ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/236

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ). Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 50, παρ. 1 και 6 του Ν. 1268/82 (Α 87). β) Του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/85 (Α 167).
  • Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Τη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 15.2.90).
  • Το έγγραφο Β1/253/29.3.90 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται για το οικονομικό έτος 1993 δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ για τα επόμενα έτη, η δαπάνη ανέρχεται στα 3.000.000 δρχ. ετησίως, η δε σχετική πίστωση θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φορέας 120 ΚΑΕ 5214).
  • Τη 10/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία