ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/259

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσεων Γενικών Διευθυντών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν. Δ/τος 2592/53 και τρόπος επιλογής αυτών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση θέσεων Γενικών Διευθυντών Συνιστώνται είκοσι εννέα (29) θέσεις Γενικών Διευθυντών ανά μία σε κάθε ένα από τα παρακάτω Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Δ. 2592/53: α. Δυναμικότητας 601 κλινών και άνω:"
1.  
  Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.».
2.  
  Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
3.  
  Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
4.  
  Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»
5.  
  Μαιευτικό - Γυναικολογικό Κέντρο Αθήνας «ΕΛΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».
6.  
  Κρατικό Θεραπευτήριο - κέντρο Υγείας Λέρου
7.  
  Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
8.  
  Περιφερειακό Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»
9.  
  Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»
10.  
  Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
11.  
  Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»
12.  
  Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
13.  
  Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»
14.  
  Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».
15.  
  Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
16.  
  Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
17.  
  Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
18.  
  Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»
 1. Δυναμικότης 500 έως 600 κλινών
Άρθρο 2 "Τρόπος επιλογής Γ ενικών Διευθυντών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση θέσεων Γενικών Διευθυντών με τριετή θητεία στα Νοσηλευτικό ιδρύματα. Η επιλογή των υποψηφίων Γενικών Διευθυντών διενεργείται από επιτροπή επιλογής, η οποία εδρεύει στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποτελείται από τους: α. Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως Πρόεδρο. β. Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. γ. Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. δ. Δύο επιστήμονες προερχόμενους από τον Τομέα Υγείας ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Γραμματέας της Επιτροπής επιλογής ορίζεται με τον αναπληρωτή του, υπάλληλος κατηγορίας Π Ε Διοικητικού του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων κατόπιν και ειδικής συνέντευξης, η οποία είναι υποχρεωτική για τους υποψηφίους. Προσόντα για την επιλογή των Γενικών Διευθυντών είναι τα προβλεπόμενα από την παρ. 9 του άρθρου 55 του Ν. 2071/92. Η επιτροπή επιλογής, μετά από την αξιολόγηση των υποψηφίων υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πρακτικό πλήρως αιτιολογημένο, στο οποίο περιλαμβάνεται ο πίνακας επιλογής των υποψηφίων, για την εν συνεχεία έκδοση της σχετικής απόφασης διορισμού των επιλεγέντων Γενικών Διευθυντών.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παρ. 7 και 10 του άρθρου 55 του Νόμου 2071/92 (ΦΕΚ. 123/15.7.92 Α).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ. 154 τ.Α/92).
 • Την αριθ. Υ. 2009/20.5.1993 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 365/Β/93).
 • Την αριθ. Υ. 1938/11.12.92 (ΦΕΚ. 727 τ.Β/92) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ν. Αναστασόπουλο».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/ τος, ως προκύπτει και από την υπ αριθ. 459/15.1.93 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα επέλθει δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς γιατί θα εξαρτηθεί από την κοινήαπόφαση που θα καθορίσει τις αποδοχές των Γεν. Δ/ντών, πάντως, υπολογίζεται ότι θα είναι της τάξης των δρχ. 230.000.000, ετησίως, και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι επιχορηγούνται για μερική κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 2811, Ειδικού Φορέα 151 των Νομαρχιακών προϋπολογισμών. Για το οικονομικό έτος 1993 το ύψος της δαπάνης υπολογίζεται ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των 90.000.000 δρχ. και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ανωτέρω Φορέα και ΚΑΕ.
 • Την αριθ. 325/17.5.1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1938 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1938 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία