ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/271

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσθήκη εδαφίου στο άρθρο 4 του από 18/22.2.1950 Β.Δ. «Περί διοικήσεως του Κλάδου Ασφαλίσεως κατά της ασθενείας των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α 53).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του από 18-22/2/ 1950 Β.Δ/τος (Α 53), προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: «Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου, που έχουν τέσσερα (4) παιδιά και άνω απαλλάσσονται από την πιό πάνω εισφορά για όλα τα δικαιούχα περίθαλψης τέκνα τους». Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 19, παραγρ. 1 του Α.Ν. 796/1948 (Α 247), όπως κυρώθηκε με το Ν.Δ/γμα 1266/ 1949 (Α 291).
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1422/ 1984 (Α 27).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1 εδαφ. στ), 24 (παρ. 1 και 2 εδαφ. γ) και 27 (παρ. 1 εδαφ. δ) του Ν. 1558/ 1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) και του άρθρου 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154), καθώς και των άρθρων 5 και 14 του Π. Δ/τος 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 157).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 213/1992 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α 102).
  • Την 592/38η συνεδρίαση 25.9.1991 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
  • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας, που διατυπώθηκε στην 21 η/3.2.1993 συνεδρίασή του της ΚΖ περιόδου.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος, προκαλείται εις βάρος του ΤΥΔΚΥ δαπάνη ύψους 61.849.890 δρχ., η οποία θα καλυφθεί από το πλεόνασμα του Ταμείου, το οποίο υπολογίζεται να ανέλθει κατά το 1993 σε 2.800.000.000 δρχ.
  • Την αριθ. 346/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1422 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1422 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1949/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/1266 1949
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1948/796 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/796 1948
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία