. Οσάκις διαταχθεί σε ορκωμοσίες, παρελάσεις, επίσημες υποδοχές ή άλλες τελετές. Στο Πολεμικό Ναυτικό χρησιμοποιείται, αναλόγως της περιπτώσεως,η Σημαία του Ναυτικού Αγήματος ή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. 5. Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ καθορίζει τις Διοικήσεις στις οποίες τηρείται και φυλάσσεται Σημαία Ναυτικού Αγήματος διά χρησιμοποίηση στις περιπτώσεις συγκροτήσεώς του. 6. Κατά τις επίσημες παρελάσεις, εφόσον οι ως άνω Σημαίες της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και του Ναυτικού Αγήματος έχουν τιμηθεί διά παρασήμων ή μεταλλίων, φέρουν αυτά ανηρτημένα στον κοντό της Σημαίας. Αρθρο : 2106. Επίσημο των Πολεμικών Πλοίων. 1. Το Επίσημο των Πολεμικών Πλοίων είναι όμοιο προς το κυανούν τετράγωνο μετά του λευκού Σταυρού που φέρει η Εθνική Σημαία στην άνω εσωτερική γωνία της. Το πλάτος των κεραιών του Σταυρού είναι ίσο με το 1/5 του όλου πλάτους του Επισήμου. 2. Τα μεγέθη του Επισήμου, ταυτίζονται προς τα μεγέθη του κυανού τετραγώνου των αντιστοίχου μεγέθους Σημαιών και καταγράφονται στο Παράρτημα «Β» του παρόντος Κεφαλαίου ομού μετά των μεγεθών της Εθνικής Σημαίας και των λοιπών διακριτικών σημάτων προσώπων και Διοικήσεων που επαίρονται κατά περίπτωση στα Πολεμικά Πλοία και Ναυτικές Υπηρεσίες. Το Παράρτημα «Β» ενσωματώνεται στο Κεφάλαιο 27 των Διατάξεων Π.Ν. 3. Εν όρμω το Επίσημο επαίρεται στο στηλίδιον του Επισήμου, στο ακρόπρωρο των Πολεμικών Πλοίων, επαίρεται δε και υποστέλλεται συγχρόνως με την Σημαία. Εν πλώ δεν επαίρεται, εκτός εάν το Πλοίο φέρει μικρό ή μεγάλο στολισμό, οπότε επαίρεται στην ίδια θέση. Της επάρσεως Επισήμου δύνανται να εξαιρούνται πλοία που έχουν ειδική κατασκευή μη επιτρέπουσα την έπαρση του. 4. Το Επίσημο υποστέλλεται όταν αναρτώνται ιματισμός ή άλλα αντικείμενα διά στέγνωση ή αερισμό στο πρόστεγο, επαίρεται δε πάλι μετά την απομάκρυνση τους. Αρθρο : 2107. Επισείων Πολεμικών Πλοίων. 1. Ο Επισείων Πολεμικού Πλοίου, χρώματος κυανού,έχει σχήμα ισοσκελούς τριγώνου επιμήκους και φέρει λευκό Σταυρό στη βάση του τριγώνου. Η αναλογία του κατά τη βάση πλάτους προς το όλο μήκος του Επισείοντος είναι 1 προς 20 ο δε λευκός Σταυρός αυτού, όρθιος και ισοκέραιος, απέχει των 3 πλευρών κατά το 1/5 του πλάτους της βάσεως. Το μήκος των κεραιών του Σταυρού είναι τα 3/5 του πλάτους του Επισείοντος, το δε πλάτος αυτών είναι το 1 /5 της βάσεως. 2. Τα μεγέθη των επισειόντων με λεπτομέρειες διαστάσεων των ως άνω στοιχείων, καθορίζονται στο Παράρτημα «Β» του παρόντος Κεφαλαίου που ενσωματώνεται στο Κεφάλαιο 27 των Διατάξεων Π.Ν. 3.0 Επισείων μένει συνεχώς, ημέρα και νύκτα, επηρμένος διά διχήλου στο επίμηλο του (μεγάλου) ιστού των Πολεμικών Πλοίων, εφ όσον επί του πλοίου τούτου δεν είναι επηρμένα : α. Η Σημαία του Προέδρου της Δημοκρατίας. β. Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως Αξιωματικού του Π.Ν. (πλην του Διακριτικού Σήματος του Αρχαιοτέρου Κυβερνήτου). 4. Πλην των περιπτώσεων που αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο ο Επισείων ουδέποτε υποστέλλεται ή μετατοπίζεται. 5. Προς αποφυγήν εμπλοκής του με κεραίες επί του ιστού, δύναται να επαίρεται βραχύτερος Επισείων από τα μεγέθη του πίνακος του Παραρτήματος «Β» του παρόντος Κεφαλαίου που ενσωματώνεται στο Κεφάλαιο 27 των Διατάξεων Π.Ν. Αρθρο : 2108. Επαρση και Υποστολή Σημαίας επί των Πολεμικών Πλοίων. 1. Η Εθνική Σημαία επαίρεται επί των Πολεμικών Πλοίων ως ακολούθως : α. Εν όρμω : Στο πρυμναίο στηλίδιο. Διά πλοία ειδικής κατασκευής τα οποία στερούνται στηλιδίου ορίζεται ως θέση επάρσεως της Σημαίας το κέρας του πρυμναίου ιστού ή του ιστού διά τα μονόστηλα. β. Εν πλώ : Στο κέρας του ιστού ή, στα δίστηλα πλοία, στο κέρας του πρυμναίου ιστού και εφ όσον δεν είναι επηρμένος μικρός ή μεγάλος στολισμός. Οταν τα πλοία εν πλώ φέρουν μικρό ή μεγάλο στολισμό ή όταν ο αρχαιότερος Διοικητής κρίνει τούτο αναγκαίο, η Σημαία επαίρεται και στο πρυμναίο στηλίδιο. γ. Κατά την προετοιμασία προς μάχη : Η Πολεμική Σημαία επαίρεται στην συνήθη εν πλώ θέση της Σημαίας. δ. Κατά την μάχη : Ο Κυβερνήτης φροντίζει ώστε να επαίρεται επί πλέον της Πολεμικής και δεύτερη Σημαία σε εμφανή θέση χωρίς να βλάπτεται η ανάγνωση των ορατών σημάτων. Σε δίστηλα πλοία η δεύτερη Σημαία επαίρεται επί του άλλου ιστού. 2. Η Σημαία επαίρεται εν όρμω την 0800 ώρα κάθε ημέρας και υποστέλλεται με την δύση του ηλίου ή την 2000 ώρα, όταν ο ήλιος δύει μετά την ώρα αυτή (Αρθρο ΔΝ 2110). Την ημέρα της Κυριακής του Πάσχα η Σημαία επαίρεται μετά πλήρων τιμών την 0001 ώραν. Πολεμικά Πλοία του Π.Ν. ορμούντα σε λιμένα ξένου κράτους συμμορφώνονται με τις κινήσεις και ώρες επάρσεως και υποστολής του αρχαιοτέρου Ναυτικού Διοικητού του ξένου λιμένος. 3. Οταν Πολεμικά Πλοία συμπλέουν και όταν συνορμούν σε λιμένα όπου δεν υπάρχει επί της ξηράς Ναυτική Αρχή ή, και αν υπάρχει, στερείται σηματοφορικού σταθμού, τα πλοία ως προς την έπαρση και υποστολή της Σημαίας συμμορφώνονται με τις κινήσεις του πλοίου του αρχαιοτέρου Διοικητού ή του αρχαιοτέρου Κυβερνήτου. Οταν Πολεμικά Πλοία συνορμούν σε λιμένα όπου εδρεύει Αρχηγείο επί της ξηράς ή άλλη Ναυτική Διοίκηση που διαθέτει σηματοφορικό σταθμό, οι κινήσεις επάρσεως και υποστολής της Σημαίας ρυθμίζονται υπ αυτής δι όλα τα συνορμούντα, ανεξαρτήτως εάν το πλοίον του αρχαιοτέρου Διοικητού ή Κυβερνήτου φέρει Διακριτικό Σήμα ανώτερο του επηρμένου στην ξηρά. 4. Εν πλώ, η Σημαία υποστέλλεται το λυκόφως, όταν δεν υπάρχει αρκετό φως της ημέρας ώστε να είναι ορατή, επαίρεται δε το λυκαυγές με την σβέση των πλοϊκών ή και προ της σβέσεως των πλοϊκών, όταν το πλοίο ευρίσκεται πλησίον ξηράς και ιδίως όταν διέρχεται πλησίον γνωστού φρουρίου, πυροβολείου, παρατηρητηρίου, φάρου ή σηματοφορικού σταθμού, υπάρχει δε αρκετό φως ώστε να είναι ορατή. 5. Οταν Πολεμικό Πλοίο απαίρει ή πλέει προς αγκυροβολιά/ πρόσδεση σημαντήρα/παραβολή προ της 0800 ώρας ή μετά την υποστολή της Σημαίας, επαίρει την Σημαία στην εν πλω θέση, εάν υπάρχει αρκετό φως, ώστε αυτή να είναι ορατή. Μετά το πέρας των ως άνω κινήσεων υποστέλλει αυτήν. 6. Οταν στον αυτό όρμο πρόκειται να καταπλεύσει ή αποπλεύσει ξένο Π.Πλοίο προ της 0800 ώρας της επάρσεως ή μετά την υποστολή και εφ όσον υπάρχει ικανός φωτισμός ώστε να διακρίνεται η Σημαία, αυτή επαίρεται προσωρινά μέχρις ότου το ξένο Π.Πλοίο αγκυροβολήσει ή απομακρυνθεί. Εάν εξ αυτού, το πρωί, η Σημαία παραμένει επηρμένη και πλησιάζει η κανονική ώρα επάρσεως, η Σημαία υποστέλλεται με το παράγγελμα «Ωρα Σημαίας» και επαίρεται την 0800 οπότε και αποδίδονται οι κανονικές τιμές προς την Σημαία. 7. Η υποστολή της Σημαίας από την εν όρμω θέση της (πρυμναίο στηλίδιο) και του Επισήμου (πρωραίο στηλίδιο) και η έπαρση της Σημαίας στο κέρας του ιστού, (αλλαγή Σημαιών) οπότε το πλοίο θεωρείται εν πλώ, γίνεται με την ανάσπαση της άγκυρας ή με την λύση του τελευταίου κάλου από τον σημαντήρα, προβλήτα, δεξαμενή ή άλλο πλοίο εν όρμω, όπου το πλοίο ήταν προσδεμένο. 8. Η υποστολή της Σημαίας από την θέση εν πλώ (κέρας του ιστού) και η έπαρση αυτής και του Επισήμου στο πρυμναίο και πρωραίο στηλίδιο αντιστοίχως, (αλλαγή Σημαιών) οπότε το πλοίο θεωρείται εν όρμω, γίνεται με την πόντιση της αγκύρας ή με την πρόσδεση του πρώτου κάλου σε σημαντήρα, προβλήτα, δεξαμενή ή πλευρά άλλου πλοίου εν όρμω. Αρθρο : 2109. Επαρση και Υποστολή Σημαίας σε Ναυτικές Υπηρεσίες Ξηράς. 1. Οι Υπηρεσίες ξηράς οι οποίες επαίρουν Σημαία ορίζονται σε Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ, ώστε σε κάθε Ναυτική περιοχή να επαίρεται μια Σημαία. 2. Στην περιοχή του Ναυστάθμου Σαλαμίνος επαίρονται δύο Σημαίες, η μία στον σηματοφορικό σταθμό του Ναυστάθμου όπου και το Σήμα Διοικήσεως αυτού και η άλλη στο Αρχηγείο Στόλου, το Σήμα Διοικήσεως του οποίου επαίρεται πάντοτε επί πλοίου του. Αρθρο : 2110. Τρόπος επάρσεως και υποστολής της Σημαίας. (Σχετικά άρθρα ΔΝ 2108ΔΝ 2208). 1. Τα παραγγέλματα διά την έπαρση και υποστολή της Σημαίας είναι : α. «Ωρα Σημαίας». β. «Προς έπαρση Σημαίας ή Υποστολή Σημαίας Προσοχή», γ. «Αίρε ή Υπόστειλον». δ. «Εξακολουθήσατε». 2. Οι κινήσεις που λαμβάνουν χώρα έχουν ως εξής : α. Πέντε λεπτά προ της καθωρισμένης ώρας διά την έπαρση ή υποστολή της Σημαίας, επαίρεται τελείως στο ακροκέραιο του Σηματοφορικού Σταθμού ή από το πλοίο του Αρχηγού, αρχαιοτέρου Διοικητού ή Κυβερνήτου το καθοριζόμενον από το Σηματολόγιο προειοδοποιητικό σήμα και ο επί της γέφυρας ή στο Σηματοφορικό Σταθμό σηματωρός υπηρεσίας εκφωνεί από το μεγαφωνικό σύστημα ανακοινώσεων το γενικό προειδοποιητικό παράγγελμα «ώρα Σημαίας» δις. Τα συνορμούντα υποσημαίνουν και εκτελούν όλα τα υπό του παρόντος άρθρου καθοριζόμενα. Με το παράγγελμα «Ωρα Σημαίας» οι καθωρισμένοι εκ των προτέρων διά την έπαρση της Σημαίας και του Επισήμου άνδρες μεταβαίνουν στις θέσεις τους και προετοιμάζουν την έπαρση ή υποστολή της Σημαίας και του Επισήμου. Επίσης, οι άνδρες φρουράς και, εκεί όπου διατίθενται, η Μουσική και οι σαλπιγκτές, μεταβαίνουν στη θέση τους. β. Δεκαπέντε δευτερόλεπτα προ της καθωρισμένης ώρας διά την έπαρση ή υποστολή της Σημαίας, ο σηματωρός υπηρεσίας στη γέφυρα εκφωνεί από το μεγαφωνικό σύστημα ανακοινώσεων το γενικό παράγγελμα «προς έπαρση Σημαίας προσοχή» ή «προς υποστολή Σημαίας προσοχή» και συγχρόνως οι συρικτές (ή σαλπιγκτές) συρίζουν (ή σαλπίζουν) το σύριγμα (ή σάλπισμα) της «Προσοχής». Με το παράγγελμα αυτό όλοι οι ευρισκόμενοι επί των καταστρωμάτων ως και κάθε πρόσωπο ευρισκόμενο εν όψει της Σημαίας, στρέφουν μέτωπο προς αυτή, λαμβάνουν την στάση της προσοχής και τηρούν σιγή, χαιρετούν δε στρατιωτικώς εάν φέρουν πηλήκιον ή πηλίσκο και είναι εν όψει της Σημαίας. γ. Την ακριβή ώρα επάρσεως ή υποστολής της Σημαίας, ο σηματωρός υπηρεσίας στη γέφυρα εκφωνεί από το μεγαφωνικό σύστημα ανακοινώσεων το παράγγελμα «αίρε» ή «υπόστειλον», ενώ υποστέλλεται συγχρόνως το σχετικό προειδοποιητικό σήμα του σηματολογίου. Με το παράγγελμα αυτό η Σημαία και το Επίσημο αίρονται ή υποστέλλονται με βραδύ ρυθμό, ενώ συγχρόνως αποδίδονται οι τιμές που καθορίζονται στο άρθρο ΔΝ 2208. Ο ρυθμός επάρσεως ή υποστολής της Σημαίας και του Επισήμου στα στηλίδια ρυθμίζεται, ώστε το πέρας της επάρσεως ή υποστολής τους να συμπίπτει με το πέρας της ανακρούσεως από την Μουσική ή τους Σαλπιγκτές του Εμβατηρίου της Σημαίας ή του αντιστοίχου ειδικού συρίγματος του «αίρε/υπόστειλον» των συρικτών. δ. Οταν περατωθεί η έπαρση ή η υποστολή της Σημαίας και οι αποδιδόμενες σε αυτήν τιμές του άρθρου ΔΝ 2208, ο σηματωρός εκφωνεί το παράγγελμα «εξακολουθήσατε» και οι συρικτές ή σαλπιγκτές το επαναλαμβάνουν διά του ειδικού συρίγματος ή σαλπίσματος. 3. Οταν, λόγω πένθους, διαταχθεί όπως η Σημαία μείνει μεσίστιος και καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας, τότε : α. Κατά την έπαρση Σημαίας, η Σημαία και το Επίσημο επαίρονται τελείως και αμέσως υποστέλλονται μεσιστίως. β. Κατά την υποστολή Σημαίας και με το παράγγελμα «προς υποστολή Σημαίας Προσοχή» η Σημαία και το Επίσημο επαίρονται τελείως και υποστέλλονται κατόπιν κανονικά. 4. Τα αυτά ως άνω παραγγέλματα τηρούνται και από τις Ναυτικές Υπηρεσίες που επαίρουν Σημαία επί του ιστού. 5. Πλοία και Ναυτικές Υπηρεσίες που τυχόν δεν διαθέτουν μεγαφωνικό σύστημα ανακοινώσεων, μεταδίδουν τα ως άνω καθοριζόμενα παραγγέλματα διά φορητών μεγαφωνικών συστημάτων ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν, μεταδίδουν τα παραγγέλματα διά ζώσης και τα καθιερωμένα συρίγματα άνευ μεγαφώνου. Άρθρο 2111 1.Η Σημαία στα εφόλκια Πολεμικών Πλοίων και πλωτά μέσα γενικώς επαίρεται στο στηλίδιο της πρύμνης,στις ακόλουθες περιπτώσεις : 1)Στους Ελληνικούς λιμένες και όρμους : (1) Τις Κυριακές και τις καθοριζόμενες από τις εν ισχύι διαταγές του ΓΕΝ εορτές, σε όλα τα εφόλκια πλοίων και πλωτά μέσα ευρισκόμενα στην θάλασσα από της επάρσεως μέχρι της υποστολής της Σημαίας. (2) Στα εφόλκια και πλωτά μέσα που φέρουν Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως ή Επισείοντα ή επί των οποίων επιβαίνουν Αρχαί δι επίσημη επίσκεψη. (3) Κατά την εκτέλεση δρομολογίου προς και από ξένα Π.Πλοία ημέρα και νύκτα. (4) Οταν τα πλοία ή οι Ν.Υπηρεσίες όπου ανήκουν φέρουν μικρό ή μεγάλο στολισμό. 2)Σε ξένους λιμένες και όρμους : (1) Κατά τις ίδιες περιπτώσεις όπως και τους Ελληνικούς λιμένες και όρμους. (2) Σε κάθε εφόλκιο που απομακρύνεται από το πλοίο από της επάρσεως μέχρι της υποστολής της Σημαίας. 2.Κάθε εφόλκιο ή πλωτό μέσο που μεταφέρει λείψανο επαίρει την Σημαία αυτού μεσίστιον. 3.Οταν επί του πλοίου ή στην Ναυτική Υπηρεσία η Σημαία είναι μεσίστιος, τα εφόλκια και τα πλωτά μέσα αυτών, εάν πρέπει να φέρουν Σημαίαν ως ανωτέρω, επαίρουν την Σημαία τους μεσίστιον. 4.Οταν εφόλκια ιστιοπλοούν και πρέπει κατά τα ανωτέρω να φέρουν Σημαία, αυτή επαίρεται στο ακροκέραιο της πρυμναίας κεραίας. Τα ιστιοπλοϊκά πλοία του Π.Ν. σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες ή όταν εκτελούν πλόες στην ανοικτή θάλασσα φέρουν την Σημαία εν πλω και εν όρμω,σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου ΔΝ 2108. 5.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Αρχαιότερος Διοικητής δύναται κατά την κρίση του να διατάξει ό,τι αφορά στην έπαρση της Σημαίας επί των εφολκίων. 6.Οι Σημαίες που επαίρονται στα εφόλκια και πλωτά μέσα εν γένει είναι 6ου ή 7ου μεγέθους καθοριζόμενα διά διαταγής του Αρχηγού, Διοικητού Ν.Δυνάμεως ή του οικείου Ναυτικού Συγκροτήματος (βλ. μεγέθη στο Παράρτημα «Β» αυτού του Κεφαλαίου το ενσωματωμένο στο Κεφάλαιο 27 των Διατάξεων Π.Ν.). Αρθρο : 2112. Διατάξεις που αφορούν την χρήση της Εθνικής Σημαίας. Από τον σχετικό Νόμο που καθορίζει τα αφορώντα στην Εθνική Σημαία και τον προς αυτή οφειλόμενο σεβασμό επισημαίνονται τα ακόλουθα : 1)Στην ημεδαπή και σε περιπτώσεις που η Εθνική Σημαία επαίρεται στον αυτό χώρο ή κτίρια με Σημαίες άλλων κρατών, οι Σημαίες των άλλων κρατών πρέπει να είναι των ιδίων διαστάσεων και να επαίρονται επί άλλων ιστών ή κοντών του αυτού ύψους και μήκους προς των της Εθνικής Σημαίας. Στην περίπτωση αυτή η Εθνική Σημαία τίθεται στο δεξιό των λοιπών Σημαιών. 2)Στην αλλοδαπή σε συμμαχικά Στρατηγεία ή κατά την εκτέλεση διεθνών αγώνων, συνεδρίων ή τελετών, οι διαστάσεις της Σημαίας, το ύψος του ιστού και το μήκος του κοντού είναι τα αυτά με τα του αντιστοίχου Κράτους. 3)Στην περίπτωση παρελάσεως στην ημεδαπή : (1) Με άλλες Σημαίες επί γραμμής μετώπου η Εθνική Σημαία τίθεται στο δεξιό των άλλων Σημαιών. (2) Με λάβαρα, τίθεται εμπρός και στο μέσον αυτών, δ. Σε περιπτώσεις : (1) Στολισμού προθήκης ή τοίχου αιθούσης με εκτυλιγμένη την Σημαία, τοποθετείται με τον Σταυρό αριστερά διά τον αντικρύζοντα αυτήν. (2) Στολισμού αιθούσης διαλέξεων διά Σημαίας επί κοντού, αυτή τοποθετείται στο δεξιό του ομιλητού. (3) Καλύψεως σωρού διά της Σημαίας, ο Σταυρός τίθεται στην κεφαλή αυτής. 4)Η Εθνική Σημαία : (1) Δεν ανακρεμάται επί εξωστών ή παραθύρων. (2) Δεν φέρει επ αυτής τα Διακριτικά οργανώσεων, οργανισμών, συλλόγων, σχολών ή ιδρυμάτων ή οποιαδήποτε παράσταση. (3) Δεν χρησιμοποιείται διά να καλύψει προτομές ή αγάλματα. Στην περίπτωση αυτή δύναται να χρησιμοποιηθεί ύφασμα με τα Εθνικά χρώματα. Η απαγόρευση αυτή ισχύει παρομοίως και δια την κάλυψη τραπεζών διαφόρων τελετών. (4) Δεν χρησιμοποιείται δι οποιοδήποτε διαφημιστικό ή εμπορικό σκοπό. (5) Δεν απορρίπτεται στα άχρηστα, αλλά σε αντικατάσταση της λόγω παλαιότητος καταστρέφεται κατά προτίμηση διά πυράς σε κατάλληλο χώρο. Αρθρο : 2113. Διακριτικόν Σήμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. 1.Το Διακριτικό Σήμα του Προέδρου της Δημοκρατίας αποτελείται από κυανό ύφασμα σχήματος τετραγώνου το οποίο φέρει στο μέσον και στις δύο όψεις αυτού όρθιο, ισοκέραιο, αργυρό Σταυρό ο οποίος σχηματίζει αιχμή στο μέσον του κάτω άκρου της καθέτου κεραίας αυτού. Τα εκατέρωθεν του Σταυρού τμήματα φέρουν το αυτό μετά του υφάσματος χρώμα, διαχωριζόμενα με χρυσοκίτρινη ταινία η οποία περιβάλλεται εξ ολοκλήρου κυκλικά από δύο κλάδους δάφνης χρυσοκιτρίνου χρώματος, διασταυρωμένους κάτω από την αιχμή του κάτω άκρου της καθέτου κεραίας του Σταυρού. 2.Το Διακριτικό Σήμα του Προέδρου της Δημοκρατίας κατασκευάζεται από κατάλληλο ύφασμα ανεξίτηλου χρώματος, απαγορευομένης της χρησιμοποιήσεως Διακριτικών Σημάτων εφθαρμένων ή αποχρωματισμένων. 3.Τα μεγέθη του Διακριτικού Σήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι τέσσερα και οι αντίστοιχες διαστάσεις μήκους και πλάτους των κεραιών του Σταυρού, όπως έχουν καθορισθεί από σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, εμφαίνονται στο Παράρτημα «Β» του παρόντος Κεφαλαίου, το ενσωματωμένο στο Κεφάλαιο 27 των Διατάξεων Π.Ν. 4.Το Διακριτικό Σήμα του Προέδρου της Δημοκρατίας επαίρεται υπό των Πολεμικών Πλοίων, οσάκις επιβαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επ αυτών και υπό των Ν. Υπηρεσιών, οσάκις τις επισκέπτεται, ως ακολούθως : 1)Υπό των Πολεμικών Πλοίων επαίρεται στο επίμηλο του (μεγάλου) ιστού. 2)Υπό των Ναυτικών Υπηρεσιών που διαθέτουν ιστόν, στο επίμηλο του ιστού. Σε Ναυτικές Υπηρεσίες που δεν διαθέτουν ιστόν αλλά μόνον κοντό, το Διακριτικό Σήμα του Προέδρου της Δημοκρατίας επαίρεται σε άλλο κοντό, τοποθετούμενο δι αυτόν τον σκοπό πλησίον του κοντού της Εθνικής Σημαίας. 5.Οταν επαίρεται το Διακριτικό Σήμα του Προέδρου της Δημοκρατίας υποστέλλεται κάθε άλλο Διακριτικό Σήμα και Σήμα Διοικήσεως, ως και ο Επισείων των Πολεμικών Πλοίων. Επίσης υποστέλλεται και ο τυχόν επηρμένος μικρός ή μεγάλος Στολισμός. 6.Κατά την νύκτα, το επηρμένο Διακριτικό σήμα του Προέδρου της Δημοκρατίας φωτίζεται, εάν τούτο είναι δυνατόν, με ισχυρό φανό. 7.Σε περίπτωση συγχρόνου παρουσίας επί Πολεμικού Πλοίου ή σε Ναυτική Υπηρεσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και ξένου Αρχηγού Κράτους, πρέπει να υψώνονται αμφότερα τα Διακριτικά Σήματα αυτών παραπλεύρως στον ίδιο ιστό. Αρθρο : 2114. Διακριτικό Σήμα του Πρωθυπουργού. 1.Το Διακριτικό Σήμα του Πρωθυπουργού είναι παρόμοιο προς το Επίσημο (Βλέπε άρθρο ΔΝ 2107) με την διαφορά ότι το άνω παρά τον ιστό τετράγωνο σύγκειται από επτά ίσου πλάτους ταινίες παράλληλες προς την διαγώνιο που ενώνει τα άκρα του Σταυρού. Η μεσαία ταινία είναι λευκή, οι δε υπόλοιπες κυανές λευκές εναλλάξ. 2.Τα μεγέθη του Διακριτικού Σήματος του Πρωθυπουργού είναι τέσσερα (4) και εμφαίνονται στο Παράρτημα «Β» αυτού του Κεφαλαίου, το ενσωματωμένο στο Κεφάλαιο 27 των Διατάξεων Π.Ν. 3.Δίστηλο πλοίο επί του οποίου επιβαίνει ο Πρωθυπουργός επαίρει στο επίμηλο του μεγάλου ιστού το Διακριτικό Σήμα αυτού, και το τυχόν υπάρχον σήμα Διοικήσεως παραμένει επηρμένο στον έτερο ιστό. Στα μονόστηλα πλοία, το Διακριτικό Σήμα τούτο επαίρεται στο επίμηλο του ιστού, παραπλεύρως τυχόν υπάρχοντος Διακριτικού Σήματος Διοικήσεως. Εάν το επίμηλο δεν υποδέχεται δύο σήματα, το Διακριτικό Σήμα του Πρωθυπουργού επαίρεται σε τούτο και το Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως σε άλλη κατάλληλη θέση. Αρθρο : 2115. Διακριτικό Σήμα Υπουργού ή Αναπληρωτού ή Υφυπουργού Εθνικής Αμύνης. 1.Το Διακριτικό Σήμα του Υπουργού Εθνικής Αμύνης (το αυτό διά τον Αναπληρωτή ή Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης) είναι παρόμοιο με το Επίσημο, με την διαφορά ότι τα παρά τον ιστό τετράγωνα σύγκεινται από επτά ίσου πλάτους ταινίες έκαστο, τριών λευκών και τεσσάρων κυανών εναλλάξ, των κυανών αρχομένων από την πλησιέστερη προς το κέντρο του Σταυρού γωνία των τετραγώνων. Η διεύθυνση (κλίση) των ταινιών είναι κάθετος προς την διαγώνιο του Διακριτικού Σήματος που διέρχεται από το αντίστοιχο τετράγωνο. 2.Τα μεγέθη του Διακριτικού Σήματος του Υπουργού Εθνικής Αμύνης είναι τέσσερα (4) και εμφαίνονται στο Παράρτημα «Β» αυτού του Κεφαλαίου, το ενσωματωμένο στο Κεφάλαιο 27 των Διατάξεων Π.Ν. 3.Δίστηλο πλοίο επί του οποίου επιβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης (ή ο Αναπληρωτής ή Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης) επαίρει στο επίμηλο του μεγάλου ιστού το Διακριτικό Σήμα αυτού και το τυχόν υπάρχον σήμα Διοικήσεως παραμένει επηρμένο στον έτερο ιστό. Στα μονόστηλα πλοία, αυτό το Διακριτικό Σήμα επαίρεται στο επίμηλο του ιστού, παραπλεύρως τυχόν υπάρχοντος Διακριτικού Σήματος Διοικήσεως. Εάν το επίμηλο δεν υποδέχεται δύο σήματα, το Διακριτικό Σήμα του Υπουργού Εθνικής Αμύνης επαίρεται σε τούτο και το Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως σε άλλη κατάλληλη θέση. Αρθρο : 2116. Διακριτικό Σήμα του Α/ΓΕΕΘΑ. 1.Το Διακριτικό Σήμα του Α/ΓΕΕΘΑ είναι τετράγωνο με τρεις ίσου πλάτους οριζόντιες λωρίδες, χρώματος εκ των άνω προς τα κάτω βαθέως κυανού, ερυθρού και ανοικτού κυανού (ΡΑΦ). Οι έγχρωμες οριζόντιες λωρίδες διαχωρίζονται από λευκή λωρίδα μεταξύ τους. Φέρει πέντε (5) λευκούς αστέρες σε σχήμα Σταυρού με τον κεντρικό αστέρα στο κέντρο του Διακριτικού Σήματος. 2.Τα μεγέθη του Διακριτικού Σήματος του Α/ΓΕΕΘΑ, και τα διά το κάθε μέγεθος αντίστοιχο πλάτος των λωρίδων και των διαχωριστικών λευκών λωρίδων εμφαίνονται στο Παράρτημα «Β» το ενσωματωμένο στο Κεφάλαιο 27 των Διατάξεων Π.Ν. 3.Δίστηλο πλοίο επί του οποίου επιβαίνει ο Α/ΓΕΕΘΑ επαίρει στο επίμηλο του μεγάλου ιστού το Διακριτικό Σήμα αυτού, και το τυχόν υπάρχον Σήμα Διοικήσεως παραμένει επηρμένο στον έτερο ιστό. Στα μονόστηλα πλοία, αυτό το Διακριτικό Σήμα επαίρεται στο επίμηλο του ιστού, παραπλεύρως τυχόν υπάρχοντος Διακριτικού Σήματος Διοικήσεως. Εάν το επίμηλο δεν υποδέχεται δύο σήματα, το Διακριτικό Σήμα του Α/ΓΕΕΘΑ και το τυχόν υπάρχον Διακριτικά Σήμα Διοικήσεως επαίρονται παραπλεύρως σε κατάλληλη θέση. Αρθρο : 2117. Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως. Γενικές περί αυτών διατάξεις. 1.Τα Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως δεν δύναται να επαρθούν επί Πολεμικών Πλοίων, Υπηρεσιών ξηράς, εφολκίων ή οχημάτων παρά μόνον από τους Αξιωματικούς οι οποίοι τοποθετούνται στις Διοικήσεις βάσει των ισχυουσών Διατάξεων και όπως προβλέπεται από τις παρούσες Διατάξεις του Π.Ν. 2.Τα Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως μένουν επηρμένα επί των πλοίων, των δε δικαιουμένων Διοικήσεων στην ξηρά σε κατάλληλο ιστό Ναυτικής περιοχής, καθ όλο το διάστημα της Διοικήσεως κατά την ημέρα και την νύκτα, εκτός των περιπτώσεων μεταφοράς των, σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 7. 3.Ολα τα Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως επί πλοίων επαίρονται στο επίμηλο του (πρωραίου) ιστού. (Διά περιπτώσεις συνυπάρξεως μετά άλλων Διακριτικών Σημάτων βλ. άρθρα ΔΝ 2114, ΔΝ 2115 και ΔΝ 2116). 4.Οταν επί Πολεμικού Πλοίου επαίρεται Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως κάθε τυχόν επηρμένο κατώτερο Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως ως και ο Επισείων του Πολεμικού Πλοίου, υποστέλλονται. 5.Πλην της περιπτώσεως της επάρσεως του Διακριτικού Σήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, τα Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως ουδέποτε υποστέλλονται ή μετατοπίζονται λόγω στολισμού ή χαιρετισμού. (Διά περιπτώσεις συνυπάρξεως μετ άλλων Διακριτικών Σημάτων βλ. άρθρα ΔΝ 2114, ΔΝ 2115 και ΔΝ 2116) 6.Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης, με πρόταση του Α/ΓΕΝ, δύναται να επιτρέψει σε Ανώτατο Αξιωματικό ή Πλοίαρχο Διοικητή Ομάδος πλοίων, δικαιούμενο Διακριτικού Σήματος Διοικήσεως επί πλοίου, να επαίρει το αυτό Διακριτικό σήμα και σε Υπηρεσία ξηράς που υπάγεται σε αυτόν. 7.Οι δικαιούμενοι Διακριτικού Σήματος Διοικήσεως ανώτατοι Αξιωματικοί και οι ανώτεροι Αξιωματικοί Διοικητές Ομάδος ή Μοίρας Πλοίων επαίρουν το Διακριτικό Σήμα της Διοικησεώς τους επί του διά διαταγής του ΓΕΝ καθορισθέντος πλοίου της Ναυτικής τους Δυνάμεως και μεταφέρουν τούτο πρόσκαιρα επί κάθε πλοίου της Ναυτικής τους Δυνάμεως, όταν επιβαίνουν επισήμως είτε δι επίσκεψη ή δι επιθεώρηση ή δι εκτέλεση πλου. (βλ. άρθρο ΔΝ 0411). Ταυτόχρονη επίδειξη Διακριτικού Σήματος Διοικήσεως από περισσότερα του ενός Π.Πλοία ή Ν.Υπηρεσίες δεν επιτρέπεται. Αρθρο : 2118. Περιγραφή των Διακριτικών Σημάτων Διοικήσεως. Αρχή που διέπει το δικαίωμα προς χρήση τους. 1.Τα Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως στο Πολεμικό Ναυτικό είναι τα ακόλουθα : 1)Του Α/ΓΕΝ και Ναυάρχου. Είναι τετράγωνο,όμοιο με το Επίσημο των Πολεμικών Πλοίων. Φέρει τέσσερεις (4) λευκούς εξάκτινους αστέρες, από ένα στο κέντρο του κάθε κυανού περί τον λευκό Σταυρό τετραγώνου. 2)Του Αντιναυάρχου. Είναι τετράγωνο, όμοιο με το Επίσημο των Πολεμικών Πλοίων. Φέρει τρεις (3) λευκούς εξάκτινους αστέρες από ένα στο κέντρο κάθε ενός των δύο εσωτερικών κυανών τετραγώνων και ένα στο κέντρο του επάνω εξωτερικού κυανού τετραγώνου. 3)Του Υποναυάρχου. Είναι τετράγωνο,όμοιο με το Επίσημο των Πολεμικών Πλοίων. Φέρει δύο λευκούς εξάκτινους αστέρες από ένα στο κέντρο κάθε ενός των δύο εσωτερικών κυανών τετραγώνων. 4)Του Αρχιπλοιάρχου. Είναι τετράγωνο,όμοιο με το Επίσημο των Πολεμικών Πλοίων. Φέρει ένα λευκό εξάκτινο αστέρα στο κέντρο του άνω εσωτερικού κυανού τετραγώνου. 5)Του Πλοιάρχου Διοικητού Ομάδος ή Μοίρας Πλοίων ή Ναυτικού Διοικητού. Είναι τετράγωνο, όμοιο με το Επίσημο των Πολεμικών Πλοίων, ψαλιδωτό κατά την εξωτερικήν του πλευρά, με βάθος κατά το 1/3 της πλευράς του τετραγώνου. 6)Του Αντιπλοιάρχου-Πλωτάρχου Διοικητού Μοίρας Πλοίων. Φέρει την διάταξη του Σταυρού του Επίσημου Πολεμικών Πλοίων σε σχήμα ισοσκελούς τριγώνου. 2.Τα μεγέθη των ως άνω Διακριτικών Σημάτων Διοικήσεως είναι αντίστοιχα των μεγεθών των Επισήμων των Πολεμικών Πλοίων και καθορίζονται στο Παράρτημα «Β» αυτού του Κεφαλαίου, το ενσωματωμένο στο Κεφάλαιο 27 των Διατάξεων Π.Ν. 3.Η απεικόνιση των ως άνω Διακριτικών Σημάτων Διοικήσεως παρέχεται ομού μετά της απεικονίσεως της Εθνικής Σημαίας και των λοιπών Διακριτικών Σημάτων στο Παράρτημα «Γ» αυτού του Κεφαλαίου, το ενσωματωμένο στο Κεφάλαιο 27 των Διατάξεων Π.Ν. 4.Η αρχή που πρέπει να εφαρμόζεται από το ΓΕΝ διά τον καθορισμό του δικαιώματος της χρησιμοποιήσεως των Διακριτικών Σημάτων Διοικήσεως είναι : 1)Η διατήρηση του δικαιώματος στις Διοικήσεις των Ναυτικών και αεροναυτικών Δυνάμεων από τις οποίες προήλθε η παράδοση της χρησιμοποιήσεως τους. 2)Ο κατόπιν συνεργασίας και μετά των άλλων κλάδων των Ε.Δ. σε επίπεδο ΓΕΕΘΑ απαιτούμενος περιορισμός της χρήσεώς τους στις απολύτως δικαιολογημένες και παρόμοιες διά τους τρεις Κλάδους των Ε.Δ. άλλες περιπτώσεις ανάγκης υποδηλώσεως της ασκήσεως Διοικήσεως. 5.Επί τη βάσει των καθοριζομένων στην προηγουμένη παράγραφο 4, Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως χρησιμοποιούν 1)Ο Αρχηγός του ΓΕΝ. 2)Ο Αρχηγός Στόλου και οι Διοικητές των μεγάλων Διοικήσεων ΔΔΜΝ και ΔΝΕ. γ. Ο Υπαρχηγός ΓΕΝ. 3)Οι Αντιναύαρχοι του Π.Ν. οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση, ανεξαρτήτως τοποθετήσεως, ε. Εκ των λοιπών ανωτάτων Αξιωματικών του Π.Ν. : (1) Ο Γενικός Επιθεωρητής του Π.Ν. οσάκις επιβαίνει επί Πολεμικού Πλοίου ή επισκέπτεται Ν.Υπηρεσίες διά επιθεώρηση. (2) Ο Αρχιεπιστολεύς Στόλου,εφόσον επιβαίνει επισήμως επί πλοίου ή μετακινείται επί εφολκίων. (3) Οι Διοικητές Ομάδος Πλοίων. (4) Οι Διοικητές των Ναυτικών Συγκροτημάτων Ναυστάθμου Σαλαμίνος, Ναυστάθμου Κρήτης. (5) Ο Διοικητής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. (6) Οι Διοικητές Ναυτικών Διοικήσεων. (7) Ο Διοικητής της Διοικήσεως Ελικοπτέρων. 4)Εκ των Πλοιάρχων και ανωτέρων εν γένει Αξιωματικών : (1) Οι Πλοίαρχοι Διοικητές Ομάδων ή Μοιρών Πλοίων. (2) Οι Αντιπλοίαρχοι ή Πλωτάρχες Διοικητές Μοιρών Πολεμικών Πλοίων. 5)Εφ όσον στις Διοικήσεις των υποπαραγράφων 5ε (4)5ε (7) τοποθετείται Αξιωματικός βαθμού Πλοιάρχου, αυτός δικαιούται του αντιστοίχου Διακριτικού Σήματος του βαθμού του. 6.Διαταγή του Υπουργού Εθνικής Αμύνης δύναται επί τη βάσει της αρχής της ανωτέρω παραγράφου 4 να τροποποιήσει την ανωτέρω υποπαράγραφο 5ε διά μελλοντικές ανάγκες του Π.Ν. Αρθρο : 2119. Διακριτικό Σήμα του αρχαιοτέρου Κυβερνήτου. 1.Ως Διακριτικό Σήμα του αρχαιοτέρου Κυβερνήτου δύο ή περισσοτέρων συνορμούντων Ελληνικών Πολεμικών Πλοίων χρησιμοποιείται ο επισείων του Σηματολογίου ΔΕΞΙΑ-ΣΤΒΔ, ο οποίος επηρμένος εν όρμω από Πολεμικό Πλοίο (ενός Κράτους) έχει την σημασία : Στο πλοίο τούτο επιβαίνει ο αρχαιότερος των παρόντων Αξιωματικών (αυτού του Κράτους). 2.Ο επισείων αυτός επαίρεται σε εμφανή θέση, εφόσον δεν υπάρχει επηρμένο εν όψει άλλο Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως. Υποστέλλεται εν όψει άλλου Διακριτικού Σήματος Διοικήσεως εκτός αν ο αρχαιότερος Κυβερνήτης είναι αρχαιότερος και του συνορμούντος Διοικητού. 3.Η έπαρση του επισείοντος αυτού δεν επιβάλλει την υποστολή του Επισείοντος των Πολεμικών Πλοίων και ουδέποτε γίνεται επί εφολκίων ή οχημάτων. Αρθρο : 2120. Διακριτικά Σήματα και Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως επί των εφολκίων και πλωτών μέσων. 1.Το εφόλκιο ή πλωτό μέσο επί του οποίου επιβαίνει επισήμως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φέρει στο στηλίδιο της πρώρης το Διακριτικό του Σήμα. 2.Το εφόλκιο ή πλωτό μέσο επί του οποίου επιβαίνει επισήμως ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης (ή ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Αμύνης ή Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης) φέρει στο στηλίδιο της πρώρης το αντίστοιχο Διακριτικό τους Σήμα. 3.Το εφόλκιο ή πλωτό μέσο επί του οποίου επιβαίνει επισήμως ο Α/ΓΕΕΘΑ φέρει στο στηλίδιο της πρώρης το Διακριτικό του Σήμα. 4.Τα εφόλκια ή πλωτά μέσα επί των οποίων επιβαίνουν επισήμως ο Α/ΓΕΝ ή οι Αξιωματικοί του Π.Ν. οι οποίοι δικαιούνται Διακριτικού Σήματος Διοικήσεως φέρουν στο στηλίδιο της πρώρης το αντίστοιχο Διακριτικό Σήμα της Διοικήσεως τους. 5.Το εφόλκιο επί του οποίου επιβαίνει επισήμως Κυβερνήτης Πολεμικού Πλοίου ή όταν αυτός φέρει την στολή μετά ξίφους φέρει στο στηλίδιο της πρώρης τον Επισείοντα των Πολεμικών Πλοίων. Ομοίως φέρει τον Επισείοντα των Πολεμικών Πλοίων το εφόλκιο επί του οποίου επιβαίνει Αξιωματικός με στολή και ξίφος, αποστελλόμενος από τον αρχαιότερο Διοικητή ή αρχαιότερο Κυβερνήτη δι εκτέλεση υπηρεσίας σε πλοίο του Π.Ν. ή ξένο πλοίο. 6.Τα Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως επαίρονται υποχρεωτικά επί των εφολκίων κατά τις τελετές και τις επίσημες επισκέψεις, εφόσον επιβαίνουν οι δικαιούμενοι. 7.Οταν εφόλκια ή πλωτά μέσα φέρουν κατά τα ανωτέρω Διακριτικά Σήματα ή Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως ή τον Επισείοντα Πολεμικών Πλοίων φέρουν και την Σημαία, (βλ. άρθρο ΔΝ2111). 8.Τα εφόλκια τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς από τον Αρχηγό του ΓΕΝ, τον Αρχηγό Στόλου και ανωτάτους Αξιωματικούς φέρουν χρωματισμένο στις παρειές τους το αντίστοιχο Διακριτικό τους Σήμα. Αρθρο : 2121. Διακριτικοί Δίσκοι επί των εφολκίων. 1.Μεταλλικοί δίσκοι διαμέτρου 25 εκ., χρωματισμένοι με ειδικά σημεία τοποθετούνται σε εμφανές σημείο των εφολκίων των ανωτάτων Αξιωματικών και εκ των ανωτέρων των Πλοιάρχων που δικαιούνται Διακριτικού Σήματος Διοικήσεως ή του Επισείοντος των Πολεμικών Πλοίων διά να δηλώσουν την εν στολή ανεπίσημη ή αντιθέτως την με πολιτική περιβολή παρουσία τους στα εφόλκια και ως εξής ΔΙΣΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΝΟΙΑ 1)ΕΡΥΘΡΟΣ Ερυθρός δίσκος με λευκό όρθιο Σταυρό. Ανώτατος Αξιωματικός δικαιούμενος Διακριτικού Σήματος Διοικήσεως, επιβαίνει εν στολή ανεπισήμως. 2)ΚΥΑΝΟΣ Κυανός δίσκος με λευκό όρθιο Σταύρο. Ανώτατος Αξιωματικός μη δικαιούμενος Διακριτικού Σήματος Διοικήσεως, επιβαίνει εν στολή. 3)ΠΡΑΣΙΝΟΣ Πράσινος δίσκος με λευκό όρθιο Σταύρο. Πλοίαρχος Διοικητής Ομάδος ή Μοίρας Πλοίων ή Πλοίαρχος δικαιούμενος Διακριτικού Σήματος Διοικήσεως ή Πλοίαρχος-Κυβερνήτης ή Αρχιεπιστολεύς επιβαίνει εν στολή ανεπισήμως. 4)ΑΡΝΗΤΙΚΟ Δίσκος διηρημένος σε τετράγωνα διά τριών καθέτων και τριών οριζοντίων γραμμών. Τα τετράγωνα είναι χρώματα του εν ισχύι επισείοντος «ΑΡΝΗΤΙΚΟΝ». Δι όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις εφόσον επιβαίνουν με πολιτική περιβολή. 2.Δεν φέρεται δίσκος εφόσον στο πρωραίο στηλίδιο είναι επηρμένο το Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως ή ο Επισείων των Πολεμικών Πλοίων του άρθρου ΔΝ 2120. 3.Οι ως άνω διακριτικοί δίσκοι δεικνύονται εν ημέρα από της επάρσεως της Σημαίας μέχρις της υποστολής της. Αρθρο : 2122. Διακριτικά Σήματα και Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως επί οχημάτων. 1.Το Διακριτικό Σήμα του Προέδρου της Δημοκρατίας επαίρεται επί του οχήματος στο οποίο επιβαίνει κατά τις μετακινήσεις αυτού προς και εντός περιοχών ευθύνης του Π.Ν. 2.Τα Διακριτικά Σήματα του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εθνικής Αμύνης (Αναπληρωτού ή Υφυπουργού) επαίρονται επί των οχημάτων στα οποία επιβαίνουν κατά τις μετακινήσεις τους προς και εντός περιοχών ευθύνης του Π.Ν. 3.Το Διακριτικό Σήμα του Α/ΓΕΕΘΑ επαίρεται επί του οχήματος στο οποίο επιβαίνει κατά τις μετακινήσεις του προς και εντός περιοχής ευθύνης του Π.Ν. 4.Τα Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως των δικαιουμένων ανωτάτων Αξιωματικών του Π.Ν. επαίρονται στην καταλλήλως κατασκευασμένη εμπρόσθια δεξιά θέση του οχήματος στο οποίο επιβαίνουν σε περιπτώσεις ως ακολούθως : 1)Επισήμου μετακινήσεως τους προς μονάδες του Π.Ν. ή αρχές τις οποίες επισκέπτονται ή τελετές στις οποίες συμμετέχουν. 2)Οταν υπάρχει ανάγκη αναγνωρίσεως τους κατά την προσέγγιση σε Υπηρεσίες ή εντός αυτών, αποφευγομένης της επιδείξεως του σήματος σε διαδρομές εκτός της περιοχής της έδρας τους. Διαταγή του ΓΕΝ δύναται να ρυθμίζει λεπτομέρειες επί του θέματος, σταθμίζουσα την ανάγκη ομοιομορφίας με τους άλλους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, όπου απαιτείται. 5.Τα μεγέθη των Διακριτικών Σημάτων και Διακριτικών Σημάτων Διοικήσεως, που χρησιμοποιούνται ως ανωτέρω στα οχήματα, είναι τα μικρότερα των εμφαινομένων στο Παράρτημα «Β» του παρόντος Κεφαλαίου, το ενσωματωμένο στο Κεφάλαιο 27 των Διατάξεων Π.Ν. 6.Ουδέποτε φέρεται επί οχήματος Διακριτικό Σήμα ή Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως Στρατιωτικού όταν ο δικαιούμενος τούτου δεν επιβαίνει επ αυτού ή επιβαίνει με πολιτική περιβολή. Αρθρο : 2123. Πινακίδες ενδεικτικές βαθμού επί υπηρεσιακών οχημάτων. 1.Πινακίδες μετ αστέρων, ενδεικτικές του βαθμού, τοποθετούνται στα υπηρεσιακά οχήματα όλων των ανωτάτων Αξιωματικών του Π.Ν. 2.Οι πινακίδες τοποθετούνται σε κατάλληλη υποδοχή στο μέσον του εμπρόσθιου και οπισθίου προφυλακτήρος, αποτελούν ένα μεταλλικό κυανό πλαίσιο διαστάσεων μήκους 30 εκ. και πλάτους 15 εκ. και επ αυτού φέρουν επάργυρους μεταλλικούς αστέρες διαμέτρου 6 εκ., σταθερά προσαρμοσμένους στο πλαίσιο. Οι αστέρες είναι : 1)Τέσσερις διά τον Α/ΓΕΝ. β. Τρεις διά τον βαθμό του Αντιναυάρχου. γ. Δύο διά τον βαθμό του Υποναυάρχου, δ. Ενας διά τον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου. 3.Ειδικής κατασκευής πινακίδες 5 αστέρων φέρονται από το υπηρεσιακό όχημα του Α/ΓΕΕΘΑ. 5.Οι ανωτέρω πινακίδες αφαιρούνται και τοποθετούνται στην θέση τους τα αντίστοιχα πλαίσια τα φέροντα τον Υπηρεσιακό αριθμό του οχήματος, όταν δεν επιβαίνει του οχήματος ο Αξιωματικός ή όταν επιβαίνει με πολιτική περιβολή. Αρθρο : 2124. Εξομοίωση βαθμού ή καθηκόντων δεν δίδει δικαίωμα χρήσεως Διακριτικών Σημάτων Διοικήσεως του Π.Ν. 1.Ουδέν από τα καθοριζόμενα από τις Διατάξεις του Π.Ν. Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως επαίρεται επί των Πολεμικών Πλοίων, εφολκίων ή οχημάτων διά να δηλώσει την παρουσία Αξιωματικού του Π.Ν. ή των άλλων Κλάδων των Ε.Δ. ή Δημοσίου λειτουργού οι οποίοι κατέχουν όμοιο βαθμό ή εκτελούν καθήκοντα εξομοιούμενα προς εκείνα των δικαιουμένων Διακριτικού Σήματος Διοικήσεως του Π.Ν. Αρθρο : 2125. Διατάξεις που αφορούν στην έπαρση επί Πολεμικών Πλοίων Διακριτικών Σημάτων Αξιωματικών των άλλων Κλάδων των Ε.Δ. 1.Τα Διακριτικά Σήματα των ανωτάτων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας καθορίζονται από τις οικείες τους Διατάξεις. 2.Τα καθοριζόμενα στο άρθρο ΔΝ 2116 διά την έπαρση του Διακριτικού Σήματος του Α/ΓΕΕΘΑ επί Πολεμικών Πλοίων ισχύουν και διά την έπαρση του Διακριτικού Σήματος του Αρχιστρατήγου. 3.Το Διακριτικό Σήμα ανωτάτου Αξιωματικού του Στρατού Ξηράς ή της Πολεμικής Αεροπορίας επαίρεται επί Πολεμικού Πλοίου στο αριστερό ακροκέραιο του (πρωραίου) ιστού, όταν το πλοίο τούτο διά διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης ή του ΓΕΝ έχει ορισθεί ως έδρα του Στρατηγείου του και ο δικαιούμενος Αξιωματικός επέβη δι ασκήσεις ή επιχειρήσεις. Το σχετικό Διακριτικό Σήμα πρέπει να παραδίδεται στο Π.Πλοίο από το Επιτελείο του. Στην περίπτωση αυτή ουδεμία μεταβολή επέρχεται στην έπαρση των Διακριτικών Σημάτων Διοικήσεως του Π.Ν. Ο Επισείων Πολεμικού Πλοίου δεν υποστέλλεται. Αρθρο : 2126. Διακριτικά Σήματα Αθλητικών Ομάδων Π.Ν. 1.Διακριτικά Σήματα αθλητικών ομάδων καθορίζονται μόνο διά την Αθλητική Ενωση του Π.Ν. (ΑΕΝ), την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και την Σχολή Υπαξιωματικών του Π.Ν. 2.Τα μεγέθη των σημάτων αυτών καθορίζονται και διά τους τρεις αθλητικούς ομίλους της προηγουμένης παραγράφου σε εκατοστόμετρα, ως ακολούθως : ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΛΕΥΚΗΣ ΛΩΡΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΥΡΕΟΥ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΠΛΑΤΟΣ 1ο 2ο 72-40 18-10 150 45 15 4 50 15 3.Τα Διακριτικά Σήματα και των τριών ως άνω αθλητικών ομάδων είναι κυανά και φέρουν στο κέντρο οριζόντια κυματοειδή λευκή λωρίδα. Εις το 1/3 της οριζόντιας από τη βάση αποστάσεως και επί των δύο πλευρών τοποθετείται το κέντρον του θυρεού : 1)Της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων διά τις αθλητικές ομάδες αυτής. 2)Της Σχολής Υπαξιωματικών διά τις αθλητικές ομάδες αυτής. 3)Του Π.Ν. διά τις αθλητικές ομάδες της Αθλητικής Ενώσεως του Π.Ν. (ΑΕΝ). 4.Τα ως άνω Διακριτικά Σήματα απεικονίζονται στο Παράρτημα «Γ» του παρόντος Κεφαλαίου, το ενσωματωμένο στο Κεφάλαιο 27 των Διατάξεων του Π.Ν. 5.Εκ των μεγεθών της ως άνω παραγράφου, το 1 ο επαίρεται επί του ιστού του Ναυτικού Ομίλου ή του τόπου διεξαγωγής των αγώνων, το δε 2ο επί των σκαφών που λαμβάνουν μέρος σε αγώνες. 6.Κατάλληλες σμικρύνσεις (μινιατούρες) των ως άνω Διακριτικών Σημάτων φέρονται στις αθλητικές στολές των αθλητών. Αρθρο : 2127. Ισχύς των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου 21 διά τις Ν.Υπηρεσίες Ξηράς. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, πλην εκείνων που αφορούν αποκλειστικά τα Πολεμικά Πλοία, ισχύουν και διά τις Ναυτικές Υπηρεσίες Ξηράς, προσαρμοζόμενες και εφαρμοζόμενες αναλόγως των ειδικών συνθηκών. Αρθρο : 2128. Αψογη εμφάνιση Σημαιών, Επισήμων, Επισειόντων, Διακριτικών Σημάτων και Διακριτικών Σημάτων Διοικήσεως. Σημαίες, Επίσημα, Επισείοντες, Διακριτικά Σήματα, Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως επαιρόμενα ή δεικνυόμενα όπως προβλέπεται από τις Διατάξεις Π.Ν. πρέπει να τηρούνται ευπρεπισμένα, καθαρά ελεύθερα από εμπλοκές και κατ άψογο τρόπο στη θέση επάρσεως ή επιδείξεως τους. Αρθρο : 2129. Χρησιμοποίηση μεγεθών, φόρτοι Σημαιών, Σημάτων, σύνθεση στολισμών. Η αναφερομένη στο άρθρο 2109 Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ καθορίζει, μεταξύ των άλλων, τα μεγέθη των εκάστοτε χρησιμοποιουμένων Σημαιών, Διακριτικών Σημάτων και Σημάτων Διοικήσεως, τους φόρτους όλων αυτών διά τα Π.Πλοία και Ν.Υπηρεσίες ως και τις λεπτομέρειες συνθέσεως του στολισμού των Π.Πλοίων. Αρθρο : 2130. Παραρτήματα και Πίνακες του παρόντος Κεφαλαίου 21. Τα ακόλουθα Παραρτήματα που αναφέρονται σε άρθρα του Κεφαλαίου τούτου έχουν ενσωματωθεί στο Κεφάλαιο 27 των Διατάξεων Π.Ν. που έχει τίτλο «Παραρτήματα και Υποδείγματα» : α. Παράρτημα «Α» : Κατασκευαστικά στοιχεία διά την Πολεμική Σημαία και τον κοντό αυτής. 1)Παράρτημα «Β» : Μεγέθη Σημαιών και Διακριτικών Σημάτων. 2)Παράρτημα «Γ» : Απεικόνιση Σημαιών, Διακριτικών Σημάτων και Διακριτικών Σημάτων Διοικήσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ Αρθρο : 2201. Γενικές διατάξεις. 1.Στα καθοριζόμενα περί τιμών στις Διατάξεις του Π.Ν. το ρήμα «αποδίδω» χρησιμοποιείται διά να δείξει τις επιβαλλόμενες ενέργειες από τον πρώτον απονέμοντα τις αναφερόμενες τιμές, το δε ρήμα «ανταποδίδω» διά να περιγράψει τις ενέργειες που πρέπει να εκτελεσθούν από εκείνον που δέχεται πρώτος τις τιμές. 2.Στο παρόν Κεφάλαιο καθορίζονται όλες οι περιπτώσεις αποδόσεως-ανταποδόσεως τιμών, πλην εκείνων που αφορούν στον συνήθη στρατιωτικό χαιρετισμό μεταξύ του στρατιωτικού προσωπικού και οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 13 «Περί Στρατιωτικής αγωγής και συμπεριφοράς» των Διατάξεων Π.Ν. Αρθρο : 2202. Τιμές αποδιδόμενες κατά την συνήθη υπηρεσία. 1.Οταν Αξιωματικός του Π.Ν. ή των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ή ξένος Αξιωματικός ή πρόσωπο που έχει βαθμό αντίστοιχο Αξιωματικού επιβαίνει επί του πλοίου, υποδέχονται αυτόν επί της κορυφής της εξωτερικής κλίμακος ο Υπαξιωματικός της κλίμακος και,αναλόγως του βαθμού ή της αρχαιότητος του επιβαίνοντος, ο Αξιωματικός Υπηρεσίας, ανεξαρτήτως της τυχόν υποχρεώσεως συμπαραστάσεως και άλλων Αξιωματικών. 2.Μετά την βραδυνή κατάκλιση του πληρώματος και μέχρι της επάρσεως της Σημαίας όλους τους Αξιωματικούς, αδιακρίτως βαθμού, υποδέχονται μόνο ο Αξιωματικός Υπηρεσίας και ο Υπαξιωματικός κλίμακος, τηρουμένων των διατάξεων του περί υποδοχής Αξιωματικών άρθρου του Κεφαλαίου 37 των Δ.Ν. 3.Τιμές διά της συρίκτρας στην κλίμακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σημαίας μέχρι της υποστολής της στους ακολούθους : 1)Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 2)Στους Ανωτάτους Αξιωματικούς του Π.Ν., τους Πλοιάρχους Διοικητές Ομάδων ή Μοιρών Πλοίων, Αρχιεπιστολείς, τους ανωτέρους Αξιωματικούς Διοικητές Μοιρών και τους οποιουδήποτε βαθμού Κυβερνήτες Π.Πλοίων. 3)Κάθε Αξιωματικό του Π.Ν. που φέρει στολή με ξίφος και του οποίου το εφόλκιο φέρει επί του πρωραίου στηλιδίου τον Επισείοντα Πολεμικών Πλοίων. 4)Εν στολή Αξιωματικούς ξένου Ναυτικού. 4.Οι τιμές διά συρίκτρας δεν αποδίδονται προς τους Αξιωματικούς άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλα πρόσωπα, αδιακρίτως βαθμού ή αξιώματος αυτών. Επίσης ουδέποτε αποδίδονται προς τους αναφερομένους Αξιωματικούς της προηγουμένης παραγράφου 3,εάν αυτοί φέρουν πολιτική περιβολή. 5.Η άφιξη και αναχώρηση των Αξιωματικών της παραγράφου 3 αναγγέλλεται διά των μεγαφώνων του πλοίου. Κατά την άφιξη αυτών με εφόλκιο τα συρίγματα συρίζονται δύο φορές (όταν το εφόλκιο πλησιάζει την κλίμακα και όταν οι επιβαίνοντες ανέρχονται αυτήν). Κατά την αναχώρηση επίσης (όταν κατέρχονται του πλοίου και όταν το εφόλκιο απομακρύνεται). Το σύριγμα αποδίδεται στον ανώτερο των επιβαινόντων. 6.Η επιβίβαση των Αξιωματικών στα εφόλκια γίνεται κατ αντίστροφη σειρά αρχαιότητος με πρώτον τον νεώτερο, η δε αποβίβαση καταρχαιότητα με πρώτο τον αρχαιότερο. 7.Οι τιμές διά συρίκτρας δεν αποδίδονται προς τους Αξιωματικούς της ως άνω παραγράφου 3 : 1)Κατά την Κυριακή πλήν αυτής του Πάσχα, β. Οταν το πλοίο ευρίσκεται επί της δεξαμενής ή ανελκυσμένο σε νεώλκιο. γ. Κατά την διάρκεια Γενικών Γυμνασίων. 8.Οι διά συρίκτρας κλίμακος επικήδειες τιμές αποδίδονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Κεφάλαιο 25 των Διατάξεων Π.Ν. Αρθρο : 2203. Τιμές αποδιδόμενες από τους σκοπούς. 1.Δι απόδοση τιμών οι σκοποί λαμβάνουν το κανονικό μέτωπο ανάλογα με την θέση που φυλάσσουν. Οταν το χαιρετώμενο πρόσωπο πλησιάσει σε απόσταση 6 βημάτων, λαμβάνουν την στάση της προσοχής, παρουσιάζουν όπλα ή τηρούν αυτά παραπόδα (αναλόγως των περιπτώσεων που καθορίζονται κατωτέρω) και στρέφουν την κεφαλή και το βλέμμα ζωηρά προς το χαιρετώμενο πρόσωπο, το οποίο και παρακολουθούν διά της στροφής της κεφαλής και του βλέμματος μέχρις ότου αντιπαρέλθει 6 βήματα. Επειτα αναλαμβάνουν με ζωηρή κίνηση την στάση της αναπαύσεως. 2.Οι σκοποί παρουσιάζουν όπλα στις εξής περιπτώσεις: 1)Στην Σημαία. 2)Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γ. Στα άχραντα Μυστήρια και στον Τίμιο Σταυρό, δ. Στον Πρωθυπουργό, Αντιπροέδρους της Κυβερνήσεως, στον Πρόεδρο της Βουλής, ε. Αρχηγούς ξένων Κρατών. 3)Στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης, Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Αμύνης ή Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης. 4)Στον Πατριάρχη και, εφ όσον φέρουν το Αρχιερατικό εγκόλπιο, στον Αρχιεπίσκοπο, Μητροπολίτη ή Επίσκοπο. 5)Στους ανωτάτους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος και στους προς αυτούς εξομοιουμένους της Ελληνικής Αστυνομίας. 6)Κατά την έπαρση/υποστολή της Σημαίας. 7)Κατά την ανάκρουση του Εθνικού Υμνου. 3.Οι σκοποί αποδίδουν τιμές σε στάση προσοχής με το όπλο παραπόδα προς : 1)Τους ανωτέρους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος και τους προς αυτούς εξομοιουμένους της Ελληνικής Αστυνομίας. 2)Τους κατωτέρους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές των Ενόπλων Δυνάμεων, Λιμενικού Σώματος και τους προς αυτούς εξομοιουμένους της Ελληνικής Αστυνομίας. 3)Τους αναφερομένους στις ανωτέρω υποπαραγράφους 3α, 3β ως και τους ανωτάτους Αξιωματικούς της υποπαραγράφου 2η εν πολιτική περιβολή, όταν τους γνωρίζουν. 4.Οι σκοποί, ακίνητοι ή βαδίζοντες, με το όπλο επ ώμου χαιρετούν τους εις την προηγουμένη παράγραφο 3 Αξιωματικούς και Ανθυπασπαστές φέροντας το δεξί χέρι επάνω στο κοντάκιο και στρέφουν -εφ όσον ευρίσκονται εν κινήσει την κεφαλή προς το χαιρετώμενο πρόσωπο. 5.Οταν οι σκοποί φέρουν το όπλο υπό μάλης (Μεγάλη Παρασκευή -Εθνικό πένθος) αποδίδουν τιμές προς όλους των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, λαμβάνοντες την στάση της προσοχής με το όπλο υπό μάλης. 6.Οι σκοποί που φέρουν αυτόματο όπλο χαιρετούν αναλόγως της περιπτώσεως, όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο πεζικών ασκήσεων. 7.Οταν οι σκοποί δεν φέρουν όπλο, λαμβάνουν ζωηρά την στάση της προσοχής και χαιρετούν στρατιωτικά. 8.Οι τιμές που καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους αποδίδονται όταν το τιμώμενο πρόσωπο ανέρχεται ή κατέρχεται του πλοίου, ή διέρχεται σε μικρή απόσταση από αυτό ή μέσα σε εφόλκιο ή από την θέση που φυλάσσουν στην ξηρά. Άρθρο 2204 1.Οι τιμές που αποδίδονται κατά την άφιξη αποδίδονται και κατά την αναχώρηση. 2.Οι Αξιωματικοί οι οποίοι υποδέχθηκαν στην κορυφή της εξωτερικής κλίμακος κατά την άφιξη του τον δικαιούμενο υποδοχής, τον συνοδεύουν μέχρι της κλίμακος και κατά την αναχώρηση του. Άρθρο 2205 1.Η σειρά των κινήσεων κατά την απόδοση τιμών διά του σαλπίσματος/συρίγματος «Ακινησία» στις περιπτώσεις που καθορίζονται στις κατωτέρω παραγράφους είναι η ακόλουθη : 1)Από τον Υπαξιωματικό ή Ναύτη σηματωρό υπηρεσίας ή σαλπιγκτή επί της Γεφύρας και στην οφειλομένη περίπτωση αποδόσεως αυτών των τιμών σαλπίζεται/συρίζεται από το μεγαφωνικό σύστημα ανακοινώσεων (εξωτερικά μεγάφωνα μόνο) το οικείο σάλπισμα/σύριγμα «Ακινησία», ακολουθούμενο από την εκφώνηση του κελεύσματος Ακινησία Δεξιά (ή Αριστερά). 2)Με το άκουσμα του σαλπίσματος/συρίγματος «Ακινησία» όλοι οι ευρισκόμενοι επί των καταστρωμάτων λαμβάνουν την στάση της προσοχής και στρέφουν το μέτωπο προς την διαταχθείσα πλευρά. Τυχόν συντεταγμένα τμήματα εκτελούν την κίνηση κατόπιν παραγγέλματος του επικεφαλής των. Οι Αξιωματικοί χαιρετούν στρατιωτικά. 3)Μετά παρεύλευση ολίγου χρόνου, σαλπίζεται/ συρίζεται το οικείο σάλπισμα/σύριγμα «Εξακολουθήσατε» και ακολουθεί η εκφώνηση του ιδίου κελεύσματος «Εξακολουθήσατε» πάντοτε δια του μεγαφωνικού συστήματος ανακοινώσεων (εξωτερικά μεγάφωνα). 4)Εφ όσον δεν διατίθενται μεγάφωνα, όλα τα ανωτέρω γίνονται διά σάλπιγγος (όπου διατίθεται) ή συρίκτρας και διά ζώσης. 2.Οι τιμές του σαλπίσματος/συρίγματος «Ακινησία» αποδίδονται από Πολεμικό Πλοίο προς : 1)Τα πρόσωπα των οποίων το Διακριτικό Σήμα φέρεται επί του εφολκίου ή πλωτού μέσου του Αρθρου ΔΝ 2120 Παράγραφοι 1, 2 και 3, όταν τούτο πλησιάζει ή διέρχεται σε μικρή απόσταση από το πλοίο ή το προσεγγίζει δι επίσκεψη των ανωτέρω εις τούτο. 2)Τους Αρχηγούς ξένων Κρατών κατά όμοιο τρόπο της προηγουμένης υποπαραγράφου 2α. 3)Τους ανωτάτους Αξιωματικούς του Π.Ν. των οποίων το Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως ή η ένδειξη της παρουσίας τους με στολή (βλ. άρθρο 2121) δεικνύονται επί εφολκίου ή πλωτού μέσου, όταν τούτο πλησιάζει ή διέρχεται σε μικρή απόσταση από το πλοίο ή προσεγγίζει δι επίσκεψη των ανωτέρω στο πλοίο και εφ όσον το επί του πλοίου επηρμένο Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως είναι νεώτερο του επιβαίνοντος στο εφόλκιο. 4)Τους ανωτάτους Αξιωματικούς του Π.Ν. τους μη δικαιούμενους Διακριτικού Σήματος Διοικήσεως, των οποίων η ένδειξη παρουσίας τους με στολή (βλ. άρθρο 2121) δεικνύεται επί του εφολκίου ή πλωτού μέσου όταν το εφόλκιο προσεγγίζει δι επίσκεψη τους στο πλοίο και εφ όσον το επί του πλοίου επηρμένο Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως είναι νεώτερο του επιβαίνοντος στο εφόλκιο. 5)Τους Πλοιάρχους Διοικητές Ομάδων Πλοίων κατά όμοιο τρόπο με τον της ανωτέρω υποπαραγράφου 2α,-μόνο από τα υπό την Διοίκηση τους Πλοία. 6)Τους Πλοιάρχους Διοικητές Μοιρών Πλοίων κατά όμοιο τρόπο με τον της ανωτέρω υποπαραγράφου 2α μόνο από το πλοίο, στο οποίο έχουν το Διακριτικό τους Σήμα Διοικήσεως ή το πλοίο, το οποίο επισκέπτονται. 7)Τους ανωτάτους Αξιωματικούς των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την επίσημη επίσκεψη τους μόνο από το πλοίο το οποίο επισκέπτονται και εφόσον επί του πλοίου είναι επηρμένο Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως κατώτερο του επισκέπτου. 8)Τους επισήμως επισκεπτόμενους ξένους ανωτάτους και ανωτέρους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων από το πλοίο το οποίο επισκέπτονται, εφ όσον ο βαθμός τους είναι ο αυτός ή ανώτερος του βαθμού του Διακριτικού Σήματος Διοικήσεως που είναι επηρμένο στο πλοίο. 3.Οι τιμές που αποδίδονται από τα πλοία κατά τις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου 2, αποδίδονται από αυτά και στην περίπτωση κατά την οποία ευρίσκονται παραβεβλημένα/πρυμνοδετημένα/προδετημένα στην ξηρά και οι δικαιούμενοι των τιμών της «Ακινησίας» διέρχονται πλησίον ή προσεγγίζουν δι οχημάτων τα σημεία επιβιβάσεως. 4.Οι έδρες των μεγάλων Διοικήσεων του Π.Ν. οι ευρισκόμενες εντός ναυτικών περιοχών και οι Ναύσταθμοι, αποδίδουν τις ως άνω τιμές διά σαλπίσματος κατά τις επίσημες επισκέψεις των αναφερομένων στις ανωτέρω υποπαραγράφους 2α, 2β προσώπων, ως και κατά την άφιξη και αναχώρηση από αυτές του Α/ΓΕΝ και των οικείων Διοικητών των μεγάλων Διοικήσεων. 5.Οι τιμές διά του σαλπίσματος/συρίγματος «Ακινησία» είναι τιμές που δύνανται να αποδίδονται σε επίσημες επισκέψεις άλλων ομότιμων αρχών της Πολιτείας ή διπλωματικών αρχών διά τις οποίες γίνεται ειδική μνεία σε επόμενα άρθρα του Κεφαλαίου τούτου. 6.Οι τιμές διά του σαλπίσματος/συρίγματος «Ακινησία» αποδίδονται μόνον από της επάρσεως μέχρι της υποστολής της Σημαίας. Αρθρο : 2206. Τιμές αποδιδόμενες διό Φρουράς. 1.Οι τιμές οι αποδιδόμενες διά Φρουράς είναι τιμές στρατιωτικές που αποδίδονται προς την Σημαία, συναντώμενα Πολεμικά Πλοία, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Αρχηγούς ξένων Κρατών, τον Πρωθυπουργό, Υπουργό Εθνικής Αμύνης, Ανωτάτους Αξιωματικούς του Π.Ν., Ανωτάτους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και επισήμως επισκεπτομένους ομοιβάθμους αυτών ξένους Αξιωματικούς ως και άλλες ειδικές περιπτώσεις, όπως καθορίζεται λεεπτομερώς στα οικεία άρθρα περί αποδόσεως τιμών που ακολουθούν στο Κεφάλαιο τούτο. 2.Με εξαίρεση τις τιμές διά Φρουράς που αποδίδονται στην Σημαία, σε συναντώμενα πλοία και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι τιμές αυτές σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αποδίδονται μόνο από το πλοίο ή την Ναυτική Υπηρεσία που δέχεται επίσημη επίσκεψη από κάποιον που δικαιούται τις τιμές αυτές. 3.Σε οποιαδήποτε περίπτωση αποδόσεως τιμών διά Φρουράς από Π.Πλοίο : 1)Το τιμώμενο πρόσωπο υποδέχονται ο Αξιωματικός του οποίου το Διακριτικό Σήμα είναι επηρμένο επί του πλοίου, ο Κυβερνήτης, ο Υπαρχος, ο Αξιωματικός Φυλακής και η κανονική Φρουρά. 2)Η Φρουρά παρατάσσεται σε κατάλληλο χώρο επί του καταστρώματος πλησίον της κλίμακος υπό Αξιωματικόν επικεφαλής. Παρουσιάζει όπλα με το σάλπισμα της «Ακινησίας» το οποίο σαλπίζεται κατά την προσέγγιση του εφολκίου στο πλοίο και συνεχίζει μέχρι της ανόδου του τιμώμενου προσώπου και επιθεωρήσεως της από αυτό. 3)Εφ όσον διατίθεται Μουσική ανακρούεται το κανονικό εμβατήριο. 4)Το πλήρωμα στα καταστρώματα με το σάλπισμα «ακινησία» λαμβάνει την θέση της προσοχής και οι Αξιωματικοί χαιρετούν στρατιωτικά. 4.Σε περίπτωση αφίξεως από της ξηράς του τιμωμένου διά των ως άνω τιμών προσώπου, αυτές αποδίδονται όπως αναφέρεται στην προηγουμένη παράγραφο 3. 5.Οι κινήσεις της αποδόσεως τιμών διά Φρουράς σε Ν.Υπηρεσίες ξηράς είναι αντίστοιχοι των κινήσεων της ανωτέρω παραγράφου 3. 6.Κατά την απόδοση των τιμών δια Φρουράς ως και των δια βολών χαιρετισμού πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα δια την άψογη εμφάνιση του πλοίου. 7.Οι τιμές δια της Φρουράς αποδίδονται μόνο από της επάρσεως μέχρι της υποστολής της Σημαίας. Εκτός αν άλλως από ανάγκη διαταχθεί, δεν αποδίδονται : 1)Κατά την Κυριακή, πλην της Κυριακής του Πάσχα. 2)Κατά την ώρα της συνήθους μεσημβρινής συσσιτίας του πληρώματος, η οποία στα πλοία δεικνύεται με την έπαρση του καταλλήλου σήματος του σηματολογίου. 3)Οταν το πλοίο ευρίσκεται επί της δεξαμενής ή ανελκυσμένο σε νεώλκιο. 4)Κατά τις ώρες των γενικών γυμνασίων και όταν το πλοίο έχει εξαιρεθεί αποδόσεως τιμών όπως π.χ. λόγω γενικού χρωματισμού ή επισκευών. Αρθρο : 2207. Χαιρετισμοί από τα εφόλκια και πλωτά μέσα. 1.Εντός των εφολκίων και πλωτών μέσων γενικά αποδίδεται κανονικά ο στρατιωτικός χαιρετισμός από νεωτέρους προς αρχαιότερους. Οι καθήμενοι προσφέρουν τη θέση τους στους αρχαιοτέρους. 2.Οι επιβαίνοντες σε εφόλκιο παραβεβλημένο σε ξηρά/πλοίο Αξιωματικοί ή, σε απουσία επιβαινόντων, ο επαυτών λέμβαρχος, χαιρετούν όταν διέρχεται πλησίον τους εφόλκιο ή πλωτό μέσο που φέρει Διακριτικό Σήμα ή Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως ή την ένδειξη παρουσίας ανωτάτου Αξιωματικού με στολή. 3.Κατά την συνάντηση εφολκίων ή πλωτών μέσων, οι επιβαίνοντες σε εφόλκιο Αξιωματικοί ή, σε απουσία τους, ο λέμβαρχος, χαιρετούν όταν διέρχεται πλησίον τους εφόλκιο ή πλωτό μέσο που φέρει Διακριτικό Σήμα ή Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως ή την ένδειξη παρουσίας ανωτάτου Αξιωματικού με στολή. 4.Κατά την κίνηση εφολκίων ή πλωτών μέσων το εφόλκιο του νεωτέρου δεν προσπερνά το προς την αυτή κατεύθυνση προπλέον εφόλκιο αρχαιοτέρου του. 5.Τα πλωτά μέσα μαζικής μεταφοράς προσωπικού εντός των Ναυστάθμων τα οποία εκτελούν δρομολόγια μεταφοράς προσωπικού σε προβλήτες και σε πλοία, δεν αποδίδουν ούτε ανταποδίδουν τις τιμές των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, ανεξαρτήτως βαθμού επιβαινόντων σε αυτά, αλλά συμμορφούνται με την ανωτέρω παράγραφο 4, εφ όσον αυτών προπλέει εφόλκιο ανωτάτου Αξιωματικού. 6.Οι κατά τις ειδικές τελετές αποδιδόμενες κατά παράδοση τιμές από κωπήλατα εφόλκια αποδίδονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Εγχειρίδιο Αρμενιστού. Αρθρο : 2208. Τιμές αποδιδόμενες προς την Σημαία. 1.Κατά την έπαρση και υποστολή Σημαίας αποδίδονται τιμές ως ακολούθως : α. Οταν διατίθεται Μουσική και Φρουρά : (1) Πάντοτε εν όρμω, εν πλω δε μόνον όταν διατάξει ο αρχαιότερος Διοικητής, κατά την έπαρση και υποστολή της Σημαίας η Φρουρά παρατεταγμένη στην πρύμνη με μέτωπο προς την Σημαία και εφενός ζυγού παρουσιάζει όπλα με εφ όπλου λόγχη. Οι σαλπιγκτές ή οι Μουσικοί ανακρούουν το εμβατήριο της Σημαίας. Οταν ελλείπουν σαλπιγκτές, οι συρικτές συρίζουν το οικείο σύριγμα. (2) Η Μουσική μετά το εμβατήριο της Σημαίας ανακρούει κατά μεν την έπαρση της Σημαίας τον Εθνικό Υμνο κατά δε την υποστολή της την προσευχή. (3) Η κίνηση της επάρσεως και υπστολής της Σημαίας γίνεται με βραδύ ρυθμό. (4) Ολοι οι ευρισκόμενοι επί των καταστρωμάτων κατά την ώρα αυτή και όλοι οι εν όψει της Σημαίας,λαμβάνουν την στάση της προσοχής με μέτωπο προς την Σημαία. Με το κέλευσμα Αίρε ή Υπόστειλον όλοι οι φέροντες στολή χαιρετούν στρατιωτικά, εκείνοι δε που φέρουν πολιτική περιβολή αποκαλύπτονται. Κατά την ανάκρουση της εσπερινής προσευχής όλοι οι ανωτέρω συνεχίζουν να τηρούν την στάση της προσοχής. (5) Το πέρας αποδόσεως των τιμών σημαίνεται με το κέλευσμα «εξακολουθήσατε». (6) Οι άνδρες που επαίρουν ή υποστέλλουν την Σημαία και το Επίσημο δεν χαιρετούν, ούτε αποκαλύπτονται. (7) Εάν στον ίδιο όρμο ή λιμένα συνορμούν και Πολεμικά Πλοία ξένων Κρατών, τότε μετά την ανάκρουση του Εθνικού Υμνου ανακρούονται οι ξένοι Εθνικοί Υμνοι κατά την σειρά αρχαιότητος μεταξύ των αρχαιοτέρων διά κάθε Εθνος παρόντων Αξιωματικών. (8) Εάν το Πλοίο Π.Ν., επί του οποίου υπάρχει Μουσική, ευρίσκεται δι επίσκεψη σε λιμένα ξένου Κράτους, την ανάκρουση του Ελληνικού Εθνικού Υμνου ακολουθεί η ανάκρουση του Υμνου του ξένου τούτου Κράτους. (9) Κατά την υποστολή της Σημαίας ουδείς Υμνος ανακρούεται. (10) Εφ όσον ανακρούονται Υμνοι επί Ελληνικού ή ξένου Πολεμικού Πλοίου ή στην ξηρά, η Φρουρό παρουσιάζει όπλα, όλοι λαμβάνουν την στάση της προσοχής, και οι φέροντες στολή χαιρετούν στρατιωτικά. (11 ) Τα εν πλω εφόλκια και πλωτό μέσα εν όψει της Σημαίας, κατά την έπαρση ή υποστολή, πλέουν με την μηχανή »κράτει», εφ όσον ο καιρός το επιτρέπει, οι δε επιβαίνοντες στον εξωτερικό χώρο τους ή/και ο λέμβαρχος λαμβάνουν την στάση της προσοχής και οι φέροντες στολή χαιρετούν στρατιωτικά προς την Σημαία. (12) Εάν κατά την έπαρση ή υποστολή Σημαίας σε πλοίο υπάρχουν εφόλκια ή πλωτό μέσα παραβεβλημένα ή στους λεμβούχους, όλοι οι ευρισκόμενοι στους εξωτερικούς τους χώρους ως και τα πληρώματα τους λαμβάνουν την στάση της προσοχής και οι φέροντες στολή χαιρετούν στρατιωτικά προς την Σημαία. (13) Οχήματα εν όψει της Σημαίας ή στο άκουσμα των τιμών κατά την έπαρση και υποστολή της επί Π.Πλοίου εις προβλήτα ή σε Υπηρεσία ξηράς, ακινητούν και οι επωχούμενοι παραμένουν σε αυτά καθήμενοι σε ακινησία. 1)Οταν διατίθεται μόνον Φρουρά : Η Φρουρά παρατάσσεται και αποδίδει τιμές όπως στην προηγουμένη υποπαράγραφο 1α. Οι κινήσεις της επάρσεως και υποστολής γίνονται μόνον διά των οικείων σαλπισμάτων/συριγμάτων και διά των ιδίων κελευσμάτων «Αίρε-Υπόστειλον-Εξακολουθήσατε» και αποδίδονται όλες οι ως άνω τιμές πλην εκείνων που αναφέρονται στην Μουσική. 2)Οταν δεν διατίθεται Φρουρά : Αποδίδονται όλες οι τιμές και κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον πλην των αναφερομένων στη Μουσική και στη Φρουρά. 2.Παράταξη Φρουράς από τα Π.Πλοία κατά την έπαρση και υποστολή της Σημαίας : 1)Π.Πλοία ορμούντα σε λιμένες ή όρμους εσωτερικού άλλους των Ναυστάθμων παρατάσσουν Φρουρά κατά την έπαρση και υποστολή της Σημαίας. Ο αρχαιότερος Διοικητής δύναται στην περίπτωση αυτή να εξαιρέσει της παρατάξεως Φρουράς κατά την κρίση του πλοία λόγω μεγέθους ή ειδικής κατασκευής (π.χ. Υποβρύχια, βοηθητικά). 2)Κατά την εν όρμω παραμονή των Π.Πλοίων στους Ναύσταθμους, Φρουρά διά την έπαρση και υποστολή της Σημαίας παρατάσσεται από την Διοίκηση του Ναυστάθμου. Ιδιαίτερα στο Ναύσταθμο Σαλαμίνος, Φρουρά παρατάσσεται και από το Αρχηγείο Στόλου στην ξηρά ως και από το πλοίο επί του οποίου είναι επηρμένο το Διακριτικότου Σήμα. Ο Αρχηγός Στόλου δύναται, διά λόγους εκπαιδεύσεως, να διατάσσει την παράταξη Φρουράς κατά την έπαρση και υποστολή Σημαίας και από άλλα πλοία της Διοικήσεως του. 3)Π.Πλοία, με εξαίρεση τα Υ/Β και τα μικρά σκάφη, ορμούντα σε λιμένα εξωτερικού δι επίσημη, ανεπίσημη ή επιχειρησιακή επίσκεψη, παρατάσσουν πάντοτε Φρουρά κατά την έπαρση και υποστολή της Σημαίας. 4)Η Φρουρά αποδόσεως τιμών κατά την έπαρση και υποστολή της Σημαίας δύναται να ποικίλει σε αριθμό ανδρών, ανάλογα με τον διατιθέμενο χώρο διά την παράταξη της εφ ενός ζυγού προς την εν όρμω θέση της Σημαίας. 3.Τις κινήσεις διά την απόδοση των τιμών κατά την έπαρση και υποστολή της Σημαίας επί των πλοίων ελέγχει ο Αξιωματικός Φυλακής από την Γέφυρα ή από άλλη κατά την κρίση του κατάλληλη θέση επί του καταστρώματος. 4.Η έπαρση και υποστολή Σημαίας σε Ν.Υπηρεσίες ξηράς γίνεται κατά τον αυτόν τρόπον όπως στην ανωτέρω παράγραφο 1. Οι οριζόμενες από την Μόνιμη Διαταγή ΓΕΝ του άρθρου ΔΝ 2109 Ν.Υπηρεοίες που επαίρουν την Εθνική Σημαία επί ιστού αποδίδουν τιμές διά της Φρουράς. Άρθρο 2209 1.Συνάντηση δύο Πολεμικών Πλοίων εκ των οποίων το ένα μόνο είναι εν πλώ : 1)Εάν το ένα από τα δύο πλοία φέρει το Διακριτικό Σήμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ή του Πρωθυπουργού ή του Υπουργού Εθνικής Αμύνης (Αναπληρωτού/Υφυπουργού Εθνικής Αμύνης) ή του Α/ΓΕΕΘΑ ή Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως Π.Ν. ανωτάτου Αξιωματικού ή Πλοιάρχου Διοικητού ή είναι ξένο Πολεμικό Πλοίο, το κυβερνώμενο από νεώτερο Αξιωματικό ή φέρον Διακριτικό Σήμα ή Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως νεώτερο του φερομένου από το άλλο πλοίο σαλπίζει/συρίζει πρώτο «Ακινησία». Το άλλο πλοίο (το αρχαιότερο) σαλπίζει/συρίζει αμέσως «Ακινησία» και μετά βραχύ χρονικό διάστημα «Εξακολουθήσατε». Το κυβερνώμενο υπό του νεωτέρου ή δεικνύον νεώτερο Σήμα Διοικήσεως πλοίο μετά βραχύ χρονικό διάστημα από το κέλευσμα «Εξακολουθήσατε» του αρχαιοτέρου πλοίου, σαλπίζει/συρίζει επίσης το κέλευσμα «Εξακολουθήσατε». 2)Εάν κατά την ως άνω κίνηση έχει προκαθορισθεί παράταξη Φρουράς, το πλοίο του νεωτέρου αποδίδει τις τιμές διά Φρουράς, εάν δε υπάρχει Μουσική, αυτή ανακρούει τα καθωρισμένα εμβατήρια, ενώ η Φρουρά του αρχαιοτέρου πλοίου δέχεται τον χαιρετισμό με την θέση της προσοχής. Εάν όμως το ένα από τα πλοία είναι ξένο Πολεμικό, τότε η Φρουρά του νεωτέρου πλοίου παρουσιάζει όπλα και το αρχαιότερο πλοίο ανταποδίδει πλήρως τις τιμές και οι Μουσικές παιανίζουν τον Εθνικό Υμνο του ξένου Κράτους. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την αρχαιότητα, τα Ελληνικά Π. Πλοία πρέπει να είναι έτοιμα να χαιρετήσουν πρώτα στην κατάλληλη στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι φαίνεται βέβαιο πως θα ικανοποιηθούν από την ανταπόδοση του χαιρετισμού. 3)Οταν σαλπίζεται/συρίζεται «Ακινησία» και κατά την διάρκεια της, οι επί των καταστρωμάτων και τα συντεταγμένα τμήματα λαμβάνουν την στάση της προσοχής, με παράγγελμα του επικεφαλής τους, με μέτωπο προς το άλλο πλοίο. Οι Αξιωματικοί χαιρετούν στρατιωτικά. 4)Εάν ουδέν από τα δύο πλοία φέρει Διακριτικό Σήμα εκ των αναφερομένων στην ανωτέρω υποπαράγραφο 1α, ούτε είναι ξένης εθνικότητος, τότε όμοια δείγματα σεβασμού του νεωτέρου προς τον αρχαιότερο θα αποδοθούν και θα ανταποδοθούν διά του συρίγματος «Ακινησία». Εάν έχει παραταχθεί Φρουρά και Μουσική, η Φρουρά θα παραμείνει στην στάση της προσοχής. 5)Οι αυτές τιμές αποδίδονται προς Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως Αρχηγού ή Ανωτάτου Αξιωματικού ή Διοικητού επηρμένα επί της ξηράς από πλοία διερχόμενα πλησίον τους. 6)Τιμές προς το θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ. Τιμές διά του σαλπίσματος/συρίγματος Ακινησία αποδίδονται προς το θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ, άνευ ανταποδόσεως, από Π. Πλοία που πλέουν ή καταπλέουν στο Φαληρικό Ορμο, ανακοινουμένης της προθέσεως της κινήσεως διά του μεγαφωνικού συστήματος. 2.Συνάντηση πλοίων αμφοτέρων εν πλώ : 1)Οταν Π.Πλοίο διέρχεται πλησίον άλλου Π.Πλοίου το οποίο είναι εν πλώ, τα ως άνω δείγματα σεβασμού του νεωτέρου προς τον αρχαιότερο αποδίδονται μόνον διά του συρίγματος «Ακινησία». Εάν έχει παραταχθεί Φρουρά αυτή θα παραμείνει στη στάση της προσοχής. Εάν όμως ξένο Πολεμικό Πλοίο, κατά την περίπτωση αυτή, ενεργήσει ή φανεί πιθανό ότι θα ενεργήσει όπως αναφέρεται στην υποπαράγραφο 1α αυτού του άρθρου, αντίστοιχη ενέργεια πρέπει να γίνει και από τα αντιπαρερχόμενα Ελληνικά Π.Πλοία. 2)Μεταξύ Π. Πλοίων Ναυτικής Δυνάμεως εν πλώ, αποδίδονται/ανταποδίδονται οι τιμές διά του συρίγματος «Ακινησία», στις περιπτώσεις : (1) Της πρώτης, μετά την συνήθη ώρα επάρσεως εν όρμω της Σημαίας, εγγύς διελεύσεως πλοίων. (2) Κατά την διέλευση των πλοίων στους ελιγμούς αναστροφής στήλης. (3) Κατά την απομάκρυνση μόνο των πλοίων μετά την εκτέλεση ανεφοδιασμού εν πλώ. 3.Οι τιμές του άρθρου τούτου αποδίδονται από της ώρας εν όρμω επάρσεως της Σημαίας (0800) μέχρις της δύσεως του ηλίου, εκτός εάν απαιτήσεις προς απονομήν τιμών από και προς ξένα Πολεμικά ή Αρχές συνιστούν την απονομή τους από της ανατολής του ηλίου. Άρθρο 2210 1.Όταν Ελληνικό εμπορικό πλοίο ή εμπορικό πλοίο αναγνωρισμένου από την Ελλάδα Κράτους κατά την συνάντηση του με Ελληνικό Πολεμικό Πλοίο, χαιρετά την Εθνική Σημαία,υποστέλλον επί του ιστού ή της κεραίας, την Σημαία τούτου, το Π.Πλοίο ανταποδίδει τον χαιρετισμό διαντιστοίχου κινήσεως της εν όρμω ή εν πλώ επηρμένης Σημαίας. Εάν κατά τον χαιρετισμό του εμπορικού πλοίου, το Π.Πλοίο δεν έχει επηρμένη Σημαία, επαίρει αυτήν διά τον οκοπόν αυτό, του χαιρετισμού ανταποδιδομένου από την θέση της τελείας επάρσεως. Εάν η Σημαία είναι μεσίστιος, επαίρεται τελείως, ανταποδίδεται ο χαιρετισμός και τοποθετείται στην προτέρα της κατάσταση. 2.Ο χαιρετισμός αυτός ανταποδίδεται πάντοτε και εάν επί του Π.Πλοίου είναι επηρμένο το Διακριτικό Σήμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ή άλλο Διακριτικά Σήμα. 3.Ουδέν Π.Πλοίο υποστέλλει επί του ιστού ή της κεραίας την Σημαία του, ειμή μόνο δι ανταπόδοση του ως άνω χαιρετισμού. Άρθρο 2211 1.Όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσέρχεται σε λιμένα ή όρμο που συνορμούν Π.Πλοία αποδίδονται προς αυτόν τιμές ως εξής : 1)Επαίρεται από όλα τα Π.Πλοία ο μεγάλος στολισμός σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο ΔΝ 2304. 2)Αποδίδεται ο χαιρετισμός διά βολών πυροβόλου από το πλοίο στο οποίο πρόκειται να επιβεί ή από το καθωρισμένο Π.Πλοίο σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο ΔΝ 2306. 3)Από κάθε Π.Πλοίο πλησίον του οποίου διέρχεται το εφόλκιο ή το Π.Πλοίο που τον φέρει, αποδίδονται τιμές με το πλήρωμα σε αραίωση επί των καταστρωμάτων οι οποίες περιλαμβάνουν τις αναφωνήσεις «Ζήτω το Εθνος», και την απόδοση τιμών διά Φρουράς και Μουσικής (όπου η τελευταία διατίθεται). Οι λεπτομέρειες των κινήσεων αυτών περιγράφονται κατωτέρω. 4)Γίνεται υποδοχή αυτού από το Π.Πλοίο στο οποίο θα επιβεί όπως καθορίζεται κατωτέρω. 5)Σε όλες τις κινήσεις οι Αξιωματικοί φέρουν την καθωρισμένη διά την περίπτωση στολή και τα πληρώματα την στολή Επιθεωρήσεως. 2.Απόδοση τιμών από τα πλοία με τα πληρώματα σε αραίωση : 1)Εγκαίρως προ της αφίξεως του Προέδρου της Δημοκρατίας, το πλήρωμα αραιώνεται κατά μήκος των περιτοναίων των καταστρωμάτων και γεφυρών, το δε υπόλοιπο πλήρωμα, πλην των απαραιτήτων ανδρών υπηρεσίας,παρατάσσεται στις θέσεις επιθεωρήσεως. Η Φρουρά και η Μουσική (όπου διατίθεται) παρατάσσονται επί του καταστρώματος και εις την πλευρά από την οποία θα διέλθει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 2)Ο Κυβερνήτης ορίζει την θέση του Υπάρχου επί της Γέφυρας ή σε άλλη θέση όπως και των λοιπών Αξιωματικών κατά την κρίση του. 3)Οι σε αραίωση και παράταξη άνδρες διά παραγγέλματος λαμβάνουν μέτωπο προς το πλοίο ή εφόλκιο επί του οποίου επιβαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 4)Κατά την στιγμή κατά την οποία το εφόλκιο ή το πλοίο που φέρει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας διέρχεται προ εκάστου πλοίου, ο Κυβερνήτης ή ο έχων το γενικό πρόσταγμα Αξιωματικός, αποκαλυπτόμενος αναφωνεί «Ζήτω το Εθνος», όλοι δε οι επί των καταστρωμάτων αραιωμένοι ή παρατεταγμένοι (πλην της Φρουράς και Μουσικής) αναφωνούν «Ζήτω». Τούτο επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές. Ο χρόνος από το πέρας εκάστης αναφωνήσεως μέχρις της ενάρξεως της επομένης είναι πέντε δευτερόλεπτα, ο δε ρυθμός της αναφωνήσεως μόνης της λέξεως «Ζήτω» είναι ταχύς με τον τόνο τοποθετούμενο στην λήγουσα συλλαβή της λέξεως. Με την πρώτη αναφώνηση «Ζήτω το Εθνος» η Φρουρό παρουσιάζει όπλα και η Μουσική ανακρούει το οικείο εμβατήριο διά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 5)Ο ως άνω χαιρετισμός διά των αναφωνήσεων «Ζήτω το Έθνος», «Ζήτω» εκτελείται από κάθε πλοίο λεπτομερώς ως εξής : (1) Με το κέλευσμα «Προς απονομή τιμών απο-καλύφθήτε», και με την εκφώνηση του πρώτου μέρους αυτού μέχρι και του απο-, όλοι οι αραιωμένοι άνδρες υψώνουν το δεξιό τους χέρι και εκείνοι που φέρουν πηλήκιο πιάνουν αυτό από το μέσο του γείσου, όσοι δε φέρουν πηλίσκο από το εμπρόσθιο μέρος αυτού (όπου τα γράμματα της ταινίας), με τα 4 δάκτυλα στο άνω μέρος αυτού και τον αντίχειρα κάτω, ώστε αντίχειρας και δάκτυλα να αποχωρίζονται από το διάζωμα του λευκού μέρους του πηλίσκου. Με το εν συνεχεία εκφωνούμενο τέλος του προστάγματος «καλύφθητε», το οποίο αποτελεί και το εκτελεστικά, αποκαλύπτονται και κατεβάζουν ζωηρά το πηλήκιο ή πηλίσκο και τον επακουμβούν στο αριστερό μέρος του στήθους με το εμπρόσθιο μέρος του πηληκίου ή πηλίσκου προς τα κάτω. (2) Μετά κάθε αναφώνηση «Ζήτω το Έθνος» όλοι επαναλαμβάνουν δυνατά «Ζήτω», και συγχρόνως υψώνουν το πηλήκιο ή πηλίσκο με ζωηρή κυκλική κίνηση του δεξιού χεριού περί τον δεξιό ώμο σε θέση γωνίας 45 μοιρών ως προς το σώμα, με το χέρι τεταμένο και στο αυτό επίπεδο με το λοιπό σώμα και εν συνεχεία επαναφέρουν ζωηρά επίσης το πηλήκιο ή πηλίσκο στην θέση του στήθους. Το εξωτερικό μέρος των πηληκίων ή πηλίσκων πρέπει να είναι στραμμένο προς το πίσω μέρος του σώματος. (3) Με το κέλευσμα «Καλύφθητε» που δίδεται μετά το πέρας της τελευταίας τετάρτης αναφωνήσεως «Ζήτω» και σε κάθε περίπτωση αφού αντιπαρέλθει το πλοίο ή εφόλκιο που φέρει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όλοι επανατοποθετούν το πηλήκιο ή τον πηλίσκο στη θέση του καλύφθητε και συνεχίζουν να τηρούν την στάση της προσοχής. 6)Στο Π.Πλοίο όπου πρόκειται να επιβεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας οι αποδιδόμενες διά των αναφωνήσεων «Ζήτω το Εθνος», «Ζήτω», τιμές πρέπει να έχουν περατωθεί όταν το εφόλκιο παραβάλει στην κλίμακα του πλοίου. 3.Υποδοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το πλοίο στο οποίο επιβαίνει : 1)Ο χαιρετισμός διά βολών πυροβόλου όπως καθορίζεται στο άρθρο ΔΝ 2306 αρχίζει με την εμφάνιση του εφολκίου και πρέπει να έχει περατωθεί όταν αυτό πλησιάζει την κλίμακα του πλοίου. 2)Εάν η επιβίβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται διά διαβάθρας από προβλήτα ή δι ελικοπτέρου, τότε ο χαιρετισμός διά βολών πυροβόλου αρχίζει ευθύς με την επιβίβαση του στο πλοίο. 3)Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχονται στην κορυφή της κλίμακος ο αρχαιότερος ανώτατος Αξιωματικός Αρχηγός ή Διοικητής της Ναυτικής Δυνάμεως και παρ αυτήν ο Κυβερνήτης του πλοίου, οι οποίοι και τον συνοδεύουν μέχρι της αναχωρήσεως του. Οι Αξιωματικοί του Επιτελείου (εάν το πλοίο είναι Αρχηγίς), ως και οι Αξιωματικοί του πλοίου, παρατάσσονται στο κατάστρωμα πλησίον της κλίμακος επί μιας ή δύο γραμμών, ούτως ώστε ο ανώτερος ή αρχαιότερος να είναι προς το μέρος της κλίμακος, ο δε κατώτερος προς το μέρος που πρόκειται να κατευθυνθεί και χαιρετούν στρατιωτικά. Οι συρικτές κλίμακος αποδίδουν τις κανονικές τιμές και η Μουσική παιανίζει το εμβατήριο της Σημαίας, η Φρουρά υπό Πλωτάρχη αποδίδει τις τιμές, μετά τις οποίες ανακρούεται ο Εθνικός Υμνος. Συγχρόνως επαίρεται το Σήμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στο επίμηλο του (μεγάλου) ιστού,ενώ ταυτοχρόνως υποστέλεται ο στολισμός του Πλοίου. 4)Εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόκειται να παραμείνει διά χρονικό διάστημα στη Ναυτική Δύναμη ή επί του πλοίου, ορίζει τις τιμές που θα απονεμηθούν κατά την διάρκεια της παραμονής του αναλόγως των περιστάσεων. Εάν της επιβιβάσεως του ακολουθήσει επιθεώρηση της Ναυτικής Δυνάμεως εν όρμω, ή εν πλώ, τα πλοία απονέμουν τις τιμές της ως άνω παραγράφου 2. 5)Όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποβαίνει του πλοίου,αποδίδονται προς αυτόν οι αυτές τιμές πλην της ανακρούσεως του Εθνικού Ύμνου από το πλοίο τούτο, το οποίο υποστέλλει το Προεδρικό Σήμα, επαίρει τον μεγάλο στολισμό (Άρθρο ΔΝ 2304) και χαιρετά διά βολών πυροβόλου (Άρθρο ΔΝ 2306), όταν το εφόλκιο απομακρυνθεί αρκετά από το πλοίο ή όταν ο Πρόεδρος αποβιβάζεται από την διαβάθρα ή αναχωρεί με ελικόπτερο. 4.Το πλοίο το οποίο φέρει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ουδέποτε ανταποδίδει τις τιμές του παρόντος άρθρου. Επίσης ουδεμία τιμή υποδοχής αποδίδει στους δικαιουμένους επισήμους ή ανωτάτους Αξιωματικούς, πλην των διά της συρίκτρας υπό της Φυλακής της κλίμακος. 5.Οι αυτές ως άνω τιμές, πλην εκείνων της ως άνω παραγράφου 2, αποδίδονται προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν επισκέπτεται επισήμως Ναυτική Υπηρεσία Ξηράς. Ο χαιρετισμός διά βολών πυροβόλου του άρθρου ΔΝ 2306 από Ν.Υπηρεσίες που δεν διαθέτουν Πυροβολείο είναι δυνατό να αποδοθεί, όπου εφαρμόσιμο, από πλησίον προσορμιζόμενο Π.Πλοίο. 6.Διαταγή του ΓΕΝ καθορίζει τις προς απόδοση τιμές στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά την εκ παραδόσεως επίσημη επίσκεψη αυτού σε Π.Πλοία και Ν.Υπηρεσίες την Κυριακή της Αναστάσεως. Επίσης διά διαταγής του ΓΕΝ καθορίζονται οι προς απόδοση τιμές προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην περίπτωση που αυτός ορίζει ως ανεπίσημη τυχόν επίσκεψή του σε Π.Πλοία ή Ν.Υπηρεσίες. Άρθρο 2212 1.Οι τιμές που αποδίδονται στους Αρχηγούς ξένων Κρατών είναι οι αυτές που απονέμονται προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όπως στο άρθρο ΔΝ 2211, στο άρθρο ΔΝ 2306 διά τον χαιρετισμόν διά βολών πυροβόλου και άρθρο ΔΝ 2304 διά τον στολισμό. 2.Κατά την διάρκεια του χαιρετισμού διά βολών πυροβόλου ή της επισκέψεως Αρχηγού Κράτους, τα Π.Πλοία επαίρουν στο επίμηλο του μεγάλου ιστού την Εθνική Σημαία του αντιστοίχου Κράτους και η Μουσική ανακρούει τον Εθνικό Υμνο της ξένης χώρας. 3.Λεπτομέρειες διά την έπαρση του στολισμού και την θέση Σημαιών και Διακριτικών Σημάτων στις περιπτώσεις αυτές καθορίζονται στο άρθρο ΔΝ 2304. 4.Οι τιμές αυτές αποδίδονται τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή. 5.Ουδεμία από τις τιμές αυτές ανταποδίδεται. 6.Οταν επαίρονται ταυτόχρονα περισσότερες της μιας Σημαίες Αρχηγών Κρατών, η σειρά των προς αυτούς αποδιδομένων τιμών και χαιρετισμών διά βολών πυροβόλου ορίζεται στο άρθρο ΔΝ 2307 παράγραφος 6. 7.Οι αυτές ως άνω τιμές αποδίδονται και προς τα μέλη ασκούντων εξουσία βασιλικών οίκων Αρχηγών Κρατών, με την διαφορά ότι κατά την απόδοση των τιμών του άρθρου ΔΝ 2211 οι αναφωνήσεις «Ζήτω το Εθνος», «Ζήτω» είναι τρεις αντί τεσσάρων. Αρθρο : 2213. Τιμές αποδιδόμενες προς ανωτάτους Αξιωματικούς Αρχηγούς ή Διοικητές και Πλοιάρχους Διοικητές Ομάδων/Μοιρών Πλοίων κατά την ανάληψη/παράδοση της Αρχηγίας ή Διοικήσεως τους. 1.Κατά την πρώτη επίσκεψη παραλαμβάνοντος ανωτάτου Αξιωματικού Αρχηγού ή Διοικητού ή Πλοιάρχου Διοικητού Ομάδος Πλοίων στην Υπηρεσία ή στο Π. Πλοίο στο οποίο είναι επηρμένο το Σήμα της Διοικήσεως, αποδίδονται τιμές της συνήθους υπηρεσίας (Αρθρο ΔΝ 2202), τιμές δι ακινησίας (Αρθρο ΔΝ 2205), υποδέχονται δε αυτόν ο Αρχιεπιστολεύς, οι Αξιωματικοί του Επιτελείου παρατεταγμένοι στην κλίμακα και επί Π.Πλοίου, ο Κυβερνήτης της Σημαίας, των λοιπών τιμών αποδιδομένων κατά την επίσημη τελετή παραδόσεως/παραλαβής,όπως κατωτέρω καθορίζεται. 2.Οι προς τον παραδίδοντα και παραλαμβάνοντα Αρχηγό ή Διοικητή ή Διοικητή Ομάδος Πλοίων τιμές, αποδίδονται κατά την επίσημη, σε παράταξη προσωπικού Π.Πλοίων και Υπηρεσιών της Διοικήσεως, τελετή παραδόσεως/παραλαβής καθηκόντων, η οποία προβλέπεται από το άρθρο ΔΝ 0702. Οι αποδιδόμενες τιμές με την διαδοχή που καθορίζεται στο αυτό ως άνω άρθρο περιλαμβάνουν : 1)Τιμές διά της Φρουράς σύμφωνα με το άρθρο ΔΝ 2206. 2)Χαιρετισμό διά των προβλεπομένων βολών πυροβόλου κατά την υποστολή του Διακριτικού Σήματος Διοικήσεως του παραδίδοντος και έπαρση του αντιστοίχου του παραλαμβάνοντος. Αρθρο : 2214. Τιμές αποδιδόμενες προς τους ανωτάτους Αξιωματικούς Αρχηγούς ή Διοικητές και Πλοιάρχους Διοικητές Ομάδων/Μοιρών Πλοίων στις λοιπές περιπτώσεις. 1.Οι αποδιδόμενες τιμές προς ανωτάτους Αξιωματικούς, Αρχηγούς ή Διοικητές ή Διοικητές Ομάδων Πλοίων σε άλλες περιπτώσεις πλην των αναφερομένων στο προηγούμενο άρθρο ΔΝ 2213, κατά τις οποίες επισκέπτονται επισήμως Π.Πλοίο ή Ν.Υπηρεσία είναι οι τιμές των άρθρων ΔΝ 2202, ΔΝ 2205 (όπου εφαρμόσιμες δια Ν.Υπηρεσία) και ΔΝ 2206. Οι τιμές του άρθρου ΔΝ 2206 αποδίδονται και στην περίπτωση κατά την οποία το υποδεχόμενο πλοίο φέρει Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως αρχαιότερο του Αξιωματικού που εκτελεί την επίσημη επίσκεψη. Οι Αξιωματικοί οι δικαιούμενοι των ως άνω τιμών έχουν την διακριτική ευχέρεια να απαλλάξουν το υποδεχόμενο Π.Πλοίο ή Ν. Υπηρεσία της αποδόσεως των τιμών του άρθρου ΔΝ 2206 (τιμές διά Φρουράς). 2.Τον Αξιωματικό υποδέχονται επί του πλοίου ο αρχαιότερος Αξιωματικός Διοικητής, ή Διοικητής Ομάδος/ Μοίρας Πλοίων, ή/ και ο Αρχιεπιστολεύς εφ όσον αυτοί είναι νεώτεροι του, ως και ο Κυβερνήτης του πλοίου μετά των Αξιωματικών Υπηρεσίας. 3.Εφ όσον ο Αξιωματικός επισκέπτεται επισήμως ή εκτελεί γενική επιθεώρηση επί πλοίου υπό τις διαταγές του, το Διακριτικό του Σήμα επαίρεται επί του πλοίου τούτου καθ όλη τη διάρκεια της παραμονής του σε αυτό, υποστελλόμενο κατά το χρονικό αυτό διάστημα από το πλοίο όπου η έδρα της Διοικήσεως του. 4.Ουδέποτε κατά τις ως άνω επίσημες επισκέψεις στο εσωτερικό οι ως άνω Αξιωματικοί χαιρετώνται διά βολών πυροβόλου. Αρθρο : 2215. Τιμές αποδιδόμενες προς τον Πλοίαρχο Κυβερνήτη. 1.Τον Πλοίαρχο Κυβερνήτη υποδέχονται επί του πλοίου του, στην κορυφή της κλίμακος, ο Υπαρχος και οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας, επί δε των λοιπών πλοίων ο κατά ένα βαθμόν τουλάχιστον νεώτερος Κυβερνήτης και ο Αξιωματικός Υπηρεσίας. 2.Οταν φέρει επίσημη στολή μετά ξίφους κατόπιν προσκλήσεως, εκτός αν άλλως ο ίδιος ορίσει, παρατάσσεται υπό Αξιωματικό η Φρουρά,η οποία αποδίδει τιμές με το όπλο παρά πόδα. 3.Οι τιμές της συνήθους υπηρεσίας του άρθρου ΔΝ 2202 αποδίδονται όπως εκεί καθορίζεται. Αρθρο : 2216. Τιμές αποδιδόμενες προς τους Κυβερνήτες βαθμού κατωτέρου του Πλοιάρχου. 1.Τους Κυβερνήτες βαθμού κατωτέρου του Πλοιάρχου υποδέχονται επί των πλοίων τους, στην κορυφή της κλίμακος, ο Υπαρχος και οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας. 2.Επί των λοιπών πλοίων τους υποδέχονται ο Κυβερνήτης και ο Αξιωματικός Υπηρεσίας. Ο Υπαρχος αντικαθιστά τον Κυβερνήτη εάν αυτός είναι ανώτερος ή αρχαιότερος του επισκέπτου και τον Υπαρχο αντικαθιστά ο Αξιωματικός Υπηρεσίας εάν ο Υπαρχος είναι επίσης ανώτερος ή αρχαιότερος του επισκέπτου. 3.Η Φρουρά σε ουδεμία περίπτωση παρατάσσεται. 4.Οι τιμές της συνήθους υπηρεσίας του άρθρου ΔΝ 2202, αποδίδονται όπως εκεί καθορίζεται. Αρθρο : 2217. Τιμές αποδιδόμενες προς τους μάχιμους Αξιωματικούς του Π.Ν. μη Κυβερνήτες. 1.Προς τους ανωτέρους μάχιμους Αξιωματικούς οποιασδήποτε θέσεως αποδίδονται οι τιμές οι αποδιδόμενες στους ομοιοβάθμους τους Κυβερνήτες, πλην των τιμών του άρθρου ΔΝ 2202 οι οποίες απονέμονται μόνο στους εκ τούτων Διοικητές Ναυτικών Δυνάμεων, Αρχιεπιστολείς και Κυβερνήτες. 2.Τους μη Κυβερνήτες Υποπλοιάρχους και Ανθυποπλοίαρχους υποδέχεται επί του πλοίου ο Αξιωματικός Υπηρεσίας, εφ όσον τυγχάνει νεώτερος κατά βαθμόν ή αρχαιότητα, τους δε Σημαιοφόρους ομοίως ο Σημ/ρος Υπηρεσίας. 3.Η Φρουρά σε ουδεμία περίπτωση παρατάσσεται. Αρθρο : 2218. Τιμές αποδιδόμενες προς τους μη μάχιμους Αξιωματικούς του Π.Ν. 1.Τον ανώτατο μη μάχιμο Αξιωματικό επισήμως επισκεπτόμενο Π.Πλοίο υποδέχονται οι Αξιωματικοί όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου ΔΝ 2214. 2.Στους ανωτάτους μη μάχιμους Αξιωματικούς του Π.Ν. αποδίδονται οι τιμές του άρθρου ΔΝ 2205,όταν επισκέπτονται Π. Πλοίο,ως και του άρθρου ΔΝ 2202 της συνήθους υπηρεσίας. Στους εκ τούτων δικαιούμενους Διακριτικού Σήματος Διοικήσεως, όπως προβλέπεται από το άρθρο Δ.Ν. 2118, αποδίδονται σε επίσημη επίσκεψη τους και οι τιμές του άρθρου Δ.Ν. 2206 (διά Φρουράς) 3.Προς τους ανωτέρους και κατωτέρους μη μάχιμους Αξιωματικούς αποδίδονται οι τιμές οι οριζόμενες διά τους ομοιοβάθμούς τους μη Διοικητές Ναυτικών Δυνάμεων, ή Αρχιεπιστολείς και μη Κυβερνήτες μάχιμους Αξιωματικούς. Αρθρο : 2219. Τιμές αποδιδόμενες προς τον Πρωθυπουργό, Πρόεδρο της Βουλής, Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως και τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης. 1.Οταν ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται Π.Πλοίο ή διέρχεται επιβαίνων σε εφόλκιο ή πλωτό μέσο σε μικρή από αυτό απόσταση, αποδίδονται προς αυτόν οι τιμές του άρθρου ΔΝ 2205. 2.Εάν επιβαίνει επισήμως και το εφόλκιο ή πλωτό μέσο έχει επηρμένο το Διακριτικό του Σήμα, οι ίδιες τιμές του άρθρου ΔΝ 2205, αποδίδονται προς αυτόν από κάθε συνορμούν Πλοίο που ευρίσκεται εν όψει. 3.Τον Πρωθυπουργό υποδέχονται επί του Πλοίου ο τυχόν επιβαίνων του Πλοίου Αρχηγός ή Διοικητής, ο Αρχιεπιστολεύς, ο Κυβερνήτης του Πλοίου και οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας. Κατά την επιβίβαση του αποδίδονται οι τιμές του άρθρου ΔΝ 2206. Ο αρχαιότερος Διοικητής δίδει τις αναγκαίες διαταγές διά την επί του Πλοίου παρουσία των λοιπών Κυβερνητών των Πλοίων της Ναυτικής Δυνάμεως, ως και διά την παράταξη του πληρώματος και των Αξιωματικών, εφ όσον συντρέχει λόγος δι αυτό. 4.Με την επιβίβαση του Πρωθυπουργού επισήμως, το Διακριτικό του Σήμα επαίρεται στο επίμηλο του ιστού (βλ.άρθρο 2114) και τηρείται επηρμένο εφ όσον επιβαίνει. 5.Κατά την αναχώρηση του Πρωθυπουργού από το Πλοίο αποδίδονται οι αυτές ως ανωτέρω τιμές, χαιρετάται δε διά βολών πυροβόλου όπως καθορίζεται στο άρθρο ΔΝ 2308. Εάν επιβεί σε άλλο Πλοίο, αποδίδονται οι αυτές τιμές, ο χαιρετισμός όμως διά βολών πυροβόλου δεν επαναλαμβάνεται στον ίδιο λιμένα και την ίδια ημέρα. 6.Των αυτών τιμών και χαιρετισμών του Πρωθυπουργού δικαιούται ο Πρόεδρος της Βουλής. 7.Ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως δικαιούται, κατά την απουσία του Προέδρου, των τιμών, χαιρετισμών και του Διακρτικού Σήματος του Πρωθυπουργού. 8.Οι τιμές αυτού του άρθρου προς τον Πρωθυπουργό αποδίδονται και κατά τον αυτό τρόπο προς τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης. Ο Αναπληρωτής ή Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης, κατά την απουσία του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, δικαιούται των τιμών, χαιρετισμών και του Διακριτικού Σήματος του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. 9.Οι τιμές του άρθρου αυτού αποδίδονται από τα Πλοία σε λιμένες εσωτερικού και εξωτερικού. Οι τιμές της παραγράφου 5 αποδίδονται στο εξωτερικό, εφ όσον οι τοπικοί κανονισμοί το επιτρέπουν. Αρθρο : 2220. Τιμές αποδιδόμενες προς τους λοιπούς Υπουργούς και Υφυπουργούς, μέλη της Κυβερνήσεως. 1.Οι τιμές που αποδίδονται στους λοιπούς Υπουργούς και Υφυπουργούς μέλη της Κυβερνήσεως, όταν αυτοί επισκέπτονται επισήμως Π.Πλοίο, η δε επίσκεψη τους έχει αναγγελθεί από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης ή τον Αρχηγό ΓΕΝ, είναι οι τιμές του άρθρου ΔΝ 2205, εφόσον δε εκπροσωπούν την ανωτάτη Κυβερνητική αρχή αποδίδονται και οι τιμές του άρθρου ΔΝ 2206 (Διά φρουράς). 2.Οι αυτές τιμές του άρθρου ΔΝ 2205 αποδίδονται και όταν το εφόλκιο ή πλωτό μέσο του οποίου επιβαίνουν επισήμως διέρχεται πλησίον Π.Πλοίων εν όρμω. 3.Επί του πλοίου υποδέχονται αυτούς ο τυχόν επιβαίνων Αρχηγός ή Διοικητής, ο Αρχιεπιστολεύς, ο Κυβερνήτης του Πλοίου και οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας. 4.Στο εξωτερικό χαιρετώνται διά των κανονικών βολών πυροβόλου μόνον κατόπιν διαταγής ΓΕΝ και εφ όσον οι τοπικοί κανονισμοί το επιτρέπουν. Αρθρο : 2221. Τιμές αποδιδόμενες προς τις λοιπές Ελληνικές αρχές. 1.Τιμές αποδιδόμενες προς τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών, Νομάρχες, Διπλωματικές, Προξενικές και Εκκλησιαστικές αρχές : 1)Οι προς τους Διοικητές περιφερειών, Νομάρχες, Διπλωματικές, Προξενικές και Εκκλησιαστικές αρχές αποδιδόμενες τιμές, όταν αυτοί επισκέπτονται επισήμως Π.Πλοίο στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους είναι οι οριζόμενες στο όρθρο ΔΝ 2205. Επίσης τους αποδίδονται οι τιμές του άρθρου ΔΝ 2206 (Διά φρουράς) στην περίπτωση κατά την οποία οι αρχές αυτές (πλην των Εκκλησιαστικών) αντιπροσωπεύουν την ανωτάτη Κυβερνητική αρχή και εάν εχαιρετώντο διά βολών πυροβόλου θα εδικαιούντο ένδεκα (11) ή περισσότερες βολές (βλ. άρθρο ΔΝ 2308). 2)Οι Ίδιες προς τα ανωτέρω πρόσωπα τιμές του άρθρου ΔΝ 2205 αποδίδονται και όταν το εφόλκιο ή πλωτό μέσο στο οποίο επιβαίνουν επισήμως διέρχεται πλησίον Π.Πλοίου εν όρμω. 2.Τιμές αποδιδόμενες προς τους Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς και της Π.Αεροπορίας : Οι τιμές που αποδίδονται και η υποδοχή από τα Π. Πλοία προς τους Αξιωματικούς του Στρατού και της Αεροπορίας κατά την εν στολή επίσκεψη τους σε αυτά είναι οι αυτές που αποδίδονται στους ομοιοβάθμους τους Αξιωματικούς του Π.Ν. και συγκεκριμένα διά τους ανωτάτους οι τιμές του άρθρου ΔΝ 2214 και τους λοιπούς οι τιμές του άρθρου ΔΝ 2217, με τις ακόλουθες λεπτομέρειες : (1) Οι τιμές του άρθρου ΔΝ 2206 (διά της Φρουράς) αποδίδονται στους Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας όπως και στους ομοιοβάθμους τους Αξιωματικούς του Π.Ν. κατά τις επίσημες επισκέψεις. (2) Οι τιμές του άρθρου ΔΝ 2202 (διά των συρικτών κλίμακος) δεν αποδίδονται. (3) Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως Αξιωματικού Στρατού Ξηράς ή της Π.Αεροπορίας επαίρεται μόνο όπως καθορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου ΔΝ 2125. 3.Τιμές αποδιδόμενες προς τους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος 1)Τους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά την επίσκεψη τους επί Π. Πλοίου ή Ν. Υπηρεσίας, υποδέχονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων δι απλής υποδοχής, η οποία και καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου Δ.Ν. 2214 2)Στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος αποδίδονται και οι τιμές του άρθρου Δ.Ν. 2205 (σάλπισμα/σύριγμα «Ακινησία») 4.Τιμές αποδιδόμενες προς τους Αξιωματικούς του Π.Ν. υπό του Στρατού, της Π.Αεροπορίας και του Λιμενικού Σώματος : 1)Στους Αξιωματικούς του Π.Ν. ένστολη αποδίδονται οι τιμές των ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών του Στρατού, της Π.Αεροπορίας και του Λιμενικού Σώματος, σύμφωνα με τους οικείους αυτών Κανονισμούς. 2)Διά την απόδοση των τιμών του άρθρου ΔΝ 2206 (τιμές διά της Φρουράς) ισχύουν αμοιβαίως τα καθοριζόμενα στην ως άνω υποπαράγραφο 2α (1) αυτού του άρθρου. 5.Τιμές αποδιδόμενες προς τους εν αποστρατεία Αξιωματικούς : Προς Αξιωματικούς εν αποστρατεία προσκεκλημένους σε τυχόν ειδική επίσημη περίπτωση ή τελετή εν στολή, αποδίδονται τιμές των ομοιοβάθμων τους εν ενεργεία, με εξαίρεση την απόδοση των τιμών του άρθρου ΔΝ 2206 (διά της Φρουράς). Αρθρο : 2222. Τιμές αποδιδόμενες προς ξένους Αξιωματικούς και ξένες αρχές. 1.Οι τιμές οι αποδιδόμενες προς τους ξένους ομολόγους του Προέδρου της Κυβερνήσεως, Αντιπροέδρου, Υπουργού/Υφυπουργού Εθνικής Αμύνης κατά τις επίσημες επισκέψεις του σε Π.Πλοία, είναι οι τιμές που καθορίζονται στο άρθρο ΔΝ 2219. 2.Προς τους ξένους ομολόγους των άλλων Υπουργόν/ Υφυπουργών μελών της Κυβερνήσεως, αποδίδονται οι τιμές του άρθρου ΔΝ 2220. Προς αυτούς αποδίδεται κατά την αναχώρηση ο χαιρετισμός διό βολών πυροβόλου σε λιμένες του εξωτερικού υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην κατωτέρω παράγραφο 5. 3.Προς τους ξένους Αξιωματικούς και τις Πολιτικές ή άλλες αρχές ξένων χωρών, επισκεπτομένους επισήμως Π.Πλοία, αποδίδονται τιμές ανάλογες εκείνων που αποδίδονται προς τους ομοιοβάθμους τους Ελληνες Αξιωματικούς του Π.Ν. και των Ε.Δ., ή ανάλογες εκείνων που αποδίδονται προς τις Ελληνικές αρχές με τις οποίες εξομοιούνται. 4.Σε όλες τις περιπτώσεις, όταν παρατάσσεται Φρουρά και Μουσική ανακρούεται ο Υμνος της χώρας στην οποία ανήκει ο τιμώμενος ξένος ανώτατος Αξιωματικός ή Υπάλληλος. 5.Οπου σε επίσημες, ως ανωτέρω, επισκέψεις επί Π.Πλοίων προβλέπονται τιμές διά χαιρετισμού βολών πυροβόλου, αυτές αποδίδονται μετά από σχετική διαταγή του ΓΕΝ, ειδικά δε εάν πρόκειται περί αποδόσεως του χαιρετισμού αυτού από Π.Πλοία σε λιμένες εξωτερικού, πρέπει να έχει εξασφαλισθεί ότι οι τοπικοί κανονισμοί επιτρέπουν την εκτέλεση αυτού του χαιρετισμού. Αρθρο 2223: Τιμές αποδιδόμενες από παρατεταγμένα ή πορευόμενα Αγήματα. Δια την απόδοση τιμών από παρατεταγμένα ή πορευόμενα αγήματα στην ξηρά, ο επικεφαλής αυτών ενεργεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Κανονισμό Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων και το Εγχειρίδιο πεζικών ασκήσεων. Αρθρο : 2224. Τιμές αποδιδόμενες σε πρόσωπα μη αναφερόμενα στις Διατάξεις Π.Ν. 1.Οταν πρόσωπα μη αναφερόμενα στις Διατάξεις Π.Ν., μεταβαίνουν επισήμως επί Π.Πλοίων, απολαμβάνουν των τιμών που κατά την εκάστοτε περίπτωση έχουν προκαθοριστεί από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης ή τον Αρχηγό του ΓΕΝ, οι οποίοι και προαναγγέλουν αυτήν την μετάβαση ή επίσκεψη επί των Π.Πλοίων. Διά τις προκαθοριζόμενες ως άνω τιμές λαμβάνονται υπ όψη κατά το δυνατό οι εξομειώσεις οι αναφερόμενες στις Διατάξεις Π.Ν. και στον Κανονισμό Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων. Οταν ελλείπουν διαταγές του Υπουργού Εθνικής Αμύνης ή του Αρχηγού ΓΕΝ, ο αρχαιότερος Διοικητής ορίζει τις τιμές που θα αποδοθούν προς Ελληνες ή ξένους επισήμους, συμμορφούμενος προς τις αναφερθείσες εξομοιώσεις και τις τοπικές συνήθειες. 2.Ο αρχαιότερος Διοικητής αποφασίζει κατά την κρίση του εάν συντρέχει λόγος αποδόσεως των τιμών του άρθρου ΔΝ 2205 προς επίσημα πρόσωπα ή αρχές ελληνικές ή ξένες που δεν προσδιορίζονται από τις Διατάξεις Π.Ν. 3.Σε κάθε περίπτωση οι στρατιωτικές τιμές του άρθρου ΔΝ 2206 (τιμές διά της Φρουράς και Μουσικής) απονέμονται προς : 1)Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 2)Τους Αρχηγούς ξένων Κρατών. 3)Τον Πρωθυπουργό, Πρόεδρο της Βουλής, Αντιπρόεδρο, Υπουργό/Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Αμύνης. Διά τα λοιπά μέλη της Κυβερνήσεως μόνον όταν εκπροσωπούν την ανωτάτη Κυβερνητική αρχή στο εσωτερικό και όταν αποδίδονται οι τιμές της παραγράφου 4 του άρθρου ΔΝ 2220 στο εξωτερικό. 4)Τους Αξιωματικούς του Π.Ν. και των άλλων Κλάδων των Ε.Δ. κατά τις επίσημες επισκέψεις τους όπως προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα αυτού του Κεφαλαίου. 5)Τους Πατριάρχες. 6)Τους ξένους επισήμους αντιστοίχων βαθμών ή βαθμών εξομοιουμένων προς τους δικαιουμένους Φρουράς Ελληνες επισήμους. 4.Οπου οι Διατάξεις Π.Ν. δεν καθορίζουν ρητά περιπτώσεις αποδόσεως τιμών κατά επισκέψεις επισήμων, ο Αρχηγός ή Διοικητής ή αρχαιότερος παρών Αξιωματικός αναλαμβάνει την πρωτοβουλία της εφαρμογής των προσφορωτέρων μέτρων που κατά την κρίση του ανταποκρίνονται στην περίπτωση και αναφέρει στην προϊσταμένη του αρχή. Αρθρο : 2225. Αναγνωρισμένες Κυβερνήσεις. Οπου στις διατάξεις αυτού του Κεφαλαίου καθορίζονται τιμές προς ξένη Σημαία, ξένες αρχές και ξένους επισήμους, αυτές αποδίδονται μόνο στην περίπτωση που είναι Κράτους επισήμως αναγνωρισμένου από την Ελληνική Κυβέρνηση. Αρθρο : 2226. Απονομή τιμών στην ξηρά. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου πλην εκείνων που αφορούν αποκλειστικά τα Π.Πλοία ισχύουν και διά τις Ν.Υπηρεσίες, προσαρμοζόμενες και εφαρμοζόμενες ανάλογως των ειδικών εκάστοτε συνθηκών. ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Αρθρο : 2301. Χαιρετισμός διά βολών πυροβόλου Γενικές διατάξεις. 1.Ο χαιρετισμός διά βολών πυροβόλου όπως καθορίζεται στα κατωτέρω άρθρα αυτού του Κεφαλαίου αποδίδεται ή ανταποδίδεται από Ν.Υπηρεσίες και Π.Πλοία που καθορίζονται με Διαταγή του ΓΕΝ. Πλοία μη καθοριζόμενα ως εκτελούντα τον χαιρετισμό αυτό, δεν τον εκτελούν, εκτός εαν διαταχθούν από τον αρχαιότερο παρόντα Αξιωματικό σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν επιβάλλεται από εθιμοτυπικούς λόγους μεταξύ Κρατών. 2.Ουδείς χαιρετισμός υπερβαίνει τον αριθμό των 21 βολών πυροβόλου, εκτός εάν ειδικώς διαταχθεί από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης ή τον Αρχηγό του ΓΕΝ. 3.Μεταξύ Ελληνικών Π.Πλοίων και των Ελληνικών Φρουρίων ή Πυροβολείων δεν ανταλλάσσονται βολές χαιρετισμού. 4.Ο χαιρετισμός διά βολών Πυροβόλου δεν εκτελείται : 1)Προ της επάρσεως και μετά την υποστολή της Σημαίας (πλην του μεσονυκτίου του Μ.Σαββάτου όπως στο άρθρο ΔΝ 2108). Σε ξένα ύδατα ακολουθούνται οι συνήθειες της ξένης χώρας. 2)Εάν θα προέκυπταν δυσχέρειες σχετικά με την θέση της Ναυτικής Δυνάμεως ή των Π.Πλοίων. 3)Οταν τοπικοί Κανονισμοί το απαγορεύουν. 4)Οταν, στην περίπτωση που θα έπρεπε να ανταποδοθεί, δεν είναι εφικτή η ανταποδοσή του. 5.Εάν υπάρξει ανάγκη αποδόσεως/ανταποδόσεως του χαιρετισμού διά βολών πυροβόλου κατά την ημέρα της Κυριακής, λαμβάνεται μέριμνα διά να μη εκτελεσθεί κατά την ώρα που τελείται η θεία λειτουργία επί των Π.Πλοίων. Η αναβολή αυτή της αποδόσεως ή ανταποδόσεως χαιρετισμού εξηγείται προς τα ξένα Π. Πλοία ή αρχές. 6.Εάν το τιμώμενο πρόσωπο δικαιούται αυτόν τον χαιρετισμό με περισσότερες της μιας ιδιότητες, αποδίδεται ο χαιρετισμός μόνο διά την ιδιότητα εκείνη που χαιρετάται με τον μεγαλύτερο αριθμό βολών. 7.Εκτός των καθοριζομένων στις Διατάξεις Π.Ν. περιπτώσεων, ουδέποτε βάλλονται βολές πυροβόλου προς χαιρετισμό, ειμή μόνο εκτάκτως δι εορτασμό μεγάλου Εθνικού γεγονότος ή νίκης των Ελληνικών όπλων και τότε κατόπιν ειδικής διαταγής. 8.Ο κανονικός χρονικός ρυθμός βολής απο βολή διά όλους τους χαιρετισμούς είναι πέντε (5) δευτερόλεπτα. 9.Οταν πλοίο εκτελεί χαιρετισμό διά βολών πυροβόλου, παρατάσσεται Φρουρά και όλοι οι επί των καταστρωμάτων του βάλλοντος και των πλησίον αυτού Π.Πλοίων λαμβάνουν τη στάση της προσοχής και οι Αξιωματικοί χαιρετούν. 10.Ουδείς χαιρετισμός διό βολών πυροβόλου αποδίδεται προς Αξιωματικούς κατωτέρους του βαθμού του Πλοιάρχου. 11.Μόνον ο αρχαιότερος Διοικητής επιτρέπει τον χαιρετισμό διά βολών πυροβόλου. Εκτός των βολών χαιρετισμού οι οποίες αποδίδονται προς τιμήν του ιδίου (άρθρο ΔΝ 2213), ουδέν Π.Πλοίο δύναται να αποδώσει ή ανταποδώσει τον χαιρετισμό διά βολών πυροβόλου σε οποιαδήποτε περίπτωση χωρίς την άδεια του αρχαιοτέρου Διοικητού. 12.Ουδεμία Ελληνική αρχή χαιρετάται παρουσία ανωτέρας ή αρχαιοτέρας : 1)Ουδεμία αρχή του Π.Ν. ή του Στρατού ή της Π.Αεροπορίας χαιρετάται παρουσία ανωτέρας ή αρχαιοτέρας αρχής αντιστοίχως. Τούτο ισχύει και διά τους διά βολών πυροβόλου χαιρετισμούς είτε είναι προσωπικοί είτε προς Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως. 2)Εξαίρεση του ανωτέρω αποτελούν οι περιπτώσεις : (1) Του χαιρετισμού προς Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως παραλαμβάνοντος/παραδίδοντος Αρχηγού ή Διοικητού ως άνω άρθρο ΔΝ 2213, ο οποίος δύναται να αποδοθεί παρουσία ανωτέρας αρχής. (2) Του προσωπικού χαιρετισμού προς ξένο επίσημο κατά την επίσημη επίσκεψη αυτού επί Π.Πλοίου σε διάφορο χρόνο της επισκέψεως αρχαιοτέρου του, το οποίο όμως δεν φέρει το Διακριτικό Σήμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ή του Αρχηγού του Κράτους στο οποίο ανήκει ο ξένος επίσημος. 13.Τα Ελληνικά Διακριτικά Σήματα δεν υποστέλλονται λόγω στολισμού ή χαιρετισμού προς ξένη αρχή 1)Ο Επισείων Π.Πλοίων ή το Ελληνικό Διακριτικό Σήμα ή το Ελληνικό Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως δεν υποστέλλονται λόγω στολισμού ή χαιρετισμού προς ξένη αρχή. 2)Οταν γίνεται χαιρετισμός ή επαίρεται στολισμός προς τιμήν ξένης χώρας, η Σημαία της χώρας αυτής και τα Διακριτικά Σήματα επαίρονται όπως καθορίζεται στο άρθρο ΔΝ 2311 και ΔΝ 2304 παρ.2 αντιστοίχως. Αρθρο : 2302. Εορτασμός των Ελληνικών και ξένων εορτών. 1.Στο εσωτερικό κατά τον εορτασμό Εθνικών ή θρησκευτικών εορτών σύμφωνα προς το άρθρο ΔΝ 2304, ο αρχαιότερος Διοικητής συνεννοείται προηγουμένως με τις αρμόδιες στην ξηρά αρχές δι όσα αφορούν τον εορτασμό και ιδιαίτερα διά την συμμετοχή αγημάτων της Ναυτικής Δυνάμεως. Εφ όσον κρίνει τούτο σκόπιμο, πληροφορεί διά τον εορτασμό τους αρχαιοτέρους παρόντες Αξιωματικούς τυχόν συνορμούντων ξένων Π.Πλοίων. 2.Στο εσωτερικό ή το εξωτερικό κατά τις Εθνικές εορτές των φίλων προς την Ελλάδα Δυνάμεων και μετά προηγουμένη περί των εορτών ειδοποίηση τους, τα Ελληνικά Π.Πλοία συμμετέχουν στις εορτές χαιρετώντα και στολιζόμενα σύμφωνα με τις οδηγίες του αρχαιοτέρου Ελληνα παρόντος Αξιωματικού. 3.Στο εξωτερικό, κατά τον εορτασμό Ελληνικών Εθνικών εορτών, ο αρχαιότερος Ελληνας Διοικητής ή Κυβερνήτης συνεννοείται προηγουμένως μετά της Ελληνικής Διπλωματικής ή Προξενικής αρχής, ώστε να κοινοποιηθεί προς τις τοπικές αρχές η πρόθεση του διά τον εορτασμό αυτό. Ειδοποιεί επίσης απ ευθείας τον αρχαιότερο Διοικητή των Π.Πλοίων της χώρας στην οποία ελλιμενίζεται και, αν το κρίνει σκόπιμο, τους αρχαιότερους παρόντες Αξιωματικούς των Ναυτικών Δυνάμεων των συνορμούντων ξένων Π. Πλοίων. 4.Σε κάθε περίπτωση, εν όρμω στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, ο αρχαιότερος Διοικητής ή Κυβερνήτης συμμορφώνεται κατά το δυνατόν, ως προς τις τελετές αυτές, με τις συνήθειες της χώρας στην οποία ευρίσκεται ή του τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα ο εορτασμός. 5.Εάν Ελληνικά Π.Πλοία πρόκειται να ευρίσκονται εν πλώ και να συμπλέουν με ξένα Π.Πλοία κατά Εθνική εορτή, ο αρχαιότερος Ελληνας παρών Αξιωματικός εν πλω ειδοποιεί εγκαίρως διά σήματος τον Τακτικό Διοικητή, κοινοποιών προς τον αρχαιότερο παρόντα Αξιωματικό εν πλώ εκάστου ξένου Κράτους τις προθέσεις του περί του εορτασμού της Εθνικής εορτής. 6.Οταν οι ξένοι αρχαιότεροι Διοικητές ή Κυβερνήτες συμμετέχουν στις Ελληνικές εορτές, ο αρχαιότερος Ελληνας παρών Αξιωματικός εκφράζει τις ευχαριστίες του διά σήματος ή όταν είναι εν όρμω αποστέλλει Αξιωματικό προς τούτο. Αρθρο : 2303. Συμμετοχή σε Εθνικό Πένθος. 1.Οταν στο εξωτερικό η Σημαία των Ελληνικών Π.Πλοίων πρόκειται να επαρθεί μεσιστίως λόγω Εθνικού πένθους στην Ελλάδα, ο αρχαιότερος Διοικητής ή αρχαιότερος παρών Αξιωματικός,ενεργεί προς τις ελληνικές Διπλωματικές ή Προξενικές αρχές και τους αρχαιότερους Διοικητές των ξένων Ναυτικών Δυνάμεων όπως στις παραγράφους 3, 4, 5, 6 προηγουμένου άρθρου ΔΝ 2302. 2.Οταν ειδοποιηθεί περί τούτου επισήμως, ο Ελληνας αρχαιότερος Διοικητής συμμετέχει σε Εθνικό πένθος της χώρας στην οποία ευρίσκεται. Σε ό,τι αφορά τούτο συμμορφώνεται με τις συνήθειες του τόπου στον οποίο ευρίσκεται. 3.Εάν ξένο Π.Πλοίο σε Ελληνικό λιμένα ειδοποιήσει επισήμως τον αρχαιότερο Διοικητή των συνορμούντων μετ αυτού Ελληνικών Π.Πλοίων περί Εθνικού πένθους και υψώσεως μεσιστίως της Σημαίας του, ο αρχαιότερος Διοικητής συμμετέχει σε αυτό μόνο κατά την ημέρα της κηδείας του τιμωμένου νεκρού, εκτός αν εκδοθούν ειδικές διαταγές προς τούτο. Αρθρο : 2304. Εορτές - Στολισμός - Φωτοστολισμός. 1.Μεγάλος και μικρός στολισμός. 1)Ο μεγάλος στολισμός επαίρεται από τα Π.Πλοία : (1) Την 1η Ιανουαρίου, πρώτη του έτους. (2) Την 6η Ιανουαρίου, εορτή των Θεοφανείων. (3) Την 25η Μαρτίου, επέτειο της Εθνικής Ανεξαρτησίας. (4) Την Αγία Ημέρα του Πάσχα, από του μεσονυκτίου του Μεγάλου Σαββάτου. (5)Την 15η Αυγούστου της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ημέρα εορτασμού των Ενόπλων Δυνάμεων. (6) Την 28η Οκτωβρίου, επέτειο κηρύξεως του Ελληνοιταλικού πολέμου 1940-41 (Επέτειος του ΟΧΙ). (7) Την 3η Δεκεμβρίου, επέτειο των ναυμαχιών της Ελλης. (8) Την 6ην Δεκεμβρίου, εορτή του Αγίου Νικολάου, προστάτου των Ναυτικών. (9) Εν όψει του Διακριτικού Σήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας επισήμως επισκεπτόμενου Π. Πλοία. (10) Οταν Αρχηγός ξένου Κράτους επισκέπτεται επισήμως Π.Πλοία. (11) Στις περιπτώσεις ξένων εορτασμών παρουσία ξένων Π.Πλοίων ή εντός των χωρικών υδάτων της ενδιαφερόμενης χώρας (ως άρθρον ΔΝ 2302). (12) Σε τοπικές Ελληνικές εορτές κατόπιν διαταγής του αρχαιοτέρου Διοικητού ή Κυβερνήτου μεμονωμένου Π.Πλοίου. 2)Ο στολισμός επαίρεται κατόπιν διαταγής του αρχαιοτέρου Διοικητού ή στο μόνιμο αγκυροβόλιο κατόπιν διαταγής του Διοικητού του Ναυστάθμου ή της Βάσεως, από την ώρα επάρσεως μέχρι την ώρα υποστολής της Σημαίας, κατά τις ως άνω ωρισμένες ημέρες εορτασμού. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις των εδαφίων 1α (9), 1α (10), 1α (11) και 1 α (12) της προηγουμένης υποπαραγράφου 1 α, η ώρα επάρσεως του στολισμού ως και ο χρόνος κατά τον οποίο θα παραμείνει, καθορίζεται αναλόγως σε κάθε περίπτωση από τον Αρχαιότερο Διοικητή. 3)Κατά τον μικρό στολισμό επαίρονται μόνο το Επίσημο και η Σημαία. Το μεν Επίσημο στο στηλίδιο του Επισήμου, η δε Σημαία στο πρυμναίο στηλίδιο της Σημαίας ως και στο επίμηλο όλων των ιστών (βλ. άρθρο ΔΝ 2304 παρ.2). 4)Ο μικρός στολισμός επαίρεται κατά τις ημέρες και περιπτώσεις της ως άνω υποπαραγράφου 1α όταν τα Π.Πλοία ευρίσκονται εν πλώ ή πλησίον αγκυροβολίου ή και εν όρμω κατά επικρατούσα κακοκαιρία. Εξαίρεση γίνεται κατά τις επίσημες υποδοχές εν πλώ οπότε, καιρού επιτρέποντος, επαίρεται ο μεγάλος στολισμός, σύμφωνα με τις διαταγές του αρχαιοτέρου Διοικητού. 5)Ο μεγάλος ή μικρός στολισμός που γίνεται από Π. Πλοίο προς τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας εν όψει του Διακριτικού του Σήματος, υποστέλλεται από το Πλοίο στο οποίο επιβαίνει ευθύς μετά την επιβίβασή του σ αυτό, με εξαίρεση την περίπτωση της κατωτέρω υποπαραγράφου 1στ. 6)Το Π.Πλοίο επί του οποίου είναι επηρμένο το Διακριτικό Σήμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στολίζεται προς τιμήν Ελληνικής ή ξένης εορτής ή κατά την επίσημη επίσκεψη αρχηγού ξένου Κράτους. 2.Σημαίες και Διακριτικά Σήματα κατά τον στολισμό. 1)Κατά τον μεγάλο ή μικρό στολισμό δι Εθνικό εορτασμό. (1) Διά τον εορτασμό ή απόδοση τιμών με Εθνικό χαρακτήρα, η Σημαία πέραν του πρυμναίου στηλιδίου επαίρεται στο επίμηλο και των δύο ιστών στα δίστηλα πλοία, εκτός εάν το στολιζόμενο δίστηλο πλοίο έχει επηρμένο Διακριτικό Σήμα ή/και Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως, οπότε η Σημαία επαίρεται στον ελεύθερο τούτων ιστό. (2) Διά την ίδια περίπτωση, στα μονόστηλα Πλοία η Σημαία επαίρεται στο επίμηλο του ιστού παραπλεύρως τυχόν υπάρχοντος Διακριτικού Σήματος ή Διακριτικού Σήματος Διοικήσεως. 2)Κατά τον μεγάλο ή μικρό στολισμό δι εορτασμό ξένης εορτής ή προς τιμήν ξένου Αρχηγού Κράτους. (1) Στα δίστηλα Πλοία η τιμωμένη ξένη Σημαία επαίρεται σε μια μόνο θέση στον υψηλότερο εκ των δύο ιστών, στην περίπτωση δε υπάρξεως πέραν του ενός Διακριτικών Σημάτων ή/ και Διακριτικών Σημάτων Διοικήσεως, αυτή δύναται να επαρθεί παραπλεύρως ενός αυτών, ιδιαιτέρως δε στο πλοίο στο οποίο επιβαίνει το ξένο Υψηλό πρόσωπο, κατά προτίμηση παραπλεύρως του τυχόν επαιρομένου Διακριτικού Σήματος αυτού. (2) Στα μονόστηλα Πλοία η τιμώμενη Σημαία επαίρεται στο επίμηλο του ιστού παραπλεύρως και δεξιά της Ελληνικής Σημαίας ή τυχόν Διακριτικού Σήματος. Αλλα τυχόν Διακριτικό Σήματα ή Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως επαίρονται στην κατάλληλη θέση ή ελλείψει αυτής,στις κεραίες σημάνσεως διά σημείων. (3) Οταν το στολιζόμενο διά ξένο εορτασμό Π.Πλοίο, είναι το Π.Πλοίο που φέρει το Διακριτικό του Προέδρου της Δημοκρατίας, τούτο παραμένει επηρμένο στην θέση του και στα μονόστηλα πλοία η τιμώμενη Σημαία επαίρεται παραπλεύρως και αριστερά αυτού ή εν αδυναμία σε άλλη κατάλληλη θέση. (4) Στην περίπτωση που οι τιμώμενες ξένες Σημαίες είναι περισσότερες της μιας και απαιτηθεί να επαρθούν στον αυτό ιστό, αυτές επαίρονται στο ίδιο ύψος και αριστερά της Ελληνικής Σημαίας κατ αλφαβητική σειρά των ονομάτων των κρατών στην Αγγλική γλώσσα. Εάν η περίπτωση αυτή συμβαίνει σε λιμένα ξένης χώρας, τότε η Σημαία αυτής της χώρας επαίρεται δεξιότερα όλων των άλλων και αμέσως αριστερά της Ελληνικής. Εάν κατά την περίπτωση αυτή εκτελεσθεί χαιρετισμός διά βολών πυροβόλου προς χαιρετισμόν μιας ξένης Σημαίας ή του Διακριτικού Σήματος επισήμου προσώπου μιας από τις χώρες αυτές, η Σημαία της χώρας αυτής θα δεικνύεται μόνη της κατά την διάρκεια του χαιρετισμού. 3)Σε μικρά Π.Πλοία και Π.Πλοία με ιστό και υπερκατασκευές που δεν επιτρέπουν την έπαρση Σημαιών και Διακριτικών Σημάτων κατά τους καθοριζομένους τρόπους, η έπαρση αυτών προσαρμόζεται αναλόγως και χρησιμοποιούνται οι κεραίες σημάνσεως διά σημείων. 3.Φωτοστολισμός. 1)Κατά τον εορτασμό των Ελληνικών εορτών της παραγράφου 1 εκτελείται φωτοστολισμός των ευρισκομένων στο μόνιμο αγκυροβόλιο Π.Πλοίων κατόπιν διαταγής του Διοικητού του Ναυστάθμου ή της Ν.Βάσεως και μεταξύ των καθοριζομένων από αυτούς ωρών. Ο αρχαιότερος Διοικητής Π.Πλοίων ή ο Κυβερνήτης μεμονωμένου Π.Πλοίου, ευρισκόμενοι σε άλλους λιμένες εσωτερικού ή εξωτερικού, δύνανται, στις ίδιες περιπτώσεις και όταν οι γενικές συνθήκες ετοιμότητος και ασφαλείας το επιτρέπουν, να διατάξουν εκτέλεση φωτοστολισμού. 2)Κατά την διάρκεια της αφής του φωτοστολισμού τηρείται πλήρης κάλυψη φώτων. Αρθρο : 2305. Βολές χαιρετισμού κατά τις εορτές. 1.Από τα Φρούρια ή Πυροβολεία που καθορίζονται στην αναφερομένη στο άρθρο ΔΝ 2301 Μόνιμη Διαταγή του ΓΕΝ βάλλονται 21 βολές χαιρετισμού κατά τις ακόλουθες εορτές της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου ΔΝ 2304 : 1)Τη μεσημβρία των εορτών των εδαφίων 1 α (1), 1 α (3), 1α (6), 1α (7), 1α (8). 2)Κατά την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στην εορτή του εδαφίου 1α (2). 3)Το μεσονύκτιο του Μεγάλου Σαββάτου διά την περίπτωση του εδαφίου 1α (4). 2.Τα ανωτέρω δύνανται να εφαρμοσθούν από κατάλληλο Πλοίο, κατά την κρίση του αρχαιοτέρου Διοικητού σε περίπτωση συνορμούντων Πλοίων σε λιμένα εσωτερικού άλλο πλην του μονίμου αγκυροβολίου τους. 3.Στις λοιπές περιπτώσεις υποπαραγράφου 1 α του άρθρου ΔΝ 2304 οι βολές χαιρετισμού βάλλονται σύμφωνα με τις Διαταγές του αρχαιοτέρου Διοικητού. Αρθρο : 2306. Χαιρετισμός διά βολών πυροβόλου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 1.Οταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φθάσει σε λιμένα όπου υπάρχει πυροβολείο χαιρετισμού, αποδίδεται από το πυροβολείο χαιρετισμός διά 21 βολών πυροβόλου. Εφ όσον δεν υπάρχει πυροβολείο χαιρετισμού, ο χαιρετισμός αποδίδεται από προκαθωρισμένο Π.Πλοίο. 2.Ο μεγάλος στολισμός επαίρεται και ο χαιρετισμός διά βολών πυροβόλου αρχίζει μόλις φανεί το Διακριτικό Σήμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ή όταν το εφόλκιο ή πλωτό μέσο φθάσει στο εκ των προτέρων καθωρισμένο σημείο ή όταν,κατά οδική μετακίνηση αυτού,το όχημα που τον φέρει φθάσει σε προκαθωρισμένο σημείο. 3.Εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόκειται να επιβεί επί Π.Πλοίου, τότε ο στολισμός επαίρεται από όλα τα εν όψει Πλοία σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 2 και ο χαιρετισμός διά πυροβόλων βάλλεται από το Π.Πλοίο στο οποίο θα επιβεί, πριν από την άφιξη του εφολκίου στην κλίμακα του Πλοίου. Κατά οδική άφιξη αυτού η έναρξη του χαιρετισμού διά πυροβόλων γίνεται σύμφωνα προς τις διαταγές που θα εκδοθούν. Με την επιβίβαση του επί του Π.Πλοίου υψώνεται το Διακριτικό του Σήμα,ενώ συγχρόνως υποστέλλεται ο στολισμός από το Πλοίο αυτό. 4.Οταν το Π.Πλοίο που φέρει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι εν πλω με επηρμένο το Διακριτικό του Σήμα, κάθε Π.Πλοίο που συναντά ή αντιπαρέρχεται τούτο, θα αποδόσει τις τιμές του άρθρου ΔΝ 2211 παράγραφος 2, και μόνο εφ όσον έχει προηγουμένως διαταχθεί θα αποδόσει και τις τιμές διά βολών πυροβόλου. 5.Ο χαιρετισμός διά βολών πυροβόλου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκτός αν άλλως διαταχθεί, αποδίδεται και κατά την αναχώρηση του από το Π.Πλοίο στο οποίο επιβιβάστηκε ή από πυροβολείο ή άλλο καθωρισμένο Π.Πλοίο εκ των συνορμούντων. 6.Ουδείς από τους ανωτέρω χαιρετισμούς ανταποδίδεται. 7.Το Π.Πλοίο το οποίο έχει επηρμένο το Διακριτικό Σήμα του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν αποδίδει ή ανταποδίδει χαιρετισμούς, ειμή μόνο προς ξένο Κράτος. Οσον αφορά τον χαιρετισμό Αρχηγών ξένων Κρατών συμμορφώνεται προς τις διαταγές που θα ληφθούν. 8.Σε περίπτωση κατά την οποία οι ως άνω κινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας έχουν ορισθεί ως ανεπίσημες, Διαταγή του ΓΕΝ καθορίζει τις τιμές που θα αποδοθούν (Βλ. άρθρο ΔΝ 2211 παρ.6). Αρθρο : 2307. Χαιρετισμός διά βολών πυροβόλου προς Αρχηγούς ξένων Κρατών. 1.Ο προς τους Αρχηγούς ξένων Κρατών χαιρετισμός διά βολών πυροβόλου περιλαμβάνει 21 βολές. 2.Ο χαιρετισμός αποδίδεται κατά τις ίδιες περιπτώσεις και τρόπον που αναφέρονται διά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο προηγούμενο άρθρο ΔΝ 2306. 3.Κατά τον χαιρετισμό από το Π.Πλοίο στο οποίο πρόκειται να επιβεί ο τιμώμενος, επαίρεται η ξένη Εθνική Σημαία και το τυχόν υπάρχον Διακριτικό Σήμα αυτού. Λεπτομέρειες διά την έπαρση Σημαιών και Διακριτικών Σημάτων κατά τον χαιρετισμό διά βολών πυροβόλου αναφέρονται στο άρθρο ΔΝ 2311. 4.Παρουσία του Διακριτικού Σήματος Αρχηγού Κράτους ουδεμία άλλη αρχή του Κράτους αυτού χαιρετάται από τα Ελληνικά Π. Πλοία. 5.Ο αυτός χαιρετισμός διά 21 βολών πυροβόλου αποδίδεται και προς τα επίσημα μέλη των ασκούντων εξουσία βασιλικών οίκων ξένων Κρατών κατά την επίσημη επίσκεψή τους επί Π.Πλοίων. 6.Χαιρετισμός σε περίπτωση παρουσίας περισσοτέρων του ενός Αρχηγού Κρατών. 1)Οταν Ελληνικό Π.Πλοίο εισέρχεται σε λιμένα ή συναντά ή αντιπαρέρχεται Πλοίο που έχει επηρμένα Διακριτικά Σήματα Αρχηγών Κρατών και κατόπιν των ληφθεισών περί τούτου διαταγών, χαιρετά διά 21 βολών κάθε ένα από τα Διακριτικά Σήματα κατά σειρά : (1) Τον Αρχηγό του Κράτους στο οποίο ανήκει ο λιμένας. (2) Τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. (Εάν επιβαίνει) (3) Τους Αρχηγούς των άλλων Κρατών καταλφαβητική σειρά των Κρατών στην Αγγλική γλώσσα. (4) Τα τυχόν μέλη ασκούντων την εξουσία βασιλικών οίκων των άλλων Κρατών κατά την σειρά της προηγουμένης υποπαραγράφου 6α (3). 2)Στην περίπτωση αυτή μόνο ένας χαιρετισμός βάλλεται διά το Διακριτικό Σήμα του ιδίου Κράτους, ανεξαρτήτως του αριθμού των Διακριτικών Σημάτων του αυτού Κράτους. Αρθρο : 2308. Προσωπικός χαιρετισμός διά βολών πυροβόλου. 1.Γενικές Διατάξεις. 1)Προσωπικοί χαιρετισμοί καλούνται εκείνοι που γίνονται προς τιμήν του επισήμως επισκεπτομένου ένα Π.Πλοίο Αξιωματικού ή επισήμου κατά την αναχώρησή του από αυτό. 2)Οι ως άνω προσωπικοί χαιρετισμοί κατά τα διεθνή έθιμα, ουδέποτε ανταποδίδονται κατά την εκτέλεση τους ούτε προς τα Ελληνικά ούτε προς τα ξένα Π.Πλοία. 3)Σύμφωνα με την προηγουμένη υποπαράγραφο β, τα Ελληνικά Π.Πλοία δεν ανταποδίδουν προσωπικό χαιρετισμό αποδιδόμενο από ξένο Π.Πλοίο προς τιμήν Ελληνος Αξιωματικού ή επισήμου, ούτε αναμένεται ανταπόδοση σύμφωνα με τα διεθνή έθιμα. Στην περίπτωση όμως κατά την οποία διαπιστωθεί ότι ο χαιρετισμός από Ελληνικό Π.Πλοίο προς ξένο Αξιωματικό ή επίσημο ανταποδίδεται κατά την εκτέλεση του, τότε θα πρόκειται περί εξαιρετικής λεπτότητος η οποία επιβάλλει και την αντίστοιχη άμεση ανταπόδοση κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε χαιρετισμού αποδιδομένου προς Ελληνα Αξιωματικό ή επίσημο κατά τις ίδιες περιπτώσεις. 4)Οι προσωπικοί χαιρετισμοί διά βολών πυροβόλου αποδίδονται μόνο υπό ενός Π.