ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/262

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση τηςσυστατικής πράξης Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ναούσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Εγκρίνεται η 258/1992 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ναούσης, σύμφωνα με την οποία το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 του Προεδρικού Διατάγματος 130/ 1989 «Σύσταση ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης με το όνομα «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ναούσης του Νομού Ημαθίας αντικαθίσταται ως εξής: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ναούσης διοικείται από εννεαμελές (9) διοικητικό συμβούλιο που τα μέλη του ορίζονται μαζί με αναπληρωτές με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Από τα εννέα (9) μέλη του διοικητικού συμβουλίου: α. Ένας (1 ) είναι ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος, ως πρόεδρος. β. Τέσσερις (4) είναι δημοτικοί σύμβουλοι (ένας της μειοψηφίας). γ. Ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζομένους. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει με απόφαση του τον αριθμό των εργαζομένων. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι κάτω των είκοσι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται ένας ακόμη δημότης. δ. Ένας (1) είναι εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα (καταναλωτών). ε. Δύο (2) είναι δημότες ή κάτοικοι του δήμου Ναούσης που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 1069/ 1980 (ΦΕΚ Α 191/1980).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 261 του Π.Δ. 323/1989 (Α 146).
  • Τη με αριθμό 25027/1984 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο 244/19.4.1984 (ΦΕΚ τ. Β).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) με τις οποίες προσετέθη άρθρο 29Α στο Ν. 1558/ 1985 (Α 137).
  • Το Π.Δ. 130/1989 (ΦΕΚ Α 63), με το οποίο συστάθηκε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Ναούσης Νομού Ημαθίας.
  • Την 258/1992 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ναούσης.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ναούσης.
  • Τη με αριθμό 330/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-07-07 Τροποποίηση τηςσυστατικής πράξης Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ναούσης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/113
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/25027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/25027 1984
ΝΟΜΟΣ 1980/1069 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1069 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/130 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/130 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας. 1995/349 1995