ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/239

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0037-05-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 52α του Ν.Δ. 400/70 (Α 10).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η τροποποίηση του άρθρου 1 του Π.Δ. 246/89, με το οποίο είχε τροποποιηθεί το άρθρο 52α παρ. 4 του Ν.Δ. 400/70 που είχε προστεθεί με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/ 85, σύμφωνα με την δυνατότητα την οποία παρέχει στα Κράτη μέλη το άρθρο 13 παρ. 6 της Οδηγίας 79/267/ΕΟΚ της 5.3.1979 «περί συντονισμού των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη της δραστηριότητος της πρωτασφαλίσεως ζωής και την άσκηση αυτής, (ΕΕ 06 Τ002 6 57).
2.  
  Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 52α του Ν.Δ. 400/70 (Α 70), το οποίο (άρθρο 52α) προστέθηκε με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/85 (Α 35) και η οποία (προθεσμία) παρατάθηκε μέχρι 31.12.1992 με το άρθρο 1 του Π.Δ. 246/25.4.1989 (ΦΕΚ 115/Α/10.5.89), παρατείνεται μέχρι την 30.6.1994.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 31.12.1992. Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος ανατίθεται στον Υφυπουργό Εμπορίου.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α 70) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2076/92 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α 130) και 65 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 101).
 • Την Υ. 1935/3.12.92 (Β 726) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας».
 • Την Υ. 1942/9.12.92 (Β 725) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εμπορίου «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου Μιχάλη - Γεώργιο Λιάπη».
 • Το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154), με το οποίο προστίθεται νέο άρθρο 29Α στον Ν. 1558/85 (Α 137).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθ. 150/4.3.1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Εμπορίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-06-22 Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 52α του Ν.Δ. 400/70 (Α 10).
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/106
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1935 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1935 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1942 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1942 1992
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/400 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/118 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/118 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/246 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/246 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία