ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/251

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 272/92 «Περί της εισαγωγής, μετεγραφής κ.λπ. των μαθητών των Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών (ΜΤΕΝΣ)» (ΦΕΚ 143/Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η επιλογή των υποψηφίων για φοίτηση στις Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 129 του Νόμου 2071/92, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:.
 1. Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου, Βαθμοί μέχρι 40
 2. Εντοπιότητα:
 3. Βαθμοί 20.
 4. Ως εντοπιότητα λαμβάνεται υπόψη ο τόπος μονίμου κατοικίας από διετίας και πλέον του υποψηφίου μαθητού, όπου λειτουργεί Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή, με σχετική βεβαίωση της οικείας Αστυνομικής Αρχής.
 5. Προκειμένου περί υποψηφίων προερχομένων από το εξωτερικό, δεν είναι απαραίτητη η διετία μονίμου κατοικίας, στην περίπτωση δε αυτή λαμβάνεται υπόψη ο τόπος της προτέρας κατοικίας ή μετά την επάνοδον τόπος μονίμου κατοικίας.
 6. Σε περίπτωση που στον Νόμο κατοικίας του υποψηφίου λειτουργούν περισσότερες της μιας ΜΤΕΝΣ, ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να επικαλεσθεί την εντοπιότητα μόνο για τη μία από αυτές.
 7. Στην περίπτωση δε που δεν λειτουργεί ΜΤΕΝΣ, στο Νομό κατοικίας του, ο υποψήφιος μπορεί να επικαλεσθεί την εντοπιότητα για μία από τις ΜΤΕΝΣ ομόρων νομών του Νομού κατοικίας του.
 8. Συνέντευξη:
 9. Βαθμοί μέχρι 40.
 10. Η συνέντευξη γίνεται ενώπιον της αρμόδιας για την επολογή επιτροπής, η οποία εκτιμά ελεύθερα την όλη προσωπικότητα και την έφεση του υποψηφίου για την άσκηση του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος.
Άρθρο 2
1.  
  Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργείται το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 272/92 «Περί της εισαγωγής, μετεγραφής κ.λπ. των μαθητών των Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών». (ΦΕΚ 143/Α7 28.8.92).
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος άρχεται από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 2071/92 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 123/15.7.92 τ.Α).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 Ν. 2081/1992, με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154/Α792).
 • Την αρ. Υ. 2009/20.5.1993 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 365/Β7 93).
 • Την αριθ. 1938/9.12.92 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων κ.λπ.» (ΦΕΚ 727/11.12.92 τ.Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/ τος, ως προκύπτει και από την αριθ. 4535/26.4.1993 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 322/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1938 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1938 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/272 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/272 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 251/93 (ΦΕΚ 111/Α/93). 1994/354 1994