ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/229

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τήρηση και εκκαθάριση των Αρχείων της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος αναφέρονται στο αδιαβάθμητο υλικό αποκλειστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων
2.  
  Προκειμένου να εκκαθαριστούν τα αρχεία των Κεντρικών Περιφερειακών και Νομαρχιακών Υπηρεσιών του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, εκτός από τις διατάξεις του παρόντος, έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ/τος 162/1979.
3.  
  Για το διαβαθμισμένο υλικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Ασφαλείας Εθνικού Διαβαθμισμένου Υλικού (ΚΑΕΔΥ)
Άρθρο 2 "Αρχεία Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ"
1.  
  Στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ τηρούνται αρχεία στα οποία φυλάσσονται όλα τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία μετά την περαίωση της υπόθεσης στην οποία αναφέρονται και το χαρακτηρισμό αυτών από τους αρμόδιους υπαλλήλους
Άρθρο 3 "Έγγραφα Υπηρεσιών του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ"
1.  
  Αποφάσεις και αλληλογραφία για εκτός έδρας μετακινήσεις Α. θέματα ρυθμίσεων πολεοδομικού περιεχομένου.
2.  
  Αποφάσεις καθορισμού ορίων εγγυητικών επιστολών Τραπεζών
3.  
  Έγγραφα σχετικά με κρατικά αυτοκίνητα ΣΤ. Γενικά θέματα 1. Βεβαιώσεις πάσης φύσεως (αρτιότητας και οικοδομήσιμου οικοπέδων, όρων δόμησης, κατάστασης προσωπικού κ.λπ.) Βιβλία πρωτοκόλλων του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 2 χρόνια 10 χρόνια 2 χρόνια 2 χρόνια εκτός εκείνων που δημιουργούν εμπράγματα δικαιώματα τα οποία διατηρούνται στο διηνεκές στο διηνεκές Ζ. θέματα οικοδομικών συνεταιρισμών (Ο.Σ.) στο διηνεκές.
4.  
  Παραβάσεις πολεοδομικών διατάξεων
5.  
  Τρέχουσα αλληλογραφία ΟΣ για προσκλήσεις γενικών συνελεύσεων κ.λπ.
6.  
  Αποφάσεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση κτισμάτων
7.  
  Φάκελλοι έγκρισης πολεοδομικών ρυθμίσεων με όλο το περιεχόμενο τους (αιτήσεις επισπευδόντων, αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, γνωμοδοτήσεις συλλογικών οργάνων, ενστάσεις, αποδεικτικά κοινοποίησης κ.λπ.).
8.  
  Εισηγήσεις Υπηρεσιών προς αρμόδια συλλογικά όργανα όσο χρόνο ισχύουν μέχρι την οριστική εκκαθάριση μέχρι τακτοποίησης τους 2 έτη μετά την άρση του κινδύνου μέχρι την οριστική εκκαθάριση στο διηνεκές
9.  
  Αποφάσεις αναγνώρισης τυφλών οικοπέδων με σχετικά στοιχεία
10.  
  Αποφάσεις διόρθωσης ασυμφωνιών εγκεκριμένου σχεδίου και εφαρμογής του στο έδαφος
11.  
  Πρωτότυπα διαγράμματα ρυθμίσεων πολεοδομικού περιεχομένου (ρυθμιστικά σχέδια, όρια οικισμών κ.λπ.).
12.  
  Στοιχεία εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος (μελέτες, τεχνικές εκθέσεις, διαγράμματα εφαρμογής) Β. θέματα Απαλλοτριώσεων.
Άρθρο 5 "Εκκαθάριση Παλαιών Αρχείων Περιφερειακών και Νομαρχιακών Υπηρεσιών"
1.  
  Η εκκαθάριση των αρχείων των Περιφερειακών και Νομαρχιακών Υπηρεσιών του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ ενεργείται από τριμελείς επιτροπές, τις οποίες απαρτίζουν υπάλληλοι των οικείων υπηρεσιών, υπό την προεδρία του κατά βαθμό ανωτέρου
2.  
  Οι πιο πάνω επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή του Νομάρχη κατά περίπτωση
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.δ. 3983/59 «περί μέτρων τινών προς βελτίωσιν της λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών» (Α 197).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1δ του π. δ/τος 130/92 «περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση π. δ/των σε θέματα αρμοδιότητος Υπουργείων» (Α 65).
 • Την Υ. 1958/92 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη» (Β 744).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (Α 154), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις 130/91, 494/92 και 191/93 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1958 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1958 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/3983 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/3983 1959
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/162 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/162 1979
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων σε θέματα αρμοδιότητας υπουργείων. 1992/130 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία