ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/227

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Β Ουρολογικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Β Ουρολογική Κλινική, η οποία εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Ουρολογίας. Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την περίθαλψη και νοσηλεία ασθενών με νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος. Η περίθαλψη των ασθενών συνίσταται στην κλινική διάγνωση, την παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση και θεραπεία των παραπάνω νοσημάτων.
2.  
  Η Ουρολογική Κλινική που προβλέπεται από το Β.Δ. 593/1960 ΦΕΚ 133 Α ορίζεται ως Α Ουρολογική Κλινική.
Άρθρο 2 "Εσωτερικός κανονισμός"
1.  
  Η λειτουργία της κλινικής που ιδρύεται με το προηγούμενο άρθρο διέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό που περιέχεται στα επόμενα άρθρα
Άρθρο 3 "Αποστολή"
1.  
  Η Β Ουρολογική κλινική έχει ως αποστολή: α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική, σύμφωνα με το άρθρο 1. β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική. γ) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών, καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών. δ) Την άσκηση προληπτικής ιατρικής περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα, όπως αυτό περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος. ε) Την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη της αιτιοπαθογένειας των διαφόρων νοσημάτων του ουροποιητικού συστήματος, καθώς και την αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων. στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. ζ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της κλινικής.
Άρθρο 4 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό της κλινικής απαρτίζεται από: α) Μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και νοσηλευτικά ενδιαφέροντα της κλινικής. β) Ειδικευμένους γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπούς επιστήμονες. γ) Μέλη του Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.). δ) Υγιεινομικό και λοιπό προσωπικό που τοποθετείται στην κλινική, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1943/91.
Άρθρο 5
1.  
  Η κλινική διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/92 (Α.159).
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 1268/1982 και επί πλέον:.
 1. Καταρτίζει και εισηγείται το πρόγραμμα λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της κλινικής και μεριμνά για την υλοποίηση του
 2. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργεί η κλινική για την παροχή νοσηλευτικού έργου
 3. Διαχειρίζεται κάθε έσοδο που περιέρχεται στην κλινική, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 4. Μεριμνά για τη στελέχωση της κλινικής με το αναγκαίο προσωπικό
 5. Μεριμνά για την κατανομή των πόρων
 6. Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων
 7. Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού, η) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο
Άρθρο 6
1.  
  Η Β Ουρολογική Κλινική εγκαθίσταται στο «Σισμανόγλειο Νοσοκομείο» σε χώρους που θα τις παραχωρηθούν από το Νοσοκομείο για τη διεξαγωγή του διδακτικού-ερευνητικού και νοσηλευτικού της έργου. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο της Κλινικής και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.
2.  
  Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 1566/1985 και του άρθρου 5 του ν. 2083/92.
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της κλινικής και τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών τους. Για κάθε ερευνητική εργασία ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής της την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής εργασίας επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της κλινικής
Άρθρο 7 "Πόροι"
1.  
  Πόροι της κλινικής είναι: α) Οι πιστώσεις, οι οποίες προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαίτερη περιουσία του Πανεπιστημίου Αθηνών και οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. β) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α53). γ) Οι πιστώσεις από άλλες πηγές, όπως: ι) Ετήσια επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό και προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων από τα διάφορα Υπουργεία της Χώρας. ιι) Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά, ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών για την κλινική, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό της κλινικής και του Πανεπιστημίου Αθηνών. δ) Τα κονδύλια που προέρχονται από τα ιδιαίτερα ερευνητικά προγράμματα.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες της κλινικής τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας. - Βαθμολόγιο φοιτητών. - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. - Φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. - Κατάλογος επιστημονικών οργάνων. - Αρχείο ασθενών. - Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας. - Βιβλίο μεταβολών του προσωπικού. - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1004/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 173). β) του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 1735/1987 (Α 195) και γ) του άρθρου 29Α του ν. 1558/85, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Τη γνώμη της γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 1/ 15.10.1991).
 • Το γεγονός, ότι η προκαλούμενη από το παρόν διάταγμα δαπάνη θα προσδιορισθεί με την απόφαση εγκαταστάσεως και λειτουργίας της Κλινικής, θα καλυφθεί δε για μεν τις νοσηλευτικές ανάγκες από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου, όπου θα εγκατασταθεί η Κλινική, για δε τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Τη 13/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1004 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1004 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/593 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/593 1960
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία