Συμπλήρωση του Ν. 2075/92 «Οργάνωση και λειτουργία του τομέα των τηλεπικοινωνιών» σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 90/387/ΕΟΚ και 90/388/ΕΟΚ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η συμπλήρωση του Ν. 2075/92 «οργάνωση και λειτουργία του τομέα των τηλεπικοινωνιών» (α. 129) για την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 90/387/ΕΟΚ του Συμβουλίου «για τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής της παροχής ανοικτού δικτύου (οpen Νetwοrk Ρrονisiοn - ΟΝΡ)» καθώς και της οδηγίας 90/388/ΕΟΚ της Επιτροπής «σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών» που δημοσιεύθηκαν στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L192/ 90, σελ. 1 και 10).
Άρθρο 2 "(άρθρο 1 οδηγίας 90/388) και άρθρο 2 παρ. 6 οδηγίας 90/387)"
1.  
  Στο άρθρο 1 του Ν. 2075/92 προστίθενται νέες παράγραφοι 25, 26, 27 ως εξής: 25 Ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα είναι τα δικαιώματα που χορηγούνται σε μια ή περισσότερες τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών τα οποία εξασφαλίζουν υπέρ των επιχειρήσεων αυτών την παροχή μιας υπηρεσίας ή την εκμετάλλευση συγκεκριμένης δραστηριότητας».« 26 Ουσιώδεις απαιτήσεις είναι οι λόγοι γενικού συμφέροντος και μη οικονομικού χαρακτήρα βάσει των οποίων μπορεί να περιορίζεται ή πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο ή τις δημόσιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών Οι λόγοι αυτοί είναι η ασφάλεια της λειτουργίας του δικτύου, η διατήρηση της ακεραιότητάς του και σε δικαιολογημένες περιπτώσεις η εναλλαξιμότητα των υπηρεσιών και η προστασία των δεδομένων Στην προστασία των δεδομένων μπορεί να συμπεριλαμβάνεται η προστασία των προσωπικών στοιχείων, ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών που μεταδίδονται ή και αποθηκεύονται καθώς και προστασία της ιδιωτικής ζωής».« 27 Απλή μεταπώληση χωρητικότητας είναι η εμπορική εκμετάλλευση για το κοινό της προσφοράς της μετάδοσης δεδομένων μέσω μισθωμένων δικτύων ως ξεχωριστής υπηρεσίας που περιλαμβάνει μόνο τη μεταγωγή, την επεξεργασία, την αποθεματοποίηση δεδομένων ή τη μετατροπή πρωτοκόλλου, όπως απαιτείται για τη διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο από και προς το δημόσιο δίκτυο μεταγωγής .
Άρθρο 3 "(άρθρο 1 της οδηγίας 92/387)"
1.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2075/92 προστίθεται νέα περίπτωση ε ως εξής: ε. Να εξασφαλίσουν τις εναρμονισμένες προϋποθέσεις ανοικτής και αποτελεσματικής προσπέλασης και χρήσης των δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων τους και ενδεχομένως των δημοσίων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τους .
Άρθρο 4 "(άρθρο 3 οδηγίας 90/387)"
1.  
  Μετά το άρθρο 4 του Ν. 2075/92 προστίθεται νέο άρθρο 4α ως εξής: Άρθρο 4α Η πρόσβαση και χρήση δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και ενδεχομένως υπηρεσιών είναι ελεύθερη υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 23 και 26 του παρόντος .
Άρθρο 5 "(άρθρο 2 εδάφιο πρώτο οδηγίας 90/388)"
1.  
  Από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2075/92 αντί της φράσεως «επί των ακαθαρίστων ετησίων εισπράξεων τους «τίθεται η φράση: «επί των ετήσιων τιμολογήσεων τους στην Ελλάδα που αφορούν στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών».
Άρθρο 6 "(άρθρο 2 εδάφιο δεύτερο οδηγίας 90/388) Στο άρθρο 17 παρ. 1 στοιχείο β προστίθεται το εξής:"
1.  
  «Προκειμένου να χορηγήσει την ως άνω άδεια η Ε.Ε.Τ. εξακριβώνει αν συντρέχουν οι ουσιώδες απαιτήσεις κατά την έννοια του παρόντος».
