ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/243

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Υγειονομικοί όροι που διέπουν τη διάθεση και τη μεταποίηση ζωικών απολβήτων, τη διάθεση τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους οργανισμούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή με βάση τα ψάρια, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Με το παρόν διάταγμα θεσπίζονται διατάξεις που καθορίζουν: 1)τους κανόνες Κτηνιατρικής και δημόσιας υγιεινής: 1) Κατά τη διάθεση ή και τη μεταποίηση των ζωικών αποβλήτων, με σκοπό την καταστροφή των τυχόν παθογόνων οργανισμών που περιέχουν, 2) κατά την παραγωγή ζωοτροφών ζωικής προέλευσης κατά τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η τυχόν παρουσία παθογόνων οργανισμών σε αυτές, 3) τους υγειονομικούς όρους εμπορίας των ζωικών αποβλήτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1990 (Ε. Ε. αριθ. L 363 της 27.12.1990 σελ. 51). 2.Με το παρόν διάταγμα δεν θίγονται: 1)Οι ισχύουσες διατάξεις για την εξάλειψη και τον έλεγχο ορισμένων ασθενειών καθώς και για τη χρησιμοποίηση των υπολειμμάτων μαγειρείων και φαγητών, 2)Οι ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών, οι οποίες περιέχουν συστατικά ζωικών και φυτικών προϊόντων, καθώς και ζωοτροφών που περιέχουν μόνο ουσίες φυτικής προέλευσης. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοούνται ως: 1.Ζωικά απόβλητα: ολόκληρα σφάγια ή πτώματα ή τμήματα ζώων ή ψαριών, ή τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα οποία δεν προορίζονται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, εκτός από τα περιττώματα ζώων και τα υπολείμματα μαγειρείων και φαγητών. 2.Υλικά υψηλού κινδύνου: τα ζωικά απόβλητα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 και για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες, ότι παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή την υγεία των ζώων. 3.Υλικά χαμηλού κινδύνου: τα ζωικά απόβλητα, εκτός εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 3, τα οποία δεν παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους διάδοσης μεταδοτικών ασθενειών στα ζώα ή στον άνθρωπο. 4.Μεταποιητική μονάδα χαμηλού κινδύνου: η μονάδα, στην οποία τα υλικά χαμηλού κινδύνου μεταποιούνται σε συστατικά που ενσωματώνονται σε ζωοτροφές, ή σε ιχθυάλευρα, σύμφωνα με το άρθρο 5. 5.Μεταποιητική μονάδα υψηλού κινδύνου: η μονάδα, στην οποία τα ζωικά απόβλητα υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταποίηση προκειμένου να καταστραφούν οι παθογόνοι οργανισμοί, σύμφωνα με το άρθρο 3. 6.Τροφές για κατοικίδια ζώα: οι τροφές για σκύλους, γάτες και άλλα κατοικίδια ζώα, παρασκευασμένες ολικά ή εν μέρει από υλικά χαμηλού κινδύνου. 7.Τεχνικά ή φαρμακευτικά προϊόντα: τα προϊόντα που προορίζονται για άλλες χρήσεις, εκτός της κατανάλωσης από ανθρώπους ή ζώα. 8.Εγκατάσταση: μεταποιητική μονάδα χαμηλού κινδύνου, μεταποιητική μονάδα υψηλού κινδύνου, μονάδα παρασκευής τροφών για κατοικίδια ζώα ή ιχθυαλεύρων, ή μεταποιητική μονάδα για την παρασκευή τεχνικών ή φαρμακευτικών προϊόντων, στην οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των προϊόντων αυτών ζωικά απόβλητα. 9.Αρμόδια αρχή: Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας με τις υποκείμενες κτηνιατρικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων βάσει των ισχυουσών διατάξεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Κανόνες για την μεταποίηση των ζωικών αποβλήτων και τη διάθεση στην αγορά των τελικών προϊόντων Α. Υλικά υψηλού κινδύνου Άρθρο 3 (άρθρο 38 οδηγίας 90/667/ΕΟΚ) 1.Τα ακόλουθα υλικά υψηλού κινδύνου πρέπει να μεταποιούνται σε μεταποιητική μονάδα υψηλού κινδύνου, εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος, ή να καταστρέφονται με καύση ή ταφή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου: 1)όλα τα βοοειδή, οι χοίροι, τα αιγοπρόβατα, τα μόνοπλα, τα πουλερικά και όλα τα άλλα ζώα που εκτρέφονται για γεωργική παραγωγή, τα οποία θνήσκουν στην εκμετάλλευση, χωρίς να σφαγούν για ανθρώπινη κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων και των θνησιγενών νεογνών ή νεκρών εμβρύων, 2)πτώματα ζώων που δεν αναφέρονται στην περίπτ. α) αλλά ορίζονται κατά περίπτωση από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία, 3)ζώα, τα οποία θανατώνονται στα πλαίσια μέτρων καταπολέμησης των ασθενειών, είτε στην εκμετάλλευση είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος ορίζει η τοπική κτηνιατρική υπηρεσία, 4)απόβλητα, στα οποία περιλαμβάνεται και το αίμα, που προέρχονται από ζώα, τα οποία παρουσιάζουν, κατά τον κτηνιατρικό έλεγχο που πραγματοποιείται κατά τη σφαγή, κλινικά συμπτώματα ασθενειών που μεταδίδονται στον άθρωπο ή σε άλλα ζώα, 5)όλα τα μέρη του σφαγίου ζώου που έχει σφαγεί κανονικά και τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε έλεγχο μετά τη σφαγή, εκτός από τις δορές, τα δέρματα, τις οπλές, τα φτερά, το μαλλί, τα κέρατα, το αίμα και άλλα παρόμοια προϊόντα, 6)όλα τα αλλοιωμένα κρέατα ζώων, πουλερικών και θηραμάτων, ψάρια και κάθε αλλοιωμένο τρόφιμο ζωικής προέλευσης που για το λόγο αυτό ενέχει κίνδυνο για την υγεία των αθρώπων και των ζώων, 7)ζώα, νωπό κρέας, κρέας πουλερικών, ψάρια, θηράματα, προϊόντα κρέατος και γαλακτοκομικά προϊόντα, που εισάγονται από τρίτες χώρες, τα οποία δεν πληρούν, κατά τους ελέγχους που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, τις κτηνιατρικές προϋποθέσεις εισαγωγή στη χώρα μας, ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος, εκτός εάν πρόκειται να επανεξαχθούν ή αν η εισαγωγή τους επιτρέπεται με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, 8)με την επιφύλαξη των περιπτώσεων κατεπείγουσας σφαγής για λόγους δυσμενών συνθηκών διαβίωσης κατά τη μεταφορά, τα παραγωγικά ζώα που αποθνήσκουν κατά την μεταφορά, 9)ζωικά απόβλητα που περιέχουν κατάλοιπα ουσιών δυνάμενα να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων γάλα, κρέας ή προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα οποία, λόγω της παρουσίας των καταλοίπων αυτών, είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, 1) ψάρια που παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα ασθενειών που μεταδίδονται στον άθρωπο ή στα ψάρια. 2.Η τοπική κτηνιατρική υπηρεσία, σε περίπτωση ανάγκης, μπορεί να αποφασίζει, ότι τα υλικά υψηλού κινδύνου πρέπει να καταστρέφονται με καύση ή ταφή εάν: 1)η μεταφορά ζώων μολυσμένων ή ύποπτων προσβολής από επιζωοτική νόσο, στην πλησιέστερη μεταποιητική μονάδα υψηλού κινδύνου, έχει απαγορευθεί λόγω κινδύνου εξάπλωσης της νόσου και των κινδύνων για την υγεία των ζώων. 2)Τα ζώα είναι μολυσμένα ή υπάρχουν υπόνοιες, ότι έχουν προσβληθεί από σοβαρή ασθένεια ή περιέχουν κατάλοιπα, τα οποία μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων και ενδέχεται να ανθίστανται σε ανεπαρκή θερμική επεξεργασία, 3)ευρέως εξαπλωμένη επιζωοτική νόσος επιβαρύνει υπερβολικά τη μονάδα μεταποίησης υλικών υψηλού κινδύνου, 4)τα ζωικά απόβλητα βρίσκονται σε δυσπρόσιτα μέρη, ε) η ποσότητα και η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί δεν δικαιολογούν οικονομικά τη συλλογή αποβλήτων. Τα ζωικά απόβλητα πρέπει να θάβονται αρκετά βαθειά, ώστε να αποφεύγεται εκταφή των πτωμάτων ή των αποβλήτων από σαρκοβόρα ζώα: η ταφή πρέπει να γίνεται σε κατάλληλο έδαφος, ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση υδροφόρων οριζόντιων ή οποιαδήποτε βλάβη του περιβάλλοντος με μέριμνα της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής. Πριν από την ταφή, τα πτώματα ή τα απόβλητα ψεκάζονται, αν χρειάζεται, με κατάλληλο εγκεκριμένο απολυμαντικό. Άρθρο 4 1.Με απόφαση του Γενικού Διευθυντού της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας εγκρίνονται για την Ελληνική επικράτεια, ή για τμήμα της, μία ή περισσότερες μεταποιητικές μονάδες υψηλού κινδύνου, στις οποίες ανατίθεται η συλλογή και η μεταποίηση υλικών υψηλού κινδύνου. Με την ίδια ως άνω διαδικασία είναι δυνατόν να ορίζεται ως μεταποιητική μονάδα υψηλού κινδύνου, για τα ζωικά απόβλητα της χώρας, μια μονάδα που βρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, εφόσον προηγθεί σχετική συμφωνία με το εν λόγω κράτος μέλος. 2.Για να εγκριθούν από τη Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής, με απόφαση της, οι μεταποιητικές μονάδες υψηλού κινδύνου πρέπει: 1)να πληρούν τους όρους του παραρτήματος ΙΙ κεφάλαιο Ι. 2)να επεξεργάζονται, να μεταποιούν και να αποθηκεύουν ζωικά απόβλητα σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο ΙΙ. 3)να ελέγχονται από τις περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 10. 4)να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα της μεταποίησης πληρούν τους όρους του παραρτήματος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ. 3.Η έγκριση αναστέλλεται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1, αμέσως μόλις παύουν να τηρούνται οι όροι χορήγησης της. 4.Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να ιδρύσει μεταποιητική μονάδα υψηλού κινδύνου πρέπει να υποβάλει προς την οικεία Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική υπηρεσία της έδρας του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1)Αίτηση, στην οποία θα περιέχονται τα εξής στοιχεία: - το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση κατοικίας ή έδρας του αιτούντος, και το εμπορικό σήμα της επιχείρησης, εάν υπάρχει. - ο τόπος εγκατάστασης της μονάδας. - το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου κτηνιάτρου της μονάδας. 2)Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων. 3)Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής υπό κλίμακα 1:10.000 και τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:500. 4)Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού των ειδικών συσκευών και οργάνων της μονάδας, με σχεδιάγραμμα τοποθέτησης τους στο χώρο. 5)Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της μονάδας με ιδιαίτερη μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα, στο είδος της επεξεργαζόμενης πρώτης ύλης και τελικών προϊόντων, στις πηγές προμήθειας της πρώτης ύλης, στον τρόπο συλλογής και μεταφοράς της, στον τρόπο χρηματοδότησης της επένδυσης και στο ύψος αυτής. 6)Εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των λυμμάτων της μονάδας. 7)Έγκριση χωροθέτησης της μονάδας και έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 5)Ο,τιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο και χρήσιμο για να δοθεί σαφής εικόνα για τις υγειονομικές διασφαλίσεις κατά τη λειτουργία της μονάδας. 5.Η αίτηση και τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από την οικεία Νομαρχιακή Κτηνιατρική Υπηρεσία, σε συνοπτική εισήγηση της, στην αρμόδια Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπ. Γεωργίας (Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Γεωργίας). Η αίτηση και τα δικαιολογητικά ελέγχονται και αξιολογούνται από 3/μελή Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Γεν. Δ/ντή Κτηνιατρικής του Υπ. Γεωργίας και αποτελείται από: - τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπ. Γεωργίας ή το νόμιμο αναπληρωτή του. - τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Υπ. Γεωργίας ή το νόμιμο αναπληρωτή του. - τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σφαγείων και λοιπών εγκαταστάσεων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων. Εφ όσον διαπιστωθεί, ότι τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και η σχεδιαζόμενη μονάδα μπορεί ν ανταποκριθεί στους όρους του παρόντος Δ/τος, η Επιτροπή, με πρακτικό της εισηγείται την έγκριση ίδρυσης της μονάδας, η οποία χορηγείται με απόφαση του Γεν. Δ/ ντή Κτηνιατρικής του Υπ. Γεωργίας. 6.Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της μεταποιητικής μονάδας υψηλού κινδύνου, χορηγείται η άδεια λειτουργίας, από υγειονομικής κτηνιατρικής πλευράς, με απόφαση του Γ εν. Δ/ντή Κτηνιατρικής, κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη της μονάδας, που υποβάλλεται στην αρμόδια Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπ. Γεωργίας (Δ/ νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας) δια μέσου της Δ/νσης Κτηνιατρικής της οικείας Νομαρχίας. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, ότι η κατασκευασθείσα μονάδα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Δ/τος, χωρίς να θίγονται οι γενικές περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων διατάξεις. Με την άδεια λειτουργίας χορηγείται ειδικός κωδικός αριθμός, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Δ/τος και καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές υποχρεωτικής συλλογής των ζωικών αποβλήτων. 7.Σε περίπτωση κατά την οποία η μονάδα δεν πληροί τους όρους του παρόντος Δ/τος, δεν χορηγείται άδεια λειτουργίας και ο ιδιοκτήτης της πρέπει να προβεί στις απαραίτητες βελτιώσεις και συμπληρώσεις της μονάδας βάσει των παρατηρήσεων του πρακτικού της επιτροπής, το οποίο κοινοποιείται εις αυτόν. 8.Οι λειτουργούσες καθ οιονδήποτε τρόπο υφιστάμενες μεταποιητικές μονάδες υψηλού κινδύνου οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις του παρόντος Δ/τος, μέχρι τις 30.6.1993, και να τύχουν της έγκρισης για περαιτέρω συνέχιση της λειτουργίας. Η ως άνω έγκριση χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 6 του παρόντος άρθρου ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου. 9.Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Γεωργίας, τηρεί φάκελλο με πλήρη στοιχεία για κάθε μονάδα υψηλού κινδύνου, τον οποίο ενημερώνει σχετικά με κάθε αλλαγή και με τα κοινοποιούμενα σ αυτή καθ εξάμηνο τουλάχιστον αντίγραφα των εκθέσεων των περιοδικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από τον ελέγχοντα τη μονάδα αρμόδιο κτηνίατρο. Η ως άνω Δ/νση μεριμνά επίσης για τη διαδικασία άρσης της έγκρισης λειτουργίας της μονάδας, όταν δεν τηρούνται οι όροι του παρόντος Δ/τος. Β. Υλικά χαμηλού κινδύνου Άρθρο Άρθρο 5 (Άρθρο 5 οδηγίας 90/667/ΕΟΚ) 1.Τα υλικά χαμηλού κινδύνου πρέπει να μεταποιούνται σε μεταποιητική μονάδα υψηλού κινδύνου εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 4 ή χαμηλού κινδύνου εγκεκριμένη σύμφωνα με το παρόν άρθρο, σε μονάδα παρασκευής τροφών για κατοικίδια ζώα ή σε μονάδα παρασκευής φαρμακευτικών ή τεχνικών προϊόντων ή να καταστρέφονται με καύση ή ταφή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3. Ως υλικά χαμηλού κινδύνου θεωρούνται, εκτός από τα ζωικά απόβλητα που αναφέρονται στην περίπτ. 3 του άρθρου 2: - τα προϊόντα που εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 περίπτ. ε), εφόσον υπεισέρχονται στην παρασκευή ζωοτροφών, - τα ψάρια που αλιεύονται σε ανοικτή θάλασσα για την παραγωγή ιχθυαλεύρων, - τα νωπά εντόσθια ψαριών που προέρχονται από μονάδες ιχθυοσκευασμάτων για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα μείγματα υλικών χαμηλού κινδύνου που υποβάλλονται σε επεξεργασία ταυτόχρονα με υλικά υψηλού κινδύνου θεωρούνται ως υλικά υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση μεταποίησης υλικών χαμηλού κινδύνου σε μονάδα παραγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα ή σε μονάδα παρασκευής τεχνικών ή φαρμακευτικών προϊόντων, η μεταφορά, η αποθήκευση και η μεταποίηση αυτών των υλικών πρέπει να γίνεται σε ειδικό χώρο και υπό ειδικές συνθήκες. Τα ιχθυάλευρα βιομηχανιών που παραλαμβάνουν και μεταποιούν αποκλειστικά υλικά χαμηλού κινδύνου που προορίζονται για την παρασκευή ιχθυαλεύρων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ. 2.Οι μεταποιητικές μονάδες χαμηλού κινδύνου πρέπει: α) να πληρούν τους όρους του παραρτήματος ΙΙ κεφάλαιο Ι 1)να επεξεργάζονται, να μεταποιούν και να αποθηκεύουν ζωικά απόβλητα σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο ΙΙ 2)να ελέγχονται από τις περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 10 3)να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα της μεταποίησης πληρούν τους όρους του παραρτήματος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ. Η έγκριση αναστέλλεται αμέσως μόλις παύσουν να πληρούνται οι όροι χορήγησής της. 3.Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν υλικά χαμηλού κινδύνου για την παρασκευή τροφών για κατοικίδια ζώα ή φαρμακευτικών ή τεχνικών προϊόντων πρέπει να καταγράφονται από τις αρμόδιες περιφερειακές Διευθύνσεις Κτηνιατρικής και να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 1)πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται ασφαλώς τα ζωικά απόβλητα. 