ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/27

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-02-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-02-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-01-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση διατάξεων του ΠΔ 259/88 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 117/Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 259/88 (ΦΕΚ 117Α> προστίθεται περ. ιθ, όπως παρακάτω «Ιθ Υπηρεσία Προμηθειών Λιμενικού Σώματος».
Άρθρο 2
1.  
  Μετά το άρθρο 17 του ΠΔ 259/88 (ΦΕΚ 117Α) προστίθεται άρθρο 17Α. το οποίο έχει ως εξής:.
Άρθρο 3 ". Καταργούμενες διατάξεις."
1.  
  Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: 1 ) Η διάταξη του άρθρου 17 παρ. 2 περίπτωση ζ του ΠΔ 259/88 και 2) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 2 περίπτωση δ του ΠΔ 259/88 κατά το μέρος που ασκούνται νια προμήθειες του Λιμενικού Σώματος. Επίσης καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά θέματα που διέπονται από αυτό. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 17 "Διάρθρωση, αρμοδιότητες Υπηρεσίας Προμηθειών Λιμενικού Σώματος."
1.  
  Την Υπηρεσία Προμηθειών Λιμενικού Σώματος συγκροτούν τα παρακάτω τμήματα
 1. Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Προμηθειών, β) Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών, γ) Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Προμηθειών Λιμενικού Σώματος ανάγονται στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Προμηθειών.
 2. Κατάρτιση σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του ΥΕΝ, των οποίων προΐστανται Αξιωματικοί ΛΣ. των ετησίων εφοδιαστικών προγραμμάτων προμηθειών κυρίου και δευτερεύοντος υλικού του ΛΣ από πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού και Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και Δημοσίων Επενδύσεων Κοινοτικής Υποστήριξης και μέριμνα για την έγκριση των σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:
 3. - Προώθηση των ενημερωτικών εισηγητικών σημειωμάτων των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών ΛΣ για την έγκριση σκοπιμότητας προμηθειών. - Παρακολούθηση της εκτέλεσης των ανωτέρω προγραμμάτων και ενημέρωση της Ιεραρχίας ΥΕΝ για την πορεία της υλοποιήσεως των προμηθειών αυτών. - Μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων συγκρότησης πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων υλοποιήσεως προμηθειών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κατάρτιση των ετησίων πινάκων εμπειρογνωμόνων. - Μέριμνα για την έκδοση των οικείων αποφάσεων αναλήψεως πιστώσεων εκ του Τακτικού Προϋπολογισμού και Σ.Α.Ε. για τις Δημόσιες Επενδύσεις, προς υλοποίηση των προμηθειών. - Ενεργοποίηση, οσάκις απαιτείται, της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών ΛΣ. παρακολούθηση των αποφάσεων αυτής και μέριμνα για την υλοποίηση των. - Παρακολούθηση της ισχύουσας για τις προμήθειες νομοθεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο Υπουργείο Εμπορίου και Εισήγηση στην Ιεραρχία ΥΕΝ για ανάλογη εφαρμογή.
 4. Τμήμα υλοποίησης προμηθειών. - Υλοποίηση όλων των φάσεων προμηθείας των υλικών και εφοδίων. - Ενεργοποίηση όλων των συλλογικών εκτελεστικών οργάνων προμηθειών. - Έκδοση τακτικών ενταλμάτων πληρωμής και χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. - Διαβίβαση των δικαιολογητικών στην Τράπεζα της Ελλάδος για άνοιγμα πίστωσης στις περιπτώσεις προμήθειας ειδών προέλευσης εξωτερικού και εντολή καταβολής σχετικής δαπάνης σε συνάλλαγμα. - Μέριμνα για την χρηματική τακτοποίηση δαπανών, για την συγκέντρωση των δικαιολογητικών και για την απόδοσή τους για ενταλματοποίηση. - Αλληλογραφία με αρμόδιες Υπηρεσίες εσωτερικού και εξωτερικού (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) στα πλαίσια προώθησης - υλοποίησης κοινονικών προγραμμάτων. - Διαβίβαση δικαιολογητικών στις κατά περίπτωση αρμόδιες Γενικές Δ/νσεις Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων νια έγκριση και καταβολή κοινοτικής συμμετοχής.
 5. Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών. - Μέριμνα για την κατάρτιση και εξασφάλιση Τεχνικών Προδιαγραφών για τα υπό προμήθεια πάσης φύσεως υλικά. - Μέριμνα για την έκδοση διαταγών ορισμού εμπειρογνωμόνων που πλαισιώνουν τις επιτροπές προμηθειών και παραλαβών.
 6. Μέριμνα για την οργάνωση και σύνταξη αρχείου τεχνικών προδιαγραφών για υλικά και εφόδια ΛΣ παρακολουθώντας τα επί του προκειμένου εκδιδόμενα εγχειρίδια και οδηγίες των Ενόπλων Δυνάμεων. - Μακροσκοπικός έλεγχος και επισημοποίηση δια μολυβδοσφραγίδος των δειγμάτων των προμηθειών ή της Υπηρεσίας και προώθηση των στις αρμόδιες κατά περίπτωση επιτροπές παραλαβών για χημικά και μικροσκοπικό έλεγχο ή ειδικές εργαστηριακές δοκιμές, οσάκις απαιτούνται από τις σχετικές συμβάσεις προμηθείας των υπόψη υλικών και τις υφιστάμενες τεχνικές προδιαγραφές.
3.  
  Της Υπηρεσίας Προμηθειών Λιμενικού Σώματος, προΐσταται ανώτερος Αξιωματικός ΛΣ
4.  
  Η Υπηρεσία Προμηθειών Λιμενικού Σώματος υπάγεται στον Κλάδο Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας
 • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) και του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85, όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081 /92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 154Α).
 • Το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν 1797/88 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 164/Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 2000/91 «Για την αποκρατικοποίηση, απλούστευση των διαδικασιών εκκαθάρισης, ενισχύσεως των κανόνων ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α) και την παρ. 5 του άρθρου 42 του Ν. 2000/91, όπως αυτή προσετέθη με το άρθρο 24 του Ν. 2019/92 «Παρακράτηση φάρου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 34/Α).
 • Την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 1940/91 (ΦΕΚ 40/Α).
 • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αρ. Υ 1847/1078399/1182/ 0001/7.8.92 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 525/ Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις με αριθμ. 449/92 και 532/92 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1797 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1797 1988
ΝΟΜΟΣ 1991/1940 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1940 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
Παρακράτηση φόρου και άλλες διατάξεις. 1992/2019 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. 1998/350 1998