ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/211

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή Αποφάσεως 787 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών της 16.11.1992.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Απαγορεύεται η διαμετακόμιση μέσω Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο), αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων, άνθρακα, εξοπλισμού σχετικού με την ενέργεια, σιδήρου, χάλυβα, άλλων μετάλλων, χημικών, καουτσούκ, ελαστικών τροχών, οχημάτων, αεροσκαφών και μηχανών παντός τύπου, εκτός εάν η διαμετακόμιση εγκρίνεται ειδικό και κατά περίπτωση από την Επιτροπή που συστάθηκε με την απόφαση 724 (1991) του Συμβουλίου Ασφαλείας και σύμφωνα με τη διαδικασία της μή εγέρσεως αντιρρήσεων
Άρθρο 2
1.  
  Οιοδήποτε πλοίο του οποίου η πλειοψηφία ή ο έλεγχος των συμφερόντων ανήκει σε πρόσωπο ή επιχείρηση που βρίσκεται ή λειτουργεί στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο), θεωρείται, για τον σκοπό εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, πλοίο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο), ανεξάρτητα από τη σημαία την οποία φέρει
Άρθρο 3
1.  
  Για την εξασφάλιση της μη εκτροπής, κατά παράβαση του Π.Δ. 234 (ΦΕΚ Α 122/15.7.92), εξαγομένων από την Ελλάδα εμπορευμάτων και προϊόντων που διέρχονται διαμέσου του εδάφους της ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο), λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: Στα αρμόδια τελωνεία, στα οποία λαμβάνουν χώρα οι διατυπώσεις εξαγωγής των εμπορευμάτων και προϊόντων αυτών, κατατίθεται από τον εξαγωγέα εγγύηση που καλύπτει 100% της αξίας των εμπορευμάτων και προϊόντων για την προσκόμιση, εντός τριμήνου, πιστοποιητικού της ελληνικής προξενικής αρχής, ή, εν ελλείψει αυτής, άλλης αρμοδίας αρχής του τόπου προορισμού των εμπορευμάτων και προϊόντων, από το οποίο να προκύπτει η άφιξη των εμπορευμάτων και προϊόντων στη χώρα αυτή. Δεν απαιτείται η ανωτέρω εγγύηση για εμπορεύματα και προϊόντα προοριζόμενα για άλλο κράτος μέλος της Ε.Ο.Κ., για τα οποία εφαρμόζεται παράλληλα η διαδικασία της κοινοτικής διαμετακόμισης, που προβλέπεται από τον κανονισμό του Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ., 2655/92. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται στο τελωνείο εξαγωγής το κατά τα ανωτέρω πιστοποιητικό, επιφυλασσομένης της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 92/1967, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, εις βάρος δε των υπευθύνων ενεργούνται τα υπό της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα.
Άρθρο 4
1.  
  Επιτρέπεται η λήψη των αναγκαίων μέτρων σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργάνων και συμφωνιών τα οποία ανταποκρίνονται προς τις συγκεκριμένες περιστάσεις και εφόσον εμφανίζεται απαραίτητο, υπό την εξουσία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να διακόπτεται ο πλους οποιωνδήποτε εισερχομένων και εξερχομένων πλοίων, με σκοπό την επιθεώρηση και επαλήθευση του φορτίου και προορισμού τους και την εξασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής των Π.Δ. 180 (ΦΕΚ Α 82/26.5.1992) και 234 (ΦΕΚ Α 122/ 15.7.1992). Ειδικότερα, στα διεθνή ύδατα και στις περιπτώσεις που η Ελλάδα έχει διαθέσει μονάδες του Πολεμικού της Ναυτικού σε πολυεθνικά περιφερειακά όργανα το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, συμβάλλει στην εφαρμογή των ως άνω μέτρων με τις κατά περίπτωση διατιθέμενες Ναυτικές Μονάδες.
Άρθρο 5
1.  
  Επιτρέπεται η λήψη κάθε μέτρου αναγκαίου προς παροχή, σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της βοήθειας που απαιτείται προς Κράτη που ενεργούν σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργάνων και συμφωνιών, κατ εφαρμογή των παραγράφων 12 και 13 της απόφασης 787 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας, που δημοσιεύθηκε με την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών από 30.11.1992 (ΦΕΚ Α 186/2.12.1992). Στον Υπουργό των Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος και στον ανωτέρω Υπουργό, όπως και στους Υπουργούς Εθνικής Αμύνης, Δικαιοσύνης, Εμπορίου - Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εμπορικής Ναυτιλίας και στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, όπως αυτός κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (ΦΕΚ Α 242).
 • Την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/ 10.8 1967 (ΦΕΚ Α 139) «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως».
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α 154/ 10.9.1992).
 • Την Απόφαση 787/1992 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία έχει δημοσιευθεί με την απόφαση του Υπουργού των Εξωτερικών της 30.11.92 (ΦΕΚ Α 186/ 2.12.1992).
 • Την υπ αριθ. Υ1847/1078399/1182/0001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 525/ 14.8.1992).
 • Την υπ αριθ. Υ1935/3.12.1992 (ΦΕΚ Β 726/ 9.12.1992) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθ. 254/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Εμπορίου, Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/Υ1935 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Υ1935 1992
ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2010/92/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/92_3 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή αποφάσεως1022(1995) τουΣυμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμ. Εθνών. 1996/157 1996