ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/214

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του άρθρου 2 του Π.Δ. 149/1987 «όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα έργων, που εκτελούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)» (Α 80).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Το όρθρο 2 του Π.Δ. 149/1987 (Α 80) αντικαθίσταται ως εξής: «2Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα: 1«Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία » 1)Οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠΑ. 2)Η Διεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης του Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών και τα Τμήματα Τεχνικής Συντήρησης των διεθνών Κρατικών Αερολιμένων «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (Θεσσαλονίκης), Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (Ηρακλείου), «Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» (Κέρκυρας) και «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» (Ρόδου), και 3)Οι λοιποί Κρατικοί Αερολιμένες διεθνών και εσωτερικών συγκοινωνιών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις. 2.«Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» 1)Για τις περιπτώσεις α και γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ο Διοικητής της ΥΠΑ. 2)Για τις περιπτώσεις β της παραγοάφου 1 του παρόντος άρθρου οι αντίστοιχοι Αερολιμενάρχες». Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παραγρ. 3 του Ν. 1418/ 1984 «Δημόσια Έργα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α 23).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παραγρ. 5 του Ν. 1558/ 1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την με αριθ. Υ 1847/1078399/ 1182/0001/ 7.8.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β 525).
  • Την με αριθ. 110/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία