ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/228

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύονται στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών πέντε (5) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), από τις οποίες οι τρεις (3) για την κάλυψη των αναγκών του Τομέα Χειρουργικής και οι δύο (2) για την κάλυψη των αναγκών του Τομέα Παθολογίας. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 50 παρ. 1 και 6 του Ν. 1268/82 (Α 87) β) του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/85 (Α 167) β) του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85, όπως αυτό προστέθηκε με το με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
  • Τη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρίαση 22.5.92).
  • Το έγγραφο Β1/410/23.7.92 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 4.000.000 δρχ. περίπου για το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους 1993 και 16.000.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
  • Τη 276/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία