ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/263

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λεβαδέων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εγκρίνεται η 104/1992 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Λεβαδέων περί τροποποίησης της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης- Υδρευσης και Αποχέτευσης Λεβαδέων, σύμφωνα με την οποία η παράγραφος 2 του άρθρου μόνου του Προεδρικού Διατάγματος 147/ [...]"
1.  
    Δήμο Λεβαδέων του Νομού Βοιωτίας», διαμορφώνεται ως εξής: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λεβαδέων διοικείται από επταμελές (7) διοικητικό συμβούλιο που τα μέλη του ορίζονται μαζί με αναπληρωτές με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Από τα επτά (7) μέλη του διοικητικού συμβουλίου: α. Τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Λεβαδέων. β. ενας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Επιχείρηση. γ.Ενας (1) είναι εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου και δ. Δύο (2) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Λεβαδέων που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 1069/ 1980 (ΦΕΚ Α 191/1980).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137), όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 261 του Π.Δ. 323/89 (ΦΕΚ Α 146).
  • Τη με αριθμό 25027/1984 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο 244/19.4.1984 (ΦΕΚ τ. Β).
  • Το Π.Δ. 147/1986 (ΦΕΚ Α 54), με το οποίο προσαρμόσθηκε η συστατική πράξη της ΔΕΥΑ Λεβαδείας στις διατάξεις του άρθρου 247 του Π.Δ. 76/85 (Δ.Κ.Κ.).
  • Την 104/1992 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ναούσης.
  • Τη με αριθμό 282/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/25027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/25027 1984
ΝΟΜΟΣ 1980/1069 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1069 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/76 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/76 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/147 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία