ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/270

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 282/1992 (Α 145) «Συγχώνευση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Δέρματος Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Δ.Ε.) στον Τομέα Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 282/ 1992 (Α 145), αντικαθίσταται από τότε που Ίσχυσε, ως εξής: «ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ α) Μία (1) θέση δικηγόρου με άδεια δικηγορίας στον Άρειο Πάγο. β) Ένας (1 ) δικηγόρος με άδεια δικηγορίας στον Αρειο Πάγο, που επανήλθε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 1868/1989». Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την 272/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Το αριθ. Γ23/5/5.1.1993 έγγραφο του ΙΚΑ.
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος Π.Δ/ τος προκαλείται επιβάρυνση του προϋπολογισμού του ΙΚΑ η οποία ανέρχεται για το έτος 1992 στο ποσό των 1.046.330 δρχ. και για το έτος 1993 στο ποσό των 2.929.724 δρχ. (Κ.Α.Ε. 0411).
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 2084/ 1992 (Α 287).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1358/83 ( Α 64).
 • Την Β1/21/19/1720/5.7.83 Υπουργική Απόφαση (Β 433).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85, όπως προσετέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Την διάταξη του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 231/86 (Α 97).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 213/1992 (Α 102).
 • Την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1735/ 1987 (Α 195).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 282/1992 (Α 145).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1983/Β1/21/19/1720 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/Β1_21_19_1720 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1358 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1358 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1989/1868 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1868 1989
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/231 1986
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Συγχώνευση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Δέρματος Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Δ.Ε.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (ΙΚΑ -ΤΕΑΜ) 1992/282 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία