ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/241

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση και αναβάθμιση Τελωνειακών Αρχών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 261 του Π.Δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 259 τ.Α), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 1 του Π.Δ. 100/1993 «Σύσταση και αναβάθμιση Τελωνειακών Αρχών» (ΦΕΚ 47 τ.Α), αντικαθίσταται ως εξής: 261 1 Στη Νομαρχία Λακωνίας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επομένης παραγράφου και τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία. 2 Τα Τελωνεία της Νομαρχίας Λακωνίας διακρίνονται σε Α, Β και Γ Τάξης και είναι τα εξής α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1 Τελωνείο Γυθείου Γύθειο Α 2 Τελωνείο Νεάπολης Βοιών Νεάπολη Βοιών Β 3 Τελωνείο Μονεμβασίας Μονεμβασία Γ 4 Τελωνείο Ιέρακα Ιέρακας Γ 5 Τελωνείο Λιμενίου και Νέου Οιτύλου Νέο Οίτυλο Γ 6 Τελωνείο Κυπαρισσιού Κυπαρίσσι Γ 7 Τελωνείο Κότρωνα Κότρωνας Γ 8 Τελωνείο Γερολιμένα Γερολιμένας Γ 3 Το Τελωνείο Α Τάξης λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, το Β Τάξης σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος και τα Γ τάξης σε επίπεδο αυτοτελούς Γραφείου. 4 Το Τελωνείο Γυθείου διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητες του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 6, ως εξής 1 Τμήμα Γενικών θεμάτων και Δικαστικού, β. Τμήμα Τελωνειακών και λοιπών Διαδικασιών, γ. Τμήμα Τελωνισμού Εμπορευμάτων. 5 Στην Πλύτρα συστήνεται Τοπικό Γραφείο (άρθρου 23 παρ. 17 εδάφιο 4 Ν. 1735/1987 - ΦΕΚ 195 Α), υπαγόμενα στο Τελωνείο Γυθείου, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τελωνείου Πλύτρας, το οποίο καταργείται. 6 Στον Πύργο Μάνης συστήνεται Τοπικό Γραφείο (άρθρου 23 παρ. 17 εδάφιο 4 Ν. 1735/1987) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 5 του άρθρου 6 στην περιοχή Πύργου Μάνης .
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 309 του Π.Δ. 551 /1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 259 τ.Α), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 259/ 1991 «Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) (Α 259)» (ΦΕΚ 98 τ.Α), αντικαθίσταται ως εξής: 309 1 Στη Νομαρχία Μεσσηνίας οι αρμοδιότητες του άρθρου 6 ασκούνται από τα Τελωνεία της επόμενης παραγράφου και τα Τοπικά Γραφεία, που συστήνονται με το παρόν. 2 Τα Τελωνεία Μεσσηνίας διακρίνονται σε Α, Β και Γ Τάξης και είναι τα εξής α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1 Τελωνείο Καλαμάτας Καλαμάτα Α 2 Τελωνείο Πύλου Πύλος Β 3 Τελωνείο Κυπαρισσίας Κυπαρισσία Γ 4 Τελωνείο Κορώνης Κορώνη Γ 3 Το Τελωνείο Α Τάξης λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, το Β Τάξης σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος και τα Γ τάξης σε επίπεδο αυτοτελούς Γραφείου. 4 Το Τελωνείο Καλαμάτας διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητες του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 6, ως εξής Α. Τμήμα Γενικών θεμάτων και Δικαστικού Β. Τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών Γ. Τμήμα Τελωνισμού Εμπορευμάτων. 5 Στη Μεθώνη Μεσσηνίας συστήνεται Τοπικό Γραφείο (άρθρου 23 παρ. 17 εδ. 4 Ν. 1735/1987), υπαγόμενο στο Τελωνείο Πύλου, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τελωνοσταθμαρχείου Μεθώνης, το οποίο καταργείται .
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Κάθε άλλη διάταξη αντικείμενη στο παρόν καταργείται. Στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Π. Δ/γματος.
 • α) Τις διατάξεις του άρθρου 24 παραγρ. 5 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 187 τ.Α), σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παραγρ. 6 του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43 τ.Α). β) Τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α).
 • Την Υ. 2009/20.5.1993 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 365 τ.Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τη γνωμοδότηση αριθμ. 279/1993 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-06-22 Σύσταση και αναβάθμιση Τελωνειακών Αρχών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/107
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/551 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/259 1991
Σύσταση και αναβάθμιση Τελωνειακών Αρχών. 1993/100 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία