ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/231

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί παραχωρήσεως μεταλλείου τάλκη του Νομού Θεσσαλονίκης στους α) Νικόλαο Ιακωβίδη του Παναγιώτου και β) Πέτρο Δαχή του Σταύρου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Παραχωρούμε στους: 1)Νικόλαο Ιακωβίδη του Παναγιώτου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, Μάρκου Μπότσαρη 29 και 2)Πέτρο Δαχή του Σταύρου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, Γιαννιτσών 107, κατόπιν της υπ αριθ. ΕΣ 32326/28.9.1977 αδείας μεταλλευτικών ερευνών και της υπ αριθ. 4916/11.2.1982 προκηρύξεως του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, δικαίωμα μεταλλειοκτησίας, ήτοι, αναζητήσεως, ερεύνης και εκμεταλλεύσεως τάλκη και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών, πλην των μεταλλευτικών ορυκτών, για τα οποία, δικαίωμα αναζητήσεως, ερεύνης και εκμεταλλεύσεως έχει μόνο το Δημόσιο, σε χώρο που βρίσκεται στην περιφέρεια της Κοινότητας Περιστεράς του Νομού Θεσσαλονίκης, συνολικής εκτάσεως 7,7 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με τα κάτωθι όρια: i) Τεχνικό σημείο Α, όριο της οριστικής παραχωρήσεως υπ αριθ. 74 του Νομού Θεσσαλονίκης, αζιμουθιακές συντεταγμένες Χ = + 15650, Υ = - 22030, από εκεί σε, ii) Τεχνικό σημείο Β, αζιμουθιακές συντεταγμένες Χ = + 14650, Υ = - 21000, από εκεί σε, iii) Τεχνικό σημείο Γ, αζιμουθιακές συντεταγμένες Χ = + 12000, Υ = - 21100, από εκεί σε, iν) Τεχνικό σημείο Δ, κείμενο στην ανατολική οριογραμμή της οριστικής παραχωρήσεως υπ αριθ. 66 Νομού Θεσσαλονίκης, αζιμουθιακές συντεταγμένες Χ = + 11500, Υ = - 20900, από εκεί σε, ν) Τεχνικό σημείο Ε, κείμενο στην ανατολική οριογραμμή της οριστικής παραχωρήσεως υπ αριθ. 66 Νομού Θεσσαλονίκης, αζιμουθιακές συντεταγμένες Χ = + 12060, Υ = - 19720, από εκεί σε, νi) Τεχνικό σημείο Ζ, όριο του Δημοσίου Μεταλλείου υπ αριθ. 42, αζιμουθιακές συντεταγμένες Χ = + 13028, Υ = - 20372, από εκεί σε, νii) Τεχνικό σημείο Η, όριο του Δημοσίου Μεταλλείου υπ αριθ. 42 της αριθ. 42093 (ΑΒΜ 1868) ΑΜΕ Θεσσαλονίκης, αζιμουθιακές συντεταγμένες Χ = + 15309, Υ = - 20334, από εκεί σε, νiii) Τριγωνομετρικό σημείο «Δεμπετρόχαλος» υψοδ. 796, όριο της υπ αριθ. 42093/1977 (ΑΒΜ 1868) ΑΜΕ Νομού Θεσσαλονίκης, αζιμουθιακές συντεταγμένες (γραφικές) Χ = + 16735, Υ = - 19586, από εκεί σε, ix) Εξωκκλήσιο «Προφήτης Ηλίας», όριο της οριστικής παραχωρήσεως υπ αριθ. 74 Νομού Θεσσαλονίκης, αζιμουθιακές συντεταγμένες (γραφικές) Χ = + 17320, Υ = - 22200 και από εκεί στο αρχικό σημείο. Οι αζιμουθιακές συντεταγμένες αναφέρονται στο Κέντρο Φύλλου του Επιτελικού Χάρτη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», κλίμακος 1:100.000 L = 40°,45, Μ = - 0°,45. 2.Η μεταλλειοκτησία που συνιστάται με το παρόν Διάταγμα τελεί υπό τους κάτωθι όρους: Η παραχώρηση αυτή ισχύει για μία πεντηκονταετία, που άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, δυναμένη να ανανεωθεί για δύο εικοσιπενταετίες ακόμη, υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 274/1976. 3.Οι δικαιούχοι της εν λόγω μεταλλειοκτησίας θα υπόκεινται σε απώλεια των δικαιωμάτων τους σε περίπτωση παραβάσεως των κειμένων διατάξεων περί Μεταλλείων ή παραβάσεως των όρων, οι οποίοι έχουν τεθεί κατά την χορήγηση της ως άνω αναφερομένης άδειας μεταλλευτικών ερευνών ή σε περίπτωση παραβάσεως του όρου της παραγράφου 2 του παρόντος. Στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του Ν.Δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ 277/Α/5.10.1973), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.Δ. 180/1974 (ΦΕΚ 347/Α/20.11.1974) και του Ν. 274/1976 (ΦΕΚ 50/Α/ 6.3.1976).
  • Την υπ αριθ. Υ1943/9.12.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 727/Β/11.12.1992).
  • Την υπ αριθ. ΕΣ 32326/28.9.1977 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, με την οποία χορηγήθηκε άδεια μεταλλευτικών ερευνών στους Νικόλαο Ιακωβίδη του Παναγιώτου και Πέτρο Δαχή του Σταύρου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 977/Β/ 6.10.1977).
  • Την υπ αριθ. 124146/3621/22.12.1980 απόφαση του Υφυπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας, με την οποία παρατάθηκε για ένα έτος η ισχύς της υπ αριθ. 32326/ 1977 αδείας μεταλλευτικών ερευνών του Νομού Θεσσαλονίκης.
  • Την υπ αριθ. ΕΣ 4916/11.2.1982 προκήρυξη του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, περί παραχωρήσεως του χώρου της ως άνω αδείας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 81/Β/23.2.1982) και στον ημερήσιο τύπο.
  • Την υπ αριθ. Δ15/Φ19/27595/30.11.1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 760/Β730.11.1990).
  • Με πρόταση του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1980/124146/3621 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/124146_3621 1980
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/Δ15/Φ19/27595 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/Δ15_Φ19_27595 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/Υ1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Υ1943 1992
ΝΟΜΟΣ 1976/274 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/274 1976
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/210 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/180 1974
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία