ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/240

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος 309/30.9.91 (ΦΕΚ 106/Α) «Συμμετοχή του ΕΟΤ στις δαπάνες λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του υπ αριθ. 309/30.9.91 (Α 106) Προεδρικού Διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής:"
2.  
  Η δαπάνη της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται στο ποσό των εννεακοσίων χιλιάδων δραχμών (900.000) μηνιαίως. Ο χρόνος ελέγχου εκάστου οικονομικού έτους δεν μπορεί να υπερβεί τους 5 μήνες.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ΝΔ 1265/72 «περί ελέγχου των δαπανών του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων ΝΠΔΔ ως και των λογαριασμών των Δημοσίων Υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων τους» (Α 197).
 • Τις διατάξεις του ΠΔ 417/1991 «Κατάργηση του Υπουργείου Τουρισμού κ.λπ.» (Α 153), με το οποίο καταργήθηκε το Υπουργείο Τουρισμού και οι αρμοδιότητες του μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
 • Την υπ αριθ. Υ. 1847/1078399/1182/0001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 525).
 • Την υπ αριθ. 1935/3.12.92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (Β 726).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΕΟΤ ύψους 3.600.000 δραχμών για το τρέχον οικονομικό έτος 1993 και 3.600.000 δραχμών περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον Προϋπολογισμό του ΕΟΤ ύψους 3.600.000 δραχμών με τον εξής Κ.Α.Ε./0269.
 • Την υπ αριθ. 137/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1935 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1935 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1265 1972
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/417 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/417 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συμμετοχή του ΕΟΤ στις δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2001/97 2001