ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/23

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-02-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-02-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-02-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1993/23

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
23. Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις των οδηγιών 71/304, 71/305, 78/669, 89/440 και 89/665 της ΕΟΚ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας για τα Δημόσια έργα. (Ν. 1418/ 84, τα εκτελεστικά του προεδρικά διατάγματα καθώς και οι σχετικές κανονιστικές αποφάσεις) προς τις διατάξεις των οδηγιών του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 71/304 της 26ης Ιουλίου 1971 -περί της καταργήσεως των περιορισμών στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των συμβάσεων δημοσίων έργων και στην ανάθεση συμβάσεων δημοσίων έργων μέσω πρακτορείων ή υποκαταστημάτων», που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα ίων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Κεφάλαιο 17, τόμος 1 σελίδα 3), 71/305 της 26ης Ιουλίου 1971 «Περί συντονισμού των διαδικασιών για την σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων», που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Κεφάλαιο 17, τόμος 1, σελίδα 7), 78/669 της 2ας Αυγούστου 1978 «περί τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου αρ. 71/305, περί συντονισμού των διαδικασιών για την σύναψη συμβάσεων δημ. έργων», που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική Γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Κεφάλαιο 17, τόμος 1, σελίδα 39), 89/440 της 18ης Ιουλίου 1989 «για την τροποποίηση της οδηγίας 71/305/ΕΟΚ περί συντονισμού των διαδικασιών για την σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων» (Ε.Ε.Ε.Κ. L 210/21.7.1989) και 89/ 665 της 21ης Δεκεμβρίου 1989 «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων» (Ε.Ε.Ε.Κ. 395/30.12.1989). Άρθρο 2 1. 1)Το παρόν Π. Δ/γμα υποχρεούται να το εφαρμόσουν οι «αναθέτουσες αρχές» όπως αυτές προσδιορίζονται στο στοιχείο β του άρθρου 3 του παρόντος, στις μη μισθωτές δραστηριότητες, που αναφέρονται στα παράρτημα Ι του παρόντος και ασκούνται στον τομέα των δημοσίων έργων από υπηκόους των κρατών - μελών της Ε.Ο.Κ. εγκατεστημένους μέσα στην Κοινότητα ή από εταιρείες που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους - μέλους και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους, η την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Κοινότητας. Στην περίπτωση κατά την οποία μόνο η καταστατική έδρα των ως άνω εταιρειών ευρίσκεται εντός της Κοινότητας, αυτές υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, εφ όσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει ουσιαστικά και συνεχή δεσμό με την οικονομία ενός κρότους - μέλους, χωρίς όμως ο δεσμός αυτός να εξαρτάται από την ιθαγένεια ιδίως των εταίρων ή των μετόχων της εταιρείας ή των μελών των οργάνων διοικήσεως, διαχειρίσεως ή εποπτείας της εταιρείας. 2)Τα παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα καλούνται στο εξής «δικαιούχοι εργολήπτες» και έχουν δικαίωμα στη συμμετοχή και εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων, τόσον απευθείας οι ίδιοι, όσο και μέσω πρακτορείων ή υποκαταστημάτων τους εγκατεστημένων επίσης εντός της Κοινότητας. 2.Μεταξύ των παραπάνω δεν επιτρέπονται διακρίσεις κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων, όπως οι τελευταίες προσδιορίζονται στο στοιχείο α του άρθρου 3 του παρόντος, ανεξάρτητα από το ύψος του προϋπολογισμού της διαδικασίας που ακολουθείται ή από τη φύση των δραστηριοτήτων της αναθέτουσας αρχής. 3.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου (2) δεν εφαρμόζονται όταν τα προς κατασκευήν δημόσια έργα αφορούν: 1)Βιομηχανικές εγκαταστάσεις φύσης μηχανολογικής, ηλεκτρολογικής και παραγωγής ενέργειας, εκτός από το μέρος των εγκαταστάσεων αυτών, που ανήκει στον τομέα της τεχνικής δομικών κατασκευών. 2)Κατασκευή πυρηνικών εγκαταστάσεων επιστημονικού ή βιομηχανικού χαρακτήρα. 3)Έργα εκσκαφών, γεωτρήσεων, εκβαθύνσεων και εκκενώσεων των εκχωματώσεων, τα οποία εκτελούνται με σκοπό την εξαγωγή ορυκτών (εξορυκτικές, λατομικές και μεταλλευτικές βιομηχανίες). Άρθρο 3 1.Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία: 1)«Συμβάσεις δημοσίων έργων» είναι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας συναπτόμενες εγγράφως μεταξύ αφενός ενός εργολήπτη και αφετέρου μιας αναθέτουσας αρχής, όπως αυτή ορίζεται στο στοιχείο β και οι οποίες έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση, είτε τόσο την εκτέλεση όσο και τη μελέτη έργων που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, ή ενός έργου, όπως αυτό ορίζεται στο στοιχείο γ, είτε ακόμη την πραγματοποίηση με οποιαδήποτε μέσα ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς αναφερόμενες από την αναθέτουσα αρχή ανάγκες. 2)«Αναθέτουσε αρχές» νοούνται το κράτος, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου, οι ενώσεις που συγκροτούνται από έναν ή περισσότερους από τους προαναφερόμενους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισμούς δημοσίου δικαίου, είτε περιλαμβάνονται είτε όχι οτο δημόσιο τομέα του άρθρου 51 του Ν. 1892/90 και του άρθρου 4 παραγρ. 6 του Ν. 1943/91, όπως οριοθετείται κάθε φορά. Ως οργανισμός δημοσίου δικαίου νοείται κάθε οργανισμός: β1. που έχει νομική προσωπικότητα, β2. που δημιουργήθηκε ειδικά για να ικανοποιήσει ανάγκες κοινής ωφελείας που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα και β3. του οποίου είτε η δραστηριότητα χρηματοδοτείται κατά πλειοψηφία από το κράτος, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, είτε η διαχείριση υπόκειται σε έλεγχο από το κράτος ή τους οργανισμούς αυτούς, είτε άνω του ημίσεος του αριθμού των μελών του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας διορίζεται από το κράτος, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. 3)«Έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού που προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό μία οικονομική ή τεχνική λειτουργία. 4)«Συμβάσεις παραχώρησης δημοσιών έργων» είναι συμβάσεις δημοσίων έργων στις οποίες το σύνολο ή μέρος της αποζημίωσης του αναδόχου για την εκτέλεση των έργων συνίσταται στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου από αυτόν, είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής. 5)«Εργολήπτης» είναι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος («δικαιούχοι εργολήπτες»), 6)«Προσφέρων» είναι η εργοληπτική επιχείρηση που έχει υποβάλει προσφορά. 7)«Υποψήφιος» είναι η εργοληπτική επιχείρηση, που έχει ζητήσει να της αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής σε δημοπρασία με προεπιλογή (κλειστή διαδικασία) ή με διαπραγμάτευση. 8)«Ανάδοχος εργολήπτης» είναι η εργοληπτική επιχείρηση στην οποία ανατίθεται με σύμβαση η εκτέλεση του έργου. 9)«Ανάδοχος παραχώρησης» είναι η επιχείρηση ή επιχειρήσεις ή όμιλος επιχειρήσεων στους οποίους ανατίθεται με σύμβαση παραχώρησης η εκτέλεση του έργου. Άρθρο 4 1.Οι αρμόδιες κρατικές αρχές που επιδοτούν αμέσως από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους έργα υποδομής κοινής ωφέλειας του ιδιωτικού τομέα σε ποσοστό ανώτερο του 50% και αφορούν συμβάσεις για έργα της επόμενης παραγράφου συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5.000.000 ευρωπαϊκών νομισματικών μονάδων (ΕΝΜ) επιβάλλουν στο δικαιούχο της επιδότησης την τήρηση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, 2.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 2 αφορούν μόνο τις συμβάσεις που περιλαμβάνονται στην κατηγορία 50 της ομάδας 502 του Παραρτήματος Ι και τις συμβάσεις που αφορούν οικοδομικές εργασίες για νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναψυχής και σχολής, σχολικά και πανεπιστημιακά κτίρια και κτίρια που χρησιμοποιούνται για διοικητικούς σκοπούς. Άρθρο 5 Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος οι διατάξεις αυτού δεν εφαρμόζονται: 1. 1)Στις συμβάσεις έργων οι οποίες συνάπτονται από μεταφορείς οι οποίοι διενεργούν χερσαίες, αεροπορικές, θαλάσσιες ή ποτάμιες μεταφορές. 2)Στις συμβάσεις έργων που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, στο βαθμό που οι συμβάσεις αυτές αφορούν την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή πόσιμου ύδατος, καθώς και από αναθέτουσες αρχές, η κύρια δραστηριότητα των οποίων έγκειται στην παραγωγή ή τη διανομή ενέργειας. 3)Στις συμβάσεις έργων τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί απόρρητα ή των οποίων η εκτέλεση πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή όταν τα απαιτεί η προστασία των ζωτικών συμφερόντων του Κράτους. 2.Στις συμβάσεις δημοσίων έργων, αι οποίες διέπονται από διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται δυνάμει: 1)Διεθνούς συμφωνίας η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με τη συνθήκη ΕUΚ μεταξύ του Ελληνικού κράτους και μιάς ή περισσοτέρων τρίτων χωρών και που αφορά εργασίες για την πραγματοποίηση ή την εκμετάλλευση ενός έργου από κοινού οπά τα υπογράφοντα κράτη. Κάθε συμφωνία ανακοινώνεται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2)Διεθνούς συμφωνίας της οποίας η σύναψη συνδέεται με τη στάθμευση στρατιωτικών δυνάμεων και αφορά επιχειρήσεις του ελληνικού κράτους ή μιας τρίτης χώρας. 3)Ειδικής διαδικασίας ενός διεθνούς οργανισμού. Άρθρο 6 1.Στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων του στοιχείου δ του άρθρου 3 εφαρμόζονται οι κανόνες δημοσιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 14 παραγράφους 3, 6, 7, 9 έως 12 και 14 καθώς και στο άρθρο 18 του παρόντος, εφόσον η αξία της σύμβασης παραχώρησης ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 5.000.000 ΕΝΜ. 2.Στις συμβάσεις παραχώρησης δημ. έργων της προηγούμενης παραγράφου η αναθέτουσα αρχή μπορεί είτε να επιβάλει στον ανάδοχο παραχώρησης να αναθέσει σε τρίτους συμβάσεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% της συνολικής αξίας των έργων που αποτελούν το αντικείμενο της παραχώρησης, προβλέποντας ταυτοχρόνως ότι οι υποψήφιοι θα έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν το εν λόγω ποσοστό, το οποίο ελάχιστο ποσοστό πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου είτε να καλέσει τους υποψήφιους αναδόχους να υποδείξουν οι ίδιοι στις προσφορές τους το ποσοστό, εφόσον τούτο υπάρχει, της συνολικής αξίας των έργων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της παραχώρησης και που προτίθενται να αναθέσουν σε τρίτους. 3.Όταν ο ανάδοχος παραχώρησης είναι ο ίδιος μία από τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο β του παρόντος υποχρεούται, προκειμένου για έργα που θα εκτελεσθούν από τρίτους να τηρήσει τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. 4.Οταν ο ανάδοχος παραχώρησης δεν είναι μία από τις αναθέτουσες αρχές, οφείλει να εφαρμόζει τους κανόνες δημοσιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 14 παραγράφους 4, 6, 7, 9 έως 12 και 14 καθώς και στο άρθρο 19 του παρόντος, κατά τη σύναψη των συμβάσεων έργων με τρίτους, όταν η αξία αυτών των συμβάσεων ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστο 5 000 000 ΕΝΜ. Δεν απαιτείται δημοσιότητα, όταν η συγκεκριμένη σύμβαση έργων πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3. Δεν θεωρούνται ως τρίτοι οι επιχειρήσεις οι οποίες συνιστούν κοινοπραξία, για να επιτύχουν την παραχώρηση, ούτε οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τις επιχειρήσεις αυτές. Ως «συνδεδεμένη επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση στην οποία ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή, ή κάθε επιχείρηση η οποία μπορεί να ασκήσει κυρίαρχη επιρροή στον ανάδοχο η η οποία, όμως και ο ανάδοχος, υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω ιδιοκτησίας χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν. Η κυρίαρχη επιρροή τεκμαίρεται όταν μία επιχείρηση έναντι μιας άλλης επιχείρησης, άμεσα ή έμμεσα: 1)κατέχει την πλειοψηφία ταυ καλυφθέντος κεφαλαίου της επιχείρησης ή 2)διαθέτει την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται με τα μερίδια τα οποία εκδίδει η επιχείρηση ή 3)μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του οργάνου διοίκησης διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης. Ο περιοριστικός κατάλογος αυτών των επιχειρήσεων επισυνάπτεται στην αίτηση υποψηφιότητας για την παραχώρηση. Η ενημέρωση του καταλόγου αυτού πραγματοποιείται με βάση τις μεταγενέστερες μεταβολές που σημειώνονται στους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ των επιχειρήσεων. Άρθρο 7 1.Οι «ανοικτές διαδικασίες» είναι οι «ανοικτές δημοπρασίες», που προβλέπονται στο άρθρο 4 παραγρ. 2α του Ν. 1418/84, στα πλαίσια των οποίων όλοι οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά. 2.Οι «κλειστές διαδικασίες» είναι οι «δημοπρασίες με προεπιλογή», που προβλέπονται στο άρθρο 4 παραγρ. 2β του Ν. 1418/84, στα πλαίσια των οποίων μόνον οι εργολήπτες που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή μπορούν να υποβάλλουν προσφορά. 3.Οι «διαδικασίες με διαπραγμάτευση» είναι ανάλογες με τις «δημοπρασίες με απευθείας ανάθεση», που προβλέπονται στο όρθρο 4 παραγρ. 2γ του Ν. 1418/84, στα πλαίσια των οποίων η αναθέτουσα αρχή προσφεύνει στους εργολήπτες της επιλογής της και διαπραγματεύεται στους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς. Άρθρο 8 1 Κατά την ανάθεση των συμβάσεων δημοσίων έργων οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρα 7. 2.Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβούν στην ανάθεση των συμβάσεων έργου χρησιμοποιώντας τη διαδικασία με διαπραγμάτευση, αφού δημοσιεύσουν προηγουμένως προκήρυξη διαγωνισμού και επιλέξουν τους υποψηφίους με βάση πιο ποιοτικά και γνωστά εκ των προτέρων κριτήρια, στις ακόλουθες περιπτώσεις. 1)Σε περίπτωση αντικανονικών προσφορών μετά από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, ή σε περίπτωση κατάθεσης προσφορών που είναι απαράδεκτες σύμφωνα με εθνικές διατάξεις συμβατές προς εκείνες των άρθρων 13 και 21 έως 2.9 του παρόντος Διατάγματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς. Οι αναθέτουσες αρχές δεν δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, εάν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση γίνονται δεκτές όλες οι επιχειρήσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια των άρθρων 23 έως 28 και οι οποίες, κατά την προηγηθείσα ανοικτή η κλειστή διαδικασία, υπέβαλαν προσφορές σύμφωνα με τις τυπικές προϋποθέσεις της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης. Β) Για τα έργα που εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, δοκιμής ή ολοκλήρωσης σχεδίου και όχι γιο να εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης. 2)Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για έργα των οποίων η φύση ή διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν το συνολικό προκαθορισμό των τιμών. 3.Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις έργων προσφεύγοντας στη διαδακασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)Όταν δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά ή καμμία κατάλληλη προσφορά σε προκηρυχθέντα διαγωνισμό ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας, εφόσον οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ύστερα από αίτηση της. 2)Για τα έργα, η εκτέλεση των οποίων για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς, ή σχετικούς με την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας είναι δυνατόν να ανατεθεί μόνα σ ένα συγκεκριμένο εργολήπτη. 3)Στα απολύτως αναγκαία πλαίσια, όταν το άκρως επείγον του χρόνου, το οποίο προκύπτει από γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές, δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που προβλέπονται για τις ανοικές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση του άκρως επείγοντος δεν θα πρέπει σε καμμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη, 4)Για τις συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά τη εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον εργολήπτη που εκτελεί το αρχικό έργο. δ1. όταν αυτές οι εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωρισθούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές. δ2. όταν αυτές οι εργασίες, παρ ότι μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, είναι απόλυτα αναγκαίες για τη βελτίωση της. Σε καμμία περίπτωση το συνολικό ποσό των ανατιθεμένων συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού της κύριας σύμβασης. 5)Για τα νέα έργα που συνίστανται στην επανάληψη άλλων παρομοίων που ανατέθηκαν στην ίδια επιχείρηση, ανάδοχο μιας πρώτης σύμβασης που συνήφθη με την ίδια αναθέτουσα αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα είναι σύμφωνα με ένα βασικό σχέδιο και ότι αυτό το σχέδιο έχει αποτελέσει το αντικείμενο μιας πρώτης σύμβασης που συνήφθη σύμφωνα με τις διαδικασίες της επόμενης παραγράφου 4. Η δυνατότητα προσφυγής σ αυτή τη διαδικασία πρέπει να επισημαίνεται ήδη κατά την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού, το δε συνολικό προβλεπόμενο ποσό για τα νέα έργα λαμβάνεται υπόψη από τις αναθέτουσες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει μόνο επί μία τριετία από τη σύναψη της αρχικής σύμβασης. 4.Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τις συμβάσεις τους, προσφεύγοντας είτε στην ανοικτή είτε στην κλειστή διαδικασία. Άρθρο 9 1.Η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί, σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή της αίτησης, σε κάθε αποκλεισθέντα υποψήφιο ή προσφέροντα που υποβάλλει σχετική αίτηση, τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητας του ή της προσφοράς του, και στην περίπτωση ανάθεσης του έργου γνωστοποιεί και την επωνυμία του αναδόχου. 2.Η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί στους υποψηφίους ή προσφέροντες που υποβάλλουν σχετική αίτηση τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να μην αναθέσει τελικά τη σύμβαση ή να αρχίσει εκ νέου τη σχετική διαδικασία. Πληροφορεί επίσης την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την απόφαση αυτή. 3.Για κάθε ανατιθέμενη σύμβαση οι αναθέτουσες αρχές καταρτίζουν ένα πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον: 1)την επωνυμία κα τη διεύθυνση της σναθέταυσας αρχής, το αντικείμενο και την αξία της σύμβασης. 2)τις επωνυμίες των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και την αιτιολόγηση της επιλογής τους. 3)τις επωνυμίες των αποκλεισθέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και τους λόγους του αποκλεισμού τους. 4)την επωνυμία του αναδόχου και την αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς του, καθώς και, εφόσαν συντρέχει λόγος, το τμήμα της σύμβασης που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους. 5)σε ότι αφορά τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, την αιτιολόγηση των περιστάσεων που αναφέρονται στο άρθρα θ και οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στις διαδικασίες αυτές. Το πρακτικό αυτό, ή τα σπουδαιότερα σημεία του, κοινοποιείται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετά από αίτηση της. Άρθρο 10 1.Στις συμβάσεις μελέτης και κατασκευής οικισμών κοινωνικού χαρακτήρα, για τις οποίες λόγω της σπουδαιότητας, του πολυπλόκου της κατασκευής και προβλεπόμενης διάρκειας των έργων απαιτείται ευθύς εξαρχής η στενή ομαδική συνεργασία μεταξύ των αναθετουσών αρχών, εμπειρογνωμόνων και του εργολήπτη που θα επιφορτισθεί με την εκτέλεση των έργων, μπορεί να εφαρμοσθεί ειδική διαδικασία ανάθεσης προκειμένου να επιλεγεί ο καταλληλότερος προς ένταξη στην ομάδα εργασίας εργολήπτης. Για το σκοπό αυτό οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην προκήρυξη του διαγωνισμού την κατά το δυνατόν ακριβέστερη περιγραφή των προς εκτέλεση έργων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες να μπορούν να διαμορφώσουν σαφή ιδέα περί του μελετούμε νου έργου. Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην παραπάνω προκήρυξη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 μέχρι 26 του παρόντος, τους προσωπικούς, τεχνικούς και οικονομικούς όρους, τους οποίους πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι. 2.Όταν εφαρμόζεται η ανωτέρω διαδικασία οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τους κοινούς κανόνες δημοσιότητας που αναφέρονται στην «κλειστή διαδικασία» (άρθρα 14,16,17) και εκείνους, που αναφέρονται στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (άρθρα 23 μέχρι 28). Άρθρο 11 1.Τα άρθρα 8 μέχρι 29 του παρόντος εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 σε συμβάσεις δημοσίων έργων η προϋπολογιζόμενη αξία των οποίων εκτός του φόρου προστιθέμενης αξίας είναι ίση ή μεγαλύτερη των 5.000.000 ευρωπαϊκών νομισματικών μονάδων (Ε.Ν.Μ.). Για τον υπολογισμό του ποσού αυτού λαμβάνεται υπόψη, εκτός από την αξία των έργων, και η προϋπολογιζόμενη αξία των υλικών, που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων καθώς και εκείνων που τίθενται στη διάθεση του εργολήπτη από τις αναθέτουσες αρχές. 2.Για την αντίστοιχη αξία σε δραχμές του ποσού των Ε.Ν.Μ. όπου αναφέρεται στις διατάξεις του παρόντος, τη χρονική διάρκεια ισχύος της καθώς και για κάθε μεταβολή της από τα αρμόδια κοινοτικά όργανα θα ενημερώνονται οι αναθέτουσες αρχές από την αρμόδια Υπηρεσία για θέματα ΕΟΚ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. 3.Όταν ένα έργο υποδιαιρείται σε πολλά τμήματα, καθένα από τα οποία αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης σύμβασης, για την εκτίμηση του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αξία όλων των τμημάτων. Όταν το άθροισμα της αξίας των τμημάτων φτάνει ή υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται για όλα τα τμήματα. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να εξαιρούν από την εφαρμογή της παραγράφου 1 τα μέρη των οποίων η αξία υπολογιζόμενη χωρίς το ΦΠΑ είναι κατώτερη από 1.000.000 ΕΝΜ, εφόσον το άθροισμα του ποσού των τμημάτων αυτών δεν υπερβαίνει το 20% του αθροίσματος της αξίας των τμημάτων. 4.Κανένα έργο και καμία σύμβαση δεν δύναται να κατατμηθεί προς αποφυγή της εφαρμογής των προηγουμένων παραγράφων. Άρθρο 12 1.Στα κείμενα γενικού περιεχομένου ή στα τεύχη δημοπράτησης κάθε σύμβασης μνημονεύονται οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην επόμενη παράγραφο 2. 2.Ως «τεχνικές προδιαγραφές» νοούνται όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στις συγγραφές υποχρεώσεων και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικό μιας εργασίας, ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών και οι οποίες επιτρέπουν τον αντικειμενικό προσδιορισμό μιας εργασίας, ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη χρήση για την οποία αυτά προορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν το επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, την ασφάλεια, τις διαστάσεις, καθώς και τις απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό, το προϊόν ή την προμήθεια ειδών, όσον αφορά την οργάνωση της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και τις εττικέτες. Περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες σχεδιασμού και υπολογισμού του έργου, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των έργων, καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που η αναθέτουσα αρχή είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωθέντα έργα, καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχείο που αποτελούν τα έργα αυτά. Ως «πρότυπα» νοούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί οπό κάποιον αναγνωρισμένο οργανισμό κανονιστικών αρμοδιοτήτων, με σκοπό την επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, η οποία όπως καταρχήν δεν είναι υποχρεωτική. Ως «ευρωπαϊκά πρότυπα» νοούνται τα πρότυπα που έχου εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CΕΝΕLΕC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα (CΕΝ)» ή ως «Κείμενα Εναρμόνισης (ΗD)» σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. Ως «ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση» νοείται η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές και με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Μια ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση χορηγείται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για το σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος-μέλος. Ως «κοινή τεχνική προδιαγραφή» νοείται η τεχνική προδιαγραφή που έχει εκπονηθεί σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη-μέλη με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη-μέλη και έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ως «ουσιώδεις απαιτήσεις» νοούνται οι απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και ορισμένους άλλους τομείς γενικού συμφέροντος, στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τα έργα. 3.Με την επιφύλαξη των εθνικών τεχνικών κανόνων αναγκααστικού δικαίου, εφόσον οι κανόνες αυτοί συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο, οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται από τις αναθέτουσες αρχές με παραπομπή είτε στα εθνικά πρότυπα που ισχύουν κατ εφαρμογή των αντίστοιχων ευρωπαϊκών είτε σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, είτε σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές. 4.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από την αρχή της παραγράφου 3 εάν, 1)τα πρότυπα, οι ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή οι κοινές τεχνικές προδιαγραφές δεν περιλαμβάνουν καμία διάταξη ως προς την εξακρίβωση της καταλληλότητας ενός προϊόντος, ή εάν δεν υπάρχουν τεχνικά μέσα για να εξακριβωθεί κατά ικανοποιητικό τρόπο αν ένα προϊόν είναι σύμφωνο με τα εν λόγω πρότυπα ή με τις εν λόγω εγκρίσεις. 2)τα εν λόγω πρότυπα, οι ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή οι κοινές τεχνικές προδιαγραφές υποχρέωναν την αναθέτουσα αρχή να χρησιμοποιήσει προϊόντα ή υλικά ακατάλληλα για τις εν χρήσει εγκαταστάσεις της ή που θα συνεπάγονταν δυσανάλογα έξοδα η δυσανάλογες τεχνικές δυσκολίες, αλλά μόνο στα πλαίσια μιας σαφώς καθορισμένης στρατηγικής και με την προοπτική να υιοθετηθούν, σε ορισμένο χρονικά διάστημα, ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή κοινές τεχνικές προδιαγραφές. V. το συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί πραγματική καινοτομία και εφόσον δεν θα ήταν σκόπιμη η χρησιμοποίηση των υπαρχόντων προτύπων, των υπαρχουσών ευρωπαϊκών τεχνικών εγκρίσεων ή των κοινών τεχνικών προδιαγραφών. 5.Οι αναθέτουσες αρχές που προσφεύγουν στην εφαρμογή της παραγράφου 4 αναφέρουν τους λόγους, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, σε κάθε δε περίπτωση αναφέρουν τους λόγους αυτούς στα εσωτερικό τους έγγραφα και ενημερώνουν σχετικό τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετό από σχετικό αίτημά τους. 6.Εάν δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή κοινές τεχνικές προδιαγραφές, οι τεχνικές προδιαγραφές: 1)καθορίζονται με αναφορά στις ισχύουσες εθνικές προδιαγραφές που αναγνωρίζονται ως σύμφωνες προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που απαριθμούνται στις κοινοτικές οδηγίες τις σχετικές με την τεχνική εναρμόνιση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις εν λόγω οδηγίες, και ιδίως σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται οτην οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικό με τα δομικό υλικά. (ΕΕL 40/ 11.2,1989). 2)μπορούν να καθορίζονται με αναφορά στις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά το σχεδιασμό, τον υπολογισμό και την υλοποίηση των έργων και τη χρησιμοποίηση προϊόντων. 3)μπορούν να καθορίζονται με αναφορά σε άλλα έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή είναι προτιμότερη η αναφορά, κατά σειρά προτίμησης: γ1. στα εθνικά πρότυπα που ισχύουν κατ εφαρμογή των αντίστοιχων διεθνών προτύπων τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ελλάδα. γ2. στα άλλα πρότυπα και ελληνικές εθνικές τεχνικές εγκρίσεις. γ3. σε οποιοδήποτε άλλο πρότυπο. 7.Απαγορεύεται η εισαγωγή στους συμβατικούς όρους συγκεκριμένης συμβάσεως τεχνικών προδιαγραφών που μνημονεύουν προϊόντα συγκεκριμένης κατασκευής ή προελεύσεως ή ιδιαίτερες μεθόδους και που έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ή να αποκλείουν ορισμένες επιχειρήσεις, εκτός αν οι προδιαγραφές αυτές δικαιολογούνται από το αντικείμενο της συμβάσεως. Απαγορεύεται ιδίως η αναφορά σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης καταγωγής ή ορισμένης παραγωγής. Επιτρέπεται ωστόσο η αναφορά αυτή, αν συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο-, όταν οι αναθέτουσες αρχές αδυνατούν να προβούν σε περιγραφή του αντικειμένου της συμβάσεως μέσω προδιαγραφών που να είναι αρκούντως ακριβείς και κατανοητές σ όλους τους ενδιαφερόμενους Άρθρο 13 1.Στη συγγραφή υποχεώσεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα νο της ανακοινώσει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που ενδεχομένως προτίθεται να αναθέσει υπεργοληπτικά σε τρίτους. Η ανακοίνωση αυτή δεν προδικάζει το θέμα της ευθύνης του κύριου εργολήπτη 2.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί ή είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από ένα κρότος - μέλος να αναφέρει στη συγγραφή υποχρεώσεων την αρχή ή τις αρχές από τις οποίες οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ισχύουν στην ελληνική επικράτεια, στην περιοχή ή στην τοποθεσία όπου πρόκειται να εκτελεστεί το έργο και οι οποίοι πρέπει να εφαρμοσθούν για τις εργασίες στο εργοτάξιο κατά την περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης. 3.Η αναθέτουσα αρχή που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ζητεί από τους προσφέροντες ή από τους συμμετέχοντες στην διαδικασία αναθέσεως της συμβάσεως να αναφέρουν ότι έλαβαν υπόψη, κατά την προετοιμασία της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις προστασίας και τις συνθήκες εργασίας, που ισχύουν στον τόπο εκτελέσεως των έργων. Η διαδικασία αυτή δεν εμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παράγραφος 5 σχετικά με την επαλήθευση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών. Άρθρο 14 1.Οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν με ενδεικτική προκήρυξη τα κύρια χαρακτηριστικά των συμβάσεων έργων που προτίθενται να αναθέσουν, των οποίων τα ποσά είναι ίσα ή μεγαλύτερα του κατωτάτου ορίου που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1. 2.Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται να αναθέσουν μία σύμβαση δημοσίων έργων με διαδικασία ανοικτή, κλειστή ή με διαπραγμάτευση στις περιπτώσεις που αναφέρει το άρθρο 8 παράγραφος 2, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με σχετική προκήρυξη. 3.Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται να προσφύγουν στη διαδικασία της παραχώρησης δημοσίων έργων γνωστοποιούν την πρόθεση τους αυτή με σχετική προκήρυξη. 4.Οι ανάδοχοι παραχώρησης που δεν είναι αναθέτουσες αρχές και που προτίθενται να αναθέσουν σύμβαση έργων σε τρίτους, κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 4, γνωστοποιούν την πρόθεση τους αυτή με σχετική προκήρυξη, 5.Οι αναθέτουσες αρχές που ανέθεσαν μία σύμβαση γνωστοποιούν το αποτέλεσμα της σχετικής διαδικασίας με σχετική ανακοίνωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να μη περιληφθούν ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία για την ανάθεση μιάς σύμβασης, εφόσον η κοινολόγηση τους θα εμπόδιζε την εφαρμογή των νόμων, θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έβλαπτε τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ εργοληπτών. 6.Οι προκηρύξεις και οι ανακοινώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές το ταχύτερον δυνατόν και με τον καταλληλότερο τρόπο προς την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στην περίπτωση της επιστημονικής διαδικασίας που προβλέπεται στο όρθρο 18, οι προκηρύξεις αποστέλλονται με τέλεξ, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία. 1)Η προκήρυξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αποστέλλεται το ταχύτερο δυνατόν μετά από την έγκριση του προγράμματος στο οποίο εντάσσονται οι συμβάσεις έργων που οι αναθέτουσες αρχές προτίθενται να αναθέσουν 2)Η ανακοίνωση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 αποστέλλεται το αργότερο 48 ημέρες μετά από την ανάθεση της αντίστοιχης σύμβασης. 7.Οι προκηρύξεις και οι ανακοινώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2. 3, 4 και 5 συντάσσονται σύμφωνα με το υποδείγματα που εμφαίνονται στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V και περιέχουν τα πληροφοριακά στοιχεία που ζητούνται στα παραρτήματα αυτά. Στην ανοικτή, την κλειστή και τη με διαπραγμάτευση διαδικασία οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να απαιτούν την ικανοποίηση άλλων όρων εκτός από αυτούς που προβλέπονται στα άρθρα 26 και 27, όταν ζητούν τα πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν του όρους οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θέτουν στους υποψήφιους εργολήπτες, προκειμένου να τους επιλέξουν (Παράρτημα ΙΙΒ σημείο 11, παράρτημα ΙΙ Γ σημείο 10 και παράρτημα ΙΙ Δ σημείο 9). 8.Οι προκηρύξεις και οι ανακοινώσεις των παραγράφων 1 και 5 δημοσιεύονται αναλυτικά στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Τράπεζα Δεδομένων ΤΕD στις επίσημες γλώσσες των Κοινοτήτων, ενώ μόνο το κείμενο της ελληνικής γλώσσας θεωρείται αυθεντικό. 9.Οι προκηρύξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 δημοσιεύονται αναλυτικά στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Τράπεζα Δεσομένων ΤΕD στην ελληνική γλώσσα. Μία σύνοψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες, ενώ μόνο το κείμενο της ελληνικής γλώσσας θεωρείται αυθεντικό. 10.Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δημοσιεύει τις προκηρύξεις το αργότερο σε 12 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής τους. Στην περίπτωση της επισπευμένης διαδικασίας, την οποία προβλέπει το άρθρο 18, η προθεσμία αυτή περιορίζεται σε 5 ημέρες. 11.Η προκήρυξη δεν πρέπει να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα ή στον ελληνικό τύπο πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία αποστολής της. την οποία και πρέπει να αναφέρει ρητά. Κατά την δημοσίευση αυτή δεν πρέπει να κοινοποιούνται στοιχεία άλλα από εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 12.Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την ημερομηνία αποστολής. 13.Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να δημοσιεύσουν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προκηρύξεις για τη δημοπράτηση δημοσίων έργων που δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος περί υποχρεωτικής δημοσιότητας. 14.Τα έξοδα δημοσίευσης των προκηρύξεων διαγωνισμών στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Καμμία προκήρυξη δεν πρέπει να υπερβαίνει σε έκταση τη μία σελίδα της εφημερίδας αυτής, δηλαδή τις 650 λέξεις περίπου Σε κάθε φύλλο της εν λόγω εφημερίδας, το οποίο περιλαμβάνει μία ή περισσότερες προκηρύξεις, δημοσιεύονται και τα υποδείγματα τα οποία ακολουθούν οι δημοσιευόμενες προκηρύξεις. Άρθρο 15 1.Στις ανοικτές διαδικασίες η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 2.Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να μειωθεί σε 36 ημέρες, εάν οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει την προκήρυξη που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα ίου παραρτήματος ΙΙ Α, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 3.Εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, οι συγγραφείς υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα - στοιχεία πρέπει να αποστέλλονται στους εργολήπτες από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός έξι ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης τους. 4.Εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις συγγραφές υποχρεώσεων πρέπει να παρέχονται από τις αναθέτουσες αρχές το αργότερο έξι ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών. 5.Στις περιπτώσεις που οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα ή οι πληροφορίες δεν είναι δυνατόν, λόγω του όγκου τους, να παρασχεθούν εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 ή όταν οι προσφορές δύνανται να συνταχθούν μόνο μετά από επίσκεψη στον τόπο εκτέλεσης των έργων ή μετά από επιτόπιο εξέταση εγγράφων στοιχείων προσαρτημένων στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να παρατείνονται ανάλογα. Άρθρο 16 1.Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 2, η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 37 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 2.Οι αναθέτουσες αρχές καλούν ταυτοχρόνως και εγγράφως τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλλουν τις προσφορές τους. Η πρόσκληση συνοδεύεται από τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα στοιχεία, περιλαμβάνει δε τουλάχιστον: 1)κατά περίπτωση, τη διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορεί να ζητηθεί η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα στοιχεία και την προθεσμία για την υποβολή σχετικής αίτησης καθώς και το ύψος και τον τρόπο πληρωμής του ποσού που ενδεχομένως απαιτείται ως αντίτιμο αυτών των εγγράφων. 2)την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν. γ αναφορά των στοιχείων της ήδη δημοσιευθείσας προκήρυξης. 3)αναφορά των εγγράφων στοιχείων που ενδεχομένως πρέπει να επισυναφθούν, είτε για την τεκμηρίωση δηλώσεων που πρέπει να είναι επαληθεύσιμες και στις οποίες ο υποψήφιος προβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7, είτε για τη συμπλήρωση των πληροφοριών που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, με όρους ίδιους με εκείνους που προβλέπονται στα άρθρα 26 και 27. 4)Τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης, εφόσον δεν αναφέρονται στην προκήρυξη. 3.Στις κλειστές διαδικασίες η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 40 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. 4.Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που προβλέπεται στην παράγραφο 3 μπορεί να μειωθεί σε 26 ημέρες, εάν οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει την προκήρυξη που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ Α στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 5.Οι αιτήσεις συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων δύναται να γίνουν με επιστολή, με τηλεγράφημα, με τέλεξ, με τηλεομοιοτυπία ή με τηλεφώνημα. Στις τέσσερις τελευταίες περιπτώσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται με επιστολή αποστελλόμενη από της λήξεως της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1. 6.Εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων, αυτές πρέπει να παρέχονται από τις αναθέτουσες αρχές το αργότερο έξι ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθορισθεί για την παραλαβή των προσφορών. 7.Στις περιπτώσεις όπου οι προσφορές δύνανται να συνταχθούν μόνο μετά από επίσκεψη στον τόπο εκτέλεσης των έργων ή μετά από επιτόπια εξέταση εγγράφων στοιχείων προσαρτημάτων στη συγγραφή υποχρεώσεων, η προθεσμία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 πρέπει να παρατείνεται ανάλογα. Άρθρο 17 Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, που διενεργούνται συμφώνως όπως τις διατάξεις του παρόντος, η υποβολή των προσφορών από τους εργολήπτες μπορεί να γίνει και με συστημένη επιστολή με δική τους ευθύνη ως προς το περιεχόμενο των προσφορών και το χρόνο περιελεύσεως τούτων στις αναθέτουσες αρχές. Άρθρο 18 1.Στις περιπτώσεις όπου επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 16, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να καθορίσουν τις ακόλουθες προθεσμίες: 1)προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 2)η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης. 2.Εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πρηροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων, αυτές πρέπει να παρέχονται από τις αναθέτουσες αρχές το αργότερο τέσσερις ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθορισθεί για την παραλαβή των προσφορών. 3.Οι αιτήσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς και οι προσκλήσεις για υποβολή προσφορών πρέπει να γίνονται με το ταχύτερο δυνατόν μέσο. Οταν οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται με τηλεγράφημα, με τέλεξ, με τηλεομοιοτυπία ή με τηλεφώνημα, πρέπει να επιβεβαιώνονται με επιστολή, αποστελλόμενη πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Άρθρο 19 Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν μα να προσφύγουν στη διαδικασία της παραχώρησης δημοσίων έργων όπως ορίζεται στο άρθρο 3 στοιχείο δ. ορίζουν προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων για την παραχώρηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. Άρθρο 20 Στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων που ανατίθενται από αναδόχους παραχώρησης που δεν είναι οι ίδιοι αναθέτουσες αρχές, ο ανάδοχος παραχώρησης καθορίζει την προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 37 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης και την προθεσμία παραλαβής των προσφορών έτσι ώστε να μην είναι μικρότερη των 40 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή της πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών αυτών. Άρθρο 21 Για τον υπολογισμό της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθμ. 1182/71 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1971 (ΕΕΕΚ Ν. 124/1 της 8.6.1971 ) «Περί καθορισμού των κανόνων, που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες» καθορίζονται τα ακόλουθα: α. Η προθεσμία που προσδιορίζεται σε ημέρες αρχίζει με την έναρξη της πρώτης ώρας της πρώτης ημέρας και λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ώρας της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας. β. Οι προθεσμίες περιλαμβάνουν τις αργίες, τα Σάββατα, και τις Κυριακές εκτός αν αυτές εξαιρούνται ρητά ή αν οι προθεσμίες προσδιορίζονται σε ημέρες. γ. Αν η τελευταία ημέρα είναι αργία, Σάββατο ή Κυριακή η προθεσμία λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ώρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας. δ. Κάθε προθεσμία δύο ή περισσοτέρων ημερών περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες. ε. Αν η προθεσμία υπολογίζεται από την στιγμή που συμβαίνει κάποιο γεγονός ή πραγματοποιείται κάποια ενέργεια, η ημέρα κατά την οποία συμβαίνει το γεγονός αυτά ή πραγματοποιείται η ενέργεια αυτή, δεν υπολογίζεται στην προθεσμία. Άρθρο 22 Κοινοπραξίες εργοληπτών μπορούν να υποβάλλουν προσφορές χωρίς να περιβληθούν υποχρεωτικά για το σκοπό αυτό ιδιαίτερη νομική μορφή Οι κοινοπραξίες αυτές μπορεί να υποχρεωθούν να περιβληθούν ιδιαίτερη νομική μορφή εάν τους ανατεθεί η κατασκευή του έργου. Άρθρο 23 1.Στις κλειστές διαδικασίες ή στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με την προσωπική κατάσταση του εργολήπτη καθώς και των πληροφοριών και των διατυπώσεων που είναι αναγκαίες για την εκτίμηση των ελάχιστων οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που αυτός πρέπει να πληροί, τους υποψήφιους στους οποίους θα καλέσουν για να υποβάλλουν προσφορά ή να διαπραγματευθούν, μεταξύ εκείνων που διαθέτουν τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται βάσει των άρθρων 24 έως 29. 2.Όταν οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στην κλειστή διαδικασία για την ανάθεση μιας σύμβασης, μπορούν να προβλέπουν τα όρια μεταξύ των οποίων θα κυμανθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων τις οποίες σκοπεύουν να προσκαλέσουν. Στην περίπτωση αυτή τα όρια αναφέρονται στην προκήρυξη. Τα όρια αυτά καθορίζονται σε συνάρτηση με τη φύση του προς εκτέλεση έργου. Το κατώτερο από τα όρια αυτά δεν πρέπει να είναι μικρότερο από πέντε, το δε μεγαλύτερο μπορεί να ορισθεί μέχρι είκοσι. Ο αριθμός των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί για να υποβάλλουν προσφορά πρέπει να επαρκεί για την εξασφάλιση συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού. 3.Όταν οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση της σύμβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί για διαπραγμάτευση δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός καταλλήλων υποψηφίων. 4.Στις διαδικασίες της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν τους υποψηφίους τους οποίους προσκαλούν να υποβάλλουν προσφορά, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα επαγγελματκά προσόντα χωρίς διάκριση λόγω ιθαγένειας. Άρθρο 24 1.Κάθε εργολήπτης μπορεί να αποκλειστεί από τη συμμετοχή του στη δημοπρασία όταν: 1)Ευρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία η οποία προβλέπεται από τις νομοθεσίες των κρατών - μελών. 2)Κινήθηκε εναντίον του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία η οποία προβλέπεται από τις νομοθεσίες των κρατών - μελών. 3)Καταδικάστηκε για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του συμπεριφορά με βάση τελεσίδικη απόφαση. 4)Έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί αποδεδειγμένα να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές. 5)Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος. 6)Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. 7)Είναι ένοχος για σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρμογή των άρθρων 24 μέχρι 29 του παρόντος. 2.Όταν η αναθέτουσα αρχή ζητά από τον εργολήπτη να αποδείξει ότι δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α, β, γ, ε και στ της προηγουμένης παραγράφου, δέχεται ως επαρκή απόδειξη: 1)για τα αναφερόμενα στα στοιχεία α, β και γ, έγγραφο το οποίο εκδίδεται από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης, από το οποίο εμφαίνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές και 2)για τα αναφερόμενα στα στοιχεία ε και στ, πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του Ελληνικού Κράτους ή και του κράτους άπου είναι εγκατεστημένη, όσο αφορά τα αναφερόμενα στο στοιχείο ε. 3.Αν σε κάποιο κράτος - μέλος δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, αυτά μπορούν να αντικαταστασθούν με ένορκη δήλωση ή, όπου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, από επίσημη δήλωση, που γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή προέλευσης. 4.Με μέριμνα της υπηρεσίας, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., πληροφορείται η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα άλλα κράτη - μέλη της ΕΟΚ, για το ποιες αρχές και οργανισμοί έχουν αρμοδιότητα για την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών. Η ίδια υπηρεσία πληροφορεί και τις ελληνικές αναθέτουσες αρχές για το ποιες αντίστοιχα αρχές και οργανισμοί των άλλων κρατών - μελών έχουν αρμοδιότητα έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών. Άρθρο 25 Κάθε εργολήπτης που επιθυμεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμό δημοσίων έργων καλείται να αποδείξει την εγγραφή του στο επαγγελματικό μητρώο υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας της Κοινότητας όπου είναι εγκατεστημένος: - στο Βέλγιο στο -RΕGΙSΤRΕ DU CΟΜΜΕRCΕ» - «ΗΑΝDΕLSRΕGΙSΤΕR», - στη Δανία στο «ΗΑΝDΕLSRΕGΙSΤRΕΤ», «ΑΚΤΙΕSΕL-SΚΑΒSΤRΕGΙSΤRΕΤ» και «ΕRΗVΕRVSRΕGΙSΤRΕS, -στη Γερμανία στο «ΗΑΝDΕLSRΕGΙSΤΕR» και το «ΗΑΝDΕWΕRΚSRΟLLΕ», - στην Ελλάδα, στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. - στην Ισπανία στο «RΕGΙSΤRΟ ΟFΙCΙΑL DΕ CΟΝΤRΑΤΑΤΟS DΕL ΜΙΝΙSΤΕRΙΟ DΕ ΙΝDUSΤRΙΑ Υ ΕΝΕRGΙΑ», - στη Γαλλία στο «RΕGΙSΤRΕ DU CΟΜΜΕRCΕ» και το «RΕΡΕRΤΟΙRΕ DΕS ΜΕΤΙΕRS», - στην Ιταλία στο «RΕGΙSΤRΟ DΕLLΑ CΑΜΕRΑ DΙ CΟΜΜΕRCΙΟ, ΙΝDUSΤRΙΑ, ΑGRΙCΟLΤURΑ Ε ΑRΤΙGΙΑΝΑΤΟ», - στο Λουξεμβούργο στο «RΕGΙSΤRΕ ΑΥΧ FΙRΜΕS» και το «RΟLΕ DΕ LΑ GΗΑΜΒRΕ DΕS ΜΕΤΙΕRS», - στις Κάτω Χώρες στα «ΗΑΝDΕLSRΕGΙSΤΕR», - στην Πορτογαλία στο «RΕGΙSΤRΟ DΑ CΟΜΜΙSSΑΟ DΕ ΑLVΑRΑS DΕ ΕΜΡRΕSΑS DΕ ΟΒRΑS ΡUΒLΙCΑS Ε ΡΑRΤΙCULΑRΑS» (CΑFΟΡΡ)», - στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, ο εργαλήπτηε καλείται να υποβάλει πιστοποιητικό από το «RΕGΙSΤRΑR ΟF CΟΜΡΑΝΙΕS» ή το «RΕGΙSΤRΑR ΟF FRΙΕΝDLΥ SΟCΙΕΤΙΕS» ή βεβαίωση η οποία να διευκρινίζει ότι α ενδιαφερόμενος δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία. Άρθρο 26 1.Η χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα του εργολήπτη μπορεί κατά γενικό κανόνα να αποδειχθεί με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1)Κατάλληλες τρεπεζικές βεβαιώσεις. 2)Τους ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών της επιχείρησης, στις περιπτώσεις άπου η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εργολήπτης. 3)Υπεύθυνη δήλωση για το ολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης και το κύκλο εργασιών της, όσον αφορά την εκτέλεση έργων κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών. 2.Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών ποιό ή ποιά δικαιολογητικά επέλεξαν καθώς και ποιά άλλα δικαιλογητικά, εκτός των αναφερομένων στα στοιχεία α, β και γ της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να προσκομισθούν. 3.Αν ο εργολήπτης για βάσιμο λόγο δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητούν οι αναθέτουσες αρχές, μπορεί να αποδείξει την οικονομική και χρηματοδοτική του ικανότητα προσκομίζοντας οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο. Άρθρο 27 1.Η απόδειξη των τεχνικών ικανοτήτων του εργολήπτη μπορεί να συναχθεί: 1)Από τους τίτλους σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του εργολήπτη ή των στελεχών της επιχείρησης και ιδίως των υπευθύνων για την εκτέλεση των έργων. 2)Από τον κατάλλογο των εκτελεσθέντων έργων κατά την τελευταία πενταετία, ο οποίος πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης των πιο σημαντικών έργων. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και να προσδιορίζουν αν τα έργα έχουν εκτελεσθεί συμφώνως προς τους κανόνες της τεχνικής. Αν κριθεί αναγκαίο μπορεί να ζητηθεί η απευθείας διαβίβαση των πιστοποιητικών αυτών στην αναθέτουσα αρχή από την αρμόδια αρχή που τα εξέδωσε. 3)Από υπεύθυνη δήλωση για τα τεχνικά μέσα, το μηχανικό και τεχνικό εξοπλισμό που έχει στη διάθεση του ο εργολήπτης για την εκτέλεση των έργων. 4)Από υπεύθυνη δήλωση για το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία. 5)Από υπεύθυνη δήλωση για το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες, που μπορεί να διαθέτει ο εργολήπτης για την κατασκευή του έργου, ανεξάρτητα αν ανήκουν ή όχι στην επιχείρηση. 2.Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών ποιά από τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν. Άρθρο 28 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στα όρια των όρθρων 24 μέχρι 27 του παρόντος διατάγματος να καλέσει τον εργολήπτη να συμπληρώσει ή να διευκρινήσει τα πιστοποιητιικά ή τα έγγραφα που υποβλήθηκαν. Άρθρο 29 1.Η αναθέτουσα αρχή σε κάθε περίπτωση σύμβασης δημοσίου έργου, ζητά από τους εργολήπτες που είναι εγγεγραμένοι στους επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών των κρατών - μελών της ΕΟΚ να υποβάλλουν πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή. Το πιστοποιητικό αυτό μνημονεύει τα δικαιολογητικό βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον κατάλογο καθώς και την κατάταξη που προκύπτει από τον κατάλογο αυτό. Εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα προερχόμενα από τα κράτη - μέλη της ΕΟΚ. στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για την κατασκευή έργων όχι μεγαλυτέρων από εκείνα που έχουν κατασκευάσει στο κράτος τους ή σε τρίτα κράτη της Κοινότητας προσκομίζοντας το δικαιολογητικά των άρθρων 24 μέχρι 27 του παρόντος, που αποδεικνύουν ότι πληρούν τις Ιδιες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνονται δεκτοί στους διαγωνισμούς αυτούς οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984. 2.Η εγγραφή στους πιο πάνω καταλόγους, που πιστοποιείται από τους αρμόδιους οργανισμούς, συνιστά για τις αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών - μελών τεκμήριο καταλληλότητας για έργα, που αντιστοιχούν στην κατάταξη του εργολήπτη μόνο κατά την έννοια των άρθρων 24 περιπτώσεις 1 α μέχρι 1 δ και 1ζ, 25, 26 περιπτώσεις 1 β και 1γ και 27 περιπτώσεις 1β και 15 και όχι κατά την έννοια των άρθρων 26 περίπτωση 1α και 27 περιπτώσεις 1α, 1γ και 1ε. Οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από την εγγραφή τους στους επίσημους καταλόγους, δεν μπορούν να τεθούν υπό αμφισβήτηση. Ειδικά για την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, μπορεί να ζητηθεί σε κάθε περίπτωση σύμβασης δημόσιου έργου πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε εγγεγραμμένο στους πιο πάνω καταλόγους εργολήπτη. 3.Στα Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) μπορούν να εγγραφούν άτομα ή εργοληπτικές επιχειρήσεις αντίστοιχα των άλλων κρατών - μελών με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους Έλληνες και οπωσδήποτε μόνο με τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 24 μέχρι 27 του παρόντος. 4.Η Υπηρεσία για θέματα ΕΟΚ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, γνωστοποιεί στα άλλα κράτη -μέλη τη διεύθυνση της αρμόδιας υπηρεσίας που τηρεί τα μητρώα της προηγούμενης παραγράφου. Άρθρο 30 1.Η ανάθεση του έργου γίνεται βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και μετά από έλεγχο της επαγγελματικής επάρκειας των εργοληπτών που δεν αποκλείστηκαν δυνάμει του άρθρου 24 που διεξάγουν οι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με τα κριτήρια οικονομικής, χρηματοδοτικής και τεχνικής ικανότητας που ορίζονται στα άρθρα 26 έως 29. 2.Τα κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τα δημόσια έργα είναι τα εξής: 1)είτε αποκλειστικά ή χαμηλότερη τιμή ή β. αν η ανάθεση γίνεται στην προσφορά που είναι η πιό συμφέρουσα οικονομικά, διάφορο κριτήρια ανάλογα με το αντικείμενο της συμβάσεως π.χ, η τιμή, η προθεσμία εκτελέσεως, τα έξοδα λειτουργίας, η αποδοτικότητα, η τεχνική αξία. Στην περίπτωση αυτή οι αναθέτουσες αρχές μνημονεύουν στα συμβατικά τεύχη ή στην προκήρυξη όλα τα κριτήρια που πρόκειται να ληφθούν υπόψη για την ανάθεση του έργου, και, αν είναι δυνατό, κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας. 3.Όταν η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να λαμβάνουν υπόψη και τις εναλλακτικές προσφορές που υποβάλλουν οι προσφέροντες, εφόσον σι προσφορές αυτές ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν καθορίσει οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές. Στη συγγραφή υποχρεώσεων οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και τον τρόπο υποβολής αυτών των προσφορών. Εάν δεν επιτρέπεται η υπαβολή εναλλακτικών προσφορών, πρέπει να το αναφέρουν στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να μη δεχθούν την υποβολή εναλλακτικής προσφοράς αποκλειστικά και μόνο διότι οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν καθοριστεί με αναφορά σε εθνικά πρότυπα που ισχύουν κατ εφαρμογή των αντίστοιχων ευρωπαϊκών ή σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο όρθρο 12 παράγραφος 3 ή ακόμα με αναφορά σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 στοιχεία α και β. 4.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν έχουν εφαρμογή όταν η ανάθεση των συμβάσεων βασίζεται σε άλλα κριτήρια, στα πλαίσια ρυθμίσεων της κείμενης νομοθεσίας που ίσχυαν κατά την 18η Ιουλίου 1989, ημερομηνία έκδοσης της οδηγίας 89/440/ΕΟΚ και οι οποίες ρυθμίσεις δίνουν το προβάδισμα σε ορισμένους προσφέροντες, υπό τον όρο ότι αυτές συμβιβάζονται με τη Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. 5.Εάν, για μια δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές είναι υπερβολικά χαμηλές σε σχέση με τις προβλεπόμενες εργασίες, η αναθέτουσα αρχή πριν απορρίψει τις προσφορές, ζητά εγγράφως την αιτιολόγηση των στοιχείων της προσφοράς και στη συνέχεια επαληθεύει τα στοιχεία της προσφοράς λαμβάνοντας υπόψη τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει υπόψη αιτιολογήσεις που επικαλούνται την οικονομία που επιτυγχάνεται χάρη στη μέθοδο κατασκευής, τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί, τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο προσφέρων θα εκτελέσει τις εργασίες ή την πρωτοτυπία της μελέτης του. Εάν τα έγγραφα στοιχεία της σύμβασης προβλέπουν την ανάθεση της στον υποβάλλοντα τη χαμηλότερη προσφορά, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να γνωστοποιεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την απόρριψη των προσφορών τις οποίες θεωρεί υπερβολικά χαμηλές. Εν τούτοις, και για την χρονική περίοδο μέχρι το τέλος του έτους 1992, και εφόσον η ισχύουσα εθνική νομοθεσία το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή μπορεί κατ εξαίρεση και χωρίς καμία διάκριση ως προς την εθνικότητα να απορρίπτει προσφορές υπερβολικά χαμηλές, σε σχέση με το οικείο έργο, δίχως να υποχρεούται να τηρεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, σε περίπτωση κατά την οποία οι προσφορές αυτές για μια ορισμένη σύμβαση είναι τόσο πολλές, ώστε η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής θα οδηγούσε σε σοβαρή καθυστέρηση και θα έθετε σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον που σχετίζεται με την υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης. Όταν εφαρμόζεται αυτή η έκτακτη διαδικασία γίνεται αναφορά στην ανακοίνωση που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 5. Άρθρο 31 1.Το παρόν διάταγμα δεν αποκλείει, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1992, την εφαρμογή ισχυουσών εθνικών διατάξεων σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων δημοσίων έργων που αποσκοπούν στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και την αύξηση της απασχόλησης στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές η στις φθίνουσες βιομηχανικές περιοχές, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω διατάξεις συμβιβάζονται με τη Σύμβαση ίδρυσης της ΕΟΚ, ιδίως δε με τις αρχές του αποκλεισμού κάθε δυσμενούς διακρίσεως λόγω εθνικότητας, της ελεύθερης εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας. 2.Η παράγραφος 1 ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 30 παράγραφος 4. Άρθρο 32 1 Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων γνωστοποιεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τις εθνικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφος 4 και στο άρθρο 31 καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τους. 2.Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων αποστέλλει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κάθε χρόνο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στη Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Άρθρο 33 1.Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και θεμάτων ΕΟΚ της Γενικής Γραμματείας Δημ. Έργων ταυ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. διαβιβάζει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στατιστική κατάσταση σχετικά με τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί από αναθέτουσες αρχές, το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 1995 για το προηγηθέν έτος και, στη συνέχεια, στις 31 Οκτωβρίου κάθε δεύτερου έτους για την προηγούμενη διετία. Οι αναθέτουσες αρχές μέχρι 31 Ιουλίου 1995 και στη συνέχεια μέχρι 31 Ιουλίου κάθε δεύτερου έτους αποστέλλουν στην ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία στοιχεία και παρέχουν κάθε πληροφορία για τις συμβάσεις, που έχουν συναφθεί βάσει του παρόντος διατάγματος. 2.Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και θεμάτων ΕΟΚ της Γενικής Γραμματείας Δημ. Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. διευκρινίζει τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων που ανατέθηκαν από κάθε αναθέτουσα αρχή ή κατηγορία αναθέτουσας αρχής καθ υπέρβαση του κατωτάρου ορίου, με διάκριση, στο μέτρο του δυνατού, κατά διαδικασία, κατηγορία έργων και εθνικότητα του εργολήπτη στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, στην περίπτωση δε των διαδικασιών με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 5, με αναφορά του αριθμού και της αξίας των συμβάσεων που έχουν ανατεθεί σε κάθε κράτος - μέλος και σε τρίτες χώρες. Άρθρο 34 Το πρώτο εδάφιο της παρανρ. 6 του άρθρου 27 του Π.Δ. 609/85 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, όπως και σε άλλες διατάξεις ταυ Προεδρικού αυτού Διατάγματας παρέχονται με εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ή τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική. Άρθρο 35 1.Στην περίπτωση που η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θεωρήσει άτι κατά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίου έργου έχουν διαπραχθεί σαφής και κατάφωρη παράβαση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος μπορεί, πριν από τη σύναψη της σύμβασης να γνωστοποιήσει στις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες και την αναθέτουσα αρχή τους λόγους, για τους οποίους πιστεύει, ότι έχει διαπραχθεί παράβαση και να ζητήσει την επανόρθωση αυτής. 2.Μέσα σε 21 ημέρες από την παραλαβή της γνωστοποίησης της προηγουμένης παραγράφου, η αρμόδια Ελληνική υπηρεσία που παρέλαβε τη γνωστοποίηση διαβιβάζει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 1)βεβαίωση ότι η παράβαση επανορθώθηκε ή 2)αιτιολογημένη απάντηση με την οποία εξηγεί για ποιό λόγο δεν έγινε καμιά επανορθωτική ενέργεια ή 3)γνωστοποίηση ότι η διαδικασία σύναψης της υπόψη σύμβασης ανεστάλη, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής είτε ύστερα από προσφυγή κατ αυτής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 3.Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται μέσα σε 5 ημέρες από τότε που θα της ζητηθεί από την αρμόδια να παράσχει τις πληροφορίες της προηγουμένης παραγράφου 2 υπηρεσία, να αποστείλει σ αυτή κάθε σχετικό με την εικαζόμενη παράβαση στοιχείο. 4.Στην περίπτωση που σύμφωνα με την παρ. 2β του παρόντος άρθρου γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή των Ε.Κ., ότι δεν έγινε καμμία επανορθωτική ενέργεια λόγω άσκησης προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων η αρμόδια Ελληνική υπηρεσία ενημερώνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το αποτέλεσμα της προσφυγής, όταν αυτό γίνει γνωστό. 5.Στην περίπτωση, που σύμφωνα με την παρ. 2γ του παρόντος άρθρου γνωστοποιηθεί αναστολή, η αρμόδια ελληνική υπηρεσία γνωστοποιεί στην Επιτροπή των Ε.Κ., την τυχόν άρση της αναστολής ή την έναρξη νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης που συνδέεται στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος με την προηγούμενη διαδικασία. Η νέα αυτή γνωστοποίηση πρέπει να βεβαιώνει ότι η εικαζόμενη παράβαση επανορθώθηκε ή να περιέχει αιτιολογημένη απάντηση που να εξηγεί για πια λόγο δεν έγινε καμμία επανορθωτική ενέργεια. Άρθρο 36 1.Η Γενική Γραμματεία Δημ. Έργων διαβιβάζει κάθε χρόνο στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πριν από την 1η Μαρτίου πληροφοριακά στοιχεία σχετικό με τις προσφυγές για παράβαση των διατάξεων του παρόντος, που έχουν ασκηθεί κατά το προηγούμενο έτος. Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να διαβιβάζουν στην αρμόδια υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου τα απαιτούμενα για την ενημέρωση της Επιτροπής Ε.Κ. στοιχεία, τα οποία καθορίζονται από την Επιτροπή Ε.Κ., σε συνεννόηση με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τις συμβάσεις του δημοσίου και ανακοινώνονται με εγκύκλιο της ανωτέρω αρμόδιας υπηρεσίας. Άρθρο 37 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V τα οποία έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Κατηγοριες Ομάδες Υποομάδες Δραστηριότητα & εδάφια 50 ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 500 Οικοδομές και έργα πολιτικού μηχανικού (χωρίς εξειδίκευση, κατεδαφίσεις) 500.1 Ανέγερση οικοδομών και κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού, χωρίς εξειδίκευση. 500.2 Κατεδαφίσεις 501 Ανέγερση πολυόροφων κτιρίων (κατοικιών ή άλλων) 501.1 Γενική οικοδομική εργοληπτική επιχείριση 501.2 Εργοληπτική επιχείριση επικαλύψεων στέγης 501.3 Κατασκευή καπνοδόχων και κλιβάνων 501.4 Εργοληπτική επιχείρηση εργασιών στεγάνωσης 501.5 Εργοληπτική επιχείρηση επιχρισμάτων και συντήρησης όψεων 501.6 Εργοληπτική επιχείρηση τοποθέτησης ικριωμάτων 501.7 Εργοληπτική επιχείρηση εξειδικευμένη σε κάποιον άλλον από τους τομείς των οικοδομικών έργων (συμπεριλαμβάνονται και οι χονδροκατασκευές (σκελετού, στέγης κ.λπ.) 502 Έργα πολιτικού μηχανικού: οδοποιία, γεφυροποιία, σιδηροδρομική κ.λπ. 502.1 Γενική εργοληπτική εταιρεία έργων πολιτικού μηχανικού. 502.2 Εργοληπτική επιχείρηση υπαίθριων χωματουργικών έργων. 502.3 Εργοληπτική επιχείρηση χερσαίων τεχνικών κατασκευών (υπαίθριων ή υπογείων) 502.4 θαλάσσιες και ποτάμιες τεχνικές κατασκευές 502.5 Κατασκευή αστικών και υπεραστικών οδών (συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή αεροδρομίων) 502.6 Εργοληπτικές επιχειρήσεις εξειδικευμένες στον τομέα των υδάτων (ύδρευση, άρδευση, αποστράγγιση, αποχέτευση, καθαρισμός αποβλήτων) 502.7 Εργοληπτικές επιχειρήσεις εξειδικευμένες σε κάποιον άλλον από τους τομείς των έργων πολιτικού μηχανικού. 503 Τεχνικές εγκαταστάσεις 503.1 Γενική εργοληπτική επιχείρηση τεχνικών εγκαταστάσεων. 503.2 Εγκατάσταση τεχνικών δικύτων (παροχή αερίου, νερού και εγκατάσταση ειδών υγιεινής). 503.3 Εγκαταστάσεις θέρμανσης και εξαερισμού (εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, εξαερισμού). 503.4 Θερμομόνωση, ηχομόνωση και μόνωση κατά των κραδασμών 503.5 Μόνωση του ηλεκτρικού ρεύματος 503.6 Εγκατάσταση κεραιών, αλεξικέραυνων, τηλεφώνων κ.λπ. 504 Έργα διευθέτησης και τελειωμάτων 504.1 Έργα γενικής διευθέτησης 504.2 Γύψινες κατασκευές και εσωτερικά επιχρίσματα 504.3 Ξύλινα κουφώματα που πρόκειται κυρίως να τοποθετηθούν, μόνιμα (συμπεριλαμβάνονται και τα ξύλινα δάπεδα (παρκέ). 504.4 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων, επικόλληση ταπετσαριών τοίχου. 504.5 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων (τοποθέτηση πλακιδίων ή άλλων υλικών ελαφρός επένδυσης). 504.6 Διάφορα έργα διευθέτησης (διευθέτηση εστιών, θέρμανσης κ.λπ.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Α. Προκαταρκτική ενημέρωση 1.Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλεγράφου, τηλετύπου και τηλεομοιοτυπίας της αναθέτουσας αρχής. 2. 1)Τόπος εκτέλεσης του έργου. 2)Φύση και έκταση των εργασιών και σε περίπτωση που το έργο υποδιαιρείται σε πολλά μέρη, βασικά χαρακτηριστικά των μερών αυτών με αναφορά στο έργο, 3)Αν είναι διαθέσιμος, υπολογισμός της ψαλίδας του κόστους των προβλεπομένων εργασιών. 3. 1)Προσωρινή ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών σύναψης ή των συμβάσεων, 2)Αν είναι γνωστή, προσωρινή ημερομηνία έναρξης των εργασιών, 3)Αν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών. 4.Αν είναι γνωστοί, όροι χρηματοδότησης του έργου και αναθεώρησης των τιμών ή και παραπομπή στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις. 5.Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 6.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 7.Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Β. Ανοικτές διαδικασίες 1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλεγράφου, τηλετύπου και τηλεομοιοτυπίας της αναθέτουσας αρχής. 2. 1)Επιλεγείς τρόπος συνάψεως της σύμβασης. 2)Τύπος της σύμβασης για τη σύναψη της οποίας γίνεται η πρόσκληση υποβολής προσφορών. 3. 1)Τόπος εκτέλεσης των εργασιών. 2)Φύση και έκταση των εργασιών, γενικό χαρακτηριστικά του έργου. 3)Εφόσον το έργο ή η σύμβαση χωρίζεται σε μέρη, αναφορά των μερών κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα μέρη. 4)Στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο του έργου ή της σύμβασης στην περίπτωση που αυτή περιλαμβάνει και τη σύνταξη μελετών. 4.Ενδεχομένως, επιβεβλημένη προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών. 5. 1)Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να ζητηθούν οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 2)Ενδεχομένως, αναφορά του ύψους και του τρόπου καταβολής του ποσού που απαιτείται ως αντίτιμα των παραπάνω τευχών, 6. 1)Ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. 2)Διεύθυνση όπου πρέπει να διαβιβασθούν οι προσφορές. 3)Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν. 7. 1)Ενδεχομένως, πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών. 2)Ημερομηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης. 8.Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις. 9.Βασικοί τρόποι χρημοτοδότησης και πληρωμών ή και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων. 10.Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μία κοινοπραξία επιχειρήσεων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση, 11.Όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει κατ ελάχιστον να πληρούν οι εργολήπτες. 12.Περίοδος για την οποία κάθε υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του. 13.Κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση της σύμβασης. Τα κριτήρια πέραν από εκείνο της χαμηλότερης προσφοράς, αναφέρονται εφόσον δεν παρέχονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. 14.Ενδεχομένως, απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών. 15.Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 16.Ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης της διαδικασίας προκαταρκτικής ενημέρωσης ή επισήμανση της τυχόν παράλειψης δημοσιεύσεώς της. 17.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 18.Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Γ. Κλειστές Διαδικασίες 1.Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλεγράφου, τηλετύπου και τηλεομοιοτυπίας της αναθέτουσας αρχής. 2. 1)Επιλεγείς τρόπος συνάψεως της σύμβασης. 2)Ενδεχομένως, αιτιολόγηση της προσφυγής στην επισπευσμένη διαδικασία. 3)Τύπος της σύμβασης, για τη σύναψη της οποίας γίνεται η πρόσκληση υποβολής προσφορών. 3. 1)Τόπος εκτέλεσης των εργασιών. 2)Φύση και έκταση των εργασιών, γενικό χαρακτηριστικό του έργου. 3)Εφόσον το έργο ή η σύμβαση χωρίζεται σε μέρη, αναφορά των μερών κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα μέρη. 4)Στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο του έργου ή της σύμβασης στην περίπτωση που αυτή περιλαμβάνει και τη σύνταξη μελετών. 4.Ενδεχομένως, επιβεβλημένη προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών. 5.Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μία κοινοπραξία επιχειρήσεων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση. 6. 1)Ημερομηνία λήξης της παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής. 2)Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν, γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν. 7.Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την αποστολή των προσκλήσεων υποβολής των προσφορών. S. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις. 9.Βασικοί τρόποι χρημοτοδότησης και πληρωμών ή και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων. 10.Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του κάθε εργολήπτη, καθώς και όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει κατ ελάχιστον να πληροί. 11.Κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση της σύμβασης, εφόσον δεν περιέχονται στην πρόσκληση υποβολής των προσφορών. 12.Ενδεχομένως, απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών. 13.Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 14.Ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης της διαδικασίας προκαταρκτικής ενημέρωσης ή επισήμανση της τυχόν παράλειψης δημοσιεύσεως της. 15.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 16.Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Δ. Διαδικασίες με διαπραγμάτευση 1.Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλεγράφου, τηλετύπου και τηλεομοιοτυπίας της αναθέτουσας αρχής, 2, α) Επιλεγείς τρόπος συνάψεως της σύμβασης. 1)Ενδεχομένως, αιτιολόγηση της προσφυγής στην επισπευσμένη διαδικασία 2)Τύπος της σύμβασης, για τη σύναψη της οποίας γίνεται η πρόσκληση για υποβολή προσφορών. 3. 1)Τόπος εκτέλεσης των εργασιών. 2)Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου. 3)Εφόσον το έργο ή η σύμβαση χωρίζεται σε μέρη, αναφορά των μερών κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφοράς για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα μέρη. 4)Στοιχεία σχετικό με το αντικείμενο του έργου ή της σύμβασης στην περίπτωση που αυτή περιλαμβάνει και τη σύνταξη μελετών 4.Ενδεχομένως, επιβεβλημένη προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών. 5.Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μία κοινοπραξία επιχειρήσεων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση. 6. 1)Ημερομηνία λήξης της παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής. 2)Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν, γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν. 7.Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις. 8.Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών ή και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων. 9.Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του κάθε εργολήπτη, καθώς και στοιχεία και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των όρων οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει κατ ελάχιστον να πληρούν οι εργολήπτες. 10.Ενδεχομένως, απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών. 11.Ενδεχομένως, επωνυμία και διεύθυνση των προμηθευτών που έχουν ήδη επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή. 12.Ενδεχομένως, ημερομηνία προηγουμένων δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημεδίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 13.Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 14.Ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης της διαδικασίας προκαταρκτικής ενωμέρωσης. 15.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 16.Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Συναφθείσες συμβάσεις 1.Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. 2.Επιλεγείς τρόπος συνάψεως της σύμβασης. 3.Ημερομηνία συνάψεως της σύμβασης. 4.Κριτήρια συνάψεως της σύμβασης. 5.Αριθμός των παραληφθεισών προσφορών. 6 Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου (ή των αναδόχων) του έργου. 7.Φύση και έκταση των πραγματοποιηθεισών εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του κατασκευασθέντος έργου. 8.Τιμή ή φάσμα των τιμών (ελάχιστη/μεγίστη) που έχουν καταβληθεί. 9.Ενδεχομένως, αξία και τμήμα της σύμβασης που ενδέχεται να δοθεί ως υπεργολαβία σε τρίτους. 10.Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 11 Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 12.Ημερομηνία αποστολής της παρούσας ανακοίνωσης. 13.Ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλεγράφου, τηλετύπου και τηλεομοιοτυπίας της αναθέτουσας αρχής. 2. 1)Τόπος εκτέλεσης των εργασιών. Β) Αντικείμενο της παραχώρησης, φύση και έκταση των εργασιών. 3. 1)Ημερομηνία λήξης της υποβολής των υποψηφιοτήτων. 2)Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν, γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν. 4.Προσωπική κατάσταση και όροι τεχνικού και οικονομικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρούν σι υποψήφιοι. 5.Κριτήρια βάσει των οποίων θα αναθέτει η σύμβαση. 6 Ενδεχομένως, ελάχιστο ποσοστό των εργασιών που θα ανατεθούν σε τρίτους. 7.Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 8.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 9.Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 1. 1)Τόπος εκτέλεσης των εργασιών. 2)Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου. 2.Ενδεχομένως, επιβεβλημένη προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών. 3.Επωνυμία και διεύθυνση του οργανισμού από τον οποίο μπορούν να ζητηθούν οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 4. 1)Ημερομηνία λήξης της παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ή και παραλαβής των προσφορών. 2)Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν, γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν. 5.Ενδεχομένως απαιτούμενες εγγυήσεις. 6.Όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι. 7.Κριτήρια βάσει των οποίων θα ανατεθεί η σύμβαση. 8.Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 9.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 10.Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 38 Οι διατάξεις του Ν. 1418/1984 και των σε εκτέλεσή του εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων σχετικών με το αντικείμενα του παρόντος Διατάγματος, εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος. Άρθρο 39 Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος το Π.Δ. 265/91 (ΦΕΚ 99/Α) καταργείται. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α) όπως το όρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα και του οργανισμού εφοδιασμού «ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν 1775/1988 «Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις-(ΦΕΚ 101/Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παραγρ. 2 του αυτού Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1982/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 101/Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 154/10.9.1992).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (ως προκύπτει από την ειδική έκθεση από 16.11.1992 του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων). 5 Την υπ αριθ Υ. 1935/1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας (Β 726).
  • Την αριθ. 563/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ταυ Υφυπουργού Εθν. Οικονομίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-02-05 Προεδρικό Διάταγμα 1993/23
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/8
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1935 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1935 1992
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1982 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1982 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1996/2372 1996
Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2682 1999
Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 472/1985 (ΦΕΚ 168/Α) και του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223/Α). 1994/368 1994
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την «ΟLΥΜΡΙC CΑΤΕRΙΝG Α.Ε.». 1995/185 1995
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. 1995/429 1995
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π. Δ/γματος 23/1993 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις των οδηγιών 71/304, 71/305, 78/669, 89/440 και 89/665 της ΕΟΚ» (Α 8). 1995/92 1995
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από το Υπουργείο Οικονομικών και την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. 1996/391 1996