ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/252

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Ταμείου Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης Φ.211/1/13.2.1992 (Β 112) «Περί καθιερώσεως ατομικού ασφαλιστικού βιβλιαρίου για τους ασφαλισμένους στο Ταμείο Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών» αντικαθίσταται ως ακολούθως:«"
2.  
    Ορίζεται ελάχιστο όριο υποχρεωτικής επικόλλησης κάθε μήνα πενήντα (50) τουλάχιστον αποκομμάτων ενσήμων επιδόσεως. Όσοι ασφλισμένοι πραγματοποιούν επιδόσεις πέραν του ελαχίστου ορίου των πενήντα (50) επιδόσεων κάθε μήνα, θα επικολλούν στις σελίδες του ασφαλιστικού βιβλιαρίου το μικρότερο τμήμα (απόκομμα) του ενσήμου επιδόσεως που χρησιμοποιούν κάθε φορά, το δε κύριο σώμα θα το επικολλούν στην συντασσόμενη έκθεση επιδόσεως. Επίσης, στις σελίδες του βιβλιαρίου θα επικολλούν κάθε μήνα το μικρότερο τμήμα (απόκομμα) του ενσήμου, το οποίο χρησιμοποιούν κάθε φορά, για κάθε συντασσόμενη έκθεση, πρόγραμμα πλειστηριασμού, εγκατάσταση, αποβολή, έξωση, κήρυξη, προσωποκράτηση και οποιοδήποτε διαμαρτυρικό και το οποίο καταβάλλουν οι ενεργούντες τις πράξεις αυτές ασφαλισμένοι και βαρύνουν αυτούς». Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2042/92 (Α 75).
  • τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 στοιχ. στ 24 παρ. 1 και 2 στοιχ. γ, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ του Ν. 1558/85 (Α 137).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 213/92 (Α 102).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών.
  • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών, που διατυπώθηκε κατά την 22/15.12.1992 συνεδρίαση του.
  • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, που διατυπώθηκε κατά την 20η/20.1.1993 συνεδρίαση του της ΚΖ περιόδου.
  • Την 224/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-06-29 Τροποποίηση διατάξεων του Ταμείου Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/111