ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/234

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1730/87 (Α 145) και του Π.Δ. 25/88 (Α/10) σε συμμόρφωση προς τα άρθρα 52 επ. και 221 της Συνθήκης της ΕΟΚ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις του Ν. 1730/1987 (Α/145) «Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμος Εταιρείας (ΕΡΤ - Α.Ε.)» και του Π.Δ. 25/88 (Α/10) «Όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, διαδικασία χορήγησης, ανανέωσης και ανάκλησης των σχετικών αδειών, γενικές αρχές λειτουργίας των σταθμών αυτών και η τεχνική και λοιπή εποπτεία και έλεγχός τους», σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των άρθρων 52 επ. και 221 της Συνθήκης της ΕΟΚ.
Άρθρο 2 "(άρθρα 52 επ. και 221 Συνθήκης ΕΟΚ)"
1.  
  Οι άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, εκτός από τα πρόσωπα που ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 1730/1987 (Α/145) και των παρ. 1 και 2 εδ. α και β του άρθρου 3 του Π.Δ. 25/88 (Α/10), μπορεί να χορηγούνται, χωρίς καμμία διάκριση και με τις ίδιες νόμιμες προϋποθέσεις και σε φυσικά πρόσωπα, υπηκόους κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ή σε νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους - μέλους και τα οποία έχουν την καταστατική τους έδρα, ή την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους εντός της Κοινότητας. Όταν το μόνο συνδετικό στοιχείο είναι η καταστατική έδρα πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη διαρκούς και μονίμου δεσμού με την οικονομία του κράτους - μέλους της έδρας του.
2.  
  Προς εξακρίβωση της υπάρξεως του δεσμού αυτού το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία κάθε αποδεικτικό στοιχείο και ιδίως τα κάτωθι:
 1. Το καταστατικό της εταιρείας και την καταχώρησή της στο προβλεπόμενο από την οικεία νομοθεσία του κράτους - μέλους εμπορικό μητρώο
 2. Ισολογισμούς των τριών προηγουμένων οικονομικών χρήσεων
 3. Δήλωση περί της συνθέσεως του κεφαλαίου και των κυρίων μετόχων ΑΕ, των εταίρων προσωπικής εταιρείας ή των εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ
 4. Κατάλογο των μελών του διοικητικού οργάνου της εταιρείας με αναφορά στην συγκεκριμένη ιδιότητα καθενός από αυτά
3.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 25/88 (Α/10) τροποποιείται ως εξής: Σε κάθε περίπτωση η έδρα της εταιρείας, και όταν ακόμη η δραστηριότητα ασκείται μέσω θυγατρικής, πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια εκπομπής του σταθμού Αν η δραστηριότητα ασκείται μέσω υποκαταστήματος, οι εγκαταστάσεις του πρέπει να βρίσκονται μέσα στα όρια εκπομπής του σταθμού
4.  
  Το εδάφιο α της παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 25/88 (Α/10) τροποποιείται ως εξής: 1 Εν όλω ή εν μέρει το δικαίωμα λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού και δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους - μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3, (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α/101), και του άρθρου 4, (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α/70) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 2076/1992 (Α/130) του Ν. 1338/ 1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α/34).
 • Την αριθ. Υ 1935/9.12.1992 (Β/726) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας.
 • Το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α/154), με το οποίο προστίθεται νέο άρθρο 29Α στον Ν. 1558/1985.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθ. 69/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1730 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1730 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/25 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/25 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία