ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/261

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παράταση λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζοντος Πρωτεύουσας, όπως αυτή ορίστηκε με το Π.Δ/γμα 180/1983 (Α 71) και παρατάθηκε με το Π. Δ/γμα 266/1988 (Α 119), παρατείνεται για πέντε ακόμη χρόνια από τη λήξη της. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του πρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 (Α 245), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 1418/1984 (Α 23).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Το γεγονός ότι το παρόν Π.Δ/γμα προκαλεί δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των πέντε (5) εκατομμυρίων δραχμών ετησίως και βαρύνει τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 8376001 Δ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 679/ 1977 και ειδική διάταξη της ΣΑΕ 076/2.
  • Την αριθμ. 314/93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/180 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/266 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 180/1983 (Α 71) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου Αποχετεύσεως και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως τούτο ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π. Δ/γμα 261/1993 (Α 112). 1998/160 1998
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 180/83 (ΦΕΚ 71/Α΄) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ/γμα 160/98 (ΦΕΚ 121/Α΄). 2002/353 2002
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 180/1983 (Α΄71) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως τροποποιημένο ισχύει. 2014/38 2014