ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/242

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Δασικού Σώματος (ΔΑ.ΣΩ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προστασία των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας από κάθε φύσεως κινδύνους και ιδιαιτέρως από τις πυρκαγιές
Άρθρο 2
1.  
  Συνιστάται στη Γενική Γραμμάτια Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Δασικό Σώμα (ΔΑ.ΣΩ.), το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, του ειδικού φορέα δασοπροστασίας της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 1845/ 1989.
2.  
  Το προσωπικό του Δασικού Σώματος στελεχώνει τα Τμήματα Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων των Διευθύνσεων Δασών που έχουν συσταθεί με το άρθρο 37, παρ. 4 του Ν. 1845/1989, καθώς και τα Τμήματα Δασοπροστασίας των Δασαρχείων, που συνιστώνται με το παρόν Διάταγμα και τους Σταθμούς Δασοπροστασίας που θα συσταθούν στα Δασονομεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 7 του Ν. 1845/89.
3.  
  Σε κάθε Δασαρχείο συνιστάται Τμήμα Δασοπροστασίας
Άρθρο 3 "Αποστολή - Καθήκοντα"
1.  
  Στα πλαίσια της αποστολής του «φορέα δασοπροστασίας», το Δασικό Σώμα έχει ως έργο την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 1845/1989 που αναφέρεται στο αντικείμενο της Δασοπροστασίας, καθώς και η υλοποίηση ετησίων μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων σε όλο το φάσμα της δασοπροστασίας. Οι υπηρεσίες του άρθρου 37 του Ν. 1845/1989 μπορούν να λειτουργούν σε 24ωρη βάση, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της περιοχής. Η έναρξη λειτουργίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
Άρθρο 4
1.  
  Συνιστώνται οι παρακάτω κλάδοι προσωπικού του ΔΑ.ΣΩ.
 1. Κλάδος ΔΕ15 Δασοφυλάκων Α θέσεις 3376 (εκ των οποίων 40 προσωρινές).
 2. Προσόντα διορισμού ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 15 του Π.Δ. 194/88 για τον κλάδο ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός και πτυχίο επαγγελματικής σχολής Δασοθηροφυλάκων.
 3. Κλάδος ΥΕ7 Δασοφυλάκων Β θέσεις 1024 (εκ των οποίων 144 προσωρινές).
 4. Προσόντα διορισμού ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 22 του Π.Δ. 194/88 για τον κλάδο ΥΕ και πτυχίο Σχολής Δασοπροστασίας.
2.  
  Οι θέσεις των παραπάνω κλάδων προέρχονται:
 1. Από μεταφορά θέσεων κλάδων υπηρετούντος προσωπικού ήτοι:
 2. θέσειςΚλάδος ΔΕ15 Δασοθηροφυλάκων (Π.Δ. 422/91) 1128 Κλάδος ΔΕ16 Τεχνικός Οδηγών (Π.Δ. 422/91 ) 584 Κλάδος ΔΕ19 Τεχνικός Χειριστών Μέσων Δασοπυρόσβεσης (προσωρινός κλάδος) (Ν. 1845/89) 40 Κλάδος ΥΕ7 Υπαλλήλων Δασοπροστασίας (Π.Δ. 422/91) 504 Κλάδος ΥΕ9 Χειριστών Μέσων Δασοπυρόσβεσης (προσωρινός κλάδος) (Ν. 1845/89) 130 Κλάδος ΥΕ8 Δασοφυλάκων (προσωρινός κλάδος) (Ν. 1811 /88) 14.
 3. Από μεταφορά κενών οργανικών θέσεων των κλάδων:
 4. θέσειςΚλάδος ΤΕ7 Τεχνολογικών Εφαρμογών (Π.Δ. 422/91) 400 Κλάδος ΔΕ8 Τεχνικός Σχεδιαστών (Π.Δ. 422/91) 85 Κλάδος ΔΕ9 Τεχνικός Χειριστών Μηχανημάτων - Γεωτρυπανιστών (Π.Δ. 422/91) 260 Κλάδος ΔΕ15 Δασοθηροφυλάκων (Π.Δ. 422/91) 879 Κλάδος ΥΕ7 Υπαλ.
 5. Δασοπροστασίας (Π.Δ. 422/91) 376 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 4400.
3.  
  Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι στις μεταφερόμενες θέσεις των κλάδων της παραγράφου 2α κατατάσσονται σε θέσεις των συνιστώμενων κλάδων αντίστοιχης κατηγορίας της παραγράφου 1. Από τους υπηρετούντες στον κλάδο ΔΕ16 Τεχνικός Οδηγών κατατάσσονται εκείνοι που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες.
4.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Π.Δ., οι κλάδοι ΔΕ15 Δασοθηροφυλάκων, ΔΕ19 Τεχνικός Χειριστών Μέσων Δασοπυρόσβεσης, ΥΕ7 Υπαλλήλων Δασοπροστασίας, ΥΕ8 Δασοφυλάκων και ΥΕ9 Χειριστών Μέσων Δασοπυρόσβεσης καταργούνται.
Άρθρο 5
1.  
  Στο Δασικό Σώμα κατατάσσεται και το μέχρι σήμερα υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των πιο κάτω ειδικοτήτων: Οδηγοί θέσεις 187 Τεχνίτες Δασοτεχνικών Έργων θέσειςΕπιστάτες Δασοτεχνικών Έργων θέσεις 2 Φύλακες θέσεις 59 Υπάλληλοι Δασοπροστασίας θέσειςΔασοφύλακες θέσεις 2 Θηροφύλακες θέσειςΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝΤο προσωπικό αυτό τοποθετείται στο Δασικό Σώμα και απασχολείται ανάλογα με την ειδικότητα του
Άρθρο 6 "Καθιέρωση Σήματος"
1.  
  Καθιερώνεται σήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 9 του Ν. 1845/89, το οποίο θα τίθεται στις στολές του προσωπικού και στα οχήματα του ΔΑ.ΣΩ., καθώς και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο. Το σήμα φέρει απεικόνιση δένδρου και κυκλικά του τίτλο της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος με πράσινο σκούρο χρωματισμό (κυπαρίσσι), όπως φαίνεται στο συνημμένο παράρτημα.
Άρθρο 7
1.  
  Όλο το προσωπικό του άρθρου 39 του Ν. 1845/1989 συμμετέχει στις προσπάθειες δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ιδίου νόμου.
2.  
  Τα Γραφεία Προστασίας Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου των Διευθύνσεων Δασών των Νομαρχιών Ροδόπης - Πιερίας - Φλωρίνης - Καστοριάς - Γρεβενών - Άρτας και Δωδεκανήσου μετονομάζονται σε Γραφεία Δημόσιου Κατήγορου
3.  
  Τα Τμήματα Προστασίας Διοικήσεως, Διαχειρίσεως Δασών και Δημοσίου Κατήγορου των Δασαρχείων Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Κερκύρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Αργολίδας, Κυκλάδων, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ηρακλείου, Λασηθίου, Ρεθύμνης και Χανίων μετονομάζονται σε τμήματα Διοικήσεως Διαχειρίσεως Δασών και Δημόσιου Κατήγορου
4.  
  Τα Γραφεία Προστασίας Δασών και Δημόσιου Κατήγορου των Δασαρχείων Δράμας, Ξάνθης, Αλεξανδρουπόλεως, Καβάλας, Θάσου, Σερρών, Σιδηροκάστρου, θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, Αρναίας, Εδέσσης, Αριδαίας, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Κονίτσης, Μετσόβου, Τρικάλων, Καλαμπάκας, Καρδίτσης, Λαρίσης, Λαμίας, Βόλου, Σπερχειάδας, Καρπενησίου, Φουρνά, Πεντέλης, Πατρών, Κορίνθου, Χαλκίδας, Βυτίνης, Σπάρτης και Καλαμάτας μετονομάζονται σε Γραφεία Δημοσίου Κατήγορου
5.  
  Τα Τμήματα Προστασίας Διοικήσεως, Διαχειρίσεως Δασών και Δημόσιου Κατήγορου των Δασαρχείων Διδυμοτείχου, Σουφλίου Σταυρουπόλεως, Νευροκοπίου, Νιγρίτας, Κιλκίς, Γουμένισσας, Σταυρού, Πολυγύρου, Κασσάνδρας, Βέροιας, Ναούσης, Τσοτυλίου, Μουζακίου, Αλμυρού, Σκοπέλου, Αγιας, Ελασσώνος, Αταλάντης, Λίμνης, Ιστιαίας, Πειραιώς, Αλιβερίου, Αμφίσσης, Λιδωρικίου, Μεσολογγίου, Αγρινίου, Ναυπάκτου, Αμφιλοχίας, Λειβαδιάς, Θηβών, Καπανδριτίου, Λαυρίου, Πάρνηθας, Αιγάλεω, Μεγάρων, Ξυλοκάστρου, Αιγίου, Πόρου, Ολυμπίας, Αμαλιάδας, Τριπόλεως και Κυνουρίας μετονομάζονται σε Τμήματα Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Δασών και Δημόσιου Κατήγορου
6.  
  Ο Κλάδος ΤΕ2 Τεχνολογίας Δασοπονίας - Θηραματοπονίας μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ2 Δασοπονικό σε εφαρμογή του Π.Δ. 388/1989 (Α 169). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σήμα Δασικού Σώματος Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 24, παρ. 5 και 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο 29 Α προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154). β. Του άρθρου 2 του Ν. 51/1975 «περί αναδιοργανώσεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών» (Α 125). γ. Των άρθρων 36, 37 παρ. 6, 38, 39 και 40 του Ν. 1845/1989 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και Τεχνολογίας - Δασοπροστασίας και άλλες διατάξεις» (Α 102). δ. Του άρθρου 6 του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων Οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις (Α 43). ε. Του Ν. 2085/1992 «Ρύθμιση θεμάτων Οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α 170).
 • Την με αριθμ. Υ 1847/1078399/1182/7.8.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 525).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 584.000.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 3.605.000.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από πίστωση που έχει εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό με ειδικό φορέα 27/110 και ΚΑΕ 5163.
 • Την 324/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γεωργίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-06-22 Σύσταση Δασικού Σώματος (ΔΑ.ΣΩ.).
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/107
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182 1992
ΝΟΜΟΣ 1975/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/51 1975
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1989/1845 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1845 1989
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/422 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/422 1991