ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/215

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσθήκη νέας ειδικότητας στην τεχνική επαγγελματική σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου, εκτός από τις ειδικότητες που ορίζονται στα Π.Δ. 121/1988 (Α 59) και 359/1990 (Α 143), προστίθεται η ειδικότητα Ζαχαροπλαστικής Τέχνης.
Άρθρο 2
1.  
  Σχετικά με το σκοπό, τη γλώσσα διδασκαλίας, τον αριθμό εισακτέων, τις προϋποθέσεις αίτησης, τον τρόπο εισαγωγής και τη διάρκεια φοίτησης στην ειδικότητα του προηγουμένου άρθρου, εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις των άρθρων 2, 3,4, 5 και 6 του Προεδρικού διατάγματος 121/88 (ΦΕΚ 59/Α/26.3.1988).
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 και 9 και του άρθρου 86 παρ. 3 και 5 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α/30.9.1985).
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 417/1991 (ΦΕΚ 153/τ. Α/11.10.1991) «Κατάργηση του Υπουργείου Τουρισμού και μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού του στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας».
 • Τις διατάξεις της κοινής απόφασης υπ αρ. Υ 1935/ 3.12.1992 (ΦΕΚ 726/τ.Β/9.12.1992) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας».
 • Την αριθ. Υ 1847/1078399/1182/0001/14.8.92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 525/Β/92).
 • Την γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, όπως διατυπώθηκε στην υπ αριθμ. 104/23.3.92 απόφαση του.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Σχολής ύψους 7.000.000 δρχ. για το τρέχον έτος και 800.000 δρχ. για καθένα από τα επόμενα έτη. Για την δαπάνη αυτή έχει γίνει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό της Σχολής με ΚΑΕ 9611/Β.
 • Την γνωμοδότηση 462/1992 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1935 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1935 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/121 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/121 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/417 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/417 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία