ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/24

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-02-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-02-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-02-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με το όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ- του Νομού Αττικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 2 Εκμετάλλευση Τρόπος εκμετάλλευσης των έργων και υπηρεσιών: Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/ 1980 (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980). Άρθρο 3 Περιουσία Περιουσία της επιχείρησης: Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν με βάση τις μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν κα οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων (όρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 1069/1980). Άρθρο 4 Έσοδα Έσοδα της επιχείρησης κατά τις διατάξεις των όρθρων 10 έως 16 και 27 και 28, του Ν. 1069/1980, είναι: α) Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μία δεκαετία από της 1ης Ιανουαρίου του επομένου από τη σύσταση της επιχείρησης έτους που υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του ύδατος που καταναλίσκεται (όρθρο 10 παρ. 1 εδ. α και 11 Ν, 1069/80), β) Δωρεάν επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% επί των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ια και 13 Ν. 1069/1980). γ) Το τέλος σύνδευσης μετά του δικτύου της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. γ Ν. 1069/1980). δ) Η δαπάνη διακλαδώσεως και συνδέσεως με τον αγωγό, της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. δ και άρθρο 15 Ν. 1069/1980). ε) Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της ύδρευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ε Ν. 1069/1980). στ) Το τέλος χρήσεως υπονόμων (άρθρα 10 παρ. 1 εδ. στ και 16 του Ν. 1069/1980). ζ) Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ζ Ν. 1069/1980). η) Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. η Ν. 1069/1980). θ) Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ Ν. 1069/1980). ι) Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ι Ν. 1069/1980). ια) Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιβ Ν. 1069/ 1980). ιβ) Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιγ και άρθρο 14 Ν, 1069/ 1980). ιγ) Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/1980, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. Άρθρο 5 1.Η επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από εννέα μέλη τα οποία ορίζονται μαζί με αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά: α) τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, β) τρεις (3) είναι κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης, γ) ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων σε περίπτωση που αυτή απασχολεί άνω των είκοσι (20) εργαζομένων, δ) ένας (1) είναι εκπρόσωπος του Συλλόγου Επιστημόνων Μεγάρων. 2.Το δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του (άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 1069/1980 και 261 Π.Δ. 323/ 1989). 3.Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη (άρθρο 3 Ν. 1069/1980, άρθρο 261 Π.Δ. 323/1989). 4.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο αντιπρόεδρος (άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 1069/1980). Στον Υπουργό Εσωτερικών, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 1069/ 1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». (ΦΕΚ Α 191/23.8.1980).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 261 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 323/ 1989 Α 146).
  • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα προκαλεί δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ύψους 64.000.000 δρχ., για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον Κρατικό προϋπολογισμό στον ειδικό φορέα ΣΑΕ 32/2 και με τους εξής ΚΑΕ 07-950-8300.
  • Τις υπ αριθ. 451/92 και 548/1992 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε; 1 ΣύστασηΕγκρίνεται η αριθ. 229/1992 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων του Νομού Αττικής που αφορά τη σύσταση στον ομώνυμο Δήμο ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1069 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1069 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία