ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/25

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-02-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-02-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-01-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. από 23.3./8.4.1953 «περί κανονισμού της δια κυκλικών δικτύων (γρι-γρί) αλιείας» (Α 81) και του Π.Δ. 189/1978 «περί κανονισμού αλιείας εις τους Κόλπους Θεσσαλονίκης και θερμαϊκόν» (Α 41)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 11 του από 23.3/8.4.1953 Β. Δ/τος «περί κανονισμού της δια κυκλικών δικτύων (γρι-γρί) αλιείας» (Α 81), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 224/ 1991 «τροποποίηοη και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. από 23.3/8.4.1953 «περί κανονισμού της διά κυκλικών δικτύων (γρι-γρί) αλιείας» (Α 81) και του Π.Δ. 189/1978 «περί κανονισμού αλιείας εις του Κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκόν» (Α 41), αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 11 1 Απαγορεύεται η αλιεία 1 Με κυκλικά δίχτυα ημέρας κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο κάθε χρόνου. 2 Με κυκλικά δίχτυα νύχτας κατά το χρονικό διάστημα από 15 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου χρόνου. 2 Απαγορεύεται η αλιεία με κυκλικό δίχτυα ημέρας και νύχτας 1 Σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από οποιεσδήποτε ακτές. 2 Σε απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων ακτινοειδώς από τις σταθερές αλιευτικές εγκαταστάσεις των θυννείων, εφόσον αυτές βρίσκονται σε λειτουργία. 3 Σε απόσταση χιλίων (1.000) μέτρων από τα στόμια των ιχθυοτροφείων, εφόσον αυτά είναι ανοιχτά για εσοδεία. 4 Εφόσον γίνεται χρήση των κυκλικών διχτύων ως συρομένων. 3 Απαγορεύεται η αλιεία με κυκλικά δίχτμα νύχτας α) Σε βάθη θάλασσας μικρότερα των τριάντα (30) μέτρων, με εξαίρεση τη θαλάσσια περιοχή από τις εκβολές του ποταμού Νέστου μέχρι την Αλεξανδρούπολη, στην οποία επιτρέπεται σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα των είκοσι (2D) μέτρων 1 Κατά την πανσέληνο, δύο ημέρες πριν και δύο μετά από αυτή Από την απαγόρευση της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται 1 Η θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου που περικλείεται εσωτερικά της νοητής γραμμής που ενώνει το ακρωτήριο Σούνιο του Νομού Αττικής με το ακρωτήριο Σκύλαιο του Νομού Αργολίδος. 2 Η θαλάσσια περιοχή της Κρήτης που περικλείεται περιμετρικά μεταξύ των ακτών και της απόστασης των έξι (6) ναυτικών μιλλίων από αυτές Για τις υποπεριπτώσεις αα και ββ της παρούσας περίπτωσης, η απαγόρευση ισχύει μόνο γιο τις ημέρες του Σαββάτου και την επόμενη της πανσελήνου Κυριακή Κατά τις ημέρες αυτές τα σκάφη θα παραδίδουν στη Λιμενική αρχή την άδειο αλιείας του σκάφους και τα ναυτιλιακό τους έγγραφα. 2 Εφόσον η ένταση της φωτεινής πηγής υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες (2.000) κηρία ανά μονάδα φωτισμού (ρομπότ ή λέμβο). 3 Εφόσον σ αριθμός των ρομπότ ή λέμβων υπερβαίνει τις πέντε (5) 4 Εφόσον το χρησιμοποιούμενο φως (λουξ) δεν καλύπτεται από πάνω με καταυγαστήρα .
2.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 5 του Π.Δ 189/1978, που προστέθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 244/1991, αντικαθίσταται ως εξής: 3 Στο Θερμαϊκό Κόλπο και ειδικότερα στο τμήμα το κείμενο εσωτερικά της νοητής γραμμής που ενώνει την «Επανομή» με το ακρωτήριο «Δερματάς» απαγορεύεται η αλιεία γαύρου κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο κάθε χρόνου
3.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται: ο) Η περίπτωση γ του άρθρου 10 του Β.Δ. από 23.3/ β.4.1953, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του Β.Δ. 445/1963 «περί των χρησιμοποιουμένων δικτυωτών εργαλείων υπό των συγκροτημάτων κυκλικών δικτύων (γρι-γρί)» (Α 129).
 1. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 189/1978,.
 2. Το Π.Δ. 244/1991.
 3. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.Δ, 420/1970 Αλιευτικός Κώδιξ» (Α 27), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α 221).
 • Τις διατάξεις του άρθραυ 27 του Ν, 2081 /1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
 • Το γεγονός άτι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. Υ 1950/10.12.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Απόστολο Σταύρου, Ευάγγελο Μπασιάκο και Ανδρέα Καρανκούνη» (Β 728).
 • Την 170/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας.
 • Την 596/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1953/23.3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/23_3 1953
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1950 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1950 1992
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1740 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/189 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/189 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/244 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/244 1991
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/23.3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/23_3 1953
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1963/445 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1963/445 1963
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία