ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/266

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πολυτεχνικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πολυτεχνικών Σχολών α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και β) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Β1/552/1982 (Β 633), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1674/1986 (Α 203) μετονομάζονται σε Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
2.  
  Αποστολή των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση μηχανικών, οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη και την κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας
3.  
  Στους φοιτητές που εγγράφονται μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 1992 -1993 στα Τμήματος της παραγράφου 1 του παρόντος απονέμεται το πτυχίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ενώ σ όσους εγγράφονται από το ακαδημαϊκό έτος 1993 -1994 και εφεξής απονέμεται το πτυχίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 3 και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 (Α 87), όπως το τελευταίο τούτο άρθρο συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 (Α 173). β) Του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/1985 (Α 167) και γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου: α) Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 2603/ 18.3.1992) και β) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση 442/28.3.1992).
 • Τα έγγραφα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αριθμ. Β1/279/18.5.1992 και Β1/389/ 7.9.1992, με τα οποία ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 298/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1982/Β1/552 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/Β1_552 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1674 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1674 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία