ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/257

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παραχώρηση μεταλλείου Αστρίων του Νομού Θεσσαλονίκης στο Γεώργιο Ν. Γεωργιάδη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Παραχωρούμε στο Γεώργιο Νικ. Γεωργιάδη, κάτοικο Θεσσαλονίκης, Μητροπόλεως 77, κατόπιν της υπ αριθ. ΕΣ 13933/13.5.83 αδείας μεταλλευτικών ερευνών και της υπ αριθ. ΔΒ ΟΙΚ. 7917/7.11.91 προκηρύξεως του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, δικαίωμα μεταλλειοκτησίας, ήτοι αναζητήσεως έρευνας και εκμεταλλεύσεως αστρίων και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των μεταλλευτικών ορυκτών, για τα οποία δικαίωμα αναζητήσεως έρευνας και εκμεταλλεύσεως έχει μόνο το Δημόσιο, σε χώρο που βρίσκεται στην περιφέρεια των Κοινοτήτων Καρτερών και Ασσήρου του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτάσεως 2,295 τετραγωνικών χιλιομέτρων με τα κάτωθι όρια: 1)Τεχνικό σημείο Ν, κείμενο επί της Νοτίου οριογραμμής της προγενεστέρας εγκύρου αιτήσεως με ΑΒΜ 1938, αζιμουθιακές συντεταγμένες Χ=+7.200, Ψ=+16.000, από εκεί σε 1) Τεχνικό σημείο Ξ, αζιμουθιακές συντεταγμένες Χ=+8.700, Ψ=+15.500, από εκεί σε ιιι. Τεχνικό σημείο Ο, αζιμουθιακές συντεταγμένες Χ=+9.300, Ψ=+15.700, από εκεί σε 2) Τεχνικό σημείο Π, όριο της προγενεστέρας εγκύρου αιτήσεως με ΑΒΜ 1938, αζιμουθιακές συντεταγμένες Χ=+8.600, Ψ=+17.700 και από εκεί στο αρχικό σημείο. Οι αζυμουθιακές συντεταγμένες αναφέρονται στο Κέντρο Επιτελικού Χάρτη Θεσσαλονίκης με κλίμακα 1:100.000 (L=40° 45, Μ=0° 45). 2.Η μεταλλειοκτησία που συνιστάται με το παρόν Διάταγμα τελεί υπό τους κάτωθι όρους: Η παραχώρηση αυτή ισχύει για μια πεντηκονταετία που άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, δυναμένη να ανανεωθεί για δύο εικοσιπενταετίες ακόμη υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 274/1976. 3.Ο δικαιούχος της εν λόγω μεταλλειοκτησίας θα υπόκειται σε απώλεια των δικαιωμάτων του σε περίπτωση παραβάσεως των κειμένων διατάξεων περί Μεταλλείων ή παραβάσεως των όρων, οι οποίοι έχουν τεθεί κατά την χορήγηση της ως άνω αναφερομένης αδείας μεταλλευτικών ερευνών ή σε περίπτωση παραβάσεως του όρου της παρ. 2 του παρόντος. Στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του Ν.Δ. 210/73 «Περί μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ 277/Α/5.10.73), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.Δ. 180/74 (ΦΕΚ 347/Α/ 20.11.74) και του Ν. 274/76 (ΦΕΚ 50/Α/6.3.76).
  • Με πρόταση του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,
  • Την υπ αριθ. ΕΣ 13933/13.5.83 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, με την οποία χορηγήθηκε άδεια μεταλλευτικών ερευνών στο Γεώργιο Ν. Γεωργιάδη που δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 316/Β/6.6.83).
  • Την υπ αριθ. ΔΒ ΟΙΚ. 7917/7.11.91 προκήρυξη του Νομάρχη Θεσσαλονίκης περί παραχωρήσεως του χώρου της ως άνω αδείας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 964/Β/22.11.91) και στον ημερήσιο τύπο.
  • Την υπ αριθ. Δ15/Φ19/27595/30.11.90 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 760/Β/ 30.11.90).
  • Την υπ αριθ. Υ. 1943/9.12.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 727/Β/11.12.92).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-06-29 Παραχώρηση μεταλλείου Αστρίων του Νομού Θεσσαλονίκης στο Γεώργιο Ν. Γεωργιάδη.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/111
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/Δ15/Φ19/27595 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/Δ15_Φ19_27595 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1943 1992
ΝΟΜΟΣ 1976/274 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/274 1976
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/210 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/180 1974
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία