ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/267

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση, Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
2.  
  Η έναρξη λειτουργίας και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών σ αυτό ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος, για το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων
3.  
  Το Τμήμα μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του διέπεται ως προς την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία τον κανονισμό σπουδών και το προσωπικό από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Ν. 1268/82, όπως ισχύουν, καθώς και τον Ν. 2083/92.
Άρθρο 2 "Το Τμήμα έχει ως αποστολή:"
1.  
  Να καλλιεργεί και να προάγει τις κοινωνικές επιστήμες στους τομείς της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα
2.  
  Να παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη
3.  
  Να προάγει την έρευνα στην εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική και ιδιαίτερα στους τομείς της συνεχούς εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενήλικων και ειδικών ατόμων, των εκπαιδευτικών τεχνολογιών, των εφαρμοσμένων σύγχρονων γλωσσών, καθώς και της αξιολόγησης, διαμόρφωσης και ανάπτυξης θεσμών κοινωνικής πολιτικής
Άρθρο 3
1.  
  Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο
2.  
  Ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8)
Άρθρο 4 "Ίδρυση θέσεων"
1.  
  Στο Τμήμα ιδρύονται θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.), ως ακολούθως: α) Είκοσι (20) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). β) Δέκα (10) θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για τη διδασκαλία μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1268/82. γ) Δέκα (10) θέσεις Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.), από τις οποίες τρεις (3) ΑΤ κατηγορίας, τρεις (3) ΑΡ Κατηγορίας και τέσσερις (4) ΜΕ Κατηγορίας. Οι θέσεις Ε.Δ.Τ.Π. διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 484/1984 (Α 173).
Άρθρο 5
1.  
  Για την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος απαιτείται ο διορισμός επτά (7) μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, εκ των οποίων τέσσερα (4) τουλάχιστον στις βαθμίδες του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή και η εγγραφή φοιτητών
2.  
  Μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου κινείται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, η διαδικασία εκλογής Προέδρου του Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2083/1992, και σύγκλησης της Γ ενικής Συνέλευσης του Τμήματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 1268/ 1982 και το άρθρο 28 παρ. 15 του Ν. 2083/92.
Άρθρο 6 "Διαδικασία πλήρωσης των πρώτων θέσεων Δ.Ε.Π."
1.  
 1. Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, η προκήρυξη των θέσεων Δ.Ε.Π. γίνεται με την διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992.
 2. Η εκλογή των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του, γίνεται από ειδικά ενδεκαμελή σώματα εκλεκτόρων, που συγκροτούνται με πράξη του πρύτανη ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου.
 3. Στο τμήμα μπορεί να συγκροτούνται περισσότερα από ένα ειδικά εκλεκτορικά σώματα με αρμοδιότητες διακεκριμένες είτε κατά γνωστικά αντικείμενα είτε και ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση.
 4. Για τη συγκρότηση κάθε εκλεκτορικού σώματος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 6 περ.
 5. ΣΤ παρ. 2 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Χρέη γραμματέα του ειδικού σώματος των εκλεκτόρων ασκεί μόνιμος διοικητικός υπάλληλος, ο οnοiος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον πρύτανη του Ιδρύματος
3.  
  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2083/1992.
Άρθρο 7 "Σύσταση γραμματείας - Προσωρινή διοίκηση Προγράμματα σπουδών"
1.  
  Στο Τμήμα συνιστάται Γραμματεία. Η Γραμματεία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη για κάθε θέμα που ανήκει στο Τμήμα. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 1586/86 (Α 37).
2.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του τμήματος, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών συγκροτεί με απόφαση την προσωρινή γενική συνέλευση από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας εκ των μελών της, ως προεδρεύων του τμήματος. Η προσωρινή αυτή γενική συνέλευση έχει όλες τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης τμήματος, εκτός της προκήρυξης θέσεων Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π., καθώς και της εκλογής των μελών των κατηγοριών αυτών. Για τα θέματα αυτά η προσωρινή γενική συνέλευση εκφράζει γνώμη προς τη Σύγκλητο.
3.  
  Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αυτού μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του καθορίζεται με πράξη του Πρύτανη μετά από γνώμη της προσωρινής γενικής συνέλευσης
Άρθρο 8
1.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος είναι δυνατή με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από πρόταση της προσωρινής γενικής συνέλευσης του Τμήματος, η πρόσληψη επισκεπτών καθηγητών, εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών, ειδικών επιστημόνων ή επιστημόνων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, με εξάμηνη ή ετήσια σύμβαση, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος. Για τη διαδικασία πρόσληψης εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές κατά περίπτωση οικείες διατάξεις.
2.  
  Η προκήρυξη και πλήρωση θέσεων ΕΕΠ και ΕΔΤΠ μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος γίνεται από τη Σύγκλητο, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τις οικείες διατάξεις για κάθε κατηγορία. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 24 παρ. 2, 50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» (Α 87), όπως το τελευταίο τούτο άρθρο συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» (Α 173). β) Των άρθρων 70 παρ. 12 και 79 παρ. 6 εδαφ. ιδ του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167). γ) Του άρθρου 29Α του Ν, 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Τη γνώμη της Σιγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Λανωνικών Επιστημών (συν. 6/ 20.5.92).
 • Το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/423/28.7.1992, με το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας και το γεγονός ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 1993, για δε τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη 111.000.000 δρχ. για τη σταδιακή πλήρωση θέσεων, ενώ η δαπάνη για τη σίτιση, στέγαση, συγγράμματα και υγειονομική περίθαλψη θα προσδιορισθεί βάσει του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φορέας 120, Κ.Α. 0813, 1123, 2421, 2422).
 • Την αριθμ. 327/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/484 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/484 1984