ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/249

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1ο
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ΠΔ 219/91 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος: α) Είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί ως εμπορικός αντιπρόσωπος στις αρμόδιες ΔΟΥ και στα αμιγή Εμπορικά Επιμελητήρια ή στο Εμπορικό Τμήμα των λοιπών Επιμελητηρίων, και στο Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων. Η προϋπόθεση εγγραφής στο Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων δεν απαιτείται εφόσον ο εμπορικός αντιπρόσωπος είναι ασφαλισμένος με άλλη κυρία ασφάλιση. β) Μπορεί να διατηρεί υπαντιπροσώπους στην έδρα της εγκατάστασής του ή σε άλλες πόλεις μέσα στον γεωγραφικό τομέα στον οποίο ασκεί την δραστηριότητα του.
Άρθρο 2ο
1.  
  Η κατά το άρθρο 1 του παρόντος εγγραφή στο Επιμελητήριο γίνεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει α) απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου β) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφία, πλαστογραφία ή κατάχρηση ενσήμων, απιστία, ψευδορκία, συκοφαντική δυσφήμιση, δόλια χρεωκοπία, καταδολίευση δανειστών, τοκογλυφία, λαθρεμπορία, εμπορία ναρκωτικών και εγκλήματα περί το νόμισμα γ) πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και δ) πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως
2.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμεί να ασκήσει το ανωτέρω επάγγελμα Έλληνας ή Ομογενής ή άλλος Κοινοτικός υπήκοος προερχόμενος από άλλο Κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως θεωρούνται τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές Κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π. Δ/τος 530/1991 «Διευκόλυνση του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (Α. 205).
3.  
  Για την εγγραφή εταιρείας κάθε είδους προσάγονται στο Επιμελητήριο και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμοποίηση και εκπροσώπησή της. Στην περίπτωση αυτή τα πιστοποιητικά της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου αναφέρονται στο πρόσωπο του ή των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας.
Άρθρο 3ο
1.  
  Το υφιστάμενο, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, υπόλοιπο του Λογαριασμού υπό τον τίτλο «Λογαριασμός Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 307/1976» του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών διατίθεται στους Συνδέσμους Αντιπροσώπων με Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
Άρθρο 4ο
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του Ν. 307/1976 όπως τροποποιήθηκαν με του Ν. 504/1976, 1746/1988 και 1934/1990 εκτός των άρθρων 13 και 14, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 219/1991.
Άρθρο 5ο
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υφυπουργό Εμπορίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την διάταξη του άρθρου 15Α, που προστέθηκε στο Ν. 2000/91 με το άρθρο 70 του Ν. 2065/92, όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 21 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 113/Α και 154/Α).
 • Την διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/91 (Α 154).
 • Την Πράξη 164 της 16 Δεκεμβρίου 1992 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 201/Α/23.12.92) «Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 15Α του Ν. 2000/1991».
 • Την αριθ. 1839/92 απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων.
 • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
 • Την αρ. Υ 1942/9.12.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εμπορίου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου (ΦΕΚ 725/Β/9.12.92).
 • Την αρ. 342/93 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Εμπορίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-06-29 Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/108
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1942 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1942 1992
ΝΟΜΟΣ 1976/307 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/307 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/504/19761746/19881934 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/504_19761746_19881934 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/2081 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2081 1991
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/219 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/219 1991
(2) Διευκόλυνση της ασκήσεως του δικαιώµατος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. 1991/530 1991