ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/226

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Όργανα διοίκησης"
1.  
  Όργανα διοίκησης του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.), που συστήθηκε με το άρθρο 94 του ν. 2127/1993, είναι: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) β) Ο Γ ενικός Διευθυντής.
Άρθρο 2 "Διοικητικό Συμβούλιο"
1.  
  Ο ΕΛ.Ο.Γ. διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από:.
 1. Μία προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας στον τομέα του γάλακτος και των παραγώγων αυτού
 2. Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Γεωργίας
 3. Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών που προτείνεται από τον Υπουργό Οικονομικών
 4. Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ), που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΓΑΠ
 5. Έναν εκπρόσωπο της ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε. που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.
 6. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, με την οποία ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτού.
 7. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του ΕΛ.Ο.Γ., που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
2.  
  Τα μέλη του Δ.Σ. είναι άμισθα και διορίζονται με ισάριθμα αναπληρωματικά με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.  
  Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται, με την Ιδια απόφαση, ένα από τα μέλη του Δ.Σ.
4.  
  Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Τα μέλη του Δ.Σ. που προβλέπονται στις περιπτώσεις δ και ε της παρ. 1 μπορεί να αντικαθίστανται από του φορείς που τα υπέδειξαν.
5.  
  Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μετέχει χωρίς ψήφο ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛ.Ο.Γ., ο οποίος εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα.
6.  
  Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν έγγραφα δύο από τα μέλη του. Του Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος ή νόμιμος αναπληρωτής του.
7.  
  Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται σε αυτό τέσσερα (4) μέλη. Αν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία το Δ.Σ. συγκαλείται εκ νέου εντός δεκαημέρου και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτό τρία (3) μέλη.
8.  
  Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι μυστικές. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη προς παροχή πληροφοριών ή γνώμης στα συζητούμενα θέματα.
9.  
  Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα, αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το Δ.Σ.
10.  
  Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Ειδικά για τα κατωτέρω θέματα, οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου:.
 1. Ορισμός Γενικού Διευθυντή
 2. Έγκριση προϋπολογισμού
 3. Έγκριση προγράμματος δραστηριοτήτων
 4. Έγκριση επενδύσεων
 5. Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού
11.  
  Επιστημονικοί Σύμβουλοι και συνεργάτες του Δ.Σ. ορίζονται τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια Γαλακτοκομίας και Τεχνολογίας Γάλακτος του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
12.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τον τρόπο λειτουργίας του Δ.Σ.
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Δ.Σ. εκπροσωπεί τον ΕΛ.Ο.Γ. και έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Επιμελείται των υποθέσεων και συμφερόντων του Οργανισμού, χαράζει τη γενικότερη πολιτική και καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας του για κάθε έτος
 2. Καταρτίζει, σύμφωνα με τις παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993, τους κανονισμούς οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΛ.Ο.Γ., κατάστασης προσωπικού, προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης.
 3. Οι κανονισμοί αυτοί εγκρίνονται με αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας και Οικονομικών και Γεωργίας αντίστοιχα που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 4. Καταρτίζει το γενικό πρόγραμμα επενδύσεων καθώς και το ετήσιο πρόγραμμα μελετών, έργων και παροχής υπηρεσιών του ΕΛ.Ο.Γ. και λαμβάνει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις και μέτρα για την πραγματοποίηση και εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών.
 5. Καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Γεωργίας για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό και προβαίνει στις απαραίτητες τροποποιήσεις που γίνονται στον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του
 6. Αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων αγορών, πωλήσεων και μισθώσεων κινητών και ακινήτων
 7. Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους
 8. Αποφασίζει τη σύναψη δανείων και εξουσιοδοτεί προς τούτο τα αρμόδια όργανα του ΕΛ.Ο.Γ. που υπογράφουν τα σχετικά δανειστικά συμβόλαια.
 9. Εγκρίνει συμβάσεις και δαπάνες σύμφωνα με τον κανονισμό προμηθειών του ΕΛ.Ο.Γ.
 10. Εκπροσωπεί τον ΕΛ.Ο.Γ. ενώπιον των δικαστηρίων και των δημοσίων αρχών της ημεδαπής και αλλοδαπής.
 11. Διορίζει το Γενικό Διευθυντή
 12. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του ΕΛ.Ο.Γ. και προτείνει προς έγκριση στον Υπουργό Γεωργίας τις κάθε είδους αποδοχές του.
Άρθρο 4 "Γενικός Διευθυντής - Αρμοδιότητες 1.0 Γενικός Διευθυντής του ΕΛ.Ο.Γ. διορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Προσόντα διορισμού για τη θέση του Γενικού Διευθυντή ορίζονται πτυχίο ανωτάτης γεωπονικής ή κτηνιατρικής σχολής τ [...]"
2.  
  Τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή μπορεί να ανατίθενται με απόφαση του Δ.Σ. σε Διευθύνοντα Σύμβουλο, μέλος του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ., που έχει τα προσόντα της προηγουμένης παραγράφου.
3.  
  Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών και του προσωπικού του ΕΛ.Ο.Γ. σύμφωνα με το παρόν δ/γμα, τους ισχύοντες κανονισμούς του ΕΛ.Ο.Γ. και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
 1. Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος μελετών, έργων και παροχής υπηρεσιών, καθώς και για την κατάρτιση ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων επενδύσεων, υποδεικνύοντας τις εγκριμένες ή προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης
 2. Μεριμνά για την κατάρτιση προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού του ΕΛ.Ο.Γ., καθώς και για την κατάρτιση των αναγκαίων τροποποιήσεων και αναμορφώσεων του προϋπολογισμού.
 3. Εισηγείται στο Δ.Σ. την ανάθεση μελετών, την εκτέλεση έργων και προμηθειών, την εκποίηση και εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων που ανήκουν στον ΕΛ.Ο.Γ., την έγερση αγωγών ή την παραίτηση από αυτές ή το συμβιβασμό ή την παραίτηση από άλλα ένδικα μέσα καθώς και τη σύναψη δανείου.
 4. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.
4.  
  Η θέση του Γενικού Διευθυντή είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
Άρθρο 5
1.  
  Συνιστώνται στον ΕΛ.Ο.Γ. δέκα τέσσερεις (14) θέσεις τακτικού προσωπικού που κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής:.
 1. Μία (1) θέση Γενικού Διευθυντή, β) Εννέα (9) θέσεις ΠΕ Γεωπονικού ή Κτηνιατρικού, γ) Μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, δ) Δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ε) Μία (1) θέση ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
2.  
  Οι θέσεις του τακτικού προσωπικού του ΕΛ.Ο.Γ. κατανέμονται μεταξύ Κεντρικής και Περιφερειακών υπηρεσιών ως εξής: Κεντρική Υπηρεσία Περιφερ/κές Υπηρεσίες.
 1. Γενικός Διευθυντής 1 β) ΠΕ Γεωπονικού ή Κτηνιατρικού 3 6
 2. ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 1 δ) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού 2 ε) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 1
Άρθρο 6
1.  
  Κεντρική Υπηρεσία με έδρα τη Θεσσαλονίκη
2.  
  Περιφερειακές Υπηρεσίες:
 1. Εποπτεία Γάλακτος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Ξάνθη και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας και Σερρών
 2. Εποπτεία Γάλακτος Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας
 3. Εποπτεία Γάλακτος Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας, Κέρκυρας και Γρεβενών
 4. Εποπτεία Γάλακτος Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας
 5. Εποπτεία Γάλακτος Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Πάτρα και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Αχαΐας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου
 6. Εποπτεία Γάλακτος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Νήσων με έδρα την Αθήνα και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κυκλάδων, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.
 7. Οι Εποπτείες Γάλακτος λειτουργούν σε επίπεδο Γραφείου και έχουν έδρα τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Γεωργίας.
 8. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 «Εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις» (Α 48). β) Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο 29Α προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081 /1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του ν. 1721/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
 • Την Υ 1847/1078399/1182/0001/7.8.1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 525).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος ύψους 65.000.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 100.000.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τα έσοδα του ΕΛ.Ο.Γ. που θα προκύψουν από την ανταποδοτική εισφορά που προβλέπεται από την παρ. 7 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993.
 • Την 281/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γεωργίας, και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-06-14 Οργάνωση του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.)
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/92
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1721 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις. 1993/2127 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία