ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/244

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγχώνευση του θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων με το Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων, που υπάγεται κατά τον Οργανισμό του (απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπ αριθ. Α3β/οικ. 14146/8.8.86 ΦΕΚ 700/1992 τ.Β) στις διατάξεις του Ν.Δ/τος 2592/1953, συγχωνεύεται με το Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», που υπάγεται στις αυτές διατάξεις κατά τον Οργανισμό του (απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπ αριθ. Α3β/17970/17.10.1986, ΦΕΚ 900/ 1992 τ.Β).
2.  
  Η επωνυμία, ο σκοπός, η έδρα και ο αριθμός κρεβατιών του νέου Νοσοκομείου καθορίζεται από τον Οργανισμό λειτουργίας του, ο οποίος θα εκδοθεί κατά το άρθρο 56 του Ν. 2071 /1992.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 2 του Ν. 2071 /92 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 123/1992 τ.Α·).
 • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992, με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154/1992 τ.Α).
 • Την αριθ. Υ.2009/20.5.93 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 365/ 1993 τ.Β).
 • Την αριθ. Υ. 1938/9.12.1992 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ν. Αναστασόπουλο και Φάνη Πάλλη - Πετραλιά» (ΦΕΚ 727/1992 τ.Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, ως προκύπτει και από την αριθ. 4161/28.4.93 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 194/18.3.1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1986/Α3Β/17970 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/Α3Β_17970 1986
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1938 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1938 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/Α3Β/ΟΙΚ.14146/8.8.86700 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Α3Β_ΟΙΚ_14146_8_8_86700 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2592 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2592 1953
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία