ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/258

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΜΕΡΟΣ Α Διάρθρωση και Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Άρθρο 1 Αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών: 1.Στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών ανήκουν τα θέματα που ανάγονται: 1)Στην αντικειμενική πληροφόρηση του ελληνικού λαού. 2)Στην ενημέρωση των οργάνων του κρότους και των φορέων του δημοσίου τομέα για τα σημαντικά διεθνή γεγονότα και για τις απόψεις και αντιδράσεις της ελληνικής και ξένης κοινής γνώμης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα θέματα που αφορούν την χώρα. 3)Στην ενημέρωση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και λοιπούς αρμόδιους φορείς, της διεθνούς κοινής γνώμης για τις ελληνικές θέσεις και απόψεις, στην προβολή της χώρας στο εξωτερικό, καθώς και τη συμβολή στην καλλιέργεια πνευματικών και γενικό πολιτιστικών σχέσεων με άλλα κράτη και διεθνείς οργανισμούς. 4)Στη συμβολή για την καλλιέργεια εθνικών, πνευματικών και πολιτιστικών γενικό σχέσεων με τον απόδημο ελληνισμό και την ενημέρωση του στα ζητήματα που τον αφορούν. 5)Στην παρακολούθηση, διατύπωση προτάσεων για ρυθμίσεις και στην εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τον Τύπο γενικό, τα ραδιοτηλεοπτικό και λοιπό μέσα μαζικής ενημέρωσης, την κινηματογραφία, τη δισκογραφία, την ταινιογραφία, καθώς και τα αφορώντα τους τομείς αυτούς θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 6)Στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιοποίηση των αντιστοίχων προς τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την ίδρυση και στήριξη θεσμών που υπηρετούν την πληρέστερη ενημέρωση του ελληνικού λαού και της διεθνούς κοινής γνώμης. 7)Στη συγκρότηση και λειτουργία Τράπεζας Πληροφοριών και Κρατικής Ταινιοθήκης βάσει του Ν. 1892/90. 8)Στη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων αναγομένων στον ευρύτερο κύκλο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών και ιδίως στα εθνικό, πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό κ.λπ. θέματα του ελληνικού χώρου και του ελληνισμού γενικό, καθώς και στα διεθνή θέματα που έχουν σχέση με τη χώρα και τους διεθνείς οργανισμούς που αυτή μετέχει (Ε.Κ., ΔΑΣΕ, ΟΗΕ, κλπ). 2.Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών χρησιμοποιεί όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις μέσα, προμηθεύεται κάθε πρόσφορο κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων της μέσο, παράγει ενημερωτικό υλικό παντός είδους και οργανώνει ενημερωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Άρθρο 2 1.Των υπηρεσιών της Γ ενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών προΐσταται ο Γενικός Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. 2.Για την εξυπηρέτηση και τη διοικητική υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα, λειτουργεί Γραφείο, με αρμοδιότητα τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για ενημέρωση του κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, καθώς και οργάνωση της επικοινωνίας του με το κοινό και άλλες υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 3.Η στελέχωση του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών με προσωπικό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 9 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/85) και του όρθρου 71 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/91). Άρθρο 3 Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών 1.Η Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών διαρθρώνεται σε Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες. 2.Η Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών διαρθρώνεται ως εξής: 1) Γενική Διεύθυνση 2) Διευθύνσεις 1)Δ/νση Πληροφόρησης 2)Δ/νση Αναλύσεων και Τεκμηρίωσης 3)Δ/νση Υπηρεσιών Εξωτερικού 4)Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων 5)Δ/νση Εποπτείας ΜΜΕ 6)Δ/νση Πληροφορικής 7)Δ/νση Διοίκησης 8)Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 9)Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης 3.Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών είναι τα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού και τα Γραφεία Τύπου Εσωτερικού, εξαρτώμενα από την Κεντρική Υπηρεσία, όπως ειδικότερα ορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος Οργανισμού. 4.Στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών λειτουργούν επίσης η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής (όρθρο 80 Ν. 1892/90, ΦΕΚ 101/Α και Π.Δ. 460/90, ΦΕΚ 176/Α), καθώς και Γραφείο Προωθήσεως Ευρωπαϊκού Προγράμαμτος ΜΕDΙΑ Αθηνών, υπαγόμενο στο Γενικό Γραμματέα Τύπου και Πληροφοριών. Άρθρο 4 Γενικός Διευθυντής Ο Γενικός Διευθυντής μεριμνά για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών και ασκεί άλλη αρμοδιότητα επί ορισμένων ή όλων των Διευθύνσεων βάσει σχετικής εκχώρησης αρμοδιοτήτων. Άρθρο 5 Συγκρότηση και αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πληροφόρησης 1.Η Διεύθυνση Πληροφόρησης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1)Τμήμα Επισκόπησης Εξωτερικού Τύπου β) Τμήμα Επισκόπησης Εσωτερικού Τύπου και Οπτικοακουστικών Μέσων γ) Τμήμα Δημοσιογραφικών Καλύψεων δ) Τμήμα Γραφείων Τύπου Εσωτερικού. 2.Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πληροφόρησης ανάγονται τα εξής θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως: 1)Στο Τμήμα Επισκόπησης Εξωτερικού Τύπου: Η επισκόπηση του ξένου Τύπου για την συγκέντρωση ειδήσεων, πληροφοριών και στοιχείων μέσω ελληνικών και ξένων ειδησεογραφικών πρακτορείων ξένων ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, όπως και άλλων παρεμφερών πληροφοριακών κειμένων από τα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού και Εσωτερικού, που αφορούν στα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών και η κατάρτιση σχετικών δελτίων προς ενημέρωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφορών, των Οργάνων του Κράτους και των φορέων του Δημόσιου Τομέα. Επίσης η τήρηση αρχείου κατά τρόπο που σε συνεργασία με την Τράπεζα Πληροφοριών να εξασφαλίζει τη γρήγορη ανεύρευση και συσχέτιση των ζητουμένων πληροφοριών. 2)Στο Τμήμα Επισκόπησης Εσωτερικού Τύπου και Οπτικοακουστικών Μέσων: Η καθημερινή επισκόπηση του ελληνικού Τύπου και η παρακολούθηση των εκπομπών των ηλεκτρονικών εν γένει μέσων για την συγκέντρωση ειδήσεων, πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν στα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών και η κατάρτιση σχετικών δελτίων προς ενημέρωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, των Οργάνων του Κράτους και των φορέων του Δημόσιου Τομέα, καθώς και η καθημερινή ενημέρωση της Πολιτικής Ηγεσίας με αποκόμματα από τον ελληνικό Τύπο. Επίσης η τήρηση αρχείου κατά τρόπο που σε συνεργασία με την Τράπεζα Πληροφοριών να εξασφαλίζει τη γρήγορη ανεύρευση και συσχέτιση των ζητουμένων πληροφοριών. 3)Τμήμα Δημοσιογραφικών Καλύψεων: 1) Η συγκέντρωση των πληροφοριών, η ενημέρωση της ιεραρχίας, η παροχή στα κάθε είδους μέσα μαζικής ενημέρωσης ειδήσεων, επισήμων κειμένων και πληροφοριών γενικά προς ενημέρωση της κοινής γνώμης για θέματα κρατικής δραστηριότητας και η έκδοση ανακοινώσεων για την ανασκευή ή διάψευση ανακριβών δημοσιευμάτων ή ειδήσεων, καθώς και η τακτική και άμεση επαφή με τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η επιμέλεια για την ενημέρωση αυτών από τον αρμόδιο Κυβερνητικό Εκπρόσωπο. 2) Η με δημοσιογραφικά, φωτογραφικά, τηλεοπτικά, κινηματογραφικά και λοιπά συνεργεία κάλυψη γεγονότων και θεμάτων που ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γ ενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, η διενέργεια δημοσκοπήσεων και σφυγμομετρήσεων, καθώς και η παραγωγή ντοκυμαντέρ και κάθε είδους ενημερωτικού υλικού. 4)Τμήμα Γραφείων Τύπου Εσωτερικού: 1) Η επεξεργασία, σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών και τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς του Δημοσίου Τομέα, πληροφοριών και στοιχείων που αναφέρονται σε θέματα κρατικής δραστηριότητας και η αξιοποίηση τούτων δια των Γραφείων Τύπου Εσωτερικού. 2) Ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος του έργου, της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων γενικά των Γραφείων Τύπου Εσωτερικού και η παροχή πληροφοριών και στοιχείων για την εκπλήρωση της αποστολής τους. 3) Η παρέμβαση ή διαμεσολάβηση προς τις Υπηρεσίες και τους φορείς του τόπου λειτουργίας των Γραφείων Τύπου Εσωτερικού ή του κύκλου αρμοδιότητας του οικείου θέματα, για την επίλυση κάθε ανακύπτοντος ζητήματος. 4) Η συγκέντρωση από τα Γραφεία Τύπου Εσωτερικού, ειδήσεων, πληροφοριών και στοιχείων για τα θέματα που ανάγονται στους τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών και η ενημέρωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών για την πληροφόρηση της υπηρεσιακής ιεραρχίας των οργάνων του Κράτους και των φορέων του Δημόσιου Τομέα. 5) Η διαβίβαση προς τα Γραφεία Τύπου Εσωτερικού, σε συνεργασία με τις οικείες Διευθύνσεις, ειδήσεων και πληροφοριών, καθώς και οδηγιών για την αξιοποίηση τους ή για την ανασκευή ή την διάψευση ανακριβών δημοσιευμάτων. Άρθρο 6 Συγκρότηση και αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αναλύσεων και Τεκμηρίωσης 1.Η Διεύθυνση Διεύθυνσης Αναλύσεων και Τεκμηρίωσης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1)Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών θεμάτων β) Τμήμα Κοινωνικών, Πολιτιστικών και Οικολογικών θεμάτων γ) Τμήμα Εθνικών θεμάτων δ) Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης 2.Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αναλύσεων και Τεκμηρίωσης ανάγονται τα εξής θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως: 1)Στο Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών θεμάτων: Η μελέτη, ανάλυση και τεκμηρίωση θεμάτων πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα, β) Στο Τμήμα Κοινωνικών, Πολιτιστικών και Οικολογικών θεμάτων: Η μελέτη, ανάλυση και τεκμηρίωση θεμάτων κοινωνικού, πολιτιστικού και οικολογικού χαρακτήρα. 2)Στο Τμήμα Εθνικών θεμάτων: Η μελέτη, ανάλυση και τεκμηρίωση θεμάτων εθνικού χαρακτήρα. 3)Στο Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης. 1) Ο σχεδιασμός και η μέριμνα της έκδοσης διαφόρων εντύπων ή άλλων στοιχείων τεκμηρίωσης, για το εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς και των τακτικών εκδόσεων της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. 2) Ο εφοδιασμός των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών με κάθε μορφής εκδόσεις, έντυπα κ.λπ., καθώς και η διαχείριση και διάθεση των εκδόσεων της Υπηρεσίας και λοιπών εντύπων. 3) Η εν γένει επιμέλεια των εκδόσεων. 4) Η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης σε σύγχρονα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα λειτουργίας. Άρθρο 7 Συγκρότηση και αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εξωτερικού 1.Η διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1)Τμήμα Σχεδιασμού και Εφαρμογής β) Τμήμα Ειδικών θεμάτων γ) Τμήμα Επιθεώρησης. 2.Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εξωτερικού ανάγονται τα εξής θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως: 1)Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Εφαρμογής: 1) Η μελέτη των θεμάτων και ο καθορισμός των στόχων και του τρόπου λειτουργίας και δράσης, καθώς και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού προς ενημέρωση και επηρεασμό της διεθνούς κοινής γνώμης υπέρ των ελληνικών θέσεων και απόψεων. 2) Η εισήγηση ή διαμεσολάβηση προς τις άλλες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών για την σύσταση, στελέχωση, κατάργηση, καθώς και για τα θέματα προσωπικού, προϋπολογισμού, μέριμνας και υποστήριξης εν γένει των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού. 3) Η μέριμνα για την ανασκευή μέσω των Γραφείων Τύπου και Πληροφοριών Εξωτερικού ανακριβών ή δυσμενών δημοσιευμάτων ή εκπομπών και γενικό πληροφοριών των ξένων ΜΜΕ και του Τύπου. 4) Η ενημέρωση και ο εφοδιασμός των Γραφείων Τύπου και Πληροφοριών Εξωτερικού με τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την εκπλήρωση της αποστολής τους. 5) Η οργάνωση αποστολών στο εξωτερικό για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Γ.Γ.Τ.Π. 6) Ο χειρισμός άλλων ζητημάτων γενικής φύσεως αναγομένων στην ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης, που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών της Γ.Γ.Τ.Π. 2)Στο Τμήμα Ειδικών θεμάτων: 1) Η σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ παρακολούθηση του ομογενειακού Τύπου και των ομογενειακών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, όπως και η καλλιέργεια και η διατήρηση πνευματικών και πολιτιστικών γενικό σχέσεων με τους ομογενείς. 2) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών για διεθνή θέματα ή ειδικό θέματα, που αφορούν διακρατικές και διεθνείς σχέσεις και ενδιαφέρουν την Ελλάδα και η αξιοποίηση αυτών με την έκδοση ενημερωτικών δελτίων προς ενημέρωση των υπηρεσιών της Γ.Γ.Τ.Π., των οργάνων του Κρότους και των φορέων του Δημόσιου Τομέα. 3) Η συγκέντρωση πληροφοριών, μέσω του ξένου Τύπου, των διεθνών ΜΜΕ και των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού, όπως και άλλων παρεμφερών πληροφοριακών κειμένων, που αναφέρονται σε Ευρωπαϊκά θέματα και έχουν άμεση σχέση με την Ελλάδα και η αξιοποίηση τους μέσω σχετικών δελτίων προς ενημέρωση των υπηρεσιών της Γ.Γ.Τ.Π. και των αρμοδίων κρατικών οργάνων για την προβολή των παραπάνω θεμάτων. 3)Στο Τμήμα Επιθεώρησης: 1) Ο διοικητικός και οικονομικός έλεγχος των Γραφείων Τύπου και Πληροφοριών Εξωτερικού, η επιθεώρηση για την διαπίστωση του τρόπου λειτουγίας και της απόδοσης τους, όπως και η υποβολή εισηγήσεων για την πιο εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους. 2) Ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος της λειτουργίας και γενικό της δραστηριότητας των Γραφείων Τύπου και Πληροφοριών Εξωτερικού. 3) Η παρακολούθηση της επικοινωνίας και των σχέσεων των Γραφείων Τύπου και Πληροφοριών Εξωτερικού με άλλες δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς και κάθε τρίτο. Άρθρο 8 Συγκρότηση και αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων 1.Η διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1)Τμήμα Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων β) Τμήμα Εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων γ) Τμήμα Διοργάνωσης Εκδηλώσεων και Συνεδριακών Κέντρων. 2.Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων ανάγονται τα εξής θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως: 1)Στο Τμήμα Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων: 1) Η διαπίστευση των ξένων ανταποκριτών στη χώρα, η παροχή σ αυτούς και τους ξένους εν γένει δημοσιογράφους διευκολύνσεων και τεχνικής υποστήριξης για την άσκηση του έργου τους, καθώς και η, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοργάνωσης Εκδηλώσεων και Συνεδριακών Κέντρων, οργάνωση των τακτικών ή εκτάκτων συνεντεύξεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου προς τους ανταποκριτές του ξένου Τύπου, καθώς και των συνεντεύξεων ξένων επισήμων. 2) Η συνεργασία με τις ξένες υπηρεσίες Τύπου, τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία και τις επαγγελματικές οργανώσεις των ξένων ανταποκριτών στην Ελλάδα. 3) Η παροχή διοικητικών και τεχνικών διευκολύνσεων σε ξένα τηλεοπτικά, κινηματογραφικό κ.λπ. συνεργεία για τη λήψη σκηνών επικαίρων ή ταινιών γενικό. 4) Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων παραμονής στην Ελλάδα ξένων προσωπικοτήτων ή δημοσιογράφων που την επισκέπτονται σε εκτέλεση αποστολής με πρόσκληση της Υπηρεσίας. 5) Η παροχή γενικών διευκολύνσεων στους ανταποκριτές του ελληνικού Τύπου της αλλοδαπής και η επιμέλεια κάθε θέματος που τους αφορά. 6) Η τήρηση επαφής με τους επισκεπτόμενους τη χώρα ξένους δημοσιογράφους και μετά την αναχώρηση τους και η αποστολή σ αυτούς στοιχείων και πληροφοριών. 7) Τα θέματα τήρησης, σε συνεργασία με την Τράπεζα Πληροφοριών, αρχείου αλληλογραφίας, δημοσιευμάτων και στοιχείων, καθώς και μητρώου και ευρετηρίου των εξυπηρετουμένων από την Υπηρεσία ξένων ανταποκριτών ή δημοσιογράφων, καθώς και αρχείου των ανά τον κόσμο διακεκριμένων δημοσιογράφων και προσωπικοτήτων γενικά. 2)Στο Τμήμα Εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων: αα) Η υποδοχή, πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των απευθυνομένων στην Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών πολιτών, φορέων και εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 1) Η παροχή στους δημοσιογραφικούς οργανισμούς, τους εκπροσώπους του ελληνικού Τύπου και των κάθε είδους μέσων μαζικής ενημέρωσης και κάθε ασχολούμενο με αυτό, διευκολύνσεων για την καλύτερη εκτέλεση του έργου τους, επιφυλασσομένων των περιπτώσεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εποπτείας ΜΜΕ. 2) Τα ζητήματα και οι εκδηλώσεις κοινωνικού και φιλοφρονητικού χαρακτήρα της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. 3)Στο Τμήμα Διοργάνωσης Εκδηλώσεων και Συνεδριακών Κέντρων: 1) Η οργάνωση Κέντρων Τύπου για την παρακολούθηση από τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης εκδηλώσεων ή σημαντικών γεγονότων διεθνούς ενδιαφέροντος. 2) Η διοργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων ενημέρωσης, συνεντεύξεων Τύπου κ.λπ. των οργάνων του Κράτους και των φορέων του Δημόσιου Τομέα, ξένων Επισήμων, προσωπικοτήτων και λοιπών παραγόντων. 3) Η υποβοήθηση άλλων Υπηρεσιών και φορέων στην πραγματοποίηση τέτοιων εκδηλώσεων. 4) Η τήρηση ημερολογίου εκδηλώσεων. 5) Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας στους οργανωτές και τους συμμετέχοντες σε κάθε εκδήλωση και ιδιαίτερα στην περίπτωση της λειτουργίας των χώρων ως Κέντρων Τύπου. 6) Η μέριμνα για την διαρρύθμιση των αιθουσών, τον καθαρισμό και τη συντήρηση των χώρων και των εκγαταστάσεων, καθώς και των επίπλων, των σκευών και του μηχανικού εξοπλισμού που βρίσκονται μέσα σ αυτούς σε άριστη πάντοτε κατάσταση, ο εφοδιασμός με αναλώσιμα υλικά και η διαχείρισή τους. Αρθρο 9 Συγκρότηση και αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εποπτείας ΜΜΕ 1.Η Διεύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1)Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας ΜΜΕ 2)Τμήμα θεμάτων και Ακροαμάτων 3)Τμήμα Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων 4)Τμήμα Ραδιοτηλεοπτικών θεμάτων. 2.Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εποπτείας ΜΜΕ ανάγονται τα εξής θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως: 1)Στο Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας ΜΜΕ: 1) Η εφαρμογή της νομοθεσίας περί ραδιοτηλεοπτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης γενικώς και της εποπτείας του Κράτους σ αυτά. 2) Η παρακολούθηση της Ελληνικής Νομοθεσίας περί ραδιοτηλεοπτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και η μελέτη γενικά των θεμάτων των μέσων αυτών. 3) Η εφαρμογή της νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία των κάθε τύπου, μορφής, υπόστασης και τεχνικής συγκρότησης ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών κ.λπ. σταθμών. 4) Τα θέματα συνεργασίας και εποπτείας επί της ΕΡΤ-ΑΕ, καθώς και της ανάπτυξης και υλικοτεχνικής στήριξής της. 5) Τα θέματα συνεργασίας με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και της κρατικής στήριξής τους. 6) Η εφαρμογή της νομοθεσίας περί Πρακτορείων ειδήσεων και η εποπτεία της λειτουργίας τους. 7) Η εποπτεία επί του Α.Π.Ε. και η κρατική στήριξή του. 8) Η μελέτη, εισήγηση και λήψη μέτρων που αφορούν την κρατική πολιτική στα θέματα Πρακτορείων Ειδήσεων στο εσωτερικό. 9) Τα κάθε είδους ζητήματα διεθνών πρακτορείων και διεθνών δημοσιογραφικών Οργανισμών, διεθνών Κέντρων Τύπου, Ινστιτούτων μέσων μαζικής ενημέρωσης κ.λπ. β) Στο Τμήμα θεαμάτων και Ακροαμάτων: αα) Η εφαρμογή της νομοθεσίας για τα θεάματα και ακροάματα γενικώς. 2) Η, μετά κρίση του περιεχομένου τους από τις αρμόδιες επιτροπές, χορήγηση αδειών, όπου αυτές προβλέπονται από το Νόμο, για προβολή ταινιών, λήψη σκηνών ταινιών, εκτύπωση σε οποιοδήποτε φορέα εικόνων, ακροαμάτων κ.λπ. 3) Η μέριμνα συγκρότησης των κατά νόμο γνωμοδοτικών επιτροπών και η παραπομπή σ αυτές των θεμάτων του ανωτέρω εδαφίου ββ, ο συντονισμός και η εποπτεία του έργου τους, καθώς και οι μελέτες των θεμάτων αρμοδιότητας τους. 4) Η παρακολούθηση της Ελληνικής νομοθεσίας περί κινηματογραφίας, βίντεο, τραγουδιών κ.λπ. και περί εκτυπώσεων παρόμοιας φύσης, περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και η συμμετοχή στα οικεία Όργανα. 2)Στο Τμήμα Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων: 1) Η εφαρμογή της νομοθεσίας περί Τύπου και λοιπών εντύπων μαζικής ενημέρωσης. 2) Η τήρηση στοιχείων για την τακτική έκδοση και κυκλοφορία των εφημερίδων και λοιπών εντύπων και η σύνταξη επετηρίδας του Ελληνικού Τύπου, καθώς και η σε συνεργασία με το Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης εκτύπωσης της. 3) Η παροχή διευκολύνσεων και υποστήριξης γενικά προς τις εφημερίδες και τα λοιπά έντυπα τα οποία πληρούν τις προς τούτο οικείες προϋποθέσεις, καθώς και η εισήγηση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης. 4) Η εφαρμογή των διατάξεων για την Ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων Τύπου και τη διακίνηση του Τύπου γενικώς, καθώς και η παρακολούθηση της ομαλής διακίνησης του. 5) Η μελέτη των αφορώντων τις επαγγελματικές οργανώσεις των εργαζομένων στον τομέα του Τύπου θεμάτων, η διατύπωση εισηγήσεων επί των σχετικών ζητημάτων και η συγκέντρωση και τήρηση σχετικού ενημερωτικού αρχείου. 6) Η παροχή επαγγελματικών διευκολύνσεων στους εργαζομένους στον τομέα του Τύπου, όπου προβλέπεται από το Νόμο, για την άσκηση του έργου τους. 7) Η εισήγηση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε επαγγελματικές οργανώσεις Τύπου και σε έντυπα, καθώς και για την παροχή διαφόρων ατελειών. 3)Στο Τμήμα Ραδιοτηλεοπτικών θεμάτων: Η σε συνεργασία με την Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής: 1) Η παρακολούθηση της εξέλιξης της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στο εξωτερικό εντός και εκτός ΕΟΚ, καθώς και των σημαντικότερων λύσεων της αντιστοίχου νομολογίας. 2) Η συνεχής συνεργασία με συναφείς δημόσιες υπηρεσίες εντός και εκτός της χώρας επί θεμάτων ραδιοτηλεοράσεως. 3) Η σύνταξη μελετών, εισηγήσεων, αναλύσεων και προτάσεων επί της ακολουθητέας πολιτικής και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, ώστε η Ελλάδα να εναρμονισθεί προς τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες στον ραδιοτηλεοπτικό τομέα. 4) Η μέριμνα εξασφαλίσεως ελληνικών συμφερόντων επί εργασιών διεθνών νομοπαρασκευαστικών και εφαρμογής αλλοδαπού και Κοινοτικού Δικαίου, η μεταφορά στην εσωτερική νομοθεσία Κοινοτικών και διεθνών νομικών κειμένων, καθώς και η μέριμνα προσαρμογής και εναρμονίσεως της εσωτερικής νομοθεσίας προς το Κοινοτικό Δίκαιο, καθώς και η επεξεργασία νομικών και διοικητικών κειμένων απαραίτητων για την εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου, σε όλα τα παραπάνω αναφερόμενα θέματα. Άρθρο 10 Συγκρότηση και αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πληροφορικής 1.Η Διεύθυνση Πληροφορικής συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1)Τμήμα Τράπεζας Πληροφοριών 2)Τμήμα Εισαγωγής Στοιχείων 3)Τμήμα Λειτουργίας 4)Τμήμα Κρατικής Ταινιοθήκης και Φωτογραφικού Αρχείου 2.Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πληροφορικής ανάγονται τα εξής θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως: 1)Στο Τμήμα Τράπεζας Πληροφοριών: Η στα πλαίσια του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας συγκέντρωση, διαλογή, επεξεργασία, τεκμηρίωση και διοχέτευση πληροφοριών στην Τράπεζα, καθώς και η φωτογραφική - μικροφωτογραφική κ.λπ. αποτύπωση στοιχείων που ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. 2)Στο Τμήμα Εισαγωγής Στοιχείων: Η εισαγωγή, ο έλεγχος και η ενημέρωση των μηχανογραφικών στοιχείων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 3)Στο Τμήμα Λειτουργίας: 1) Ο καθορισμός και η εφαρμογή κανόνων και συνθηκών εργασίας της Τράπεζας, κανονικής και ασφαλούς λειτουργίας της, καθώς και λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης ανωμαλιών του μηχανικού εξοπλισμού της. 2) Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του μηχανογραφικού εξοπλισμού και του λογισμικού της Τράπεζας Πληροφοριών, καθώς και η ανάπτυξη εφαρμογών και της λειτουργίας της Τράπεζας. 3) Ο έλεγχος της πληρότητας και αποδοτικότητας του λογισμικού της Τράπεζας. 4) Τα θέματα καθορισμού των προϋποθέσεων και συνθηκών πρόσβασης στην Τράπεζα, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και η μέριμνα της ικανοποιητικής εξυπηρέτησης των χρηστών. 4)Στο Τμήμα Κρατικής Ταινιοθήκης και Φωτογραφικού Αρχείου: 1) Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και διαφύλαξη οπτικοακουστικού υλικού πόσης φύσεως. 2) Η μέριμνα συντήρησης, αναπαραγωγής και αξιοποίησης καθ οιονδήποτε τρόπο των στοιχείων του υλικού τούτου. 3) Η συγκρότηση, λειτουργία, διαχείριση και η εν γένει επιμέλεια της Ταινιοθήκης και του φωτογραφικού υλικού. Άρθρο 11 Συγκρότηση και αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διοίκησης 1.Η Διεύθυνση Διοίκησης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1)Τμήμα Προσωπικού 2)Τμήμα Οργάνωσης και Εκπαίδευσης 3)Τμήμα Γραμματείας και Διεκπεραίωσης. 2.Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διοίκησης ανάγονται τα εξής θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως: 1)Στο Τμήμα Προσωπικού: 1) Η σύνθεση του προσωπικού κατά κατηγορίες, κλάδους κ.λπ. και η σύνθεση σε προσωπικό των υπηρεσιακών μονάδων. 2) Οι διαδικασίες πρόσληψης, τοποθέτησης, μετακίνησης, μετάθεσης, απόσπασης, χορήγησης αδειών, αναπλήρωσης και απομάκρυνσης του προσωπικού από την Υπηρεσία, καθώς και κάθε συναφούς μεταβολής. 3) Η έκδοση οδηγιών, διαταγών και εγκυκλίων σε θέματα διοίκηση ςκαι κατάστασης προσωπικού. 4) Τα θέματα ωρών και ημερών λειτουργίας των υπηρεσιών και τακτικής και πρόσθετης εργασίας του προσωπικού. 5) Τα θέματα άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου. 6) Η συγκρότηση των Υπηρεσιακών και κάθε είδους Συμβουλίων, Επιτροπών και ομάδων εργασίας, καθώς και λοιπών συλλογικών οργάνων. 7) Η εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού και ιδίως σε ό,τι αφορά τις προαγωγές, προσαυξήσεις μισθών, απονομή επιδομάτων, παροχή υγειονομικής περίθαλψης και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, καθώς και ο χειρισμός κάθε σχετικού με αυτό ζητήματος. 8) Η τήρηση του προσωπικού - υπηρεσιακού μητρώου των υπαλλήλων. 2)Στο Τμήμα Οργάνωσης και Εκπαίδευσης: 1) Η παρακολούθηση και η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και νομολογίας που αναφέρεται στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών και τα θέματα αρμοδιότητας της, καθώς και η σχετική ενημέρωση των υπηρεσιών της. 2) Η σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες μελέτη και κατάρτιση σχεδίων θεσμικών και γενικών μέτρων, καθώς και οι ενέργειες προώθησης τους. 3) Η παροχή συνδρομής προς τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών για την αντιμετώπιση θεμάτων νομικής φύσεως. 4) Οι μελέτες οργάνωσης των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών και των χρησιμοποιουμένων για την εκπλήρωση του έργου τους μέσων. 5) Η καθιέρωση μεθόδων απλούστευσης καθώς και ταχύτερης αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας των υπηρεσιών. 6) Ο σχεδιασμός νέων εντύπων και εν γένει μέσων διεξαγωγής του υπηρεσιακού έργου. 7) Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων βελτίωσης των συνθηκών εργασίας. 8) Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η εφαρμογή πάσης φύσεως προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και με τις υπηρεσίες άλλων αρμόδιων κρατικών φορέων στο πλαίσιο των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, γ) Στο Τμήμα Γραμματείας και Διεκπεραίωσης: αα) Η παραλαβή και η διακίνηση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας. 2) Η μεταβίβαση, η λήψη και η εν γένει διακίνηση της αλληλογραφίας με ΤΕΛΕΞ, ΦΑΞ και λοιπά μέσα. 3) Οι διαδικασίες πρωτοκόλλησης και διεκπεραίωσης των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. 4) Η μέριμνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των ΦΕΚ ή άλλων εντύπων και η διανομή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες. 5) Η δακτυλογράφηση των κάθε είδους εγγράφων με συνεργείο του Τμήματος, αν δεν υφίσταται προσωπικό τοποθετημένο στις επί μέρους υπηρεσίες. 6) Η βεβαίωση από, τον προϊστάμενο της Γραμματείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του της πιστότητας αντιγράφων, φωτογραφιών ή φωτοτυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών ύστερα από αντιπαραβολή τους με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο. 7) Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών. Άρθρο 12 Συγκρότηση και αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 1.Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1)Τμήμα Προϋπολογισμού β) Τμήμα Αποδοχών Προσωπικού γ) Τμήμα Προμηθειών και Δαπανών γ) Τμήμα Διαχείρισης Υλικού 2.Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ανάγονται τα εξής θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως: 1)Στο Τμήμα Προϋπολογισμού: 1) Η κατάρτιση του προϋπολογισμού των υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, η τυχόν αναμόρφωση, η παρακολούθηση της εκτέλεσης του καθώς και η εγγραφή εκτάκτων ή συμπληρωματικών πιστώσεων. 2) Η έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων. 3) Η κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού, βάσει των προτάσεων που υποβάλλονται αρμοδίως και η παρακολούθηση της κίνησής τους. 2)Στο Τμήμα Αποδοχών Προσωπικού: 1) Η εκκαθάριση και η πληρωμή των αποδοχών και των πάσης φύσεως προσθέντων αμοιβών του προσωπικού όλων των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. 2) Ο καθορισμός του επιδόματος αλλοδαπής και κάθε άλλης απολαβής που δικαιούται το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού. 3)Στο Τμήμα Προμηθειών και Δαπανών: 1) Η σύνταξη αποφάσεων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπισση ορισμένων δαπανών όλων των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών και η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. 2) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών δαπανών που πραγματοποιούνται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών και η φροντίδα για εκκαθάριση τους. 3) Η εκκαθάριση των οδοιπορικών εξόδων και της ημερήσιας αποζημίωσης των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών ή και ιδιωτών που μετακινούνται στο Εσωτερικό ή Εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας. 4) Η παρακολούθηση των οικονομικών θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των συνεδριακών Κέντρων. 5) Η προμήθεια του αναγκαίου υλικού και η εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις για τις κρατικές προμήθειες. 6) Η φροντίδα για τη σύσταση, τον καθορισμό του ύψους καθώς και τον ορισμό υπολόγων των πάγιων προκαταβολών των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού, βάσει των προτάσεων της Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού και η παρακολούθηση της κίνησής του. 7) Η εκκαθάριση των εξόδων πρώτης εγκατάστασης και μεταφοράς οικοσκευής των υπαλλήλων των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού. 4)Στο Τμήμα Διαχείρισης Υλικού: 1) Η διαχείριση και η διακίνηση του υλικού εν γένει και η λογιστική παρακολούθησή του για όλες τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. 2) Η λειτουργία των αποθηκών υλικού. Άρθρο 13 Συγκρότηση και αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης 1.Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1)Τμήμα Μέριμνας Χώρων και Μέσων β) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 2.Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης ανάγονται τα εξής θέματα που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων αυτής ως ακολούθως: 1)Στο Τμήμα Μέριμνας Χώρων και Μέσων: 1) Η μέριμνα για την μίσθωση χώρων και την χωροταξική κατανομή τους προς στέγαση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών ή την αποθήκευση υλικών και η παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία της μίσθωσης. Οι αρμοδιότητες αυτές όσον αφορούν Γραφείο Τύπου Εξωτερικού ασκούνται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού. 2) Η καθαριότητα των υπηρεσιακών χώρων. 3) Η φύλαξη των υπηρεσιακών χώρων. 4) Η μέριμνα εφοδιασμού των υπηρεσιών με τα κάθε είδους μέσα διεξαγωγής του έργου τους, καθώς και η μέριμνα διαφύλαξης και καλής χρήσης του οικείου εξοπλισμού. 5) Η μέριμνα λειτουργίας του τηλεφωνικού Κέντρου, στστ) Τα θέματα κίνησης των οχημάτων, β) Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης: 1) Η μέριμνα για τη συντήρηση και λειτουργικότητα των τηλεπικοινωνιακών και ραδιοτηλεοπτικών μέσων και γενικώς των τεχνικών εγκαταστάσεων και του τεχνικού εξοπλισμού της Υπηρεσίας. 2) Οι διαδικασίες και η παρακολούθηση εκτελέσεως τεχνικών εγκαταστάσεων και τεχνικών κατασκευών και επισκευών. 3) Η λειτουργία μονάδων αναπαραγωγής εγγράφων και λοιπών στοιχείων. 4) Η οργάνωση και λειτουργία εκδοτικής μονάδος και η επίβλεψη των τεχνικών εκδοτικών διαδικασιών και εργασιών. Άρθρο 14 Αρμοδιότητες της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής και Γραφείου Προωθήσεως Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΜΕDΙΑ Αθηνών 1.Στην αρμοδιότητα της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής ανάγονται τα εξής θέματα: 1)Η εκπροσώπηση της Ελλάδος στα διεθνή νομοπαρασκευαστικά όργανα και επιτροπές επί θεμάτων ραδιοτηλεοράσεως αμιγών και μικτών (πνευματική ιδιοκτησία - κινηματογραφική - τηλεοπτική παραγωγή, δικαιώματα αποκλειστικότητας), καθώς και στα θεσμοθετημένα διεθνή και Κοινοτικά όργανα επί θεμάτων ραδιοτηλεοπτικών (Επιτροπές διαιτησίας, επιτροπές εκδικάσεως, παροχή δικαστικής συνδρομής, επιτροπές επιλύσεως διαφορών). 2)Η σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα της Γ.Γ.Τ.Π. και άλλων αρμοδίων Υπηρεσιών, μελέτη και επεξεργασία διεθνών νομοθετικών κειμένων επί των παραπάνω θεμάτων. 2.Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Προωθήσεως Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΜΕDΙΑ Αθηνών ανάγονται: 1)Η μελέτη και υποβολή προτάσεων πάνω σε θέματα που στοχεύουν στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των ευρωπαϊκών κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών καθώς και στη δημιουργία ανταγωνιστικών προϋποθέσεων προς όφελος της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας. 2)Η εκπροσώπηση της Ελλάδος στις συνόδους με αντικείμενο τα ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά προγράμματα, καθώς και η συλλογή και διάχυση πληροφοριών στους δημιουργούς του ημεδαπού οπτικοακουστικού χώρου. Άρθρο 15 1.Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων, τόσο της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών όσο και των επί μέρους υπηρεσιών της, όπως το πλαίσιο αυτό διαγράφεται από τις διατάξεις των προηγουμένων άρθρων θεωρείται ότι περιλαμβάνονται, επίσης εφόσον δεν καλύπτονται από άλλες αρμοδιότητες και όλα τα σχετικό και ειδικότερα προς τις αρμοδιότητες αυτές θέματα και ζητήματα, καθώς και οι κάθε είδους αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών ενέργειες. 2.Τα κάθε είδους προβλήματα σύγκρουσης ή αλληλεπικάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών επιλύονται από το Γενικό Γραμματέα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΥΤΕΡΟ Περιφερειακές Υπηρεσίες Άρθρο 16 1.Γραφεία Τύπου Εξωτερικού λειτουργούν στις έδρες των ελληνικών διπλωματικών ή προξενικών Αρχών, καθώς και στις έδρες διεθνών Οργανισμών. 2.Τα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού διακρίνονται σε Γραφεία Τύπου Α Τάξης, σε Γραφεία Τύπου Β Τάξης και σε Γραφεία Τύπου Γ τάξης. 1)Γραφεία Τύπου Α τάξης είναι τα εξής: Άγκυρας, Βόννης, Βρυξελλών, Δουβλίνου, Κοπεγχάγης, Λευκωσίας, Λισσαβώνας, Λονδίνου, Λουξεμβούργου, Μαδρίτης, Μελβούρνης, Μόντρεαλ, Μόσχας, Νέας Υόρκης, Ουάσιγκτον, Ρώμης, Παρισίων, Χάγης, β) Γραφεία Τύπου Β Τάξης είναι τα εξής: Αμβούργου, Βαρσοβίας, Βελιγραδίου, Βερολίνου, Βιέννης, Βουδαπέστης, Βουκουρεστίου, Καΐρου, Μιλάνου, Οττάβας, Πράγας, Σόφιας, Τελ Αβίβ, Τιράνων, Στοκχόλμης, Στρασβούργου, γ) Γραφεία Τύπου Γ Τάξης είναι τα εξής: Βέρνης, Βηρυττού, Βοστώνης, Γενεύης, Δαμασκού, Μονάχου, Γιοχάνεσμπουργκ, Σίδνεϋ, Ζάγκρεμπ, Λουμπλιάνας, Ερεβαν, Σκοπίων, Τυφλίδας, Κίεβου, Όσλο, Κων/πολης, Ελσίνκι, Τεχεράνης. 3.Στις έδρες Ελληνικών Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών ή άλλους τόπους σημαντικού εθνικού ενδιαφέροντος, που δεν υπάρχουν συνεστημένα Γραφεία Τύπου, δύναται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τύπου και Πληροφοριών, να ορίζονται άμισθοι Σύμβουλοι Τύπου ή άμισθοι επί τιμή Σύμβουλοι Τύπου. Οι οριζόμενοι ως Σύμβουλοι Τύπου πρέπει να είναι διαπρεπείς και έγκριτοι Έλληνες ή διακεκριμένοι αλλοδαποί μόνιμοι κάτοικοι των χωρών διαπίστευσης τους, οι οποίοι να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας διαπίστευσής τους, καθώς και την αγγλική ή τη γαλλική. Οι Σύμβουλοι αυτοί ασκούν τα υπό της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών οριζόμενα καθήκοντα, ουδέν όμως δικαίωμα οιασδήποτε μορφής (αποζημιώσεως, αναγνωρίσεως υπηρεσίας, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό κ.λπ.) αποκτούν εκ της κατά τα άνω τιμητικής αποστολής και άμισθης υπηρεσίας τους. Άρθρο 17 Αρμοδιότητα Γραφείων Τύπου Εξωτερικού 1.Στην αρμοδιότητα των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού ανήκουν τα εξής θέματα: 1)Η συμφώνως προς τις γενικές και ειδικές οδηγίες της Κεντρικής Υπηρεσίας διεκπεραίωση κάθε ζητήματος που ανάγεται στον κύκλο αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. 2)Η ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας για κάθε ζήτημα που αφορά την Ελλάδα και για τον αντίκτυπο της εξωτερικής και εσωτερικής Ελληνικής πολιτικής στον διεθνή χώρο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κοινή γνώμη του εξωτερικού. 3)Η ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας για τις κύριες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στις χώρες της έδρας τους. 4)Η στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ενημέρωση των ελληνικών διπλωματικών αρχών της περιοχής τους και η μέριμνα για την επικοινωνία αυτών με τα μέσα ενημέρωσης. 5)Η ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για τα εθνικά θέματα, καθώς και για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις και τα εν γένει επιτεύγματα της χώρας μας, με σκοπό τη δημιουργία θετικής εικόνας της Ελλάδος στο εξωτερικό. 6)Οι ενημερωτικές επαφές με τους εκπροσώπους του Τύπου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των πολιτιστικών και πνευματικών ιδρυμάτων της περιοχής της αρμοδιότητας τους. 7)Η, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ενημέρωση του Απόδημου Ελληνισμού για τα θέματα που τον αφορούν. 8)Οι επαφές, η βοήθεια και η συνεργασία με τον παροικιακό Τύπο και τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς για τα προγράμματα που αφορούν τον Ελληνισμό. 9)Η, σε συνεργασία με τις οικείες ελληνικές διπλωματικές αρχές, παρακολούθηση του ομογενειακού Τύπου και των ομογενειακών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. 1) Η, σύμφωνα με τις οδηγίες ή μετά από έγκριση της Κεντρικής Υπηρσίας, εκτέλεση ειδικών καθηκόντων για λογαριασμό άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών και ιδίως στους τομείς Τουρισμού, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης. 2.Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού συμπίπτει με εκείνη της ελληνικής διπλωματικής ή προξενικής Αρχής της έδρας τους. 3.Η κατά τόπον και καθ ύλην αρμοδιότητα των Γραφείων Τύπου που λειτουργούν στις έδρες Διεθνών Οργανισμών ορίζεται εκάστοτε με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. 4.Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τύπου και Πληροφοριών μπορεί να ανατίθεται η αρμοδιότητα περιοχής στην οποία δεν λειτουργεί Γραφείο Τύπου σε άλλο Γραφείο Τύπου. Άρθρο 18 Σύνθεση προσωπικού των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού Η διάρθρωση σε θέσεις προσωπικού των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού, κατά τάξη, έχει ως εξής: α) Γραφεία Τύπου Α Τάξης: Πέντε (5) θέσεις των Κλάδων ΠΕ2 Τύπου ή ΠΕ1 Διοικητικού ή ΠΕ4 Μεταφραστών - Διερμηνέων, εκ των οποίων οι τρεις (3) θέσεις υποχρεωτικά του Κλάδου ΠΕ2 Τύπου. Τρεις (3) θέσεις Κλάδων ΔΕ Κατηγορίας ή ΤΕ Κατηγορίας. Μία (1 ) θέση δημοσιογράφου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ιδιαιτέρας μορφώσεως και πείρας ή ειδικού επιστήμονος. Μία (1) θέση Κλάδου ΥΕ1 Επιμελητών, β) Γραφεία Τύπου Β Τάξης: Τρεις (3) θέσεις των Κλάδων ΠΕ2 Τύπου ή ΠΕ1 Διοικητικού ή ΠΕ4 Μεταφραστών - Διερμηνέων, εκ των οποίων οι δύο (2) θέσεις υποχρεωτικά του Κλάδου ΠΕ2 Τύπου. Δύο (2) θέσεις Κλάδων ΔΕ Κατηγορίας ή ΤΕ Κατηγορίας. Μία (1 ) θέση δημοσιογράφου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ιδιαιτέρας μορφώσεως και πείρας ή ειδικού επιστήμονος. γ) Γραφεία Τύπου Γ Τάξης: Τρεις (3) θέσεις των Κλάδων ΠΕ2 Τύπου ή ΠΕ1 Διοικητικού ή ΠΕ4 Μεταφραστών - Διερμηνέων, ή των Κλάδων ΔΕ Κατηγορίας ή δημοσιογράφων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ιδιαιτέρας μορφώσεως και πείρας ή ειδικών επιστημόνων, εκ των οποίων η μία (1) θέση υποχρεωτικά του Κλάδου ΠΕ2 Τύπου. Άρθρο 19 1.Η στελέχωση των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού γίνεται με προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. 2.Η διάρκεια κάθε μετάθεσης στα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων. Επί διαδοχικών μεταθέσεων από Γραφείο Τύπου Εξωτερικού σε άλλο, η συνολική διάρκεια της συνεχούς υπηρεσίας του υπαλλήλου στο εξωτερικό δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη. 3.Μετά τη συμπλήρωση του κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου χρονικού ορίου υπηρεσίας στο εξωτερικό, ο υπάλληλος μετατίθεται στην Κεντρική Υπηρεσία, όπου υπηρετεί κατ αρχήν τουλάχιστον επί μια τετραετία, μετά την οποία δύναται να τοποθετηθεί σε Γραφείο Τύπου Εξωτερικού. 4.Οι χρονικοί προσδιορισμοί των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν επί ειδικών περιπτώσεων που αφορούν την Υπηρεσία ή όταν συντρέχουν λόγοι υπαιτιότητας του υπαλλήλου. 5.Το προσωπικό που τοποθετείται καθ οιονδήποτε τρόπο σε Γραφεία Τύπου Εξωτερικού πρέπει να γνωρίζει το χειρισμό FΑΧ για την αποστολή και γραφομηχανής ή Η/Υ για την παραγωγή δακτυλογραφημένων κειμένων. 6.Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, αγγλικής ή γαλλικής ή της γλώσσας του τόπου της έδρας του Γραφείου Τύπου, είναι για το προσωπικό που τοποθετείται με οποιονδήποτε τρόπο υποχρεωτική. Η γνώση της ξένης γλώσσας θα διαπιστώνεται κατόπιν γραπτής και προφορικής εξέτασης των υποψηφίων από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τύπου και Πληροφοριών. Της εξέτασης αυτής εξαιρούνται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΥΕ1 Επιμελητών. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν (1) Καθηγητή Πανεπιστημίου της γλώσσας, στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να εξετασθεί και από δύο (2) ανώτατους ή ανώτερους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, που γνωρίζουν άριστα την ξένη γλώσσα. Αν δεν υπάρχει καθηγητής της γλώσσας επιλογής του υποψηφίου, η Επιτροπή συγκροτείται από καθηγητή της συγκεκριμένης γλώσσας, με επάρκεια προς τούτο από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 7.Το προσωπικό άλλων Υπηρεσιών που είναι αποσπασμένο στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών δύναται να τοποθετείται σε Γραφεία Τύπου Εξωτερικού μετά την παρέλευση δύο (2) ετών υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. 8.Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ2 Τύπου που υπηρετούν στα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού φέρουν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο εξωτερικό, τον τίτλο και μόνο ως τίτλο, Σύμβουλος Τύπου ή Γραμματέας. Τύπου ή Ακόλουθος Τύπου υπό τις κατωτέρω διακρίσεις: 1)Του Συμβούλου Τύπου: Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Τύπου Α και Β Τάξης. 2)Του Γραμματέα Τύπου: Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Τύπου Γ Τάξης. 3)Του Ακολούθου Τύπου οι λοιποί υπάλληλοι που υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου Εξωτερικού. 9.Οι υπάλληλοι λοιπών Κλάδων και Ειδικοτήτων που υπηρετούν ως Προϊστάμενοι στα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού φέρουν κατά τη διάρκεια αυτής της υπηρεσίας τους στο εξωτερικό τον τίτλο και μόνο ως τίτλο υπό τις κατωτέρω διακρίσεις: 1)Του Συμβούλου Τύπου: Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Τύπου Α και Β Τάξης. 2)Του Γραμματέα Τύπου: Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Τύπου Γ Τάξης. Άρθρο 20 1.Τα Γραφεία Τύπου Εσωτερικού διακρίνονται σε: α) Διανομαρχιακά 1)Νομαρχιακό. 2.Διανομαρχιακά Γραφεία Τύπου είναι τα Γραφεία: α) Μακεδονίας, με έδρα τη θεσσαλονίκη. 1)Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή, γ) Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα. 3.Νομαρχιακά Γραφεία Τύπου είναι τα λειτουργούντα στις Νομαρχίες. Σε κάθε Νομαρχία λειτουργεί ένα Γραφείο Τύπου. Άρθρο 21 Αρμοδιότητα Γραφείων Τύπου Εσωτερικού 1.Στην αρμοδιότητα των Διανομαρχιακών και των Νομαρχιακών Γραφείων Τύπου ανάγονται τα εξής θέματα: 1)Η συμφώνως προς τις γενικές και ειδικές οδηγίες της Κεντρικής Υπηρεσίας διεκπεραίωση κάθε ζητήματος που ανάγεται στον κύκλο αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. 2)Η πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης της περιοχής τους για τις κρατικές δραστηριότητες. 3)Η δημοσιογραφική κάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος για ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας. 4)Η ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας για τοπικές ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας. 5)Η ενημέρωση των Υπουργών Μακεδονίας - Θράκης και Αιγαίου, αντιστοίχως, και των οικείων Νομαρχών, για πληροφορίες και δημοσιεύματα στην περιοχή τους που αφορούν τις υπηρεσίες τους ή τις περιοχές αρμοδιότητας τους. 6)Η μέριμνα για την επικοινωνία των Υπουργών Μακεδονίας - Θράκης και Αιγαίου, αντιστοίχως, και των οικείων Νομαρχών, καθώς και των Υπηρεσιών της περιοχής αρμοδιότητας τους με τα μέσα ενημέρωσης. 7)Η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους. 2.Προκειμένου περί των Νομαρχιακών Γραφείων θεσσαλονίκης, Ροδόπης, προς το σκοπό αξιοποίησης των σχετικών πληροφοριών και στοιχείων, καθώς και συντονισμού και υποβοήθησης του έργου τους, οι υπηρετούντες σ αυτό δημοσιογράφοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τελούν σε διαρκή σύνδεσμο και επικοινωνία με το οικείο Διανομαρχιακό Γραφείο Τύπου. 3.Τα Διανομαρχιακά Γραφεία Μακεδονίας και Θράκης τελούν, σε ό,τι αφορά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, υπό την εποπτεία και του Υπουργού Μακεδονίας -Θράκης. 4.Για τα Γραφεία Τύπου των Νομαρχιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 /Α7 90): Άρθρο 22 Διάρθρωση Γραφείων Τύπου Εσωτερικού Η διάρθρωση σε θέσεις προσωπικού των Γραφείων Τύπου Εσωτερικού έχει ως εξής: α) Διανομαρχιακά Γραφεία Τύπου: Δύο (2) θέσεις των Κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή ΠΕ2 Τύπου. Πέντε (5) θέσεις των Κλάδων ΔΕ Κατηγορίας ή ΥΕ Κατηγορίας ή ΤΕ Κατηγορίας. Δύο (2) θέσεις δημοσιογράφων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. β) Γραφεία Τύπου Νομαρχιών: Μία (1 ) θέση δημοσιογράφου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. Άρθρο 23 Στελέχωση Γραφείων Τύπου Εσωτερικού 1.Οι θέσεις των Νομαρχιακών Γραφείων Τύπου καλύπτονται από δημοσιογράφους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. 2.Στα Γραφεία Τύπου Εσωτερικού είναι δυνατόν, κατά τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας, να τοποθετούνται κατ απόσπαση υπάλληλοι της Γ ενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. ΜΕΡΟΣ Β Προσωπικό Άρθρο Άρθρο 24 Κλάδοι και θέσεις μονίμου προσωπικού 1.Οι οργανικές θέσεις (πάγιες και προσωποπαγείς), του μονίμου προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών ορίζονται σε 437, εκ των οποίων οι 255 πάγιες και οι 182 προσωποπαγείς. 2.Οι παραπάνω θέσεις ορίζονται κατά Κατηγορίες, Κλάδους και Βαθμούς ως ακολούθως: Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), σύνολο θέσεων 143 (106 πάγιες και 37 προσωποπαγείς), οι οποίες κατανέμονται κατά Κλάδο ως εξής: 1.Κλάδος ΠΕ1 Διοικητικός, θέσεις 41 και 9 προσωρινές, οι οποίες κατά βαθμούς κατανέμονται ως εξής: Μία (1) θέση με βαθμό Γ ενικού Διευθυντή. Έξι (6) θέσεις με βαθμό Διευθυντή Α - Β. Είκοσι (20) θέσεις με βαθμό Τμηματάρχη Α - Β. Δέκα (10) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Α - Β. Δεκατρείς (13) θέσεις με βαθμό Δόκιμου Γραμματέα έως Γραμματέα Α. 2.Κλάδος ΠΕ2 Τύπου, θέσεις 62 και 21 προσωρινές, οι οποίες κατά βαθμούς κατανέμονται ως εξής: Δύο (2) θέσεις με βαθμό Διευθυντή Α - Β. Τριανταεπτά (37) θέσεις με βαθμό Τμηματάρχη Α - Β. Είκοσι μία (21 ) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Α - Β. Είκοσι τρεις (23) θέσεις με βαθμό Δόκιμου Γραμματέα έως Γραμματέα Α-Β. 3.Κλάδος ΠΕ3 Πληροφορικής (Επιστήμης Η/Υ), θέσεις 2, οι οποίες κατανέμονται κατά βαθμούς ως εξής: Μία (1) θέση με βαθμό Εισηγητή Α - Β. Μία (1 ) θέση με βαθμό Δόκιμου Γραμματέα έως Γραμματέα Α-Β. 4.Κλάδος ΠΕ4 Μεταφραστών - Διερμηνέων, θέσεις 1 και 7 προσωρινές, οι οποίες κατανέμονται κατά βαθμούς ως εξής: Μία (1) θέση με βαθμό Τμηματάρχη Α - Β. Πέντε (5) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Α-Β. Δύο (2) θέσεις με βαθμό Δόκιμου Γραμματέα έως Γραμματέα Α-Β. Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) σύνολο θέσεων 15 (3 πάγιες και 12 προσωποπαγείς), οι οποίες κατανέμονται κατά Κλάδο ως εξής: 1.Κλάδος ΤΕ1 Διοικητικός - Λογιστικός (προσωρινός), θέσεις 7, οι οποίες κατανέμονται κατά βαθμούς ως εξής: Τρεις (3) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Α - Β. Τέσσερις (4) θέσεις με βαθμό Δόκιμου Γραμματέα έως Γραμματέα Α - Β. 2.Κλάδος ΤΕ2 Ειδικών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης, θέση 1 και 1 προσωρινή, οι οποίες κατανέμονται κατά βαθμούς ως εξής; Δύο (2) θέσεις με βαθμό Δόκιμου Γραμματέα έως Γραμματέα Α - Β. 3.Κλάδος ΤΕ3 Βιβλιοθηκονόμων, θέσεις 2, οι οποίες κατανέμονται κατά βαθμούς, ως εξής: Μία (1) θέση με βαθμό Εισηγητή Α - Β. Μία (1) θέση με βαθμό Δόκιμου Γραμματέα έως Γραμματέα Α - Β. 4.Κλάδος ΤΕ4 Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (προσωρινός): Μία (1) θέση με βαθμό Δόκιμου Γραμματέα έως Γραμματέα Α - Β. 5.Κλάδος ΤΕ5 Ραδιοτηλεγραφητών (προσωρινός), θέσεις 2, οι οποίες κατανέμονται κατά βαθμούς, ως εξής: Δύο (2) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Α - Β. 6.Κλάδος ΤΕ6 Συντηρητών Μηχανημάτων (προσωρινός): Μία (1) θέση με βαθμό Δόκιμου Γραμματέα έως Γραμματέα Α - Β. Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) σύνολο θέσεων 229 (117 πάγιες και 112 προσωποπαγείς), οι οποίες κατανέμονται κατά Κλάδο ως εξής: 1.Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικός, θέσεις 69 και 26 προσωρινές, οι οποίες κατανέμονται κατά βαθμούς, ως εξής: Δώδεκα (12) θέσεις με βαθμό Τμηματάρχη Α - Β. Τριάντα οκτώ (38) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Α - Β. Σαράντα πέντε (45) θέσεις με βαθμό Δόκιμου Γραφέα έως Γραμματέα Α-Β. 2.Κλάδος ΔΕ2 Δακτυλογράφων - Στενοδακτυλογράφων, θέσεις 22 και 51 προσωρινές, οι οποίες κατανέμονται κατά βαθμούς, ως εξής: Τρεις (3) θέσεις με βαθμό Τμηματάρχη Α-Β. Τριάντα (30) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Α - Β. Σαράντα (40) θέσεις με βαθμό Δόκιμου Γραφέα έως Γραμματέα Α - Β. 3.Κλάδος ΔΕ3 Βοηθών Προγραμματιστών (προσωρινός): Μία (1 ) θέση με βαθμό Δόκιμου Γραφέα έως Γραμματέα Α - Β. 4.Κλάδος ΔΕ5 Μεταφραστών - Διερμηνέων, θέσεις 13 και 11 προσωρινές, οι οποίες κατανέμονται κατά βαθμούς, ως εξής: Δύο (2) θέσεις με βαθμό Τμηματάρχη Α - Β. Εννέα (9) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Α - Β. Δεκατρείς (13) θέσεις με βαθμό Δόκιμου Γραφέα έως Γραμματέα Α-Β. 5.Κλάδος ΔΕ6 Τεχνικών Κινηματογράφου, θέση 1 και 1 προσωρινή, οι οποίες κατανέμονται κατά βαθμούς, ως εξής: Μία (1 ) θέση με βαθμό Εισηγητή Α - Β. Μία (1 ) θέση με βαθμό Δόκιμου Γραφέα έως Γραμματέα Α - Β. 6.Κλάδος ΔΕ7 Χειριστών Τηλετύπου, θέσεις 2 και 7 προσωρινές, οι οποίες κατανέμονται κατά βαθμούς, ως εξής: Τέσσερις (4) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Α-Β. Πέντε (5) θέσεις με βαθμό Δόκιμου Γραφέα έως Γραμματέα Α-Β. 7.Κλάδος ΔΕ8 Ληπτών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Εκπομπών, θέσεις 3 και 2 προσωρινές, οι οποίες κατανέμονται κατά βαθμούς, ως εξής: Δύο (2) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Α - Β. Τρεις (3) θέσεις με βαθμό Δόκιμου Γραφέα έως Γραμματέα Α-Β. 8.Κλάδος ΔΕ9 Τηλεφωνητών (προσωρινός): Μία (1 ) θέση με βαθμό Δόκιμου Γραφέα έως Γραμματέα Α - Β. 9.Κλάδος ΔΕ10 Υπαλλήλων Τύπου (προσωρινός), θέσεις 2, οι οποίες κατανέμονται κατά βαθμούς, ως εξής: Δύο (2) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Α-Β. 10.Κλάδος ΔΕ11 Ειδικών επί της Σχεδιάσεως και Εκτυπώσεως Εντύπων: Μία (1 ) θέση με βαθμό Δόκιμου Γραφέα έως Γραμματέα Α - Β. 11.Κλάδος ΔΕ12 Φωτογράφων - Μικροφωτογράφων -Φωτοτεχνικών, θέση 1 και 1 προσωρινή, οι οποίες κατανέμονται κατά βαθμούς, ως εξής: Μια (1) θέση με βαθμό Εισηγητή Α - Β. Μία (1 ) θέση με βαθμό Δόκιμου Γραφέα έως Γραμματέα Α - Β. 12.Κλάδος ΔΕ13 Δημοσιογράφων, θέσεις 3 και 7 προσωρινές, οι οποίες κατανέμονται κατά βαθμούς, ως εξής: Τέσσερις (4) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Α - Β. Έξι (6) θέσεις με βαθμό Δόκιμου Γραφέα έως Γραμματέα Α-Β. 13.Κλάδος ΔΕ14 Μεταφραστών - Διερμηνέων Ειδικών Γλωσσών (προσωρινός), θέσεις 2, οι οποίες κατανέμονται κατά βαθμούς, ως εξής: Μία (1) θέση με βαθμό Εισηγητή Α - Β. Μία (1 ) θέση με βαθμό Δόκιμου Γραφέα έως Γραμματέα Α - Β. 14.Κλάδος ΔΕ15 Τεχνικός 1)ειδικότητος Τεχνικών, θέσεις 2 .προσωρινές, που κατανέμονται κατά βαθμούς, ως εξής: Μία (1) θέση με βαθμό Εισηγητή Α - Β. Μία (1) θέση με βαθμό Δόκιμου Γραφέα έως Γραμματέα Α - Β. 2)ειδικότητος οδηγών αυτοκινήτων. Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σύνολο θέσεων 50 (29 πάγιες, 21 προσωποπαγείς), οι οποίες κατανέμονται κατά Κλάδο ως εξής: 1.Κλάδος ΥΕ1 Επιμελητών, θέσεις 19 και 9 προσωρινές, οι οποίες κατανέμονται κατά βαθμούς, ως εξής: Πέντε (5) θέσεις με βαθμό Επιμελητή Α. Δέκα (10) θέσεις με βαθμό Επιμελητή Β - Γ. Δεκατρείς (13) θέσεις με βαθμό Δόκιμου Βοηθού έως Βοηθού Υπαλλήλου Α - Β - Γ. 2.Κλάδος ΥΕ2 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων, θέση 1 και 2 προσωρινές, οι οποίες κατανέμονται κατά βαθμούς, ως εξής: Μία (1) θέση με βαθμό Επιμελητή Β - Γ. Δύο (2) θέσεις με βαθμό Δόκιμου Βοηθού έως Βοηθού Υπαλλήλου Α - Β - Γ. 3.Κλάδος ΥΕ3 Βοηθών Διοικητικού, θέση 1 και 2 προσωρινές, οι οποίες κατανέμονται κατά βαθμούς, ως εξής: Μία (1) θέση με βαθμό Επιμελητή Β - Γ. Δύο (2) θέσεις με βαθμό Δόκιμου Βοηθού έως Βοηθού Υπαλλήλου Α - Β - Γ. 4.Κλάδος ΥΕ4 Συντηρητών Κτιρίων: Μία (1) θέση με βαθμό Δόκιμου Βοηθού έως Βοηθού Υπαλλήλου Α - Β - Γ. Η θέση αυτή όταν κενωθεί μεταφέρεται και προσαυξάνει τις θέσεις στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΔΕ15 Τεχνικός α) ειδικότητος τεχνικών. 5.Κλάδος ΥΕ5 Φωτογράφων (προσωρινός): Μία (1) θέση με βαθμό Δόκιμου Βοηθού έως Βοηθού Υπαλλήλου Α - Β - Γ. 6.Κλάδος ΥΕ6 Προσωπικού Καθαριότητος, θέσεις 6 και 6 προσωρινές, οι οποίες κατανέμονται κατά βαθμούς, ως εξής: Δύο (2) θέσεις με βαθμό Επιμελητή Α. Τέσσερις (4) θέσεις με βαθμό Επιμελητή Β - Γ. Έξι (6) θέσεις με βαθμό Δόκιμου Βοηθού έως Βοηθού Υπαλλήλου Α - Β - Γ. 7.Κλάδος ΥΕ7 0*ηγών Αυτοκινήτων: Μία (1) θέση με βαθμό Δόκιμου Βοηθού έως Βοηθού Υπαλλήλου Α - Β - Γ. Η θέση αυτή όταν κενωθεί μεταφέρεται και προσαυξάνει τις θέσεις στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΔΕ15 Τεχνικός α) ειδικότητος οδηγών αυτοκινήτων. 8.Κλάδος ΥΕ8 Βοηθών Τηλεφωνητών (προσωρινός): Μία (1) θέση με βαθμό Δόκιμου Βοηθού έως Βοηθού Υπαλλήλου Α - Β - Γ. Ε. Μία (1) θέση εκτάκτου υπαλλήλου (άρθρο 7, παρ. 7 του Ν. 506/76 (προσωρινή). ΣΤ. Οι προσωρινές θέσεις καταργούνται, όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθούν. Η κατάργηση γίνεται στον εισαγωγικό ή σε ανώτερο βαθμό του οικείου Κλάδου. Άρθρο 25 Προσόντα διορισμού Μόνιμου Προσωπικού 1.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό καθενός από τους Κλάδους του προσωπικού ορίζονται τα υπό του Π.Δ. 194/88 (ΦΕΚ 84/Α/88), όπως εκάστοτε ισχύει. 2.Ειδικό, σε ό,τι αφορά τους παρακάτω Κλάδους, τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται, ως ακολούθως: 1)Κλάδος ΠΕ1 Διοικητικός: Τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 και 3 του Π.Δ. 194/88 και επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας, που αποδεικνύεται με πτυχίο FΙRSΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ ΕΝGLΙSΗ των πανεπιστημίων ΜΙCΗΙGΑΝ ή CΑΒRΙDGΕ στην αγγλική γλώσσα ή αντίστοιχο σε άλλη ξένη γλώσσα. 2)Κλάδος ΠΕ2 Τύπου: Τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 και 3 του Π.Δ. 194/88 και άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 172/92 και άρθρο μόνο του Π.Δ. 368/92. γ) Κλάδος ΠΕ3 Πληροφορικής (Επιστήμης Η/Υ): Τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις 4 του Π.Δ. 194/88, όπως εκάστοτε ισχύει, δ) Κλάδος ΔΕ2 Δακτυλογράφων - Στενογράφων: Ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ορίζεται στο άρθρο 16 παρ. 1 του Π.Δ. 194/88 και επιπλέον άριστη γνώση της ελληνικής ή ξενόγλωσσης δακτυλογραφίας ή ελληνικής στενογραφίας, κατά περίπτωση, ε) Κλάδος ΔΕ5 Μεταφραστών - Διερμηνέων: Ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του Π.Δ. 194/88 και άριστη γνώση μιας των γλωσσών αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής, στ) Κλάδος ΔΕ6 Τεχνικών Κινηματογράφου: Τα προσόντα που ορίζονται στο όρθρο 14 του Π.Δ. 194/ 88. 3)Κλάδος ΔΕ12 Φωτογράφων - Μικροφωτογράφων -Φωτοτεχνικών: Τα προσόντα που ορίζονται στο όρθρο 14 του Π.Δ. 194/ 88. 4)Κλάδος ΔΕ13 Δημοσιογράφων: Τα προσόντα που ορίζονται στο όρθρο 15 του Π.Δ. 194/88 και την ιδιότητα του μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα δημοσιογραφικής οργάνωσης. 3.Αν ο υποψήφιος για πρόσληψη απέκτησε τον απαιτούμενο κατά περίπτωση τίτλο σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής πρέπει απαραίτητα να αποδεικνύει ότι γνωρίζει άριστα και την ελληνική γλώσσα, είτε με προσκόμιση τίτλου σπουδών τουλάχιστον Ελληνικού Γυμνασίου, είτε με πρακτικό Επιτροπής συγκροτούμενης με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. Άρθρο 26 1.Η θέση του προσωπικού με θητεία ορίζεται σε μία. 2.Η θητεία ορίζεται τριετής και μετά τη λήξη της η θέση καταργείται. Άρθρο 27 Προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1.Οι οργανικές θέσεις (πάγιες και προσωποπαγείς) του προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών ορίζονται σε 254, εκ των οποίων οι 96 πάγιες και οι 158 προσωποπαγείς. 2.Οι παραπάνω θέσεις ορίζονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως: 1)Δημοσιογράφοι, θέσεις 91 και 107 προσωρινές, (55 θέσεις Ν. 1476/84 και Ν. 1735/87 και 52 θέσεις άρθρ. 56 Ν. 1943/91). 2)Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, θέσεις 5 και 6 προσωρινές (Π.Δ. 381/88). 3)Διοικητικοί - Λογιστικοί, θέσεις 16 προσωρινές (αρθρ. 56 Ν. 1943/91). 4)Δακτυλογράφοι, θέσεις 4 προσωρινές (άρθρ. 56 του Ν. 1943/91). 5)Ηλεκτρονικών, θέσεις 4 προσωρινές (αρθρ. 56 του Ν. 1943/91). 6)Εικονοληπτών, θέσεις 3 προσωρινές (άρθρ. 56 του Ν. 1943/91). 7)Σκηνοθετών, θέση 1 προσωρινή (άρθρ. 56 Ν. 1943/ 91). 8)Φωτοειδησεογράφων, θέση 1 προσωρινή (Ν. 1476/ 84). 9)Τηλεφωνητών, θέση 1 προσωρινή (άρθρ. 56 Ν. 1943/ 91). 10)Οδηγών, θέση 1 προσωρινή (άρθρ. 56 Ν. 1943/ 91). 11)Επιμελητών, θέσεις 6 προσωρινές (άρθρ. 56 Ν. 1943/91). 12)Προσωπικό καθαριότητας, θέσεις 3 προσωρινές (Π.Δ. 381/77 και Ν. 1735/87). 13)Πολυγραφητών, θέση 1 προσωρινή (Ν. 1476/84). 14)Συντηρητών, θέση 1 προσωρινή (Ν. 1476/84). 15)Εργατών - Μεταφορέων, θέσεις 3 προσωρινές (Π.Δ. 381/77 και άρθρ. 56 Ν. 1943/91). Άρθρο 28 Προσόντα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1.Στις θέσεις των δημοσιογράφων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσλαμβάνονται δημοσιογράφοι, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)Έχουν πτυχίο σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και διετή προϋπηρεσία δημοσιογράφου, ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γενικής κατεύθυνσης και πενταετή προϋπηρεσία δημοσιογράφου. 2)Είναι μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα δημοσιογραφικής οργανώσεως ή έχουν την προβλεπόμενη στο ανωτέρω εδάφιο (α) προϋπηρεσία σε ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα ή σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδονται στην Ελλάδα, ή σε ελληνικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα. 3)Είναι ασφαλισμένοι για παροχή ισόχρονης υπηρεσίας προς την αναφερόμενη στο ανωτέρω εδάφ. (α) υπό την ιδιότητα του δημοσιογράφου που αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. 4)Γνωρίζουν άριστα μια ξένη γλώσσα. 5)Γνωρίζουν το χειρισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 2.Στις θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού προσλαμβάνονται επιστήμονες που έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή Πολιτικών ή Οικονομικών Επιστημών ή Διεθνών Σχέσεων ή Κοινωνιολογίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Πληροφορικής ή Στατιστικής ή Δημοσιογραφίας ή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ραδιοτηλεκτρολόγου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και ειδική επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα που ανάγονται στους τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών που αποδεικνύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1943/91, όπως εκάστοτε ισχύει. 3.Για την απόδειξη της απαιτούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας και άριστης γνώσης ξένης γλώσσας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 24 του Π.Δ. 194/88, όπως ισχύουν με το άρθρ. 5 του Π.Δ. 172/92 και άρθρο μόνο του Π.Δ. 368/92. Όπου απαιτείται γνώση Ηλεκτρονικού υπολογιστή αυτή δύναται να διαπιστώνεται με ειδική εξέταση, οι λεπτομέρειες της οποίας καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τύπου και Πληροφοριών. Άρθρο 29 1.Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών κατατάσσονται αυτοδικαίως στους προβλεπόμενους από τον Οργανισμό αυτό Κλάδους, όπως ορίζεται στα εδάφια Α έως Δ αυτής της παραγράφου. Οι υπάλληλοι που κατά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού υπηρετούν σε προσωρινές θέσεις καταλαμβάνουν αντίστοιχες προσωρινές θέσεις του Κλάδου στον οποίο κατατάσσονται. Α. Κατηγορία ΠΕ 1.Στον Κλάδο ΠΕ1 Διοικητικός, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού. 2.Στον Κλάδο ΠΕ2 Τύπου, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΠΕ2 Τύπου. 3.Στον Κλάδο ΠΕ3 Πληροφορικής (Επιστήμης Η/Υ), οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΠΕ3 Αναλυτών - Προγραμματιστών. 4.Στον Κλάδο ΠΕ4 Μεταφραστών - Διερμηνέων, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΠΕ4 Μεταφραστών -Διερμηνέων. Β. Κατηγορία ΤΕ 1.Στον Κλάδο ΤΕ1 Διοικητικό - Λογιστικό, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΤΕ1 Διοικητικού. 2.Στον Κλάδο ΤΕ2 Ειδικών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΤΕ2 Ειδικών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης. 3.Στον Κλάδο ΤΕ3 Βιβλιοθηκονόμων, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΤΕ3 Βιβλιοθηκονόμων. 4.Στον Κλάδο ΤΕ4 Τεχνολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων - Μηχανολόγων Μηχανικών, οι οποίοι έχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών. 5.Στον Κλάδο ΤΕ5 Ραδιοτηλεγραφητών, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΤΕ5 Ραδιοτηλεγραφητών. 6.Στον Κλάδο ΤΕ6 Συντηρητών Μηχανημάτων, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΤΕ6 Συντηρητών Μηχανημάτων. Γ. Κατηγορία ΔΕ 1.Στον Κλάδο ΔΕ1 Διοικητικός, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. 2.Στον Κλάδο ΔΕ2 Δακτυλογράφων - Στενοδακτυλογράφων, οι υπάλληλοι των ως τώρα Κλάδων ΔΕ2 Δακτυλογράφων Ελληνικής, ΔΕ3 Δακτυλογράφων Ξένων Γλωσσών και ΔΕ4 Γραμματέων - Στενοδακτυλογράφων. 3.Στον Κλάδο ΔΕ3 Βοηθών Προγραμματιστών (προσωρινός), οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΔΕ15 Βοηθών Προγραμματιστών. 4.Στον Κλάδο ΔΕ5 Μεταφραστών - Διερμηνέων, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΔΕ5 Μεταφραστών Διερμηνέων. 5.Στον Κλάδο ΔΕ6 Τεχνικών Κινηματογράφου, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΔΕ6 Τεχνικών Κινηματογράφου. 6.Στον Κλάδο ΔΕ7 Χειριστών Τηλετύπου, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΔΕ7 Χειριστών Τηλετύπου. 7.Στον Κλάδο ΔΕ8 Ληπτών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Εκπομπών, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΔΕ8 Ληπτών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Εκπομπών. 8.. Στον Κλάδο ΔΕ9 Τηλεφωνητών, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΔΕ9 Τηλεφωνητών. 9.Στον Κλάδο ΔΕ10 Υπαλλήλων Τύπου (προσωρινός), οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΔΕ10 Υπαλλήλων Τύπου. 10.Στον Κλάδο ΔΕ11 Ειδικών επί της Σχεδιάσεως και Εκτυπώσεως Εντύπων, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΔΕ11 Ειδικών επί της Σχεδιάσεως και Εκτυπώσεως Εντύπων. 11.Στον Κλάδο ΔΕ12 Φωτογράφων - Μικροφωτογρόφων - Φωτοτεχνικών, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΔΕ 12 Φωτοτεχνικών και ΔΕ 16 Μικροφωτογρόφων (προσωρινός). 12.Στον Κλάδο ΔΕ 13 Δημοσιογράφων, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΔΕ13 Δημοσιογράφων. 13.Στον Κλάδο ΔΕ14 Μεταφραστών - Διερμηνέων Ειδικών Γλωσσών (προσωρινός), οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΔΕ 14 Μεταφραστών - Διερμηνέων Ειδικών Γλωσσών (προσωρινός). 14.Στον Κλάδο ΔΕ15 Τεχνικός α) ειδικότητας Τεχνικών, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΔΕ17 Συντηρητών Μηχανημάτων (προσωρινός). Δ. Κατηγορία ΥΕ 1.Στον Κλάδο ΥΕ1 Επιμελητών, οι υπάλληλοι των ως τώρα Κλάδων ΥΕ1 Κλητήρων και ΥΕ3 Χειριστών Μηχανημάτων Αναπαραγωγής Εγγράφων. 2.Στον Κλάδο ΥΕ2 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΥΕ2 Νυκτοφυλάκων. 3.Στον Κλάδο ΥΕ3 Βοηθών Διοικητικού, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΥΕ5 Βοηθών Διοικητικού. 4.Στον Κλάδο ΥΕ4 Συντηρητών Κτιρίων, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΥΕ6 Συντηρητών Κτιρίων. 5.Στον Κλάδο ΥΕ5 Φωτογράφων (προσωρινός), οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΥΕ 10 Φωτογράφων (προσωρινός). 6.Στον Κλάδο ΥΕ6 Προσωπικού Καθαριότητας, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΥΕ8 Καθαριστριών. 7.Στον Κλάδο ΥΕ7 Οδηγών Αυτοκινήτων, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΥΕ9 Οδηγών Αυτοκινήτων. 8.Στον Κλάδο ΥΕ8 Βοηθών Τηλεφωνητών, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΥΕ11 Βοηθών Τηλεφωνητών. Ε. Στη θέση του εκτάκτου υπαλλήλου (Ν. 506/76), ο έως τώρα έκτακτος υπάλληλος. 2.Το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού υπηρετεί σε οργανικές θέσεις με θητεία ή σχέση. εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου κατατάσσεται αντίστοιχα στις θέσεις των άρθρων 26 και 27 του παρόντος. 3.Το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού υπηρετεί σε προσωρινές θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου καταλαμβάνει αντίστοιχες προσωρινές θέσεις της ειδικότητας στην οποία κατατάσσεται. Άρθρο 30 Προϊστάμενοι Υπηρεσιών * 1.Στη Γενική Διεύθυνση προΐσταται Γενικός Διευθυντής. Για την προαγωγή στη θέση του βαθμού Γενικού Διευθυντή του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού κρίνονται και οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ2 Τύπου. 2.Στις Διευθύνσεις Πληροφόρησης και Αναλύσεων και Τεκμηρίωσης καθώς και στα Τμήματα αυτών προΐστανται δημοσιογράφοι με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου. 3.Στη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Υπηρεσιών Εξωτερικού καθώς και στα Τμήματα αυτών προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ2 Τύπου με βαθμό Διευθυντού και Τμηματάρχου αντίστοιχα. 4.Στις Διευθύνσεις Εποπτείας, Διοίκησης, Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης, καθώς και στα Τμήματα αυτών, πλην του Τμήματος Γραμματείας και Διεκπεραίωσης προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με βαθμό Διευθυντού και Τμηματάρχου αντίστοιχα. Στο Τμήμα Γραμματείας και Διεκπεραίωσης προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. 5.Στη Διεύθυνση Πληροφορικής καθώς και στα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ3 Πληροφορικής (Επιστήμης Η/Υ) με βαθμό Διευθυντού και Τμηματάρχου αντίστοιχα, εν ελλείψε δε αυτών και μέχρι την έκδοση των Π. Δ/των οργάνωσης των διυπουργικών κλάδων του άρθρου 20 του Ν. 2085/1992 προΐστανται υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου ή αποσπασμένοι εξ άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα αντίστοιχης ειδικότητας, εκτός του Τμήματος Κρατικής Ταινιοθήκης και Φωτογραφικού Αρχείου, στο οποίο προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με βαθμό Τμηματάρχου ή υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου. 6. 1)Στα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ2 Τύπου. 2)Δύναται επίσης σε ειδικές συνθήκες να προΐστανται υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή ΠΕ4 Μεταφραστών - Διερμηνέων ή δημοσιογράφοι με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου τακτικά μέλη της ΕΣΗΕΑ ή ΕΣΗΕΜΘ ή ειδικοί επιστήμονες με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, που έχουν τα προσόντα των όρθρων 19 παρ. 6 και 25 παρ. 2β του παρόντος. 7.Στα Διανομαρχιακό Γραφεία Τύπου, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού ή ΠΕ2 Τύπου με βαθμό Τμηματάρχου ή Εισηγητού ή δημοσιογράφοι με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου. 8.Στη Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής προΐστανται Ειδικοί Επιστήμονες ή υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 80 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α/90). Άρθρο 31 1.Μετά τη δημοσίευση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος καταργείται το Π.Δ. 381/77 «περί οργανισμού της παρά τω Υπουργείω Προεδρίας Κυβερνήσεως Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών (Γ.Γ.Τ.Π.) (ΦΕΚ 117/Α) και τα τροποποιητικά αυτού Π.Δ. 809/78 (ΦΕΚ 186/Α) και Π.Δ. 347/80 (ΦΕΚ 98/Α), η διάταξη του άρθρου 1 του Π.Δ. 460/90 (ΦΕΚ 176/Α), καθώς και το Π.Δ. 491/91 (ΦΕΚ 178/Α). Καταργείται επίσης και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη προς τις ρυθμίσεις που εισάγονται με το παρόν διάταγμα. 2.Ο Οργανισμός αυτός δεν μπορεί να τροποποιηθεί πριν παρέλθει τριετία από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 6 παρ. 5 Ν. 2026/ 1992). Στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβερνήσεως αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις. α) Της παραγρ. 1 του αρθρ. 26 του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 8 του Ν. 2026/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 43/Α). β) Των άρθρων 6 και 8 του Ν. 2026/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 43/Α). γ) Των άρθρων 78 και 80 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/31.7.90). δ) Του Ν. 2025/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170/Α/92). ε) Του Ν. 506/76 «περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών» (ΦΕΚ 354/Α/30.12.76). στ) Του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α/92). ζ) Την απόφαση αρ. Υ. 1847/1078399/1182/0001/ 7.8.92 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 525/Β/92).
  • Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 3.804.840 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος και ύψους 5.073.1 20 δρχ. για τα επόμενα έτη. Η δαπάνη αυτή καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους ύψους 6.300 000 δρχ. στον Ειδικό Φορέα 200 και με Κ.Α.Ε. 0237.
  • Την αρ. 287/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1976/506 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/506 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1992/2025 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2025 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2002/3021 2002
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης. 2003/3166 2003
Τροποποίηση Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. 1994/171 1994
Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1994/181 1994
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1996/137 1996
Τροποποίηση Οργανισμού του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 1998/112 1998
Τροποποίηση Π.Δ. υπ’ αριθ. 137/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. (Α’ 107). 1998/82 1998
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 2001/375 2001
Τροποποίηση Οργανισμού του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ και αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. 2004/23 2004
Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του Κλάδου ΔΕ2 Δακτυλογράφων-Στενοδακτυλογράφων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών στους Κλάδους ΠΕ1 Διοικητικός, ΠΕ4 Μεταφραστών-Δι[...]" 2009/122 2009
Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. 2010/96 2010
Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γρ[...]" 2011/73 2011
Διατήρηση σε ισχύ ειδικού συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης. 2012/18 2012
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής. 2014/102 2014