Πλοίου της αυτής Ναυτικής Δυνάμεως προς το αυτό πρόσωπο και δεν επαναλαμβάνονται κατά τυχόν δεύτερη επίσκεψη του ιδίου προσώπου στο διάστημα της παραμονής της ίδιας Ναυτικής Δυνάμεως στον ίδιο όρμο. Εξαίρεση γίνεται διά τους χαιρετισμούς προς αρχηγούς ξένων Κρατών στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 5)Οι προσωπικοί χαιρετισμοί δεν αποδίδονται εφ όσον οι τοπικοί κανονισμοί το απαγορεύουν, (βλ. άρθρο ΔΝ 2301 παρ.4) 2.Προσωπικός χαιρετισμός διά βολών πυροβόλου προς τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης. 1)Ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης, οσάκις επισκέπτονται επισήμως Π.Πλοίο στο εσωτερικό ή εξωτερικό, χαιρετώνται κατά την αναχώρηση τους εκ του Π. Πλοίου διά 19 βολών. 2)Ο χαιρετισμός αποδίδεται από το Π.Πλοίο το οποίο επισκέπτονται ή από το Π.Πλοίο του αρχαιοτέρου Διοικητού και δεν επαναλαμβάνεται, κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο 1δ αυτού του άρθρου. 3)Εάν τυχόν το Π.Πλοίο επί του οποίου είναι επηρμένο το Διακριτικό Σήμα του Πρωθυπουργού ή του Υπουργού Εθνικής Αμύνης χαιρετισθεί υπό ξένου Π.Πλοίου, τότε ο χαιρετισμός θα ανταποδοθεί αμέσως βολή προς βολή (βλ. άρθρο ΔΝ 2309 παρ.1 β). 4)Τα Ελληνικά Π.Πλοία αποδίδουν χαιρετισμό διά βολών πυροβόλου προς το Διακριτικό Σήμα του Πρωθυπουργό ή του Υπουργού Εθνικής Αμύνης μόνο όταν συναντήσουν στο εξωτερικό το φέρον το Διακριτικό τους Σήμα Π.Πλοίο. Ο χαιρετισμός αυτός από Ελληνικά Π.Πλοία δεν ανταποδίδεται (βλ. άρθρο ΔΝ 2309 παρ.1β). 5)Οι αυτοί ως άνω χαιρετισμοί αποδίδονται προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως κατά την απουσίαν του Πρωθυπουργού και στον Υφυπουργό/Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Αμύνης κατά την απουσία του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. 6)Ο προς τον Πρόεδρο της Βουλής χαιρετισμός είναι προσωπικός χαιρετισμός, μη προβλεπομένου Διακριτικού Σήματος διά τούτον. 3.Προσωπικός χαιρετισμός διό βολών πυροβόλου προς τις λοιπές Ελληνικές Αρχές. 1)Οι Υπουργοί και Υφυπουργοί μέλη της Ελληνικής Κυβερνήσεως όταν επισκέπτονται επισήμως Π.Πλοίο χαιρετώνται κατά την αναχώρησή τους εκ του Π.Πλοίου διά 19 βολών μόνο στο εξωτερικό. Ο χαιρετισμός αποδίδεται από ένα μόνο Π.Πλοίο και δεν επαναλαμβάνεται, κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο 1 δ αυτού του άρθρου διά το αυτό πρόσωπο. 2)Οι Εκκλησιαστικές αρχές όταν επισκέπτονται επισήμως Π.Πλοίο στο εξωτερικό χαιρετώνται κατά την αναχώρησή τους δια βολών : Πατριάρχες : 19 Πρόεδροι Ιεράς Συνόδου : 15 Μητροπολίτες : 13 Ο χαιρετισμός αποδίδεται από ένα μόνο Π.Πλοίο και δεν επαναλαμβάνεται, κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο 1δ αυτού του άρθρου. 3)Οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών, Νομάρχες όταν επισκέπτονται επισήμως Π.Πλοίο στο εξωτερικό χαιρετώνται κατά την αναχώρηση τους εκ του Π.Πλοίου αντιστοίχως διά 17 και 15 βολών. Ο χαιρετισμός αυτός αποδίδεται από ένα μόνο Π.Πλοίο και δεν επαναλαμβάνεται, κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο 1δ αυτού του άρθρου. 4)Οι διπλωματικοί και προξενικοί υπάλληλοι χαιρετώνται διά των αναγραφομένων κατωτέρω βολών πυροβόλου κατά την αναχώρηση τους από το Π.Πλοίο το οποίο επισκέπτονται επισήμως στο εξωτερικό και εντός των ορίων της χώρας στην οποία είναι διαπιστευμένοι : Πρεσβευτής : 17 Επιτετραμμένος : 13 (διά κανονικών διαπιστευτηρίων) Γενικός Πρόξενος : 11 Πρόξενος : 7 Υποπρόξενος : 5 Ο χαιρετισμός αποδίδεται μόνο από ένα Πλοίο και δεν επαναλαμβάνεται, κατά τα καθοριζόμενα στην υποπαράγραφο 1δ αυτού του άρθρου. Ειδικώς διά τις Διπλωματικές αρχές (Πρεσβευτή, Επιτετραμμένο) ο χαιρετισμός δύναται να αποδοθεί από το Π.Πλοίο από το οποίο αποβιβάζονται επισήμως στην ξένη χώρα στην οποία είναι διαπιστευμένοι ή στο οποίο επιβιβάζονται επισήμως διά να επανέλθουν στην Ελλάδα. 5)Οι Ελληνες Αξιωματικοί του Π. Ν., του Στρατού και της Π.Αεροπορίας,επισκεπτόμενοι επισήμως Π.Πλοίο χαιρετώνται κατά την αναχώρηση τους διά βολών πυροβόλου που αντιστοιχούν στην εξομοίωση του βαθμού τους,μόνο στο εξωτερικό ως κατωτέρω : Ναύαρχος, Α/ΓΕΕΘΑ : 19 Αντιναύαρχος Α/ΓΕΝ : 17 Αντιναύαρχος : 15 Υποναύαρχος : 13 Αρχιπλοίαρχος και : 11 Πλοίαρχος Διοικητής Ομάδος/Μοιρών Πλοίων Ο χαιρετισμός αυτός αποδίδεται από ένα μόνο Π.Πλοίο και δεν επαναλαμβάνεται,κατά τα καθοριζόμενα στην υποπαράγραφο 1δ αυτού του άρθρου. 6)Ουδείς προσωπικός χαιρετισμός διά βολών πυροβόλου εκτελείται από Π.Πλοίο ή Ν.Υπηρεσία στο εσωτερικό κατά τις επίσημες επισκέψεις ή άλλες περιπτώσεις προς τιμήν Ελλήνων Αξιωματικών του Π.Ν. του Στρατού ή της Αεροπορίας ή άλλων Ελληνικών αρχών, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας (άρθρο ΔΝ 2306) και των αναφερομένων στην ως άνω παράγραφο 2 αυτού του άρθρου. 4.Προσωπικός χαιρετισμός διά βολών πυροβόλου προς ξένους επισήμους και Αξιωματικούς. 1)Οταν ξένος επίσημος άλλος από Αρχηγό Κράτους ή ανώτατος Αξιωματικός ή αρχή ξένου Κράτους ομόλογη ή αντιστοίχως εξομοιουμένη προς τις Ελληνικές αρχές τις δικαιούμενες αυτού του χαιρετισμού, επισκέπτονται επισήμως Ελληνικό Π.Πλοίο χαιρετώνται κατά την αναχώρησή τους από το Π.Πλοίο διά του αριθμού βολών διά του οποίου χαιρετώνται από τα Π.Πλοία του Κράτους και ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 19. 2)Εάν ο αριθμός των βολών χαιρετισμού των ανωτέρω στο Κράτος στο οποίο ανήκουν είναι μικρότερος του προβλεπομένου από τις Διατάξεις Π.Ν. διά τον Ελληνα ομόλογο ή ομοιοβάθμο τους, τότε χαιρετώνται διά του αριθμού των βολών που καθορίζονται δια τους Ελληνες ομολόγους ή ομοιοβάθμους τους. 3)Οι προσωπικοί αυτοί χαιρετισμοί διά βολών πυροβόλου προς ξένους επισήμους και Αξιωματικούς εκτελούνται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό σύμφωνα με τις διαταγές που θα ληφθούν και στο εξωτερικό κατ εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητος κατά τις περιπτώσεις ανταλλαγών επισήμων επισκέψεων. Αρθρο : 2309. Χαιρετισμός διά βολών πυροβόλου προς Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως. 1.Γενικές Διατάξεις. 1)Οι χαιρετισμοί διά βολών πυροβόλου προς τα Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως δεν θεωρούνται προσωπικοί χαιρετισμοί. 2)Οι χαιρετισμοί διά βολών πυροβόλου προς τα Διακριτικά Σήματα/Σήματα Διοικήσεως μεταξύ Ελληνικών Π.Πλοίων ουδέποτε ανταποδίδονται. Αυτοί ανταποδίδονται όμως βολή προς βολή, όταν γίνονται προς Διακριτικά Σήματα/Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως μεταξύ Ελληνικών και ξένων Π.Πλοίων. 3)Τα Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως του Π.Ν των ανωτάτων Αξιωματικών, Αρχηγών ή δικαιουμένων Διοικητών και των Πλοιάρχων Διοικητών Ομάδων/Μοιρών Πλοίων χαιρετώνται διά βολών πυροβόλου από τα Ελληνικά Π.Πλοία : (1) Μόνο κατά την ανάληψη των καθηκόντων της Αρχηγίας ή Διοικήσεως τους και την παράδοση των αυτών καθηκόντων όπως καθορίζεται στο άρθρο ΔΝ 2213. (2) Κατά την ανταλλαγή του χαιρετισμού αυτού προς Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως μεταξύ Ελληνικών και ξένων Π. Πλοίων όπως προβλέπεται από τις σχετικές για τους χαιρετισμούς αυτούς διατάξεις της κατωτέρω παραγράφου 2. 4)Οι χαιρετισμοί αυτοί δεν αποδίδονται εν όρμω εφ όσον οι τοπικοί κανονισμοί το απαγορεύουν (βλ. άρθρο ΔΝ 2301 παρ.4). 5)Οπου είναι πρακτικώς εφικτό προειδοποιείται ο Αξιωματικός ή επίσημος του οποίου πρόκειται να χαιρετηθεί το Διακριτικό Σήμα/Σήμα Διοικήσεως, και γνωστοποιείται η ώρα του χαιρετισμού. 2.Χαιρετισμός προς ξένα Διακριτικό Σήματα Διοικήσεως. 1)Σε περιπτώσεις που έχουν εκ των προτέρων καθορισθεί διά διαταγών,όταν ένα ή περισσότερα Ελληνικό Π.Πλοία συναντήσουν εν πλώ ξένο Π.Πλοίο το οποίο έχει επηρμένο Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως ανωτάτου Αξιωματικού ή Πλοιάρχου Διοικητού ανωτέρου κατά βαθμό ή αρχαιότητα του Ελληνος αρχαιοτέρου Διοικητού, αυτός χαιρετά τον ξένο ανώτατο ή Πλοίαρχο Διοικητή, διά του κανονικού αριθμού βολών της υποπαραγράφου 3ε του άρθρου ΔΝ 2308. Εάν η συνάντηση γίνει εν όρμω, ο χαιρετισμός εκτελείται μετά την απόδοση και ανταπόδοση των Εθνικών χαιρετισμών προς την Σημαία. 2)Εάν κατά την ίδια περίπτωση προκαθορισμένης από διαταγές συναντήσεως και ανταλλαγής βολών χαιρετισμού προς Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως, ισόβαθμοι Αξιωματικοί συναντηθούν εν πλώ και η σχετική αρχαιότης τους είναι άγνωστη ή αμφίβολη, τότε πρέπει να χαιρετηθούν αμοιβαίως όσο το δυνατόν ταχύτερα. 3)Εάν Στολίσκοι ή Μοίρες πολλών Κρατών ορμούν στον αυτό όρμο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τότε προς περιορισμό του αριθμού των χαιρετισμών που θα απαιτούσε η κατά γράμμα εφαρμογή της ανωτέρω υποπαραγράφου 2α, ισχύουν τα ακόλουθα, μετά από συμφωνία των αρχαιοτέρων παρόντων Διοικητών εκάστου αντιπροσωπευομένου Κράτους : (1) Ο αρχαιότερος Διοικητής ή Κυβερνήτης μεμονωμένου Ελληνικού Π.Πλοίου, καταπλέων σε όρμο όπου συνορμούν Ναυτικές Δυνάμεις διαφόρων Κρατών θα χαιρετήσει μόνο τον έχοντα το ανώτερο ή αρχαιότερο Διακριτικά Σήμα Διοικήσεως όλων των συνορμούντων ξένον Διοικητή. Εάν όμως ευρίσκεται ήδη εν όρμω Ελληνικό Π.Πλοίο φέρον Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως ανώτερο του καταπλέοντος Διοικητού ή Κυβερνήτου, τότε ο τελευταίος αυτός θα χαιρετήσει μόνο το Σήμα τούτο υπό την προϋπόθεση της κατωτέρω υποπαραγράφου 2δ. (2) Εάν το καταπλέον Πλοίο φέρει Διακρτικό Σήμα Διοικήσεως ανώτερο ή αρχαιότερο όλων των λοιπών συνορμούντων Π.Πλοίων, τότε το Διακριτικό τούτο Σήμα θα χαιρετηθεί από κάθε ένα των αρχαιοτέρων παρόντων Διοικητών των διαφόρων Ναυτικών Δυνάμεων, υπό την προϋπόθεση της κατωτέρω υποπαραγράφου 2δ. (3) Ο ανώτατος Αξιωματικός ή Πλοίαρχος Διοικητής που επαίρει διά πρώτη φορά νέο Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως είτεδιά την ανάληψη Αρχηγίας/Διοικήσεως, είτε κατόπιν προαγωγής, θεωρείται ως καταπλέων στον όρμο και επομένως θα αποδώσει χαιρετισμό ή θα χαιρετηθεί ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια 2γ (1) και 2γ (2) της παρούσης παραγράφου. Αυτός προηγουμένως πρέπει να ειδοποιήσει διά την πρόθεσή του τον Διοικητή του οποίου το Διακρτικό Σήμα πρόκειται να χαιρετήσει. 4)Ολοι οι στην παρούσα παράγραφο 2 χαιρετισμοί διά βολών πυροβόλου προς Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως δεν επαναλαμβάνονται κατά το διάστημα της ασκήσεως της αυτής Διοικήσεως από τα αυτά πρόσωπα. Εάν προκύψει αμφιβολία διά το θέμα αυτό, ο χαιρετισμός πρέπει να εκτελεσθεί. Αρθρο : 2310. Χαιρετισμός ξένης Χώρας. 1.Ο Κυβερνήτης Ελληνικού Π.Πλοίου ή ο αρχαιότερος Διοικητής Ελληνικής Ναυτικής Δυνάμεως καταπλέων διεπίσημη επίσκεψη σε λιμένα ξένης χώρας στον οποίο υπάρχει πυροβολείο ή Π.Πλοίο της χώρας αυτής, χαιρετά την Εθνική Σημαία της Χώρας, διά 21 βολών πυροβόλου, αφού εκ των προτέρων έχει βεβαιωθεί ότι ο χαιρετισμός αυτός θα ανταποδοθεί αμέσως βολή προς βολή. 2.Ο χαιρετισμός αυτός δεν εκτελείται όταν το Π.Πλοίο διαπλέει χωρικά ύδατα ξένης χώρας χωρίς πρόθεση αγκυροβολιάς σε αυτά, ακόμη και όταν διέρχεται προ πυροβολείου χαιρετισμού, εκτός εάν ειδικοί λόγοι συντρέχουν προς τούτο. 3.Σε περίπτωση επανάπλου του Ελληνικού Π.Πλοίου στον λιμένα μετά από βραχύ χρονικό διάστημα απουσίας του από αυτόν, ο χαιρετισμός, κατόπιν και σχετικής προηγουμένης συνεννοήσεως με τις τοπικές αρχές, δεν επαναλαμβάνεται. 4.Εάν, διοποιαδήποτε αιτία, Ελληνικό Π.Πλοίο δεν δύναται να αποδώσει αναμενόμενο από αυτό χαιρετισμόν,ο Κυβερνήτης του οφείλει να εξηγήσει αμέσως στις τοπικές αρχές τους λόγους διά τους οποίους αδυνατεί να τον εκτελέσει. 5.Οταν, κατά την διάρκεια παραμονής Ελληνικού Π.Πλοίου σε λιμένα ξένης χώρας όπου δεν έγινε ο χαιρετισμός προς αυτήν λόγω μη υπάρξεως πυροβολείου χαιρετισμού ή καταλλήλου Π.Πλοίου αυτής, καταπλεύσει στον λιμένα κατάλληλο Π.Πλοίο της χώρας, τότε η Εθνική Σημαία της ξένης χώρας θα χαιρετηθεί διά των κανονικών βολών πυροβόλου μόνον κατόπιν αμοιβαίας συνεννοήσεως μεταξύ των δύο αρχαιοτέρων Διοικητών. 6.Εάν Ελληνικό Π.Πλοίο φθάνει σε λιμένα ξένου Κράτους στο πυροβολείο χαιρετισμού του οποίου είναι επηρμένο το Διακρτικό Σήμα του Αρχηγού του Κράτους (ή τυχόν μέλους βασιλεύοντος οίκου αυτού), χαιρετάται πρώτα η Εθνική Σημαία του Κράτους και έπεται ο χαιρετισμός του ως άνω Διακριτικού Σήματος, εκτός εάν από το Κράτος αυτό τηρείται η αντίστροφη σειρά. Ο προς το ως άνω Διακριτικό Σήμα χαιρετισμός πάντως δεν ανταποδίδεται. 7.Ο χαιρετισμός προς την Ελληνική Σημαία από ένα ξένο Π. Πλοίο που φθάνει σε Ελληνικό λιμένα ανταποδίδεται από τον αρχαιότερο παρόντα Διοικητή ή Κυβερνήτη ή μεμονωμένο Ελληνικό Π.Πλοίο, εφ όσον στον λιμένα αυτόν δεν υπάρχει πυροβολείο χαιρετισμού του Π.Ν. ή των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Αρθρο : 2311. Σημαίες και Διακριτικά Σήματα/Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως κατά τους χαιρετισμούς διά βολών πυροβόλου. 1.Ξένες αρχές. Κατά την ανταλλαγή χαιρετισμών μετά ξένων Π.Πλοίων, φρουρίων ή πυροβολείων χαιρετισμού ή κατά τον χαιρετισμό προς ξένα Διακριτικά Σήματα/ Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως ή κατά τους προσωπικούς χαιρετισμούς προς τιμήν ξένων, τηρούνται υπό των Ελληνικών Π.Πλοίων οι ακόλουθες οδηγίες όσον αφορά την έπαρση Σημαιών : 1)Χαιρετισμός Αρχηγού ξένου Κράτους από έτερο Π.Πλοίο εκείνου του οποίου επιβαίνει. Η Σημαία του Κράτους αυτού επαίρεται κατά το διάστημα του χαιρετισμού επί του μεγάλου ιστού σε δίστηλα Πλοία ή του ιστού σε μονόστηλα Πλοία, εν ανάγκη παραπλεύρως της Εθνικής Σημαίας ή τυχόν ήδη επηρμένου Διακριτικού Σήματος/ Διακριτικού Σήματος Διοικήσεως. Οπως στην ανωτέρω υποπαράγραφο 1α με την προσθήκη ότι επαίρεται και το τυχόν υπάρχον Διακριτικόν Σήμα του τιμωμένου, εάν δυνατόν παραπλεύρως της ξένης Σημαίας ή σε άλλη κατάλληλη θέση. Οπως στην ανωτέρω υποπαράγραφο 1α. Η Σημαία του ξένου Κράτους επαίρεται κατά το διάστημα χαιρετισμού ή αντιχαιρετισμού στον πρωραίο ιστό στα δίστηλα ή στον μοναδικό ιστό στα μονόστηλα, εν ανάγκη παραπλεύρως της Εθνικής Σημαίας ή τυχόν ήδη επηρμένου Διακριτικού Σήματος Διοικήσεως. Η Σημαία του Κράτους του τιμωμένου επαίρεται κατά το διάστημα του προσωπικού χαιρετισμού επί του πρωραίου ιστού στα δίστηλα ή του ιστού στα μονόστηλα εν ανάγκη παραπλεύρως της Εθνικής Σημαίας ή τυχόν ήδη επηρμένου Διακριτικού Σήματος/ Διακριτικού Σήματος Διοικήσεως. 2)Χαιρετισμός Αρχηγού: ξένου Κράτους από το Π.Πλοίο στο οποίο επιβαίνει. 3)Χαιρετισμός προς ξένη: Σημαία κατά τον κατάπλου σε ξένο λιμένα, δ. Χαιρετισμός προς ξένα: Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως κατά την συνάντηση μετά ξένου ανωτάτου Αξιωματικού ή κατά την ανταπόδοση του χαιρετισμού προς ξένο Ανώτατο Αξιωματικό ή ξένο Π. Πλοίο. 4)Χαιρετισμός κατά επισκέψεις ξένων αρχών ή ξένων προσώπων δικαιουμένων βολών χαιρετισμού. 2.Ελληνικές αρχές. Κατά τον χαιρετισμό διά βολών πυροβόλου προς Ελληνικές αρχές οι οποίες τον δικαιούνται, εάν μεν έχουν ίδιο Διακριτικό Σήμα, τούτο επαίρεται όπως ορίζεται στα αντίστοιχα περί των Διακριτικών Σημάτων άρθρα του Κεφαλαίου 22 των Διατάξεων Π.Ν. Εάν δεν έχουν Διακριτικό Σήμα, επαίρεται η Εθνική Σημαία επί του πρωραίου ιστού σε δίστηλα ή του ιστού σε μονόστηλα Π.Πλοία, εν ανάγκη παραπλεύρως τυχόν ήδη επηρμένου επί του ιστού Διακριτικού Σήματος/Διακριτικού Σήματος Διοικήσεως. Αρθρο : 2312. Ανταποδιδόμενοι και μη ανταποδιδόμενοι χαιρετισμοί διά βολών πυροβόλου. 1.Από τις Ελληνικές αρχές. Τα ακόλουθα ισχύουν διά την ανταπόδοση χαιρετισμών διά βολών πυροβόλου που εκτελούνται προς τιμήν Ελληνικών αρχών : 1)Χαιρετισμοί προς τον: Πρόεδρο της Δημοκρατίας 2)Χαιρετισμοί προς την: Σημαία από ξένα Π. Πλοία Ουδέποτε ανταποδίδονται. 3)Χαιρετισμοί προς Ελληνες Αξιωματικούς ή Ελληνικές αρχές Ολοι οι αποδιδόμενοι χαιρετισμοί διά βολών πυροβόλου από ξένα Π.Πλοία προς Ελληνικά Π.Πλοία ή φρούρια ανταποδίδονται βολή προς βολή. Εάν δεν υπάρχει φρούριο ή πυροβολείο χαιρετισμού προς ανταπόδοση, ο αρχαιότερος ανταποδίδει (Αρθρο ΔΝ 2310 παρ.7). Ουδείς προσωπικός χαιρετισμός αποδιδόμενος προς τιμήν Ελληνος Αξιωματικού ή Ελληνικής αρχής ανταποδίδεται, με εξαίρεση την περίπτωση της υποπαραγράφου 1γ του άρθρου ΔΝ 2308. Αντιθέτως ανταποδίδεται ο χαιρετισμός προς τα Διακριτικά Σήματα του Προέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργού Εθνικής Αμύνης και Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως, όπως αναφέρεται στο άρθρο ΔΝ 2309. 2.Από τις ξένες αρχές : Στην περίπτωση χαιρετισμού διά βολών πυροβόλου υπό Ελληνικών Π. Πλοίων, φρουρίων ή πυροβολείων χαιρετισμού προς τιμήν ξένων αρχηγών Κρατών ή άλλων αρχών ισχύουν οι ακόλουθοι γενικώς παραδεδεγμένοι κανόνες μεταξύ των Πολεμικών Ναυτικών των Κρατών : 1)Μη ανταποδιδόμενοι χαιρετισμοί : (1) Οι προς τιμήν ξένων Αρχηγών Κρατών (ή μελών ασκούντων την εξουσία βασιλικών οίκων), είτε κατά την άφιξη ή αναχώρηση εις/από λιμένα είτε κατά την επίσκεψη αυτών σε Ελληνικά Π.Πλοία. (2) Οι προσωπικοί χαιρετισμοί προς τιμήν ξένων Αξιωματικών ή επισήμων κατά την επίσημη επίσκεψη τους επί Ελληνικών Π.Πλοίων, με εξαίρεση την περίπτωση της υποπαραγράφου 1γ του άρθρου ΔΝ 2308. (3) Οι χαιρετισμοί προς τιμήν Εθνικών ή άλλων εορτασμών. 2)Ανταποδιδόμενοι χαιρετισμοί : (1) Οι προς ξένη Εθνική Σημαία με τον κατάπλου Ελληνικού Π.Πλοίου σε ξένο λιμένα. (2) Οι προς τιμήν ξένων Διακριτικών Σημάτων και Διακριτικών Σημάτων Διοικήσεως Ανωτάτων Αξιωματικών ή Πλοιάρχων Διοικητών Ομάδων Πλοίων του Ναυτικού κατά τις εν πλώ ή εν όρμω συναντήσεις τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο ΔΝ 2309. 3.Οι Αξιωματικοί του Π.Ν. αναμένουν από τις ξένες αρχές την τήρηση αυστηρής αμοιβαιότητος σε ό,τι αφορά την απόδοση και ανταπόδοση των χαιρετισμών διό βολών πυροβόλου. Αρθρο : 2313. Αναγνωρισμένες Κυβερνήσεις. Βολές χαιρετισμού προς Αρχηγούς ξένων Κρατών, Σημαίες, και λοιπές αρχές αποδίδονται μόνο στην περίπτωση που είναι Κράτους επισήμως αναγνωρισμένου από την Ελληνική Κυβέρνηση. Αρθρο : 2314. Ενδεικτικός πίνακας απονεμομένων Τιμών/ Χαιρετισμών. 1.Ενδεικτικός πίνακας απονεμομένων τιμών/χαιρετισμών σύμφωνα με τις διατάξεις των Κεφαλαίων 22 και 23 των Διατάξεων Π.Ν. παρέχεται στο Παράρτημα «Α» αυτού του Κεφαλαίου,το ενσωματωμένο στο Κεφάλαιο 27 των Διατάξεων Π.Ν. 2.Ο πίναξ χρησιμοποιείται ενδεικτικώς Διά κάθε περίπτωση όμως απονομής τιμών πρέπει να εφαρμόζονται οι λεπτομέρειες που καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα των Διατάξεων Π.Ν. ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 24 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο : 2401. Εκτέλεση επισκέψεων εντός 24 ωρών από του κατάπλου. 1.Οι πρώτες επισκέψεις εκτελούνται εντός 24 ωρών από τον κατάπλου, εάν δεν εκτελεσθούν αμέσως. 2.Οι λαμβάνουσες χώρα επισκέψεις ανταποδίδονται εντός 24 ωρών. Εάν τυχόν συνθήκες θαλάσσης, σε περίπτωση αγκυροβολημένων Πλοίων, απαγορεύουν την ανταπόδοση εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, αυτή λαμβάνει χώρα μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Άρθρο 2402 1.Οταν αναμένεται επίσκεψη ή αντεπίσκεψη Αξιωματικού του Π.Ν. κατόπιν προειδοποιήσεως διά την ώρα που θα λάβει χώρα, εάν μεν ο μέλλων να επισκεφθεί είναι αρχαιότερος ή ομοιόβαθμος του υποδεχόμενου αυτόν, ο υποδεχόμενος φέρει κατά την υποδοχή την αντίστοιχη στολή εκείνης την οποία φέρει ο επισκεπτόμενος. Εάν όμως ο μέλλων να επισκεφθεί είναι κατώτερος αυτού που τον υποδέχεται, τότε ο υποδεχόμενος δύναται να φέρει στολή κατά βαθμίδα κατώτερη. 2.Ο υποδεχόμενος δίδει τις αναγκαίες διαταγές διά την στολή των λοιπών Αξιωματικών που θα υποδεχθούν τον επισκεπτόμενο Αξιωματικό. 3.Ανάλογα μέτρα, σε ότι αφορά την στολή, τηρούνται κατά τις επίσημες επισκέψεις ή αντεπισκέψεις άλλων ξένων ή Ελληνικών αρχών. 4.Εάν, εν τούτοις, η επίσκεψη/αντεπίσκεψη είναι επίσημη και γίνεται από Αξιωματικό ή επίσημο διά τον οποίο παρατάσσεται Φρουρά, η στολή που φέρεται είναι η μετά ξίφους. Άρθρο 2403 : Παροχή εφολκίου διά επίσκεψη/αντεπίσκεψη αρχών ξηράς. Εάν υπάρχει ανάγκη, ο αρχαιότερος Διοικητής ή ο Κυβερνήτης μεμονωμένου Π.Πλοίου παρέχει στις αρχές και τους επισήμους εκ της ξηράς κατάλληλο εφόλκιο διά την εκτέλεση των επισκέψεων ή αντεπισκέψεων. Άρθρο 2404 Τυχόν παράλειψη επί των αναφερομένων στις Διατάξεις Π.Ν. διά τις επισκέψεις ή αντεπισκέψεις αναφέρεται στην αρμοδία προϊσταμένη αρχή. Αρθρο : 2405. Διαδικασία διά την απονομή τιμών κατά τις επίσημες επισκέψεις. 1.Οι κινήσεις διά τις επίσημες επισκέψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας ή Αρχηγών ξένων Κρατών επί Π.Πλοίου κατά τις οποίες, όπως καθορίζεται, απονέμεται χαιρετισμός διό βολών πυροβόλου κατά την άφιξη και κατά την αναχώρηση τους, αναφέρονται στα άρθρα ΔΝ 2211 και ΔΝ 2212. 2.Οι κινήσεις δι επίσημες επισκέψεις Αξιωματικών ή επισήμων (μη Αρχηγών Κρατών) κατά τις οποίες, όπως καθορίζεται, τυχόν απόδοση χαιρετισμού διά βολών πυροβόλου γίνεται μόνο κατά την αναχώρησή τους, είναι ενδεικτικώς οι ακόλουθες : α. Κατά την άφιξη (1) Παρατάσσεται η Φρουρά, εφ όσον ο επισκέπτης, εάν απεδίδετο ο διά βολών πυροβόλου χαιρετισμός, θα εδικαιούτο αριθμό βολών από 11 και άνω και η Μουσική, εάν διατίθεται. (2) Σαλπίζεται ακινησία όταν το εφόλκιο επί του οποίου ευρίσκεται ο επισκεπτόμενος προσεγγίζει το Πλοίο. (3) Απονέμονται οι τιμές διά των συρικτών κλίμακος προς τους δικαιούμενους αυτών των τιμών, (βλ. άρθρο ΔΝ 2202) κατά την παραβολή του εφολκίου στην κλίμακα και κατά την άνοδο του επισκέπτου στο Πλοίο. (4) Επαίρεται το Διακριτικό Σήμα του επισκέπτου μόνο σύμφωνα με τα καθοριζόμενα διά την έπαρση Διακριτικών Σημάτων και Διακριτικών Σημάτων Διοικήσεως στο Κεφάλαιο 21 των Διατάξεων Π.Ν., χωρίς να χαιρετηθεί διά βολών πυροβόλου. (5) Διά ξένους επισήμους επαίρεται η ξένη Σημαία ή/και το Διακριτικό Σήμα/Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως μόνο κατά τον χαιρετισμό των Σημάτων αυτών δια βολών πυροβόλου κατά την αναχώρησή τους, εφόσον αυτός ο χαιρετισμός αποδοθεί. (6) Με την έναρξη των συριγμάτων των συρικτών κατά την άνοδο του επισκέπτου η Φρουρά παρουσιάζει όπλα, η Μουσική, εάν διατίθεται, παιανίζει το εμβατήριο της Σημαίας στα ανάλογα διά τον βαθμό ή αξίωμα του επισκέπτου μέρη και ο επίσημος οδηγείται προς την Φρουρά και τους παρατεταγμένους Αξιωματικούς του Πλοίου. 