2.  
  Η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν.2075/92 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες αιτήσεις είναι περισσότερες των αδειών που δύναται να χορηγηθούν, η άδεια (ή άδειες) χορηγούνται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 9 παρ. 12 (α) του παρόντος .
3.  
  Στο άρθρο 17 παρ. 1 προστίθεται στοιχείο δ ως εξής: ε. Η Ε.Ε.Τ., πριν καταχωρίσει την δήλωση του άρθρου 16 παρ. 2 στο ειδικό μητρώο εξακριβώνει αν το περιεχόμενο της είναι σύμφωνο με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 1 παρ. 26 όσον αφορά στις υπηρεσίες μεταγωγής δεδομένων κατά δέσμης και μέσω κυκλωμάτων .
Άρθρο 7 "(άρθρο 3 εδάφιο δεύτερο οδηγίας 90/388)"
1.  
  Στο άρθρο 17 του Ν.2075/92 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής: 3 Η ΕΕΤ υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προ της εκδόσεως τους τα σχέδια των Υπουργικών Αποφάσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου .
Άρθρο 8 "(άρθρο 4 εδάφιο τέταρτο οδηγίας 90/388)"
1.  
  Στην παράγραφο 4 περίπτωση γ του άρθρου 4 του Ν. 2075/92 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «καθώς και την υποχρέωση να ανακοινώνει στην Επιτροπή των Ε.Κ. τα στοιχεία που επιτρέπουν να εκτιμηθεί το βάσιμο των αυξήσεων των τιμολογίων που εφαρμόζονται στα μισθωμένα κυκλώματα».
Άρθρο 9 "(άρθρα 5 και 9 οδηγίας 90/388)"
1.  
  Στο άρθρο 9 του Ν. 2075/92 προστίθεται νέο εδάφιο 17 ως ακολούθως: 17 Η ΕΕΤ αποστέλλει επίσης στην Επιτροπή των Ε.Κ. κάθε σχέδιο εσωτερικής νομοθετικής πράξεως που καταρτίζεται για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των τεχνικών μέσων διασύνδεσης που είναι αναγκαία για τη χρησιμοποίηση των δημοσίων δικτύων τηλεπικοινωνιών με την επιφύλαξη των συναφών διεθνών συμβάσεων καθώς επίσης και κάθε πληροφορία αναγκαία για τη σύνταξη της ετησίας συνολικής εκθέσεως ως προς την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών .
Άρθρο 10 "(άρθρο β εδάφιο πρώτο οδηγίας 90/388)"
1.  
  Μετά το άρθρο 23 του Ν. 2075/92 προστίθεται νέο άρθρο 23α ως εξής:.
Άρθρο 11 "(άρθρο β εδάφιο δεύτερο οδηγίας 90/388)"
1.  
  Μεταξύ των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 2075/92 τίθεται νέα περίπτωση γα ως ακολούθως: «γα. Η ΕΕΤ μεριμνά ώστε οι φορείς παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου του ΟΤΕ να μην υποβάλλονται σε διακρίσεις όσον αφορά στους όρους χρήσεως και τα εφαρμοζόμενα τιμολόγια».
Άρθρο 12
1.  
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα παραρτήματα 1,2,3 της οδηγίας 90/387, τα οποία έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Τομείς για τους οποίους μπορούν να καθοριστούν προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι τομείς θα επιλεγούν από τον ακόλουθο κατάλογο, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 4: 1.μισθωμένες γραμμές, 2.υπηρεσίες μεταβίβασης δεδομένων με μεταγωγή πακέτων και κυκλωμάτων, 3.ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών (ΙSDΝ), 4.υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας, δ. υπηρεσία τέλεξ, 1)κινητές υπηρεσίες, εάν συντρέχει περίπτωση. Με την επιφύλαξη συμπληρωματικών μελετών: 7.νέοι τύποι πρόσβασης στο δίκτυο όπως πρόσβαση, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στα κυκλώματα που συνδέουν τον συνδρομητή με το κέντρο του δημοσίου δικτύου (data ονer νοice») και πρόσβαση στις νέες νοήμονες λειτουργίες του δικτύου σύμφωνα προς τις προόδους της ευκρίνειας και την τεχνολογική εξέλιξη, 8.πρόσβαση στο δίκτυο ευρείας ζώνης, ανάλογο με την πρόοδο της ευκρίνειας και την τεχνολογική εξέλιξη. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Πλαίσιο αναφοράς για τη σύνταξη προτάσεων σχετικά με τις προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο δ). Οι προτάσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου που καθορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 10 θα πρέπει να συντάσσονται σύμφωνα με το ακόλουθο πλαίσιο αναφοράς: 1.Κοινές αρχές Για τον καθορισμό των προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν παράρτημα θα ληφθούν πλήρως υπόψη οι σχετικοί κανόνες της συνθήκης. Οι προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου καθορίζονται κατά τρόπον ώστε να διευκολύνουν την ελευθερία δράσης των φορέων παροχής υπηρεσιών και των χρηστών, χωρίς να περιορίζουν άνευ λόγου την ευθύνη των οργανισμών τηλεπικοινωνιών για τη λειτουργία του δικτύου και τη διατήρηση των οδών επικοινωνίας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, μπορούν να λαμβάνουν κάθε μέτρο που θα επιτρέψει στους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών να αναπτύξουν τις νέες δυνατότητες οι οποίες προκύπτουν από την παροχή ανοικτού δικτύου. 2.Εναρμονισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων διασύνδεσης ή/και των υπηρεσιών. Για τις προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου πρέπει να ληφθεί υπόψη το ακόλουθο σχήμα όσον αφορά τον ορισμό τεχνικών χαρακτηριστικών των σημείων διασύνδεσης (interfaces) σε κατάλληλα σημεία τερματισμού του ανοικτού δικτύου: - για τα υφιστάμενα δίκτυα και υπηρεσίες, θα υιοθετηθούν τα υφιστάμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων διασύνδεσης, - για νέες υπηρεσίες ή για τη βελτίωση υφισταμένων υπηρεσιών θα χρησιμοποιηθούν επίσης, κατά το δυνατόν, τα υφιστάμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων διασύνδεσης. Εφόσον τα υφιστάμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων διασύνδεσης δεν είναι κατάλληλα, πρέπει να προσδιοριστούν οι βελτιώσεις τους ή/και νέα τεχνικά χαρακτηριστικά, - για τα δίκτυα τα οποία δεν έχουν ακόμη εισαχθεί αλλά για τα οποία έχει ξεκινήσει ήδη πρόγραμμα τυποποίησης, λαμβάνονται υπόψη, κατά τον προσδιορισμό νέων τεχνικών χαρακτηριστικών των σημείων διασύνδεσης, οι απαιτήσεις παροχής ανοικτού δικτύου, κατά την έννοια του άρθρου 3. Οι προτάσεις σχετικά με την παροχή ανοικτού δικτύου πρέπει, κάθε φορά που τούτο είναι δυνατόν, να ευθυγραμμίζονται με τις εργασίες που ήδη διεξάγονται στα πλαίσια των CΕΡΤ (Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών), CCΙΤΤ, ΕΤSΙ και CΕΝΕLΕC. Οι εργασίες στον τομέα αυτόν λαμβάνουν πλήρως υπόψη το πλαίσιο που προκύπτει από τις διατάξεις της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 88/ 182/ΕΟΚ (2), της οδηγίας 86/361/ΕΟΚ του ΣΥμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 για το πρώτο στάδιο της αμοιβαίας αναννώρισης των εγκρίσεων τύπου του τηλεπικοινωνιακά τερματικού εξοπλισμού (3) και της απόφασης 87/95/ ΕΟΚ και Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για την τυποποίηση στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών (4). Όπου αυτό είναι απαραίτητο, θα εξατομικευθούν πρόσθετα χαρακτηριστικά, μπορούν να διακριθούν σε: - συμπεριλαμβανόμενα, εφόσον παρέχονται μαζί με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου σημείου διασύνδεσης και περιλαμβάνονται στη βασική προσφορά, - προαιρετικά, εφόσον μπορούν να ζητηθούν ως προαιρετικό συμπλήρωμα σε σχέση με συγκεκριμένη υπηρεσία, που προσφέρεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την εκπόνηση προτάσεων σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα εισαγωγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των σημείων διασύνδεσης και των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών στην Κοινότητα. 3.Εναρμονισμένες προϋποθέσεις παροχής και χρήσης. Οι προϋποθέσεις παροχής και χρήσης πρέπει να εξατομικεύουν τις προϋποθέσεις πρόσβασης και προσφοράς υπηρεσιών, εφόσον απαιτούνται. Εφόσον είναι αναγκαίο, μπορούν να περιλαμβάνουν: 1)Προϋποθέσεις παροχής όπως: - τη μεγίστη προθεσμία παροχής, - την ποιότητα των υπηρεσιών και ιδίως την ποιότητα της μετάδοσης, - τη συντήρηση, - τις υπηρεσίες αναγγελίας βλάβης στο δίκτυο β) προϋποθέσεις χρήσης όπως: - οι προϋποθέσεις υπεκμίσθωσης/μεταπώλησης χωρητικότητας, - οι προϋποθέσεις συγχρησίας, - οι προϋποθέσεις διασύνδεσης με τα δημόσια και τα ιδιωτικά δίκτυα. Οι προϋποθέσεις χρήσης μπορούν να περιλαμβάνουν προϋποθέσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε συχνότητες, ανάλογα με την περίπτωση, και όπου αυτό είναι αναγκαίο, μέτρα σχετικά με την προστασία προσωπικών στοιχείων και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των επικοινωνιών. 4.Εναρμονισμένες αρχές τιμολόγησης Οι αρχές τιμολόγησης πρέπει να συμβιβάζονται με τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Συνεπάγονται συγκεκριμένα ότι: - τα τιμολόγια πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια και συγκεκριμένα όσον αφορά τις υπηρεσίες και τους τομείς που υπόκεινται σε αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα, να είναι κατ αρχήν προσανατολισμένα προς το κόστος. Εννοείται ότι ο καθορισμός του ύψους των τιμολογίων παραμένει στην αρμοδιότητα των εθνικών νομοθεσιών και δεν υπόκεινται στις προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου. Κατά τον καθορισμό του ύψους των τιμολογίων αυτών, ένας από τους στόχους θα πρέπει να είναι ο καθορισμός αποτελεσματικών αρχών τιμολόγησης σε όλη την Κοινότητα, με την εξασφάλιση παράλληλα της παροχής γενικών υπηρεσιών στο σύνολο του πληθυσμού. - τα τιμολόγια πρέπει να είναι διαφανή και να δημοσιεύονται με τον δέοντα τρόπο, - προκειμένου να προσφερθεί στους χρήστες η επιλογή μεταξύ των διάφορων επί μέρους χαρακτηριστικών μιας υπηρεσίας, και στο βαθμό που το επιτρέπει η τεχνολογία, η τιμολόγηση δεν πρέπει να γίνεται ανά υπηρεσία, της υπηρεσίας, θεωρούμενης ως ενιαίου και αδιαιρέτου συνόλου χαρακτηριστικών, αλλά ανά επιμέρους χαρακτηριστικό της, σύμφωνα με όσα ορίζει περί ανταγωνισμού η συνθήκη. Ειδικότερα, τα πρόσθετα χαρακτηριστικά που εισάγονται προκειμένου να παρασχεθούν ορισμένες συμπληρωματικές ειδικές υπηρεσίες, πρέπει, κατά κανόνα, να αποτελούν αντικείμενο ειδικής τιμολόγησης, ανεξάρτητης από τα συμπεριλαμβανόμενα χαρακτηριστικό και τη μεταφορά αυτή καθ αυτή, - τα τιμολόγια δεν πρέπει να δημιουργούν διακρίσεις και πρέπει να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση. Τα τέλη για την πρόσβαση στις δυνατότητες ή υπηρεσίες του δικτύου πρέπει να τηρούν τις αρχές που προαναφέρονται καθώς και τους κανόνες ανταγωνισμού της συνθήκης. Επίσης, στα εν λόγω τέλη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της ισότιμης συμμετοχής στο γενικό κόστος των χρησιμοποιουμένων δυνατοτήτων καθώς και η ανάγκη μιας εύλογης απόδοσης των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Ενδέχεται να υπάρξουν διαφορετικά τιμολόγια, προκειμένου ιδίως να ληφθεί υπόψη η επιπλέον κίνηση κατά τη διάρκεια περιόδων αιχμής και η έλλειψη κίνησης κατά τη διάρκεια νεκρών περιόδων, με την προϋπόθεση ότι οι διαφορές στα τιμολόγια δικαιολογούνται εμπορικά και δεν έρχονται σε αντίθεση με τις ανωτέρω αρχές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992. Σε μια πρώτη φάση και με την επιφύλαξη των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3, οι εργασίες των ετών 1990, 1991 και 1992 δυνάμει των άρθρων 4, 5 και 6 ακολουθούν τις εξής προτεραιότητες: 1.θέσπιση δυνάμει του άρθρου υ ειδικών οδηγιών σχετικά με τις μισθωμένες γραμμές και την υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας. 2.Εφαρμογή, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1991, των εναρμονισμένων τεχνικών χαρακτηριστικών των σημείων διασύνδεσης ή/και των υπηρεσιών που αφορούν τη μεταβίβαση δεδομένων με μεταγωγή πακέτων και το ΙSDΝ (Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών). Η αναφορά σε αυτές τις διασυνδέσεις και χαρακτηριστικά μπορεί να καταστεί υποχρεωτική πριν από την ημερομηνία αυτή, με τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 3. 3.Έκδοση από το Συμβούλιο, πριν από την 1η Ιουλίου 1991, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, μιας σύστασης για την παροχή τεχνικών χαρακτηριστικών των σημείων διασύνδεσης, υπό προϋποθέσεις χρήσης και με τις αρχές τιμολόγησης που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες για τη μεταβίβαση δεδομένων με μεταγωγή πακέτων σύμφωνες με τις αρχές του ανοικτού δικτύου. Η σύσταση αυτή θα καλεί, ιδίως, τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την υλοποίηση μιας τουλάχιστον προσφοράς μιας παρόμοιας υπηρεσίας στην επικράτεια τους. 4.Έκδοση, από το Συμβούλιο, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, μιας παρόμοιας σύστασης σχετικά με το ΙSDΝ. 5.Εξέταση το 1992, ενόψει της έκδοσης της και ύστερα από πρόταση της Επιτροπής μιας ειδικής οδηγίας για τις υπηρεσίες μεταβιβάσεως δεδομένων με μεταγωγή πακέτων. Η πρόταση αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα πρώτα αποτελέσματα της εφαρμογής της σύστασης που αναφέρεται στο σημείο 3. 6.Μεταγενέστερη εξέταση μιας πρότασης οδηγίας για το ΙSDΝ. Η πρόταση αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα πρώτα αποτελέσματα της εφαρμογής της σύστασης που αναφέρεται στο σημείο 4.
Άρθρο 13
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
Άρθρο 23α
1.  
  Η επεξεργασία των σημάτων πριν από τη διαβίβασή τους μέσω του δημοσίου δικτύου ή μετά τη λήψη τους είναι ελεύθερη. Η ΕΕΤ με αιτιολογημένη απόφασή της δύναται να απαγορεύσει σε τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις την ανωτέρω επεξεργασία σημάτων προς διασφάλιση της τήρησης της δημόσιας τάξης ή των ουσιωδών απαιτήσεων».
 • Τις διατάξεις: α. του άρθρου 4 του Ν. 1338/83 «εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α. 34) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ Α. 70) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 7 του Ν. 1775/88 (ΦΕΚ Α. 101) και 31 του Ν. 2075/92 (ΦΕΚ Α. 130) καθώς και το άρθρο 65του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α. 101). β. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων, των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/τ.Α7 10.9.1992).
 • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με αριθ. Υ 1946/ 10.12.1ΘΘ2 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών Παναγιώτη Δελημήτσο» (ΦΕΚ 732/τ.Β/ 17.12.1992».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη με αριθ. 332/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Οργάνωση και λειτουργία του τομέα των τηλεπικοινωνιών 1992/2075 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία