ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/273

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-07-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 710/1977 «περί ξεναγών» (ΦΕΚ Α283/27.9.1977) σε συμμόρφωση προς το άρθρο 59 της Συνθήκης ΕΟΚ, σχετικά με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
«ΆΡΘΡΟ 1 » Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα έχει σκοπό την προσαρμογή του Ν. 710/1977 «περί ξεναγών (ΦΕΚ Α283/ 27.9.1977) προς το άρθρο 59 της Συνθήκης ΕΟΚ. «ΆΡΘΡΟ 2» Στο άρθρο 1 του Ν. 710/77 προστίθενται παράγραφοι 4 & 5, ως ακολούθως: 4.Ξεναγός υπήκοος Κράτους Μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες ξεναγού στην Ελλάδα, όταν συνοδεύει ομάδα τουριστών προερχομένη από Κράτος Μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά την πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, ορισμένης χρονικής διάρκειας και καθορισμένης διαδρομής σε χώρους πλην μουσείων και ιστορικών μνημείων, όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. 5.Ο ξενογός ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση του αναφερομένου στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου δικαιώματος, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος: - είτε με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία του χορηγήθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους Μέλους καταγωγής ή παρελεύσεως του, - είτε με βεβαίωση, η οποία του χορηγήθηκε από αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους καταγωγής ή προελεύσεώς του και με την οποία πιστοποιείται ότι αυτός άσκησε το επάγγελμα του ξεναγού με πλήρη απασχόληση επί δύο έτη ή επί ισοδύναμη περίοδο με μειωμένο ωράριο κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών και κατέχει έναν ή περισσότερους τίτλους σπουδών, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι αποδεικνύουν γνώσεις του ελληνικού πολιτισμού ή μεγάλων χρονικών περιόδων του. Στην ανωτέρω βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς: 1)Οι συγκεκριμένοι τίτλοι σπουδών, τους οποίους κατέχει ο ξεναγός (ονομασία τους, ημερομηνία, ίδρυμα που τους χορηγήθηκε κ.λπ.) και 2)Το μάθημα ή ο συγκεκριμένος κύκλος μαθημάτων, εκ των διδασκομένων για την απόκτηση του τίτλου, από τη διδαχή των οποίων αποδεικνύονται οι γνώσεις του ελληνικού πολιτισμού. γ Ο εν λόγω ξεναγός θα πρέπει να φέρει επίσημη μετάφραση, από αρμόδια προξενική μας αρχή, των ως άνω δικαιολογητικών από το Κράτος Μέλος καταγωγής ή προελεύσεως του, την οποία να παρουσιάσει οποτεδήποτε του ζητηθεί από αρμόδιο όργανο της τουριστικής αστυνομίας. ΑΡΘΡΟ 3» Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθν. Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • 1 .α. Τις διατάξεις του άρθρου 4 Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34Α83), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ 70Α) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στο αποθεματικό και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και τον Οργανισμό Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α/21.5.84). β. Το άρθρο 31 του Ν. 2076/92 (ΦΕΚ 130Α). γ. Το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/ 31.7.90).
  • Τον Ν. 710/1977 «περί ξεναγών» (ΦΕΚ Α283/ 27.9.1977).
  • Την παράγραφο 10 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4109/60 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί ΕΟΤ νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων (ΦΕΚ Α 153/ 29.9.60).
  • Το Π.Δ. 417/4.10.91 (ΦΕΚ 153Α/11.10.91) «κατάργηση του Υπουργείου Τουρισμού και μεταφορά αρμοδιοτήτων και του προσωπικού του στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
  • Την υπ αριθ. Υ 1935/3.12.92 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 726 Β).
  • Την υπ αριθ. 598/7.9.92 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081 /1992 (ΦΕΚ 154 Α).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθ. 78/93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1935 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1935 1992
ΝΟΜΟΣ 1977/710 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/710 1977
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/4109 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4109 1960
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/417 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/417 1991