2)πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για την καταστροφή των αχρησιμοποίητων ακατέργαστων ζωικών αποβλήτων, που απομένουν μετά την παραγωγή τροφών για κατοικίδια ζώα ή φαρμακευτικών ή τεχνικών προϊόντων, ή πρέπει να τα αποστέλλουν σε μεταποιητική μονάδα ή σε κλίβανο. 3)πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για την καταστροφή των αποβλήτων που προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία και τα οποία για λόγους κτηνιατρικής ή δημόσιας υγείας, είναι ακατάλληλα, να ενσωματωθούν σε άλλες ζωοτροφές. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να επιτρέπει την καύση ή την ταφή σε κατάλληλο έδαφος, ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση των υδάτων ή οποιαδήποτε βλάβη του περιβάλλοντος. 4)να επιθεωρούνται τακτικά από τις περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες προκειμένου να ελέγχεται η τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος διατάγματος. 4.Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να ιδρύσει μεταποιητική μονάδα χαμηλού κινδύνου, ή μονάδα παρασκευής τροφών για κατοικίδια ζώα, ή μονάδα παρασκευής φαρμακευτικών ή τεχνικών προϊόντων από ζωικά απόβλητα χαμηλού κινδύνου, προκειμένου να εγκριθεί από κτηνιατρικής υγειονομικής πλευράς, πρέπει να υποβάλλει προς την οικεία νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική υπηρεσία της έδρας του, αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4. 5.Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, εξετάζονται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελείται από: 1)το Δ/ντή Κτηνιατρικής του νομού, στον οποίο έχει τις εγκαταστάσεις της η μονάδα ή το νόμιμο αναπληρωτή του. 2)τον προϊστάμενο του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, της οικείας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του νομού ή το νόμιμο αναπληρωτή του. 3)τον προϊστάμενο του τμήματος Υγείας των Ζώων της οικείας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του νομού ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Εφ όσον διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και η σχεδιαζόμενη μονάδα μπορεί ν ανταποκριθεί στους όρους του παρόντος δ/τος, η επιτροπή, με πρακτικό της, εισηγείται την έγκριση ίδρυσης της μονάδας, η οποία χορηγείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. 6.Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της μονάδας μεταποίησης υλικών χαμηλού κινδύνου χορηγείται η άδεια λειτουργίας από υγειονομικής κτηνιατρικής πλευράς, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη της μονάδας, που υποβάλλεται στη Δ/νση Κτηνιατρικής της οικείας Νομαρχίας. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, ότι η κατασκευασθείσα μονάδα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος δ/τος, χωρίς να θίγονται οι γενικές περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων διατάξεις. Με την άδεια λειτουργίας χορηγείται ειδικός κωδικός αριθμός, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος δ/τος. 7.Στην περίπτωση κατά την οποία η μονάδα δεν πληροί τους όρους του παρόντος δ/τος, δεν χορηγείται άδεια λειτουργίας και ο ιδιοκτήτης της πρέπει να προβεί στις απαραίτητες βελτιώσεις και συμπληρώσεις της μονάδας βάσει των παρατηρήσεων του πρακτικού της επιτροπής, το οποίο κοινοποιείται εις αυτόν, προκειμένου να τύχει της άδειας λειτουργίας. 8.Οι λειτουργούσες καθ οιονδήποτε τρόπο υφιστάμενες μεταποιητικές μονάδες υλικών χαμηλού κινδύνου οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις του παρόντος δ/τος, εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος δ/τος, για να τύχουν έγκρισης περαιτέρω λειτουργίας της μονάδος. Η ως άνω έγκριση χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου συνοδευομένης από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του παρόντος δ/τος. 9.Η Δ/νση Κτηνιατρικής της Νομαρχίας τηρεί φάκελλο με πλήρη στοιχεία για κάθε μεταποιητική μονάδα υλικών χαμηλού κινδύνου ή παραγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα ή παρασκευής φαρμακευτικών ή τεχνικών προϊόντων, τον οποίο ενημερώνει σχετικά με κάθε αλλαγή και με τα αντίγραφα των εκθέσεων των περιοδικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από τον ελέγχοντα τη μονάδα αρμόδιο κτηνίατρο. Η ως άνω υπηρεσία μεριμνά επίσης για τη διαδικασία της αναστολής ή ανάκλησης της έγκρισης λειτουργίας της μονάδος, όταν δεν τηρούνται οι όροι του παρόντος δ/τος. Άρθρο 6 (άρθρο 6 οδηγίας 90/667/ΕΟΚ) Η επεξεργασία, στην οποία πρέπει να υποβάλλονται ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προερχόμενα αποκλειστικά από ζώα ή ψάρια και μη προοριζόμενα για την ανθρώπιση διατροφή κατά την παρασκευή ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα καθώς και οι προϋποθέσεις παρασκευής αυτών των προϊόντων καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 19 της οδηγίας 90/ 667/ΕΟκ, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των κατοικίδιων ζώων ή για υγειονομικούς λόγους εν γένει. Γ Παρεκκλίσεις Άρθρο Άρθρο 7 (άρθρο 7 οδηγίας 90/667/ΕΟΚ) Επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις, μετά από έγγραφη άδεια της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και υπό τον έλεγχο αυτής: α) Η χρήση ζωικών αποβλήτων για επιστημονικούς σκοπούς. β) Η χρήση ζωικών αποβλήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 περιπτ. α), β) και ε), εφόσον δεν προέρχονται από ζώα που εσφάγησαν, λόγω εμφάνισης ή υπόνοιας ασθενείας που πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά, καθώς και των ζωικών αποβλήτων που αναφέρονται στο άρθρο 5, για τη διατροφή ζώων ζωολογικών κήπων ή τσίρκων, γουνοφόρων ζώων, κυνηγετικών σκύλων αναγνωρισμένων κυνηγετικών ομάδων ή σκωληκοτροφείων. γ) Η τοπική διάθεση, μέσω μεσαζόντων ήδη εγγεγραμμένων στο μητρώο της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής υπηρεσίας, μικρών ποσοτήτων από το απόβλητα που αναφέρονται στην περιπτ. β) για τη διατροφή ζώων, των οποίων το κρέας δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, εφόσον η Υπηρεσία αυτή κρίνει, ότι αυτό δεν συνεπάγεται κανένα κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Οι ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις ορίζουν τους υγειονομικούς κανόνες και τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου, που εφαρμόζονται κατά την επεξεργασία ορισμένων αποβλήτων που προορίζονται για το τοπικό εμπόριο ζωοτροφών ορισμένων κατηγοριών ζώων, μέχρι τη θέσπιση κοινοτικών διατάξεων. Η Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όταν γίνεται εφαρμογή των ως άνω παρεκκλίσεων και για τους τρόπους ελέγχου που εφαρμόζονται. Δ Γενικές διατάξεις Άρθρο Άρθρο 8 (άρθρο 8 οδηγίας 90/667/ΕΟΚ) Τα ζωϊκά απόβλητα πρέπει να συλλέγονται, μεταφέρονται και σφραγίζονται σύμφωνα με το παράρτημα Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Άρθρο 9 1.Οι ιδιοκτήτες μεταποιητικών μονάδων χαμηλού ή υψηλού κινδύνου και οι υπεύθυνοι της λειτουργίας τους ή οι εκπρόσωποι τους, υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος και ιδίως: 1)Να εντοπίζουν και να ελέγχουν τα ευαίσθητα σημεία της μεταποιητικής μονάδας υψηλού ή χαμηλού κινδύνου. 2)Στις μεν μονάδες παρασκευής ιχθυαλεύρου να προβαίνουν σε αντιπροσωπευτική δειγματοληψία, στις δε άλλες μεταποιητικές μονάδες χαμηλού ή υψηλού κινδύνου να λαμβάνουν αντιπροσωπευτικά δείγματα από κάθε μεταποιημένη παρτίδα για να διαπιστώνουν την τήρηση των μικροβιολογικών προδιαγραφών που ορίζονται για το προϊόν στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ και την απουσία φυσικοχημικών καταλοίπων. 3)Να καταγράφουν και να φυλάσσουν τα αποτελέσματα των διαφόρων ελέγχων και δοκιμασιών, επί δύο τουλάχιστον έτη, προκειμένου να τα θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων κτηνιατρικών υπηρεσιών. 4)Να εφαρμόζουν ένα σύστημα που να επιτρέπει την αναγνώριση της ημερομηνία παρασκευής κάθε αποστελλόμενης παρτίδας. 2.Όταν τα αποτελέσματα μιας δειγματοληπτικής δοκιμασίας που απαιτείται δυνάμει της παραγράφου 1 δεν είναι σύμφωνα προς το παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ, ο υπεύθυνος της λειτουργίας της μεταποιητικής μονάδας υποχρεούται: 1)Να ενημερώνει αμέσως την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία. 2)Να αναζητεί τα αίτια των παραλείψεων αυτών. 3)Να εξασφαλίζει, ότι τα μολυσμένα υλικά ή τα υλικά, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν μολυνθεί, δεν θα απομακρύνονται από τη μονάδα πριν υποβληθούν σε νέα μεταποίηση υπό την άμεση επίβλεψη της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και γίνει νέα επίσημη δειγματοληψία, προκειμένου να διενεργηθούν οι μικροβιολογικοί έλεγχοι που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ. Εάν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατον να μεταποιηθούν εκ νέου, τα υλικά αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ζωοτροφών. Άρθρο 10 1.Οι περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες διενεργούν τακτικά επιθεωρήσεις και αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις συγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες υψηλού και χαμηλού κινδύνου για να διαπιστώσουν: 1)Αν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος και ιδίως οι διατάξεις του παραρτήματος Ι και του παραρτήματος ΙΙ κεφάλαιο Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. 2)Τη μικροβιολογική κατάσταση των προϊόντων μετά την επεξεργασία οι μικροβιολογικοί έλεγχοι πρέπει να περιλαμβάνουν, ιδίως ανίχνευση σαλμονελλών και εντεροβακτηριοειδών σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ. Οι αναλύσεις και οι δοκιμές διεξάγονται στο κατά τόπους λειτουργούντα κτηνιατρικά εργαστήρια, σύμφωνα με επιστημονικά αναγνωρισμένες μεθόδους. Ο συντονισμός των ενεργειών των κτηνιατρικών εργαστηρίων και τα των εφαρμοζομένων μεθόδων, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις ή ελλείψει αυτών είναι σύμφωνες με τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα, ανατίθενται στο Ινστιτούτο Τοξικολογίας των ζώων του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, με έδρα την Αγία Παρασκευή Αττικής. 2.Εάν κατά τις επιθεωρήσεις των αρμοδίων περιφερειακών κτηνιατριών υπηρεσιών διαπιστωθεί, ότι δεν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος, οι ως άνω Υπηρεσίες λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Ειδικότερα, αν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου σχετικά με τις μικροβιολογικές προδιαγραφές και οι τύποι μικροβιολογικών ελέγχων δεν τηρούνται, ο παρασκευαστής οφείλει: - Να ενημερώνει αμέσως την περιφερειακή κτηνιατρική αρχή, παρέχοντας όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη φύση του δείγματος και την παρτίδα από την οποία προέρχεται. - Να μεταποιεί ή να μεταποιεί εκ νέου τη μολυσμένη παρτίδα υπό την επίβλεψη της περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής. - Να αυξάνει τη συχνότητα των δειγματοληψιών και των ελέγχων της παραγωγής. - Να ερευνά τα στοιχεία τα σχετικά με τις πρώτες ύλες που αντιστοιχούν στο δείγμα του τελικού προϊόντος. - Να προβαίνει στη δέουσα απολύμανση και τον καθαρισμό της μονάδας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι V Άρθρο Άρθρο 11 (άρθρο 11 οδηγίας 90/667/ΕΟΚ) Όλες οι εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης ζωικών αποβλήτων καταγράφονται σε ειδικά μητρώα και χορηγείται σ αυτές Κωδικός Αριθμός έγκρισης. Ο τύπος του Μητρώου και η διαδικασία χορήγησης του Κωδικού Αριθμού έγκρισης των μονάδων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας καταρτίζει κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων μεταποίησης των ζωικών αποβλήτων και τον γνωστοποιεί, με τις τυχόν μεταβολές του, στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι V Άρθρο Άρθρο 12 (άρθρο 12 οδηγίας 90/667/ΕΟΚ) 1.