ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/225

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων σχετικών με επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αρθρο μόνο 1.Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του Π. Δ/τος 472/ 1985 «Σύνθεση Επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν. 1418/1984» (Α 168), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 60 του Π. Δ/τος 609/85, (Α 223), αντικαθίσταται ως ακολούθως:« 1.Οι περιπτώσεις μικρών έργων, την κατασκευή των οποίων μπορεί να αναλάβουν σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 1418/1984 (Α 23), επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακό μητρώα ορίζονται ως εξής: 1)Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από εργοδηγούς πτυχιούχους των μέσων Τεχνικών Σχολών, που καταργήθηκαν με το Ν. 576/1977 και οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τριετή κατασκευαστική εμπειρία, ύστερα από τη λήψη του πτυχίου, μπορούν να αναλάβουν έργα κατηγοριών του Μ.Ε.Ε.Π. που αντιστοιχούν στην ειδικότητα των σπουδών τους και σε προϋπολογισμό μέχρι ποσού 5.000.000 δραχμών. Το χρηματικό αυτό όριο αυξάνεται μέχρι ποσού 7.500.000 δραχμών ή 10.000.000 δραχμών ή 12.000.000 δραχμών όταν έχουν ή αποκτήσουν εξαετή, εννεαετή ή δωδεκαετή κατασκευαστική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου αντιστοίχως. 2)Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από κατόχους σχετικών αδειών, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τριετή κατασκευαστική εμπειρία, ύστερα από τη λήψη της αδείας, μπορούν να αναλάβουν έργα κατηγοριών του Μ.Ε.Ε.Π. που αντιστοιχούν στις άδειες και σε προϋπολογισμό μέχρι ποσού 3.500.000 δραχμών. Το χρηματικό αυτό όριο αυξάνεται μέχρι ποσού 5.000.000 δραχμών ή 7.500.000 δραχμών ή 10.000.000 δραχμών όταν έχουν ή αποκτήσουν εξαετή, εννεαετή ή δωδεκαετή κατασκευαστική εμπειρία από τη λήψη της αδείας αντιστοίχως. 3)Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από εμπειροτέχνες, που έχουν τουλάχιστον πενταετή κατασκευαστική εμπειρία, μπορούν να αναλάβουν έργα κατηγοριών του Μ.Ε.Ε.Π. που αντιστοιχούν στην εμπειρία τους και σε προϋπολογισμό μέχρι ποσού 3.500.000 δραχμών. Το χρηματικό αυτό όριο αυξάνεται μέχρι ποσού 5.000.000 δραχμών ή 7.500.000 δραχμών ή 10.000.000 δραχμών όταν έχουν ή αποκτήσουν οκταετή, ενδεκαετή ή δεκατετραετή κατασκευαστική εμπειρία αντιστοίχως. 2.Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Π. Δ/τος 472/85 (Α 168) αντικαθίσταται ως ακολούθως:« 4.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και για επιχειρήσεις που ασκούνται από Υπομηχανικούς ή πτυχιούχους ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ μετά τριετία από τη λήψη του πτυχίου. Για τις επιχειρήσεις αυτές ισχύει ως όριο προϋπολογισμού έργων που μπορούν να αναλάβουν τα 7.500.000 εκατομμύρια δραχμές». 3.Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 15, παραγρ. 1 και 18 παραγρ. 1 του Ν. 1418/1984 (Α 23).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.
  • Την αριθμ. 257/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων,