ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/248

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Μεσίτης αστικών συμβάσεων είναι το φυσικό πρόσωπο ή η εμπορική εταιρεία κάθε είδους που μεσολαβεί για τη σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, ανταλλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή που υποδεικνύει ευκαιρία για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων
Άρθρο 2
1.  
  Για την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εγγραφεί στο οικείο Επιμελητήριο της έδρας του
2.  
  Η εγγραφή στο Επιμελητήριο γίνεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει:
 1. Απολυτήριο τουλάχιστον τριταξίου Γυμνασίου,
 2. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, συκοφαντικής δυσφήμισης δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, λαθρεμπορίας, εμπορίας ναρκωτικών και εγκλήματα περί το νόμισμα,
 3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη, και
 4. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης
3.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμεί να ασκήσει το ανωτέρω επάγγελμα Έλληνας ή ομογενής ή άλλος κοινοτικός υπήκοος προερχόμενος από άλλο κράτος-μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου θεωρείται το πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής ή προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 530/91 «Διευκόλυνση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών» (Α 205)
4.  
  Για την εγγραφή εταιρείας κάθε είδους, προσάγονται στο Επιμελητήριο και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την νομιμοποίηση και εκπροσώπηση της. Στην περίπτωση αυτή τα πιστοποιητικά της προηγουμένης παραγράφου και της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, αναφέρονται στο πρόσωπο του ή των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας.
Άρθρο 3
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος καταργείται ο Ν. 308/1976 (ΦΕΚ 101/Α/30.4.76), όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ειδική διάταξη που αντίκειται σ αυτό.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εμπορίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15Α, που προστέθηκε στο Ν. 2000/91 (ΦΕΚ 206/Α/24.12.91) με το άρθρο 70 του Ν. 2065/92 (ΦΕΚ 113/Α/30.6.92), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/10.9.92).
 • Την Πράξη 164 της 16 Δεκεμβρίου 1992 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 201/Α/23.12.92) «Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 15Α του Ν. 2000/1991».
 • Την αρ. 1840/92 απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων.
 • Την αρ. Υ. 1942/9.12.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εμπορίου «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου» (ΦΕΚ 725/Β/9.12.92).
 • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
 • Την με αριθ. 306/93 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Εμπορίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-06-29 Περί Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/108
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1942 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1942 1992
ΝΟΜΟΣ 1976/308 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/308 1976
ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία