ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/275

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-07-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων οργανικής δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο Μόνο Αυξομείωση θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού 1.Στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος συνιστώνται τρεις (3) θέσεις Πυράρχων Γενικών Υπηρεσιών, ως προϊσταμένων των κλάδων αυτού και καταργούνται αντίστοιχα τρεις (3) θέσεις Πυρονόμων Γενικών Υπηρεσιών. 2.Στο Πυροσβεστικό Συνεργείο Α Τάξης των Αθηνών συνιστώνται: Μία (1) θέση Πυράρχου - Τεχνικού και Μία (1) θέση Ανθυποπυραγού - Υποπυραγού - Τεχνικού και καταργούνται από την Υπηρεσία αυτή αντίστοιχα δύο (2) θέσεις Πυρονόμων - Τεχνικών. 3.Στο Πυροσβεστικό Συνεργείο Β Τάξης της Θεσσαλονίκης συνιστάται μία (1) θέση Ανθυποπυραγού - Υποπυραγού - Τεχνικού και καταργείται από την Υπηρεσία αυτή αντίστοιχα μία (1) θέση Πυρονόμου - Τεχνικού. 4.Στον Κλάδο Πλοηγών συνιστώνται: Μία (1) θέση Πυράρχου - Πλοηγού Κυβερνήτη και Μία (1) θέση Πυράρχου - Πλοηγού Μηχανικού και καταργούνται αντίστοιχα μία (1 ) θέση Πυρονόμου - Πλοηγού Κυβερνήτη και μία (1 ) θέση Πυρονόμου - Πλοηγού Μηχανικού. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 εδάφ. γ, δ και 7 του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986. β. Της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις» (Α 49). γ. Του άρθρου 19 παραγρ. 2 του Ν. 1755/1987 «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, Κοινωνικός έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικά Δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (Α 196). δ. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1Θ87 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154). ε. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51). στ. Της Υ. 1847/1078399/1182/0001/7.8.1992 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 525).
  • Το γεγονός, ότι η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για το οικονομικό έτος 1993 ανέρχεται στο ποσό του 1.200.000 δραχμών και καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Κ.Α.Ε. 5211 του Ειδικού Φορέα 43-200, ενώ για το 1994 και τα επόμενα έτη η δαπάνη θα ανέλθει περίπου σε 2.000.000 και θα αντιμετωπισθεί με την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στους ανωτέρω Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού εκάστου έτους.
  • Την 375/1993 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1755 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1755 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 2001/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1712 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων πλοηγών - κυβερνητικών Πυροσβεστικών πλοιαρίων και άλλες διατάξεις. 1994/109 1994