ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/212

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή Αποφάσεως 778 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 2ας Οκτωβρίου 1992.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  α) Κεφάλαια της Κυβέρνησης του Ιράκ ή κρατικών οργάνων του, εταιρειών ή πρακτορείων που αντιπροσωπεύουν τα έσοδα από την πώληση ιρακινού πετρελαίου ή πετρελαϊκών προϊόντων που πληρώθηκαν από ή για λογαριασμό του αγοραστή στις 6 Αυγούστου 1990 ή μετά την ημερομηνία αυτή, μεταφέρονται (τα ίδια ή τα αντίστοιχα ποσά), το συντομότερο δυνατό, στον μεσεγγυητικό λογαριασμό που προβλέπεται από τις αποφάσεις 706 (1991) και 712 (1991) του Συμβουλίου Ασφαλείας, που δημοσιεύθηκαν με αποφάσεις του Υπουργού των Εξωτερικών (ΦΕΚ Α 191/12.12.1991). β) Δεν είναι υποχρεωτική η μεταφορά κεφαλαίων αυτού του είδους άνω των 200 εκατομμυρίων δολλαρίων ή και η μεταφορά του πενήντα τοις εκατό του συνόλου των κεφαλαίων που μεταφέρονται, ή συνεισφέρονται κατ εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3 της απόφασης 778 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με απόφαση του Υπουργού των Εξωτερικών (ΦΕΚ Α 1/19.1.1993). γ) Μπορούν να εξαιρεθούν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου κεφάλαια που εχουν ήδη δοθεί σε δικαιούχο ή προμηθευτή πριν από την υιοθέτηση της Απόφασης 778 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 2 Οκτωβρίου 1992, η οιαδήποτε άλλα κεφάλαια που προορίζονται ή απαιτούνται για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων τρίτων μερών, κατά τη στιγμή υιοθέτησης της απόφασης 778 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΦΕΚ Α1/ 19.1.1993). Αρθρο 2 Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα εφικτά μέτρα ώστε το ελληνικό κράτος να αγοράσει ή να μεριμνήσει για την πώληση πετρελαίου ή πετρελαϊκών προϊόντων που ανήκουν στην Κυβέρνηση του Ιράκ, ή σε κρατικά όργανα αυτού, εταιρείες ή πρακτορεία του και βρίσκονται επί ελληνικού εδάφους, σε λογική τιμή αγοράς και κατόπιν να μεταφέρουν τα έσοδα το συντομότερο δυνατόν στον μεσεγγυητικό λογαριασμό που προβλέπεται από τις αποφάσεις 706 (1991) και 712 (1991) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΦΕΚ Α 191/12.12.1991).
Άρθρο 3
1.  
  Επιτρέπεται η συνεισφορά κεφαλαίων από άλλες πηγές στον ανωτέρω μεσεγγυητικό λογαριασμό
Άρθρο 4
1.  
  Οι Τράπεζες και τα άλλα όργανα και πρόσωπα υποχρεούνται να παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον εντοπισμό των κεφαλαίων, που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 του παρόντος διατάγματος, και τις λεπτομέρειες οιωνδήποτε συναλλαγών που έχουν σχέση με τα κεφάλαια αυτά ή με το αναφερόμενο πετρέλαιο ή πετρελαϊκά προϊόντα, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών
Άρθρο 5
1.  
  Τα προβλεπόμενα από τα παραπάνω άρθρα δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα, χρέη και απαιτήσεις που υφίστανται σχετικά με κεφάλαια πριν από την μεταφορά τους στον μεσεγγυητικό λογαριασμό, οι δε λογαριασμοί από τους οποίους παρόμοια κεφάλαια μεταφέρθηκαν, θα διατηρούνται ανοικτοί για επαναφορά των εν λόγω κεφαλαίων
Άρθρο 6
1.  
  Ο μεσεγγυητικός λογαριασμός που αναφέρεται στο παρόν Διάταγμα απολαμβάνει των προνομίων και ασυλιών των Ηνωμ. Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της ετεροδικίας, ασυλίας από κάθε μορφή κατάσχεσης, κατάσχεσης εις χείρας του οφειλέτου ή αναγκαστικής εκτέλεσης, και καμμία απαίτηση οιουδήποτε προσώπου ή οργάνου δεν θα γίνεται δεκτή ενώπιον των δικαστηρίων σχετικά με οιαδήποτε πράξη που επιχειρείται προς ή κατά την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος και της απόφασης 778 του Συμβουλίου Ασφαλείας που δημοσιεύθηκε με απόφαση του Υπουργού των Εξωτερικών (ΦΕΚ Α 1/19.1.1993).
Άρθρο 7
1.  
  Καμμία άλλη περιουσία του Ιράκ δεν θα απελευθερωθεί για τους σκοπούς που θέτονται με την παράγραφο 20 της απόφασης 687 (1991) του Συμβουλίου Ασφαλείας, που δημοσιεύθηκε με απόφαση του Υπουργού των Εξωτερικών της 28.5.1991 (ΦΕΚ Β 368/31 5.1991), εκτός εάν πρόκειται να κατατεθούν στον υπο - λογαριασμό του μεσεγγυητικού λογαριασμού που συστάθηκε κατεφαρμογή της απόφασης 705 (1991) του Συμβουλίου Ασφαλείας, ή απευθείας στα Ηνωμένα Έθνη για ανθρωπιστικές ανάγκες. Αρθρο 8 Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, της απόφασης 778 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας, που δημοσιεύθηκε με Απόφαση του Υπουργού των Εξωτερικών (ΦΕΚ Α 1/19.1.1993), και των άλλων σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο όρος «πετρελαϊκά προϊόντα» δεν περιλαμβάνει πετροχημικά παράγωγα. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και στον ανωτέρω Υπουργό, ως και στους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Βιομηχανίας -Ενέργειας και Τεχνολογίας, και στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε την εκτέλεση του.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, όπως αυτός κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (ΦΕΚ Α 242).
 • Την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/ 10.8.1967 (ΦΕΚ Α 139) «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως».
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α 154/ 10.9.1992).
 • Την Απόφαση 778/1992 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία έχει δημοσιευθεί με την απόφαση του Υπουργού των Εξωτερικών της 24.12.92 (ΦΕΚ Α 1/ 19.1.1993).
 • Την υπ αρ. Υ1847/1078399/1182/0001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 525/ 14.8.1992).
 • Την υπ αρ. Υ 1935/3.12.1992 (ΦΕΚ Β 726/ 9.12.1992) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας.
 • Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ αρ. 252/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Βιομηχανίας-Ενέργειας και Τεχνολογίας και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1935 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1935 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92_3 1967
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/250 2005