ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/224

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Δ Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας, καθορισμός της τοπικής και καθ ύλην αρμοδιότητας του, τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας των Κεντρικών Λιμεναρχείων Πειραιά και Ελευσίνας, καθώς και της τοπικής αρμοδιότητας των Γ και Ζ Τμημάτων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά και του Γ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το άρθρο 1 του Π.Δ. 841/77 (Α 274) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Η περιφέρεια δικαιοδοσίας των Λιμενικών Αρχών Πειραιά και Ελευσίνας, περιλαμβάνουσα τους λιμένες και όρμους, καθώς και την κατά νόμο χερσαία περιοχή και τα παράλια γενικά, με την αντίστο [...]"
1.  
  Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά
 1. Από δυτική άκρα νήσου Μεγάλης Κυράς μέχρι το 44ο χιλιόμετρο της δημόσιας οδού Αθηνών - Σουνίου
 2. Η νήσος Σαλαμίνα με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, εξαιρούμενης της θαλάσσιας περιοχής πέραν των εκατό (100) μέτρων από τις βόρειες ακτές της που ορίζονται από την άκρα Καράς μέχρι την άκρα Πέτρα Καλογήρου, καθώς και οι νησίδες Λέρος και Κανάκια
2.  
  Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας: Από τη δυτική άκρα νήσου Μεγάλης Κυράς προς Δυσμάς μέχρι Άκρας Πέτρα Καλογήρου και όλος ο κόλπος; Ελευσίνας από απόσταση εκατό (100) μέτρων από τις βόρειες ακτές της νήσου Σαλαμίνας, όπως ορίζονται στο εδάφιο Β της προηγούμενης παραγράφου μέχρι τις Σκυρωνίδες Πέτρες (Κακή Σκάλα) με τις νησίδες Μακρόνησο και Ρεβυθούσα
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 2 του Π.Δ. 841 /77 (Α 274) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Η τοπική αρμοδιότητα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιώς στην περιοχή που ορίζεται στην περίπτωση (β) του εδαφίου 1 του προηγουμένου άρθρου ασκείται διά του Γ Λιμενικού Τμήματος.
Άρθρο 3
1.  
  Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Γ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 56/87 (Α 36) τροποποιείται και ορίζεται η περιοχή από το Πέραμα Μεγαρίδας (230 26Α) και προς Δυσμάς μέχρι τις Σκυρωνίδες Πέτρες (Κακή Σκάλα) συμπεριλαμβανομένων των νησίδων Μακρονήσου και Ρεβυθούσας και της θαλάσσιας περιοχής μέχρις αποστάσεως εκατό (100) μέτρων από τις ακτές της νήσου Σαλαμίνας βόρεια από την άκρα Καράς.
Άρθρο 4
1.  
  Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Ζ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 265/72 (Α 59) τροποποιείται και ορίζεται η περιοχή από το πέρας των προβλητών Ικονίου μέχρι τη δυτική άκρα της νήσου Μεγάλης Κυράς, η νησίδα Αγ. Γεωργίου, καθώς και η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται μεταξύ των ανωτέρω σημείων και της άκρας Κυνοσούρας.
Άρθρο 5
1.  
  Ιδρύεται στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας Δ Λιμενικό Τμήμα με έδρα τον Σκαραμαγκά και περιφέρεια δικαιοδοσίας από τη δυτική άκρα της νήσου Μεγ. Κυράς μέχρι του σημείου διασταυρώσεως της Εθνικής Οδού με διόπτευση που κατευθύνεται προς τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται ανατολικά της λίμνης Κουμουνδούρου προς 295°.
Άρθρο 6 "Η καθ ύλη αρμοδιότητα του Λιμενικού Τμήματος που ιδρύεται με το Διάταγμα αυτό περιλαμβάνει:"
1.  
  Όλες τις αρμοδιότητες διοικητικής και δικαστικής αστυνομίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τον Προϊστάμενο Λιμεναρχείου, περιλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα 40,41,42,44,45,88 και 89 του Ν.Δ. 187/73 «Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261).
2.  
  Την τήρηση λεμβολογίου και έκδοση αδειών
3.  
  Την έκδοση και ανανέωση ναυτολογίων την ενέργεια μεταβολών σ αυτά και τη θεώρησή τους κατά τον κατάπλου του πλοίου. Ο Διοικητής του Λιμενικού Τμήματος αλληλογραφεί με τις αρχές του Κράτους και ιδιώτες για θέματα της αρμοδιότητας του ως Προϊστάμενος Λιμεναρχείου. Από την αλληλογραφία εξαιρούνται τα έγγραφα του Διοικητή του Λιμενικού Τμήματος προς άλλες Αρχές ή ιδιώτες που αφορούν θέματα γενικής φύσεως, η σύνταξη και αποστολή των οποίων ενεργείται μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας.
Άρθρο 7
1.  
  Από την έναρξη λειτουργίας του ιδρυομένου με το παρόν Διάταγμα Λιμενικού Τμήματος παύει η λειτουργία του Δ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, το οποίο και καταργείται. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 672/77 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 530/70 «Περί Λιμενοφυλάκων» και ετέρων τινών διατάξεων» (Α 235).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3, 4 παρ. 1 και 3 και 7 του Ν.Δ. 2504/1953 «Περί συστάσεως Λιμενικών Τμημάτων εν ταις Περιφερείαις δικαιοδοσίας των Κεντρικών Λιμεναρχείων», όπως ισχύουν σήμερα (Α 208).
 • Την με αριθμό 4128/3/93/13.4.1993 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος «Ίδρυση Δ Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας, καθορισμός της τοπικής και καθ ύλην αρμοδιότητας του και τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας των Κεντρικών Λιμεναρχείων Πειραιά και Ελευσίνας, καθώς και της τοπικής αρμοδιότητας των Γ και Ζ Λιμενικών Τμημάτων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, και του Γ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας».
 • Το άρθρο 29 του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2087/92 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την με αριθμ. 277/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/672 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, που υπογράφηκε στην Αθήνα την 26η Ιουνίου 1991 1992/2087 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2504 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2504 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/530 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/530 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/265 1972
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/841 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/841 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/56 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/56 1987