1)Κατά την αναχώρηση (1) Σαλπίζεται ακινησία ευθύς ως ο επισκέπτης φθάσει στο κατάστρωμα. (2) Οδηγείται προς επιθεώρηση των Αξιωματικών και της Φρουράς η οποία παρουσιάζει όπλα. Η Μουσική, εάν διατίθεται, παιανίζει το εμβατήριο της Σημαίας ως και ανωτέρω. (3) Οταν φθάσει στην κεφαλή της κλίμακος απονέμονται διά των συρικτών οι τιμές προς τους δικαιουμένους, οι οποίες επαναλαμβάνονται όταν το εφόλκιο απομακρύνεται από την κλίμακα. (4) Εάν αποδοθεί ο προσωπικός χαιρετισμός διά βολών πυροβόλου, αυτός αρχίζει μόλις το εφόλκιο απομακρυνθεί της κλίμακος. Στην περίπτωση ξένου επισήμου με την πρώτη βολή επαίρεται η Εθνική Σημαία του Κράτους του και το Διακριτικό Σήμα/Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως αυτού προς τα οποία γίνεται ο χαιρετισμός διά των βολών πυροβόλου. (5) Το εφόλκιο κατά την απόδοση χαιρετισμού διά βολών πυροβόλου κρατεί ή πλέει με μικρή ταχύτητα και ο τιμώμενος αντιχαιρετά. (6) Καθ όλη τη διάρκεια της αποδόσεως του χαιρετισμού διά βολών πυροβόλου η Φρουρά παρουσιάζει όπλα. (7) Το Διακριτικό Σήμα του επισήμου υποστέλλεται μετά την τελευταία βολή χαιρετισμού ή, εάν αυτός ο χαιρετισμός δεν αποδοθεί, τούτο υποστέλλεται με την αναχώρηση του εφολκίου από την κλίμακα. (8) Τα επαρθέντα, ξένη Σημαία και Διακριτικό Σήμα/ Σήμα Διοικήσεως ξένου επισήμου προς χαιρετισμόν διά βολών πυροβόλου κατά την αναχώρηση του, υποστέλλονται μετά την τελευταία βολή χαιρετισμού. 2)Σε περίπτωση αφίξεως/αναχωρήσεως του επισήμου δι οχήματος σε Πλοίο προσωρμισμένο σε προβλήτα, η απονομή των τιμών κατά την άφιξη και την αναχώρηση προσαρμόζονται καταλλήλως. Ιδίως η απόδοση του χαιρετισμού διό βολών πυροβόλου δύναται να λάβει χώρα ενώ ο αναχωρών ευρίσκεται ακόμη επί της κεφαλής της κλίμακος, ή σε περίπτωση αδυναμίας αποδόσεως του χαιρετισμού διό βολών πυροβόλου από το Πλοίο το οποίο επισκέπτεται, ο αρχαιότερος Διοικητής δύναται να διατάξει την απόδοση του χαιρετισμού από άλλο Π.Πλοίο που ευρίσκεται πλησίον σε κατάλληλη θέση. Αρθρο : 2406. Χαρακτηρισμός επισκέψεων Π.Πλοίων σε λιμένες εξωτερικού. 1.«Επίσημες Επισκέψεις» (Fοrmal Visits ή Οfficial Visits) Π.Πλοίων σε λιμένες εξωτερικού θεωρούνται εκείνες κατά τις οποίες απαιτείται η απονομή ειδικών τιμών και εθιμοτυπικών τελετών. Οι επίσημες επισκέψεις γίνονται συνήθως όταν στα Π. Πλοία επιβαίνουν επίσημοι, όταν συμμετέχουν σε εθνικές εορτές ή εθιμοτυπικές εκδηλώσεις ή δι άλλο ειδικά λόγο. 2.«Ανεπίσημες Επισκέψεις» (Ιnfοrmal Visits) Π. Πλοίων σε λιμένες εξωτερικού θεωρούνται εκείνες που συνεπάγονται εθιμοτυπικές εκδηλώσεις σε τοπικό πλαίσιο και κατά τις οποίες οι εθιμοτυπικές τελετές περιορίζονται στους συνήθεις χαιρετισμούς και ανταλλαγή επισκέψεων. Συνήθως περιλαμβάνουν τα αντικείμενα των «Επιχειρησιακών επισκέψεων»,όπως προσδιορίζονται στην κατωτέρω παράγραφο 3. 3.«Επιχειρησιακές Επισκέψεις» ή «Συνήθεις Επισκέψεις» (Οperatiοnal Visits ή Rοutine Visits) είναι εκείνες που γίνονται κυρίως διά λόγους Διοικ.Μερίμνης, επισκευών, ερεύνης διασώσεως, μεταφοράς προσωπικού, συντόνου εκπαιδεύσεως, αναψυχής, ασκήσεων, δοκιμών υλικού ή διά λόγους συνυφασμένους γενικώς με επιχειρησιακά έργα. Κατά τις επισκέψεις της κατηγορίας αυτής η ανταλλαγή επισκέψεων και οι εθιμοτυπικές τελετές περιορίζονται στις αναγκαίες και ειδικά η ανταλλαγή επισκέψεων συνήθως περιορίζεται μεταξύ των Ναυτικών αρχών, ή όταν αυτές ελλείπουν, μεταξύ των αρχαιοτέρων Στρατιωτικών αρχών. ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΝ ;Αρθρο 2407: Επίσημες επισκέψεις κατά την παραλαβή της Αρχηγίας, Διοικήσεως ή κυβερνήσεως Π.Πλοίου από Αξιωματικούς του Π.Ν. 1.Ο ανώτατος Αξιωματικός Αρχηγός ή Διοικητής ή ανώτερος Αξιωματικός Διοικητής Ομάδος/Μοίρας Π.Πλοίων,- μετά την ανάληψη της Αρχηγίας ή Διοικήσεως του, επισκέπτεται επισήμως πρώτος όλους τους κατά βαθμό ανωτέρους του ή ισόβαθμους αρχαιοτέρους του ανωτάτους Αξιωματικούς ή Διοικητές ή ανωτέρους Αξιωματικούς Διοικητές Ομάδων/Μοιρών Πλοίων που ευρίσκονται στον ίδιο λιμένα είτε επί Π.Πλοίου είτε στην ξηρά, αρχίζοντας τις επισκέψεις από τους αμέσως προϊσταμένους του. Επισκέπτονται δε αυτόν όλοι οι υπό τις διαταγές του Διοικητές και Κυβερνήτες, όπως και οι ανώτατοι Αξιωματικοί Διοικητές ή Διοικητές Ομάδων/Μοιρών Π.Πλοίων,οι νεώτεροι του κατά βαθμό ή αρχαιότητα,οι οποίοι ευρίσκονται στον αυτό λιμένα είτε επί Π.Πλοίου είτε στην ξηρά. 2.Οι Κυβερνήτες, αναλαμβάνοντες τα καθήκοντά τους επισκέπτονται επισήμως, πέραν των αναφερομένων στην προηγουμένη παράγραφο 1 και τους Κυβερνήτες της Ναυτικής Δυνάμεως στην οποία ανήκουν (π.χ. Ομάδα Π.Πλοίων), εφ όσον οι πρώτοι είναι νεώτεροι κατά βαθμό ή αρχαιότητα, άλλως αναμένουν την επίσκεψη τους. 3.Εάν η ανάληψη της Αρχηγίας ή Διοικήσεως ή κυβερνήσεως Π.Πλοίου δεν λάβει χώρα στη συνήθη βάση ή μόνιμο αγκυροβόλιο της Ναυτικής Δυνάμεως, οι επισκέψεις των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 ανταλλάσσονται μετά τον πρώτο κατάπλου στην εν λόγω βάση ή κατά την πρώτη συνάντηση με τα υπόλοιπα Π. Πλοία. 4.Ο ανώτατος Αξιωματικός Αρχηγός ή Διοικητής ή Αξιωματικός Διοικητής Ομάδος/Μοίρας Π. Πλοίων ή Κυβερνήτης ο οποίος αναλαμβάνει την Αρχηγία ή Διοίκηση ή κυβέρνηση του Πλοίου σε λιμένα άλλο από τους Ναυστάθμους, επισκέπτεται τις Πολιτικές και Στρατιωτικές αρχές της περιοχής στην οποία ευρίσκεται, σύμφωνα με τα άρθρα ΔΝ 2411 έως ΔΝ 2417, μόνον εφ όσον είναι ο αρχαιότερος Διοικητής των συνορμούντων ή ο Κυβερνήτης μεμονωμένου Π.Πλοίου. Αρθρο : 2408 Επίσημες επισκέψεις κατά την άφιξη σε λιμένα αρχαιοτέρου Διοικητού ή Κυβερνήτου μεταξύ αυτού και των Ναυτικών αρχών στήν ξηρά. 1.Ο αρχαιότερος Διοικητής ή Κυβερνήτης μεμονωμένου Πλοίου, κατά την άφιξή του σε λιμένα επισκέπτεται επισήμως τις εδρεύουσες σε αυτόν Ναυτικές Αρχές, εφ όσον προϊστάμενοι αυτών είναι ανώτεροι κατά βαθμό ή αρχαιότεροι του, άλλως αναμένει την επίσκεψη τους. 2.Οι επισκέψεις αυτές δεν επαναλαμβάνονται στις επόμενες αφίξεις,εφ όσον τα αυτά πρόσωπα ασκούν την αυτή Διοίκηση. Αρθρο : 2409. Επίσημες επισκέψεις κατά τις συναντήσεις Ελληνικών Π.Πλοίων. 1.Οταν μεμονωμένα Ελληνικά Π.Πλοία συναντώται σε λιμένα ή όρμο, ο νεώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότητα επισκέπτεται τον αρχαιότερο αυτού Κυβερνήτη. 2.Εάν η συνάντηση γίνει μεταξύ μεμονωμένου Πλοίου και Ναυτικής Δυνάμεως ή περισσοτέρων του ενός Π.Πλοίων τότε η επίσκεψη του Κυβερνήτου του μεμονωμένου Πλοίου γίνεται μόνο προς τον αρχαιότερο Διοικητή, εφ όσον αυτός είναι ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότητα, άλλως αναμένει την επίσκεψή του. 3.Κατά την συνάντηση δύο Διοικητών Ναυτικών Δυνάμεων ο νεώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότητα επισκέπτεται πρώτος τον αρχαιότερο αυτού. 4.Οι επισκέψεις των ανωτέρω παραγράφων 1, 2 και 3 γίνονται επισήμως μόνο κατά την πρώτη συνάντηση των αυτών προσώπων που ασκούν την αυτή Διοίκηση και εφόσον δεν έχουν ανταλλαγεί μεταξύ τους επίσημες επισκέψεις, άλλως γίνονται ανεπισήμως, σύμφωνα προς τα καθοριζόμενα από το άρθρο ΔΝ 0713 διά την περίπτωση συναντήσεως με αρχαιότερο Διοικητή. Αρθρο : 2410. Ανταπόδοση επισκέψεων μεταξύ Αξιωματικών του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. 1.Ολες οι μεταξύ Αξιωματικών του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού επίσημες επισκέψεις ανταποδίδονται επισήμως από τους ανωτάτους Αξιωματικούς, αυτοπροσώπως μεν προς τους ανωτάτους Αξιωματικούς, δύνανται δε να ανταποδοθούν προς τους λοιπούς Αξιωματικούς διΑξιωματικού ισόβαθμου τουλάχιστον προς εκείνον του οποίου η επίσκεψη ανταποδίδεται. 2.Οι Πλοίαρχοι Διοικητές Ομάδων/Μοιρών Π.Πλοίων ή Κυβερνήτες και οι κατώτεροι του βαθμού τούτου Αξιωματικοί, ανταποδίδουν επισήμως αυτοπροσώπως τις επίσημες επισκέψεις των βαθμού ανωτέρου Αξιωματικών, δύνανται δε να ανταποδώσουν τις επισκέψεις των βαθμού κατωτέρου Αξιωματικών, δι Αξιωματικού ισοβάθμου τουλάχιστον προς εκείνον του οποίου η επίσκεψη ανταποδίδεται. 3.Κατ εξαίρεση δεν ανταποδίδονται από τους προϊσταμένους οι προς αυτούς επισκέψεις των υπό τις διαταγές τους Αξιωματικών. ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Π.Ν. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ Αρθρο : 2411. Συνεννόηση πριν από την ανταλλαγή των επισκέψεων. 1.Πριν από την επίσημη επίσκεψη μεταξύ των Πολιτικών, Διπλωματικών, Προξενικών, Στρατιωτικών, Αεροπορικών ή άλλων Ελληνικών αρχών και του αρχαιοτέρου Διοικητού ή Κυβερνήτου μεμονωμένου Πλοίου, αποστέλλεται Αξιωματικός διά να πληροφορήσει τις αρχές αυτές περί της αφίξεως του αρχαιοτέρου Διοικητού ή Κυβερνήτου μεμονωμένου Πλοίου και να συνεννοηθεί διά την ημέρα και ώρα της επισκέψεως. Η αποστολή του Αξιωματικού αυτού είναι πολλές φορές απαραίτητη και διά την εξακρίβωση του βαθμού τον οποίον φέρει ο Διοικητής της αρχής στην ξηρά, προ της ανταλλαγής των επισήμων επισκέψεων. 2.Εφ όσον κατά την κρίση του αρχαιοτέρου Διοικητού ή του Κυβερνήτου οι ανωτέρω συνεννοήσεις δύνανται να γίνουν μέσω του Λιμενάρχου, τότε δεν υπάρχει ανάγκη εκτελέσεως των αναγραφομένων στην προηγουμένη παράγραφο 1. 3.Οταν Αξιωματικός του Π.Ν., οποιουδήποτε βαθμού, επισκέπτεται επισήμως ή ανταποδίδει επίσκεψη προς τις Ελληνικές αρχές που αναφέρονται στα άρθρα ΔΝ 2414, ΔΝ 2415, ΔΝ 2416 και ΔΝ 2417, γίνεται δεκτός στην προκυμαία από απεσταλμένο Αξιωματικό ή υπάλληλο της αρχής προς την οποία αποδίδεται ή ανταποδίδεται η επίσκεψη, ο οποίος και τον οδηγεί στην έδρα της Διοικήσεως ή αρχής. Αρθρο : 2412. Περίπτωση αδυναμίας εκτελέσεως της επισκέψεως ή αντεπισκέψεως. Εάν, δι οποιοδήποτε επείγοντα λόγο,δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της επισκέψεως ή η ανταπόδοση αυτής, τότε ο κωλυόμενος οφείλει να αποστείλει αμέσως αρμόδιο Αξιωματικό προς εκτέλεση της. Σε αυτή την περίπτωση οι λόγοι της μη εκτελέσεως της επισκέψεως πρέπει να αναφέρονται στην αρμοδία προϊσταμένη αρχή. Αρθρο : 2413. Επίσημες επισκέψεις μεταξύ Αξιωματικών του Π.Ν. και Λιμεναρχών. 1.Ευθύς μετά τον κατάπλου Π.Πλοίου ή Πλοίων σε Ελληνικό όρμο, ο Λιμενάρχης επισκέπτεται επισήμως τον Κυβερνήτη ή σε περίπτωση περισσοτέρων Π.Πλοίων τον αρχαιότερο Διοικητή διά να λάβει οδηγίες επί θεμάτων της επισκέψεως της Ναυτικής Δυνάμεως και να δώσει σε αυτόν τις αναγκαίες και χρήσιμες διά το Π.Πλοίο ή την Ναυτική Δύναμη πληροφορίες. 2 Ο αρχαιότερος Διοικητής ή Κυβερνήτης επισκέπτεται πρώτος τον Λιμενάρχη, εάν είναι κατώτερος αυτού κατά βαθμόν. 3.Οι επισκέψεις αυτές δεν επαναλαμβάνονται επισήμως κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα αυτά πρόσωπα ασκούν την αυτή Διοίκηση, επαναλαμβάνονται όμως ανεπισήμως σε νέο κατάπλου του Π.Πλοίου ή της Ν.Δυνάμεως διά την τήρηση της απαιτουμένης επαφής. Σε περίπτωση συχνών κατάπλων του Πλοίου ή της Ν.Δυνάμεως κατά την εκτέλεση επιχειρησιακών αποστολών,οι ανεπίσημες επισκέψεις εκτελούνται μόνο όταν υφίσταται ανάγκη. Αρθρο : 2414. Επίσημες επισκέψεις μεταξύ Αξιωματικών του Π.Ν. και αρχών του Στρατού ή της Π.Αεροπορίας. 1.Οταν Ναυτική Δύναμη ή μεμονωμένο Πλοίο καταπλέει σε Ελληνικό λιμένα, ο αρχαιότερος Διοικητής ή Κυβερνήτης επισκέπτεται επισήμως πρώτος τις αρχαιότερες Στρατιωτικές ή Αεροπορικές αρχές που εδρεύουν στον λιμένα στις οποίες προΐσταται Αξιωματικός ανώτερος ή αρχαιότερος αυτού, αναμένει δε την επίσκεψη των κατά βαθμόν ή αρχαιότητα νεωτέρων του ως άνω Διοικητών. 2.Οι επισκέψεις αυτές ανταλλάσσονται και κατά την τυχόν ανάληψη Αρχηγίας ή Διοικήσεως ή κυβερνήσεως μεμονωμένου Πλοίου στον λιμένα, όπως και κατά την τυχόν ανάληψη Διοικήσεως σε ως άνω Στρατιωτική ή Αεροπορική αρχή στον λιμένα. 3.Οι επισκέψεις αυτές ανταποδίδονται εντός 24 ωρών. 4.Οι ανώτατοι Αξιωματικοί δύνανται να ανταποδώσουν την προς αυτούς επίσκεψη δι άλλου Αξιωματικού, τουλάχιστον ισοβάθμου προς εκείνον του οποίου ανταποδίδεται η επίσκεψη, εφ όσον πρόκειται δι Αξιωματικό που έχει βαθμό αντίστοιχο του Πλοιάρχου ή κατώτερο αυτού. 5.Οι Πλοίαρχοι και όλοι οι κατωτέρου βαθμού του Πλοιάρχου Διοικητές ή Κυβερνήτες ανταποδίδουν αυτοπροσώπως τις προς αυτούς επισκέψεις, οποιονδήποτε βαθμό και αν φέρουν οι επισκεπτόμενοι αυτούς Αξιωματικοί. 6.Οι ανωτέρω επίσημες επισκέψεις δεν επαναλαμβάνονται κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα αυτά πρόσωπα ασκούν την αυτή Διοίκηση. Αρθρο : 2415. Επίσημες επισκέψεις μεταξύ Αξιωματικών του Π.Ν. και των Διοικητών Περιφερειών ή Νομαρχών. 1.Ο αρχαιότερος Διοικητής ή Κυβερνήτης μεμονωμένου Πλοίου επισκέπτεται επισήμως πρώτος τον Διοικητή Περιφερείας ή Νομάρχη : 1)Μετά τον κατάπλου ενός ή περισσοτέρων Π.Πλοίων σε λιμένα που ευρίσκεται η έδρα της Περιφερείας ή της Νομαρχίας. 2)Μετά την άφιξη στο λιμένα ανωτάτου Αξωματικού ή Πλοιάρχου Διοικητού Ομάδος/Μοίρας Π.Πλοίων ή Κυβερνήτου μεμονωμένου Πλοίου δι ανάληψη Αρχηγίας, Διοικήσεως ή κυβερνήσεως Πλοίου. 3)Μετά την άφιξη του Διοικητού Περιφερείας ή του Νομάρχου στον λιμένα στον οποίο ευρίσκεται η έδρα προς ανάληψη των καθηκόντων του. 2.Οι επισκέψεις αυτές ανταποδίδονται εντός 24 ωρών. 3.Οι Διοικητές Περιφερείας και Νομάρχες ανταποδίδουν αυτοπροσώπως τις προς αυτούς επισκέψεις των ανωτάτων Αξιωματικών και Πλοιάρχων και, είτε αυτοπροσώπως είτε δι αντιπροσώπου τους, τις επισκέψεις Αξιωματικών βαθμού κατωτέρου του Πλοιάρχου. 4.Οι ανωτέρω επίσημες επισκέψεις δεν επαναλαμβάνονται κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα αυτά πρόσωπα ασκούν την αυτή Διοίκηση ή τα αυτά καθήκοντα. 5.Εφ όσον την θέση των ανωτέρω Διοικητικών αρχών κατέχουν αναπληρωτές, οι ανώτατοι Αξιωματικοί και Πλοίαρχοι αναμένουν την πρώτη επίσκεψη αυτών, οι δε Κυβερνήτες βαθμού κατωτέρου του Πλοιάρχου επισκέπτονται αυτούς πρώτοι. Αρθρο : 2416. Επίσημες επισκέψεις μεταξύ Αξιωματικών του Π.Ν. και Δημάρχων. 1.Ο αρχαιότερος Διοικητής ή Κυβερνήτης μεμονωμένου Πλοίου επισκέπτεται επισήμως πρώτος τον Δήμαρχο του λιμένος στον οποίο καταπλέει η Ναυτική Δύναμη ή το Π.Πλοίο. 2.Η επίσκεψη αυτή δεν είναι υποχρεωτική στην περίπτωση Κοινοτάρχου, η δε εκτέλεσή της επαφίεται στην κρίση του αρχαιοτέρου Διοικητού ή Κυβερνήτου. 3.Η επίσκεψη ανταποδίδεται εντός 24 ωρών. Αρθρο : 2417. Επίσημες επισκέψεις μεταξύ Αξιωματικών του Π.Ν. και Διπλωματικών ή Προξενικών αρχών στο εξωτερικό. 1.Ο αρχαιότερος Διοικητής ανεξαρτήτως βαθμού ή ο Κυβερνήτης μεμονωμένου Πλοίου επισκέπτεται πρώτος επισήμως τους Πρεσβευτές, εκτάκτους απεσταλμένους και πληρεξουσίους Υπουργούς, ως και τους επιτετραμμένους την Διεύθυνση της Πρεσβείας διά διαπιστευτηρίων εγγράφων, αναμένει δε την επίσκεψη των λοιπών αναπληρωτών επιτετραμμένων κατωτέρων του βαθμού του. 2.Ο αρχαιότερος Διοικητής ή Κυβερνήτης μεμονωμένου Πλοίου επισκέπτεται ή δέχεται την επίσκεψη του προϊσταμένου της Προξενικής αρχής, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα αντιστοιχίας βαθμών κατά την οποία την πρώτη επίσκεψη εκτελεί ο κατά βαθμό κατώτερος : 1)Γενικός Πρόξενος : Κατώτερος του βαθμού Αρχιπλοιάρχου και ανώτερος του βαθμού του Πλοιάρχου, β. Πρόξενος : Κατώτερος του βαθμού του Πλοιάρχου και ανώτερος του βαθμού του Αντιπλοιάρχου. 2)Υποπρόξενος : Κατώτερος του βαθμού του Πλωτάρχου και ανώτερος του Υποπλοιάρχου, δ. Προξενικός Πράκτωρ : Κατώτερος του βαθμού του Υποπλοιάρχου. 3.Οι αναπληρωτές των προξενικών αρχών της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται ότι κατέχουν τη θέση του οριστικού τους βαθμού. 4.Ολες οι ως άνω επίσημες επισκέψεις ανταποδίδονται εντός 24ώρου. 5.Οι ως άνω επίσημες επισκέψεις δεν επαναλαμβάνονται στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα αυτά πρόσωπα ασκούν την αυτή Διοίκηση ή τα αυτά καθήκοντα. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Αρθρο : 2418. Επισκέψεις Ελληνικών Π.Πλοίων σε λιμένες ξένων Κρατών. 1.Οι αναγραφόμενες στο παρόν μέρος των Διατάξεων Π.Ν. υποχρεώσεις των Ελλήνων αρχαιοτέρων Διοικητών Ναυτικών Δυνάμεων ή Κυβερνητών μεμονωμένων Πλοίων κατά τις επισκέψεις τους σε ξένες χώρες ή ξένους λιμένες, ισχύουν και διά τους ξένους αρχαιοτέρους Διοικητές Ναυτικών Δυνάμεων ή Κυβερνήτες Π.Πλοίων που επισκέπτονται τόπους ή λιμένες της Ελληνικής Επικρατείας. Συνεπώς ο Ελληνας αρχαιότερος Διοικητής Ναυτικής Δυνάμεως ή Κυβερνήτης μεμονωμένου Πλοίου ή Λιμενάρχης ή οι λοιπές Στρατιωτικές αρχές πρέπει να αναμένουν από τους ξένους αρχαιοτέρους Διοικητές Ναυτικών Δυνάμεων ή Κυβερνήτες μεμονωμένων Πλοίων την τήρηση των αναφερομένων στις Διατάξεις του Π.Ν. υποχρεώσεων, πλην των ρητώς μνημονευομένων σε αυτές εξαιρέσεων. Διά κάθε παράβαση θα πρέπει να ειδοποιείται πάραυτα η αρμοδία Ναυτική αρχή. 2.Οι προκαταρκτικές ενέργειες διά την παροχή αδείας επισκέψεως λιμένων ξένων Κρατών (Diplοmatie Clearance) και ο χαρακτηρισμός αυτής κατά τα αναγραφόμενα στο άρθρο ΔΝ 2406,γίνονται πάντοτε μέσω του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών πλην των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται στην κατωτέρω παράγραφο 6. 3.Ο αρχαιότερος Διοικητής της επισκεπτομένης Ν.Δυνάμεως ή ο Κυβερνήτης μεμονωμένου Πλοίου λαμβάνει από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού όλες τις υπάρχουσες πληροφορίες τις σχετικές με τους Κανονισμούς επισκέψεων, τους Κανονισμούς τους αφορώντες οχυρωμένους ή ανοχύρωτους λιμένες, όρμους, πλωτούς ποταμούς κ.λ.π., του ξένου Κράτους, τους οποίους πρόκειται να επισκεφθεί ή διαπλεύσει, όπως και των Κρατών τα χωρικά ύδατα των οποίων θα διαπλεύσει μέχρις ότου αφιχθεί στον προορισμό του. 4.Με δεδομένη την συναίνεση της ενδιαφερομένης ξένης Κυβερνήσεως διά την επίσκεψη, ο αρχαιότερος Διοικητής της επισκεπτομένης Ναυτικής Δυνάμεως ή ο Κυβερνήτης του μεμονωμένου Πλοίου γνωστοποιεί απ ευθείας προς τον Ελληνα Πρόξενο την ημέρα και ώρα της αφίξεως της Ναυτικής Δυνάμεως ή του Πλοίου στον ξένο λιμένα και την πιθανή διάρκεια παραμονής σε αυτόν. 5.0 αρχαιότερος Διοικητής της επισκεπτομένης Ναυτικής Δυνάμεως ή ο Κυβερνήτης μεμονωμένου Πλοίου είναι υπεύθυνοι όπως : 1)Τηρούνται οι περί χωρικών υδάτων διατάξεις των χωρών τις οποίες επισκέπτονται, όπως αυτές αναγράφονται στην παράγραφο 6 του άρθρου ΔΝ 0825 περί του σεβασμού της κυριαρχίας του ξένου Κράτους. 2)Τηρούνται οι ειδικές διατυπώσεις που αφορούν τις επί της Ναυτικής Δυνάμεως ή Πλοίου αεροναυτικές δυνάμεις,σύμφωνα με τις τυχόν εγκριθείσες διά την επίσκεψη ή διέλευση χρήσεις τους. 3)Τηρούνται οι περί χρήσεως συχνοτήτων επικοινωνιών διατάξεις. 4)Τηρούνται οι διατάξεις του ειδικού τοπικού κανονισμού του λιμένος, όρμου ή ορμητηρίου, πλωτού ποταμού του ξένου Κράτους. 5)Λαμβάνεται επακριβώς το διά την Ναυτική Δύναμη ή μεμονωμένο Πλοίο ορισθέν αγκυροβόλιο. 6)Εφαρμόζονται τα αναγραφόμενα στο άρθρο ΔΝ 0825 περί των καθηκόντων του ανεξαρτήτου Διοικητού Ναυτικής Δυνάμεως όταν αυτή ευρίσκεται εκτός Ελληνικής Επικρατείας και γενικώς οι Διατάξεις του Π.Ν. 6.Εάν, λόγω ανωτέρας βίας ή ανάγκης (π.χ. αποβιβάσεως ασθενούς, παραλαβής εφοδίων κ.λ.π.), ο αρχαιότερος Διοικητής Ν. Δυνάμεως ή ο Κυβερνήτης μεμονωμένου Πλοίου προτίθεται να καταπλεύσει σε ξένο λιμένα, πέραν των ενεργειών του προς την αρχήν επιχειρησιακού του ελέγχου, ειδοποιεί απ ευθείας τον Πρόξενο δια την επικειμένη επίσκεψη και τον επιχειρησιακό χαρακτήρα (ανεπίσημο) αυτής. Εάν δεν υπάρχει Πρόξενος ή η επικοινωνία με αυτόν είναι ανέφικτη, τότε ο αρχαιότερος Διοικητής ή Κυβερνήτης απευθύνεται απ ευθείας στις ανώτερες Διοικητικές Ναυτικές ή Στρατιωτικές αρχές του λιμένος αυτού ή του Κράτους. Στην περίπτωση αυτή, και εφ όσον ο χρόνος της παραμονής στον λιμένα επαρκεί, είναι δυνατόν να ανταλλαγούν επισκέψεις, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου ΔΝ 2406. 7.Μετά τον κατάπλου πρέπει πάντοτε να εγκαθίσταται επικοινωνία μετά της Ελληνικής Διπλωματικής ή Προξενικής αρχής και συνεννόηση μετ αυτής κατά τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου ΔΝ 0825 διά κάθε ζήτημα που αφορά στην επίσκεψη στον λιμένα. Αρθρο : 2419. Επίσημες επισκέψεις και αντεπισκέψεις μεταξύ Ελληνικών και ξένων Π.Πλοίων. 1.Οι ακόλουθες διατάξεις, γενικώς εφαρμοζόμενες από τα Ναυτικά Κράτη, πρέπει να τηρούνται από τους Αξιωματικούς του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού κατά την ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ Ελληνικών και φίλων ξένων Π.Πλοίων ορμούντων σε Ελληνικούς ή ξένους λιμένες. Των ιδίων αυτών διατάξεων άλλωστε πρέπει να αναμένεται η τήρηση από τους Αξιωματικούς ξένων Π. Πλοίων διά το ίδιο θέμα. 1)Προκαταρκτική επίσκεψη (1) Αμέσως μετά την άφιξη ενός ή περισσοτέρων ξένων Π.Πλοίων σε Ελληνικό ή ξένο λιμένα ή όρμο στον οποίο ορμούν ένα ή περισσότερα Ελληνικό Π.Πλοία, ο Ελληνας αρχαιότερος Διοικητής τους ή ο Κυβερνήτης, ασχέτως του βαθμού τον οποίον φέρει, αποστέλλει ένα Αξιωματικό του στο καταπλέον Πλοίο ή, εάν είναι περισσότερα του ενός, στο Πλοίο του αρχαιοτέρου Διοικητού διά να του ευχηθεί το «ως ευ παρέστη» και να του απευθύνει τις συνήθεις φιλοφρονήσεις. (2) Ο Κυβερνήτης ή ο αρχαιότερος Διοικητής προς τον οποίο έγινε η επίσκεψη αποστέλλει αμέσως ένα Αξιωματικό του διά να εκφράσει τις ευχαριστίες του. (3) Κατά τις προκαταρκτικές ως άνω επισκέψεις κανονίζονται οι λεπτομέρειες της εκτελέσεως των επισήμων επισκέψεων, που αναγράφονται στην ακολουθούσα υποπαράγραφο β αυτού του άρθρου. 2)Επίσημες επισκέψεις. Εντός 24 ωρών από της αφίξεως του ο Κυβερνήτης ή ο αρχαιότερος Διοικητής επισκέπτεται τον αρχαιότερο Διοικητή ή Κυβερνήτη ξένης εθνικότητος που ευρίσκετο ήδη στον λιμένα κατά την άφιξη του, εάν ο τελευταίος αυτός είναι ανώτερος ή ισόβαθμος του πρώτου, η δε επίσκεψη ανταποδίδεται εντός 24 ωρών από της ώρας που έλαβε χώρα. Στην περίπτωση όμως διαφοράς βαθμού, ο κατώτερος κατά βαθμό επισκέπτεται πρώτος τον ανώτερο του και τηρούνται τα αυτά όρια χρόνου διά την επίσκεψη και την ανταπόδοσή της. 3)Ανταπόδοση των επισκέψεων (1) Ολοι οι ανώτατοι Αξιωματικοί ανταποδίδουν αυτοπροσώπως τις προς αυτούς επισκέψεις των ανωτάτων Αξιωματικών ενώ των Πλοιάρχων και κατωτέρων του βαθμού του Πλοιάρχου είτε αυτοπροσώπως, είτε διά του Κυβερνήτου της Σημαίας εάν αυτός είναι τουλάχιστον ισόβαθμος προς τον Αξιωματικό προς τον οποίο ανταποδίδεται η επίσκεψη, είτε διό άλλου Αξιωματικού αναλόγου βαθμού. (2) Οι Πλοίαρχοι και όλοι οι κατωτέρου βαθμού του Πλοιάρχου Κυβερνήτες ανταποδίδουν αυτοπροσώπως τις προς αυτούς επισκέψεις Κυβερνητών οποιουδήποτε βαθμού. 4)Επισκέψεις λοιπών Διοικητών Ν.