Οι αρμόδιες Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή στους πραγματογνώμονες της Επιτροπής των Ε.Κ. που πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στη χώρα μας, σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Οι εκθέσεις ελέγχου που συντάσσονται από τους παραγματογνώμονες της Επιτροπής των Ε.Κ. περιέρχονται στην Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας προκειμένου να ληφθούν τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία. 2.Η αρμόδια περιφερειακή Κτηνιατρική Υπηρεσία, υπόψη της οποίας τίθενται τα αποτελέσματα των ελέγχων της παρ. 1, λαμβάνει όλα τα πρόσφορα μέτρα για να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών και ιδίως απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά των ποϊόντων που προέρχονται από τη μεταποιητική μονάδα, η οποία δεν συμμορφώνεται πλέον στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Σε περίπτωση που δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ή τα ληφθέντα κριθούν ανεπαρκή, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις κτηνιατρικών ελέγχων. Άρθρο 13 (άρθρο 13 παράγραφος 1 οδηγίας 90/667/ΕΟΚ) Η διοργάνωση και η παρακολούθηση των κτηνιατρικών ελέγχων, καθώς και τα μέτρα διασφάλισης, που εφαρμόζονται στις συναλλαγές της χώρας μας με τα άλλα μέλη για τα προϊόντα μεταποίησης των ζωικών αποβλήτων, διέπονται από τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Τελικές διατάξεις Άρθρο 14 (άρθρο 16 οδηγίας 90/667/ΕΟΚ) Τα παραρτήματα του παρόντος διατάγματος και ιδίως, ανάλογα με την εξέλιξη των επιστημονικών γνώσεων σχετικά με την καταπολέμηση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών, οι διατάξεις οι σχετικές με τις επεξεργασίες που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο ΙΙ σημείο 6 στοιχεία α) και γ), μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Άρθρο 15 (άρθρο 17 οδηγίας 90/667/ΕΟΚ) Επιτρέπονται οι εισαγωγές από τρίτες χώρες ζωικών αποβλήτων και τροφών για κατοικίδια ζώα, που παρασκευάζονται από τα απόβλητα αυτά, εφόσον πληρούν προϋποθέσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες του παρόντος διατάγματος, με εξαίρεση εκείνες που αφορούν στους όρους έγκρισης. Ειδικότερα, επιτρέπεται η εισαγωγή των υλικών χαμηλού κινδύνου ή των υλικών υψηλού κινδύνου, που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 περίπτ. ζ), η) και θ), τα οποία έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε επεξεργασία μόνον εφόσον η τρίτη χώρα παρέχει τις εγγυήσεις ότι τα υλικά αυτά υποβλήθηκαν σε ικανοποιητική επεξεργασία και ότι τηρούνται οι μικροβιολογικές προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ. Απαγορεύεται η εισαγωγή υλικών υψηλού κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 περιπτ. α) έως στ). Κατά την εισαγωγή στη χώρα μας η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική υπηρεσία διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 16 Καταργούμενες διατάξεις Από την ένδειξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις του Β.Δ. 43/1960 «περί τρόπου καταστροφής και ειδικής κατεργασίας ακατάλληλων προς βρώση προϊόντων ζωικής προελεύσεως» (Α 9) όπως συμπληρώθηκε από το Β.Δ. 665/1968 (Α 236). Άρθρο 17 Παρατίθενται κατωτέρω τα παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος και έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΩΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.Τα ζωϊκά απόβλητα πρέπει να συλλέγονται και μεταφέρονται στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ή μονάδες επεξεργασίας υψηλού ή χαμηλού κινδύνου μέσα σε κατάλληλους περιέκτες ή οχήματα, ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές. Οι περιέκτες ή τα οχήματα πρέπει να σκεπάζονται καταλλήλως. 2.Τα οχήματα, τα καλύμματα και οι περιέκτες που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να διατηρούνται καθαρά. 3.Η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τον έλεγχο των μεταφορών υλικών υψηλού κινδύνου, είτε απαιτώντας την τήρηση μητρώων ή εγγράφων που να συνοδεύουν τα υλικά αυτά κατά τη μεταφορά στον τόπο καταστροφής τους είτε, σε περίπτωση ανάγκης, σφραγίζοντας τα υλικά. 4.Όταν ορισμένα προϊόντα κρέατος, γάλακτος ή ιχθύων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και προέρχονται από ζώα ή ψάρια των οποίων η σάρκα ή το γάλα έχουν κριθεί κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση μεταφέρονται απευθείας χύμα σε μονάδα μεταποίησης, οι πληροφορίες που αφορούν την προέλευση, την ονομασία και τη φύση των ζωικών αποβλήτων καθώς και η φράση «ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση» πρέπει να αναγράφονται σε ετικέτα επιτιθέμενη στον περιέκτη, στα χαρτοκιβώτια ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, με γράμματα ύψους τουλάχιστον 2cm. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Όροι εγκρίσεως των μονάδων μεταποίησης ζωικών αποβλήτων 1. Οι χώροι και οι εγκαταστάσεις πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τους ακόλουθους όρους: α) Οι χώροι της μεταποιητικής μονάδας πρέπει να διαχωρίζονται κατάλληλα από δημόσιες οδούς και άλλους χώρους, όπως τα σφαγεία. Οι χώροι επεξεργασίας υλικού υψηλού κινδύνου δεν πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο τόπο με τα σφαγεία, εκτός αν ευρίσκονται σε τελείως χωριστό τμήμα του κτιρίου απαγορεύεται η είσοδος στη μονάδα ατόμων χωρίς σχετική άδεια ή ζώων. β) Η μονάδα πρέπει να διαθέτει ένα «καθαρό» και ένα «μη καθαρό» τμήμα, κατάλληλα διαχωρισμένα. Το μη καθαρό τμήμα πρέπει να διαθέτει καλυμμένο χώρο για την παραλαβή των ζωικών αποβλήτων και να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπον, ώστε να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα. Το δάπεδο πρέπει να διευκολύνει την εκροή των υγρών. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα αποχωρητήρια, αποδυτήρια και νιπτήρες για το προσωπικό. Στο μη καθαρό τμήμα πρέπει να υπάρχουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατάλληλες εγκαταστάσεις για την αφαίρεση του δέρματος ή των τριχών των ζώων, καθώς και αποθήκη για τα δέρματα. γ) Η μονάδα πρέπει να έχει δυνατότητα επαρκούς παραγωγής θερμού νερού και ατμού για τη μεταποίηση των ζωικών αποβλήτων σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ. δ) Το μη καθαρό τμήμα πρέπει, εφόσον είναι απαραίτητο, να διαθέτει εξοπλισμό για τη μείωση του όγκου των ζωικών αποβλήτων καθώς και για τη φόρτωση των αλεσμένων ζωικών αποβλήτων στο μηχάνημα μεταποίησης. ε) Πρέπει να υπάρχει κλειστή εγκατάσταση μεταποίησης στην οποία τα ζωϊκά απόβλητα μεταποιούνται σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ. Όταν απαιτείται θερμική επεξεργασία, η εγκατάσταση αυτή πρέπει να διαθέτει: - Εξοπλισμό μέτρησης για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και, εφόσον είναι αναγκαίο, της πίεσης στα κρίσιμα σημεία. - Μηχανήματα για τη συνεχή καταγραφή των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. - Κατάλληλο σύστημα ασφαλείας, ώστε να αποφεύγεται η ανεπαρκής θέρμανση. στ) Για να αποφεύγεται οποιαδήποτε νέα μόλυνση του τελικού μεταποιημένου προϊόντος από πρώτες ύλες που εισέρχονται στο μηχάνημα μεταποίησης, οι εγκαταστάσεις των τμημάτων που προορίζονται για την περαιτέρω μεταποίηση του υλικού που έχει υποστεί θερμική επεξεργασία και για την αποθήκευση του μεταποιημένου τελικού προϊόντος πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισμένες από το τμήμα εκφόρτωσης και μεταποίησης του εισερχομένου ακατέργαστου υλικού. 2. Η μεταποιητική μονάδα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για τον καθαρισμό και την απολύμανση των περιεκτών ή εμπορευματοκιβωτίων, εντός των οποίων παραλαμβάνονται τα ζωϊκά απόβλητα και των οχημάτων - εκτός των πλοίων - που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τους. 3. Η μεταποιητική μονάδα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις που να επιτρέπουν, αμέσως πριν από την αναχώρηση, την απολύμανση των τροχών των οχημάτων που μεταφέρουν υλικό υψηλού κινδύνου ή εξέρχονται από το μη καθαρό τμήμα της μονάδας. 4. Η μεταποιητική μονάδα πρέπει να διαθέτει σύστημα αποχέτευσης των ακάθαρτων υδάτων, το οποίο να πληροί τις υγειονομικές προδιαγραφές. 5. Η μεταποιητική μονάδα πρέπει να διαθέτει δικό της εργαστήριο ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών εργαστηρίου κατάλληλα εξοπλισμένου για την πραγματοποίηση των βασικών αναλύσεων και ιδίως για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του κεφαλαίου ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Υγειονομικές απαιτήσεις σε μονάδες μεταποίησης ζωικών αποβλήτων 1. Τα ζωϊκά απόβλητα πρέπει να μεταποιούνται το ταχύτερο μετά την άφιξη τους. Πρέπει να αποθηκεύονται κατάλληλα, έως ότου μεταποιηθούν. 2. Οι περιέκτες, τα εμπορευματοκιβώτια και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζωικών αποβλήτων πρέπει να καθαρίζονται, να πλένονται και να απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση. 3. Τα άτομα που εργάζονται στο μη καθαρό τμήμα δεν πρέπει να εισέρχονται στο καθαρό τμήμα αν δεν έχουν αλλάξει ρούχα εργασίας και υποδήματα ή αν δεν έχουν απολυμάνει τα υποδήματα τους. Ο εξοπλισμός και τα εργαλεία δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται από το μη καθαρό στο καθαρό τμήμα. 4. Τα ακάθαρτα ύδατα από το «μη καθαρό» τμήμα πρέπει να απολυμαίνονται, ώστε να καταστρέφονται οι παθογόνοι οργανισμοί. 5. Πρέπει να λαμβάνονται συστηματικά μέτρα κατά των πτηνών, των τρωκτικών, των εντόμων ή άλλων παρασίτων. 6. Τα ζωϊκά απόβλητα πρέπει να μεταποιούνται υπό τις ακόλουθες συνθήκες: α) τα υλικά υψηλού κινδύνου πρέπει να θερμαίνονται σε θερμοκρασία πυρήνος τουλάχιστον 133°C επί 20 λεπτά και υπό πίεση 3bar. Το μέγεθος σωματιδίου των ακατέργαστων υλικών πριν από την επεξεργασία πρέπει να έχει περιοριστεί στα 50mm με τη βοήθεια θραυστήρος ή αλεστικής μηχανής· β) πρέπει να προβλέπονται θερμογράφοι στα ευαίσθητα σημεία της θερμικής διαδικασίας προκειμένου να ελέγχουν τη θερμική επεξεργασία. γ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα συστήματα θερμικής επεξεργασίας με την προϋπόθεση, ότι έχουν εγκριθεί, σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία ως παρέχοντα ισοδύναμες εγγυήσεις όσον αφορά τη μικροβιολογική ασφάλεια. Τα εναλλακτικά αυτά συστήματα θερμικής επεξεργασίας μπορούν να εγκριθούν μόνον εφόσον έχει γίνει καθημερινή δειγματοληψία του τελικού προϊόντος, επί διάστημα ενός μηνός, ώστε να επαληθευθεί η τήρηση των μικροβιολογικών προδιαγραφών του κεφαλαίου ΙΙΙ σημεία 1 και 2. Μετά απ αυτό, θα πρέπει επίσης να πραγματοποιείται τακτική δειγματοληψία του προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 και του άρθρου 10 παράγραφος 1. 7. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός πρέπει να συντηρούνται σωστά και ο εξοπλισμός μέτρησης πρέπει να βαθμονομείται τακτικά. 8. Ο χειρισμός και η αποθήκευση των τελικών προϊόντων στη μεταποιητική μονάδα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται νέα μόλυνσή τους. 9. Τα δέρματα πρέπει να αλατίζονται με χλωριούχο νάτριο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ Απαιτήσεις όσον αφορά τα μεταποιημένα προϊόντα 1. Στην περίπτωση υλικών υψηλού κινδύνου, τα δείγματα τελικών προϊόντων, που λαμβάνονται αμέσως μετά το τέλος της θερμικής επεξεργασίας, πρέπει να είναι απαλλαγμένα από θερμοανθεκτικά σπόρια παθογόνων βακτηρίων (απουσία Clοstridium perfringens σε 1 g προϊόντος). 2. Τα δείγματα των τελικών προϊόντων που προέρχονται από υλικό χαμηλού και υψηλού κινδύνου πρέπει να λαμβάνονται κατά την αποθήκευση στη μεταποιητική μονάδα ή κατά την έξοδο από αυτήν, ώστε να εξασφαλίζεται, ότι τα εν λόγω προϊόντα πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: Σαλμονέλλες: απουσία σε 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, Μ = 0, Εντεροβακτηριοειδή: n = 5, c = 2, m =10,m= 3 χ 102 σε 1 g. όπου: n = αριθμός μονάδων που συνιστούν το δείγμα, m = κατώτατη τιμή για τον αριθμό βακτηρίων το αποτέλεσμα θεωρείται ικανοποιητικό, αν ο αριθμός βακτηρίων σε όλες τις μονάδες που συνιστούν το δείγμα δεν υπερβαίνει το m, Μ = μέγιστη τιμή για τον αριθμό βακτηρίων το αποτέλεσμα θεωρείται μη ικανοποιητικό, αν ο αριθμός βακτηρίων σε μία ή περισσότερες μονάδες που συνιστούν το δείγμα είναι ίσος ή ανώτερος από Μ, c = αριθμός μονάδων που συνιστούν το δείγμα, στον οποίο ο αριθμός βακτηρίων μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ m και Μ το δείγμα θεωρείται αποδεκτό, αν ο αριθμός βακτηρίων των άλλων μονάδων που συνιστούν το δείγμα είναι ίσος ή κατώτερος από m. Άρθρο 18 1.Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 4 παράγραφος 8,5 παράγραφος 8 και 9 παράγραφος 2 του παρόντος διατάγματος τιμωρούνται και με πρόστιμο 5.000.000 έως 10.000.000 δραχμών. 2.Οι μη τηρούντες τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και γι αυτή την αιτία γίνονται υπαίτιοι διασποράς ασθενειών στα ζώα ή/και τους ανθρώπους τιμωρούνται και με πρόστιμο 30.000.000 έως 100.000.000 δραχμών. 3.Τα πρόστιμα των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται, μετά προηγουμένη ακρόαση του ενδιαφερομένου, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η οποία είναι προσωρινά εκτελεστή ανεξάρτητα της άσκησης ενδίκων μέσων και γνωστοποιείται νόμιμα στον ενδιαφερόμενο, βεβαιούται ως έσοδο του κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). 4.Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν διάταγμα. Άρθρο 19 (άρθρο 21 οδηγίας 90/667/ΕΟΚ) Το παρόν διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου. 1992, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο παρόν. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (Α 70) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101). β) Του άρθρου 20 παρ. 1 περ. 4 του Ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α 110), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23.1.1936 (Α 47). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Την Υ 1935/1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφ/γών Εθν. Οικονομίας» (Β 726).
  • Την Υ 1950/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφ/ργούς....» (Β 728).
  • Την από 18.11.1992 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικής του Υπουργείου Γεωργίας, από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την 19/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφ/γών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1935 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1935 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1950 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1950 1992
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
(1 ) θέσπιση κανόνων ελέγχου και μέτρων για την καταπολέμηση της πανώλους των ιπποειδών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/35/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1994/33 1994
(1 ) Τροποποίηση του Π.Δ. 707/1982 «Καθορισμός μέτρων για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων» (Α 150), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/685/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1994/35 1994
(1 ) Στοιχειώδη μέτρα καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ψαριών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 93/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1995/445 1995
Μέτρα για την καταπολέμηση και εξάλειψη του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου. 2003/33 2003
Τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 420/1993 (Α΄ 179) και 297/1997 (Α΄ 213) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2005/38 2005
Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 2006/211 2006