ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/217

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση - συμπλήρωση καταστατικών διατάξεων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Κ.Ε.Α.Δ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Στο τέλος του άρθρου 9 του Β. Δ/γματος 428/61 «Περί του Κλάδου Επικουρικής Ασφαλίσεως Δικηγόρων» (Α. 108) προστίθενται παράγραφοι 2 και 3, ως ακολούθως:«"
2.  
  Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Νομικών που έχουν συνταξιοδοτηθεί από το Ταμείο αυτό και διέκοψαν την ασφάλιση τους στον ΚΕΑΔ χωρίς να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης, δικαιούνται να λάβουν επικουρική παροχή από τον ΚΕΑΔ, εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής στον ΚΕΑΔ της αίτησης για συνταξιοδότηση έχουν συμπληρώσει μία από τις προϋποθέσεις με τις οποίες είναι δυνατή η θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης από το Ταμείο Νομικών
3.  
  Τα οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της προηγουμένης παραγράφου αρχίζουν από την 1 η του επομένου μήνα απο εκείνον που υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης στον ΚΕΑΔ». Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του αρθ. 30 παρ. 6 του Ν.Δ. 4114/60 (Α. 164).
 • Τα άρθ. 23 παρ. 1 στοιχ. στ. και 24 παρ. 1 και παρ. 2 στοιχ. γ, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ, του Ν. 1558/85 (Α. 137).
 • Το άρθ. 15 του Π.Δ. 213/92 (Α. 102).
 • Το αρθ. 27 του Ν. 2081/92 (Α. 154).
 • Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΑΔ, που ελήφθη κατά την 1340/2/13.1.93 συνεδρίαση του.
 • Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ελήφθη κατά την 22η/10.2.1993 Συνεδρίαση του της ΚΖ Περιόδου.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 283/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,