ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/245

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τα κατωτέρω θέματα, για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση περισσοτέρων Υπουργών, εκδίδονται εφεξής ως ακολούθως:"
1.  
    Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Δικαιοσύνης. Η αυξομείωση του ύψους των προστίμων που προβλέπονται από τον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (άρθρο 272 παρ. 1 Ν.Δ. 187/73 παρ. 2 Ν.Δ. 187/1973 Α 261).
2.  
    Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών. Η εξαίρεση από την υποχρεωτική πλοήγηση πλοίων (άρθρο 187 παρ. 2 ν.δ. 187/1973 Α 261). Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 6 του Ν. 1943/91 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α 50).
  • Την αριθ. Υ. 1847/1078399/1182/0001/7.8.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 525).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081 /92 (ΦΕΚ 154 Α). με τις οποίες προστίθεται άρθρο 29Α στο Ν. 1558/85.
  • Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την αριθ. 226/5.4.1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Δικαιοσύνης και Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αύξηση ορίου προστίμου του άρθρου 45 του Ν.Δ. 187/ 1973. 1994/301 1994
Αύξηση προστίμων για μεταφορά υπεραρίθμων επιβατών και για παραβάσεις των Κανονισμών Λιμένων. 1995/381 1995
Αύξηση ορίων προστίμου του άρθρου 45 του Ν.Δ. 187/73. 2001/380 2001