Δυνάμεων και Κυβερνητών πλην των αρχαιοτέρων Διοικητών. Μετά την ανταλλαγή των επισήμων επισκέψεων μεταξύ των αρχαιοτέρων Διοικητών, οι Διοικητές ή Κυβερνήτες των καταπλεόντων Π. Πλοίων επισκέπτονται ανεπισήμως τους ευρισκομένους εν όρμω ισοβάθμους ή ανωτέρους τους κατά βαθμό Διοικητές ή Κυβερνήτες, οι οποίοι ανταποδίδουν τις επισκέψεις. Οι αρχαιότεροι Διοικητές δύνανται να συνεννοηθούν διά την αμοιβαία παρουσίαση των Επιτελείων τους και των Κυβερνητών τους ή και διά την παράλειψη των επισκέψεων της παρούσης υποπαραγράφου (δ). Εάν η αμοιβαία αυτή παρουσίαση λάβει χώρα, τότε αναπληρώνει την εκτέλεση των επισκέψεων αυτών. 5)Επισκέψεις αντιπροσωπειών των Αξιωματικών των Επιτελείων των Πλοίων. Μετά την ανταλλαγή των επισήμων επισκέψεων είναι σύνηθες να ακολουθούν ανεπίσημες επισκέψεις αντιπροσωπειών των Επιτελείων των καταπλεόντων Πλοίων και συνήθως κατά την τάξη κατά την οποία οι αντίστοιχοι Κυβερνήτες αντάλλαξαν τις επισκέψεις τους. 6)Εάν κατά την διάρκεια της εν όρμω παραμονής των Π. Πλοίων σε λιμένα, καταπλεύσει αρχαιότερος Αξιωματικός του αρχαιοτέρου παρόντος Αξιωματικού ενός Κράτους, αυτός ανταλλάσσει επισκέψεις με τους άλλους αρχαιότερους Διοικητές όπως καθορίζεται ανωτέρω. 2.Στολή των οποία πρέπει να φέρει ο υποδεχόμενος. Ο υποδεχόμενος Αξιωματικός συμμορφώνεται, σε ότι αφορά την στολή, προς τα καθοριζόμενα στο άρθρο ΔΝ 2402. Αρθρο : 2420. Επίσημες επισκέψεις και αντεπισκέψεις μετα ξένων Πολιτικών,Διοικητικών,Ναυτικών Στρατιωτικών αρχών. 1.Οταν Ελληνικό Π.Πλοίο ή Πλοία καταπλέουν σε ξένο λιμένα, ο Κυβερνήτης ή αρχαιότερος Διοικητής, κατόπιν συνεννοήσεως μετά των Ελληνικών Διπλωματικών ή Προξενικών αρχών ή στην έλλειψη αυτών μετά των αρμοδίων τοπικών αρχών,εκτελεί τις αναγκαίες επίσημες επισκέψεις αναλόγως του χαρακτήρος της επισκέψεως του Πλοίου ή των Πλοίων προς τις ανώτατες Πολιτικές, Διοικητηκές, Ναυτικές, Στρατιωτικές αρχές της ξένης χώρας που εδρεύουν στον λιμένα ή στην περιοχή αυτού του λιμένος. 2.Και όσο μεν αφορά τις ξένες ανώτατες Πολιτικές ή Διοικητικές αρχές, ο αρχαιότερος Διοικητής ή Κυβερνήτης επισκέπτεται κατά κανόνα αυτές πρώτος, όσο δε αφορά τις ανώτατες Ναυτικές ή Στρατιωτικές αρχές, επισκέπτεται αυτές πρώτος μόνο εφ όσον οι προϊστάμενοι των αρχών αυτών είναι ανώτεροι κατά βαθμό ή ισόβαθμοι αυτού. 3.Οι ανώτατοι Αξιωματικοί ανταποδίδουν αυτοπροσώπως τις προς αυτούς επισκέψεις των ανωτάτων ξένων Αξιωματικών, δύνανται δε να ανταποδώσουν τις προς τους Πλοιάρχους και κατωτέρου αυτού του βαθμού Αξιωματικούς επισκέψεις δι αντιπροσώπων τους, ισοβάθμων τουλάχιστον προς τον Αξιωματικό του οποίου η επίσκεψη ανταποδίδεται. 4.Οι Πλοίαρχοι και οι κατωτέρου βαθμού του Πλοιάρχου Διοικητές ή Κυβερνήτες ανταποδίδουν αυτοπροσώπως τις προς αυτούς επισκέψεις, οποιονδήποτε βαθμόν και αν φέρουν οι επισκεπτόμενοι αυτούς Αξιωματικοί. 5.Οταν Π.Πλοίο καταπλέει σε Ναυτική βάση ή Πολεμικό λιμένα, ουδέποτε παραλείπεται η επίσκεψη προς την ανώτατη Ναυτική αρχή του λιμένος. 6.Ολες οι ως άνω επισκέψεις ανταποδίδονται εντός 24 ωρών. Αρθρο : 2421. Τήρηση αμοιβαιότητας. Οι Αξιωματικοί του Ελληνικού Π.Ναυτικού αναμένουν την τήρηση αυστηρός αμοιβαιότητας κατά την εκτέλεση των επισκέψεων του Κεφαλαίου αυτού. ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗΔΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ Αρθρο : 2501. Μεγάλο και μικρό πένθος. Λαμβανόμενα μέτρα. 1.Τα ακόλουθα μέτρα λαμβάνονται από τα Π.Πλοία και τις Ν.Υπηρεσίες, όπου αυτά είναι δυνατόν να εκτελεσθούν, κατά το μεγάλο και μικρό πένθος : 1)Μεγάλο πένθος. Σημαία και Επίσημο μεσίστια, δεν αποδίδονται τιμές, δεν ηχούν σάλπιγγες, οι σκοποί φέρουν τα όπλα υπό μάλης, τα πυροβόλα τοποθετούνται στη θέση της «επινεύσεως» και βάλλεται από διατεταγμένο Π.Πλοίο ή Πυροβολείο ανά μία βολή σε κάθε ακέραιη ώρα από της 0800 ώρας μέχρι της δύσεως του ηλίου ή μέχρι της διαρκείας του πένθους. 2)Μικρό πένθος. Μόνο η Σημαία και το Επίσημο τοποθετούνται μεσίστια. 2.Οταν οι Σημαίες των Π.Πλοίων είναι μεσίστιες τα Διακριτικά Σήματα Διοικήσεως και οι Επισείοντες Π.Πλοίων δεν τοποθετούνται μεσίστια αλλά μένουν επηρμένα στις καθορισμένες θέσεις τους, πλην των περιστάσεων που περιγράφονται στα άρθρα ΔΝ 2505 έως ΔΝ 2508. 3.Το πένθος, πλην της κατωτέρω παραγράφου 4, καθορίζεται αναλόγως των περιστάσεων ως μεγάλο ή μικρό με Διαταγή του ΓΕΝ ή του αρχαιοτέρου Διοικητού. 4.Από τις θρησκευτικές εορτές : 1)Η Μεγάλη Παρασκευή ορίζεται ως ημέρα Μεγάλου Πένθους. 2)Το Μεγάλο Σάββατο μέχρις της ώρας 1000 ορίζεται ως ημέρα Μεγάλου Πένθους αλλά δεν βάλλονται βολές πυροβόλου ημέρας μεγάλου πένθους του ως άνω άρθρου ΔΝ 2501. Αρθρο : 2502. Επικήδειες τιμές στην ξηρά. 1.Στην ξηρά, οι επικήδειες τιμές αποδίδονται σύμφωνα προς τις διατάξεις του Κανονισμού Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων. 2.Στο εσωτερικό, όταν πρόκειται να αποδοθούν τιμές στην ξηρά, ο αρχαιότερος Διοικητής ή ο Κυβερνήτης μεμονωμένου Πλοίου συνεννοείται προηγουμένως με την αρχαιότερη στρατιωτική αρχή της ξηράς. 3.Στο εξωτερικό και στις ίδιες περιπτώσεις, ο αρχαιότερος Διοικητής ή Κυβερνήτης συνεννοείται προηγουμένως μετά των Διπλωματικών ή Προξενικών αρχών ή στην περίπτωση ελλείψεως τους με τις τοπικές αρχές (βλ. άρθρο ΔΝ 0821 παρ.4). Ειδοποιεί τον αρχαιότερο Στρατιωτικό Διοικητή και τις αρμόδιες αρχές διά τον χρόνο και τόπο της κηδείας και διά τις τιμές που θα αποδοθούν από την Ναυτική Δύναμη ή το Πλοίο και αιτεί άδεια διά την παράταξη ενόπλου αγήματος και αποδόσεως των τιμών από αυτό κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων. Αρθρο : 2503. θάνατος επί Πλοίου εν πλώ. Σε περίπτωση θανάτου επί Πλοίου εν πλώ, επί πλέον των αναφερομένων στο άρθρο ΔΝ 1142 και ΔΝ 0821, αναλαμβάνονται οι ακόλουθες ενέργειες : 1)Ο Ναυτικός Επιμελητής ή σε περίπτωση ελλείψεως του ο Υπαρχος, συντάσσει την ληξιαρχική πράξη θανάτου, βάσει ιατρικής βεβαιώσεως, εφ όσον επί του Πλοίου υπηρετεί ιατρός. 2)Εν ειρήνη : (1) Κατόπιν συνεννοήσεως με την αρχή επιχειρησιακού ελέγχου (και με το ΓΕΝ εάν η αρχή επιχειρησιακού ελέγχου δεν είναι εθνική), απευθείας από τον Κυβερνήτη μεμονωμένου Πλοίου ή μέσω του Διοικητού της Ναυτικής Δυνάμεως, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια διά την εντός 24ώρου από της επελεύσεως του θανάτου προσέγγιση του Πλοίου σε Ελληνικό ή ξένο λιμένα προς αποβίβαση της σωρού ή διά την μεταφοράν αυτής σε ως άνω λιμένα, με την χρήση διατιθεμένου ή αιτουμένου καταλλήλου αεροναυτικού μέσου, ώστε να εξασφαλισθεί η διακομιδή αυτής εντός των χρονικών ορίων που επιτρέπουν την άνευ υγειονομικών επιπτώσεων διατήρηση της. (2) Εάν ο κατάπλους ή η μεταφορά της σωρού γίνει σε Ελληνικό λιμένα, οι Ελληνικές Ναυτικές αρχές της περιοχής μεριμνούν διά την διατήρηση και περαιτέρω μεταφορά αυτής διά την κηδεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές του ΓΕΝ. (3) Εάν ο κατάπλους ή η μεταφορά της σωρού γίνει σε λιμένα του εξωτερικού, οι περαιτέρω ενέργειες αναλαμβάνονται από τις ειδοποιηθείσες προς τούτο Ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, οι οποίες μεριμνούν διά την σύμφωνα με τους νόμους του ξένου κράτους διεκπεραίωση των διαδικασιών, την διατήρηση/μεταφορά της σωρού και την εκτέλεση της κηδείας στον τόπο αυτό ή την αποστολή της σωρού στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διαταγές που θα ληφθούν από το ΓΕΝ. Στην περίπτωση αφίξεως του ιδίου του Πλοίου στον λιμένα και εφ όσον η κηδεία λάβει χώρα στην περιοχή αυτού, το Πλοίο απονέμει τις προβλεπόμενες τιμές κατόπιν αιτήσεως προς τις τοπικές αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου ΔΝ 2502. (4) Σε οποιαδήποτε περίπτωση η σωρός ευπρεπίζεται και καλύπτεται διά της Σημαίας, απονέμονται οι τιμές που καθορίζονται στο άρθρο ΔΝ 2504 κατά την αναχώρηση της από το Πλοίο και λαμβάνεται μέριμνα διά την μεταφορά της εν γένει διά καταλλήλων και ευπρεπών μέσων που αρμόζουν στην περίπτωση. (5) Στην όλως εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία το Πλοίο ευρίσκεται πολύ μακράν από τις ακτές σε αποστάσεις οι οποίες καθιστούν ανέφικτες τις ενέργειες των ανωτέρω υποπαραγράφων 1β (1), 1β (2) ή 1β (3) και δεν διατίθενται ή δεν είναι δυνατόν να αφιχθούν μέσα περαιτέρω διατηρήσεως της σωρού μέχρις της αποβιβάσεώς της στον πλησιέστερο λιμένα, αποφασίζεται από τον αρχαιότερο Διοικητή ή τον Κυβερνήτη η καταβύθιση της σωρού κατά τα κεκανονισμένα και με τις προβλεπόμενες τιμές, αιτουμένης προς τούτο της αδείας του ΓΕΝ. 3)Εν πολέμω ο αρχαιότερος Διοικητής ή Κυβερνήτης μεμονωμένου Πλοίου ενεργεί διά την περίπτωση θανάτου επί του Πλοίου εν πλώ σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Διαταγής Επιχειρήσεων και τις εντολές της αρχής επιχειρησιακού ελέγχου, η οποία θα αποφασίσει συναρτήσει των αποστάσεων, διατιθεμένων μέσων και επιχειρησιακών συνθηκών εάν θα αναληφθούν ενέργειες μεταφοράς της σωρού σε λιμένα ή θα γίνει καταβύθιση αυτής με τις προβλεπόμενες τιμές και τα κεκανονισμένα από το Πλοίο. Αρθρο : 2504. Γενικές διατάξεις απονομής επικηδείων τιμών από τα Π.Πλοία. 1.Τιμές κατά την αποβίβαση νεκρού. 1)Οι Σημαίες και τα Επίσημα υποστέλλονται μεσιστίως από της ενάρξεως της μετακινήσεως της σωρού από την θέση στην οποία ευρίσκετο επί του Πλοίου και επαίρονται εκ νέου μετά την πάροδο του αναγκαίου χρόνου διά την ταφή, εφ όσον αυτή λάβει χώρα την ίδια ημέρα. 2)Το Πλήρωμα παρατάσσεται στις θέσεις επιθεωρήσεως και αποκαλύπτεται διά κελεύσματος από της στιγμής κατά την οποία αρχίζει η μεταφορά της σωρού προς το σημείο αποβιβάσεώς της. Το αποβατικό άγημα παρατάσσεται διά την βολή των χαιρετιστήριων πυροβολισμών στο κατάστρωμα και πλησίον του σημείου αποβιβάσεως. 3)Κατά την αποβίβαση αποδίδονται οι τιμές : (1) Του σαλπίσματος/συρίγματος «Ακινησία». (Αρθρο ΔΝ 2205) (2) Των συρικτών κλίμακος (Αρθρο ΔΝ 2202), όπως απαιτείται διά τον βαθμό και διά συρίγματος κατωτέρου στην περίπτωση τιμών του άρθρου ΔΝ 2511. (3) Των χαιρετιστηρίων βολών εκ τριών ομαδικών πυροβολισμών από το παραταχθέν αποβατικό άγημα του Πλοίου. (4) Του χαιρετισμού, όπως απαιτείται, διά των προβλεπομένων βολών πυροβόλου με ρυθμό ενός πρώτου λεπτού μεταξύ των βολών. 4)Εφ όσον η αποβίβαση γίνεται σε εφόλκιο τούτο φέρει την Σημαία μεσίστια. Εάν ο θανών είχε Διακριτικό Σήμα Διοικήσεως τούτο φέρεται επί του εφολκίου μεσιστίως. 5)Σε περίπτωση υπάρξεως συνορμούντων ο αρχαιότερος Διοικητής διατάσσει την υποστολή των Σημαιών και των Επισήμων μεσιστίως κατά τον χρόνο της επικηδείου τελετής μέχρι της παρόδου του χρόνου της ταφής, εφ όσον αυτή γίνει την ίδια μέρα. 6)Σε όσα αφορούν την τοποθέτηση των Διακριτικών Σημάτων Διοικήσεως ακολουθούνται τα αναφερόμενα στα ακολουθούντα άρθρα ΔΝ 2505 έως ΔΝ 2508. 2.Τιμές κατά την καταβύθιση σωρού. Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο ΔΝ 2503, αποφασίζεται η καταβύθιση της σωρού από Π.Πλοίο εν πλώ, η επικήδειος τελετή και οι κατ αυτήν αποδιδόμενες τιμές λαμβάνουν χώρα ως ακολούθως : 1)Η σωρός ευπρεπίζεται, τοποθετείται εντός καταλλήλου βυθιζομένης υποδοχής, καλύπτεται διά της Σημαίας τοποθετούμενης με τον Σταυρό στο αριστερό άνω μέρος του σώματος, μεταφέρεται στο πρυμναίο κατάστρωμα και τίθεται επί καταλλήλου βάθρου. 2)Το Πλοίο ακινητεί, εάν οι συνθήκες το επιιτρέπουν, και η Σημαία του Πλοίου υποστέλλεται από την αρχή της ακολουθίας μέχρι του πέρατος της επικηδείου τελετής, ή καθόλη την διάρκεια της ημέρας,όπως καθορίζεται στα άρθρα ΔΝ 2505 έως ΔΝ 2511. Το πλήρωμα παρατάσσεται στις θέσεις επιθεωρήσεως και το αποβατικόν άγημα παρά την θέση της επικηδείου τελετής. 3)Εάν επί του Πλοίου επιβαίνει ιερεύς αναγιγνώσκεται η νεκρώσιμος ακολουθία. Σε περίπτωση ελλείψεως αυτού, ο Κυβερνήτης αναπέμπει την κατάλληλη δέηση. Μετά το πέρας αυτής διατάσσει «Προσοχή», ο Υπαρχος αναφωνεί το όνομα και τον βαθμό του θανόντος και εν συνεχεία «Απέθανε υπηρετών υπό την Σημαία» (εφ όσον πρόκειται περί Στρατιωτικού) και «Αίρε προς πόντιση». Σαλπίζεται το επικήδειο σάλπισμα, εφ όσον επί του Πλοίου υπηρετεί σαλπιγκτής, και οι διατεταγμένοι προς τούτο μεταφέρουν την σωρό παρά την πλευρά του Πλοίου. 4)Ο Κυβερνήτης διατάσσει «Ποντίσατε». Συγχρόνως με το παράγγελμα αποδίδονται οι τιμές : (1) Του σαλπίσματος/συρίγματος «Ακινησίας» (Αρθρο ΔΝ 2205) (2) Των συρικτών κλίμακος (Αρθρο ΔΝ 2202), όπως απαιτείται διά τον βαθμό και διά συρίγματος κατωτέρου στην περίπτωση τιμών του άρθρου ΔΝ 2511. (3) Των χαιρετιστήριων βολών των τριών ομαδικών πυροβολισμών από το παρατεταγμένο προς απόδοση αυτών των τιμών αποβατικό άγημα του Πλοίου (4) Του χαιρετισμού, όπως απαιτείται, διά των προβλεπομένων βολών πυροβόλου με κανονικό ρυθμό βολής από βολή και η σωρός ποντίζεται, αφαιρούμενης της Σημαίας η οποία την εκάλυπτε. 3.Ελληνικά Π.Πλοία τα οποία καταπλέουν ή αποπλέουν από όρμο, όπου οποιοδήποτε άλλο Ελληνικό Π.Πλοίο έχει επηρμένα μεσιστίως την Σημαία, το Επίσημο ή έχει επηρμένη μεσίστιο ξένη Εθνική Σημαία, συμμετέχουν στο πένθος, υποστέλλοντας μεσιστίως την δική τους Σημαία και Επίσημο ή επαίροντας την ξένη Εθνική Σημαία μεσιστίως. 4.Επικήδειες τιμές δεν αποδίδονται από της δύσεως μέχρι της ανατολής του ηλίου. Εάν υπάρξει απόλυτη ανάγκη αποβιβάσεως ή καταβυθίσεως νεκρού κατά την νύκτα,αποδίδονται οι πρακτικώς δυνατές επικήδειες τιμές. Αρθρο : 2505. Επικήδειες τιμές προς ανώτατο Αξιωματικό Αρχηγό ή Διοικητή. 1.Οταν ανώτατος Αξιωματικός Αρχηγός ή Διοικητής αποθάνει εν όρμω ή εν πλώ, από το Πλοίο επί του οποίου επέβαινε βάλλονται ανά ώρα μία βολή πυροβόλου από της στιγμής του θανάτου μέχρι του ενταφιασμού, εντός του χρονικού διαστήματος από της ώρας επάρσεως μέχρι της υποστολής της Σημαίας. 2.Εν όρμω ή εν πλώ, και ανεξαρτήτως του τόπου επισυμβάσεως του θανάτου, την ημέρα της κηδείας από της 0800 ώρας μέχρι του πέρατος της επικήδειου τελετής, οι Σημαίες, τα Επίσημα και τα Διακριτικό Σήματα Διοικήσεως των Π.Πλοίων της Ναυτικής Δυνάμεως που διοικούσε ο Αρχηγός ή Διοικητής επαίρονται μεσιστίως. 3.Σε περίπτωση αποβιβάσεως του νεκρού ή καταβυθίσεως της σωρού, τα συνορμούντα ή συμπλέοντα Π.Πλοία της Ναυτικής Δυνάμεως παρατάσσουν επί του καταστρώματος το αποβατικό άγημα με κατάλληλη διά τον τύπο του Π.Πλοίου σύνθεση και όταν σημανθεί η ώρα της αποβιβάσεως ή καταβυθίσεως, βάλλουν τις χαιρετιστήριες βολές διά τριών ομαδικών πυροβολισμών. Τα λοιπά πληρώματα παρατάσσονται στις θέσεις επιθεωρήσεως. 4.Κατά την αποβίβαση ή καταβύθιση από το Πλοίο στο οποίο επέβαινε ο νεκρός, απονέμονται αντιστοίχως κατά τα λοιπά οι τιμές του άρθρου ΔΝ 2504. Ο χαιρετισμός διά βολών πυροβόλου εκτελείται σε αριθμό που αντιστοιχεί στον βαθμό του Διακριτικού Σήματος Διοικήσεως του θανόντος. Αρθρο : 2506. Επικήδειες τιμές προς Πλοίαρχο Διοικητή Ομάδος/Μοίρας Π.Πλοίων. 1.Οι επικήδειες τιμές προς Πλοίαρχο Διοικητή Ομάδος/ Μοίρας Π.Πλοίων είναι οι καθοριζόμενες στις παραγράφους 2, 3 και 4 του προηγουμένου άρθρου ΔΝ 2505. 2.Στις τιμές των παραγράφων 2 και 3 του προηγουμένου άρθρου ΔΝ 2505 συμμετέχουν μόνο τα Π.Πλοία της Ναυτικής Δυνάμεως η οποία ήταν υπό τις διαταγές του. Αρθρο : 2507. Επικήδειες τιμές προς τους Πλοιάρχους Κυβερνήτες και Κυβερνήτες οποιουδήποτε βαθμού. Οταν Πλοίαρχος Κυβερνήτης ή Κυβερνήτης οποιουδήποτε βαθμού αποθάνει εν όρμω ή εν πλώ, αποδίδονται προς αυτόν από το Πλοίο του οι ακόλουθες τιμές : 1)Την ημέρα της ταφής από της 0800 ώρας μέχρι του πέρατος της επικήδειας τελετής η Σημαία, το Επίσημο και ο Επισείων επαίρονται μεσιστίως. 2)Σε περίπτωση αποβιβόσεως ή καταβυθίσεως του νεκρού, αποδίδονται οι τιμές του άρθρου ΔΝ 2504, από τον διαδεχθέντα τον Κυβερνήτη Αξιωματικόν. Οι βαλλόμενες βολές πυροβόλου από το Πλοίο κατά την περίπτωση αυτή είναι : 7 διά τον Πλοίαρχο 5 διά τον Αντιπλοίαρχο 4 διά τον Πλωτάρχη 3 διά τον Υποπλοίαρχο 2 διά τον Ανθυποπλοίαρχο 1 διά τον Σημαιοφόρο. Αρθρο : 2508. Επικήδειες τιμές προς Αρχιεπιστολέα. 1.Προς θανόντα Αρχιεπιστολέα αποδίδονται τιμές ανωτάτου Αξιωματικού εάν ήτο ανώτατος, άλλως τιμές ισόβαθμου Κυβερνήτου. 2.Οι τιμές της παραγράφου 3 άρθρο ΔΝ 2505 αποδίδονται μόνο από το Πλοίο στο οποίο επέβαινε. Αρθρο : 2509. Επικήδειες τιμές προς μαχίμους Αξιωματικούς μη Κυβερνήτες και τους ομοιοβάθμους αυτών άλλους Αξιωματικούς του Π.Ν. Προς θανόντα εν όρμω ή εν πλώ μάχιμο Αξιωματικό μη Κυβερνήτη ή άλλον Αξιωματικό του Π.Ν., αποδίδονται από το Πλοίο στο οποίο επέβαινε οι ακόλουθες τιμές : 1)Η Σημαία και το Επίσημο υποστέλλονται μεσιστίως κατά την διάρκεια της επικήδειας τελετής. 2)Σε περίπτωση αποβιβάσεως ή καταβυθίσεως του νεκρού απονέμονται οι τιμές του άρθρου ΔΝ 2504, όπως απαιτείται. Οι βαλλόμενες βολές πυροβόλου από το Πλοίο στην περίπτωση αυτή είναι : 5 Διά τον Πλοίαρχο 4 Διά τον Αντιπλοίαρχο 3 Διά τον Πλωτάρχη 2 Διά τον Υποπλοίαρχο 1 Διά τον Ανθυποπλοίαρχο ή Σημαιοφόρο Αρθρο : 2510. Επικήδειες τιμές προς Αξιωματικούς των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Προς θανόντες εν όρμω ή εν πλώ Αξιωματικούς των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων αποδίδονται από το Πλοίο στο οποίο επέβαιναν επικήδειες τιμές αντίστοιχες των αποδιδόμενων προς τους ομοιοβάθμους τους μάχιμους Αξιωματικούς μη Κυβερνήτες, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο ΔΝ 2509. Άρθρο 2511 1.Οταν εν όρμω ή εν πλώ αποθάνει Ανθυπασπιστής, ή Ν.Δόκιμος, ή Υπαξιωματικός, ή Ναύτης, αποδίδονται από το Πλοίο στο οποίο επέβαινε οι ακόλουθες τιμές : 1)Η Σημαία και το Επίσημο υποστέλλονται μεσιστίως κατά την διάρκεια της επικηδείας τελετής. 2)Σε περίπτωση αποβιβάσεως ή καταβυθίσεως του νεκρού αποδίδονται οι τιμές του άρθρου ΔΝ 2504 πλην του χαιρετισμού διά βολών πυροβόλου. Επικεφαλής του αποβατικού αγήματος προς απόδοση των χαιρετιστήριων βολών διά τριών ομαδικών πυροβολισμών τοποθετείται Υπαξιωματικός. 3)Το πλήρωμα παρατάσσεται επί του καταστρώματος στις θέσεις επιθεωρήσεως. 2.Οι αυτές τιμές αποδίδονται και προς θανόντες των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ομοιοβάθμους προς τους ως άνω αναφερομένους στο παρόν άρθρο. Αρθρο : 2512. Επικήδειες τιμές προς πρόσωπα μη αναφερόμενα στο παρόν Κεφάλαιο. 1.Οταν πρόσωπο ανήκον σε Δημοσία Υπηρεσία αποθάνει επί Π.Πλοίου, οι αποδιδόμενες προς αυτό τιμές κανονίζονται αναλόγως της εξομοιώσεως του βαθμού του προς τους μη Κυβερνήτες Αξιωματικούς ή αιτούνται οδηγίες από το ΓΕΝ. Προς τιμήν όμως των νεκρών αυτών, εφ όσον δεν είναι Αξιωματικοί, δεν βάλλονται βολές πυροβόλου ούτε χαιρετιστήριοι βολές διά πυροβολισμών από αγήματα. 2.Εάν ο θανών είναι απλός ιδιώτης : 1)Κατά την διάρκεια της επικηδείου τελετής αποβιβάσεως του νεκρού, από της στιγμής κατά την οποία αρχίζει η μεταφορά του από την θέση στην οποία είχε τοποθετηθεί μέχρι του σημείου αποβιβάσεως : Το πλήρωμα παρατάσσεται επί του καταστρώματος στις θέσεις επιθεωρήσεως και αποκαλύπτεται διά παραγγέλματος παραμένον στις θέσεις αυτές μέχρι αποβιβάσεως. Η Σημαία και το Επίσημο τοποθετούνται μεσίστια μέχρι της στιγμής αποβιβάσεως. 2)Κατά την διάρκεια επικήδειου τελετής καταβυθίσεως του νεκρού, από της στιγμής κατά την οποία αρχίζει η μεταφορά του από την θέση στην οποία ευρίσκετο μέχρι του πέρατος της τελετής, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην προηγουμένη υποπαράγραφο 2α αυτού του άρθρου. Αρθρο : 2513. Μεταφορά της σωρού επισήμου. Οταν Π.Πλοίο του Π.Ν. μεταφέρει την σωρό επισήμου προσώπου, κατόπιν διαταγής του αρχαιοτέρου Διοικητού ή ανωτέρας αρχής απονέμονται,κατά μεν την επιβίβαση οι τιμές της επισήμου επισκέψεως διά το αξίωμα το οποίο έφερε, κατά δε την αποβίβαση οι εκ του άρθρου ΔΝ 2504 τιμές,οι οποίες αρμόζουν στον βαθμό ή αξίωμα που έφερε. Αρθρο : 2514. Επικήδειες τιμές στην ξηρά προς θανόντες Στρατιωτικούς του Π.Ν. εν ενεργεία. 1.Οι λεπτομέρειες της επικηδείου τελετής στην ξηρά και των αποδιδομένων κατ αυτήν τιμών προς εν ενεργεία θανόντες στρατιωτικούς του Π.Ν., Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Μαθητές Στρατιωτικών Σχολών, Υπαξιωματικούς και Ναύτες, καθορίζονται σε σχετικό άρθρο του Κανονισμού της Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων. 2.Στον ανωτέρω Κανονισμό ειδικώτερα καθορίζονται : α. Οι γενικές και λοιπές διατάξεις διά τις επικήδειες τελετές. 1)Η δύναμη των επικηδείων αποσπασμάτων, γ. Η δύναμη του τμήματος των χαιρετιστήριων βολών, δ. Ο αριθμός των μελών αντιπροσωπειών, ε. Η συγκρότηση της επικηδείου πομπής και η απόδοση των τιμών. 3.Σε κάθε περίπτωση, Διαταγή του ΓΕΝ ανακοινώνει το γεγονός, γνωρίζει τον τόπο της επικηδείου τελετής και ρυθμίζει τις λεπτομέρειες συμμετοχής αγημάτων και αντιπροσωπειών. Άρθρο 2515 1.Στον αυτό ως άνω Κανονισμό της Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων, καθορίζονται οι λεπτομέρειες της επικήδειου τελετής και των αποδιδόμενων τιμών προς τους θανόντες εν αποστρατεία Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς του Π.Ν. 2.Σε κάθε περίπτωση, Διαταγή του ΓΕΝ ανακοινώνει το γεγονός, γνωρίζει τον τόπο της επικήδειου τελετής και ρυθμίζει τις λεπτομέρειες συμμετοχής αγημάτων, όπου προβλέπεται, και αντιπροσωπειών. ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συμμετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Κανονισμό Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων. Στο επόμενο άρθρο ΔΝ 2602 μεταφέρονται οι γενικές και ειδικές διατάξεις του ως άνω Κανονισμού, προς εφαρμογήν κατά τις διενεργούμενες από το Π.Ν. εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις. Άρθρο 2602 1.Στις επόμενες παραγράφους 2 έως 5 καθορίζονται : α. Τα καθήκοντα του Τελετάρχου και του Εχοντος το Γενικό Πρόσταγμα των Στρατευμάτων (ΕΓΠΣ). 1)Ο τρόπος υποδοχής, συνοδείας των επισήμων και η τήρηση της τάξεως στο χώρο της τελετής. 2)Η απόδοση των τιμών στα τιμώμενα πρόσωπα. 3)Ο τρόπος οργανώσεως και εκτελέσεως των παρατάξεων και παρελάσεων οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά τις εορτές και τελετές στο Π.Ν. 2.Τελετάρχης Εχων το Γενικό Πρόσταγμα των Στρατευμάτων (ΕΓΠΣ). Στις επίσημες εορτές, η αρχή του Π.Ν. η οποία ρυθμίζει το στρατιωτικό τους μέρος, καθορίζει, μεταξύ άλλων, τα αγήματα που θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις, τις αντιπροσωπείες και τις στολές και ορίζει τον Τελετάρχη και τους βοηθούς του, εφόσον δε η εορτή προβλέπει παρέλαση τμημάτων, και τον Εχοντα το Γενικό Πρόσταγμα των Στρατευμάτω