ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/276

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επέκταση ισχύος ενίων διατάξεων του Ν. 1943/91 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 50/Α/11.4.91) και στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Επέκταση ισχύος διατάξεων"
1.  
    Οι διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1, 34 παρ. 2,35 παρ. 2 και 37 παρ. 1 του Ν. 1943/91 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 50/11.4.91 ) επεκτείνονται και ισχύουν και για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, έκτος των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του προαναφερθέντος άρθρου 37 που αναφέρεται στη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στις περιπτώσεις που απαιτείται, οπότε εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος. Στους Υπουργούς Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εμπορικής Ναυτιλίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 1 και 2 του Ν. 1943/91 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α 50).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την αριθμ. 336/1993/26.5.93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία