ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/22

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-02-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-02-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-02-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1991 «Τροποποίηση του Π.Δ, 367/89 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορούν το βάρος, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων που εκτελούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές εντός των χωρών της Κοινότητας (Α-162) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 10ης Φεβρουαρίου 1992.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Διάταγμα αυτό έχει ως σκοπό την τροποποίηση του Π.Δ. 237/1991 (ΦΕΚ Α-162) που αφορά το βάρος, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλο τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 10ης Φεβρουαρίου 1992 η οποία δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 57/29-32/10.2.1992).
Άρθρο 2
1.  
Το άρθρο 5 του ΠΔ 237/91 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 5» Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, παραρτήματα τα οποία έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.Μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1 στοιχείο α. 1.1. Μέγιστο μήκος - όχημα με κινητήρα 12,00 Μ - ρυμουλκούμενο 12,00 Μ - αρθρωτό όχημα 16,50 Μ - οδικός συρμός 18,35 Μ - αρθρωτό λεωφορείο 18 Μ1.2. Μέγιστο πλάτος 1)όχημα οποιουδήποτε τύπου 2,50 Μ 2)Ψυκτικές υπερκατασκευές των οχημάτων ψυγείων με παχέα τοιχώματα 2,60 Μ 1.3. Μέγιστο ύψος (όχημα οποιουδήποτε τύπου)4,00 Μ 1.4. Στις προαναφερόμενες στα σημεία 1.1,1.2. και 1.3 διαστάσεις συμπεριλαμβάνονται οι κινητές υπερκατασκευές και οι τυποποιημένες συσκευασίες φορτίων όπως τα εμπορευματοκιβώτια. 1.5. Κάθε όχημα με κινητήρα ή συνδυασμός οχημάτων που κινείται πρέπει να μπορεί να πραγματοποιεί κυκλική διαδρομή που να ορίζεται από εξωτερική ακτίνα, 12,50 Μ και από εσωτερική ακτίνα 5,30 Μ. 1.6. Μέγιστη απόσταση μεταξύ του άξονα του πύρου ζεύξης και του οπισθίου άκρου του ημιρυμουλκουμένου. 12,00Μ 1.7. Μέγιστη απόσταση μετρούμενη παράλληλα προς το διαμήκη άξονα του οδικού συρμού από το απώτατο εμπρόσθιο εξωτερικό σημείο του χώρου φόρτωσης πίσω από το θάλαμο οδήγησης έως το απώτατο οπίσθιο εξωτερικό σημείο του ρυμουλκούμενου του συνδυασμού, μείον την απόσταση μεταξύ του οπισθίου, άκρου του ρυμουλκού και του εμπροσθίου άκρου του ρυμουλκουμένου. 15,65 Μ. 1.1)Μέγιστη απόσταση μετρούμενη παράλληλα προς το διαμήκη άξονα του οδικού συρμού από το απώτατο εμπρόσθιο εξωτερικό σημείο του χώρου φόρτωσης πίσω από το θάλαμο οδήγησης έως το απώτατο οπίσθιο εξωτερικά σημείο του ρυμουλκούμενου του συνδυασμού. 16,00 Μ 2.Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος οχημάτων (σε τόννους) 2.1. Οχήματα που αποτελούν μέρος συνδυασμού οχημάτων. 2.1.1. Διαξονικό ρυμουλκούμενο 18 τόννοι. Τριοξονικό ρυμουλκούμενο 24 τόννοι. Συνδυασμοί οχημάτων Οδικοί συρμοί με πέντε ή έξι άξονες α) Διαξονικά όχημα με κινητήρα με τριοξονικό ρυμουλκούμενο 40 τόννοι. β) Τριοξονικό όχημα με κινητήρα με διαξονικό ή τριοξονικό ρυμουλκούμενο 40 τόννσι. 2.2.2. Αρθρωτά οχήματα με πέντε ή έξι άξονες. 1)Διαξονικά όχημα με κινητήρα με τριακονικά Ημιρυμουλκούμενο 40 τόννοι. 2)Τριοξονικό όχημα με κινητήρα με διαξονικό ή τριοξονικό ρυμουλκούμενο 40 τόννοι. 3)Τριοξονικό όχημα με κινητήρα με διαξονικό ή τριοξονικό ημιρυμουλκούμενο που φέρει σε περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιο ΙSΟ 40 ποδών 44 τόννοι. 2.2.3. Τετραξονικοί οδικοί συρμοί αποτελούμενοι από διαξονικό όχημα με κινητήρα και από διαξονικό ρυμουλκούμενο 36 τόννοι. 2.2.4. Τετραξονικά αρθρωτά σχήματα που αποτελούνται από διαξονικό όχημα με κινητήρα και από διαξονικό ημιρυμουλκούμενο, αν η απόσταση των αξόνων του ημιρυμουλκουμένου: 2.2.4.1. είναι ίση προς ή μεγαλύτερη από 1,3 Μ και ίση προς ή μικρότερη από 1,8 Μ 36 τόννοι. 2.2.4.2. είναι μεγαλύτερη από 1,8 Μ 36 τόννοι. + 2 τόννοι ανοχής, όταν τηρούνται το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (ΜΕΒ) του οχήματος με κινητήρα (18 τόννοι) και το ΜΕΒ του δίδυμου άξονα του ημιρυμουλκουμένου (20 τόννοι) και ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με δίδυμα ελαστικά και ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα ή ανάρτηση που αναγνωρίζεται στην Κοινότητα ως ισοδύναμη προς την ανάρτηση πεπιεσμένου άερα,όπως ορίζειτο παράρτημα 111. 2.3 Οχήματα με κινητήρα 2.3.1 Διαξονικά οχήματα με κινητήρα 18 τόννοι 2.3.2 Τριαξονικά οχήματα -25 τόννοι, - 26 τόννοι, όταν ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με δίδυμα ελαστικά και ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα ή ανάρτηση που αναγνωρίζεται στην Κοινότητα σαν ισοδύναμη προς την ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα, όπως ορίζει το παράρτημα ΙΙΙ, όταν κάθε κινητήριος άξονας είναι εφοδιασμένος με δίδυμα ελαστικά και το μέγιστο βάρος κάθε άξονα δεν υπερβαίνει τους 9,5 τόννους. 2.3.3 Τετραξονικά οχήματα με κινητήρα με δύο κατευθυντήριους άξονες. 32 τόννοι, όταν ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με δίδυμα ελαστικά και ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα ή ανάρητησ που αναγνωρίζεται στην Κοινότητα ως ισοδύναμη προς την ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα, όπως ορίζει το παράρτημα ΙΙΙ, ή όταν κάθε κινητήριος άξονας είναι εφοδιασμένος με δίδυμα ελαστικά και το μέγιστο βάρος κάθε άξονα δεν υπερβαίνει τους 9,5 τόννους. 2.4. Τριαξονικά αρθρωτά λεωφορεία 28 τόννοι. 3.Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ανά άξονα των οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) (σε τόννους). 3.1. Απλοί άξονες. Απλός μη κινητήριος και μη διευθυντήριος άξονας 10 Τ. 3.2. Ζεύγος αξόνων ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκουμένων. Το σύνολο του βάρους του ζεύγους αξόνων δεν πρέπει να υπερβαίνει, αν η απόσταση (α) ανάμεσα στους άξονες είναι: 3.2.1. μικρότερη από 1,0 Μ (α <1,0), τους 11Τ, 3.2.2. ίση ή μεγαλύτερη από 1,0 Μ και μικρότερη από 1,3 Μ (1<α<1,3), τους 16Τ, 3.2.3. ίση ή μεγαλύτερη από 1,3 Μ και μικρότερη από 1,8 Μ (1,3<α<1,8), τους 18Τ, 3.2.4. ίση ή μεγαλύτερη από 1,8 Μ (1,8 < α), τους 20Τ, 3.3. Σύστημα τριών αξόνων ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκουμένων. Το σύνολο του βάρους του συστήματος τριών αξόνων δεν πρέπει να υπερβαίνει, αν η απόσταση (α) μεταξύ των αξόνων είναι: 3.3.1. μικρότερη ήίση με1,3 Μ(α <1,3), τους 21 Τ, 3.3.2. μεγαλύτερη από 1,3 Μ και μικρότερη ή ίση με 1,4 Μ (1,3<α<1,4), τους 24Τ, 3.4. Κινητήριος άξονας 3.4.1. Κινητήριος άξονας των οχημάτων που αναφέρονται στα σημεία 2.2.1. και 2.2.2 11.5 τόννοι. 3.4.2. Κινητήριος άξονας των οχημάτων που αναφέρονται στα σημεία 2.2.3., 2.2.4, 2.3. και 2.4. 11,5 τόννοι. 3.5. Δίδυμοι άξονες σχημάτων με κινητήρα Το σύνολο του ανά άξονα βάρους των διδύμων αξόνων δεν πρέπει να υπερβαίνει, αν η απόσταση (D) μεταξύ των αξόνων: 3.5.1. είναι μικρότερη απο 1 ΜD<1,0Μ),τους 11,5 τόννους, 3.5.2. είναι ίση προς ή μεγαλύτερη από 1,0 Μ και μικρότερη από 1,3 Μ (1,0 Μ3.5.3. 1,3 Μ ή μεγαλύτερη αλλά λιγότερο από 1,8 Μ (1,3<δ<1,8) 18 τόννοι,- 19 τόννοι, όταν ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με δίδυμα ελαστικά και ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα ή ανάρτηση που αναγνωρίζεται στην Κοινότητα σαν ισοδύναμη προς την ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα, όπως ορίζει το παράρτημα ΙΙΙ, ή όταν κάθε κινητήριος άξονας είναι εφοδιασμένος με διπλά ελαστικά και το μέγιστο βάρος κάθε άξονα δεν υπερβαίνει τους 9,5 τόννους. 4.Συναφή χαρακτηριστικά των οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1 στοιχείο β). 4.1. Οχήματα οποιουδήποτε τύπου. Το βάρος που φέρει ο κινητήριος άξονας ή οι κινητήριοι άξονες ενός οχήματος ή ενός συνδυασμού οχημάτων δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 25% του συνολικού βάρους του έμφορτου οχήματος ή συνδυασμού οχημάτων όταν χρησιμοποιούνται για διεθνείς μεταφορές. 4.2. Οδικοί συρμοί. Η απόσταση ανάμεσα στον οπίσθιο άξονα ενός οχήματος με κινητήρα και τον εμπρόσθιο άξονα ενός ρυμουλκούμενου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 3.00 Μ. 4.3. Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε συνάρτηση με το μεταξόνιο. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε τόννους ενός τετραξονικού οχήματος με κινητήρα δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενταπλάισο της απόστασης σε μέτρα μεταξύ των ακραίων αξόνων του οχήματος. 4.4. Ημιρυμουλκούμενα Η οριζόντια προβολή της απόστασης μεταξύ του άξονα του πύρου ζεύξης και οποιουδήποτε σημείου του έμπροσθεν άκρου του ημιρυμουλκσυμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.04 Μ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ» ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Ή ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1.ΟΡΙΣΜΟΣΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ Ένα σύστημα ανάρτησης ονομάζεται ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα, εφόσον τουλάχιστον το 75% της λειτουργίας του ως ελατηρίου πραγματοποιείται με σύστημα πεπιεσμένου αέρα. 2.ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΈνα σύστημα ανάρτησης αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο προς ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα, εφόσον πληροί τα ακόλουθα: 2.1. σε περίπτωση που η αναρτημένη μάζα σε κινητήριο ή συζευγμένο άξονα υφίσταται κατακόρυφη ελεύθερη ταλάντωση χαμηλής συχνότητας, οι μετρούμενες συχνότητες και αποσβέσεις, εφόσον η ανάρτηση φέρει το μέγιστο φορτίο της, πρέπει να περιέχονται εντός των ορίων (αμορτισέρ) που καθορίζονται στα σημεία 2.2. έως 2.5. 2.2. κάθε άξονας πρέπει να φέρει υδραυλικούς αποσβεστήρες ταλαντώσεων. Στους δίδυμους άξονες, οι εν λόγω υδραυλικοί αποσβεστήρες πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η ταλάντωση των συζευγμένων αξόνων. 2.3. ο μέσος συντελεστής απόσβεσης D πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 20% της κρίσιμης απόσβεσης για ανάρτηση εφοδιασμένη με υδραυλικούς αποσβεστήρες ταλαντώσεων, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 2.4. το μέγιστο επίπεδο απόσβεσης της ανάρτησης, όταν έχουν αφαιρεθεί ή έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας όλοι οι υδραυλικοί αποσβεστήρες κραδασμών, πρέπει να μην υπερβαίνει το 50% του D. 2.5. η μέγιστη συχνότητα της αναρτημένης μάζας του κινητηρίου ή συζευγμένου άξονα κατά μη συντηρούμενη ελεύθερη κατακόρυφη ταλάντωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 ΗΖ 2.6. η συχνότητα και η απόσβεση της ανάρτησης δίνεται στο σημείο 3 και οι διαδικασίες δοκιμής για τη μέτρηση της συχνότητας και της απόσβεσης αναφέρονται στο σημείο 4. 3.ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Ο παρών ορισμός αφορά μάζα Μ (ΚG) αναρτημένη σε κινητήριο ή συζευγμένο άξονα. Ο άξονας αυτός παρουσιάζει συνολική δυσκαψία κατά την κατακόρυφη διεύθυνση μεταξύ της επιφάνειας της οδού και της αναρτημένης μάζας, έστω Κ νιούτον/μέτρο (Ν/Μ) και συνολικό συντελεστή απόσβεσης C νιούτον/μέτρο και δευτερόλεπτο (Ν/ΜS) Έστω Ζ η κατακόρυφη μετακίνηση της αναρτημένης μάζας. Η εξίσωση κίνησης για την ελεύθερη ταλάντωση της μάζας αυτής είναι: ΜD2 Ζ + CDΖ + ΚΖ = 0 D2 Τ DΤΗ συχνότητα της ταλάντωσης της αναρτημένης μάζας είναι: F = Κ C2 Μ 4Μ2Η απόσβεση είναι κρίσιμη όταν C=Cο, όπου Cο = 2-ΚΜ Ο συντελεστής απόσβεσης ως κλάσμα της κρίσιμης απόσβεσης είναι C/Cο. Κατά την ελεύθερη μη συντηρούμενη ταλάντωση της ανηρτημένης μάζας, η κατακόρυφη κίνηση της μάζας ακαλουθεί αποσβεννυμένη ημιτονοειδή καμπύλη (σχήμα 2). Η συχνότητα μπορεί να υπολογισθεί αν μετρηθεί ο χρόνος για όσους κύκλους ταλάντωσης είναι δυνατό να παρατηρηθούν. Η απόσβεση μπορεί να υπολογισθεί αν μετρηθούν τα ύψη των διαδοχικών κορυφών της ταλάντωσης προς την αυτή κατεύθυνση. Εάν τα πλάτη των κορυφών του πρώτου και του δεύτερου κύκλου της ταλάντωσης είναι Α1 και Α2, ο συντελεστής απόσβεσης D δίδεται από τη σχέση: D = C = 1- lη Α1 Cο 2πΑ2, όπου Ιη είναι ο φυσικός λογάριθμος του συντελεστή πλόταυς. όπου Ιη είναι ο φυσικός λογάριθμος του συντελεστή πλάτους. 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ Προκειμένου να καθορισθούν με δοκιμή ο συντελεστής απόσβεσης D, ο συντελεστής απόσβεσης όταν έχουν αφαιρεθεί οι αποσβεστήρες κραδασμών και η συχνότητα F της ανάρτησης, το όχημα, φορτωμένο πρέπει: 1)να οδηγηθεί με χαμηλή ταχύτητα (5ΚΜ/Η+1 ΚΜ/Η) υπεράνω βαθμίδας ύψους 80 ΜΜ, της οποίας η κατανομή φαίνεται στο σχήμα 1. Η μη συντηρούμενη ταλάντωση που θα αναλυθεί για τη μέτρηση της συχνότητας και της απόσβεσης είναι εκείνη που παρατηρείται αμέσως μόλις οι τροχοί του κινητηρίου άξονα υπερβούν τη βαθμίδα ή 2)με δυνάμεις ασκούμενες στο πλαίσιά του, να ωθηθεί προς τα κάτω μέχρις ότου το φορτίο στον κινητήριο άξονα φτάσει σε τιμή 50% μεγαλύτερη από την τιμή ταυ μέγιστου στατικού φορτίου. Το όχημα που ωθείται προς τα κάτω απελευθερώνεται απότομα και αναλύεται η ταλάντωση που προκύπτει ή 3)με δυνάμεις ασκούμενες στο πλαίσιό του, να ωθηθεί προς τα άνω μέχρις ότου η ανηρτημένη μάζα να ανυψωθεί κατά 80 ΜΜ άνωθεν του κινητηρίου άξονα. Το όχημα που ωθείται με τον τρόπο αυτό προς τα άνω αφήνεται απότομα και αναλύεται η ταλάντωση που προκύπτει ή 4)να υποστεί άλλου είδους δοκιμές, των οποίων την ισοδυναμία ο κατασκευαστής έχει αποδείξει ικανοποιητικά στην τεχνική υπηρεσία. Στο όχημα, όπου πραγματοποιείται η δοκιμή, πρέπει, μεταξύ κινητηρίου άξονα και πλαισίου, αμέσως υπεράνω του κινητηρίου άξονα, να έχει τοποθετηθεί αισθητήρας κατακόρυφων μετατοπίσεων. Η ανάγνωση του ίχνους επιτρέπει, αφενός, να μετρηθεί το χρονικό διάστημα μεταξύ των κορυφών της πρώτης και της δεύτερης βύθισης και, αφετέρου, να ληφθεί έτσι η συχνότητα F και ο συντελεστής πλάτους ώστε να προκύψει η απόσβεση. Για τους συζευγμένους κινητήριους άξονες, πρέπει να τοποθετηθούν αισθητήρες μετατοπίσεων μεταξύ κάθε κινητηρίου άξονα και του πλαισίου, αμέσως επάνω από τον άξονα. Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα. 15 Ιανουαρίου 1993 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΣΗΣ ΑΧΙΛ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
  • Των άρθρων 53 και 84 του ΚΟΚ, που κυρώθηκε με τον Ν. 614/1977 (Α -167) «περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
  • Των άρθρων 1, παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983(Α-34) «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α-70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ», και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α-101).
  • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 -Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α-137), όπως προστέθηκε το άρθρο τούτο με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α-154).
  • Της Υ-1687/17.2.92 (Β104) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάζεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τις με αριθμ. 444/1992 και 555/1992 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1687 1992
ΝΟΜΟΣ 1977/614 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/614 1977
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/237 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/237 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία