ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/235

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Ειδικών Σχολών Προαιρετικής Επιμόρφωσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται στην Αθήνα Ειδική Σχολή Προαιρετικής Επιμόρφωσης, η οποία διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 2009/92 και τα κατ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού εκδιδόμενα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις.
2.  
  Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη σχολή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την επωνυμία «Διδασκαλείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης»
3.  
  Το κατά την προηγούμενη παράγραφο Διδασκαλείο, μετατρέπεται, από της ιδρύσεώς του, σε Ειδική Σχολή Προαιρετικής Επιμόρφωσης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οπότε και διέπεται αυτομάτως από τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για την Ειδική αυτή σχολή.
4.  
  Στην Ειδική Σχολή Προαιρετικής Επιμόρφωσης της Αθήνας και στην εκ μετατροπής του Διδασκαλείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκύπτουσα Ειδική Σχολή Προαιρετικής Επιμόρφωσης της Θεσσαλονίκης, εισάγονται προς επιμόρφωση εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιλέγονται έπειτα από συμμετοχή τους σε διαγωνισμό. Στον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 18 του Ν. 2009/1992, «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18Α).
 • Την υπ αρ. Υ.2009/20.5.93 (ΦΕΚ 365/Β71993) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α 154), με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 29 Α στο Ν. 1558/85.
 • Τη γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως διατυπώθηκε στην 15/18.6.1992 πράξη του τμήματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού εκ δραχμών 577.000.000, περίπου, για το οικονομικό έτος 1993 και δραχμών 1.270.000.000, περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη και ότι η δαπάνη για το έτος 1993 θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του φορέα 19-610 και ΚΑΕ 5214 και 5299, για δε τα επόμενα έτη θα εγγράφονται σχετικές προς τούτο πιστώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Τη 268/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έπειτα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-06-16 Ίδρυση Ειδικών Σχολών Προαιρετικής Επιμόρφωσης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/99
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995